ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ."

Transcript

1 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. ΘΑΡΗΧΣΖ Γεψξγηνο 1, ΠΑΛΑΓΗΧΣΟΠΟΤΙΟ Διεπζέξηνο 2, ΘΑΡΗΧΣΟΤ Γιπθεξία 3, ΘΑΡΑΛΗΘΟΙΑ Ληθφιανο 4 (1) Θαζεγεηήο Δθαξκνγψλ Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Σ.Δ.Η. εξξψλ Σέξκα Καγλεζίαο, έξξεο, Σει , . (2) Θαζεγεηήο Δθαξκνγψλ Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Σ.Δ.Η. εξξψλ Σέξκα Καγλεζίαο, έξξεο, Σει , . (3) Δξγαζηεξηαθή πλεξγάηεο Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Σ.Δ.Η. εξξψλ Σέξκα Καγλεζίαο, έξξεο, Σει, , (4) Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Σ.Δ.Η. εξξψλ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαδξαζηηθνχ Φεθηαθνχ Σνπξηζηηθνχ Υάξηε, ν νπνίνο ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε θαη ζα παξέρεη ζ απηφλ ζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο ςεθηαθφο ράξηεο ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο ηνπξηζηηθνχ θπξίσο ελδηαθέξνληνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ηζηνξηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη αζιεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζα πξνβάιινληαη επί ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ επί ηνπ ράξηε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη απφ ηκήκαηα ησλ ηξηψλ θξαηψλ ηεο ΛΑ Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ θαη νξηνζεηείηαη : Λφηηα απφ ηε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ηε φθηα κε ηε Βάξλα, κέρξη ηε Θάζν θαη ακνζξάθε. Αλαηνιηθά απφ ηε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ηε φθηα κε ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ ηξπκφλα, πεξηιακβάλνληαο νιφθιεξν ην Λ. εξξψλ θαη θηάλνληαο κέρξη Θσλζηαληηλνχπνιε (πεξηιακβάλνληαο φιν ην Δπξσπατθφ ηκήκα ηεο Σνπξθίαο) Σν ππφβαζξν ηνπ ράξηε ζα εκπινπηίδεηαη κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην νδηθφ, ζηδεξνδξνκηθφ θαη πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ηα νλφκαηα θαη ηηο ζέζεηο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζε ηέζζεξα επίπεδα ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ εθ ησλ νπνίσλ ζην ηέηαξην ζα εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο κφλνλ γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ επέιεμε ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο. Ο ράξηεο ζα παξέρεη πξνηεηλφκελεο ελδηαθέξνπζεο δηαδξνκέο θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηζηνξηθά, πεξηβαιινληηθά, δηακνλήο, παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Σν ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζα ζπληαρζεί κε ηελ βνήζεηα ινγηζκηθψλ ραξηνγξαθίαο, G.I.S. θαζψο θαη ζρεδηαζκνχ πνιπκεζηθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Σα ζηνηρεία ηνπ ηεηάξηνπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο ζπιιέγνληαη δεηγκαηνιεπηηθά, κε ηελ ρξήζε G.P.S. θνξεηψλ ή πξνζαξκνζκέλσλ ζε φρεκα θαη πξαγκαηνπνηείηαη ιήςε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ή / θαη Video ζε επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, κε ζθνπφ ν ρξήζηεο λα είλαη ελήκεξνο γηα απηφ πνπ ζα ζπλαληήζεη. Θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε ηξεηο κνξθέο, Multimedia, Internet θαη Mobile, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Ο νιηζηηθφο

2 ζπλδπαζκφο λέσλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο (GPS θαη.γ.π. ζπλδπαζηηθά κε ηελ πνιπκεζηθή απφδνζε ηεο πιεξνθνξίαο) πξνζδίδεη ζηνλ ράξηε λέεο δπλαηφηεηεο γεσγξαθηθήο ηεθκεξίσζεο. Ζ εξγαζία εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ηεθκεξίσζε ηνπ, κε ηερλνινγία G.I.S. Υσξηθή αλάπηπμε, Γξφκνη θαη δηαδξνκέο ηεο Βαιθαληθήο», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πξάμε «Αξρηκήδεο: Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΣΔΗ (ΔΔΟΣ)» θαη εθπνλείηαη απφ νκάδα επηζηεκφλσλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ηνπ ΣΔΗ εξξψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. ABSTRACT The creation of a digital, interactive tourist map, which can be transformed according to users needs, is the main focus of this research. The digital map will provide information of tourist interest mainly. Information is classified to groups of historic, religious, cultural, environmental, and athletic interest. Area of interest is constitute of segments of three countries of the northeastern Balkan Peninsula and can be described as follows: South from the imaginable line which connects Sofia with Varna (Bulgary), to Thasos and Samothraki (Greece). East from Sofia to Serres (Greece) and including the whole European part of Turkey. The cartographic background is enriched with information relative to road, rail and hydrographic network, all the towns and villages of three countries, and using the ability of portraying data to four levels of territorial information. The fourth level of information is information of points of interest selected by the user. Map has the ability to recommend particular paths giving