ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APERTURE : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APERTURE : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APERTURE : ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1 ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣ 1 ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2,MSc ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αναφέρεται στη µεθοδολογία APERTURE µε την οποία επιχειρείται η σύνταξη περιβαλλοντικών χαρτών από δορυφορικά δεδοµένα σε περιοχές µε έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Παρουσιάζεται ανάπτυξη της εφαρµογής σε περιοχές που έχουν πληγεί απο δασικές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας , όπως η νότια Πεντέλη. ABSTRACT The paper presents the APERTURE methodology for the production of environmental legislation maps based on EO data and concerning environmentally sensitive areas, such as the southern Pendeli region, Attica, Greece. This area has been hit by extensive forest fires during the 1990 s. APERTURE developed a cost-effective methodology to map and categorise various areas of Europe according to international, European and national environmental legislation. The project employed and integrated proven state-of-the-art technologies such as digital image processing, interpretation of merged VHSR and HSR EO data, GIS, GPS, an Internet-accessed database and graphical modelling. An extensive analysis of the international, European and national environmental legislation was performed. Four different cases were studied: illegal irrigation (Spanish site), deforestation and illegal housing development (Greek site), deforestation due to forest fires (Portuguese site) and illegal landfills (Italian site). The project set up guidelines and specified standards with respect to spatial and spectral resolution of EO data and their products (thematic maps), so that these can be used by the European Court of Justice, legislators, national administration and courts as evidence to support their decisions in given cases. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Τηλεπισκόπιση, Φυσικό Περιβάλλον, δασικές πυρκαϊές, Πεντελικόν Όρος, είκτης Βλαστήσεως. KEYWORDS: Remote Sensing, Natural Environment, Forest Fires, Pendeli Mountain, Vegetation Index. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το πρόγραµµα APERTURE (environmental typological space mapper facilitating the implementation of european legislation), είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα, χρηµατοδοτούµενο από το Τέταρτο Πρόγραµµα Πλαίσιο (EU-FP4), το οποίο ξεκίνησε τον εκέµβριο του 1997 και διήρκησε 30 µήνες. Ο σκοπός του προγράµµατος ήταν το πώς δορυφορικά δεδοµένα µε τα παράγωγά τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία (προσδίδοντας θεµατική και χωρική ακρίβεια) σε δίκες που αφορούν περιβαλλοντικά προβλήµατα σχετικά µε αλλαγές χρήσεων γης. Η ανάγκη εφαρµογής του APERTURΕ αφορά στις συνέπειες της περιβαλλοντικής υποβάθµισης που προκαλείται από παράνοµες ενέργειες ιδιωτών, επιχειρήσεων αλλά και δηµοσίων οργανισµών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για να εµποδιστούν νοµικά αυτές οι παράνοµες ενέργειες, χρειάζεται ν αναπτυχθεί µία αξιόπιστη και οικονοµικά αποτελεσµατική µεθοδολογία που θα είναι ικανή να τις ανιχνεύει-καταγράφει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η µεθοδολογία του APERTURE βασίζεται στην ψηφιακή επεξεργασία δορυφορικών δεδοµένων από πλουτοπαραγωγικούς-περιβαλλοντικούς 1:PROJECT APERTURE: SYNERGY OF ENVIRONMENTAL LAW AND REMOTE SENSING FOR LAND USE MAP PRODUCTION AND UPDATE. 2:Ganas, A., Γεωδυναµικό Ινστιτούτο ΕΑΑ 3:Nikolaou, Υπουργείο Γεωργίας, ιεύθυνση Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων Τηλ , Φαξ , 127

2 δορυφορικούς σαρωτές. Τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 γιά το σύνολο της Ευρωπαΐκής ηπείρου και έκτοτε, βαίνουν βελτιούµενα συνεχώς σε χωρική, ραδιοµετρική και φασµατική διακριτική ικανότητα. 2. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Στο πρόγραµµα συµµετείχαν επτά ευρωπαϊκές χώρες µε νοµικούς και τεχνικούς επιστήµονες οι οποίοι προέρχονται από τα ακόλουθα ιδρύµατα και εταιρείες: Ελλάδα Ιταλία Iσπανία Πορτογαλία Γαλλία Γερµανία Mεγ. Βρεταννία Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1) Ολοκληρωµένα Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε. 2) Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Τηλεπισκόπισης 3) Πανεπιστήµιο Αθηνών - Ευρωπαϊκό Κέντρο ηµοσίου ικαίου 4) Υπουργείο Γεωργίας 1) Istituto per l Ambiente 2) Agenzia Nazionale per la Protezione dell'ambiente 1) University Autonomic of Barcelona 2) GEOSYS s.r.l. 3) Ministerio de Medio Ambiente Centro Nacional de Informacao Geografica Universite de Limoges CRIDEAU Universitaet Bremen Imperial College DG Joint Research Center Centre for Earth Observation 3. ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τέσσερις περιοχές µελέτης επιλέχθηκαν στην Ελλάδα, Πορτογαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Για κάθε περιοχή υπάρχει ένας νοµικός συνεργάτης, ένας τεχνικός και κυρίως ένας τελικός χρήστης. Για την Ελλάδα η περιοχή µελέτης είναι η Νοτιο υτική Πεντέλη για την οποία παρήχθησαν δασικοί χάρτες του Αυγούστου 1987 και Αυγούστου Σε άλλους χάρτες δείχνονται οι αλλαγές χρήσεων γης που έχουν συµβεί ενδιάµεσα. Για την Πορτογαλλία, η περιοχή µελέτης καθορίστηκε η κεντρική Πορτογαλία και συγκεκριµένα η περιοχή οποία απεικονίξεται στο 204/32 (path/row) του Landsat 5 TM. To περιβαλλοντικό πρόβληµα που εξετάζεται είναι η παράνοµη αναδάσωση καµένων δασών, είτε γιατί ο νόµος δεν επιτρέπει την τεχνητή αναδάσωσή τους, είτε γιατί η αναδάσωση δε γίνεται µε τα καθορισµένα γηγενή δασικά είδη αλλά µε ταχυαυξή ξενικά. Στην Ισπανία, η εφαρµογή κατέγραψε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αυτό γίνεται µε τη χαρτογράφηση των αρδευόµενων καλλιεργειών πριν το 1986 καθώς και των καλλιεργειών που έχουν έκταση µεγαλύτερη από 1.5 ha στην περιοχή Castilla La-Mancha, της Κεντρικής Ισπανίας. Στην Ιταλία το περιβαλλοντικό πρόβληµα που εξετάζεται είναι η παράνοµη απόθεση στερεών αποβλήτων. Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στην Campania Region της Νότιας Ιταλίας, για την οποία έγινε προσδιορισµός και χαρτογράφηση των παράνοµων χωµατερών. 128

3 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πρόγραµµα για κάθε περιοχή µελέτης δίνεται µε τα εξής βήµατα: α) Καθορισµός των απαιτήσεων-προϋποθέσεων των χρηστών β) Καθορισµός των νοµικών προϋποθέσεων καταγραφή της υφιστάµενης νοµοθεσίας γ) Καθορισµός και τυποποίηση των βηµάτων επεξεργασίας των δορυφορικών εικόνων δ) Επιλογή της περιοχής µελέτης µε βάση τα ανωτέρω. Συγχρόνως έγινε ανάλυση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας από κάθε νοµικό συνεργάτη για τη χώρα του και διερεύνηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε τη χρήση των δορυφορικών εικόνων σαν αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστήρια. Η προεπεξεργασία των δορυφορικών εικόνων ακολουθεί την ίδια (τυποποιηµένη) διαδικασία γεωµετρικής διόρθωσης και ραδιοµετρικής βαθµονόµησης για κάθε περιοχή µελέτης. Η ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων παρουσιάζει ορισµένες διαφορές (π.χ Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών είκτες Βλαστήσεως Επιβλεπόµενη Ταξινόµηση) αναγκαίες για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Τα προϊόντα αυτών των εργασιών ακολούθως τοποθετούνται σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων (SQL Server ή Ms Access) µε πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Επίσης, µε τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των εικόνων συντάσσονται θεµατικοί χάρτες και µεταφέρονται σε ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών µε τη βοήθεια του οποίου συντάσσονται οι περιβαλλοντικοί-νοµικοί χάρτες (Environmental Legislation Maps), οι οποίοι είναι ικανοί να αποδείξουν τις αλλαγές χρήσεων γης. Εικόνα 1. Κανονικοποιηµένη (ως προς ανάγλυφο) πολυφασµατική εικόνα SPOT XS του Αυγούστου 1992, περιοχή Πεντελικού όρους. Συνδυασµός καναλιών 321 (µε κόκκινο χρώµα απεικονίζεται η υγιής βλάστηση, µε άσπρο τα λατοµεία). Η εικόνα χρησιµοποιήθηκε για την χαρτογράφηση του αστικού περιβάλλοντος του θέρους Figure 1. False Colour composite SPOT scene of Pendeli mountain, August The scene has been normalised for topographic influences on surface reflectances. 129

4 Β. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Η µεθοδολογία APERTURE µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον Έλληνα τελικό χρήστη στη χαρτογράφηση καµµένων εκτάσεων όπως της Πεντέλης του 1998 µε χρήση δορυφορικών ορθοεικόνων. Αυτό συνάγεται απο τη σύγκριση του ορθοφωτοχάρτη του χρήστη (έκδοση 1999) και των ψηφιακών προϊόντων του έργου. Για τον σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαρωτές µε υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα, όπως ο Θεµατικός Χαρτογράφος, ο πολυφασµατικός του SPOT (εικόνα 1), ο πολυφασµατικός του IKONOS (από τον Φεβρουάριο του 2000) και του Quickbird (από τον Μάρτιο του 2002). Στην συνέχεια δορυφορικές εικόνες διαφορετικών ετών µπορούν να συγκριθούν αναφορικά µε την αύξηση του αστικού ιστού εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και να χαρτογραφηθούν οι καταπατηµένες εκτάσεις. 1. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σε κλίµακα εργασίας 1:75,000 επιλέχθηκε η εικόνα του Landsat 5 ΤΜ της 20 Αυγούστου 1998 (µέγεθος εικονοστοιχείου - pixel 30 m) για τη χαρτογράφηση της καµένης έκτασης µετά τη φωτιά της 1ης Αυγούστου. Όλες οι ψηφιακές εργασίες έγιναν µε το λογισµικό EASI PACE 6.2 και περιγράφονται αναλυτικά στους Νικολάου et al., (2000). Η γεωµετρική διόρθωση της εικόνας έγινε µε τη χρήση ενός ψηφιακού µοντέλου εδάφους είκοσι µέτρων για να µετατραπεί σε ορθο-εικόνα. Με την παραγωγή ορθο-εικόνας επιτυγχάνεται τόσο καλύτερη «στροφή» και τοποθέτηση των εικονοστοιχείων στο αντίστοιχο XYZ του χάρτη αναφοράς όσο και µεγαλύτερη χωρική και θεµατική ακρίβεια στις µετρήσεις, όταν η περιοχή µελέτης είναι ορεινή όπως η συγκεκριµένη. 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Οι ψηφιακές τιµές (DN) των 6 ανακλώµενων καναλιών της εικόνας µετατράπηκαν σε φασµατικές τιµές ακτινοβολίας (Radiance, Watt/m 2 sr). Κατόπιν έγινε η εξαγωγή του δείκτη βλάστησης NDVI. Η καµένη γη ξεχωρίζει από τη µείωση των τιµών στο εγγύς υπέρυθρο σαν συνέπεια της έλλειψης πράσινου φυλλώµατος όπως και µία αύξηση στο ερυθρό λόγω έλλειψης απορρόφησης των χρωστικών ουσιών (Chuviego and Congalton, 1988), οπότε ο δείκτης βλάστησης NDVI δίνει ευκρινώς τα όρια της καµένης βλάστησης. Οι δείκτες βλάστησης (SAVI και GVI) χρησιµοποιήθηκαν για τον ίδιο σκοπό αλλά δεν διαπιστώθηκε σηµαντική διαφορά. Ο Κανονικοποιηµένος είκτης προκύπτει από το λόγο: NDVI = (L TM 4 L TM 3) / (L TM 4 + L TM 3), όπου L TM 4 και L TM 3 είναι οι φασµατικές ακτινοβολίες στο κοντινό υπέρυθρο κανάλι (0,76 0,90 µm) και στο κόκκινο κανάλι (0,63 0,69 µm) αντίστοιχα. Οι πραγµατικές τιµές του δείκτη στις εικόνες TM αναπροσαρµόστηκαν στο 8bit διάστηµα από 0 έως 255 για ν αναχθούν σε ακέραια κλίµακα τόνων του γκρι και στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν σε 10 τιµές από 0 έως 9 (τιµή 0, καθόλου βλάστηση τιµή 9, πολύ υγιής βλάστηση). 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ Τα αποτελέσµατα από την αυτόµατη χαρτογράφηση φαίνονται στην εικόνα 2, στην οποία φαίνεται η διαφορά της αυτόµατης χαρτογράφησης απο τον δείκτη βλάστησης NDVI και της επίγειας χαρτογράφησης και φωτοερµηνείας η οποία έγινε από το ασαρχείο Πεντέλης. Τα δύο είδη δεδοµένων έχουν αναχθεί στο ΕΓΣΑ87. Εύκολα διαπιστώνεται ότι: 1) και στις δύο εικόνες η διάταξη των καµένων εκτάσεων στην γεωγραφική περιοχή µελέτης είναι η ίδια και 2) η επίθεση των οριογραµµών του ασαρχείου (µπλε γραµµή) αφήνει πολλά εικονοστοιχεία υγιούς βλάστησης εντός των καµένων εκτάσεων. Η ποσοτική εκτίµηση της καµένης έκτασης από τον χάρτη του ασαρχείου (ή τον ορθοφωτοχάρτη «Κηφισιά», έκδοση Γ.Υ.Σ. Σεπτέµβριος 1998) όπως εµβαδοµετρήθηκε µετά την ψηφιοποίηση της οριογραµµής για την περιοχή µελέτης είναι στρ. και παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση από την έκταση που υπολογίστηκε αυτόµατα από την Τηλεπισκόπηση και είναι στρ. Η απόκλιση αυτή µάλλον οφείλεται στο ότι ο επίγειος παρατηρητής (ή φωτοερµηνευτής) λαµβάνει υπόψη του ότι οι καµένες δασικές εκτάσεις πρόκειται να κηρυχθούν αναδασωτέες, οπότε τα όρια είναι 130

5 προτιµότερο ν αποκλίνουν προς τα άνω για να αποφευχθούν υποεκτιµήσεις. Αυτή η τακτική οδηγεί αναπόφευκτα στο να περιλαµβάνονται θύλακες υγιούς βλαστήσεως εντός της καµένης περιοχής, πράγµα το οποίο δεν συµβαίνει µε την αυτόµατη µέθοδο. 4. ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο χάρτης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας είναι µιά σηµαντική καινοτοµία του προγράµµατος και έχει οριστεί ώς θεµατικός χάρτης προερχόµενος από δεδοµένα Τηλεπισκόπισης και άλλα γεωγραφικά δεδοµένα τα οποία προσδιορίζουν τις περιοχές που προστατεύονται από την περιβαλλοντική νοµοθεσία και τις θέσεις των περιβαλλοντικών παραβάσεων. Ο προτεινόµενος χάρτης περιέχει δύο επίπεδα πληροφορίας: 1> περιοχές που υπόκεινται σε κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία όπως προσδιορίζεται από νόµους ή προεδρικά διατάγµατα (εικόνα 3) και 2> περιοχές όπου έχουν διαπιστωθεί από τηλεπισκοπικά δεδοµένα παραβάσεις ή παρανοµίες και υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες (εικόνα 4). Επιπλέον, ο χάρτης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας περιέχει βοηθητικές πληροφορίες όπως οδικό δίκτυο και ισουψείς η διοικητικά όρια κλπ, ενώ σε εφαρµογές µεγάλης κλίµακος (1:5,000) ένα επίπεδο πληροφορίας µπορεί να αποτελέσει µια δορυφορική εικόνα υπερ-υψηλής αναλύσεως τύπου IKONOS 2 ή Quickbird. Εικόνα 2. Σύγκριση της οριοθέτησης των καµένων του 1998 µεταξύ της χαρτογράφησης µε την ψηφιακή µέθοδο εξαγωγής NDVI (αριστερά κόκκινο χρώµα) και της επίγειας µεθόδου (οριογραµµή ασαρχείου µε µπλέ). εξιά φαίνεται η ψευδοέγχρωµη εικόνα 741 (η υγιής βλάστηση µε πράσινο). Figure 2. Comparison of fire line delineation between digital image processing by field mapping. 131

6 Εικόνα 3. Φωτοτυπία προεδρικού διατάγµατος του 1999 (18/1/1999, υπ αριθµόν 7) µε τα χαρτογραφηµένα στην ύπαιθρο όρια καµµένων δασικών εκτάσεων του προηγουµένου θέρους όπως και του Με πορτοκαλί τµήµα απεικονίζονται περιοχές οι οποίες δεν είναι αναδασωτέες, ωστόσο χωρίς ξεκάθαρο νοµικό καθεστώς. Figure 3. Land use map published in the Official Journal of the Greek Government. The map shows fire line boundaries through time. 5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η µεθοδολογία APERTURE µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού κράτους για την χαρτογράφηση αλλαγών χρήσεων γης σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές. Επί παραδείγµατι, έχει αποδειχθεί αξιόπιστη στην χαρτογράφηση καµµένων εκτάσεων όπως του Πεντέλικού όρους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του µε χρήση δορυφορικών ορθοεικόνων SPOT και LANDSAT (Karathanassi et al., 2000; 2002; Rokos et al., 2000). Επιπλέον, η δυνατότητα ορθοδιόρθωσης των νέων σαρωτών υπερ-υψηλής ανάλυσης (Ganas et al., in press) εξασφαλίζει χωρικά σφάλµατα τάξεως ενός (1) µέτρου µε αποτέλεσµα να εντοπίζονται περιβαλλοντικές παραβάσεις σε κλίµακες 1:5000 και µεγαλύτερες. Η πρόκληση για τους γεωεπιστήµονες είναι η παραγωγή αξιόπιστων επιπέδων πληροφορίας (όπως οι ψηφιακοί χάρτες χρήσεων γης), τα οποία θα τύχουν της καθολικής αποδοχής του νοµικού κόσµου. 132

7 Εικόνα 4. Χάρτης Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας περιοχής Άνω Πεντέλης Αττικής του έτους Με κίτρινο χρώµα φαίνονται οι προστατευόµενες περιοχής (δάσος) ενώ µε γκρίζο χρώµα οι αστικές. Με κόκκινο χρώµα οι πιθανώς καταπατηµένες εκτάσεις. Για τον εντοπισµό των κτιρίων χρησιµοποιήθηκαν εικόνες SPOT (εικόνα 1) και KVR Figure 4. Legislation map for Ano Pendeli area produced by the APERTURE methodology. Satellite data used were those of SPOT and KVR-1000 sensors. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε τους παρακάτω συνεργάτες µας για την πολύτιµη βοήθεια τους στην επιτυχή εκτέλεση του έργου: Dr Alan Cross, Γιάννη Κοµπόπουλο, Νίκο Σπυρόπουλο, Εύα ερέογλου, Βαγγέλη Αθανασίου, ρ Αδριανό Ρετάλη, Γιάννη Σαραφίδη, Καθ. ηµήτρη Ρόκο, ρ Λία Καραθανάση και Λευτέρη Λεβαντή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]Chuviego, E. and R.G. Congalton, 1988, Mapping and inventory of forest fires from digital processing of TM data, Geocarto International, 3, [2]Ganas, A., Lagios, E., and Tzannetos, N., in press. An investigation on the spatial accuracy of the IKONOS 2 orthoimagery within an urban environment. Paper No: RES International Journal of Remote Sensing [3]Ιστοσελίδες προγράµµατος στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ε.Ε [4]Ιστοσελίδα προγράµµατος της εταιρίας Integrated Information Systems [5]Karathanassi, V., Iossifidis, Chr. and Rokos, D. 2002, "Remote Sensing Methods and Techniques as a Tool for the Implementation of the Environmental 133

8 Legislation: The Greek Forest Law Case Study", International Journal of Remote Sensing. [6]Karathanassi, V., Iossifidis, Chr., Rokos, D., "A texture-based classification method for classifying built areas according to their density", International Journal of Remote Sensing, 21, 9, pp [7]Νικολάου E., A. Γκανάς, Ε. Αθανασίου, και Α. Ρετάλης, Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, 11, , Θεσσαλονίκη. [8]Rokos, D., Karathanassi, V., Levantis, E., "Environmental legislation compliance maps at national level: the Greek forest law case", Proceedings, XIX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, XXXIII-B7, pp

Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων. εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη

Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων. εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη Χρήση δεικτών βλάστησης για τη διαχρονική χαρτογράφηση καµένων εκτάσεων στην περιοχή του όρους Πεντέλη Ε. Νικολάου, Α. Γκανάς, Ε. Αθανασίου, Α. Ρετάλης Περίληψη Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να συγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Κώστας ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ 1, Μιχαήλ ΒΑΪΤΗΣ 2, Παλαιολόγος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3, Γεώργιος ΤΑΤΑΡΗΣ 3, Όλγα ΡΕΤΣΙΛΙΔΟΥ 4, Ιωάννης ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 5 1 Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΩΝ ΜΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FOREST AREAS MONITORING USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΩΝ ΜΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FOREST AREAS MONITORING USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΩΝ ΜΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ωροθέα Αυφαντοπούλου /ντής Τµήµατος Εφαρµογών Τηλεπ/σης & ΣΓΠ, ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΕ Μαιανδρουπόλεως 11, 115 24 Αθήνα KEYWORDS: Πρωτόκολλο του Kyoto, Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι. Μ. Αθανασίου 1, Δ. Π. Καλύβας 1, Γ. Π. Πετρόπουλος 1,2, Β. Ι. Κόλλια 1 1 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Π.Δ.Πλατής 1, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, Δ. Τρακόλης 2, Ι. Μελιάδης 3, Ν. Γρηγοριάδης 4 και Α. Μάκρας 5 1 Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOCRATES ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOCRATES ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOCRATES ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1, Χαράλαμπος ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1, 2, Μάρω ΚΑΣΩΛΗ 1 1. Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Χρήστος Γ. Καρυδάς, Υποψ. Δρ., Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Νικόλαος Γ. Συλλαίος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Συµβολή του Κτηµατολογίου στη ιαχείριση του ασικού Χώρου

Η Συµβολή του Κτηµατολογίου στη ιαχείριση του ασικού Χώρου Η Συµβολή του Κτηµατολογίου στη ιαχείριση του ασικού Χώρου Ε. ηµοπούλου, Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.Μ.Π., Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Α. Λαµπρόπουλος, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007

øδ Ã π π Δ ª π ª Δ 2/2007 øδ Ã π πª Δ ƒπ øδ Ã π πª Δ ƒπ π ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II ø π 3862 øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 EºHMEPI E EPIO IKA HPøMENO TE O T. Ú ÊÂ Ô K.T. TAYP. AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 298 (X +7) EK OTøN ø π 3862 2/2007 ISSN 1105-9478 Δ ª 18 πƒ II øδ Ã π π Δ ª π ª Δ øδ Ã π π Δ ª π ª Δ - TOª 18 - πƒ πi - Δ ÀÃ 2/2007 øδ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Κουκόσια Ηλιάνα 1, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων Ευρετήριο συγγραφέων Hamdan H., 469, 491 Ormeling Ferjan, 7 Άγα Ε., 73 Αγοραστάκης Μ., 305 Αλίτσης Χ., 45 Ανδρονικίδης N., 491 Ανθόπoυλος Θ., 27 Αποστολακάκης Ι., 191 Αχιλλέως Γ., 443 Βαφείδης Α., 469,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Τοπουζέλης Κ. 1, Καραθανάση Β. 1, Παυλάκης Π. 2, Ρόκος. 1 1 Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Σχολή Αγρονόµων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα

Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2011 Συμβολή των δεδομένων παρατήρησης της Γης και των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη χαρτογράφηση και διαχείριση πλημμυρών στην Ελλάδα Δρ. Αντώνιος Μουρατίδης (ESA/ESRIN)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΩΝ ΡΙΠΙ ΙΩΝ ΜΕ ΤΗ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΩΝ ΡΙΠΙ ΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΣΤON ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΑΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ rmmf, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ KAI ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ξανθάκης, Μιχαήλ 1,* 1 Δασολόγος-Δρ. Γεωγραφίας, Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου. μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου. μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Workshop με Θέμα: «Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το σύνολο του προσωπικού του Τομέα για την επιστημονική και υλική υποστήριξη.

Το σύνολο του προσωπικού του Τομέα για την επιστημονική και υλική υποστήριξη. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα αυτής της διατριβής ειδίκευσης, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας κ. Θεόδωρο Αστάρα, για την ανάθεση του θέματος, την εμπιστοσύνη που

Διαβάστε περισσότερα