ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώµενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. αδείας Ε.Κ.9/827/ ) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Αρ. αδείας Ε.Κ. 64/ , ΦΕΚ 590Β/ ) (σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004) ΑΘΗΝΑ, 15 Οκτωβρίου 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ II. III. IV. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A. Έκθεση ιαχειρίσεως του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου στις µετά τη συγχώνευση B. Έκθεση ιαχειρίσεως του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου στις πριν τη συγχώνευση Γ. Έκθεση ιαχειρίσεως του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου στις πριν τη συγχώνευση 2

3 I. ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τη ιοίκηση της ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ για λογαριασµό των µεριδιούχων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ». Με την από 7 η Μαρτίου 2012 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ µας ανατέθηκε η διενέργεια του ελέγχου της συγχώνευσης µε απορρόφηση των ανωτέρω Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Η συγχώνευση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν.3283/2004 «Ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της έκθεσης συγχώνευσης και των Εξαµηνιαίων Εκθέσεων ιαχειρίσεως των Αµοιβαίων Κεφαλαίων την σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή ιενεργήσαµε τις ελεγκτικές διαδικασίες σύµφωνα µε την από 11 η Μαΐου 2012 επιστολή ανάθεσης. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και ειδικότερα µε το ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου 800 «Ειδικά Ζητήµατα Έλεγχοι Οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύµφωνα µε πλαίσια Ειδικού Σκοπού». Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Συγχώνευσης και οι Εκθέσεις ιαχειρίσεως των συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Συγχώνευσης και στις Εκθέσεις ιαχειρίσεως των συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Συγχώνευσης και των Εκθέσεων ιαχειρίσεως των 3

4 συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων ιαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Συγχώνευσης και των Εκθέσεων ιαχειρίσεως των συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η Έκθεσης Συγχώνευσης και οι Εκθέσεις ιαχειρίσεως των συγχωνευόµενων αµοιβαίων κεφαλαίων ιαχειρίσεως την 30 η Ιουνίου 2012, είναι καταρτισµένες από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το Ν.3283/2004 και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόµου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χριστόδουλος Σεφέρης ΑΜ ΣΟΕΛ Ernst & Young (Hellas) A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Α.Μ. ΣΟΕΛ 107) 11ο χλµ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας Μεταµόρφωση Αττικής 4

5 II. Ε ΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων ως διαχειρίστρια εταιρεία των Αµοιβαίων Κεφαλαίων «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», µε το υπ αριθµό 217 πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της, την 7 η Μαρτίου 2012 και µε τη σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ ως θεµατοφύλακα των αµοιβαίων που διαχειρίζεται αποφάσισε να προχωρήσει στη συγχώνευση των παραπάνω Αµοιβαίων Κεφαλαίων µε απορρόφηση του «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ». Η ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων την 15 η Μαΐου 2012 κατάρτισε Σύµβασης Συγχώνευσης η οποία περιλαµβάνει τους λόγους για τους οποίους συγχωνεύονται τα αµοιβαία κεφάλαια και τους στόχους που αυτή εξυπηρετεί, την ονοµασία του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου, προβλεπόµενη ηµεροµηνία συγχώνευσης, την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς µεριδίων τους και την απαγόρευση έκδοσης νέων και τους όρους διενέργειας της συγχώνευσης Στη Σύµβασης Συγχώνευσης ορίσθηκε ως ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συγχώνευσης η 29η Ιουνίου 2012 και ότι η σχέση ανταλλαγής µεριδίων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα προσδιοριστεί µε βάση την καθαρή τιµή µεριδίου κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία θα προκύψει από την αποτίµηση του ενεργητικού των συγχωνευόµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων την Ηµεροµηνία Συγχώνευσης. Ειδικότερα, στη Σύµβαση Συγχώνευσης καθορίζεται ότι ο κάτοχος µεριδίων του Απορροφώµενου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα λάβει αριθµό µεριδίων του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ίσο µε το γινόµενο του αριθµού µεριδίων που κατέχει την Ηµεροµηνία Συγχώνευσης επί το πηλίκο της διαίρεσης: Καθαρή τιµή µεριδίου του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου την Καθαρή τιµή µεριδίου του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου την Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε την Απόφαση της 2/1108/ της Εκτελεστικής Επιτροπής παρείχε την άδεια για τη συγχώνευση των αµοιβαίων κεφαλαίων «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» δι απορροφήσεως του πρώτου από το δεύτερο και ενέκρινε τη σχετική Σύµβαση Συγχώνευσης. Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Σύµβαση Συγχώνευσης τέθηκε στην διάθεση των µεριδιούχων στα σηµεία διάθεσης των µεριδίων των συγχωνευµένων αµοιβαίων κεφαλαίων. Επίσης, περίληψη της Σύµβασης Συγχώνευσης των Αµοιβαίων Κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε την Τετάρτη 30 η Μαΐου 2012 σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»,καθώς και σε δύο ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες, «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και «ΕΘΝΟΣ» προς ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 5

6 Εκτίµηση Στοιχείων Ενεργητικού των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Τα οικονοµικά στοιχεία των Αµοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία, τα οποία τηρούνται σε τιµές κτήσεως, µε ηµεροµηνία έχουν ως εξής: A. KAΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ (ποσά σε ΕΥΡΩ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Αµοιβαία Κεφάλαια ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου ,00 0,00 Οµολογίες Εξωτερικού , ,45 Χρηµατικά ιαθέσιµα Προθεσµιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ , ,02 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού , ,47 ΣΥΝΟΛΟ (Α) , ,94 Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πιστωτές διάφοροι (1.983,19) (78,30) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (1.808,60) (144,03) Λογαριασµοί περιοδικής κατανοµής (7.752,53) (2.684,93) ΣΥΝΟΛΟ (Β) (11.544,32) (2.907,26) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Α) + (Β) , ,68 6

7 Β. KAΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΞΙΕΣ (ποσά σε ΕΥΡΩ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Αµοιβαία Κεφάλαια ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα Οµολογίες Ελληνικού ηµοσίου ,81 0,00 Οµολογίες Εξωτερικού , ,57 Χρηµατικά ιαθέσιµα Προθεσµιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ , ,02 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού , ,47 ΣΥΝΟΛΟ (Α) , ,06 Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πιστωτές διάφοροι (1.983,19) (78,30) Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (1.808,60) (144,03) Λογαριασµοί περιοδικής κατανοµής (7.752,53) (2.684,93) ΣΥΝΟΛΟ (Β) (11.544,32) (2.907,26) ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Α) + (Β) , ,80 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. KΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙ ΙΑ Πλήθος Μεριδίων ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,514 ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,889 Σηµειώνεται ότι τα Παραρτήµατα (V. Παραρτήµατα) αφορούν στις αναλυτικές αποτιµήσεις που περιλαµβάνουν την εκτίµηση των στοιχείων του Ενεργητικού των Αµοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται. III. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Οι αρχές αποτίµησης των επενδύσεων των Αµοιβαίων Κεφαλαίων που εφάρµοσε η διαχειρίστρια εταιρεία περιλαµβάνονται στις Εξαµηνιαίες Εκθέσεις ιαχειρίσεως των Αµοιβαίων Κεφαλαίων της 30 Ιουνίου 2012, οι οποίες επισυνάπτονται. (V. Παραρτήµατα) 7

8 IV. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Αναφορικά µε τον καθορισµό της σχέσης ανταλλαγής παραθέτονται οι ακόλουθοι υπολογισµοί : Προσδιορισµός της καθαρής τιµής των µεριδίων, σε τρέχουσες τιµές της των Αµοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές ΕΥΡΩ Κυκλοφορούντα µερίδια Τρέχουσα τιµή µεριδίου ΕΥΡΩ , ,514 1, , ,889 2,9703 ΑΠΟΡΡΟΦΟΝ ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,39 Τα ανωτέρω στοιχεία λήφθηκαν από τις επισυναπτόµενες στην παρούσα έκθεση καταστάσεις (V. Παραρτήµατα). Καθορισµός σχέσης ανταλλαγής µεριδίων Η ανταλλαγή των µεριδίων των απορροφώµενων Αµοιβαίων Κεφαλαίων µε µερίδια του απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα πραγµατοποιηθεί µε τις εξής σχέσεις: Με βάση τις τρέχουσες τιµές των µεριδίων, όπως άλλωστε προβλέπεται από τους όρους συγχώνευσης στη σχετική Σύµβαση Συγχώνευσης. ηλαδή θα έχουµε: Τρέχουσα τιµή µεριδίου του «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» 2,9703 = = 1, Τρέχουσα τιµή µεριδίου του «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND 1,8095 PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» Έτσι ένα (1) µερίδιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» αντιστοιχεί σε 1, (2,9703/1,8095) µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ». Για τη µετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων µεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε ισοδύναµα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» θα έχουµε : 8

9 Κυκλοφορούντα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» επί το λόγο τρεχουσών τιµών µεριδίων = ,889 * 1, = ,530 ισοδύναµα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ». Τυχόν διαφορές µεταξύ του συνολικού αθροίσµατος των ισοδύναµων µεριδίων, µετά τη συγχώνευση µε απορρόφηση και των µεριδίων της αποτίµησης του απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων. Mε βάση το λόγο συµµετοχής του Καθαρού Ενεργητικού του απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο Καθαρό Ενεργητικό του απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ηλαδή θα έχουµε: Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ,80 = = 0, Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND ,59 PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» ηλαδή το Καθαρό Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» συµµετέχει στο Καθαρό Ενεργητικό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» κατά ποσοστό 0, Με το ίδιο ποσοστό θα συµµετέχει και στα συνολικά κυκλοφορούντα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ». ηλαδή οι µεριδιούχοι του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» έναντι των µεριδίων που κατείχαν πριν την Πράξη της Συγχώνευσης θα λάβουν ισοδύναµα µερίδια του Αµοιβαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ». Έτσι θα έχουµε: Κυκλοφορούντα µερίδια του απορροφώντος επί το λόγο συµµετοχής Καθαρών Ενεργητικών µεταξύ του «ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» είναι ,514 * 0, = ,530 ισοδύναµα µερίδια του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ». Τυχόν διαφορές µεταξύ του συνολικού αθροίσµατος των ισοδύναµων µεριδίων, µετά τη συγχώνευση µε απορρόφηση και των µεριδίων της αποτίµησης του απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών ψηφίων. Μερίδια και αξίες απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου µετά την πράξη συγχώνευσης Ύστερα από τα παραπάνω στοιχεία, τα µερίδια και οι αντίστοιχες αξίες του απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µετά την Πράξη Συγχώνευσης, θα έχουν ως εξής: 9

10 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές ΕΥΡΩ Κυκλοφορούντα µερίδια Τρέχουσα τιµή µεριδίου ΕΥΡΩ ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝ ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ , ,514 1, , ,530 1, , ,044 1,

11 V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. Έκθεση ιαχειρίσεως του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου στις µετά τη συγχώνευση ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΕΚ 590Β/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 {Άρθρο 28 Ν. 3283/04 (ΦΕΚ 210 Α/ )} 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ {Άρθρο 28 Ν. 3283/04 (ΦΕΚ 210 Α/ )} ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Οµολογίες Εσωτερικού ΟΕ 11ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/23 (2,00%) 1.155,35 17, ,89 ΟΕ 12ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/24 (2,00%) 1.155,35 15, ,50 ΟΕ 13ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/25 (2,00%) 1.155,35 14, ,63 ΟΕ 14ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/26 (2,00%) 1.155,35 14, ,76 ΟΕ 15ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/27 (2,00%) 1.155,35 13, ,37 ΟΕ 16ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/28 (2,00%) 1.232,38 13, ,69 ΟΕ 17ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/29 (2,00%) 1.232,38 13, ,36 ΟΕ 18ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/30 (2,00%) 1.232,38 13, ,10 ΟΕ 19ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/31 (2,00%) 1.232,38 13, ,74 ΟΕ 20ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/32 (2,00%) 1.232,38 13, ,50 ΟΕ 21ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/33 (2,00%) 1.232,38 12, ,38 ΟΕ 22ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/34 (2,00%) 1.232,38 12, ,37 ΟΕ 23ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/35 (2,00%) 1.232,38 12, ,67 ΟΕ 24ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/36 (2,00%) 1.232,38 12, ,40 ΟΕ 25ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/37 (2,00%) 1.232,38 12, ,73 ΟΕ 26ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/38 (2,00%) 1.232,38 12, ,14 ΟΕ 27ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/39 (2,00%) 1.232,38 12, ,07 ΟΕ 28ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/40 (2,00%) 1.232,38 12, ,85 ΟΕ 29ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/41 (2,00%) 1.232,38 12, ,05 ΟΕ 30ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/42 (2,00%) 1.232,38 13, ,59 ΟΕ GDP LINKED 12/03/12-15/10/42 (0,00%) ,00 0, ,02 Σύνολο ,81 12,83% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 12,83% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Οµόλογα Eξωτερικού σε Ευρώ ASSICURAZIONI GENERALI 20/07/00-20/07/22 (6,90%) 100,00 90, ,90 BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 3.300,00 29, ,00 BANK OF SCOTLAND 29/10/02-29/10/12 (5,50%) 150,00 100, ,75 BARCLAYS BANK 04/03/04-04/03/19 (4,50%) 650,00 93, ,10 BAYER 29/07/ /07/2105 (5,00%) 800,00 101, ,00 BMW US CAP LLC 23/01/09-23/07/12 (6,375%) 790,00 100, ,89 CITIGROUP 30/11/05-30/11/17 (3,625%) 2.500,00 85, ,50 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 08/10/10-08/10/18 (4,00%) 500,00 104, ,50 DEUTSCHE BANK 22/09/05-22/09/15 (1,357%) 100,00 90, ,20 E.ON INTL FIN 02/10/07-02/10/12 (5,125%) 1.850,00 101, ,40 EFSF 08/03/12-12/03/13 (0,40%) 1.700,00 99, ,00 EFSF 08/03/12-12/03/14 (1,00%) 2.306,70 100, ,74 ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/09-11/09/24 (4,625%) 1.000,00 110, ,00 ENI SPA 14/09/09-16/09/19 (4,125%) 500,00 101, ,00 FRANCE TELECOM 28/01/03-28/01/33 (8,125%) 550,00 142, ,50 FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/05/12-02/08/12 (0,00%) 450,00 99, ,50 GAZPROM 25/10/07-13/02/18 (6,605%) 1.000,00 112, ,00 HSBC HOLDINGS PLC 28/06/05-29/06/20 (3,625%) 100,00 98, ,30 ING BANK NV 15/03/04-15/03/19 (4,625%) 100,00 91, ,40 ING GROEP NV 23/12/11-23/03/15 (4,125%) 700,00 104, ,70 MERRILL LYNCH 22/07/04-22/07/14 (BAC) (1,187%) 70,00 95, ,51 NORDEA BANK 29/09/10-29/03/21 (4,00%) 500,00 93, ,50 OTE PLC 05/08/03-05/08/13 (5,00%) 200,00 79, ,80 OTE PLC 08/04/11-08/04/14 (7,25%) 2.000,00 70, ,00 RWE 14/02/03-14/02/33 (5,75%) 500,00 125, ,00 SANTANDER 12/08/10-12/08/14 (3,50%) 500,00 95, ,50 SIEMENS FINAN 14/09/06-14/09/66 (5,25%) 500,00 106, ,00 UBS AG JERSEY 16/09/04-16/09/19 (4,50%) 100,00 96, ,00 ZURICH FINANCE 02/10/03-02/10/23 (5,75%) 90,00 100, ,42 Σύνολο ,11 79,89% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,11 79,89% 11

12 Προθεσµιακές Καταθέσεις µε τράπεζ ες Τράπεζα Κύπρου Λτδ ,08 5,39% Σύνολο καταθέσεων ,08 5,39% Απαιτήσεις - Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,97 2,44% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97 100,55% Μείον : Πιστωτές διάφοροι 2.061,49 0,08% Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη 1.952,63 0,07% Λογαριασµοί Περιοδικής Κατανοµής ,46 0,40% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,39 100,00% (Μερίδια 1,330, Χ ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου σε Ευρώ έχουν αποτιµηθεί στην τρέχουσα τιµή αγοράς τους, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η ΑΤ) την 29/06/2012. Οι δεδουλευµένοι τόκοι αυτών µείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Οι οµολογίες που διαπραγµατεύονται στο εξωτερικό σε Ευρώ αποτιµήθηκαν µε βάση τις τιµές την 29/06/2012 πλέον των τυχόν καταβεβληµένων τόκων κατά την αγορά τους. Οι τιµές την 29/06/2012 χρησιµοποιήθηκαν ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα τους την ηµεροµηνία αυτή ως εξής: α) Τιµή Bloomberg BGN τιµή αγοράς β) Τιµή Bloomberg BVAL τιµή αγοράς γ) Τιµή Bloomberg CBBT τιµή αγοράς Οι δουλευµένοι τόκοι των οµολογιών από την κτήση τους ή την προηγούµενη επέτειο τους περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι δεδουλευµένοι τόκοι µείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Η αποτίµηση του οµολόγου έκδοσης Τράπεζας Κύπρου αορίστου διάρκειας και εισηγµένο στο Χ.Α. (Οµολογιακά δάνεια επιχειρήσεων σε Ευρώ), έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 29/06/2012. Οι δεδουλευµένοι τόκοι, µείον τους τυχόν τόκους που κατεβλήθηκαν κατά την αγορά τους εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των προθεσµιακών καταθέσεων σε Ευρώ έχουν υπολογιστεί µε το συµφωνηθέν επιτόκιο και έχουν λογιστεί στα έσοδα περιόδου 01/01/ /06/ εν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστηµα από 01/01/ /06/ Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για τους σκοπούς των ενοποιηµένων λογαριασµών, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισµός. Το παρόν Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Ν. 3283/2004, άρθρο 22 παρ. 8, δεν επενδύει αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου. 7. Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επιµετρήθηκε βάσει δηµοσιευµένων τιµών. 8. Πίνακας ανάλυσης οµολογιών 12

13 Β. Έκθεση ιαχειρίσεως του Απορροφώντος Αµοιβαίου Κεφαλαίου στις πριν τη συγχώνευση ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απ.Ε.Κ.9/827/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 {Άρθρο 28 Ν. 3283/04 (ΦΕΚ 210 Α/ )} ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Οµολογίες Εξωτερικού ASSICURAZIONI GENERALI 20/07/00-20/07/22 (6,90%) 100,00 90, ,90 BANK OF SCOTLAND 29/10/02-29/10/12 (5,50%) 150,00 100, ,75 BARCLAYS BANK 04/03/04-04/03/19 (4,50%) 150,00 93, ,10 BMW US CAP LLC 23/01/09-23/07/12 (6,375%) 90,00 100, ,19 DEUTSCHE BANK 22/09/05-22/09/15 (1,357%) 100,00 90, ,20 FRANCE TELECOM 28/01/03-28/01/33 (8,125%) 50,00 142, ,50 FRENCH DISCOUNT T-BILL 03/05/12-02/08/12 (0,00%) 450,00 99, ,50 HSBC HOLDINGS PLC 28/06/05-29/06/20 (3,625%) 100,00 98, ,30 ING BANK NV 15/03/04-15/03/19 (4,625%) 100,00 91, ,40 MERRILL LYNCH 22/07/04-22/07/14 (BAC) (1,187%) 70,00 95, ,51 OTE PLC 05/08/03-05/08/13 (5,00%) 200,00 79, ,80 UBS AG JERSEY 16/09/04-16/09/19 (4,50%) 100,00 96, ,00 ZURICH FINANCE 02/10/03-02/10/23 (5,75%) 90,00 100, ,42 Σύνολο Οµολογιών Εξωτερικού ,57 83,45% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,57 83,45% Προθεσµιακές Καταθέσεις µε τράπεζες Τράπεζα Κύπρου Λτδ ,02 16,05% Σύνολο καταθέσεων ,02 16,05% Πλέον: Απαιτήσεις - Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 3.928,47 1,94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,06 101,44% Μείον : Πιστωτές διάφοροι 78,30 0,04% Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη 144,03 0,07% Λογαριασµοί Περιοδικής Κατανοµής 2.684,93 1,33% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,80 100,00% (Μερίδια 68, Χ ) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Οι διαπραγµατεύσιµες οµολογίες εξωτερικού σε Ευρώ αποτιµήθηκαν µε βάση τις τιµές την 29/06/2012 πλέον των τυχόν καταβεβληµένων τόκων κατά την αγορά τους. Οι τιµές την 29/06/2012 χρησιµοποιήθηκαν ανάλογα µε τη διαθεσιµότητά τους την ηµεροµηνία αυτή ώς εξής: α) Τιµή Bloomberg BGN τιµή αγοράς β) Τιµή Bloomberg BVAL τιµή αγοράς γ) Τιµή Bloomberg CBBT τιµή αγοράς Οι δουλευµένοι τόκοι των οµολογιών από την κτήση τους ή την προηγούµενη επέτειο τους περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι δεδουλευµένοι τόκοι, µείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των προθεσµιακών καταθέσεων σε Ευρώ έχουν υπολογιστεί µε το συµφωνηθέν επιτόκιο και έχουν λογιστεί στα έσοδα περιόδου 01/01/ /06/ εν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστηµα από 01/01/ /06/ Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για τους σκοπούς των ενοποιηµένων λογαριασµών, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισµός. Το παρόν Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Ν. 3283/2004, άρθρο 22 παρ. 8, δεν επενδύει αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου 5. Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επιµετρήθηκε βάσει δηµοσιευµένων τιµών. 6. Πίνακας ανάλυσης οµολογιών 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ {Άρθρο 28 Ν. 3283/04 (ΦΕΚ 210 Α/ )} 13

14 Γ. Έκθεση ιαχειρίσεως του Απορροφώµενου Αµοιβαίου Κεφαλαίου στις πριν τη συγχώνευση ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΦΕΚ 590Β/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 {Άρθρο 28 Ν. 3283/04 (ΦΕΚ 210 Α/ )} ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Οµολογίες Εσωτερικού ΟΕ 11ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/23 (2,00%) 1.155,35 17, ,89 ΟΕ 12ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/24 (2,00%) 1.155,35 15, ,50 ΟΕ 13ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/25 (2,00%) 1.155,35 14, ,63 ΟΕ 14ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/26 (2,00%) 1.155,35 14, ,76 ΟΕ 15ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/27 (2,00%) 1.155,35 13, ,37 ΟΕ 16ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/28 (2,00%) 1.232,38 13, ,69 ΟΕ 17ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/29 (2,00%) 1.232,38 13, ,36 ΟΕ 18ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/30 (2,00%) 1.232,38 13, ,10 ΟΕ 19ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/31 (2,00%) 1.232,38 13, ,74 ΟΕ 20ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/32 (2,00%) 1.232,38 13, ,50 ΟΕ 21ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/33 (2,00%) 1.232,38 12, ,38 ΟΕ 22ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/34 (2,00%) 1.232,38 12, ,37 ΟΕ 23ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/35 (2,00%) 1.232,38 12, ,67 ΟΕ 24ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/36 (2,00%) 1.232,38 12, ,40 ΟΕ 25ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/37 (2,00%) 1.232,38 12, ,73 ΟΕ 26ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/38 (2,00%) 1.232,38 12, ,14 ΟΕ 27ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/39 (2,00%) 1.232,38 12, ,07 ΟΕ 28ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/40 (2,00%) 1.232,38 12, ,85 ΟΕ 29ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/41 (2,00%) 1.232,38 12, ,05 ΟΕ 30ΕΤΕΣ 12/03/12-24/02/42 (2,00%) 1.232,38 13, ,59 ΟΕ GDP LINKED 12/03/12-15/10/42 (0,00%) ,00 0, ,02 Σύνολο ,81 13,91% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 13,91% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ {Άρθρο 28 Ν. 3283/04 (ΦΕΚ 210 Α/ )} Οµόλογα Eξωτερικού σε Ευρώ BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 3.300,00 29, ,00 BARCLAYS BANK 04/03/04-04/03/19 (4,50%) 500,00 93, ,00 BAYER 29/07/ /07/2105 (5,00%) 800,00 101, ,00 BMW US CAP LLC 23/01/09-23/07/12 (6,375%) 700,00 100, ,70 CITIGROUP 30/11/05-30/11/17 (3,625%) 2.500,00 85, ,50 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 08/10/10-08/10/18 (4,00%) 500,00 104, ,50 E.ON INTL FIN 02/10/07-02/10/12 (5,125%) 1.850,00 101, ,40 EFSF 08/03/12-12/03/13 (0,40%) 1.700,00 99, ,00 EFSF 08/03/12-12/03/14 (1,00%) 2.306,70 100, ,74 ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/09-11/09/24 (4,625%) 1.000,00 110, ,00 ENI SPA 14/09/09-16/09/19 (4,125%) 500,00 101, ,00 FRANCE TELECOM 28/01/03-28/01/33 (8,125%) 500,00 142, ,00 GAZPROM 25/10/07-13/02/18 (6,605%) 1.000,00 112, ,00 ING GROEP NV 23/12/11-23/03/15 (4,125%) 700,00 104, ,70 NORDEA BANK 29/09/10-29/03/21 (4,00%) 500,00 93, ,50 OTE PLC 08/04/11-08/04/14 (7,25%) 2.000,00 70, ,00 RWE 14/02/03-14/02/33 (5,75%) 500,00 125, ,00 SANTANDER 12/08/10-12/08/14 (3,50%) 500,00 95, ,50 SIEMENS FINAN 14/09/06-14/09/66 (5,25%) 500,00 106, ,00 Σύνολο ,54 79,59% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,54 79,59% Προθεσµιακές Καταθέσεις µε τράπεζες Τράπεζα Κύπρου Λτδ ,06 4,50% Σύνολο καταθέσεων ,06 4,50% Απαιτήσεις - Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού ,50 2,48% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 100,48% Μείον : Πιστωτές διάφοροι 1.983,19 0,08% Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη 1.808,60 0,08% Λογαριασµοί Περιοδικής Κατανοµής 7.752,53 0,32% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,59 100,00% (Μερίδια 1,330, Χ ) 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου σε Ευρώ έχουν αποτιµηθεί στην τρέχουσα τιµή αγοράς τους, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η ΑΤ) την 29/06/2012. Οι δεδουλευµένοι τόκοι αυτών µείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Οι οµολογίες που διαπραγµατεύονται στο εξωτερικό σε Ευρώ αποτιµήθηκαν µε βάση τις τιµές την 29/06/2012 πλέον των τυχόν καταβεβληµένων τόκων κατά την αγορά τους. Οι τιµές την 29/06/2012 χρησιµοποιήθηκαν ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα τους την ηµεροµηνία αυτή ως εξής: α) Τιµή Bloomberg BGN τιµή αγοράς β) Τιµή Bloomberg BVAL τιµή αγοράς γ) Τιµή Bloomberg CBBT τιµή αγοράς Οι δουλευµένοι τόκοι των οµολογιών από την κτήση τους ή την προηγούµενη επέτειο τους περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι δεδουλευµένοι τόκοι µείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Η αποτίµηση του οµολόγου έκδοσης Τράπεζας Κύπρου αορίστου διάρκειας και εισηγµένο στο Χ.Α. (Οµολογιακά δάνεια επιχειρήσεων σε Ευρώ), έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 29/06/2012. Οι δεδουλευµένοι τόκοι, µείον τους τυχόν τόκους που κατεβλήθηκαν κατά την αγορά τους εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των προθεσµιακών καταθέσεων σε Ευρώ έχουν υπολογιστεί µε το συµφωνηθέν επιτόκιο και έχουν λογιστεί στα έσοδα περιόδου 01/01/ /06/ εν έχει γίνει χρήση παραγώγων για το διάστηµα από 01/01/ /06/ Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για τους σκοπούς των ενοποιηµένων λογαριασµών, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισµός. Το παρόν Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Ν. 3283/2004, άρθρο 22 παρ. 8, δεν επενδύει αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου. 7. Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού επιµετρήθηκε βάσει δηµοσιευµένων τιµών. 8. Πίνακας ανάλυσης οµολογιών 15

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 885B/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 885B/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 885B/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-31/12/2013 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12) ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-31/12/2013 Άρθρο 77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ 31.12.2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ 31.12.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH 2013 Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ EPIEXOMENA TOIXEIA ETAIPEIA 3 ING AMOIBAIO KEºA AIO METOXIKO E øtepikoy 5 ING AMOIBAIO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΝG ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ETΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2013 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ EPIEXOMENA TOIXEIA ETAIPEIA 3 ING AMOIBAIO KEºA AIO METOXIKO E øtepikoy 5 ING AMOIBAIO

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERNATIONAL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERNATIONAL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ INTERNATIONAL ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (Ν.Ε. 55/13/03.11.1972, Φ.Ε.Κ. 1633/11.09.1972) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 30.06.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12

Διαβάστε περισσότερα