information (historic, environmental, services, photographs, etc.) for all the points of interest on every path. Mapping and all the process of the data will succeeded using software from G.I.S. and mapping enriched with software of multimedia and internet applications. Data of the fourth level of information are collected sampling with the use of G.P.S. equipment and using photographs and video, so that the user will be aware of his destination. Main focus of this research is the creation of a map which can be modulated into three formats, a multimedia format, an internet digital map and finally a mobile map which can be used using a mobile phone. The holistic combination of new techniques and tools of Geoinformatics enriched with the use of multimedia visualization of information gives to the map new abilities of geographic documentation. This paper is a part of the research program Human environment and documentation with the technology of G.I.S. Spatial development, roads and paths of the Balkan, which is financed by the act: Archimedes: Support to research groups of Technical Institutes of Greece and is elaborated from a research team of Department of Geoinformatics and Surveying in Serres, Greece. 1 ΔΙΑΓΧΓΗ ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ρξήζε ηεο γεσκεηξηθήο θαη πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο θαη ηειηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ραξηνγξαθηθή θαη γεσγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηνπ. Κε ηνλ φξν «ηεθκεξίσζε» λνείηαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ε θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε, φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο,

3 εμνκνηψλνληαο ηελ επηθάλεηα ζε ζεκείν. Σν ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεζεί γηα ηε ηεθκεξίσζε, ρσξίδεηαη σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ, ζε γξαθηθή (φπσο π.ρ. ράξηεο, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο θιπ) θαη πεξηγξαθηθή (κε-γξαθηθή) (φπσο π.ρ. ηζηνξηθά αξρεία, γεσγξαθηθέο πεξηγξαθέο θιπ). Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλσλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη αθ' ελφο κελ θάπνηα ηαμηλφκεζε, αθ' εηέξνπ δε δνκηθή νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δίλαη εκθαλέο φηη κε ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο είλαη δπλαηή ε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε επίπεδα ελδηαθέξνληνο. Έηζη ζα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα ζηνπο ρξήζηεο γηα πινήγεζε, ελεκέξσζε, εηθνληθή επαθή κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη πξνζσπηθή άπνςε, αλ εληάζζεηαη ζηα αηνκηθά ελδηαθέξνληα ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε θαη λα θιηκαθψλεηαη ε πξνηεξαηφηεηα επίζθεςεο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Ζ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε παξέρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ηνπνινγηθήο νξγάλσζεο θαη ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ. 1.1 Πεξηνρή κειέηεο Γηα ηελ κειέηε-εθαξκνγή επηιέρζεθε κία πεξηνρή γχξσ απφ ηελ έδξα ηνπ ΣΔΗ εξξψλ, απνηεινχκελε απφ ηκήκαηα ησλ ηξηψλ θξαηψλ ηεο Λφηηαο-Αλαηνιηθήο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Απφ ηελ Διιάδα πεξηιακβάλεηαη ε Θεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη ε Θξάθε, απφ ηελ Σνπξθία ην Δπξσπατθφ ηκήκα απηήο θαη απφ ηελ Βνπιγαξία ην Λφηην Αλαηνιηθφ ηκήκα. Ζ πεξηνρή νξηνζεηείηαη απφ ηέζζεξηο κεγάιεο πφιεηο ηε Θεζζαινλίθε, ηε Θσλζηαληηλνχπνιε, ηε Βάξλα θαη ηε φθηα. Σν κέιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ ζπλδέεηαη, εμ αλάγθεο, κε ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηηο εθθξάζεηο ηεο λέαο επξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο, πνπ νκνηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ζπλνκνζπνλδία θξαηψλ ή πεξηθεξεηψλ. ηε λέα απηή Δπξψπε ην θάζε έζλνο, ν θάζε ιαφο, ε θάζε κεηνλφηεηα κπνξεί λα βξεη ηε ζέζε ηεο θαη λα ζπλππάξμεη κε ηνπο άιινπο αξκνληθά θαη δεκηνπξγηθά. 1.2 Γίθηπα - Υσξηθή αλάπηπμε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα Ζ ζπκβνιή ησλ δξφκσλ ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή ζηελ εμέιημε κηαο πεξηνρήο. Γηα λα πεξηγξαθεί δηαρξνληθά έλαο ηζηνξηθφο, γεσγξαθηθφο ηφπνο θαη λα απνδνζνχλ νη δπλαηφηεηεο δηαζπλνξηαθήο πνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη εχινγν λα αλαδεηεζνχλ νη άμνλεο - δηαδξνκέο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ ρψξν απηφ, αλά ηνπο αηψλεο. Απηνί νη δηαρξνληθνί άμνλεο, δξφκνη εκπνξίνπ θαη πνιηηηζκνχ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδηαθέξνληφο καο (λνηηναλαηνιηθή Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο) δεκηνπξγνχλ θαηά θαηξνχο εζηίεο ηζρπξψλ πνιηηηζκηθψλ ζπλεξγεηψλ. Ζ Δηξήλε θαη ε Αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή θαζνξίδνληαη σο νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ε νπνία θαη πεξλά κέζα απφ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ ησλ ζπλφξσλ, ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ θάζε ρψξαο, ηεο ζξεζθείαο, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ. Ζ Αζθάιεηα θαη ε ηαζεξφηεηα απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ εθδήισζε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηαζθαιίδνληαη δε απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηελ αλάπηπμε καθξφπλνσλ δηθηχσλ θαη δξάζεσλ αιιειεπίδξαζεο παξά απφ νπνηνδήπνηε ζρήκα ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο. Οη αλάγθεο γηα αλάπηπμε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, απαηηεί ζηελή ζπλεξγαζία ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ επίπεδν, παξάιιεια κε ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηε ζηήξημε δνκψλ. Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ζεκαληηθφο θξίθνο ηεο πινπνίεζεο ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρσξηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο αλζξσπνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο, αλαδεηθλχνληαο ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο κηα πξαγκαηηθφηεηα αλά ηνπο αηψλεο. Οη κεηαλάζηεο, κε νπνηαδήπνηε

4 κνξθή (σο θαηαθηεηέο ή νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο) πξνο ηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο ζπλδξάκνπλ ζηε δεκηνπξγία πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο εηζάγεη ηελ πξννπηηθή ηεο ελδνπνιηηηζκηθήο ζπλαιιαγήο πνπ ελνπνηεί ρσξίο λα ηζνπεδψλεη ηηο δηαθνξέο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ απνδνρή θαη ε πηνζέηεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλεξγαζίαο είηε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο, είηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ, επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αθνχ πεξηνξίδεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ο πνιηηηζκφο φρη κφλν δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκία αιιά ηεο πξνζδίδεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή ηεο θαη απνηειεί νπζηαζηηθφ κνριφ γηα ηε ρσξηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ δηεξεχλεζε θαη ε απεηθφληζε ησλ δηθηχσλ απηψλ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ελφο πιαηζίνπ παξέκβαζεο γηα ηελ αλάδεημε θαη αλαβίσζε νξηζκέλσλ απφ απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ζεκαληηθά κλεκεία κε ζηφρν ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ δηαδξαζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ράξηε απνηειεί δηεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνιιψλ εηδηθνηήησλ, δηφηη γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ λα παξέρνπλ εχρξεζηε θαη πνηνηηθή πιεξνθνξία ζηνλ ρξήζηε. 2 ΚΟΠΟ ΣΟΥΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζην λα επηζεκάλεη, αιιά θαη λα ηνλίζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν, αιιά θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλάδεημε κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε ρσξηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, εκκέζσο δε θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε νινθιήξσζεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ. Οη αλζξσπνγελείο πφξνη (νηθνδνκηθά θειχθε, ππνδνκέο, γλψζε, πινχηνο, θιπ.) είλαη αλαλεψζηκνη, φζν δελ δαπαλψληαη θπζηθνί πφξνη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο. Αληίζεηα, ηα έξγα ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ, πνπ απνηεινχλ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, πξέπεη λα ζεσξνχληαη κε αλαλεψζηκα. ηα πιαίζηα επνκέλσο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ, απαηηείηαη κηα λέα ζεψξεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βαζηδφκελε κελ ζηελ επίηεπμε αλφδνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, αιιά θαη ηεο πξνζεθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, αλάδεημεο «αθαλψλ», κε θαζνξηζκφ ρσξεηηθφηεηαο επηζθεπηψλ θαη νξίσλ θνξεζκνχ. Κε ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαδξαζηηθνχ Φεθηαθνχ Σνπξηζηηθνχ Υάξηε, ν νπνίνο ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε θαη ζα παξέρεη ρσξηθέο ζπλζεηηθέο θαη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ, κε ηνπο κέρξη ζήκεξα αλαινγηθνχο ράξηεο. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ θιαζζηθή ελεκέξσζε ρξήζηε, ε νπνία έρεη ηα δεδνκέλα ηεο απνζεθεπκέλα ζε δηαθνξεηηθά κέζα θαη πιηθά θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε απηά, ε ςεθηαθή ελεκέξσζε δηαζέηεη ην πιενλέθηεκα ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ΖΤ θαη έρεη σο απνηέιεζκα α) ηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζπιιεγνκέλσλ γεσκεηξηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη β) ηελ αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπέθηαζε ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ ράξηε είλαη ε δηαζεζηκφηεηα κε ηξεηο ηξφπνπο πξφζβαζεο Multimedia, Internet θαη Mobile, ψζηε ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο ηεο πιεξνθνξίαο.

5 3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 3.1 Πεξηερόκελν ηαμηλόκεζε ζηνηρείσλ δηαδξαζηηθνύ ράξηε Ζ πιεξνθνξία ππάξρεη, αιιά είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε, δηάζπαξηε, δπζπξφζηηε θαη θαζηζηά δχζθνιε έσο ζρεδφλ αδχλαηε ηελ νιηζηηθή απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ηεο. Ζ γξαθηθή πιεξνθνξία έρεη δηαθνξεηηθή θιίκαθα θαη ζχζηεκα αλαθνξάο. ηελ 1 ε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Πνηα ρσξηθά θαη ζεκεηαθά δεδνκέλα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε; Σα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε απηά πνπ αλήθνπλ ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ηειηθέο θαηεγνξίεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη έμη (6). Σα θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζηηο 6 απηέο θαηεγνξίεο, άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ ηαμηδηψηε εθδξνκέα. αλ ηειηθή επηινγή ν ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί λα επηιέμεη νιφθιεξε θαηεγνξία ή θαη κεκνλσκέλα ζεκεία απφ κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, ψζηε νη ηειηθά πξνθχπηνπζεο δηαδξνκέο ή δηαδξνκή λα αληαπνθξίλεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηηο επηζπκίεο ηνπ Καηεγνξίεο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 11. Τδξνβηφηνπνη, 12. Γξπκνί, 13. Πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο, 14. πήιαηα, 15. Θαηαξξάθηεο, 16. Γαζηθά ρσξηά, 17. Ιηκάληα γξαθηθά. 18. Ιίκλεο γξαθηθέο. 19. Θέληξα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Καηεγνξίεο αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο Θξεζθεπηηθά θέληξα, κλεκεία 21. Βπδαληηλέο εθθιεζίεο, 22. Κνλαζηήξηα, 23. Θξεζθεπηηθά θέληξα, 24. Σδακηά, 25. Θξεζθεπηηθά κνπζεία, 26. Δβξατθέο ζπλαγσγέο, 27. Θαηαθφκβεο, 28. ρνιέο Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, θηίξηα, ηέρλε 31. Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ή ηκήκαηα νηθηζκψλ,

6 32. Παξαδνζηαθά θηίξηα, 33. Πηλαθνζήθεο, 34. Ιανγξαθηθά κνπζεία, 35. Πάξθα θαη πιαηείεο εληφο ή εθηφο πφιεσλ. Ηζηνξηθά κλεκεία ζχλνια 41. Αξραηνινγηθνί ρψξνη, 42. Αξραίεο πφιεηο 43. Αξραηνινγηθά κνπζεία, 44. Θέαηξα, 45. Θάζηξα Αζιεηηθά θέληξα 51. Υηνλνδξνκηθά θέληξα, 52. Θέζεηο rafting, 53. Θέζεηο αλαξξηρήζεσλ. 54. Θέληξα κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ Δθδειψζεηο 61. Θαξλαβάιηα, 62. Δθδειψζεηο λενιαίαο, 63. Ήρνο θαη θσο, 64. Αλαζηελάξηα, 65. Υνξνί παξαδνζηαθνί, 66. Δκπνξνπαλεγχξεηο Αμηνιόγεζε ησλ ζεκείσλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ Ζ γελίθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο αθνινπζεί ηελ ηαμηλφκεζε ζε ηξία επίπεδα σο εμήο: 1. Πνιύ αμηόινγν. Κε ηελ επηινγή απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα εκθαλίδνληαη κφλν ηα πιένλ αμηφινγα ζεκεία, δειαδή ζεκεία πνπ ελδηαθέξνπλ ην πιαηχ θνηλφ. 2. Ιδηαίηεξν. Κε ηελ επηινγή απηήο ηεο θαηεγνξίαο εκθαλίδνληαη ηα ηδηαίηεξα ζεκεία πνπ απεπζχλνληαη ζε θνηλφ πνπ εθδξάκεη γηα «ζεκαηηθή δηαδξνκή», ή ζε ρξήζηε πνπ αλαδεηά θάπνην ζεκείν ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα αλαδήηεζε λέαο γλψζεο. Βεβαίσο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζεκεία ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο. 3. Δμεηδηθεπκέλν. Απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ επηδεηνχλ θάηη ην ηδηαίηεξν, θάηη πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηφ θαη απνηειεί θαζαξά ζεκαηηθή επηινγή. Κε ηελ επηινγή απηήο ηεο θαηεγνξίαο εκθαλίδνληαη φια ηα ζεκεία ηεο θαηεγνξίαο.

7 Οξγάλσζε Πιεξνθνξηώλ ηνπ δηαδξαζηηθνύ ςεθηαθνύ ράξηε Ψεθηαθνί ράξηεο Ψεθηαθά ζρέδηα (π.ρ όςεηο θαηόςεηο) Γηαδξνκέο κε G.P.S. Αλαινγηθνί ράξηεο Γνξπθνξηθέο Φσηνγξαθίεο Μνξθή δηαλύζκαηνο Μνξθή ςεθηδσηνύ Ιζηνξηθά Λανγξαθηθά Πεξηβαιινληηθά Γηακνλήο Γξαθηθή πιεξνθνξία αιθαξηζκεηηθή κε γξαθηθή Video ήρνο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΔΩΝ Γηαδξαζηηθόο ςεθηαθόο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ρήκα 1. Οξγάλσζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ ςεθηαθνχ ράξηε

8 3.1.2 Ση είδνπο πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία ελδηαθέξεη ηνλ κέζν ρξήζηε; Γεληθή: ρψξα, ζέζε, νλνκαζία ρψξνπ ή κλεκείνπ, ρξήζε, δηνηθεηηθέο πιεξνθνξίεο, θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία. Κπνξεί λα γίλεη επηινγή κηαο κφλνλ ρψξαο ή πεξηζζνηέξσλ νπφηε «θαηαξγνχληαη» ηα ζχλνξα θαη ζρεδηάδνληαη δηαδξνκέο πεξλψληαο βέβαηα απφ ηηο δηαζπλνξηαθέο πχιεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα. Ζ απφζηαζε απφ ην πιεζηέζηεξν αζηηθφ θέληξν, πνπ ππάξρεη ζηνλ ράξηε, θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο κε ηελ πφιε, νη πιεζηέζηεξνη ηφπνη δηακνλήο. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζηίζεηαη ηνπηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηγξάθεη απηή ηελ δηαδξνκή. Δάλ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πξνζέγγηζεο αλαθέξνληαη θαη απηέο. Ιζηνξηθή: ζρεηηθά κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ζπλδένπλ ην ρψξν. Ιφγνη πνπ ην θαζηζηνχλ αμηφινγν γηα ηα πξνζειθχζνπλ ή κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ππέξ ηνπηθφ ηνπξηζκφ. Αξραηνινγηθή: απνηειέζκαηα αξραηνινγηθήο έξεπλαο (αλαζθαθή, ζηξσκαηνγξαθηθφ δνθίκην, ραξαθηηθά λνκίζκαηα θιπ). Αλαθνξά ζηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξηήγεζε ηνπ ρψξνπ, φπνπ είλαη δπλαηφλ. Αλαθνξά ζηηο εκέξεο θαη ψξεο επίζθεςεο, ηνλ ηξφπν μελάγεζεο, ηελ απαξαίηεηε νξγάλσζε πνπ ελδείθλπηαη λα θέξεη ν επηζθέπηεο. Αξρηηεθηνληθή: ζχλζεζε ηεο θηηξηαθήο θαηαζθεπήο (είδνο θαηαζθεπήο, ηνηρνπνηίεο, θιπ), ηηο δηαθνζκεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε - πξνθεηκέλνπ γηα αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζχλνιν κλεκείσλ ιανγξαθηθή: έξγα ηέρλεο (πρ έπηπια, κνπζηθά φξγαλα, ρεηξφγξαθα, κεραλέο θιπ), γθξαβνχξεο, εζλνινγηθή πιεξνθνξία, ιανγξαθηθά αληηθείκελα θαη παξαδφζεηο (ιανγξαθηθέο αθεγήζεηο, ιανγξαθηθή κνπζηθή, ήζε θαη έζηκα θιπ) Πεξηβαιινληηθή: ρισξίδα, παλίδα Δηθόλεο: Σν θείκελν ζα έρεη έθηαζε απφ 2 κέρξη 5 ζειίδεο, ζα είλαη ζπλνπηηθφ κε έλζεηεο εηθφλεο. Κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ κέρξη 20 θσηνγξαθίεο ηνπ ζεκείνπ, επηιέγνληαο φπνπ είλαη δηαζέζηκεο παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ ζεκείνπ θαη θαηφπηλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο γηα ην ηη ζα δεη ν πεξηεγεηήο. θαξηθήκαηα: δηαγξάκκαηα ηεο πεξηνρήο κε ηηο δηαδξνκέο, ηα ζεκεία επίζθεςεο, εηζφδνπ, εμφδνπ. Πεγέο Γεδνκέλσλ: πεγέο απφ ηηο νπνίεο ειήθζεζαλ ηα ζηνηρεία (ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γεληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα) θαη πεγέο πνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη θάπνηνο γηα λα βξεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. 3.2 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ηελ 2 ε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα : Πσο ζθηαγξαθείηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηώλ από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία; Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ-πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ δηαλέκεηαη απφ ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία πξνέθπςε έλα δείγκα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ πιεξνθνξία είλαη θαζαξά πεξηγξαθηθή (δηαδξνκέο, ζεκεία ελδηαθέξνληνο), αθφκε θαη γηα εθδξνκέο θαηά ηίηιν κε ζεκαηηθφ πεξηερφκελν (π.ρ. ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο), δηαλζίδνληαο ην θείκελν κε εηθφλεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ. Ζ πιεξνθνξία είλαη αζπζρέηηζηε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. ηελ θαιιίηεξε πεξίπησζε απνδίδεηαη ζε ράξηε ζρεκαηηθά ε πεξηνρή επίζθεςεο κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο, ιίκλεο θαη πνηακνχο θαη εηθνληθή παξάζηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ θάζε πεξηνρήο. Ο ρξήζηεο δελ έρεη δπλαηφηεηα πξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο.

9 Δλψ ζηελ θιαζζηθή ελεκέξσζε ρξήζηε ην ζρέδην ή ν ράξηεο σο παξάγνληαο ηεθκεξίσζεο ήηαλ ζε δεχηεξε κνίξα, απνηειψληαο θπξίσο ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν ησλ εληχπσλ ελεκέξσζεο, ζηελ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπ θαη απνθηά απνθαζηζηηθή ζεκαζία. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην ζρέδην ή ν ράξηεο. Ζ ζπκβνιή ησλ GPS γηα εληνπηζκφ ζεκείσλ επί ηνπ ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ή ηεο θαηαγξαθήο δηαδξνκψλ νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζε δηαγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε. Ζ ρξήζε ησλ GIS ζπληεινχλ ηα κέγηζηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε, πνπ νπζηαζηηθά είλαη ην θίλεηξν πξνζέιθπζεο ηνπ ρξήζηε. Ζ αιθαξηζκεηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία απνθηά νληφηεηα κέζα απφ ηα γξαθηθά δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. πλδπάδνληαο ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο κε ηερλνινγίεο αηρκήο Κνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζεκεία Οηθνζπζηεκηθέο ιεηηνπξγίεο Ιζηνξηθν-πνιηηηθά ζεκεία Αηνκηθέο πξνηηκήζεηο Αμηνιόγεζεζε πεξηβαιινληηθώλ ηζηνξηθώλ πνιηηηζηηθώλ δεδνκέλσλ Πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζην ηνπξηζηηθό ηνκέα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ ύγθξηζε ησλ επηκέξνπο αμηνινγήζεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ Η ζπκβνιή ησλ GPS θαη GIS ζηελ πιεξνθνξία Γηαδξαζηηθόο ςεθηαθόο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ρήκα 2. πλδπάδνληαο ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο κε ηερλνινγίεο αηρκήο

10 3.2.2 Πσο ήηαλ δπλαηή κηα πξνεθηίκεζε ηεο απήρεζεο πνπ ζα είρε ν ςεθηαθόο ράξηεο κε ηε ζεκαηηθή θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία; Ζ πξνεθηίκεζε ηεο απήρεζεο πνπ ζα είρε ν ςεθηαθφο ράξηεο κε ηε ζεκαηηθή θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία απφ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ζα πξνέιζεη απφ ηελ επεμεξγαζία θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί θαη απνζηαιεί ζε ηνπξηζηηθά γξαθεία ζρεδφλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ζηε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηε κέξηκλα ζχληαμεο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε κε ζθνπφ αθελφο ηνπ ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηε ηξέρνπζα εξγαζία θαη αθ εηέξνπ γηα ηε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ κε ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο απνδνρήο, ηφζν σο κέζν ελεκέξσζεο, φζν θαη δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνπο γξαθείνπ, κέζσ απηήο ηεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο. Δπηκεξίδεηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα : Σν 1 ν πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα θαη πεξηέρεη εμ (6) γεληθά εξσηήκαηα γηα ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηά βάξνο αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ (π.ρ. κνξθή επηρείξεζεο (αηνκηθή, Ο.Δ, Α.Δ.), ρξφληα δξαζηεξηφηεηαο, ηδηφθηεηα ιεσθνξεία, απηφλνκε νξγάλσζε ηαμηδηψλ ή ζε ζπλεξγαζία κε άιια πξαθηνξεία) Σν 2 ν αλαθέξεη ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζα πεξηιακβάλεη ν ςεθηαθφο ράξηεο, πεξηέρεη επηά (7) εξσηήκαηα θαη θαηαγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη εθδειψζεηο πξνηείλνληαο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, απφ ηε κέρξη ηψξα εκπεηξία ηνπο ζηελ νξγάλσζε ησλ πεξηεγήζεσλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Σν 3 ν πεξηέρεη δέθα ελλέα (19) εξσηήκαηα, κε ηα νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ρνξεγήζεσλ απφ ραξηνγξαθηθφ πιηθφ πξνο ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ θαη παξάιιεια ηεο εθηίκεζήο ηνπο γηα δεκηνπξγία ζέζεο Ζ/Τ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ απφ ηνλ δηαδξαζηηθφ ςεθηαθφ ηνπξηζηηθφ ράξηε. ην 4 ν έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ππεχζπλνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ηνπ. Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έρεη νξηζηεί ε 10 ε Ηαλνπαξίνπ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 4.1 πκβνιηζκόο πιεξνθνξηώλ Ζ επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ ησλ ελ ιφγσ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ζπκβφισλ, ηα νπνία πξέπεη λα γεληθεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο θιίκαθαο απφ ηνλ ρξήζηε. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ αληηθείκελν απφδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε γξαθηθή κνξθή, ψζηε λα είλαη εχιεπηα απφ ηνλ ρξήζηε. 4.2 Ιθαλέο θαη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο Ο ςεθηαθφο δηαδξαζηηθφο ράξηεο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο : λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ζρεκαηίδεη κηα πξαγκαηηθή εηθφλα γηα ην αληηθείκελν, ζην κέηξν πάληνηε ηνπ δπλαηνχ (ζκίθξπλζεκεγέζπλζε πεξηνρήο κε πεπεξαζκέλα φξηα, ιφγσ ηεο ζπλππάξρνπζαο ςεθηδσηήο πιεξνθνξίαο), παξέρνληαο ηνπ, ηελ άκεζε επαθή κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.

11 ην ζχλνιν ησλ επί κέξνπο πιεξνθνξηψλ λα είλαη απεπζείαο θαη άκεζα δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε λα νξγαλψλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπνινγηθά ηελ φιε πιεξνθνξία, κε ηνλ νξηζκφ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επηζπκία ηνπ. λα γίλεηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ γξαθηθψλ δεδνκέλσλ δηαλπζκαηηθήο κνξθήο (ζρέδηα θαη ράξηεο) θαη κνξθήο ςεθηδσηνχ (θσηνγξαθίεο θαη εηθφλεο απφ video). επθνιία ρξήζεο θαη εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ απφ ην ζχζηεκα ελεκέξσζεο. δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ (εηζαγσγή δεδνκέλσλ κε GPS θαη δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ςεθηαθνί ράξηεο θαη ηα ςεθηαθά ζρέδηα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θιίκαθα απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αλαινγηθνχο ράξηεο. Ζ αθξίβεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή, εμαληιψληαο ζην ζεκείν απηφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Βαζηδφκελνη ζηε ινγηθή πνπ πξναλαθέξζεθε, ζηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ (γεσκεηξηθά θαη πεξηγξαθηθά) θαη ζηνλ ηξφπν ηνπνινγηθήο νξγάλσζεο θαηά ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο εθηηκάηαη φηη ε βαζηθή πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα ελεκέξσζεο-πινήγεζεο, ψζηε απηφ λα θαζίζηαηαη πιήξσο αμηνπνηήζηκν απφ ηνπο ρξήζηεο, είλαη ε απφδνζε δξφκσλ, δηθηχσλ θαη δηαδξνκψλ πξφζβαζεο, δειαδή ε απεηθφληζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. πγθεθξηκέλα ζηνλ ράξηε ζα απεηθνλίδεηαη ην νδηθφ, ζηδεξνδξνκηθφ θαη πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ηα νλφκαηα θαη νη ζέζεηο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζε ηέζζεξα επίπεδα ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. ην ηέηαξην ζα εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο κφλνλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ επέιεμε ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο. Σα ζηνηρεία ηνπ ηεηάξηνπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο ζπιιέγνληαη δεηγκαηνιεπηηθά, κε ηελ ρξήζε G.P.S. θαη πξαγκαηνπνηείηαη ιήςε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ή/θαη Video ζηα επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Σν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο θιίκαθαο ζα είλαη ε έθηαζε ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή απεηθφληζεο, ψζηε αθελφο λα απνθεχγεηαη ε ζχκπησζε ησλ ζπκβφισλ θαη αθεηέξνπ λα ππάξρεη επθξίλεηα δηαδξνκήο. Αλάινγα κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζα ππάξρνπλ πεξηγξαθηθά ζηνηρεία φπσο ραξηνγξαθηθά, νδνηπνξηθά, ηζηνξηθά, δηακνλήο, παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, θιπ. 4.3 Δπρξεζηία ρξήζε ινγηζκηθώλ Βαζηθφ εξψηεκα ζηελ εξγαζία είλαη θαη παξακέλεη «πφζν εχθνιε είλαη ε δεκηνπξγία ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ζε απιντθή κνξθή, ρσξίο λα ππνρξεψλεηαη ν ρξήζηεο λα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ». Γηα πξνεηνηκαζία ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε επηιέρζεθε ε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ AutoCad Map θαη ArcGIS γηα δεκηνπξγία ηνπνινγίαο θαη δηαδξνκψλ θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε Flash Macromedia ζε κνξθή html, ψζηε ε πιεξνθνξία λα είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ρξήζηε πνπ δηαζέηεη Ζ/Τ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξναλαθεξφκελα δεδνκέλα πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ. 5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Κε ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνχ ςεθηαθνχ ηνπξηζηηθνχ ράξηε ν ρξήζηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί ζε «πεξηβάιινλ γξαθείνπ», έρνληαο ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ζπλδπάδνληαο θαη άιια ζηνηρεία.

12 Ηζάμην κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία πνπ ζπλδέεη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη πξνζδίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ έξγνπ, είλαη νη δξφκνη θαη δηαδξνκέο θαη ηα δίθηπα πνπ ζπλδένπλ απηά ηα ζεκεία θαη παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε νιηζηηθή γλψζε ηνπ ππαξθηνχ ρψξνπ. «ηε δσή καο αθνινπζνχκε δξφκνπο, θσηεηλνχο, ζθνηεηλνχο, νκηριψδεηο. Βξηζθφκαζηε ζε δξφκνπο ζηελ πφιε, ζηελ χπαηζξν, πάλσ ζηηο ξάγεο ησλ ηξαίλσλ. Οη δξφκνη είλαη πάληα ππαξθηνί ζηε δσή καο, δξφκνη ηηο δσήο αιιά θαη δξφκνη ησλ ηφπσλ. Γξφκνη ηνπ βίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Κέζα ζε απηνχο ηνπο δξφκνπο νη άλζξσπνη επηδηψθνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, πεξπαηνχλ ηελ δσή ηνπο, ζπλδηαιέγνληαη». Οη δξφκνη είλαη απεηθνλίζεηο ηεο αλζξψπηλεο κεηάπιαζεο. ρεδφλ πάληα δίλνπλ ζεκάδηα ηνπ παξειζφληνο ηνπο θαη πξνδίδνπλ ηελ αμία ηεο δεκηνπξγίαο. Γείρλνπλ ηα ζσζηά θαη ηα ιάζε ηνπ αλζξψπνπ, πσο έδεζε, πσο δεη. Ο εληνπηζκφο θαη ην νδνηπνξηθφ ησλ δξφκσλ ησλ αλζξψπσλ αλαδεηθλχεη ηελ αλζξψπηλε θαηάζηαζε, εθεί πνπ ν άλζξσπφο πνηέ δελ κέλεη γηα πνιχ, αιιά θνληνζηέθεηαη θαη πξνρσξάεη ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπ παξνδηθφηεηα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. I.C.A. Workshop, 1996, «Electronic Atlases and Cartographic Multimedia Products from CD-ROM to Internet», Workbook. 2. Monmonier S. Mark, 1982, Computer-Assisted Cartography, Principles and prospects. 3. Ormeling F., 1993, «Ariadne s thread structure in multimedia atlases», Proceedings 16th ICA Conference, Koeln, pp Schneider Barbara, 1999, «Integration of Analytical GIS-Functions in Multimedia Atlas Information Systems». 5. Θαξαληθφιαο Λ. θαη Παπαδφπνπινο Θ., 2002, «Ηλεκηρονικός Άηλανηας ηης νήζοσ Λέζβοσ», Πξαθηηθά 7νπ Δζληθνχ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, ηεο Υαξηνγξαθηθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξίαο Διιάδνο (ΥΔΔΔ), Κπηηιήλε. 6. Θαξαληθφιαο Λ., Κπξίδεο Κ, 2000, «Σύμβολα και γραθιζμός ζηοσς θεμαηικούς τάρηες: Μια διατρονική προζέγγιζη», 6ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο, ΥΔΔΔ, Αζήλα, Διιάδα. 7. Θαξαληθφιαο Λ., Παπαδφπνπινο Θ., 2000, «Η τρήζη ηης ηετνολογίας ηων πολσμέζων ζηη παροσζίαζη αζηικών πληροθοριών. Μια ταρηογραθική προζέγγιζη», Πξαθηηθά ηνπ 6νπ Δζληθνχ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., Αζήλα, 22-24, ζει Ιηβηεξάηνο Δ., 1985, «Γενική Χαρηογραθία και ειζαγωγή ζηη Θεμαηική Χαρηογραθία», Δθδφζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΡΙΩΤΗΣ Γεώργιος 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος 2, ΚΑΡΙΩΤΟΥ Γλυκερία 3,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα