ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: Α.Π.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 25-06-2013 Α.Π.: 161347"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενί 24, Αθήνα, Τηλ.: , Fax: , Προς: Ωφελούμενους υνημμένου Πίνακα 2 Ημ. Απόφασης: Α.Π.: ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΗ Έχονς υπόψη: 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) Νο. 397/2009 σε ότι αφορά την επιλεξιμότη των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση. 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του υμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο υνοχής, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 539/2010 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, και ειδικότερα το άρθρο Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του υμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο υνοχής, και ειδικότερα άρθρα Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση / Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267/ ) και ειδικότερα άρθρα 4, 14 και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού. 5. Τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και αποτελεσματικότης των διαδικασιών του ΕΠΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53/ ). 6. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/ ) «Περί ύσσης Φορέα Εγγυοδοσί Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/ ), με το άρθρο 9 του Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/ ), με το άρθρο 10 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/ ), με το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/ ), με το άρθρο 27 του Ν. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/ ) και με το άρθρο 22 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/ ) και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού. 7. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/ ) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις». 8. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. 9. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε

2 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) θέμα αρμοδιότης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει και Αλλαγής» και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού. 10. Τον Ν / 2011 (ΦΕΚ Α, 17/ ) περί σύσσης του Εθνικού Ταμείου ς και (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), ως καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της ανώνυμης ειρεί με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», που συστήθηκε με το Ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα. 11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/ περί ύσσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» (ΦΕΚ Β, 1262/ ), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της υπ. Αριθμ. Φ.2.2.1/22464/1058 (ΦΕΚ Β, 3049/ ). 12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 35707/ΕΥΘΥ1615/ για τη συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Εξοικονομώ κατ οίκον» 13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ προκήρυξης του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον» (ΦΕΚ Β, 54/ ) 14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/4591/241/ (ΦΕΚ Β, 324/ ) περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος 15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕ2.1/9609/564/ (ΦΕΚ Β, 909/ ) περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος 16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΒ1/Ε2.1/12300/667/ (ΦΕΚ Β, 1180/ ) περί Τροποποίησης του Οδηγού Προγράμματος 17. Τη συμφωνία χρηματοδότησης μεξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), με ημερομηνία Τις συμφωνίες χρηματοδότησης και συνεπένδυσης μεξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και των συνεργαζόμενων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, EFG Eurobank, Alpha Bank). 19. Την απόφαση της Γενικής υνέλευσης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ στη συνεδρίαση 14/ , η οποία εξέλεξε το Διοικητικό υμβούλιο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και το υπ. αριθμ. 50/ πρακτικό Δ με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Δ/ν ύμβουλο κ. Γεώργιο Γεροντούκο, ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 20. Τις «κατ αρχήν επιλέξιμες» εισερχόμενες στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ αιτήσεις για ένξη στο πρόγραμμα από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 21. Την απόφαση 24/ της Επενδυτικής Επιτροπής του «Ταμείο Εξοικονομώ κατ οίκον» για την υπαγωγή των επιλέξιμων αιτήσεων. 2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) 1. ΓΕΝΙΚΑ Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» των Ωφελούμενων του συνημμένου Πίνακα 2 του Παραρτήματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσ, στους παρακάτω άξονες των, του «Περιβάλλον Ανάπτυξη» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών Μεβατικής τήριξης του ΕΠΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αττικής Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Θεσσαλί τερεάς Ελλάδ Ηπείρου Άξον Προτεραιότης Άξον προτεραιότης 4:. Άξον προτεραιότης 6: "Προσσία. Άξον προτεραιότης 7: ποιότης ζωής. Άξον προτεραιότης 8: ποιότης ζωής. Άξον προτεραιότης 1: ς-ενέργει. Άξον προτεραιότης 3: "Υποδομές και υπηρεσίες ς Νοτίου Αιγαίου". Άξον προτεραιότης 5: ποιότης ζωής τερεάς Ελλάδ". Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής (ΕΤΠΑ). Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί, δεν θα υπερβεί την εκχωρημένη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της κατηγορί πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύει. υνολικά υπάγονι: Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων ,93, όπως καγράφονι στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονι στον Πίνακα 2, είναι 3 μήνες από την ημερομηνία εκμίευσης προκαβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καβάλλει προκαβολή. Καληκτική ημερομηνία επιλεξιμότης τόκων ορίζει η Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί. Τα ωφελήμα του Προγράμματος θα καβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονι στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος (κεφάλαια 7 και 8) και στους όρους της σύμβασης δανείου με την Τράπεζα. Οι Δικαιούχοι του Πίνακα 2 θα ενημερωθούν για την ένξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσης στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να 3

4 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντός του χρονικού ορίου τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσης. 2. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 2.1. Κίνητρα του Προγράμματος Ανάλογα με την ένξη των Ωφελούμενων στις κατηγορίες κινήτρων, ή Β και βάσει του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, εκμιεύει δάνειο 30%, 65% ή 85% και χορηγείι επιχορήγηση 70%, 35% ή 15%, αντίστοιχα με την κατηγορία, με απευθεί πληρωμή των αναδόχων προμηθευτών σε τραπεζικό τους λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η διάρκεια των δανείων είναι 4, 5 ή 6 έτη, με έναρξή τους από την ημερομηνία της πρώτης εκμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχει σε 4,93 %, που επιδοτείι κατά 100%, πλέον της εισφοράς του Ν. 128/ (ΦΕΚ Α 178) που ανέρχει σε 0,12% και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Η εισφορά του Ν. 128/75 βαρύνει το μέρος του δανείου που χρηματοδοτείι από κεφάλαια της τράπεζ. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου αιτήματος. Επιπλέον, καλύπτει το ελάχιστο κόστος, βάσει του άρθρου 10 του Π.Δ. 100/ (ΦΕΚ Α 177), που απαιτείι για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο Πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχισ στόχου του προγράμματος καθώς και η χρήση συμβούλου έργου. 2.2 Όργανα και διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, ο Ωφελούμενος καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης των παρεμβάσεων. Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνει η επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά, η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργει να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kwh/m2). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότη ανά κατηγορία δαπάνης, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος. Τα στοιχεία αυτά καγράφονι στο «Έντυπο Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσης του Έργου» του Παραρτήματος X. την περίπτωση πολυκατοικί, ο εκπρόσωπος συμπληρώνει το «Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει παραστικών δαπανών ανά διαμέρισμα σε πολυκατοικία» (Παράρτημα ΧI) βάσει του «Εντύπου Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσης του Έργου» και των παραστικών δαπανών. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκμίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκμίευσης προκαβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τις συνεργαζόμενες τράπεζες εφόσον δεν καβάλλει προκαβολή (συμβατικός χρόνος υλοποίησης). Ο Ωφελούμενος προσκομίζει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΧΙΙ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν το πέρ του συμβατικού χρόνου υλοποίησης. Παράση της προθεσμί υλοποίησης μπορεί να χορηγείι από τον Δικαιούχο, μόνο με τεκμηρίωση σοβαρών λόγων αδυναμί ολοκλήρωσης των εργασιών και για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Για τη χορήγηση παράσης απαιτείι η υποβολή στο 4

5 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό σχετικού αιτήματος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. 2.3 Διαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελούμενους Εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προσκαλούν τους Ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, υπογράφονι οι δανειακές συμβάσεις κατά οριζόμενα στο κεφάλαιο 7 του Οδηγού Εφαρμογής. Μετά από έγκριση του δικαιούχου επιτρέπει παράση υπογραφής της δανειακής σύμβασης για συνολικό μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον Ωφελούμενο συνεπάγει αποδοχή των όρων της απόφασης υπαγωγής. Με την υπογραφή της σύμβασης παρέχει στον Ωφελούμενο δυνατότη εκμίευσης προκαβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της απόφασης υπαγωγής ή και στην περίπτωση της κατηγορί προκαβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η εκμίευση της προκαβολής γίνει για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ ευθεί σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του Ωφελούμενου. Η μεφορά των απαραίτητων, για την υλοποίηση του έργου, υλικών και συστημάτων γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος εκδίδει κατάλληλο παραστικό δαπάνης και σχετικό Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.), ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση του εντύπου «Καγραφής Παρεμβάσεων Ολοκλήρωσης Έργου» (Παράρτημα Χ). Τα Δ.Α. συνοδεύονι από αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών των υλικών /συστημάτων. Το Δ.Α. πρέπει να εκδίδει σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Κ.Β.. ημειώνει ότι σε περίπτωση που ως παραστικό δαπάνης εκδίδει τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ιδιώτης». την περίπτωση πολυκατοικί, εκδίδονι διαφορετικά παραστικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστικό για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικί». Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι παραστικά δαπανών επί πιστώσει, καθώς και εξοφλημένα παραστικά στην περίπτωση πληρωμής Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότης της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης. Τα παραστικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονι μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονι από την κείμενη νομοθεσία. Δεν λαμβάνονι υπόψη: Πληρωμές που διενεργεί ο Ωφελούμενος με εξαίρεση την πληρωμή Ενεργειακού Επιθεωρητή και ασφαλιστικών εισφορών. Φορολογικά στοιχεία οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότης, ανεξάρτη αν εξοφλούνι αργότερα. Η εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιγών τρίτων. Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστικά οποία δεν είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και τοιχείων και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Τα παραστικά δαπανών και αντίστοιχα Δ.Α. που δεν θα εκδίδονι σύμφωνα με ανωτέρω, δεν θα γίνονι δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δεν θα θεωρούνι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών / συστημάτων παρέχει για χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 5

6 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Παραρτήματος IΧ_Β του Οδηγού του Προγράμματος) και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ_Α του Οδηγού του Προγράμματος, για την ορθή εγκατάσση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. ε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΧ-Γ του Οδηγού του Προγράμματος). Ο Ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να συνυποβάλει στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό τις ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις, προκειμένου να χορηγηθούν κίνητρα Διαδικασία καβολής των κινήτρων του Προγράμματος Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείι η παρακάτω διαδικασία (βάσει των εντύπων του Παραρτήματος ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος): I. Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικί ο εκπρόσωπος, προσκομίζει απαραίτη δικαιολογητικά (Παράρτημα ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος) στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. II. III. Διενεργείι έλεγχος των δικαιολογητικών από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Με χρήση του Πληροφοριακού υστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής διαμορφώνει, βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών και τυχόν καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ωφελούμενο που έχουν καγραφεί στο έντυπο καγραφής παρεμβάσεων (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματος), ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός. Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικί, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού της προηγούμενης παραγράφου II, ανά Ωφελούμενο, γίνει λαμβάνονς υπόψη την αναλογία κόστους που προκύπτει από το έντυπο επιμερισμού κόστους (Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού του Προγράμματος). IV. την περίπτωση που το έργο έχει υλοποιηθεί με υπέρβαση του επιλέξιμου προϋπολογισμού συνολικά ή σε επίπεδο κατηγορί δαπάνης, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διενεργεί τις πληρωμές για το υπερβάλλον κόστος βάσει των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών με πόρους του Ωφελούμενου μετά από εντολή του. V. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών σύμφωνα με οριζόμενα στο κεφάλαιο 4 του Οδηγού του Προγράμματος. την περίπτωση καβεβλημένων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καβάλλει το αντίστοιχο ποσό στον Ωφελούμενο. VI. την περίπτωση πολυκατοικί, ποσά της προηγούμενης παραγράφου V χρησιμοποιούνι και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους. VII. VIII. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός καβάλλει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων που δικαιούι ο Ωφελούμενος. την περίπτωση πολυκατοικί το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων καβάλλει στον εκπρόσωπο των Ωφελουμένων, ο οποίος το κανέμει στους ιδιοκτήτες. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός επισημαίνει στο σώμα των προσκομισθέντων παραστικών δαπανών το ποσό της επιχορήγησης ως εξής: «Παραστικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ οίκον, με βάση το ΠΕΑ...Για το σύνολο των δαπανών του έργου επιχορηγήθηκε ποσό..». την περίπτωση πολυκατοικί ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκδίδει σχετική ανάλυση κόστους για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις ανά διαμέρισμα. Επισημαίνει ότι το έργο θεωρείι ολοκληρωμένο όν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικί οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. 6

7 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής εφαρμόζονι οριζόμενα στην ακόλουθη ενότη 2.5. για τις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος υνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος ε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εκδίδει από τον Δικαιούχο απόφαση ανάκλησης υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου από το Πρόγραμμα, η οποία συνεπάγει τη μη χορήγηση των κινήτρων. υγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου έχει εκμιευθεί η προκαβολή και ο Ωφελούμενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση όπου μετά την υλοποίηση του έργου και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την εκμίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η μη επίτευξη του ελάχισ στόχου του προγράμματος (Κεφάλαιο 3 του Οδηγού), η δανειακή σύμβαση δεν διέπει πλέον από τους όρους του Προγράμματος επισύρονς τις συνέπειες που προβλέπονι στους όρους αυτής. Η απόφαση ανάκλησης υπαγωγής κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών. ε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο βάσει της απόφασης υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή προσκομισθέν παραστικά υπολείπονι του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (μη καβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείι ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρμόζονι κίνητρα, καθώς και το ποσό με το οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύμβαση αναπροσαρμόζει βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής κοινοποιείι στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την ενημέρωση του Ωφελούμενου και την αναπροσαρμογή της δανειακής σύμβασης. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκμιευθεί είτε επιστρέφει άμεσα από τον Ωφελούμενο είτε αποτελεί αντικείμενο νέ δανειακής σύμβασης που δεν διέπει από τους όρους του Προγράμματος. ε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούμενο ή την αναπροσαρμογή αυτών. ε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση του έργου, καγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Δικαιούχος δεν καβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. ε κάθε περίπτωση, δεν ανακαλείι η απόφαση υπαγωγής και ο Δικαιούχος δεν ανακτά καβληθέν κίνητρα από τον Ωφελούμενο. ε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωσή του, διαπιστωθεί η μη τήρηση των όρων επιλεξιμότης του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής του Ωφελούμενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων Υποχρεώσεις του Ωφελούμενου Ο ωφελούμενος του Προγράμματος υποχρεούι: Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονι στον Οδηγό του Προγράμματος. Να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα. Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνονς το έργο τους και παρέχονς σχετικά ζητούμενα στοιχεία. Να διατηρήσει το έργο για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του Να τηρεί, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονι από αυτή. 7

8 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Για την ΕΤΕΑΝ ΑΕ Ο Πρόεδρος & Διευθύνων ύμβουλος Γεώργιος Η. Γεροντούκος υνημμένα: - Πίνακ 1: τοιχεία χρηματοδότησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων - Πίνακ 2: Πίνακ Υπαγωγής Ωφελούμενων Κοινοποίηση: - Επενδυτική Επιτροπή «Ταμείο Εξοικονομώ κατ Οίκον» - ΕΥΕΔ/ΕΝΚΑ - ΕΥΔ ΕΠΑΕ 8

9 ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΟΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΥ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΤΩΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥ ΕΚΔΟΗ ΤΗ ΑΠΟΦΑΗ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Πίνακ 1: τοιχεία χρηματοδότησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. (Οι Πράξεις του Πίνακα 1 του Παραρτήματος συγχρηματοδοτούνι από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής (ΕΤΠΑ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΤΗΜΑΤΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΧΥΗ ΤΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ και Άξον προτεραιότης 4: ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6: ΠΡΟΤΑΙΑ ΑΤΜΟΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Περιβάλλον και Αειφόρος Άξον προτεραιότης 6: "Προσσία ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7: ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άξον προτεραιότης 7: ποιότης ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8: ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άξον προτεραιότης 8: ποιότης ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΙΧΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Αττικής Άξον προτεραιότης 1: ς-ενέργει στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξον προτεραιότης 3: "Υποδομές και υπηρεσίες ς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ OΙΚΟΝ - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: ΑΕΙΟΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλί τερεάς Ελλάδ - Ηπείρου Άξον προτεραιότης 5: ποιότης ζωής τερεάς Ελλάδ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 9

10 ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ ΟΠ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΥ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΤΩΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥ ΕΚΔΟΗ ΤΗ ΑΠΟΦΑΗ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και Άξον προτεραιότης 4: ενίσχυση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άξον προτεραιότης 7: ποιότης ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άξον προτεραιότης 8: ποιότης ζωής ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Αττικής Άξον προτεραιότης 1: ς-ενέργει στην Περιφέρεια ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Άξον προτεραιότης 3: "Υποδομές και υπηρεσίες ς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλί τερεάς Ελλάδ - Ηπείρου Άξον προτεραιότης 5: ποιότης ζωής τερεάς Ελλάδ ΕΤΕΑΝ ΑΕ 2010Ε ΥΠΕΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 10

11 A/A ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΗ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΧΥΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΗ ΦΥΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΗ "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ" ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ" ΕΙΔΟ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α.Φ.Μ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΤΕΑΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙ ΟΥ Α / ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙ Α) ΘΕΟΔΟΙΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ :Β ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΟΤΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΞΟΝΑ ΑΞΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΟΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ ΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (Ε ΕΠΙΔΟΤΗΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ (ΑΡΙΘΜΟ, ΤΚ) ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΧΑΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΟΥ ΤΑ ΤΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΗΝΕ) ΤΟΚΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙ (x 2) ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗ 103, ΤΡΑΠΕΖΑ Β ΟΡ Δ.Δ.Γλυφάδ Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής 9.100, , , , ,00 564,00 250, T.K ς-ενέργει ς-ενέργει ΠΕΙΡΑΙΩ Τοποθέτηση Αντικατάσση θερμομόνωσης Αναβάθμιση κουφωμάτων στο κτηριακό του (πλαίσια / κέλυφος συστήματος υαλοπίνακες) συμπεριλαμβα θέρμανσης και και τοποθέτηση νομένου του παροχής συστημάτων δώματος / ζεστού νερού σκίασης: στέγης και της χρήσης: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ πιλοτής: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΜΟ ΠΟΡΑΤ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ : Μονοκατοικία - ΕΝΟΤΗΤΑ 16, T.K Δ.Δ.Αμπελώνος Λαρίσης Θεσσαλί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, ΤΖΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Δ2ΔΟΡ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΘΑ 8, T.K Δ.Δ.Βέροι Ημαθί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.800, , , , ,00 319,60 250, ΓΚΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : ΦΑΝΑΡΙΟΥ 9, T.K Δ.Δ.Καναλλακίου Πρεβέζης Ηπείρου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , ,04 48 Ναι 399, ,56 435,40 250, ΑΤΜΑΤΖΑΚΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : 4ΟΔ3 ΥΠ. Γ. ΤΑΛΗ 2, T.K Δ.Δ.Ευόσμου ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,40 328,00 250, ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ : 20Υ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 69, T.K Δ.Δ.Πολίχνης ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 789,64 250, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΛΩΡΕΝ-ΚΙΜΩΝ : Μονοκατοικία - ΚΟΥΤΑΛΕΩ 8, T.K Δ.Δ.Διονύσου Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει ΤΡΑΠΕΖΑ ς-ενέργει ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 459,60 250, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΛΩΡΕΝ-ΚΙΜΩΝ : Δ3ΒΟΡ Γ ΙΩΑΚΕΙΜ 5, T.K Δ.Δ.Θεσσαλονίκ ης ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.935, , , , ,50 300,00 250, ΠΑΡΑΛΥΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ : Μονοκατοικία - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 28, T.K Δ.Δ.Αιγινίου Πιερί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 415,20 250, ΧΑΤΖΗΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟ : Μονοκατοικία - 28Η Δ.Δ.Νέων ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21, Επιβατών T.K ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , , ,06 250, ΓΙΑΤΡΑ ΔΙΟΝΥΙΟ : Μονοκατοικία - ΜΑΡΙΕ -, T.K Δ.Δ.Μαριών Ζακύνθου Ιονίων Νήσων "Προσσία Περιβάλλον ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.201, , , , ,48 400,00 250, ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ : 4ΟΡΔ3 ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΛΗΝΟΥ 36Α, T.K Δ.Δ.Ευόσμου ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.964, , , , ,12 405,20 250, ΧΙΟΝΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Μονοκατοικία - ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ΗΜΑΘΙΑ -, T.K. Δ.Δ.Τριποτάμου Ημαθί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 822,60 250, ΤΙΑΒΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : 1ΟΥΔ5 ΚΩΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ 3, T.K Δ.Δ.Βέροι Ημαθί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,61 300,00 250, ΜΑΝΤΕ ΠΑΡΑΚΕΥΗ : Μονοκατοικία - ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 9, T.K Δ.Δ.Παλαμά Καρδίτσ Θεσσαλί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, ΚΑΤΙΝΟΓΛΟΥ ΒΑΙΛΕΙΟ : Μονοκατοικία - ΧΩΡΙΤΗ ΟΙΚ ΑΡ810 OT 63, T.K Δ.Δ.Χωριστής Δράμ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 9.000, , , , ,00 400,00 250, ΤΟΤΙΚΟ ΤΕΡΓΙΟ : ΜΕΖ34 ΛΕΥΚΩΙΑ 4, T.K Δ.Δ.Δράμ Δράμ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 479,40 250, ΠΑΙΤΑΡΗ ΧΡΗΤΟ : Μονοκατοικία - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -, Δ.Δ.Νέ T.K Καλλικράτει Χαλκιδικής ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,80 400,00 250, ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ : Μονοκατοικία - ΔΡΟΜΟ Δ.Δ.Αμπελοκήπ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - Ζακύνθου Ιονίων Νήσων ων, T.K "Προσσία Περιβάλλον ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 9.134, , , , ,90 400,00 250, ελίδα 1 από 73

12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ : Μονοκατοικία - ΕΡΓΑΤΙΚΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕ -, T.K Δ.Δ.Καστορί Καστοριάς ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,68 400,00 250, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟ Υ ΤΕΡΓΙΟ : ΑΟΡΔ1 ΚΑΝΑΚΗ 51, T.K Δ.Δ.Μενεμένης ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,08 300,00 250, ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Μονοκατοικία - ΔΔ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ -, Δ.Δ.Ολυμπιάδος Κοζάνης T.K ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,68 789,00 250, ΤΕΛΙΟ ΑΠΟΤΟΛΟ : Μονοκατοικία - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟ -, T.K Δ.Δ.Αγίου Θεοδώρου Καρδίτσ Θεσσαλί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,30 400,00 250, ΤΙΑΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : Μονοκατοικία - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ -, T.K Δ.Δ.Δομενίκου Λαρίσης Θεσσαλί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,77 400,00 250, ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ : Δ1 Ι -, T.K Δ.Δ.Νέ Καρβάλης Καβάλ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,96 430,00 250, ΜΠΕΤΙΟ ΑΘΑΝΑΙΟ : Μονοκατοικία - -, Δ.Δ.Μυρίνης Καρδίτσ Θεσσαλί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ : Μονοκατοικία - ΠΕΠΛΟΥ -, T.K Δ.Δ.Φερών & "Προσσία Περιβάλλον ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 400,00 250, ΚΑΜΝΙΩΤΗ ΤΕΦΑΝΟ : 02 ΚΟΖΑΝΗ 2, T.K Δ.Δ.Καβάλ Καβάλ & "Προσσία Περιβάλλον ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,70 610,64 250, ΤΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ : Μονοκατοικία - -, T.K Δ.Δ.Χάλκης Λαρίσης Θεσσαλί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 421,26 250, ΑΤΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ : ΒΟΡΔ2 ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑ ΧΩΝ 59, T.K. Δ.Δ.Πτολεμαΐδος Κοζάνης ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 9.161, , , , ,00 342,16 250, ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟ ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΑΥΓΗ : Γ1 ΑΞΙΟΥ 12, T.K Δ.Δ.Πατρέων Αχαϊ Ελλάδ "Προσσία Περιβάλλον ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 7.661, , , , ,42 300,00 250, ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ : 50Υ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 36, T.K Δ.Δ.Θεσσαλονίκ ης ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,22 383,04 250, ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ : Μονοκατοικία - Περιβάλλον ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Δ.Δ.Χανίων Χανίων Κρήτης "Προσσία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 8.080, , , , ,00 736,12 250, ΛΙΟΥΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟ : 1ΟΟΡ ΑΘΗΝΑ 35, T.K Δ.Δ.Φαρσάλων Λαρίσης Θεσσαλί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 494,88 250, ΚΩΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΑΟΡ ΑΡΙΤΟΤΕΛΟΥ 40-42, T.K. Δ.Δ.Πυλαί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 480,00 250, ΚΑΡΑΜΠΑΗ ΚΥΡΙΑΚΗ : 1ΟΡΟΦ ΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 17, T.K Δ.Δ.Γιαννιτσών Πέλλ ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 348,00 250, ΤΡΑΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : Μονοκατοικία - ΔΑΛΑΜΑΡΙ - 2ΧΛΜ ΕΠ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΑ Δ.Δ.Ναούσης ΕΛΙΟΥ 1, T.K Ημαθί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,40 636,00 250, ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛ ΟΥ ΤΑΜΠΟΛΗ : 1 ΟΡΟ ΚΑΛΟ ΑΓΡΟ Δ.Δ.Καλού ΟΤ 40, T.K. Αγρού Δράμ & "Προσσία Περιβάλλον ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,00 512,00 250, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ : 1ΔΔΟΡ ΓΑΛΗΝΟΥ 25, T.K Δ.Δ.Δράμ Δράμ & "Προσσία Περιβάλλον ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,90 464,00 250, ΜΠΙΤΖΙΛΗ ΧΡΗΤΟ : Μονοκατοικία - -, T.K Δ.Δ.Λαγκαδά ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,30 400,00 250, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ : 2ΔΔΟΡ ΓΑΛΗΝΟΥ 25, T.K Δ.Δ.Δράμ Δράμ & "Προσσία Περιβάλλον ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,90 464,00 250, ελίδα 2 από 73

13 ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ : Μονοκατοικία - Κ ΚΑΨΟΧΩΡΙ 0, T.K Δ.Δ.Αλεξανδρεία ς Ημαθί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,23 400,00 250, ΔΑΝΙΗΛΑΚΗ ΧΡΗΤΟ : Ι ΠΕΤΜΕΖΑ 19, T.K Δ.Δ.Διδυμοτείχου & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 9.000, , , , ,00 300,00 250, ΤΙΠΑΡΑ ΕΛΕΝΗ : -Β1 ΑΛΙΚΑΡΝΑΟΥ 8, T.K Δ.Δ.Λαρίσης Λαρίσης Θεσσαλί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 5.000, , , , ,00 830,64 250, ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΟΓ ΕΛΛΗ ΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ : Δ1ΟΡ3 7Η ΜΕΡΑΡΧΙΑ Δ.Δ.Καβάλ 123, T.K Καβάλ & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,85 464,00 250, ΠΛΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ : Μονοκατοικία - ΗΡΟΔΟΤΟΥ 00, T.K Δ.Δ.Βαθέος Πειραιώς Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει ΤΡΑΠΕΖΑ ς-ενέργει ΠΕΙΡΑΙΩ 7.429, , , , ,50 400,00 250, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΒΑΙΛΕΙΟ : Μονοκατοικία - ΚΥΨΕΛΗ ΟΦΑΔΩΝ -, T.K Δ.Δ.Κυψέλης Καρδίτσ Θεσσαλί ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,01 410,10 250, ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ ΔΕΠΟΙΝΑ : Μονοκατοικία - ΑΝΩΝΥΜΗ 0, T.K Δ.Δ.Παλαιού κυλλιτσίου Ημαθί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,16 400,00 250, ΜΠΕΛΙΜΠΑΑΚ Η ΓΕΩΡΓΙΟ : Μονοκατοικία - ΑΝΩΝΥΜΗ 0, T.K Δ.Δ.Ζαρού Ηρακλείου Κρήτης "Προσσία Περιβάλλον ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ , , , , ,63 456,88 250, ΑΛΠΜΑΝΤΗ ΦΩΤΙΟ : Ι1 ΘΡΑΚΗ 1, T.K Δ.Δ.Πρεβέζης Πρεβέζης Ηπείρου ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,00 48 Ναι 422, ,00 596,00 250, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΩΤΗΡΙΟ : A1 ΛΙΒΑΔΙ 0, T.K Δ.Δ.Ελασσόνος Λαρίσης Θεσσαλί ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,20 48 Ναι 403, ,80 329,32 250, ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ : Α3 ΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ 6, T.K Δ.Δ.Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,54 48 Ναι 355, ,26 421,44 250, ΚΟΤΑΒΑΙΛΕΙ ΑΔΗ ΑΝΑΤΑΙΟ : ΘΕΗ ΠΗΓΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟ 0, Δ.Δ.Πλαμώνος Πιερί T.K ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,00 48 Ναι 916, ,00 394,20 250, ΧΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟ : Α5 Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Δ.Δ.Δράμ 52, T.K Δράμ & ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,26 60 Ναι 813, ,99 399,76 250, ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΤΑΥΡΟ : Β1 ΕΓΝΑΤΙΑ 42, T.K Δ.Δ.Γιαννιτσών Πέλλ ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,77 48 Ναι 339, ,47 327,72 250, ΓΚΙΚΑ ΗΛΙΑ : Β1 ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ 12, Δ.Δ.Αλεξανδρου T.K πόλεως & ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 6.000, , ,00 48 Ναι 366, ,00 300,00 250, ΚΑΜΠΟΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ : Ι ΛΙΜΝΕ 0, T.K Δ.Δ.Λιμνών Αργολίδος Πελοποννήσου "Προσσία Περιβάλλον ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,84 48 Ναι 331, ,28 354,40 250, ΜΗΤΙΓΚΟΛΑ ΑΡΙΤΕΙΔΗ : Μονοκατοικία Ι1 ΘΩΜΑ ΜΠΙΓΚΑΝΟΥ 32, Δ.Δ.Ναούσης T.K Ημαθί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 7.680, , ,00 48 Ναι 216, ,00 429,90 250, ΜΠΑΔΕΚΗ ΤΥΛΙΑΝΗ : ΚΡΑΝΩΝΟ 21, T.K Δ.Δ.Λαρίσης Λαρίσης Θεσσαλί ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,90 72 Ναι 331, ,10 464,00 250, ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔ ΙΩΑΝΝΗ : Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 27, T.K Δ.Δ.Αλεξανδρεία Ημαθί ς ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 5.994, , ,46 48 Ναι 156, ,42 426,24 250, ΜΠΟΥΡΑΛΗ ΒΑΙΛΙΚΗ : Δ2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 12, T.K Δ.Δ.Θεσσαλονίκ ης ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ 5.999, , ,98 48 Ναι 169, ,96 324,00 250, ΝΑΤΙΟΥ ΧΡΥΟΒΑΛΑΝΤ Ω : Μονοκατοικία Ι1 Φ.ΚΟΚΚΙΝΟΥ 52, T.K Δ.Δ.Ναούσης Ημαθί ποιότης ζωής ποιότης ζωής ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,46 48 Ναι 327, ,73 400,00 250, ΝΤΑΡΜΑ ΝΙΚΗ : Μονοκατοικία Ι1 ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ Δ.Δ.Καλυβίων ΤΕΡΜΑ 0, T.K. Θορικού Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει ΑLPHA ς-ενέργει ΤΡΑΠΕΖΑ , , ,12 48 Ναι 393, ,94 400,00 250, ελίδα 3 από 73

14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟ ΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ : Μονοκατοικία 1 ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ -, Δ.Δ.Αρχαί T.K Ολυμπί Ηλεί Ελλάδ EUROBANK SA 8.273, , , , ,47 400,00 250, ΚΕΚΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ : Μονοκατοικία 1 ΦΥΛΑΚΤΟ -, T.K Δ.Δ.Φυλακτού & EUROBANK SA , , , , ,46 400,00 250, ΤΡΑΒΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΗ : Ι ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ 5, Δ.Δ.Αμαρουσίου Αθηνών Αττικής Αττικής T.K Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA 7.634, , , , ,28 456,00 250, ς-ενέργει ΑΛΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ : Μονοκατοικία 1 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΤΟΛΟΙ -, Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλί EUROBANK SA 9.878, , , , ,35 400,00 250, ΝΤΕΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ : Μονοκατοικία 1 ΠΑΝΤΑΝΑΑ -, Δ.Δ.Παννάσση Αιτωλοακαρνανί Ελλάδ T.K ς EUROBANK SA 8.876, , , , ,00 400,00 250, ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΝΗ : Μονοκατοικία 1 ΚΥΨΕΛΗ 0, T.K Δ.Δ.Κυψέλης Πειραιώς Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA , , , , ,60 400,00 250, ς-ενέργει ΦΑΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ : Μονοκατοικία 1 ΑΓΙΑΜΑΤΑ ΛΕΠΤΟΠΟΔΩΝ Δ.Δ.Χίου Χίου Βορείου Αιγαίου 0, T.K EUROBANK SA , , , , ,97 400,00 250, ΑΛΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ : 3Ο Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δ.Δ.Θεσσαλονίκ ΥΜΕΩΝΙΔΗ 47, ης T.K ποιότης ζωής ποιότης ζωής EUROBANK SA , , , , ,60 378,00 250, ΒΑΝΤΙΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : ΙΟΓΕ Ν ΠΛΑΤΗΡΑ 30, T.K Δ.Δ.Κουφαλίων ποιότης ζωής ποιότης ζωής EUROBANK SA , , , , ,00 582,88 250, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΜΙΝΑ : Ε1 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 52, T.K Δ.Δ.Πειραιώς Πειραιώς Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA 7.961, , , , ,12 300,00 250, ς-ενέργει ΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ : Δ13 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 11, Δ.Δ.Λαρίσης Λαρίσης Θεσσαλί T.K EUROBANK SA 8.467, , , , ,10 399,08 250, ΜΠΙΧΤΑ ΜΑΡΙΑ : Ι ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ -, T.K. Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλί EUROBANK SA , , , , ,00 352,00 250, ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Δ2 Β# ΚΟΝΔΥΛΗ 79, T.K Δ.Δ.Καλαμπάκ Τρικάλων Θεσσαλί EUROBANK SA , , , , ,75 324,00 250, ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ : Δ3 Β# ΚΟΝΔΥΛΗ 79, T.K Δ.Δ.Καλαμπάκ Τρικάλων Θεσσαλί EUROBANK SA 9.736, , , , ,55 300,00 250, ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟ : Τ-2 ΑΓΙΑ 35, T.K Δ.Δ.Λαρίσης Λαρίσης Θεσσαλί EUROBANK SA , , , , ,00 348,32 250, ΤΕΒΑ ΠΥΡΟ : Γ3 ΦΑΛΗΡΟΥ 3, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA , , , , ,00 300,00 250, ς-ενέργει ΒΕΙΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ : ΙΟΓΕ ΚΑΨΑΛΗ 5, T.K Δ.Δ.Περιστερίου Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA , , , , ,68 382,00 250, ς-ενέργει ΚΥΖΙΡΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟ : 1 ΟΡΟ ΚΑΜΕΛΙΑ 12, T.K Δ.Δ.Αμπελοκήπ ων ποιότης ζωής ποιότης ζωής EUROBANK SA , , , , ,39 300,00 250, ΚΥΖΙΡΙΔΗ ΙΑΚΩΒΟ : ΙΟΓΕ ΚΑΜΕΛΙΑ 12, T.K Δ.Δ.Αμπελοκήπ ων ποιότης ζωής ποιότης ζωής EUROBANK SA , , , , ,33 300,00 250, ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛ ΕΩ 70, T.K. Δ.Δ.Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτης "Προσσία Περιβάλλον EUROBANK SA 4.505, , , , ,21 310,44 250, ΑΝΑΓΝΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ : Γ15 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Δ.Δ.Θεσσαλονίκ 44, T.K ης ποιότης ζωής ποιότης ζωής EUROBANK SA , , , , ,40 300,00 250, ΠΑΡΛΑΠΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ : 1 ΒΑΙΛΕΩ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ Δ.Δ.Γεφύρ Υ 18, T.K ποιότης ζωής ποιότης ζωής EUROBANK SA 9.100, , , , ,00 451,68 250, ελίδα 4 από 73

15 ΤΖΙΩΚΑ ΤΑΥΡΟΥΛΑ : Δ1 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 6, Δ.Δ.Νέ T.K μύρνης Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει ς-ενέργει EUROBANK SA 6.280, , , , ,65 315,60 250, ΤΖΙΩΚΑ ΤΑΥΡΟΥΛΑ : Ε1 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 6, Δ.Δ.Νέ T.K μύρνης Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA 6.280, , , , ,65 315,60 250, ς-ενέργει ΠΑΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ : Γ3 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 3-5, T.K Δ.Δ.Γαλατσίου Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA , , , , ,50 540,00 250, ς-ενέργει ΜΙΧΑΛΟΒΙΤ ΝΙΚΟΛΑΟ : Μονοκατοικία 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΛΕΠΑ Δ.Δ.Ποσειδωνί Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ -, T.K "Υποδομές και "Υποδομές και υπηρεσίες υπηρεσίες Κρήτης και Κρήτης και EUROBANK SA , , , , ,30 400,00 250, Νήσων Αιγαίου ς στην Νήσων Αιγαίου ς στην Περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου" Νοτίου Αιγαίου" ΒΕΝΕΡΗ ΠΥΡΙΔΩΝ : 33 Α ΡΟΔΟΥ 6, T.K Δ.Δ.Νέ Φιλαδελφεί Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA , , , , ,00 316,48 250, ς-ενέργει ΑΡΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ : Ζ1 ΩΚΡΑΤΟΥ 30, T.K Δ.Δ.Καλλιθέ Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA 8.440, , , , ,00 300,00 250, ς-ενέργει ΑΜΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : ΔΙΑΜ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩ 3, T.K Δ.Δ.Χρυσουπόλε ως Καβάλ & EUROBANK SA , , , , ,30 501,00 250, ΦΟΥΖΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ : 1 ΚΩΤΑΚΙΟΙ -, T.K Δ.Δ.Κωσκιών Αρς Ηπείρου EUROBANK SA , , , , ,00 672,00 250, ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΙΝΟΓΕΩΡΓΟ : Α3 ΛΕΩΦΟΡΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττικής Αττικής 69Α, T.K Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA 9.290, , , , ,44 300,00 250, ς-ενέργει ΛΑΠΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ : Β1 Β ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Δ.Χαϊδαρίου Αθηνών Αττικής Αττικής Υ 84, T.K Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA 5.531, , , , ,90 300,00 250, ς-ενέργει ΜΟΥΤΑΚΑ ΔΑΦΝΗ : Α4 Α ΑΡΙΤΟΤΕΛΟΥ 30, Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλί EUROBANK SA , , , , ,25 300,00 250, ΑΤΑΛΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛ : Μονοκατοικία 1 ΤΑΚΑΛΩΦ 25, T.K Δ.Δ.Γαλατσίου Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA 5.250, , , , ,00 400,00 250, ς-ενέργει ΠΑΠΠΑ ΛΕΩΝΙΔΑ : 4.1 ΤΕΝΕΔΟΥ 60, T.K Δ.Δ.Καβάλ Καβάλ & Ναι EUROBANK SA 8.623, , , , ,05 352,00 250, ΙΩΑΝΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ : Μονοκατοικία 1 ΙΦ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 40, T.K Δ.Δ.Δράμ Δράμ & Ναι EUROBANK SA 9.000, , , , ,00 503,88 250, ΑΡΓΕΙΤΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ : ΔΙΑΜ. ΟΔΟ ΠΑΡΤΗ - Δ.Δ.παρτιατών Λακωνί Πελοποννήσου ΚΑΛΑΜΑΤΑ, T.K "Προσσία Περιβάλλον EUROBANK SA , , , , ,00 571,56 250, ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ ΑΝΝΕΤΑ : Ι1 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 35, T.K Δ.Δ.Περιστερίου Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA , , , , ,00 300,00 250, ς-ενέργει ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΝΑ : ΑΙΓΥΠΤΟΥ 18, T.K Δ.Δ.Αθηναίων Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA , , , , ,72 468,00 250, ς-ενέργει ΧΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ : Μονοκατοικία 1 ΤΡΑΤΩΝΟ 51, T.K Δ.Δ.Αιγίου Αχαϊ Ελλάδ EUROBANK SA 8.616, , , , ,83 431,26 250, ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ : Δ1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6, Δ.Δ.Τρικκαίων Τρικάλων Θεσσαλί EUROBANK SA , , , , ,30 398,00 250, ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ : ΚΑΤΟΙ ΠΑΛΑΙΑ ΟΔΟ Δ.Δ.τεφανοβού ΛΑΡΙΑ Λαρίσης Θεσσαλί νου ΕΛΑΟΝΑ -, T.K EUROBANK SA , , , , ,00 440,00 250, ΛΟΥΚΑΡΕΛΗ ΧΡΗΤΟ : B2 ΥΨΟΥΝΤΟ 1, T.K Δ.Δ.Περιστερίου Αθηνών Αττικής Αττικής Αττικής ς-ενέργει EUROBANK SA 5.600, , , , ,00 300,00 250, ς-ενέργει ΜΠΑΛΚΙΖΑ ΧΡΥΟΥΛΑ : Γ# ΟΡ ΙΑΤΡΟΥ ΤΖΑΝΟΥ 73, T.K Δ.Δ.Βόλου Μαγνησί Θεσσαλί Ναι EUROBANK SA 8.655, , , , ,50 426,40 250, ελίδα 5 από 73

Ημ. Απόφασης: 03-08-2015 Α.Π.: 210699. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 03-08-2015 Α.Π.: 210699. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενί 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 30-09-2013 Α.Π.: 163638

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 30-09-2013 Α.Π.: 163638 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενί 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 20-05-2013 Α.Π.: 160301

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 20-05-2013 Α.Π.: 160301 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 03-12-2012 Α.Π.: 155580

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 03-12-2012 Α.Π.: 155580 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 528 Αθήνα, Τηλ.: 20 7450400, Fax: 20 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 01-04-2014 Α.Π.: 200716

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 01-04-2014 Α.Π.: 200716 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 05-02-2013 Α.Π.: 157427

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 05-02-2013 Α.Π.: 157427 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-06-2013 Α.Π.: 160956

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-06-2013 Α.Π.: 160956 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενία 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προ: Ωφελούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 17-09-2013 Α.Π.: 163283

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 17-09-2013 Α.Π.: 163283 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-04-2013 Α.Π.: 159274

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 10-04-2013 Α.Π.: 159274 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-05-2014 Α.Π.: 203345

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-05-2014 Α.Π.: 203345 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 07-02-2014 Α.Π.: 167304

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 07-02-2014 Α.Π.: 167304 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ο46ΨΧΨΖ-2ΩΩ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Προς: Ωφελούμενους Συνημμένου Πίνακα 2

ΑΔΑ: 4Α8Ο46ΨΧΨΖ-2ΩΩ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Προς: Ωφελούμενους Συνημμένου Πίνακα 2 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αμαλίας 6, 0557 Αθήνα, Τηλ.: 0 330-4, Fax: 0 3307, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 08-03-2013 Α.Π.: 158393

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 08-03-2013 Α.Π.: 158393 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ Ξενία 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e mail: info@etean.com.gr, Προ: Ωφελούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131486

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131486 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αμαλίας 26, 557 Αθήνα, Τηλ.: 2 3324, Fax: 2 3327, www.etean.com.gr, e mail: info@tempme.gr, (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131486 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131486 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αμαλία 26, 557 Αθήνα, Τηλ.: 2 332-4, Fax: 2 3327, www.etean.com.gr, e-mail: info@tempme.gr, (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131485 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131485 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αμαλίας, Αθήνα, Τηλ.: -, Fax:, www.etean.com.gr, e-mail: info@tempme.gr, ΑΔΑ: ΑΣΦΨΧΨΖ-Κ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 22-09-2014 Α.Π.: 206530. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 22-09-2014 Α.Π.: 206530. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 21-11-2014 Α.Π.: 207616. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 21-11-2014 Α.Π.: 207616. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΤΙΚΟΤΗΤ & ΝΠΤΞΗ (Ε.Τ.Ε.Ν..Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Ε) Ξενίας 24, 11528 θήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους υνημμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131485

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131485 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αμλίς 6, 557 Αθήν, Τηλ.: 33-4, Fax: 337, www.etean.com.gr, e mail: info@tempme.gr, ΑΔΑ: 4ΑΜ646ΨΧΨΖ-ΖΥΠ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 675 7 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. ΦΒ1/2.1/5332/238 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΦΒ1/Ε2.1/12300/667 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα