ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ."

Transcript

1 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΝΟ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΜΒΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ G.P.S. ΚΑΙ G.I.S. ΣΗΝ ΑΠΟΓΟΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. ΘΑΡΗΧΣΖ Γεψξγηνο 1, ΠΑΛΑΓΗΧΣΟΠΟΤΙΟ Διεπζέξηνο 2, ΘΑΡΗΧΣΟΤ Γιπθεξία 3, ΘΑΡΑΛΗΘΟΙΑ Ληθφιανο 4 (1) Θαζεγεηήο Δθαξκνγψλ Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Σ.Δ.Η. εξξψλ Σέξκα Καγλεζίαο, έξξεο, Σει , . (2) Θαζεγεηήο Δθαξκνγψλ Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Σ.Δ.Η. εξξψλ Σέξκα Καγλεζίαο, έξξεο, Σει , . (3) Δξγαζηεξηαθή πλεξγάηεο Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Σ.Δ.Η. εξξψλ Σέξκα Καγλεζίαο, έξξεο, Σει, , (4) Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο Σκήκα Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο Σ.Δ.Η. εξξψλ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαδξαζηηθνχ Φεθηαθνχ Σνπξηζηηθνχ Υάξηε, ν νπνίνο ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε θαη ζα παξέρεη ζ απηφλ ζεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο ςεθηαθφο ράξηεο ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο ηνπξηζηηθνχ θπξίσο ελδηαθέξνληνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, ηαμηλνκεκέλεο ζε ζεκαηηθέο νκάδεο ηζηνξηθνχ, ζξεζθεπηηθνχ, πνιηηηζκηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη αζιεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζα πξνβάιινληαη επί ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ επί ηνπ ράξηε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ πεξηνρή κειέηεο απνηειείηαη απφ ηκήκαηα ησλ ηξηψλ θξαηψλ ηεο ΛΑ Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ θαη νξηνζεηείηαη : Λφηηα απφ ηε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ηε φθηα κε ηε Βάξλα, κέρξη ηε Θάζν θαη ακνζξάθε. Αλαηνιηθά απφ ηε λνεηή γξακκή πνπ ζπλδέεη ηε φθηα κε ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ ηξπκφλα, πεξηιακβάλνληαο νιφθιεξν ην Λ. εξξψλ θαη θηάλνληαο κέρξη Θσλζηαληηλνχπνιε (πεξηιακβάλνληαο φιν ην Δπξσπατθφ ηκήκα ηεο Σνπξθίαο) Σν ππφβαζξν ηνπ ράξηε ζα εκπινπηίδεηαη κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην νδηθφ, ζηδεξνδξνκηθφ θαη πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ηα νλφκαηα θαη ηηο ζέζεηο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζε ηέζζεξα επίπεδα ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ εθ ησλ νπνίσλ ζην ηέηαξην ζα εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο κφλνλ γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ επέιεμε ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο. Ο ράξηεο ζα παξέρεη πξνηεηλφκελεο ελδηαθέξνπζεο δηαδξνκέο θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηζηνξηθά, πεξηβαιινληηθά, δηακνλήο, παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Σν ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ζα ζπληαρζεί κε ηελ βνήζεηα ινγηζκηθψλ ραξηνγξαθίαο, G.I.S. θαζψο θαη ζρεδηαζκνχ πνιπκεζηθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Σα ζηνηρεία ηνπ ηεηάξηνπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο ζπιιέγνληαη δεηγκαηνιεπηηθά, κε ηελ ρξήζε G.P.S. θνξεηψλ ή πξνζαξκνζκέλσλ ζε φρεκα θαη πξαγκαηνπνηείηαη ιήςε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ή / θαη Video ζε επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, κε ζθνπφ ν ρξήζηεο λα είλαη ελήκεξνο γηα απηφ πνπ ζα ζπλαληήζεη. Θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε ηξεηο κνξθέο, Multimedia, Internet θαη Mobile, αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Ο νιηζηηθφο

2 ζπλδπαζκφο λέσλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο (GPS θαη.γ.π. ζπλδπαζηηθά κε ηελ πνιπκεζηθή απφδνζε ηεο πιεξνθνξίαο) πξνζδίδεη ζηνλ ράξηε λέεο δπλαηφηεηεο γεσγξαθηθήο ηεθκεξίσζεο. Ζ εξγαζία εθηειείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ηεθκεξίσζε ηνπ, κε ηερλνινγία G.I.S. Υσξηθή αλάπηπμε, Γξφκνη θαη δηαδξνκέο ηεο Βαιθαληθήο», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πξάμε «Αξρηκήδεο: Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΣΔΗ (ΔΔΟΣ)» θαη εθπνλείηαη απφ νκάδα επηζηεκφλσλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ηνπ ΣΔΗ εξξψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. ABSTRACT The creation of a digital, interactive tourist map, which can be transformed according to users needs, is the main focus of this research. The digital map will provide information of tourist interest mainly. Information is classified to groups of historic, religious, cultural, environmental, and athletic interest. Area of interest is constitute of segments of three countries of the northeastern Balkan Peninsula and can be described as follows: South from the imaginable line which connects Sofia with Varna (Bulgary), to Thasos and Samothraki (Greece). East from Sofia to Serres (Greece) and including the whole European part of Turkey. The cartographic background is enriched with information relative to road, rail and hydrographic network, all the towns and villages of three countries, and using the ability of portraying data to four levels of territorial information. The fourth level of information is information of points of interest selected by the user. Map has the ability to recommend particular paths giving information (historic, environmental, services, photographs, etc.) for all the points of interest on every path. Mapping and all the process of the data will succeeded using software from G.I.S. and mapping enriched with software of multimedia and internet applications. Data of the fourth level of information are collected sampling with the use of G.P.S. equipment and using photographs and video, so that the user will be aware of his destination. Main focus of this research is the creation of a map which can be modulated into three formats, a multimedia format, an internet digital map and finally a mobile map which can be used using a mobile phone. The holistic combination of new techniques and tools of Geoinformatics enriched with the use of multimedia visualization of information gives to the map new abilities of geographic documentation. This paper is a part of the research program Human environment and documentation with the technology of G.I.S. Spatial development, roads and paths of the Balkan, which is financed by the act: Archimedes: Support to research groups of Technical Institutes of Greece and is elaborated from a research team of Department of Geoinformatics and Surveying in Serres, Greece. 1 ΔΙΑΓΧΓΗ ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη ρξήζε ηεο γεσκεηξηθήο θαη πεξηγξαθηθήο πιεξνθνξίαο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο θαη ηειηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ραξηνγξαθηθή θαη γεσγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηνπ. Κε ηνλ φξν «ηεθκεξίσζε» λνείηαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ε θαηαγξαθή θαη αξρεηνζέηεζε, φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο,

3 εμνκνηψλνληαο ηελ επηθάλεηα ζε ζεκείν. Σν ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεζεί γηα ηε ηεθκεξίσζε, ρσξίδεηαη σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ, ζε γξαθηθή (φπσο π.ρ. ράξηεο, ζρέδηα, θσηνγξαθίεο θιπ) θαη πεξηγξαθηθή (κε-γξαθηθή) (φπσο π.ρ. ηζηνξηθά αξρεία, γεσγξαθηθέο πεξηγξαθέο θιπ). Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλσλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη αθ' ελφο κελ θάπνηα ηαμηλφκεζε, αθ' εηέξνπ δε δνκηθή νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δίλαη εκθαλέο φηη κε ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο είλαη δπλαηή ε νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε επίπεδα ελδηαθέξνληνο. Έηζη ζα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα ζηνπο ρξήζηεο γηα πινήγεζε, ελεκέξσζε, εηθνληθή επαθή κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη πξνζσπηθή άπνςε, αλ εληάζζεηαη ζηα αηνκηθά ελδηαθέξνληα ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε θαη λα θιηκαθψλεηαη ε πξνηεξαηφηεηα επίζθεςεο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Ζ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε παξέρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ηνπνινγηθήο νξγάλσζεο θαη ζπζρέηηζεο ησλ δεδνκέλσλ. 1.1 Πεξηνρή κειέηεο Γηα ηελ κειέηε-εθαξκνγή επηιέρζεθε κία πεξηνρή γχξσ απφ ηελ έδξα ηνπ ΣΔΗ εξξψλ, απνηεινχκελε απφ ηκήκαηα ησλ ηξηψλ θξαηψλ ηεο Λφηηαο-Αλαηνιηθήο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Απφ ηελ Διιάδα πεξηιακβάλεηαη ε Θεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη ε Θξάθε, απφ ηελ Σνπξθία ην Δπξσπατθφ ηκήκα απηήο θαη απφ ηελ Βνπιγαξία ην Λφηην Αλαηνιηθφ ηκήκα. Ζ πεξηνρή νξηνζεηείηαη απφ ηέζζεξηο κεγάιεο πφιεηο ηε Θεζζαινλίθε, ηε Θσλζηαληηλνχπνιε, ηε Βάξλα θαη ηε φθηα. Σν κέιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ ζπλδέεηαη, εμ αλάγθεο, κε ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηηο εθθξάζεηο ηεο λέαο επξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο, πνπ νκνηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ζπλνκνζπνλδία θξαηψλ ή πεξηθεξεηψλ. ηε λέα απηή Δπξψπε ην θάζε έζλνο, ν θάζε ιαφο, ε θάζε κεηνλφηεηα κπνξεί λα βξεη ηε ζέζε ηεο θαη λα ζπλππάξμεη κε ηνπο άιινπο αξκνληθά θαη δεκηνπξγηθά. 1.2 Γίθηπα - Υσξηθή αλάπηπμε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα Ζ ζπκβνιή ησλ δξφκσλ ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή ζηελ εμέιημε κηαο πεξηνρήο. Γηα λα πεξηγξαθεί δηαρξνληθά έλαο ηζηνξηθφο, γεσγξαθηθφο ηφπνο θαη λα απνδνζνχλ νη δπλαηφηεηεο δηαζπλνξηαθήο πνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη εχινγν λα αλαδεηεζνχλ νη άμνλεο - δηαδξνκέο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ ρψξν απηφ, αλά ηνπο αηψλεο. Απηνί νη δηαρξνληθνί άμνλεο, δξφκνη εκπνξίνπ θαη πνιηηηζκνχ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδηαθέξνληφο καο (λνηηναλαηνιηθή Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο) δεκηνπξγνχλ θαηά θαηξνχο εζηίεο ηζρπξψλ πνιηηηζκηθψλ ζπλεξγεηψλ. Ζ Δηξήλε θαη ε Αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή θαζνξίδνληαη σο νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ε νπνία θαη πεξλά κέζα απφ ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ ησλ ζπλφξσλ, ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ θάζε ρψξαο, ηεο ζξεζθείαο, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ πνιηηψλ. Ζ Αζθάιεηα θαη ε ηαζεξφηεηα απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ εθδήισζε επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηαζθαιίδνληαη δε απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηελ αλάπηπμε καθξφπλνσλ δηθηχσλ θαη δξάζεσλ αιιειεπίδξαζεο παξά απφ νπνηνδήπνηε ζρήκα ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο. Οη αλάγθεο γηα αλάπηπμε κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, απαηηεί ζηελή ζπλεξγαζία ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ επίπεδν, παξάιιεια κε ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηε ζηήξημε δνκψλ. Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ζεκαληηθφο θξίθνο ηεο πινπνίεζεο ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρσξηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο αλζξσπνγελνχο δξαζηεξηφηεηαο, αλαδεηθλχνληαο ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα σο κηα πξαγκαηηθφηεηα αλά ηνπο αηψλεο. Οη κεηαλάζηεο, κε νπνηαδήπνηε

4 κνξθή (σο θαηαθηεηέο ή νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο) πξνο ηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο ζπλδξάκνπλ ζηε δεκηνπξγία πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ. Ζ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο εηζάγεη ηελ πξννπηηθή ηεο ελδνπνιηηηζκηθήο ζπλαιιαγήο πνπ ελνπνηεί ρσξίο λα ηζνπεδψλεη ηηο δηαθνξέο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ απνδνρή θαη ε πηνζέηεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ζπλεξγαζίαο είηε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο ρψξαο, είηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ, επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αθνχ πεξηνξίδεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Ο πνιηηηζκφο φρη κφλν δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκία αιιά ηεο πξνζδίδεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή ηεο θαη απνηειεί νπζηαζηηθφ κνριφ γηα ηε ρσξηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ζ δηεξεχλεζε θαη ε απεηθφληζε ησλ δηθηχσλ απηψλ θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ελφο πιαηζίνπ παξέκβαζεο γηα ηελ αλάδεημε θαη αλαβίσζε νξηζκέλσλ απφ απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ζεκαληηθά κλεκεία κε ζηφρν ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ δηαδξαζηηθνχ ηνπξηζηηθνχ ράξηε απνηειεί δηεπηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνιιψλ εηδηθνηήησλ, δηφηη γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ λα παξέρνπλ εχρξεζηε θαη πνηνηηθή πιεξνθνξία ζηνλ ρξήζηε. 2 ΚΟΠΟ ΣΟΥΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζην λα επηζεκάλεη, αιιά θαη λα ηνλίζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν, αιιά θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλάδεημε κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε ρσξηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, εκκέζσο δε θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε νινθιήξσζεο ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ. Οη αλζξσπνγελείο πφξνη (νηθνδνκηθά θειχθε, ππνδνκέο, γλψζε, πινχηνο, θιπ.) είλαη αλαλεψζηκνη, φζν δελ δαπαλψληαη θπζηθνί πφξνη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο. Αληίζεηα, ηα έξγα ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ, πνπ απνηεινχλ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, πξέπεη λα ζεσξνχληαη κε αλαλεψζηκα. ηα πιαίζηα επνκέλσο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ, απαηηείηαη κηα λέα ζεψξεζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο βαζηδφκελε κελ ζηελ επίηεπμε αλφδνπ ηεο πνηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, αιιά θαη ηεο πξνζεθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ, αλάδεημεο «αθαλψλ», κε θαζνξηζκφ ρσξεηηθφηεηαο επηζθεπηψλ θαη νξίσλ θνξεζκνχ. Κε ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαδξαζηηθνχ Φεθηαθνχ Σνπξηζηηθνχ Υάξηε, ν νπνίνο ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε θαη ζα παξέρεη ρσξηθέο ζπλζεηηθέο θαη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ, κε ηνπο κέρξη ζήκεξα αλαινγηθνχο ράξηεο. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ θιαζζηθή ελεκέξσζε ρξήζηε, ε νπνία έρεη ηα δεδνκέλα ηεο απνζεθεπκέλα ζε δηαθνξεηηθά κέζα θαη πιηθά θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα άκεζεο πξφζβαζεο ζε απηά, ε ςεθηαθή ελεκέξσζε δηαζέηεη ην πιενλέθηεκα ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ΖΤ θαη έρεη σο απνηέιεζκα α) ηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ζπιιεγνκέλσλ γεσκεηξηθψλ θαη ζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη β) ηελ αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο. Δπέθηαζε ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ ράξηε είλαη ε δηαζεζηκφηεηα κε ηξεηο ηξφπνπο πξφζβαζεο Multimedia, Internet θαη Mobile, ψζηε ν ρξήζηεο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο ηεο πιεξνθνξίαο.

5 3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 3.1 Πεξηερόκελν ηαμηλόκεζε ζηνηρείσλ δηαδξαζηηθνύ ράξηε Ζ πιεξνθνξία ππάξρεη, αιιά είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε, δηάζπαξηε, δπζπξφζηηε θαη θαζηζηά δχζθνιε έσο ζρεδφλ αδχλαηε ηελ νιηζηηθή απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ηεο. Ζ γξαθηθή πιεξνθνξία έρεη δηαθνξεηηθή θιίκαθα θαη ζχζηεκα αλαθνξάο. ηελ 1 ε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: Πνηα ρσξηθά θαη ζεκεηαθά δεδνκέλα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε; Σα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε απηά πνπ αλήθνπλ ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. Οη ηειηθέο θαηεγνξίεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη έμη (6). Σα θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζηηο 6 απηέο θαηεγνξίεο, άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ ηαμηδηψηε εθδξνκέα. αλ ηειηθή επηινγή ν ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί λα επηιέμεη νιφθιεξε θαηεγνξία ή θαη κεκνλσκέλα ζεκεία απφ κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, ψζηε νη ηειηθά πξνθχπηνπζεο δηαδξνκέο ή δηαδξνκή λα αληαπνθξίλεηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηηο επηζπκίεο ηνπ Καηεγνξίεο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 11. Τδξνβηφηνπνη, 12. Γξπκνί, 13. Πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο, 14. πήιαηα, 15. Θαηαξξάθηεο, 16. Γαζηθά ρσξηά, 17. Ιηκάληα γξαθηθά. 18. Ιίκλεο γξαθηθέο. 19. Θέληξα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο Καηεγνξίεο αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο Θξεζθεπηηθά θέληξα, κλεκεία 21. Βπδαληηλέο εθθιεζίεο, 22. Κνλαζηήξηα, 23. Θξεζθεπηηθά θέληξα, 24. Σδακηά, 25. Θξεζθεπηηθά κνπζεία, 26. Δβξατθέο ζπλαγσγέο, 27. Θαηαθφκβεο, 28. ρνιέο Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, θηίξηα, ηέρλε 31. Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ή ηκήκαηα νηθηζκψλ,

6 32. Παξαδνζηαθά θηίξηα, 33. Πηλαθνζήθεο, 34. Ιανγξαθηθά κνπζεία, 35. Πάξθα θαη πιαηείεο εληφο ή εθηφο πφιεσλ. Ηζηνξηθά κλεκεία ζχλνια 41. Αξραηνινγηθνί ρψξνη, 42. Αξραίεο πφιεηο 43. Αξραηνινγηθά κνπζεία, 44. Θέαηξα, 45. Θάζηξα Αζιεηηθά θέληξα 51. Υηνλνδξνκηθά θέληξα, 52. Θέζεηο rafting, 53. Θέζεηο αλαξξηρήζεσλ. 54. Θέληξα κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ Δθδειψζεηο 61. Θαξλαβάιηα, 62. Δθδειψζεηο λενιαίαο, 63. Ήρνο θαη θσο, 64. Αλαζηελάξηα, 65. Υνξνί παξαδνζηαθνί, 66. Δκπνξνπαλεγχξεηο Αμηνιόγεζε ησλ ζεκείσλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ Ζ γελίθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο αθνινπζεί ηελ ηαμηλφκεζε ζε ηξία επίπεδα σο εμήο: 1. Πνιύ αμηόινγν. Κε ηελ επηινγή απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα εκθαλίδνληαη κφλν ηα πιένλ αμηφινγα ζεκεία, δειαδή ζεκεία πνπ ελδηαθέξνπλ ην πιαηχ θνηλφ. 2. Ιδηαίηεξν. Κε ηελ επηινγή απηήο ηεο θαηεγνξίαο εκθαλίδνληαη ηα ηδηαίηεξα ζεκεία πνπ απεπζχλνληαη ζε θνηλφ πνπ εθδξάκεη γηα «ζεκαηηθή δηαδξνκή», ή ζε ρξήζηε πνπ αλαδεηά θάπνην ζεκείν ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα αλαδήηεζε λέαο γλψζεο. Βεβαίσο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζεκεία ηεο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίαο. 3. Δμεηδηθεπκέλν. Απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ επηδεηνχλ θάηη ην ηδηαίηεξν, θάηη πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηφ θαη απνηειεί θαζαξά ζεκαηηθή επηινγή. Κε ηελ επηινγή απηήο ηεο θαηεγνξίαο εκθαλίδνληαη φια ηα ζεκεία ηεο θαηεγνξίαο.

7 Οξγάλσζε Πιεξνθνξηώλ ηνπ δηαδξαζηηθνύ ςεθηαθνύ ράξηε Ψεθηαθνί ράξηεο Ψεθηαθά ζρέδηα (π.ρ όςεηο θαηόςεηο) Γηαδξνκέο κε G.P.S. Αλαινγηθνί ράξηεο Γνξπθνξηθέο Φσηνγξαθίεο Μνξθή δηαλύζκαηνο Μνξθή ςεθηδσηνύ Ιζηνξηθά Λανγξαθηθά Πεξηβαιινληηθά Γηακνλήο Γξαθηθή πιεξνθνξία αιθαξηζκεηηθή κε γξαθηθή Video ήρνο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΔΩΝ Γηαδξαζηηθόο ςεθηαθόο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ρήκα 1. Οξγάλσζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δηαδξαζηηθνχ ςεθηαθνχ ράξηε

8 3.1.2 Ση είδνπο πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία ελδηαθέξεη ηνλ κέζν ρξήζηε; Γεληθή: ρψξα, ζέζε, νλνκαζία ρψξνπ ή κλεκείνπ, ρξήζε, δηνηθεηηθέο πιεξνθνξίεο, θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία. Κπνξεί λα γίλεη επηινγή κηαο κφλνλ ρψξαο ή πεξηζζνηέξσλ νπφηε «θαηαξγνχληαη» ηα ζχλνξα θαη ζρεδηάδνληαη δηαδξνκέο πεξλψληαο βέβαηα απφ ηηο δηαζπλνξηαθέο πχιεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα. Ζ απφζηαζε απφ ην πιεζηέζηεξν αζηηθφ θέληξν, πνπ ππάξρεη ζηνλ ράξηε, θαη ν ηξφπνο ζχλδεζεο κε ηελ πφιε, νη πιεζηέζηεξνη ηφπνη δηακνλήο. Δάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζηίζεηαη ηνπηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηγξάθεη απηή ηελ δηαδξνκή. Δάλ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πξνζέγγηζεο αλαθέξνληαη θαη απηέο. Ιζηνξηθή: ζρεηηθά κε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ ζπλδένπλ ην ρψξν. Ιφγνη πνπ ην θαζηζηνχλ αμηφινγν γηα ηα πξνζειθχζνπλ ή κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ ππέξ ηνπηθφ ηνπξηζκφ. Αξραηνινγηθή: απνηειέζκαηα αξραηνινγηθήο έξεπλαο (αλαζθαθή, ζηξσκαηνγξαθηθφ δνθίκην, ραξαθηηθά λνκίζκαηα θιπ). Αλαθνξά ζηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξηήγεζε ηνπ ρψξνπ, φπνπ είλαη δπλαηφλ. Αλαθνξά ζηηο εκέξεο θαη ψξεο επίζθεςεο, ηνλ ηξφπν μελάγεζεο, ηελ απαξαίηεηε νξγάλσζε πνπ ελδείθλπηαη λα θέξεη ν επηζθέπηεο. Αξρηηεθηνληθή: ζχλζεζε ηεο θηηξηαθήο θαηαζθεπήο (είδνο θαηαζθεπήο, ηνηρνπνηίεο, θιπ), ηηο δηαθνζκεηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε - πξνθεηκέλνπ γηα αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζχλνιν κλεκείσλ ιανγξαθηθή: έξγα ηέρλεο (πρ έπηπια, κνπζηθά φξγαλα, ρεηξφγξαθα, κεραλέο θιπ), γθξαβνχξεο, εζλνινγηθή πιεξνθνξία, ιανγξαθηθά αληηθείκελα θαη παξαδφζεηο (ιανγξαθηθέο αθεγήζεηο, ιανγξαθηθή κνπζηθή, ήζε θαη έζηκα θιπ) Πεξηβαιινληηθή: ρισξίδα, παλίδα Δηθόλεο: Σν θείκελν ζα έρεη έθηαζε απφ 2 κέρξη 5 ζειίδεο, ζα είλαη ζπλνπηηθφ κε έλζεηεο εηθφλεο. Κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ κέρξη 20 θσηνγξαθίεο ηνπ ζεκείνπ, επηιέγνληαο φπνπ είλαη δηαζέζηκεο παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο πνπ εκθαλίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ ζεκείνπ θαη θαηφπηλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο γηα ην ηη ζα δεη ν πεξηεγεηήο. θαξηθήκαηα: δηαγξάκκαηα ηεο πεξηνρήο κε ηηο δηαδξνκέο, ηα ζεκεία επίζθεςεο, εηζφδνπ, εμφδνπ. Πεγέο Γεδνκέλσλ: πεγέο απφ ηηο νπνίεο ειήθζεζαλ ηα ζηνηρεία (ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γεληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα) θαη πεγέο πνπ κπνξεί λα αλαηξέμεη θάπνηνο γηα λα βξεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία. 3.2 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ηελ 2 ε πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα : Πσο ζθηαγξαθείηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηώλ από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία; Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ-πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ πνπ δηαλέκεηαη απφ ηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία πξνέθπςε έλα δείγκα ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ελεκέξσζεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ πιεξνθνξία είλαη θαζαξά πεξηγξαθηθή (δηαδξνκέο, ζεκεία ελδηαθέξνληνο), αθφκε θαη γηα εθδξνκέο θαηά ηίηιν κε ζεκαηηθφ πεξηερφκελν (π.ρ. ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο), δηαλζίδνληαο ην θείκελν κε εηθφλεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ. Ζ πιεξνθνξία είλαη αζπζρέηηζηε κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. ηελ θαιιίηεξε πεξίπησζε απνδίδεηαη ζε ράξηε ζρεκαηηθά ε πεξηνρή επίζθεςεο κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο, ιίκλεο θαη πνηακνχο θαη εηθνληθή παξάζηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ θάζε πεξηνρήο. Ο ρξήζηεο δελ έρεη δπλαηφηεηα πξφζζεηεο πιεξνθφξεζεο.

9 Δλψ ζηελ θιαζζηθή ελεκέξσζε ρξήζηε ην ζρέδην ή ν ράξηεο σο παξάγνληαο ηεθκεξίσζεο ήηαλ ζε δεχηεξε κνίξα, απνηειψληαο θπξίσο ζπλνδεπηηθφ ζηνηρείν ησλ εληχπσλ ελεκέξσζεο, ζηελ ςεθηαθή ηεθκεξίσζε αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπ θαη απνθηά απνθαζηζηηθή ζεκαζία. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην ζρέδην ή ν ράξηεο. Ζ ζπκβνιή ησλ GPS γηα εληνπηζκφ ζεκείσλ επί ηνπ ραξηνγξαθηθνχ ππνβάζξνπ ή ηεο θαηαγξαθήο δηαδξνκψλ νη νπνίεο δελ απεηθνλίδνληαη ζε δηαγξάκκαηα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε. Ζ ρξήζε ησλ GIS ζπληεινχλ ηα κέγηζηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδξαζηηθφηεηα ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε, πνπ νπζηαζηηθά είλαη ην θίλεηξν πξνζέιθπζεο ηνπ ρξήζηε. Ζ αιθαξηζκεηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία απνθηά νληφηεηα κέζα απφ ηα γξαθηθά δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. πλδπάδνληαο ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο κε ηερλνινγίεο αηρκήο Κνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζεκεία Οηθνζπζηεκηθέο ιεηηνπξγίεο Ιζηνξηθν-πνιηηηθά ζεκεία Αηνκηθέο πξνηηκήζεηο Αμηνιόγεζεζε πεξηβαιινληηθώλ ηζηνξηθώλ πνιηηηζηηθώλ δεδνκέλσλ Πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζην ηνπξηζηηθό ηνκέα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηώλ ύγθξηζε ησλ επηκέξνπο αμηνινγήζεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ Η ζπκβνιή ησλ GPS θαη GIS ζηελ πιεξνθνξία Γηαδξαζηηθόο ςεθηαθόο ηνπξηζηηθόο ράξηεο ρήκα 2. πλδπάδνληαο ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο κε ηερλνινγίεο αηρκήο

10 3.2.2 Πσο ήηαλ δπλαηή κηα πξνεθηίκεζε ηεο απήρεζεο πνπ ζα είρε ν ςεθηαθόο ράξηεο κε ηε ζεκαηηθή θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία; Ζ πξνεθηίκεζε ηεο απήρεζεο πνπ ζα είρε ν ςεθηαθφο ράξηεο κε ηε ζεκαηηθή θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία απφ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία ζα πξνέιζεη απφ ηελ επεμεξγαζία θαηάιιεινπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί θαη απνζηαιεί ζε ηνπξηζηηθά γξαθεία ζρεδφλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή ζπκβνιή ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ηκήκαηνο Γεσπιεξνθνξηθήο θαη Σνπνγξαθίαο ζηε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηε κέξηκλα ζχληαμεο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε κε ζθνπφ αθελφο ηνπ ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηε ηξέρνπζα εξγαζία θαη αθ εηέξνπ γηα ηε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ κε ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο απνδνρήο, ηφζν σο κέζν ελεκέξσζεο, φζν θαη δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνπο γξαθείνπ, κέζσ απηήο ηεο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο. Δπηκεξίδεηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα : Σν 1 ν πεξηιακβάλεη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα θαη πεξηέρεη εμ (6) γεληθά εξσηήκαηα γηα ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηά βάξνο αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ (π.ρ. κνξθή επηρείξεζεο (αηνκηθή, Ο.Δ, Α.Δ.), ρξφληα δξαζηεξηφηεηαο, ηδηφθηεηα ιεσθνξεία, απηφλνκε νξγάλσζε ηαμηδηψλ ή ζε ζπλεξγαζία κε άιια πξαθηνξεία) Σν 2 ν αλαθέξεη ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζα πεξηιακβάλεη ν ςεθηαθφο ράξηεο, πεξηέρεη επηά (7) εξσηήκαηα θαη θαηαγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη εθδειψζεηο πξνηείλνληαο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ, απφ ηε κέρξη ηψξα εκπεηξία ηνπο ζηελ νξγάλσζε ησλ πεξηεγήζεσλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Σν 3 ν πεξηέρεη δέθα ελλέα (19) εξσηήκαηα, κε ηα νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ ρνξεγήζεσλ απφ ραξηνγξαθηθφ πιηθφ πξνο ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ θαη παξάιιεια ηεο εθηίκεζήο ηνπο γηα δεκηνπξγία ζέζεο Ζ/Τ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ απφ ηνλ δηαδξαζηηθφ ςεθηαθφ ηνπξηζηηθφ ράξηε. ην 4 ν έρεη ηε δπλαηφηεηα ν ππεχζπλνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ηνπ. Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έρεη νξηζηεί ε 10 ε Ηαλνπαξίνπ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 4.1 πκβνιηζκόο πιεξνθνξηώλ Ζ επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ ησλ ελ ιφγσ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ εηθνλνγξαθεκέλσλ ζπκβφισλ, ηα νπνία πξέπεη λα γεληθεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο θιίκαθαο απφ ηνλ ρξήζηε. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ αληηθείκελν απφδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε γξαθηθή κνξθή, ψζηε λα είλαη εχιεπηα απφ ηνλ ρξήζηε. 4.2 Ιθαλέο θαη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο Ο ςεθηαθφο δηαδξαζηηθφο ράξηεο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ ηθαλέο θαη αλαγθαίεο ζπλζήθεο : λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ζρεκαηίδεη κηα πξαγκαηηθή εηθφλα γηα ην αληηθείκελν, ζην κέηξν πάληνηε ηνπ δπλαηνχ (ζκίθξπλζεκεγέζπλζε πεξηνρήο κε πεπεξαζκέλα φξηα, ιφγσ ηεο ζπλππάξρνπζαο ςεθηδσηήο πιεξνθνξίαο), παξέρνληαο ηνπ, ηελ άκεζε επαθή κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.

11 ην ζχλνιν ησλ επί κέξνπο πιεξνθνξηψλ λα είλαη απεπζείαο θαη άκεζα δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε λα νξγαλψλεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπνινγηθά ηελ φιε πιεξνθνξία, κε ηνλ νξηζκφ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επηζπκία ηνπ. λα γίλεηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ γξαθηθψλ δεδνκέλσλ δηαλπζκαηηθήο κνξθήο (ζρέδηα θαη ράξηεο) θαη κνξθήο ςεθηδσηνχ (θσηνγξαθίεο θαη εηθφλεο απφ video). επθνιία ρξήζεο θαη εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ απφ ην ζχζηεκα ελεκέξσζεο. δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ (εηζαγσγή δεδνκέλσλ κε GPS θαη δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ςεθηαθνί ράξηεο θαη ηα ςεθηαθά ζρέδηα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θιίκαθα απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αλαινγηθνχο ράξηεο. Ζ αθξίβεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ γεσκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ε κέγηζηε δπλαηή, εμαληιψληαο ζην ζεκείν απηφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Βαζηδφκελνη ζηε ινγηθή πνπ πξναλαθέξζεθε, ζηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ (γεσκεηξηθά θαη πεξηγξαθηθά) θαη ζηνλ ηξφπν ηνπνινγηθήο νξγάλσζεο θαηά ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο εθηηκάηαη φηη ε βαζηθή πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα ελεκέξσζεο-πινήγεζεο, ψζηε απηφ λα θαζίζηαηαη πιήξσο αμηνπνηήζηκν απφ ηνπο ρξήζηεο, είλαη ε απφδνζε δξφκσλ, δηθηχσλ θαη δηαδξνκψλ πξφζβαζεο, δειαδή ε απεηθφληζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. πγθεθξηκέλα ζηνλ ράξηε ζα απεηθνλίδεηαη ην νδηθφ, ζηδεξνδξνκηθφ θαη πδξνγξαθηθφ δίθηπν, ηα νλφκαηα θαη νη ζέζεηο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ, κε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ζε ηέζζεξα επίπεδα ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. ην ηέηαξην ζα εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο κφλνλ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ επέιεμε ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο. Σα ζηνηρεία ηνπ ηεηάξηνπ επηπέδνπ πιεξνθνξίαο ζπιιέγνληαη δεηγκαηνιεπηηθά, κε ηελ ρξήζε G.P.S. θαη πξαγκαηνπνηείηαη ιήςε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ή/θαη Video ζηα επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Σν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο θιίκαθαο ζα είλαη ε έθηαζε ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή απεηθφληζεο, ψζηε αθελφο λα απνθεχγεηαη ε ζχκπησζε ησλ ζπκβφισλ θαη αθεηέξνπ λα ππάξρεη επθξίλεηα δηαδξνκήο. Αλάινγα κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζα ππάξρνπλ πεξηγξαθηθά ζηνηρεία φπσο ραξηνγξαθηθά, νδνηπνξηθά, ηζηνξηθά, δηακνλήο, παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, θιπ. 4.3 Δπρξεζηία ρξήζε ινγηζκηθώλ Βαζηθφ εξψηεκα ζηελ εξγαζία είλαη θαη παξακέλεη «πφζν εχθνιε είλαη ε δεκηνπξγία ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ζε απιντθή κνξθή, ρσξίο λα ππνρξεψλεηαη ν ρξήζηεο λα δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ». Γηα πξνεηνηκαζία ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε επηιέρζεθε ε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ AutoCad Map θαη ArcGIS γηα δεκηνπξγία ηνπνινγίαο θαη δηαδξνκψλ θαη ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζε Flash Macromedia ζε κνξθή html, ψζηε ε πιεξνθνξία λα είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ρξήζηε πνπ δηαζέηεη Ζ/Τ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξναλαθεξφκελα δεδνκέλα πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ. 5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Κε ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνχ ςεθηαθνχ ηνπξηζηηθνχ ράξηε ν ρξήζηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηεγεζεί ζε «πεξηβάιινλ γξαθείνπ», έρνληαο ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, ζπλδπάδνληαο θαη άιια ζηνηρεία.

12 Ηζάμην κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία πνπ ζπλδέεη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη πξνζδίδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ έξγνπ, είλαη νη δξφκνη θαη δηαδξνκέο θαη ηα δίθηπα πνπ ζπλδένπλ απηά ηα ζεκεία θαη παξέρνπλ ζηνλ ρξήζηε νιηζηηθή γλψζε ηνπ ππαξθηνχ ρψξνπ. «ηε δσή καο αθνινπζνχκε δξφκνπο, θσηεηλνχο, ζθνηεηλνχο, νκηριψδεηο. Βξηζθφκαζηε ζε δξφκνπο ζηελ πφιε, ζηελ χπαηζξν, πάλσ ζηηο ξάγεο ησλ ηξαίλσλ. Οη δξφκνη είλαη πάληα ππαξθηνί ζηε δσή καο, δξφκνη ηηο δσήο αιιά θαη δξφκνη ησλ ηφπσλ. Γξφκνη ηνπ βίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Κέζα ζε απηνχο ηνπο δξφκνπο νη άλζξσπνη επηδηψθνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, πεξπαηνχλ ηελ δσή ηνπο, ζπλδηαιέγνληαη». Οη δξφκνη είλαη απεηθνλίζεηο ηεο αλζξψπηλεο κεηάπιαζεο. ρεδφλ πάληα δίλνπλ ζεκάδηα ηνπ παξειζφληνο ηνπο θαη πξνδίδνπλ ηελ αμία ηεο δεκηνπξγίαο. Γείρλνπλ ηα ζσζηά θαη ηα ιάζε ηνπ αλζξψπνπ, πσο έδεζε, πσο δεη. Ο εληνπηζκφο θαη ην νδνηπνξηθφ ησλ δξφκσλ ησλ αλζξψπσλ αλαδεηθλχεη ηελ αλζξψπηλε θαηάζηαζε, εθεί πνπ ν άλζξσπφο πνηέ δελ κέλεη γηα πνιχ, αιιά θνληνζηέθεηαη θαη πξνρσξάεη ζηελ απνθιεηζηηθή ηνπ παξνδηθφηεηα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. I.C.A. Workshop, 1996, «Electronic Atlases and Cartographic Multimedia Products from CD-ROM to Internet», Workbook. 2. Monmonier S. Mark, 1982, Computer-Assisted Cartography, Principles and prospects. 3. Ormeling F., 1993, «Ariadne s thread structure in multimedia atlases», Proceedings 16th ICA Conference, Koeln, pp Schneider Barbara, 1999, «Integration of Analytical GIS-Functions in Multimedia Atlas Information Systems». 5. Θαξαληθφιαο Λ. θαη Παπαδφπνπινο Θ., 2002, «Ηλεκηρονικός Άηλανηας ηης νήζοσ Λέζβοσ», Πξαθηηθά 7νπ Δζληθνχ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, ηεο Υαξηνγξαθηθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξίαο Διιάδνο (ΥΔΔΔ), Κπηηιήλε. 6. Θαξαληθφιαο Λ., Κπξίδεο Κ, 2000, «Σύμβολα και γραθιζμός ζηοσς θεμαηικούς τάρηες: Μια διατρονική προζέγγιζη», 6ν Δζληθφ πλέδξην Υαξηνγξαθίαο, ΥΔΔΔ, Αζήλα, Διιάδα. 7. Θαξαληθφιαο Λ., Παπαδφπνπινο Θ., 2000, «Η τρήζη ηης ηετνολογίας ηων πολσμέζων ζηη παροσζίαζη αζηικών πληροθοριών. Μια ταρηογραθική προζέγγιζη», Πξαθηηθά ηνπ 6νπ Δζληθνχ πλεδξίνπ Υαξηνγξαθίαο, Υ.Δ.Δ.Δ., Αζήλα, 22-24, ζει Ιηβηεξάηνο Δ., 1985, «Γενική Χαρηογραθία και ειζαγωγή ζηη Θεμαηική Χαρηογραθία», Δθδφζεηο Εήηε, Θεζζαινλίθε.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google

Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο Βαζηζκέλεο ζε Σερλνινγίεο WEB 2.0 ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Νέεο Μεζνδνινγίεο Σειεθπαίδεπζεο, Αμηνιόγεζεο & Γηάρπζεο Γλώζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ

Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Οι δικτυακοί τόποι των ελληνικών ΜΜΕ Μελέτη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Θεζζαινλίθε Γεθέκβξηνο 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Μεζνδνινγία Αλάπηπμεο Γαζηξνλνκηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ελόο πξννξηζκνύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΑΝΘΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο

Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κε Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάιπζε Απαηηήζεωλ θαη ρεδηαζκόο Πξόηππεο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα