Κανόνας Επιχειρηματικής Λειτουργίας 1. Πεδίο εφαρμογής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανόνας Επιχειρηματικής Λειτουργίας 1. Πεδίο εφαρμογής"

Transcript

1 Κανόνας Επιχειρηματικής Λειτουργίας 1. Πεδίο εφαρμογής Οι Κανόνες Επιχειρηματικής Λειτουργίας (στο εξής, ο «Κανόνας») σχεδιάστηκε με στόχο την καταγραφή των γενικών αρχών και κανόνων που πρέπει να διέπουν τη δέσμευση της ΧΘΩΝ προς τους εργαζομένους και την ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά όλων των προσώπων που απασχολούνται από την Ετ αιρ ε ία ή ενεργούν για λογαριασμό της. Θεσπίζοντας τον Κανόνα, η ΧΘΩΝ καθιέρωσε κανόνες και καθόρισε προσδοκίες σε σχέση με τα ακόλουθα: Συμπεριφορά στις σχέσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, εργαζομένους και εργολήπτες, με την αγορά και το περιβάλλον, στους οποίους βασίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητές της. Οργάνωση και διοίκηση, όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της όσο και την ανάπτυξη αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος προγραμματισμού, εκτέλεσης και ελέγχου των δραστηριοτήτων, τη διασφάλιση της εφαρμογής του Κανόνα και την πρόληψη της παράβασης αυτών που ορίζει ο Κανόνας από οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί για λογαριασμό της. Ευθύνη κάθε εργαζομένου, ως άμεσα ή έμμεσα απασχολούμενου από την Χ Θ Ω Ν (ανεξάρτητα από τη θέση του στην ιεραρχία της), να ενεργεί και να συμπεριφέρεται κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει τις Αξίες μας σε κάθε επιχειρηματική απόφαση ή αλληλεπίδραση. Παρότι ο Κανόνας παρέχει ευρύ φάσμα κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή επιχειρηματική συμπεριφορά και για τη διατήρηση της ακεραιότητας, δεν μπορεί να προβλέψει κάθε κατάσταση την οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα πρόσωπα που συνδέονται με την ΧΘΩΝ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και φαινομενικά ανάρμοστη συμπεριφορά μπορεί να ενέχει κίνδυνο για την ΧΘΩΝ και τη φήμη της. Είναι κρίσιμο όχι μόνον να τηρείται το γράμμα του παρόντος Κανόνα, αλλά να λαμβάνονται επίσης υπόψη το ευρύτερο νόημα του κειμένου και η σημασία της συμμόρφωσης με το «πνεύμα του νόμου». Ο παρών Κανόνας αποτελεί οδηγό, ο οποίος παραπέμπει στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Κάθε ένας προσωπικά οφείλει να επιδεικνύει ορθή κρίση, να παραμένει υπεύθυνος για τις ενέργειές του και να ζητεί καθοδήγηση σχετικά με την ορθή επιχειρηματική συμπεριφορά όταν είναι απαραίτητο.

2 Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ερωτήσεις σχετικά με τον παρόντα Κανόνα οφείλει να επικοινωνήσει με τον Διευθυντή/Προϊστάμενό του, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή/και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Ο παρών Κανόνας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών όρων συνεργασίας με τους υπαλλήλους της ΧΘΩΝ, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρίτους και άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της. Η προετοιμασία του παρόντος Κανόνα έγινε με επιμέλεια του τμήματος Ποιότητας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΧΘΩΝ και εν συνεχεία εγκρίθηκε και από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρείας. Κάθε μεταβολή ή παρέκκλιση από τον Κανόνα απαιτεί την έγκριση του ΔΣ. 2. Συμμόρφωση με την νομοθεσία Το πρώτο μας μέλημα σε όλες τις επιχειρηματικές αποφάσεις και δράσεις μας είναι η συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία της χώρας που δραστηριοποιούμαστε. Το Νομικό Τμήμα της ΧΘΩΝ έχει συσταθεί για την προστασία και τη διατήρηση της νομικής και ηθικής ακεραιότητας και φήμης της ΧΘΩΝ και των θυγατρικών της καθώς και διαχείριση θεμάτων εργατικού δικαίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή στρατηγικών νομικών συμβουλών στα μέλη του ΔΣ και με την εξασφάλιση ότι ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της Εταιρείας. Η Οικονομική Διεύθυνση έχει ως στόχο την προστασία της οικονομικής ακεραιότητας της ΧΘΩΝ, παρέχοντας συμβουλές και ελέγχους από έμπειρους οικονομολόγους σε ολόκληρη την Εταιρία και οικονομικές πληροφορίες προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει στόχο την προστασία της εταιρίας αλλά και των εργαζομένων σε εργασιακά θέματα και την τήρηση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Το Τμήμα Συμβάσεων έχει στόχο την προστασία της Εταιρίας έναντι των πελατών της αλλά και την διασφάλιση των πελατών ότι οι συμβάσεις συντάσσονται με διαφάνεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Ασφάλειας Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης διασφαλίζει ότι τα Προγράμματα και οι Διαδικασίες που εφαρμόζονται στην Εταιρία και στα έργα, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και τις πολιτικές της Εταιρίας.

3 Η ΧΘΩΝ αναμένει όλοι οι υπάλληλοί της να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Δύναται να προκύψουν ζητήματα της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των κυβερνητικών φορέων. Είναι σημαντικό για την Διοίκηση της ΧΘΩΝ να ενημερώνεται άμεσα για τυχόν τέτοια ζητήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 3. Ευθύνες σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις 3.1 Ανταγωνισμός Η ΧΘΩΝ πιστεύει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός επιτρέπει την ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς με τα επακόλουθα κοινωνικά οφέλη- και στοχεύει με τις ενέργειές του στην επίτευξη ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων, τα οποία επιβραβεύουν τις ικανότητες, την εμπειρία και την αποδοτικότητα. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι και συνεργάτες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες του θεμιτού ανταγωνισμού. Κάθε πράξη η οποία έχει ως σκοπό την παρέκκλιση από τους όρους του θεμιτού ανταγωνισμού είναι αντίθετη στην πολιτική της ΧΘΩΝ και απαγορεύεται για κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό της. Οποιαδήποτε συμπεριφορά της ανώτατης διοίκησης, των υπαλλήλων ή συνεργατών της, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και τους κανόνες του παρόντος Κανόνα δεν δύναται να δικαιολογηθεί, σε καμία περίπτωση, ως τρόπος επιδίωξης των συμφερόντων της. Ακολουθούν παραδείγματα μορφών συμπεριφορών που μπορούν να συνεπάγονται παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού: Συζητήσεις με ανταγωνιστές /προμηθευτές /υπεργολάβους σχετικά με τιμές, παραγωγή, δυνατότητες, πωλήσεις, προσφορές, κέρδη, περιθώρια κέρδους, κόστη, μεθόδους διανομής και κάθε άλλη παράμετρο η οποία καθορίζει ή επηρεάζει την ανταγωνιστική συμπεριφορά της ΧΘΩΝ με στόχο να προσελκύσει αντίστοιχη συμπεριφορά από τον ανταγωνιστή. Σύναψη συμφωνίας με ανταγωνιστή /προμηθευτή /υπεργολάβο κτλ. που περιορίζει τον ανταγωνισμό όπως για παράδειγμα η κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού. 3.2 Σχέσεις με προμηθευτές, υπεργολάβους και εργολήπτες Οι σχέσεις της ΧΘΩΝ με ιδιωτικούς ή δημόσιους εξωτερικούς συνεργάτες, υπεργολάβους, προμηθευτές και εργολήπτες σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων και λειτουργιών

4 της πρέπει να είναι σύμφωνες με τον νόμο και με τις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας και της ακεραιότητας. Επιπλέον, αναμένει από όλους τους συνεργάτες της, μελετητές, υπεργολάβους, τους προμηθευτές και μέλη κοινοπρακτικών σχημάτων να συμμερίζονται τις αξίες της και να συμμορφώνονται με κάθε ισχύουσα νομοθεσία. Αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της πολιτικής της, ότι κάθε συναλλακτική σχέση με συνεργάτες, προμηθευτές, μελετητές, υπεργολάβους και εργολήπτες οι οποίοι διαπιστωμένα εφαρμόζουν παράνομες ή αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές να τερματίζεται. Η ΧΘΩΝ εποπτεύει συνεχώς και προσεκτικά τις σχέσεις της με ιδιωτικούς ή δημόσιους εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του Νομικού Τμήματος και του Τμήματος Συμβάσεων. 3.3 Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς Η ΧΘΩΝ απαγορεύει κάθε μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς και δεσμεύεται να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα με ηθικό και νόμιμο τρόπο. Πρόθεση της είναι όλα τα τμήματα και οι εργαζόμενοί της, τα φυσικά πρόσωπα και οι οντότητες που εργάζονται για αυτήν ή ενεργούν για λογαριασμό της να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό ή/και την πρόληψη τέτοιας συμπεριφοράς ή απόπειρας. Είναι καθοριστικής σημασίας για την ΧΘΩΝ να επιδεικνύει κατάλληλη και ικανοποιητική μέριμνα όταν συναλλάσσεται με τρίτους και άλλα πρόσωπα τα οποία εκτελούν εργασίες για λογαριασμό της, καθώς μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πράξεις διαφθοράς στις οποίες αυτοί εμπλέκονται. Τις σχέσεις με τρίτους πρέπει να διαχειρίζονται μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να επιβεβαιώνουν τη φήμη, τις ικανότητες και το ιστορικό τους, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας και κατά τη διάρκεια αυτής. Όλες οι συμβάσεις πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται από τα αρμόδια στελέχη βάσει των διαδικασιών και πολιτικών της ΧΘΩΝ. Η ΧΘΩΝ αντιτίθεται σε κάθε μορφή διαφθοράς και καταβάλλει ενεργές προσπάθειες ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή διαφθοράς σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητά της. Απαγορεύεται ρητά κάθε άμεση ή έμμεση (δηλαδή μέσω τρίτου) δωροδοκία, χρηματισμός προς ανταπόδοση (μίζα) ή άλλη ανάρμοστη πληρωμή ή υπόσχεση αυτών σε φυσικό πρόσωπο ή οργανισμό, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Η δωροδοκία είναι μορφή διαφθοράς και ορίζεται ως η προσφορά ή η λήψη κάποιου είδους αξίας από άλλο πρόσωπο σε αντάλλαγμα πράξης ή παράλειψης. Διαφθορά είναι η κατάχρηση ανατεθείσας εξουσίας για προσωπικό όφελος και σε αυτή περιλαμβάνονται

5 επίσης η εκβίαση, η απάτη, η αθέμιτη άσκηση επιρροής, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο νεποτισμός (οικογενειοκρατία) καθώς και οι συγκρούσεις συμφερόντων. Απαγορεύονται αυστηρά οι πληρωμές διευκόλυνσης. Οι εν λόγω πληρωμές ή προσφορές μπορεί να περιλαμβάνουν την προσφορά /παροχή μικρών πληρωμών σε χαμηλόβαθμο κρατικό λειτουργό για την ανάληψη νέου έργου, την εξασφάλιση ή την επίσπευση μιας πράξης ρουτίνας, για την οποία η ΧΘΩΝ έχει αξίωση. Η πίεση χρόνου δεν αποτελεί αποδεκτή δικαιολογία για μια τέτοια πληρωμή. Στις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται πληρωμή διευκόλυνσης και στις οποίες η μη πληρωμή συνεπάγεται άμεση απειλή για τη υγεία, την ασφάλεια ή τη σωματική ακεραιότητα ενός προσώπου, η σχετική πληρωμή πρέπει να αναφέρεται αμέσως μετά την πραγματοποίησή της στον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Κάθε είδος δώρου, εξυπηρέτησης, ωφέλειας ή δωρεάν παροχής που προσφέρεται σε τρίτο ή λαμβάνεται από τρίτο πρέπει να είναι εύλογης και ανάλογης αξίας και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για την ανάληψη έργου, την εξασφάλιση ή τη διατήρηση πράξης ή παράλειψης, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να συνιστά δωροδοκία ή πληρωμή. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να δέχονται, άμεσα ή έμμεσα, δώρα ή οποιοδήποτε είδος αξίας, παρά μόνον διαφημιστικά είδη συμβολικής αξίας, τα οποία φέρουν συνήθως λογότυπο εταιρίας (π.χ. στυλό, σημειωματάρια, μπλουζάκια, καπέλα). Εάν τους προσφερθούν δώρα ή οποιοδήποτε είδος αξίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να τα αρνούνται ευγενικά και να ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους. Εκδηλώσεις φιλοξενίας σχετικές με την επιχειρηματική δραστηριότητα, διαφημιστικά και άλλα επιχειρηματικά έξοδα (όπως μεταφορά σε εργοτάξιο, προσκλήσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή γεύματα) μπορούν να γίνουν δεκτά ή να προσφερθούν μόνον εάν είναι επαρκώς περιορισμένης αξίας και σε μορφή που δεν μπορεί να θεωρηθεί δωροδοκία ή πληρωμή ούτε ότι προορίζονται για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση οποιασδήποτε ευνοϊκής μεταχείρισης ή επιχειρηματικού πλεονεκτήματος. Τα σχετικά έξοδα πρέπει να είναι εύλογα και αναλογικά. Εάν δεν είναι, συνιστούν παράπτωμα, ακόμη και αν δεν αναμένεται από τον αποδέκτη τους να προβεί σε οποιαδήποτε ανάρμοστη ενέργεια. Δώρα καθώς και έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας πρέπει να προσφέρονται ανοικτά και με διαφάνεια, να εγκρίνονται κατάλληλα βάσει των διαδικασιών εξόδων της Εταιρίας και να καταγράφονται ανάλογα στα οικονομικά στοιχεία. Κάθε θέμα που αφορά την αποδοχή προσφορών ή δώρων, φιλοξενίας και παρόμοιων πλεονεκτημάτων πρέπει να συζητείται και να συμφωνείται μεταξύ του προσώπου και του

6 προϊσταμένου του. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, το πρόσωπο δικαιούται να απευθυνθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο, τον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές της ΧΘΩΝ πρέπει να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, των νόμων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στις οποίες ενδέχεται να δραστηριοποιηθεί η ΧΘΩΝ. Οι συναλλαγές με κυβερνήσεις και δημόσιους λειτουργούς υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Βάσει των προαναφερθέντων, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συνεργασία της με κρατικές αρχές και δημόσιους λειτουργούς, όπως περιγράφεται στην ενότητα κατωτέρω. 3.4 Συνεργασία με κρατικές αρχές και δημόσιους λειτουργούς Η ΧΘΩΝ τηρεί αυστηρά τους νόμους και τους κανονισμούς όταν συναλλάσσεται με δημόσιους και κρατικούς λειτουργούς. «Δημόσιοι ή κρατικοί λειτουργοί» είναι οι υπάλληλοι κάθε κράτους, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπαλλήλων οντότητας /φορέα υπό τον έλεγχο του κράτος ή ανήκουσας στο κράτος ή προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό δημόσιου διεθνούς οργανισμού. «Δημόσιος λειτουργός» ορίζεται επίσης κάθε πρόσωπο το οποίο εκλέγεται σε πολιτικό αξίωμα ή θέτει υποψηφιότητα για τέτοιο αξίωμα, στέλεχος ή υπάλληλος πολιτικού κόμματος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί υπό επίσημη ιδιότητα για λογαριασμό πολιτικού κόμματος. Απαγορεύεται η διαφθορά δημόσιων ή κρατικών λειτουργών. Απαγορεύονται η προσφορά, η υπόσχεση, η έγκριση πληρωμής, η παροχή ή η λήψη οποιουδήποτε είδους αξίας, συμπεριλαμβανομένης κάθε παράνομης προμήθειας, δωροδοκίας ή παρόμοιας πληρωμής κάθε είδους, καθώς και οι διευκολύνσεις προσωπικής φύσης προς /από δημόσιο ή κρατικό λειτουργό. Οι νομικές κυρώσεις για ανάρμοστη συμπεριφορά μπορεί να είναι αυστηρές τόσο για το πρόσωπο όσο και την ΧΘΩΝ. Δεν επιτρέπεται η σύναψη προσωπικών σχέσεων με εκπροσώπους ή υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης με σκοπό την εξασφάλιση ωφελειών, την άσκηση επιρροής και την παρέμβαση με σκοπό τον άμεσο ή έμμεσο επηρεασμό του αποτελέσματος δεν επιτρέπεται η προσφορά αγαθών ή άλλων παροχών σε εκπροσώπους, στελέχη ή υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και μέσω τρίτων. Μόνο υπάλληλοι ή τρίτοι ρητώς εξουσιοδοτημένοι από το ΔΣ της ΧΘΩΝ μπορούν να την εκπροσωπούν και να συναλλάσσονται με λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης και του

7 κράτους. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επιχειρηματικής διαπραγμάτευσης, σκοπός της συμπεριφοράς δεν πρέπει να είναι η παράνομη επιρροή επί των αποφάσεων δημόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης. 3.5 Πολιτικές δραστηριότητες και ειδικά συμφέροντα Η ΧΘΩΝ δεν προβαίνει σε καμία άμεση ή έμμεση συνεισφορά, υπό οποιαδήποτε μορφή, σε πολιτικά κόμματα, κινήματα, επιτροπές, πολιτικές οργανώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις ή στους εκπροσώπους ή στους υποψήφιους τους. Όλοι οι εργαζόμενοι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι τρίτοι και άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της δικαιούνται να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Ωστόσο, πρέπει να καθίσταται πάντοτε σαφές ότι δεν εκπροσωπούν την ΧΘΩΝ και ότι οι προσωπικές απόψεις και ενέργειές τους δεν είναι αυτές της ΧΘΩΝ. Η ΧΘΩΝ συμμετέχει σε συζητήσεις πολιτικής σε θέματα εύλογου ενδιαφέροντος για την ίδια, το προσωπικό της καθώς και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω ομάδων ειδικών συμφερόντων. Οι δραστηριότητες ειδικών συμφερόντων υπόκεινται σε εκτενή ρύθμιση και πρέπει να αναλαμβάνονται μόνον από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό. 3.6 Διασφάλιση δεοντολογικών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων Οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Είναι σημαντικό η ΧΘΩΝ να παραμένει ουδέτερη στις εξωτερικές πιέσεις και να μεταχειρίζεται όλους τους συμμετέχοντες δίκαια στα έργα τα οποία αναθέτει, αλλά και στα έργα τα οποία η ίδια διεκδικεί για ανάληψη. Για τον λόγο αυτό, το καθήκον της διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο τομέα, δηλαδή στο Τμήμα Συμβάσεων. Η «Διαδικασία Αγορών» της Εταιρίας έχει ως σκοπό να διευκρινίζει και να καταγράφει τις λειτουργίες της προμήθειας των υλικών σε όλα τα στάδια και έχει εφαρμογή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, χωρίς εξαιρέσεις, ενώ αντίστοιχα η «Διαδικασία Επιλογής και Παρακολούθησης Υπεργολάβων» έχει συνταχτεί και εφαρμόζεται για να καθορίσει τις εργασίες που ανατίθενται σε υπεργολάβους, για να καθορίσει τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων υπεργολάβων. Προκειμένου να διασφαλίζεται συμμόρφωση με τις αρχές της δεοντολογίας και τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ακόλουθες

8 απαιτήσεις της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων: πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ ευθύνης για το έργο και ευθύνης για την ανάθεση συμβάσεων ο Υπεύθυνος Έργου ή άλλο συγκεκριμένο βασικό μέλος του προσωπικού είναι υπεύθυνος για την έκδοση εντολών, τη διάθεση πόρων από τον προϋπολογισμό και την έγκριση των εγγράφων της προμήθειας η διαδικασία ανάθεσης ξεκινά με πρόσκληση στους πιθανούς ενδιαφερόμενους υπεργολάβους να υποβάλουν προσφορά οι προμηθευτές ή υπεργολάβοι οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια καθώς ορίζεται από τις προαναφερόμενες διαδικασίες θα πρέπει να προσκαλούνται πρέπει να προσκληθεί επαρκής αριθμός κάθε απόκλιση πρέπει να τεκμηριώνεται και να εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή το Τμήμα Προμηθειών δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα μεταξύ των υποβληθεισών προσφορών ανεξαρτήτως ποσού διαδικασίες προμήθειας ενδέχεται να μην εφαρμόζονται σε επείγουσες καταστάσεις ή για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 4. Καθήκοντα και δεσμεύσεις των εργαζομένων 4.1 Σύννομη συμπεριφορά Θεμελιώδης αρχή η οποία διέπει την ΧΘΩΝ, είναι να ενημερώνεται σχετικά και να τηρεί το νόμο και την έννομη τάξη. Συμμορφώνεται σε κάθε εθνικό νόμο σχετικό με την απασχόληση, την Υγεία και Ασφάλεια, το Περιβάλλον καθώς και το διεθνές εργατικό δίκαιο και δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές που καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς της έννομης τάξης στην οποία δραστηριοποιούνται, επιπλέον των ισχυουσών πολιτικών της J&P- ΆΒΑΞ. Είναι υποχρέωσή της να σέβεται τα δικαιώματα των τρίτων, κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της, πρέπει να μεταχειρίζεται κάθε τρίτο με δίκαιο τρόπο, με σεβασμό και με αξιοπρέπεια. Πρόθεση της είναι να διασφαλίζεται η συμμόρφωση κάθε προσώπου με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, τηρώντας παράλληλα τις ορθές πρακτικές της αγοράς ανά πάσα

9 στιγμή. Παραβάσεις του νόμου πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση. 5.2 Ποινικό Μητρώο Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώσουν το Διευθυντή τους ή Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, όταν κατηγορούνται για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και να παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση. Μπορεί να υπάρχουν συνέπειες στην απασχόληση, αν ένας υπάλληλος κατηγορείται ή έχει βρεθεί ένοχος αδικήματος, ή δηλώνει ένοχος για ένα αδίκημα. Οι Διευθυντές επίσης υπόκεινται σε παρόμοιες απαιτήσεις γνωστοποίησης. Μικρά αδικήματα σχετικά με λιγότερο σοβαρά ζητήματα (π.χ., παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ) δεν απαιτείται να αναφέρονται. 5.3 Διαφορετικότητα Η ΧΘΩΝ προάγει και παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και θεσπίζει πρακτικές πρόσληψης που συνάδουν με τις νόμιμες προϋποθέσεις και τα κριτήρια απασχόλησης, οι οποίες προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και βασίζονται στα ουσιαστικά και στα τυπικά προσόντα κάθε προσώπου. Κανένας εργαζόμενος ή υποψήφιος για θέση εργασίας δεν υφίσταται διάκριση λόγω φύλου, ιθαγένειας, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, καταγωγής, σωματικής ικανότητας, νοητικής υστέρησης, οικογενειακής κατάστασης ή άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται από τον νόμο. Η ΧΘΩΝ παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζόμενους και τους εργολήπτες να μην επιτρέπουν συμπεριφορά η οποία προσβάλλει την προσωπική αξιοπρέπεια ενός προσώπου ή δημιουργεί ή συνεπάγεται διακρίσεις οποιουδήποτε είδους. Η ΧΘΩΝ παρέχει έναν χώρο εργασίας ο οποίος ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη και επιτυγχάνει την αριστεία λαμβάνοντας αποφάσεις πρόσληψης αποκλειστικά και μόνο βάσει των σχετικών με την εργασία κριτηρίων και προσελκύοντας και διατηρώντας πρόσωπα με γνώσεις και αξίες. Φιλοδοξία της είναι η διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού και η δημιουργία ενός χώρου εργασίας απαλλαγμένου από διακρίσεις και παρενοχλήσεις και βασισμένου στο σεβασμό και στην καλή θέληση. Για τον λόγο αυτό, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της δεσμεύονται να παρέχουν ίσες ευκαιρίες και να προωθούν κάθε δυνατή και προβλεπόμενη δράση με σκοπό τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλα τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της.

10 5.4 Παιδική και καταναγκαστική εργασία Η ΧΘΩΝ δεσμεύεται έναντι όλων των μορφών παιδικής, καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και ποτέ δεν προσλαμβάνει παιδιά ή προσωπικό για καταναγκαστική εργασία. 5.5 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Η ΧΘΩΝ δεσμεύεται να σέβεται την ιδιωτική ζωή των τρίτων και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των πληροφοριών διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Επιπλέον, κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της, πρέπει να τηρεί την προαναφερθείσα υποχρέωση σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του ατόμου. 5.6 Σύγκρουση συμφερόντων Η ΧΘΩΝ αναγνωρίζει, σέβεται και εγγυάται το δικαίωμα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των εργαζόμενων και των εργοληπτών της να ασχολούνται με επιχειρήσεις, επενδύσεις και δραστηριότητες εκτός του πεδίου εκείνων που ασκούνται για εκείνη και προς το συμφέρον της, εφόσον επιτρέπονται από τον νόμο. Όλα τα πρόσωπα πρέπει να ενεργούν με αμεροληψία σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές και δεν δικαιούνται να παρέχουν ανάρμοστα πλεονεκτήματα σε άλλες εταιρίες, οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της καθώς και οι υπεργολάβοι, οι συνδεδεμένες εταιρίες, οι εργολήπτες και άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της υποχρεούνται να απέχουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, από δραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση προσωπικού οικονομικού συμφέροντος ή άλλου προσωπικού κέρδους /ωφέλειας, που συνιστούν αθέτηση της υποχρέωσης πίστης προς εκείνη και δεν συνάδουν με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούν σε εκείνη. Ακολούθως παρατίθενται παραδείγματα δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων: Επαγγελματικές συναλλαγές για λογαριασμό της ΧΘΩΝ με σύζυγο, συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας έως τον τέταρτο βαθμό

11 Χρησιμοποίηση πόρων της ΧΘΩΝ για μη συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν σχετίζονται με τις εργασίες της Ενασχόληση με δραστηριότητες άλλες από τα καθήκοντα προς την ΧΘΩΝ κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας Αποδοχή δώρων ή εξυπηρετήσεων ή οποιουδήποτε είδους αξίας που βαίνει πέραν των τυπικών πράξεων αβροφροσύνης ή δεν έχει αμελητέα οικονομική αξία, από εταιρίες, ιδιωτικές οντότητες ή οποιονδήποτε τρίτο που συναλλάσσεται με την ΧΘΩΝ, η οποία θα μπορούσε να εκληφθεί ως πρόθεση παρότρυνσης ή ανταμοιβής για την ανάρμοστή διενέργεια από πρόσωπο οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετίζεται με την επιχείρηση της. 5.7 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διαδικασία συγκάλυψης της φύσης και της προέλευσης χρημάτων που συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα εισάγοντας παράνομα χρήματα στο εμπορικό κύκλωμα ώστε να φαίνονται νόμιμα ή να μην μπορεί να εντοπιστεί η πραγματική τους προέλευση ή ο ιδιοκτήτης τους. Κάθε εργαζόμενος της Εταιρίας καθώς και τα φυσικά πρόσωπα /οι οντότητες που ενεργούν για λογαριασμό της πρέπει να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε πρόσωπο πρέπει να επιδεικνύει προσοχή και να αναφέρει ύποπτες συμπεριφορές πελατών, συμβούλων και επιχειρηματικών συνεργατών. Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγει να λαμβάνει κεφάλαια ή να συμμετέχει σε οποιασδήποτε συναλλαγή ή δραστηριότητα εάν τα κεφάλαια ενδέχεται να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. 5.8 Συμμόρφωση με τους ελέγχους εισαγωγών και εξαγωγών Για τους σκοπούς της πρόληψης της τρομοκρατίας, της διάδοσης των όπλων, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και άλλων εγκλημάτων, διάφορες κυβερνήσεις περιορίζουν ορισμένες επιχειρηματικές συναλλαγές και διασυνοριακές κινήσεις αγαθών. Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των ως άνω στόχων, κάθε εργαζόμενος της ΧΘΩΝ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, τρίτος και άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της οφείλει να τηρεί κάθε έλεγχο εξαγωγών, περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών, οικονομική κύρωση και νομοθεσία κατά του εμπορικού αποκλεισμού που εφαρμόζεται στην επιχειρηματική δραστηριότητά της.

12 5.9 Επικοινωνία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη - Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η ΧΘΩΝ είναι υπεύθυνη να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη αληθείς, άμεσες, διαφανείς και ακριβείς πληροφορίες. Μόνον εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δικαιούνται να προβαίνουν σε δηλώσεις για λογαριασμό της. Τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης χειρίζονται αποκλειστικά τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης καθώς και η παροχή των εν λόγω πληροφοριών πρέπει να εγκρίνονται εκ των προτέρων από το αρμόδιο προσωπικό της. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα /οι οντότητες που εργάζονται για αυτήν ή ενεργούν για λογαριασμό της πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν συντάσσουν ανακοινώσεις οι οποίες ενδέχεται να δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Όταν χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει ποτέ να δίνουν την εντύπωση ότι προβαίνουν σε δηλώσεις για λογαριασμό της Πειθαρχική διαδικασία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης Κάθε τμήμα της Εταιρίας, εργαζόμενος (ανεξάρτητα από τη θέση του στην ιεραρχία), μέλη του διοικητικού συμβουλίου, το έμμισθο προσωπικό, υπεργολάβοι, συνδεδεμένες εταιρίες, σύμβουλοι, διαμεσολαβητές, εκπρόσωποι ειδικών συμφερόντων, εργολήπτες και άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της οφείλει να εξοικειωθεί με το περιεχόμενο του παρόντος Κανόνα και την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται με αυτούς. Κάθε παράβαση των αρχών του Κανόνα δύναται να θεωρηθεί αθέτηση βασικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων ή των πειθαρχικών κανόνων και μπορεί να επιφέρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της σύμβασης και της υποχρέωσης ανόρθωσης τυχόν ζημίας λόγω της παράβασης. Για την επίτευξη συμμόρφωσης με τον παρόντα Κανόνα, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού θεσπίζει πειθαρχικό σύστημα, το οποίο προβλέπει πειθαρχικά μέτρα για παραβάσεις του Κανόνα. Οι κυρώσεις είναι ανάλογες της παράβασης των κανόνων που προβλέπονται στον Κανόνα. Μόλις γνωστοποιηθεί παράβαση του Κανόνα στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης αυτός κινεί την διαδικασία με στόχο την διαπίστωση της φερόμενης παράνομης συμπεριφοράς. Εάν η εν λόγω παράβαση επιβεβαιωθεί, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης δικαιούται να προτείνει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και στο

13 Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) την επιβολή κυρώσεων, οι οποίες πρέπει να είναι ανάλογες της βαρύτητας της παράβασης. Αποκλειστικά αρμόδιο για την επιβολή κύρωσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

14 6 Χειρισμός των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας 6.1 Προστασία περιουσιακών στοιχείων Η χρήση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας για σκοπούς οι οποίοι δεν σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα της απαγορεύεται χωρίς την έγκριση αρμόδιου εκπροσώπου της. Στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται κινητά περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα και οχήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικό και πάγιος εξοπλισμός εν γένει, εταιρικές πληροφορίες, η φήμη και η πελατεία της, εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες. Κάθε φυσικό πρόσωπο υποχρεούται να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της και να εμποδίζει τη σπατάλη, τη ζημία, την καταστροφή, την κλοπή ή την κατάχρησή τους. Εάν οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λογαριασμό της έχει υπόνοιες σχετικά με απάτη ή κλοπή των περιουσιακών στοιχείων, οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Διευθυντή Τμήματος /Προϊστάμενό του ή τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 6.2 Διαχείριση δεδομένων Τηρούνται αρχεία για την αποθήκευση και τη διατήρηση κάθε πληροφορίας που δημιουργείται και χρησιμοποιείται για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και σε σχέση με αυτές. Η τήρηση ορθών και ακριβών αρχείων είναι θεμελιώδους σημασίας για την ορθή λειτουργία και την επιτυχία της Εταιρίας. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλίζονται η ασφάλεια, η ακρίβεια, η πληρότητα και η ορθή χρήση τους. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά εργαζομένους και άλλα πρόσωπα τα οποία, λόγω της φύσης της εργασίας που παρέχουν, τηρούν αρχεία. Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να γνωστοποιεί ή να διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες που ανήκουν στην ΧΘΩΝ και των πελατών της οι οποίες είναι εμπιστευτικές ή απόρρητες. Εμπιστευτικές ή απόρρητες είναι οι πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Οι εν λόγω πληροφορίες θεωρούνται εταιρική ιδιοκτησία, η οποία προστατεύεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τα δικαιώματα

15 πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες εμπιστευτικού ή απόρρητου χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομικές ή τεχνικές πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή (γραφήματα, βάσεις δεδομένων, υποδείγματα, δείγματα εργαστηρίου, εκθέσεις, οργανωτικά συστήματα, διαγράμματα μηχανημάτων κ.λπ.),συμβάσεις /συμφωνίες, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων, σχέδια συγχωνεύσεων /εξαγορών και πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και τη στρατηγική της Εταιρίας. Ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης στρατηγικούς στόχους, τυχόν μη δημοσιευμένες οικονομικές πληροφορίες ή πληροφορίες που αφορούν τιμές, καταλόγους προμηθευτών και συνδεδεμένων εταιριών και πληροφορίες σχετικά με απαιτήσεις της Εταιρίας. Οι εργαζόμενοι καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της ΧΘΩΝ υποχρεούνται να διασφαλίζουν τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες που της ανήκουν. Κάθε εταιρική πληροφορία την οποία ενδέχεται να πληροφορηθούν τα εν λόγω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαβαθμισμένη και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιείται σε τρίτους. Απαγορεύεται η συλλογή, η επεξεργασία και η διαβίβαση τέτοιων πληροφοριών χωρίς εξουσιοδότηση. 6.3 Προστασία Αρχείων Τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της Εταιρίας που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και αρχεία της ΧΘΩΝ όπως: 1. παρουσιάσεις, 2. s, 3. έγγραφα, 4. τεχνικά σχέδια, 5. χάρτες, 6. βάσεις δεδομένων, 7. videos κλπ, οφείλουν να τα διαχειρίζονται με επιμέλεια φροντίζοντας για την ορθή χρήση και προστασία τους και να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους τον κωδικό

16 πρόσβασής τους σε αυτά. Εκτός της ηλεκτρονικής μορφής, αρχεία μπορεί να τηρούνται και σε έντυπη μορφή, αποθηκευμένα στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των γραφείων. Πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους μας ότι οφείλουμε να έχουμε την έγκριση του προϊσταμένου μας ή του αρμόδιου κατά περίπτωση στελέχους, πριν προβούμε σε καταστροφή ή παραποίηση οποιουδήποτε αρχείου ή εγγράφου. 6.4 Ακεραιότητα των επιχειρηματικών πληροφοριών και των οικονομικών εκθέσεων Η ΧΘΩΝ εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα για τη διασφάλιση της ακρίβειας, της ορθότητας και της πληρότητας των επιχειρηματικών πληροφοριών και των αρχείων της. Οι επιχειρηματικές πληροφορίες της γνωστοποιούνται με ακρίβεια και πληρότητα, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Κάθε λογιστική πληροφορία πρέπει να είναι ορθή και καταχωρισμένη και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, κάθε επιχειρηματική συναλλαγή πρέπει να καταχωρίζεται επακριβώς και πλήρως στα λογιστικά βιβλία. Κάθε επιχειρηματική συναλλαγή πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλη τεκμηρίωση. 7 Ευρύτερες κοινωνικές ευθύνες 7.1 Στήριξη των τοπικών κοινοτήτων Επιπλέον της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, η ΧΘΩΝ υποστηρίζει ενεργά την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξή τους μέσω δράσεων που προάγουν την εκπαίδευση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Επιπλέον, πρόθεση της είναι να αποφεύγει, να ελαχιστοποιεί, να μετριάζει ή/και να αντισταθμίζει κάθε δυσμενή αντίκτυπο των έργων που αναλαμβάνει.

17 7.2 Περιβάλλον Η ΧΘΩΝ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών των υπηρεσιών της στο περιβάλλον. Συναφώς, εφαρμόζει πρακτικές με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Ο σκοπός της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να διέπει τη μελέτη, τον προγραμματισμό και την κατασκευή των έργων που καλείται να κατασκευάσει. Όταν προωθεί, προγραμματίζει ή αναθέτει τον προγραμματισμό εργασιών κατασκευής, διεξάγει όλες τις απαραίτητες μελέτες ή μεριμνά για τη διεξαγωγή των εν λόγω μελετών για τον έλεγχο ενδεχόμενων περιβαλλοντικών κινδύνων των εργασιών και την πρόληψη ζημίας. 7.3 Ασφάλεια στην εργασία Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Πρόθεση είναι να δημιουργήσει και να διατηρεί ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας για όσους εργάζονται σε έργα της ΧΘΩΝ και άλλα πρόσωπα που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της. Η ΧΘΩΝ εγγυάται όρους εργασίας οι οποίοι σέβονται την αξιοπρέπεια του φυσικού προσώπου καθώς και ασφαλή και υγιεινά περιβάλλοντα εργασίας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη των επαγγελματικών ατυχημάτων. Καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των υπαλλήλων, έχοντας ως μοναδικό απώτατο στόχο την απουσία κάθε ατυχήματος («μηδέν ατυχήματα»). Η επίτευξη βέλτιστων συνθηκών ασφάλειας στον χώρο εργασίας, ιδίως σε εργοτάξια, αποτελεί επίσης ευθύνη των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να συμπεριφέρονται με ασφαλή τρόπο και να μην θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων. Επιπλέον, όταν συναλλάσσεται για λογαριασμό της, κάθε πρόσωπο οφείλει να μην είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνευματωδών ή άλλων ουσιών που

18 επηρεάζουν την ικανότητά του να εργάζεται με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Οι προαναφερθέντες κανόνες δεν εφαρμόζονται σε εκδηλώσεις που επιχορηγούνται ή εγκρίνονται από την ΧΘΩΝ στις οποίες ενδέχεται να σερβίρονται οινοπνευματώδη. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών με μέτρο. Η ΧΘΩΝ δεσμεύεται να διαδώσει και να παγιώσει μια νοοτροπία ασφάλειας σε όλους τους εργαζομένους, τους υπεργολάβους, τις συνδεδεμένες εταιρίες, τους εργολήπτες και τους προμηθευτές της καθώς και άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της, προωθεί την κατανόηση των κινδύνων και προάγει την υπεύθυνη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων και των εργοληπτών. Η ΧΘΩΝ οργανώνει, ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων, μαθήματα κατάρτισης, ώστε να επιτύχει οι εργαζόμενοί της να είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια και να είναι εξοικειωμένοι με τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας του Ομίλου. 8 Συμμόρφωση, εφαρμογή και παρακολούθηση του Κανόνα Οι κανόνες που θεσπίζονται στον παρόντα Κανόνα εφαρμόζονται σε κάθε εργαζόμενο της ΧΘΩΝ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, έμμισθο προσωπικό, υπεργολάβο, συνδεδεμένη εταιρία, σύμβουλο, διαμεσολαβητή, εκπρόσωπο ειδικών συμφερόντων, εργολήπτη και άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της. Τα ως άνω πρόσωπα οφείλουν να γνωρίζουν το περιεχόμενο του παρόντος Κανόνα, να ζητούν καθοδήγηση όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του. Κάθε εργαζόμενος και εργολήπτης που εργάζεται για την ΧΘΩΝ πρέπει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανόνα και είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά του συμμορφώνεται πλήρως με κάθε ισχύουσα νομοθεσία, τον παρόντα Κανόνα και τις πολιτικές της ΧΘΩΝ. Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να αναφέρουν πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του Κανόνα στο Διευθυντή Τμήματος /Προϊστάμενό του και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Υπεργολάβοι, συνδεδεμένες εταιρίες, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη, εργαζόμενοι, έμμισθο προσωπικό, συνεργάτες ή εκπρόσωποι πρέπει να

19 συνεργάζονται πλήρως σε κάθε έλεγχο ή έρευνα ενδεχόμενης παράβασης των κανόνων του παρόντος Κανόνα. Η εν λόγω συνεργασία είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη, δίκαιη και αμερόληπτη διερεύνηση όλων των καταγγελιών παράνομης ή ανήθικης δραστηριότητας. Επιπλέον, τα ως άνω πρόσωπα δεν πρέπει να αλλοιώνουν ούτε να καταστρέφουν αρχεία σε περίπτωση έρευνας ή εν όψει έρευνας. Η ΧΘΩΝ δικαιούται να λάβει μέτρα κατά των εργαζομένων που παραβαίνουν τον νόμο, τον παρόντα Κανόνα ή τις πολιτικές της. Οι εργαζόμενοι της που παραβαίνουν τους κανόνες του Κανόνα ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις της σύμβασης εργασίας τους ή ενδέχεται να ενεργούν παράνομα, με όλες τις έννομες συνέπειες που συνεπάγεται η πράξη τους. Επιπλέον, δύναται να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις και στα πρόσωπα εκείνα που διευθύνουν ή εγκρίνουν τέτοιες παραβάσεις ή έχουν γνώση αυτών και δεν ενεργούν άμεσα για να τις διορθώσουν. Οι Διευθυντές έχουν αυξημένη ευθύνη σε σχέση με την τήρηση του Κανόνα. Οι Διευθυντές οφείλουν να δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ο καθένας νιώθει άνετα να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανόνα και την αναφορά ενδεχόμενων παραβάσεων του Κανόνα ή των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών. Εάν ένας διευθυντής γνωρίζει ότι ένας εργαζόμενος τέλεσε ή προτίθεται να τελέσει πράξη η οποία απαγορεύεται από τον Κανόνα και δεν λάβει κανένα μέτρο (ιδίως να την αναφέρει στον Ανώτερο Διευθυντή, στον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας), ο εν λόγω Διευθυντής θεωρείται εξίσου υπεύθυνος. Ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, λαμβάνονται πειθαρχικά μέτρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχες διαδικασίες. Μπορούν να επιβληθούν σημαντικές αστικές ή ποινικές κυρώσεις. Εάν ένα πρόσωπο βρεθεί αντιμέτωπο με περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αμφιβολίες σε θέματα δεοντολογίας ή παραβάσεις των απαιτήσεων και των πολιτικών δεοντολογίας, οι εν λόγω προβληματισμοί πρέπει να αναφέρονται άμεσα είτε στον προϊστάμενό του μέσω των τακτικών μέσων είτε στον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού.

20 Κάθε καταγγελία /πληροφορία θα αντιμετωπίζεται όσο πιο εμπιστευτικά γίνεται. Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, εφόσον το επιθυμεί. Κάθε καταγγελία πραγματικού ή ενδεχόμενου παραπτώματος θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και θα διερευνάται πάραυτα. Η ΧΘΩΝ δεν επιβάλλει κυρώσεις οποιασδήποτε μορφής κατά οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, με υπεύθυνο τρόπο, αναφέρει ενδεχόμενες παραβάσεις των ηθικών αρχών της ή της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύει δε αυστηρά τις πράξεις αντιποίνων κατά φυσικών προσώπων που αναφέρουν καλόπιστα ενδεχόμενη παράβαση του παρόντος Κανόνα ή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αντίποινα κατά προσώπου που υπέβαλε καταγγελία καλόπιστα ή συμμετείχε σε σχετική έρευνα υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα, έως και σε καταγγελία της σύμβασής τους. Κάθε πράξη αντιποίνων πρέπει να αναφέρεται στον Διευθυντή Τμήματος /Προϊστάμενο, στον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε καταγγελία κακόπιστα ή με δόλια πρόθεση (π.χ. προκειμένου να διαδώσει ψεύδη ή να απειλήσει άλλους ή με την πρόθεση να βλάψει άδικα τη φήμη άλλου προσώπου), το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε πειθαρχικά μέτρα, έως και καταγγελία της σύμβασής του. Η συμμόρφωση των εργαζομένων, των υπεργολάβων, των προμηθευτών, των εργοληπτών και άλλων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της ΧΘΩΝ με τους κανόνες του παρόντος Κανόνα αποτελεί βασική υποχρέωση. Η ΧΘΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ειδικές διαδικασίες και ελέγχους σχετικά με τα επαγγελματικά αρχεία κάθε εργαζομένου, υπεργολάβου, προμηθευτή, εργολήπτη και άλλου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της, προκειμένου να ελέγχει ότι κάθε πρόσωπο/οντότητα ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος Κανόνα. 9 Ισχύς του Κανόνα Η ΧΘΩΝ είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι οι κανόνες που ενσωματώνονται στον παρόντα Κανόνα, γνωστοποιούνται σε κάθε εργαζόμενο, μέλος του

21 διοικητικού συμβουλίου, έμμισθο προσωπικό, υπεργολάβο, συνδεδεμένη εταιρία, σύμβουλο, διαμεσολαβητή, εκπρόσωπο ειδικών συμφερόντων, εργολήπτη και άλλα πρόσωπα τα οποία ενεργούν για λογαριασμό της, οι οποίοι οφείλουν να τους κατανοούν και να συμμορφώνονται με αυτούς. Παρακολουθεί δε τακτικά τη συμμόρφωση των ως άνω προσώπων με τους κανόνες του παρόντος Κανόνα. Ο Κανόνας Ηθικής και Δεοντολογίας διανέμεται ευρέως στους εργαζομένους, στους υπεργολάβους και στους εργολήπτες και τίθενται στη διάθεση κάθε προσώπου /οργανισμού που συνεργάζεται με την ΧΘΩΝ. Η ΧΘΩΝ και κάθε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της οφείλουν να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν από τον παρόντα Κανόνα και κάθε ισχύουσα νομοθεσία σχετική με τις εν λόγω αρχές (ιδίως τον νόμο κατά της δωροδοκίας του Ηνωμένου Βασιλείου του 2010 και τις Οδηγίες Εφαρμογής του νόμου των Η.Π.Α για τις πρακτικές διαφθοράς στην αλλοδαπή του 1977). Επιπλέον, αποτελεί ευθύνη καθενός από τα προαναφερθέντα πρόσωπα να αποκτά επαρκείς γνώσεις σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν τις δραστηριότητές του ώστε να αναγνωρίζει τις ενδεχόμενες απειλές και να γνωρίζει πότε να ζητεί νομικές συμβουλές.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 Νοέμβριος 2012 Παράγραφος Αρ. Σελίδας 1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 (α) Διαφθορά και δωροδοκία 3 (β) Δωρεές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από )

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 01.03.2015) Περιεχόμενα Άρθρο 1- Γενικά... 3 Άρθρο 2- Συμμόρφωση με τους Νόμους... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON AVON PRODUCTS, INC. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON Στην Avon, πρεσβεύουμε πέντε θεμελιώδεις αξίες: Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Πίστη, Ταπεινοφροσύνη και Ακεραιότητα. Καθεμία συνιστά αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Administrative Policy Greek translation from English original

Administrative Policy Greek translation from English original Κώδικας Συμπεριφοράς Όλες οι μονάδες Η ΚΟΝΕ έχει ως αποστολή να βελτιώνει το ρυθμό ροής της αστικής ζωής. Το όραμά μας είναι να παραδίδουμε την καλύτερη εμπειρία People Flow, προσφέροντας ευκολία, αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν κατά τη διαχείριση των Α/Κ ή / και ΟΕΕ της Εταιρίας ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της Εταιρείας ανακύπτουν αντιτιθέμενα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο παρών κώδικας Δεοντολογίας («Κώδικας») έχει υιοθετηθεί από την BBA Aviation plc (το οποίο όνομα θα περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Λεωφόρος Κηφισίας 209 15124 Μαρούσι Τηλ: +30 21061.41.106-115 Fax: +30 21061.40.371 www.copelouzos.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 μήνυμα της Διοίκησης Αγαπητοί συνάδελφοι Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εταιρεία Eldorado Gold Corporation (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

«ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΤΑΧΕΙ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» Την 27η Απριλίου 2016 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον υπ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό «για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας HEADLINE Univar Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου...3 Το όραμά μας...3 Κατευθυντήριες αρχές...3 Η προσήλωση της Univar στην εντιμότητα Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007 Παναγιώτης Κυριακόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα