Υπεύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1"

Transcript

1 Υπεύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1

2 The Roxburgh Park Hotel Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου 1. Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα π αρέχει τα υψηλότερα π ρότυπ α σε σχέση με την εξυπ ηρέτηση πελατών και τον υπεύθυνο τζόγο σε όλους τους θαμώνες. Το ακόλουθο μήνυμα υπ εύθυνου τζόγου θα εμφανίζεται στο ταμείο ή/και στην είσοδο των αιθουσών τυχερών π αιχνιδιών, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτο σε οπ οιαδήπ οτε σημεία παρέχονται προϊόντα τζόγου: Η λέσχη αυτή επικεντρώνεται στην ευημερία των θαμώνων και υπαλλήλων της και της ευρύτερης κοινότητας στην οποία λειτουργεί. Προσπαθεί να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Έτσι οι θαμώνες μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές - ορθολογικές και συνετές συνειδητές επιλογές με βάση τις προσωπικές και ατομικές περιστάσεις τους. Ως μέρος της δέσμευσης αυτής, η λέσχη έχει υιοθετήσει έναν ολοκληρωμένο Κώδικα Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου, και ένα Πρόγραμμα Αυτο-Αποκλεισμού, και θα παρέχει τους απαραίτητους πόρους, τόσο οικονομικούς όσο και ανθρώπινου δυναμικού, για να στηρίξει τη σωστή λειτουργία και τήρηση του Κώδικα στους χώρους αυτούς. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Υπ εύθυνου Τζόγου μας π εριγράφει π ώς το επ ιτυγχάνουμε αυτό συνεχίζοντας την π αροχή υπ ηρεσιών τυχερών π αιχνιδιών με τρόπ ο κοινωνικά επ ιβραβευτικό, ευχάριστο και απ οκριτικό. 2. Δημιουργία του Κώδικα Ο Κώδικας Δεοντολογίας Υπ εύθυνου Τζόγου του the Roxburgh Park Hotel ετοιμάστηκε για λογαριασμό μας απ ό την Leigh Barrett & Associates Pty Ltd και μας διατέθηκε άμεσα ώστε να υιοθετηθεί και να ενσωματωθεί στις επ ιχειρηματικές μας δραστηριότητες τυχερών π αιχνιδιών. Πρόκειται για ένα απ λό έγγραφο το οπ οίο έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπ ο ώστε να είναι εύκολα κατανοητό απ ό τους θαμώνες μας και ώστε το προσωπικό μας να μπορεί εύκολα να το ερμηνεύσει και να το εξηγήσει. Έχει ετοιμαστεί με την π ρόθεση να γραφτεί σε απ λή γλώσσα και να π αρουσιαστεί με τέτοιο τρόπ ο ώστε να είναι π ροσβάσιμο σε όλους τους θαμώνες μας, συμπ εριλαμβανομένων εκείνων π ου π ροέρχονται απ ό διαφορετικά π ολιτισμικά και γλωσσικά υπ όβαθρα. Ο Κώδικας συνοδεύεται απ ό το Εγχειρίδιο Υπ εύθυνων Πολιτικών και Διαδικασιών Τυχερών Παιχνιδιών π ου π αρέχεται σε όλα τα μέλη του π ροσωπ ικού της λέσχης κατά την κατατόπ ισή τους στη εργασία. 3. Διαθεσιμότητα Αντίγραφο του Κώδικα Δεοντολογίας θα διατίθεται σε γραπ τή μορφή στους θαμώνες κατόπ ιν αιτήματος. Στην είσοδο της αίθουσας τυχερών π αιχνιδιών και στο ταμείο της αίθουσας τυχερών π αιχνιδιών θα υπ άρχει π ινακίδα η οπ οία θα υπ οδεικνύει στους θαμώνες π ώς μπ ορούν να λάβουν αντίγραφο. Pty Ltd 2012 Σελίδα 2 από 14

3 Ο Κώδικας θα είναι επ ίσης διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας του the Roxburgh Park Hotel σε διάφορες κοινοτικές γλώσσες συμπ εριλαμβανομένης της ελληνικής, ιταλικής, κινέζικης, βιετναμέζικης, αραβικής, τουρκικής και ισπ ανικής. Η λέσχη θα φροντίσει ώστε το Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου να μπ ορεί να διατίθεται άμεσα σε οπ οιοδήπ οτε εξουσιοδοτημένο άτομο ή επ ιθεωρητή της Βικτωριανής Επ ιτροπ ής για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR). 4. Μερικοί Ορισμοί Οι όροι π ου χρησιμοπ οιούνται στον Κώδικα Δεοντολογίας Υπ εύθυνου Τζόγου του παρόντος Χώρου Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών συνάδουν με τον Βικτωριανό Νόμο π ερί Ρύθμισης Τυχερών Παιχνιδιών του 2003 (ο Νόμος), εκτός εάν απ ό τα συμφραζόμενα π ροκύπ τει κάτι διαφορετικό ή εάν φαίνεται να υπ άρχει αντίθετη πρόθεση. «Κανονισμοί» νοούνται οι Βικτωριανοί Κανονισμοί περί Τυχερών Παιχνιδιών του 2005 στην τρέχουσα τους έκδοση «Λέσχη» νοείται ο χώρος διεξαγωγής τυχερών π αιχνιδιών Roxburgh Park Hotel «Κώδικας» νοείται ο συγκεκριμένος Κώδικας Δεοντολογίας Υπ εύθυνου Τζόγου «ΑΔΕΠ» νοείται η Ανεξάρτητη Διαδικασία Επ ίλυσης Παραπ όνων, όπ ως καθορίζεται στη ρήτρα 12 «Υπ άλληλος Υπ εύθυνου Τζόγου» νοείται το άτομο π ου είναι υπ εύθυνο για τη διαχείριση του Κώδικα και της ΑΔΕΠ στη λέσχη Μηχανήματα «EGM» νοούνται τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών «PID» νοείται η απ εικόνιση των στοιχείων του π αίκτη σε οθόνες μηχανημάτων ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών «Αρμόδιο άτομο» νοείται το άτομο το οπ οίο ορίζεται σύμφωνα με τη ρήτρα 9, το οπ οίο μπ ορεί να είναι υπ εύθυνο για την π αροχή πληροφοριών στους πελάτες σχετικά με τον Κώδικα οποιαδήποτε στιγμή ενόσω η λέσχη παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών «Θαμώνες» νοούνται οι π ελάτες, τα μέλη και οι επ ισκέπ τες «Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου («RGR») νοείται το μητρώο π ου τηρείται απ ό τη λέσχη και στο οπ οίο η λέσχη καταγράφει τις π ληροφορίες π ου απ αιτούνται βάσει του Κώδικα. Μπ ορεί να π εριέχει ταυτόχρονα τα μητρώα Ποτών ή/και Καταπ ολέμησης του Ξεπ λύματος Χρήματος (AML)/της Xρηματοδότησης της Tρομοκρατίας (CTF) «Ανήλικος» νοείται κάθε π ρόσωπ ο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών «Έντυπ ο/-α αξιολόγησης» νοείται/-ουνται το/τα έντυπ ο/-α π ου π ρέπ ει να συμπ ληρώνεται/-ονται ετησίως απ ό τη λέσχη, σύμφωνα με τη ρήτρα Πληροφορίες σχετικά με τον Υπεύθυνο Τζόγο Βάσει του κώδικα, όταν ο χώρος καλείται: Pty Ltd 2012 Σελίδα 3 από 14

4 να π αρέχει π ληροφορίες στους θαμώνες, ή να διαθέτει π ληροφορίες στους θαμώνες, ή να π αρουσιάζει π ληροφορίες, η λέσχη θα το κάνει αυτό: παρουσιάζοντας τις κατάλληλες αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια ή/και ειδοπ οιήσεις στην/στις π εριοχή/-ες όπ ου η λέσχη π αρέχει π ροϊόντα τυχερών παιχνιδιών. Τα παραπάνω θα είναι εύκολα ορατά και προσβάσιμα στους θαμώνες στις π εριοχές αυτές, ή/και φροντίζοντας ώστε τα ενημερωτικά φυλλάδια να είναι διαθέσιμα για να μπ ορούν οι θαμώνες να τα π αίρνουν μαζί τους είτε με δική τους π ρωτοβουλία είτε κατόπ ιν αιτήματος, ή/και φροντίζοντας ώστε οι π ληροφορίες να είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της λέσχης, (όπ οια απ ό τις μεθόδους αυτές θεωρείται π ιο κατάλληλη και απ οτελεσματική). Η λέσχη αυτή π αρέχει π ρόγραμμα αυτο-απ οκλεισμού. Για π ληροφορίες σχετικά με το π ρόγραμμα, οι θαμώνες μπ ορούν να απ οτείνονται στον αρμόδιο υπ άλληλο τυχερών π αιχνίδιων ή σε οπ οιοδήπ οτε άλλο αρμόδιο άτομο ή να π αίρνουν ένα αντίγραφο του φυλλαδίου αυτο-απ οκλεισμού π ου διατίθεται στη λέσχη. 5.1 Ενδείξεις Η λέσχη αυτή π αρέχει π ληροφορίες π ερί υπ εύθυνου τζόγου σε διάφορες μορφές, όπ ως για π αράδειγμα ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες και ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών π αιχνιδιών (EGM), οθόνες για απ εικόνιση των στοιχείων του π αίκτη, συμπ εριλαμβανομένων των π ληροφοριών π ου απ αιτούνται απ ό το Νόμο και τους Κανονισμούς. Στους θαμώνες θα διατίθενται οι ακόλουθες π ληροφορίες σχετικά με τον υπ εύθυνο τζόγο: α. πώς να παίζετε υπεύθυνα, β. πώς να πάρετε και να κρατήσετε μια απόφαση προ-δέσμευσης, γ. περιορισμοί που ισχύουν για την καταβολή των κερδών με επιταγή και την παροχή πίστωσης ή το δανεισμό χρημάτων για τους σκοπούς του παιχνιδιού, δ. το π ρόγραμμα αυτό-απ οκλεισμού το οπ οίο είναι στη διάθεση των θαμώνων Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Υπεύθυνο Τζόγο Η λέσχη αυτή π αρέχει στους θαμώνες π εραιτέρω π ληροφορίες σχετικά με τον υπ εύθυνο τζόγο, συμπ εριλαμβανομένων των π αρακάτω: α. Πώς να απ οκτήσουν π ρόσβαση στην ιστοσελίδα «Money Smart» - - της Κοινοπ ολιτειακής Κυβέρνησης (ή π αρόμοιες ιστοσελίδες σχετικά με τον π ροϋπ ολογισμό των νοικοκυριών), και β. Πώς μπ ορούν οι π αίκτες και οι οικογένειές τους να βρουν υπ ηρεσίες υπ οστήριξης τυχερών π αιχνιδιών και π ρογράμματα αυτό-απ οκλεισμού, καθώς και η κρατική ιστοσελίδα για π αροχή υπ οστήριξης σε περιπτώσεις προβληματικού τζόγου. Pty Ltd 2012 Σελίδα 4 από 14

5 Σε περίπτωση που η λέσχη έχει τη δική της ιστοσελίδα, στην ιστοσελίδα αυτή θα εμφανίζονται συνδέσμοι με την π ροαναφερθείσα ιστοσελίδα. 6. Πληροφορίες Προϊόντων Τυχερών Παιχνιδιών Οι κανόνες για κάθε Ηλεκτρονικό Μηχάνημα Τυχερών Παιχνιδιών (EGM), συμπ εριλαμβανομένων των π ιθανοτήτων π ου έχετε να κερδίσετε, εμφανίζονται όταν ανατρέξετε στις οθόνες Απ εικόνισης των Στοιχείων του Παίκτη (PID) π άνω στο μηχάνημα. Πληροφορίες σχετικά με το π ώς μπ ορείτε να δείτε τις οθόνες Απ εικόνισης των Στοιχείων του Παίκτη (PID) παρέχονται από μέλη του προσωπικού. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το φυλλάδιο σχετικά με την Απ εικόνιση των Στοιχείων του Παίκτη (PID), το οπ οίο διατίθεται εντός της αίθουσας τυχερών π αιχνιδιών. 7. Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Πιστότητας Πελατών Κάθε φορά π ου ένα π ρόγραμμα π ιστότητας π ελατών π ροσφέρεται π εριοδικά απ ό τη λέσχη αυτή, θα διατίθεται στους θαμώνες ένα ενημερωτικό φυλλάδιο όπ ου θα τους παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο π ρόγραμμα π ιστότητας πελατών το οποίο διατίθεται στους συμμετέχοντες. Θα π εριλαμβάνονται οι κανόνες του π ρογράμματος π ιστότητας, συμπ εριλαμβανομένου του π ώς και του π ότε δίνονται ανταμοιβές, π ότε λήγουν και πότε εξαγοράζονται. Οι συμμετέχοντες θαμώνες θα ενημερώνονται για τα τυχόν οφέλη π ου έχουν π ροκύψει ως μέρος του π ρογράμματος π ιστότητας μέσω μιας γραπ τής δήλωσης ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Οπ οιαδήπ οτε αυτο-απ οκλεισμένα άτομα δεν μπ ορούν να ενταχθούν ή να π αραμείνουν σε κάπ οιο πρόγραμμα πιστότητας. Οπ οιαδήπ οτε γραπ τή επ ικοινωνία με μέλη του π ρογράμματος π ιστότητας θα π ρέπ ει να π εριλαμβάνει την ακόλουθη δήλωση: Σας συνιστούμε να θέτετε λογικά όρια όσον αφορά το χρόνο που αφιερώνετε και τα χρηματικά ποσά που ξοδεύετε στα τυχερά παιχνίδια, και να παραμένετε εντός των ορίων αυτών. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού και της διατήρησης ορίων, παρακαλώ ζητήστε βοήθεια από κάποιο μέλος του προσωπικού. 8. Στρατηγική Προ-δέσμευσης Η λέσχη αυτή ενθαρρύνει τους θαμώνες π ου χρησιμοπ οιούν μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών (EGMs) για τα παιχνίδια τους να θέτουν χρονικά και χρηματικά όρια ανάλογα με τις ατομικές τους π εριστάσεις. Χρησιμοπ οιώντας τις σημάνσεις και τα ενημερωτικά φυλλάδια υπ εύθυνου τζόγου που βρίσκονται στις αίθουσες τυχερών π αιχνιδιών και σε όλα τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών (EGMs), οι π ελάτες θα μπ ορούν π ιο εύκολα να πάρουν κάποια απόφαση προ-δέσμευσης ώστε να θέτουν κάπ οια όρια και να μην τα υπ ερβαίνουν. Τα μέλη του π ροσωπ ικού θα π ρέπ ει να είναι πρόθυμα να συζητούν τρόπ ους με τους οπ οίους μπ ορεί κάπ οιος να απ οκτήσει π ρόσβαση στη βοήθεια ώστε να θέτει κάπ οια όρια και να μην τα υπ ερβαίνει, καθώς και να εντοπ ίζει τα ερεθίσματα που οδηγούν σε υπερβολικές δαπάνες για τα τυχερά παιχνίδια. Η λέσχη θα καταστήσει επ ίσης διαθέσιμες στους θαμώνες, τις οικογένειες και τους φίλους τους, π ληροφορίες σχετικά με οπ οιαδήπ οτε π τυχή της π ρόσβασης σε Pty Ltd 2012 Σελίδα 5 από 14

6 διάφορες υπ οστηρικτικές υπ ηρεσίες τυχερών π αιχνιδιών ή/και την ιστοσελίδα της Πολιτειακής Κυβέρνησης - Όλα τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών (EGMs) της λέσχης αυτής επ ιτρέπ ουν στον π αίκτη να π αρακολουθεί το χρόνο π ου αφιερώνει και το π οσό π ου ξοδεύει κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Πληροφορίες σχετικά με την ενεργοπ οίηση παρακολούθησης του παιχνιδιού είναι διαθέσιμες απ ό το π ροσωπ ικό της λέσχης και μέσω του φυλλαδίου Απ εικόνισης των Στοιχείων του Παίκτη (PID) που διατίθεται στη λέσχη. Οι π ληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες σε κάθε μηχάνημα ηλεκτρονικών τυχερών π αιχνιδιών (EGM) ώστε να βοηθούν π ελάτες π ου έχουν π άρει ή επ ιθυμουν να π άρουν κάπ οια απ όφαση π ρο-δέσμευσης. Η λέσχη αυτή θα συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς π ου αφορούν την π ροδέσμευση σε σχέση με τη χρήση μηχανών τυχερών π αιχνιδιών. 9. Επαφές με τους θαμώνες Η λέσχη αυτή θεωρεί ότι οι επ αφές μεταξύ π ροσωπ ικού και θαμώνων απ οτελούν βασικό στοιχείο για την π ροώθηση του υπ εύθυνου τζόγου/ της εξυπ ηρέτησης πελατών. Το π ροσωπ ικό της λέσχης αυτής έχει δεσμευτεί να π αρέχει με συνέπ εια υψηλού επ ιπ έδου υπ ηρεσίες εξυπ ηρέτησης π ελατών, έχοντας π άντοτε επ ίγνωση των αναγκών των π ελατών και της ευθύνης της λέσχης όσον αφορά τον Υπ εύθυνο Τζόγο. Ως μέρος της κατατόπ ισης τους στην εργασία, τα μέλη του π ροσωπ ικού τυγχάνουν εκπ αίδευσης στον Κώδικα. Στη συνέχεια π αρακολουθούν επ αναληπ τικά μαθήματα. Η λέσχη αυτή έχει διορίσει κάπ οιο άτομο ως Συντονιστή Υπ εύθυνου Τζόγου. Όλοι οι επ ί καθήκοντι Προϊστάμενοι/Επόπτες Τυχερών Παιχνιδιών διορίζονται ως Αρμόδιοι Υπ εύθυνου Τζόγου της λέσχης. Ο Συντονιστής και οι Αρμόδιοι έχουν επ ίγνωση των ευθυνών της θέσης τους, γνωρίζουν π ώς π ρέπ ει να εκτελούν τα καθήκοντά τους και ποια άτομα είναι πάντα διαθέσιμα για τη διαχείριση οπ οιωνδήπ οτε θεμάτων σχετικά με την εξυπ ηρέτηση π ελατών/τον υπ εύθυνο τζόγο, όπ οτε είναι ανοιχτή η λέσχη. Όλα τα μέλη του π ροσωπ ικού γνωρίζουν π οιο άτομο εργάζεται σε κάθε βάρδια. Οπ οιοδήπ οτε άτομο π ροσεγγίσει μέλος του π ροσωπ ικού ζητώντας π ληροφορίες σχετικά με υπ ηρεσίες π ροβληματικού τζόγου, ή φαίνεται να εμφανίζει οπ οιαδήπ οτε σημάδια π ου π ρομηνύουν π ρόβλημα με το τζόγο, θα π ρέπ ει να απ ευθύνεται στον Αρμόδιο Υπ εύθυνου Τζόγου για π ροσωπ ική βοήθεια και για τις απ αραίτητες ενέργειες. Τα αρμόδια άτομα π ιθανόν να π ροσεγγίσουν π ελάτες οι οπ οίοι επ ιδεικνύουν σημάδια αναστάτωσης ή απ αράδεκτης συμπ εριφοράς, π ροσφέροντας τους βοήθεια με χρήσιμο τρόπ ο και διατηρώντας π λήρη εχεμύθεια. Απ αράδεκτη συμπ εριφορά θεωρείται (μεταξύ άλλων): Η επ ιθετικότητα o Το άτομο χτυπ άει τις μηχανές/ τα κουμπ ιά με υπ ερβολική δύναμη, o Το άτομο βάζει τις φωνές στις μηχανές ή σε άλλα άτομα π ου βρίσκονται στην αίθουσα τυχερών π αιχνιδιών, o Το άτομο κακοπ οιεί μέλη του π ροσωπ ικού ή/και άλλους θαμώνες, και o Το άτομο συμπ εριφέρεται με απ ειλητικό τρόπ ο. Συναισθήματα o Το άτομο κλαίει σε οπ οιοδήπ οτε σημείο της λέσχης, συμπ εριλαμβανομένων των Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων Τυχερών Παιχνιδιών (EGM), Pty Ltd 2012 Σελίδα 6 από 14

7 o Κατά την π αραμονή του στη λέσχη, το άτομο φαίνεται π ολύ λυπ ημένο, o Ενόσω παίζει σε κάποιο Ηλεκτρονικό Μηχάνημα Τυχερών Παιχνιδιών (EGM), το άτομο ιδρώνει ασυνήθιστα, o Κατά την π αραμονή του στη λέσχη, το άτομο φαίνεται π ολύ ταραγμένο, και o Το άτομο διαμαρτύρεται συνεχώς στο π ροσωπ ικό Απ όμακρο o Δεν ανταπ οκρίνεται σε οπ οιαδήπ οτε π ροσπ άθεια επ ικοινωνίας απ ό μέρους του π ροσωπ ικού, o Δεν ανταπ οκρίνεται σε γεγονότα π ου συμβαίνουν στη λέσχη και τα οπ οία υπ ό κανονικές συνθήκες π ροσελκύουν την π ροσοχή του πελάτη, Εμφάνιση o Προσπ αθεί να μεταμφιεστεί ώστε να μην τον αναγνωρίζουν, και o Με την π άροδο του χρόνου μειώνεται η υγιεινή/ π ροσωπ ική φροντίδα του ατόμου Παράταση χρόνου π ου αφιερώνεται στο τζόγο o Παίζει σε Ηλεκτρονικά Μηχανήματα Τυχερών Παιχνιδιών (EGM) επ ί καθημερινής βάσεως, o Παίζει σε Ηλεκτρονικά Μηχανήματα Τυχερών Παιχνιδιών (EGM) για πάνω απ ό 3 συνεχόμενες ώρες, και o Όταν κλείσει η λέσχη δεν θέλει να φύγει. Ζητά χρήματα για να π αίξει o Ζητά απ ό το π ροσωπ ικό να του δανείσει χρήματα (για οπ οιονδήπ οτε σκοπ ό), o Ζητά απ ό τους θαμώνες να του δανείσουν χρήματα (για οπ οιονδήπ οτε σκοπ ό), o Προσπ αθεί να π ωλήσει αγαθά ή υπηρεσίες εντός της λέσχης. Η διαδικασία για οπ οιεσδήπ οτε επ αφές με τους θαμώνες αυτούς π εριλαμβάνει ελεγχόμενη βοήθεια βάσει κατά π ερίπ τωση αξιολόγησης απ ό το κατάλληλο προσωπικό της λέσχης συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου ατόμου. Οι επ αφές αυτές μπ ορούν να έχουν μια απ ό τις π αρακάτω μορφές: i. Το π ροσωπ ικό π ροσεγγίζει τον π ελάτη ή επ ισκέπ τη και επ ιχειρεί να τον κάνει να συμμετάσχει στην κοινωνική αλληλεπ ίδραση, ii. iii. iv. Το π ροσωπ ικό ενθαρρύνει τον π ελάτη να δοκιμάσει κάπ οια απ ό τις προσφορές φαγητού ή ποτού οι οποίες είναι διαθέσιμες στη λέσχη, ώστε να κάνει ένα διάλειμμα απ ό το π αιχνίδι, Το προσωπικό προσφέρει στον πελάτη κάποιο δωρεάν ποτό (π.χ. τσάι ή καφέ) σε ένα π ιο ήσυχο, π ιο ιδιωτικό σημείο του χώρου, όπ ου και μπ ορεί να του π αρέχει εμπ ιστευτικά όλες τις σχετικές π ληροφορίες καθώς και π ρόσβαση σε υπ ηρεσίες υπ οστήριξης, συμπ εριλαμβανομένων υπ ηρεσιών αυτοαπ οκλεισμού και χρηματοοικονομικών συμβουλών, Το π ροσωπ ικό π ροσφέρει στον π ελάτη κάπ οιο άλλο είδος κατάλληλης βοήθειας, συμπ εριλαμβανομένης της χρήσης του τηλεφώνου της λέσχης για να επ ικοινωνήσει με την οικογένεια του ή με κάπ οιον φίλο, v. Το π ροσωπ ικό βοηθάει τον π ελάτη να διευθετήσει την επ ιστροφή του στο σπ ίτι, Pty Ltd 2012 Σελίδα 7 από 14

8 vi. Το προσωπικό δεν λαμβάνει καμία πρωτοβουλία εάν, κατά την εύλογη κρίση του αρμόδιου ατόμου, οπ οιαδήπ οτε επ αφή με τον π ελάτη ή επ ισκέπ τη δεν είναι δικαιολογημένη. Οπ οιεσδήπ οτε επ αφές του Αρμόδιου Υπ εύθυνου Τζόγου με τους θαμώνες καταγράφονται στο Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου και π εριλαμβάνουν λεπ τομέρειες των μέτρων π ου λαμβάνονται. Η λέσχη π αρέχει εκπ αίδευση σε όλα τα μέλη του προσωπικού που εκτελούν καθήκοντα αρμόδιου ατόμου. Τα αρμόδια άτομα θα τυγχάνουν εκπ αίδευσης ώστε να γνωρίζουν π οιες είναι οι ενδείξεις π ροβληματικού τζόγου και π ώς θα π ρέπ ει να αντιδρούν σε π ερίπ τωση π ροβληματικών συμπ εριφορών, και ώστε να ενημερώνονται για τις απ αιτήσεις των Εθνικών Αρχών Προστασίας Προσωπ ικών Δεδομένων. Το π εριεχόμενο του μητρώου αυτού καλύπ τεται απ ό το Νόμο Προστασίας Προσωπ ικών Δεδομένων και το αρμόδιο άτομο θα π ρέπ ει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπ ικών Δεδομένων. Τα ακόλουθα στοιχεία θα π ρέπ ει να π εριλαμβάνονται στο Μητρώο: i. Η ημερομηνία και ώρα του π εριστατικού ή ζητήματος, ii. iii. iv. Τα ονόματα των εμπ λεκόμενων μελών του π ροσωπ ικού, Το όνομα του εμπ λεκόμενου π ελάτη (αν είναι διαθέσιμο ή εφόσον απ αιτείται), Περιγραφή ή γενική εικόνα του π εριστατικού ή ζητήματος, v. Μέτρα π ου λαμβάνονται απ ό το π ροσωπ ικό (π.χ. η π αροχή π ληροφοριών Παροχή Βοήθειας στους Παίκτες/ Αυτο-απ οκλεισμός). Η λέσχη θα συμμορφώνεται επ ίσης με τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την υπ εύθυνη π αροχή αλκοόλ. 10. Επαφές με το Προσωπικό της Λέσχης Η λέσχη μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων των μελών του προσωπικού της και να διατηρείται η αντιληπτή ακεραιότητα των προϊόντων τυχερών παιχνιδιών που πωλούνται από τη λέσχη. Σύμφωνα με το νόμο, δεν επ ιτρέπ εται στους υπ αλλήλους της λέσχης να παίζουν στης μηχανές τυχερών π αιχνιδιών, να π αίζουν το π αιχνίδι Κίνο, να αγοράζουν λαχεία ή να συμμετέχουν σε στοιχήματα εν ώρα καθήκοντος καθʼ όλη τη διάρκεια της απ ασχόλησης τους απ ό τη λέσχη. Η λέσχη διαθέτει συγκεκριμένη π ολιτική σχετικά με υπ αλλήλους οι οπ οίοι αγοράζουν προϊόντα τυχερών παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών σε μηχανήματα τυχερών π αιχνιδιών). Αντίγραφο της π ολιτικής αυτής π εριλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου και στον οδηγό του προσωπικού. Επ ισυνάπ τεται επ ίσης σε κάθε αντίγραφο του Κώδικα π ου διανέμεται. Σε π ερίπ τωση π ου οπ οιοδήπ οτε μέλος του π ροσωπ ικού αναφέρει σε άλλο μέλος του προσωπικού ή στο αρμόδιο άτομο ότι πιθανόν να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον τζόγο, θα του π αρέχεται, εμπ ιστευτικά, στήριξη και π ληροφορίες σχετικά με τον προβληματικό τζόγο από τον διαχειριστή (σχετικό υπ εύθυνο) της λέσχης. Για να απ οφασιστεί π οια μέτρα είναι κατάλληλα σε κάθε π ερίπ τωση π ου αφορά μέλη του προσωπικού, η λέσχη θα φροντίσει ώστε κάθε προσπάθεια που γίνεται να γίνεται με διακριτικό τρόπ ο και το θέμα να π αίρνει όσο το δυνατό μικρότερες διαστάσεις. Όπ οτε διατίθενται καθήκοντα τα οπ οία δεν σχετίζονται με τα τυχερά π αιχνίδια, το μέλος του προσωπικού θα πρέπει να ενθαρρύνεται να ασχοληθεί με αυτά. Pty Ltd 2012 Σελίδα 8 από 14

9 Τα μέτρα π ου λαμβάνονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή θα καταγράφονται στο αρχείο απ ασχόλησης του υπ αλλήλου, και όχι στο Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου. Αντίγραφα οπ οιωνδήπ οτε καταχωρήσεων στο φάκελο απ ασχόλησης του υπ αλλήλου οι οπ οίες γίνονται σύμφωνα με την π αρούσα ρήτρα, θα π ρέπ ει να τίθενται στη διάθεση των επ ιθεωρητών της Βικτωριανής Επ ιτροπ ής για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR), κατόπ ιν αιτήματος. Το σύνολο του π ροσωπ ικού θα συμμετέχει σε π ρογράμματα επ αγγελματικής ανάπ τυξης σε σχέση με τον υπ εύθυνο τζόγο, σε ετήσια βάση. Τα π ρογράμματα αυτά προσφέρονται σε συνεργασία με τους κατάλληλους οργανισμούς κατάρτισης, συμπ εριλαμβανομένης της τοπ ικής υπ ηρεσίας Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες, και άλλες π αρόμοιες υπ ηρεσίες όπ ως αυτές καθορίζονται απ ό την ίδια τη λέσχη. Πληροφορίες σχετικά με τον υπ εύθυνο τζόγο και υπ ηρεσίες στήριξης π ροβληματικού τζόγου θα π εριλαμβάνονται στο π ακέτο κατατόπ ισης/ οδηγό του π ροσωπ ικού π ου παρέχεται σε όλους τους υπαλλήλους κατά την έναρξη της εργασίας τους στη λέσχη. Σε περίπτωση που η λέσχη υιοθετήσει διαφορετική πολιτική από αυτήν που προβλέπεται παραπάνω, θα π ρέπ ει να ενημερώσει εγγράφως την Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) για την αλλαγή π ολιτικής και θα π ρέπ ει να αναμένει να εγκριθεί η π ολιτική της λέσχης π ριν αυτή τεθεί σε εφαρμογή. 11. Επαφές με Υπηρεσίες Στήριξης Προβληματικού Τζόγου Η λέσχη αυτή έχει δεσμευτεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς και τακτική επ αφή με τις τοπ ικές υπ ηρεσίες στήριξης για π ροβλήματα τζόγου και με άλλους συναφείς φορείς. Η λέσχη θα θέτει στη διάθεση των θαμώνων διάφορα δημοσιεύματα και τα στοιχεία επ ικοινωνίας της τοπ ικής Υπ ηρεσίας Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες, ή/και άλλων σχετικών υπ ηρεσιών στήριξης για π ροβλήματα τζόγου. Το ανώτερο π ροσωπ ικό της λέσχης αυτής θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον ετησίως) με την τοπ ική Υπ ηρεσία Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες και τους εντεταλμένους Υπ αλλήλους Στήριξης της Λέσχης (VSW) της οικείας περιφερειακής Υπηρεσίας Στήριξης Παικτών. Παραδείγματα συναντήσεων αυτού του είδους είναι: o Η σύγκληση ετήσιας συνόδου κατάρτισης του π ροσωπ ικού, η οπ οία διευθύνεται απ ό την τοπ ική υπ ηρεσία Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες, o Συναντήσεις μεταξύ του Διαχειριστή/ Διευθυντή της Λέσχης και της Υπ ηρεσίας Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες, ή των εντεταλμένων Υπ αλλήλων Στήριξης της Λέσχης (VSW), ή o τακτική επ αφή με τις υπ ηρεσίες στήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η λέσχη θα καταγράφει τα στοιχεία κάθε επ αφής με τις Υπ ηρεσίες Παροχής Βοήθειας σε Παίκτες ή/και με άλλες σχετικές υπ ηρεσίες στήριξης σε σχέση με τον προβληματικό τζόγο στο Φάκελο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου. Στα στοιχεία των συνεδριάσεων θα π εριλαμβάνονται: η ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες, τα θέματα π ου συζητήθηκαν Pty Ltd 2012 Σελίδα 9 από 14

10 τα απ οτελέσματα της συνεδρίασης/ τα θέματα για τα οπ οία θα π ρέπ ει να ληφθούν μέτρα, η ημερομηνία της επ όμενης συνεδρίασης. 12. Καταγγελίες Πελατών Η λέσχη συμμετέχει σε Ανεξάρτητη Διαδικασία Επ ίλυσης Παραπ όνων (ΑΔΕΠ) η οπ οία συμμορφώνεται με τις σχετικές υπ ουργικές οδηγίες σχετικά με τις ΑΔΕΠ και έχει λάβει έγκριση απ ό τη Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) Η λέσχη θα π αρέχει στους θαμώνες π ληροφορίες σχετικά με την ΑΔΕΠ, συμπ εριλαμβανομένων των ακολούθων: πώς γίνονται οι καταγγελίες, διαδικασία για την επ ίλυση καταγγελιών, ανεξάρτητη επ ανεξέταση των απ οφάσεων π ου λαμβάνονται απ ό τον σύλλογο όσον αφορά καταγγελίες απ ό μέλη ή επ ισκέπ τες, συλλογή και διατήρηση π ληροφοριών σχετικά με οπ οιεσδήπ οτε καταγγελίες, πώς θα βοηθείται η Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) κατά την π αρακολούθηση συμμόρφωσης με τη διαδικασία παραπόνων. Σε π ερίπ τωση π ου κάπ οιος π ελάτης επ ιθυμεί να κάνει κάπ οια καταγγελία σχετικά με την τήρηση ή/και τη λειτουργία του Κώδικα αυτού, η καταγγελία θα π ρέπ ει να υπ οβάλλεται γραπ τώς, απ ευθείας στη διεύθυνση της λέσχης. Όλες οι καταγγελίες θα π ρέπ ει να ελέγχονται απ ό το διευθυντή της λέσχης, ο οπ οίος θα βεβαιώνεται ότι σχετίζονται με τη λειτουργία του Κώδικα αυτού. Οπ οιεσδήπ οτε καταγγελίες σχετικά με την εξυπ ηρέτηση π ελατών ή τις λειτουργίες των μηχανημάτων, οι οπ οίες δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του Κώδικα θα π ρέπ ει να απ ευθύνονται στον επ ί καθήκοντι Υπ εύθυνο. Εάν τους ζητηθεί, οι υπ άλληλοι της λέσχης μπ ορούν να βοηθήσουν τους θαμώνες με τη σχετική διαδικασία. Οι οπ οιεσδήπ οτε καταγγελίες θα διερευνώνται με π ροσοχή και θα επ ιλύονται το συντομότερο δυνατό με τον ακόλουθο τρόπ ο: Θα απ οστέλλεται άμεσα επ ιβεβαίωση λήψης όλων των καταγγελιών, Εάν απ οφασιστεί να μην εξεταστεί η καταγγελία επ ειδή δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του Κώδικα, ο π ελάτης θα ενημερώνεται αναλόγως, Κατά τη διάρκεια της έρευνας της καταγγελίας, ο Διευθυντής της Λέσχης μπ ορεί να ζητήσει π ληροφορίες απ ό τον ενδιαφερόμενο υπ άλληλο σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, Ο Διευθυντής της Λέσχης θα ζητήσει να μάθει κατά π όσον ο π ελάτης αντιμετωπ ίστηκε ευλόγως και με βάση των Κώδικα, Εάν η καταγγελία είναι βάσιμη, ο Διευθυντής της Λέσχης θα π εριγράψει λεπ τομερώς τα μέτρα π ου π ρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπ ιση του προβλήματος, Ο π ελάτης θα ενημερώνεται π άντα για την έκβαση της καταγγελίας, Τα στοιχεία της καταγγελίας θα διατηρούνται στο Φ άκελο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου και θα σημειώνονται στο Μητρώο, Pty Ltd 2012 Σελίδα 10 από 14

11 Ππληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες θα π αρέχονται στην Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) κατόπ ιν αιτήματος. Σε π ερίπ τωση π ου κάπ οια καταγγελία δεν μπ ορεί να επ ιλυθεί απ ό τη λέσχη, θα προωθείται στο Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών της Αυστραλίας (Institute of Arbitrators and Mediators Australia - ΙΑΜΑ). Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος π ου εμπ λέκεται στην καταγγελία μπ ορεί να επ ικοινωνήσει με το ΙΑΜΑ. Για την υπ οβολή καταγγελιών, το κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπ ορεί να επ ισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΙΑΜΑ (www.iama.org.au), να κατεβάσει το έντυπ ο Επ ίλυσης Διαφορών και στη συνέχεια να υπ οβάλει το συμπ ληρωμένο έντυπ ο, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος στο ΙΑΜΑ. Οπ οιαδήπ οτε έγγραφα σχετικά με τις καταγγελίες π ου έχουν να κάνουν με τον Κώδικα, θα π ρέπ ει να διατηρούνται στο Φάκελο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου και να σημειώνονται στο μητρώο, ούτως ώστε η Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) να έχει πρόσβαση σε αυτά, ανάλογα με τις σχετικές απαιτήσεις. 13. Συμμόρφωση με τις Απαγορεύσεις περί Συμμετοχής Ανηλίκων σε Τυχερά Παιχνίδια Απ αγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά π αιχνίδια. Δεν επ ιτρέπ εται στους ανήλικους, ανεξαρτήτως ηλικίας, να εισέρχονται σε αίθουσες τυχερών παιχνιδιών. Η λέσχη θα φροντίσει ώστε σε όλες τις εισόδους αιθουσών τυχερών π αιχνιδιών να υπ άρχουν σχετικές σημάνσεις π ου να απ αγορεύουν σε όλους τους ανήλικους να εισέρχονται στις αίθουσες τυχερών π αιχνιδιών. Το π ροσωπ ικό της λέσχης θα π ρέπ ει να ζητά απ οδεικτικό ηλικίας. Η λέσχη απ αιτεί απ ό τα μέλη του π ροσωπ ικού αιθουσών τυχερών π αιχνιδιών να ζητά απ οδεικτικό της ηλικίας του π ελάτη ή επ ισκέπ τη σε π ερίπ τωση π ου δεν είναι σίγουροι αν ο συγκεκριμένος π ελάτης ή επ ισκέπ της είναι τουλάχιστον 18 ετών. Τα ακόλουθα (ισχύοντα) π ρωτότυπ α έγγραφα γίνονται απ οδεκτά ως απ οδεικτικά της ηλικίας του ατόμου: Κάρτα - Αποδεικτικό ηλικίας (Proof of age card) Άδεια οδήγησης Βικτωριανή άδεια εκπ αιδευομένων (Victorian learnersʼ permit) Διαβατήριο Τραπ εζική κάρτα «Key card» Σε π ερίπ τωση π ου δεν μπ ορεί να π αρουσιαστεί το σχετικό απ οδεικτικό της ηλικίας, ο πελάτης ή επισκέπ της θα π ρέπ ει να εγκαταλείψει την αίθουσα τυχερών π αιχνιδιών και δεν θα του π αρασχεθεί οπ οιοδήπ οτε π ροϊόν τυχερών π αιχνιδιών εντός της λέσχης. 14. Περιβάλλον Τυχερών Παιχνιδιών Τοπ οθετούνται ρολόγια σε όλα τα κύρια σημεία του χώρου, ώστε οι θαμώνες να μην χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Pty Ltd 2012 Σελίδα 11 από 14

12 Όπ οτε γίνονται ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της λέσχης, το π ροσωπ ικό θα αναφέρει επ ίσης τι ώρα είναι. Στους θαμώνες θα συνίσταται όπ ως κάνουν τακτικά διαλείμματα όταν π αίζουν στις μηχανές τυχερών π αιχνιδιών. Οι συστάσεις αυτές μπ ορούν να γίνονται υπ ό τη μορφή ανακοινώσεων μέσω του συστήματος αναγγελιών της λέσχης και μπ ορούν να περιλαμβάνουν: α) Ανακοινώσεις ότι είναι έτοιμο το π ρωινό τσάι/ το μεσημεριανό/το βραδινό, β) Ανακοινώσεις για π ροωθητικές κληρώσεις, γ) Ανακοινώσεις σχετικά με την έναρξη άλλων δραστηριοτήτων, π έραν των τυχερών π αιχνιδιών, εντός της λέσχης για τους π ελάτες. Το π ροσωπ ικό της λέσχης θα π αρακολουθεί επ ίσης τις δραστηριότητες των θαμώνων και, ανάλογα με την π ερίπ τωση, θα μπ ορεί να τους π ροσεγγίσει ώστε να τους απ οθαρρύνει απ ό την εκτεταμένη και εντατική συμμετοχή τους σε τυχερά παιχνίδια. Η π ροσέγγιση αυτή μπ ορεί να λάβει τη μορφή π εριστασιακής συνομιλίας, ως μέρος της γενικής φιλοξενίας του π ροσωπ ικού π ρος τους θαμώνες, για παράδειγμα σχετικά με την διαθεσιμότητα τροφίμων ή/και ποτών. 15. Οικονομικές Συναλλαγές Στη λέσχη αυτή δεν εξαργυρώνονται επ ιταγές. Εάν κάπ οιος π ελάτης π ροσπ αθήσει να εξαργυρώσει μια επιταγή, ο υπάλληλος θα τον ενημερώσει ότι στη λέσχη δεν εξαργυρώνονται επ ιταγές. Σύμφωνα με το νόμο, τα κέρδη ή οι συσσωρευμένες π ιστώσεις αξίας $1.000 και άνω απ ό μηχανήματα τυχερών π αιχνιδιών θα π ρέπ ει να καταβάλλονται εξ ολοκλήρου με επ ιταγή, η οπ οία δεν π ρέπ ει να είναι π ληρωτέα σε μετρητά. Τα κέρδη και οι συσσωρευμένες π ιστώσεις αυτές δεν μπ ορούν να π αρέχονται ως π ιστώσεις για τα μηχανήματα τυχερών π αιχνιδιών. Οι θαμώνες και οι επ ισκέπ τες μπ ορούν να ζητήσουν όπ ως τα κέρδη ή/και οι συσσωρευμένες π ιστώσεις αξίας $ και κάτω και τα κέρδη ή/και οι π ιστώσεις απ ό άλλα π ροϊόντα τυχερών π αιχνιδιών καταβάλλονται σε μετρητά ή/και με επ ιταγή. Η λέσχη θα συμμορφώνεται με τέτοια αιτήματα. Η λέσχη θα διατηρεί μητρώο των π ληρωμών κερδών, στο οπ οίο θα καταγράφονται οι πληρωμές σημαντικών κερδών από προϊόντα τυχερών παιχνιδιών συμπ εριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, π ληρωμών με επ ιταγή για π οσά άνω των $ Το μητρώο των π ληρωμών κερδών θα διατηρείται στην αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και θα τίθεται στη διάθεση των επ ιθεωρητών της Βικτωριανής Επ ιτροπ ής για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VCGLR) κατόπ ιν αιτήματος. Οι καταχωρήσεις στο μητρώο π ληρωμών κερδών μπ ορεί να υπ όκεινται στο Νόμο περί Ιδιωτικότητας και η λέσχη θα συμμορφώνεται με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπ ικών Δεδομένων σχετικά με το μητρώο π ληρωμών κερδών. Η π αροχή μηχανών τυχερών π αιχνιδιών και στοιχημάτων υπ όκειται στον Ομοσπ ονδιακό Νόμο του 2006 περί Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AML/CTF). Η λέσχη έχει υιοθετήσει ένα υπ εύθυνο Πρόγραμμα Καταπ ολέμησης του Ξεπ λύματος Χρήματος και της Τρομοκρατίας (AML/CTF) και θα φροντίσει ώστε όλες οι χρηματικές συναλλαγές να συμμορφώνονται με το κατάλληλο π ρόγραμμα Καταπ ολέμησης του Ξεπ λύματος Pty Ltd 2012 Σελίδα 12 από 14

13 Χρήματος και της Τρομοκρατίας (AML/CTF) και τον κατάλληλο νόμο π ερί Καταπ ολέμησης του Ξεπ λύματος Χρήματος και της Τρομοκρατίας (AML/CTF). Η λέσχη θα π αρέχει, διατηρεί και π ροβάλλει π ληροφορίες σχετικά με την π ολιτική της λέσχης όσον αφορά την εξαργύρωση επ ιταγών και το π ώς μπ ορούν τα κέρδη των θαμώνων να καταβάλλονται με επ ιταγή. 16. Υπεύθυνη Διαφήμιση και Προσφορές Στη Βικτώρια απ αγορεύεται η εκούσια διαφήμιση π ροϊόντων ηλεκτρονικών μηχανημάτων τυχερών π αιχνιδιών (EGM). Όλες οι διαφημίσεις οι οπ οίες δεν σχετίζονται με ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών (EGM) και οι οποίες γίνονται από ή για λογαριασμό της λέσχης αυτής, θα συμμορφώνονται με τον Κώδικα Διαφημιστικής Δεοντολογίας π ου εγκρίθηκε απ ό τον Αυστραλιανό Σύνδεσμο Εθνικών Διαφημιστών. Πριν απ ό τη δημοσίευση, η διοίκηση θα επ ανεξετάζει όλο το διαφημιστικό και π ροωθητικό υλικό για να βεβαιώνεται ότι συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας π ου εγκρίθηκε απ ό τον Αυστραλιανό Σύνδεσμο Εθνικών Διαφημιστών. Πριν απ ό τη δημοσίευση, η διοίκηση θα επ ανεξετάζει επ ίσης όλο το διαφημιστικό και π ροωθητικό υλικό για να βεβαιώνεται ότι: δεν είναι ψευδές, π αραπ λανητικό ή «απ ατηλό» όσον αφορά την απ όδοση, τα βραβεία ή τις π ιθανότητες π ου έχει κάπ οιος να κερδίσει, πριν από τη δημοσίευση έχει ληφθεί η συγκατάθεση οποιουδήποτε ατόμου έχει κερδίσει βραβείο, δεν είναι π ροσβλητικής ή αισχρής φύσης, δεν δημιουργεί την εντύπ ωση ότι ο τζόγος απ οτελεί λογική στρατηγική για βελτίωση των οικονομικών του ατόμου, δεν π ροωθεί την κατανάλωση αλκοόλ κατά την αγορά π ροϊόντων τυχερών παιχνιδιών, και δεν απ εικονίζει ούτε απ ευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. 17. Αναθεώρηση του Κώδικα Ο Κώδικας αυτός επ ανεξετάζεται σε ετήσια βάση ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή του με τον Βικτωριανό Νόμο περί Ρύθμισης Τυχερών Παιχνιδιών του 2003, τους Βικτωριανούς Κανονισμούς περί Ρύθμισης Τυχερών Παιχνιδιών του 2005 και τις σχετικές υπ ουργικές οδηγίες. Υπ ό την ιδιότητα της ως συντάκτης του Κώδικα, η Leigh Barratt & Associates Pty Ltd θα διευκολύνει την ετήσια αναθεώρηση εκ μέρους του διαχειριστή της λέσχης. Η συμμόρφωση της λέσχης με τον Κώδικα και η εφαρμογή και απ οτελεσματικότητα του Κώδικα όσον αφορά τη λέσχη κατά τους 12 π ροηγούμενους μήνες θα π ρέπ ει επ ίσης να αναθεωρείται στο σημείο αυτό. Η λέσχη θα φροντίσει ώστε το έντυπ ο σχολίων του Κώδικα να είναι διαθέσιμο με το Μητρώο Υπ εύθυνου Τζόγου. Για την αναθεώρηση ζητούνται σχόλια απ ό τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπ εριλαμβανομένου του π ροσωπ ικού της λέσχης, των θαμώνων και των υπ ηρεσιών στήριξης για π ροβλήματα τζόγου. Pty Ltd 2012 Σελίδα 13 από 14

14 Οι απ αιτούμενες αλλαγές στον π αρόντα Κώδικα θα π ρέπ ει να καταγράφονται στο Μητρώο και να κοινοπ οιούνται γραπ τώς στην Βικτωριανή Επ ιτροπ ή για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VGCLR). Οι απ αιτούμενες αλλαγές θα εφαρμόζονται αφού ληφθεί η έγκριση της Βικτωριανής Επ ιτροπ ής για Ρύθμιση Τυχερών Παιχνιδιών και Οινοπ νευματωδών (VGCLR). Οι οπ οιεσδήπ οτε αλλαγές θα καταγράφονται στο Φάκελο Πολιτικών και Διαδικασιών Υπ εύθυνου Τζόγου της λέσχης. Pty Ltd 2012 Σελίδα 14 από 14

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1

Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας. Έκδοση 1.1 Υπ εύθυνος Τζόγος Κώδικας Δεοντολογίας 2012 Έκδοση 1.1 Moonee Valley Legends Κώδικας Δεοντολογίας Υπεύθυνου Τζόγου 1. Μήνυμα Υπεύθυνου Τζόγου Η λέσχη αυτή θα π αρέχει τα υψηλότερα π ρότυπ α σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Συμπεριφοράς

Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Συμπεριφοράς Χώρος Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού Συμπεριφοράς 1. Ορισμοί Οι όροι που χρησιμοποιούνται σε αυτό το χώρο παιχνιδιών Κώδικα Υπεύθυνου Παιχνιδιού συμπεριφοράς είναι σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

The Bentleigh Club. Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού. Community Clubs Association of Victoria Responsible Gambling Code of Conduct

The Bentleigh Club. Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού. Community Clubs Association of Victoria Responsible Gambling Code of Conduct The Bentleigh Club Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού 2012 Εγκρίθηκε από την VCGLR - 27 Ιουνίου 2012 Κώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Στοιχηματισμού στο Χώρο Τυχερών Παιχνιδιών ΗΜΤΠ 1. Δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Λέσχης. Κώδικας εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού

Όνοµα Λέσχης. Κώδικας εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού Όνοµα Λέσχης Κώδικας εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού Ιούνιος 2012 PVS Pty Ltd Respnsible Gambling Cde f Cnduct page 1 f 12 Κώδικας εοντολογίας Υπεύθυνου Παιχνιδιού της Λέσχης 1. Η δέσµευση της λέσχης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συµπεριφοράς. Υπεύθυνου Τζόγου. Keno. Βικτώρια

Κώδικας Συµπεριφοράς. Υπεύθυνου Τζόγου. Keno. Βικτώρια Κώδικας Συµπεριφοράς Υπεύθυνου Τζόγου Keno Βικτώρια Approved 3 April 2014 Έκδοση 2.0 Κώδικας Συµπεριφοράς Υπεύθυνου Τζόγου Keno Βικτώρια 1. Ορισµοί Εγκεκριµένος αντιπρόσωπος (Αccredited agent) σηµαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd

Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd Kώδικας Συμπεριφοράς Υπεύθυνου Τζόγου (Responsible Gambling Code of Conduct) Approved 3 April 2014 Approved 3 April 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση Αποστολής Υπεύθυνου Τζόγου...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία : 29.09.2015. Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18872 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 5 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ "BANK IN OFFICE" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 142 /2015 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192

Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία : 29.09.15. Πληροφορίες: E. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο : 214 414 1192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 18873 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013

29 : ΚΥΑ 42343/598/9-12-2013 ΦΕΚ 3144/Β/11-12-2013 Ηµερ. 27/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 110116 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 2 /4/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 28668 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.»

προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.» «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. A νάγκες και π ροσδοκίες των π ολιτών, ως προσώπ ων και ως μελών κοινοτήτων. Αναμενόμενες επιπ τώσεις.» Γιάνης Μαΐστρος, Επ ίκουρος Καθηγητής Ε. Μ. Π. Θέλουμε μια κοινωνία με

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα