ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-32 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής κινητικής είναι: α. οι ταχύτητες των χηµικών αντιδράσεων β. οι παράγοντες που επηρεάζουν τις ταχύτητες των χηµικών αντιδράσεων γ. οι µηχανισµοί µε τους οποίους πραγµατοποιούνται οι χηµικές αντιδράσεις. δ. όλα τα παραπάνω. 2. εν αποτελεί αντικείµενο της χηµικής κινητικής: α. η µέτρηση της ταχύτητας µιας χηµικής αντίδρασης β. η εύρεση των ταχυτήτων µε τις οποίες κινούνται τα µόρια των αντιδρώντων γ. η µελέτη των παραγόντων που µεταβάλλουν την ταχύτητα µιας αντίδρασης δ. ο τρόπος µετάβασης ενός χηµικού συστήµατος από την αρχική στην τελική κατάσταση. 3. Στην αντίδραση Α + Β Γ που πραγµατοποιείται σε υδατικό διάλυµα η ουσία Γ είναι ηλεκτρολύτης, ενώ οι ουσίες Α και Β δεν δίνουν ιόντα. Για να προσδιορίσουµε τη συγκέντρωση του Γ κάποια χρονική στιγµή t 1, µπορούµε να µετρήσουµε την ηλεκτρική αγωγιµότητα: α. του διαλύµατος τη χρονική στιγµή t 1 β. του σώµατος Γ, αφού το αποµονώσουµε κατάλληλα γ. του διαλύµατος όταν ολοκληρωθεί η αντίδραση δ. οποιασδήποτε από τις ουσίες Α, Β και Γ τη χρονική στιγµή t 1. 93

2 4. Ο συµβολισµός [Α] παριστάνει τη συγκέντρωση του σώµατος Α σε: α. g/l β. µόρια/l γ. mol/l δ. Kg/L. 5. H ταχύτητα της αντίδρασης Α + Β Γ, εκφράζει: α. το ρυθµό µε τον οποίο αυξάνεται η µάζα του Γ β. το ρυθµό µε τον οποίο αυξάνεται το πλήθος των mol του Γ γ. το πηλίκο της µεταβολής των mol ενός αντιδρώντος ή προϊόντος προς τον αντίστοιχο χρόνο δ. την απόλυτη τιµή του ρυθµού µεταβολής της συγκέντρωσης ενός αντιδρώντος ή προϊόντος. 6. Σε ένα ποτήρι που περιέχει διάλυµα HCl βυθίζουµε µια σιδερένια ράβδο, οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2 (aq) + H 2 (g). Η ταχύτητα v της αντίδρασης αυτής µία χρονική στιγµή t ορίζεται από τις σχέσεις: α. v = [FeCl t ] = [Η ] t 2 2 = - [Fe] t [FeCl β. v = ] = - 1 [HCl] 2 t 2 t, t 0 = - [HCl] t [FeCl γ. v = = [Η = - [Fe] = - 1 2] 2] t t t 2 δ. v = k [Fe] [HCl] 2. [HCl] t, t 0, t 0 7. Σε κενό δοχείο εισάγονται ισοµοριακές ποσότητες από τις χηµικές ουσίες Α και Β, οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση Α (g) + 2Β (g) Γ (g). Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης αυτής: α. οι συγκεντρώσεις των Α και Β ελαττώνονται µε τον ίδιο ρυθµό β. η συγκέντρωση του Γ αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό γ. η συγκέντρωση του Β ελαττώνεται µε διπλάσιο ρυθµό από τη συγκέντρωση του Α δ. η συγκέντρωση του Α ελαττώνεται µε φθίνοντα ρυθµό και τελικά µηδενίζεται. 94

3 8. Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της οµογενούς αντίδρασης Α 2Β + Γ, ο λόγος του ρυθµού µεταβολής των mol του Α προς το ρυθµό µεταβολής των mol του Β έχει την τιµή: α. 1 2 β. 2 1 γ δ Έστω η µονόδροµη απλή αντίδραση Α ( g ) B ( g ). C Από τις καµπύλες του διπλανού σχήµατος, παριστάνει τη συγκέντρωση του Α σε συνάρτηση (1) (2) µε το χρόνο η: (3) (4) α. (1) β. (2) γ. (3) δ. (4) t 10. Η αντίδραση 2Α + Β Γ: α. είναι 3 ης τάξης β. δεν είναι 3 ης τάξης γ. δεν αποκλείεται να είναι 3 ης τάξης δ. είναι 2 ης τάξης ως προς το Α και 1 ης τάξης ως προς το Β. 11. Αν η ταχύτητα µιας αντίδρασης δίνεται από τη σχέση v = κ [Α] [Β], τότε: α. τα µοναδικά αντιδρώντα είναι τα σώµατα Α και Β β. η αντίδραση είναι δευτέρας τάξης γ. οι συντελεστές των Α και Β στη στοιχειοµετρική εξίσωση είναι 1 και 1 αντίστοιχα δ. η αντίδραση είναι απλή. 12. Στην απλή οµογενή αντίδραση Α + Β Γ, αν οι συγκεντρώσεις των Α και Β διπλασιαστούν η ταχύτητα της αντίδρασης: α. θα µειωθεί στο µισό της αρχικής γ. δε θα µεταβληθεί β. θα αυξηθεί 2 φορές δ. θα αυξηθεί 4 φορές. 95

4 13. Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχονται οι συγκεντρώσεις της ουσίας Α που συµµετέχει στην αντίδραση αα Β, σε διάφορες χρονικές στιγµές. Xρόνος / min [Α] / mol L ,8 0,6 0,4 0,2 Από τη µελέτη του πίνακα αυτού προκύπτει ότι η αντίδραση αα Β είναι: α. πρώτης τάξης γ. τρίτης τάξης β. δεύτερης τάξης δ. µηδενικής τάξης. 14. Από την πειραµατική µελέτη της αντίδρασης Α + Β Γ προέκυψε ότι αυτή είναι πρώτης τάξης ως προς το Α και πρώτης τάξης ως προς το Β. Η διαπίστωση αυτή µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αν διπλασιαστεί η [Α] υπό σταθερό όγκο και σταθερή θερµοκρασία, ο ρυθµός των αποτελεσµατικών συγκρούσεων µεταξύ των µορίων των Α και Β: α. διπλασιάζεται γ. δε µεταβάλλεται β. τετραπλασιάζεται δ. µεταβάλλεται, αλλά δε γνωρίζουµε κατά πόσο. 15. Η αύξηση της ταχύτητας µιας χηµικής αντίδρασης όταν αυξάνεται η θερµοκρασία του συστήµατος οφείλεται: α. στη µείωση της ενέργειας ενεργοποίησης β. στην αύξηση της κινητικής ενέργειας του συστήµατος γ. στην αύξηση της µέσης κινητικής ενέργειας των αντιδρώντων µορίων δ. στη µείωση της ενέργειας των δεσµών των αντιδρώντων µορίων. 16. Η ταχύτητα της αντίδρασης C (s) + CO 2 ( g) CO (g) δεν επηρεάζεται από: α. τη συγκέντρωση του CO β. την ολική πίεση των αερίων γ. τη θερµοκρασία του συστήµατος δ. τον αριθµό των κόκκων που περιέχονται σε κάθε 1g C. 17. Κάθε σύγκρουση µεταξύ των µορίων ενός µείγµατος δεν είναι αποτελεσµατική διότι: 96

5 α. τα συστατικά του µείγµατος δεν αντιδρούν µεταξύ τους β. η σύγκρουση αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται µεταξύ µορίων της ίδιας χηµικής ουσίας γ. τα µόρια που συγκρούονται δεν έχουν την απαιτούµενη ενέργεια δ. για έναν ή και περισσότερους από τους παραπάνω λόγους. 18. Κατά τη διάρκεια της απλής αντίδρασης Α ( g ) Β ( g ) + Γ ( g ), η συγκέντρωση του σώµατος Β: α. αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό β. αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό γ. δε µεταβάλλεται δ. αυξάνεται µε ρυθµό µικρότερο από το ρυθµό µείωσης του σώµατος Α. 19. ιαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια µιας αντίδρασης η ταχύτητά της ελαττώνεται. Αυτό µπορεί να οφείλεται: α. στην αύξηση της θερµοκρασίας του συστήµατος β. στην ελάττωση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων γ. στην αύξηση της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης δ. στην αύξηση της συγκέντρωσης των προϊόντων. 20. Η αύξηση της συγκέντρωσης των αντιδρώντων έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της ταχύτητας. Αυτό οφείλεται: α. στην αύξηση του αριθµού των µορίων β. στην αύξηση του όγκου γ. στην αύξηση του αριθµού των συγκρούσεων ανά µονάδα χρόνου δ. στην αύξηση της συνολικής ενέργειας των µορίων. 97

6 21. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν επηρεάζει την ταχύτητα µιας αντίδρασης: α. η συγκέντρωση των αντιδρώντων σωµάτων β. η συγκέντρωση των προϊόντων γ. η θερµοκρασία του συστήµατος δ. η φύση των αντιδρώντων σωµάτων Η τιµή της σταθεράς της ταχύτητας της αντίδρασης Α + Β Γ + µπορεί να αυξηθεί µε: α. αύξηση της συγκέντρωσης του Β β. αύξηση της θερµοκρασίας γ. αύξηση της συγκέντρωσης των Α και Β δ. µείωση της συγκέντρωσης του. 23. Η τιµή της σταθεράς της ταχύτητας µιας αντίδρασης πρώτης τάξης επηρεάζεται από: α. τη θερµοκρασία β. τις αρχικές συγκεντρώσεις των αντιδρώντων γ. το χρόνο αντίδρασης δ. την αρχική συγκέντρωση ενός µόνο αντιδρώντος. 24. Σε τρία κλειστά δοχεία σταθερού όγκου πραγµατοποιούνται οι αντιδράσεις: C + O 2 CO 2, Η = -394KJ 2HgO 2Hg + O 2, Η = +526KJ A + B Γ +, Η = 0KJ (I) (II) (III) Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία των τριών συστηµάτων, τότε οι ταχύτητες v 1, v 2 και v 3 των αντιδράσεων (I), (IΙ) και (III) αντίστοιχα µεταβάλλονται ως εξής: α. η v 1 αυξάνεται, η v 2 ελαττώνεται, ενώ η v 3 δε µεταβάλλεται β. αυξάνονται και οι τρεις γ. η v 1 ελαττώνεται, η v 2 αυξάνεται, ενώ η v 3 δε µεταβάλλεται δ. δε µεταβάλλεται καµία. 98

7 25. Για την αντίδραση CH 3 CH 2 OH (g ) + HCl ( g ) CH 3 CH 2 Cl (g ) + H 2 O ( g ) έχουµε τα ακόλουθα δεδοµένα: [CH 3 CH 2 OH] (mol/l) [HCl] (mol/l) υ (mol L -1 s -1 ) 0,10 0,10 1,0 0,20 0,10 2,0 0,20 0,20 4,0 Με βάση αυτά τα δεδοµένα ο νόµος ταχύτητας της αντίδρασης είναι: α. v = κ [CH 3 CH 2 OH] 2 [HCl] 2 β. v = κ [HCl] γ. v = κ [CH 3 CH 2 OH] [HCl] δ. v = κ [CH 3 CH 2 OH]. 26. Όταν χτυπάµε τα αναµµένα ξύλα στο τζάκι, η φωτιά δυναµώνει. Αυτό οφείλεται: α. στην αποµάκρυνση του CO 2 β. στη δηµιουργία ρεύµατος αέρα γ. στην αύξηση της επιφάνειας επαφής µεταξύ ξύλων αέρα δ. στην αύξηση της κινητικής ενέργειας των µορίων του ξύλου. 27. Το δυνάµωµα της φωτιάς όταν φυσάει αέρας οφείλεται: α. στην αποµάκρυνση από το αντιδρών σύστηµα ενός µέρους της θερµότητας β. στην αύξηση της συγκέντρωσης ενός αντιδρώντος, καθώς και στην επιφάνεια επαφής των αντιδρώντων γ. στην αύξηση της κινητικής ενέργειας των µορίων του οξυγόνου δ. σε όλους τους παραπάνω λόγους. 99

8 28. Η πρότυπη ενθαλπία σχηµατισµού του Η 2 Ο (l) είναι = -286kJ/mol. Η ενθαλπία της αντίδρασης Η 2 (g) + Η f 0 1 / 2 O 2 (g) H 2 O (l), όταν αυτή πραγµατοποιείται στους 25 0 C και πίεση 1atm, παρουσία καταλύτη Pt είναι: 0 α. ίση µε την Η f 0 β. µικρότερη από την Η f γ. µεγαλύτερη από την Η f 0 δ. εξαρτάται και από άλλους παράγοντες και συνεπώς δεν µπορεί να 0 συγκριθεί µε την Η f. 29. Η µεταβολή της µάζας ενός καταλύτη σε συνάρτηση µε το χρόνο, όταν πραγµατοποιείται µία χηµική αντίδραση, δίνεται από το διάγραµµα: m m m m t α. β. t t γ. δ. t 30. Στην οµογενή κατάλυση: α. τα αντιδρώντα και ο καταλύτης βρίσκονται στην ίδια φάση β. τα αντιδρώντα, τα προϊόντα και ο καταλύτης βρίσκονται στην ίδια φυσική κατάσταση γ. τα αντιδρώντα σώµατα και τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια φυσική δ. τόσο το καταλυόµενο σύστηµα, όσο και ο καταλύτης είναι αέρια. 100

9 31. Στον κύκλο του σχήµατος δείχνεται η µετατροπή ενός µείγµατος χηµικών Α + Β + Κ Ε 1, v 1 ΑΒ + Κ ουσιών Α και Β στη χηµική ένωση ΑΒ α) χωρίς τη δράση του καταλύτη Κ και E 2, v 2 E 3, v 3 β) µε τη συµµετοχή του καταλύτη Κ σε ενδιάµεσες αντιδράσεις. ΑΚΒ i) Για τις ενέργειες ενεργοποίησης Ε 1, Ε 2 και Ε 3 που σηµειώνονται στον κύκλο είναι δυνατό να ισχύει: α. Ε 1 < Ε 2 < Ε 3 γ. Ε 1 > Ε 2 > Ε 3 β. Ε 2 > Ε 1 > Ε 3 δ. Ε 2 < Ε 1 < Ε 3 ii) µεταξύ των ταχυτήτων v 1, v 2, v 3 των αντιδράσεων ισχύει: α. v 1 < v 2 < v 3 γ. v 1 > v 2 ή v 1 > v 3 β. v 2 > v 1 και v 3 > v 1 δ. v 1 = v 2 = v Το κλάσµα των µορίων µιας χηµικής ουσίας Α, τα οποία διαθέτουν την απαιτούµενη ενέργεια ενεργοποίησης Ε α για την πραγµατοποίηση αντίδρασης Α + Β Γ, είναι λ. Με την προσθήκη καταλύτη Κ ο ρυθµός των αποτελεσµατικών συγκρούσεων µεταξύ των αντιδρώντων µορίων αυξάνεται. Η αύξηση αυτή οφείλεται: α. στη σύγχρονη αύξηση του λ και του Ε α β. στη µείωση του Ε α, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του λ γ. στην αύξηση της ενθαλπίας της αντίδρασης δ. στην ταυτόχρονη µείωση των λ και Ε α. της 101

10 3.2 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Οι χηµικές ουσίες Α, Β, Γ και αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση Α + 2Β 3Γ +. Σηµειώστε στην κάθε παρένθεση που βρίσκεται πάνω από την κάθε καµπύλη του διαγράµµατος το σύµβολο της χηµικής ουσίας στην οποία αντιστοιχεί αυτή η καµπύλη. C (...) 0 (...) (...) (...) t 2. Να αντιστοιχήσετε την κάθε µεταβολή που περιγράφεται στη στήλη (I) µε ένα µόνο από τα αποτελέσµατα αυτής που περιλαµβάνεται στη στήλη (II) και αναφέρονται στη χηµική αντίδραση Α + Β Γ +. (I) (II) Α. αύξηση της θερµοκρασίας α. ελάττωση ενέργειας ενεργοποίησης Β. προσθήκη χηµικής ουσίας Γ β. αύξηση ταχύτητας της αντίδρασης Γ. αύξηση του όγκου του δοχείου γ. µείωση ταχύτητας της αντίδρασης. µείωση του όγκου του δοχείου δ. αύξηση της τελικής ποσότητας του Γ Ε. προσθήκη καταλύτη ε. αύξηση της µέσης κινητικής ενέργειας των µορίων. 102

11 3. Σε ένα κλειστό δοχείο τoποθετήσαµε ένα ισοµοριακό µείγµα των χηµικών ουσιών και Ε οι οποίες άρχισαν να αντιδρούν υπό κατάλληλες συνθήκες, σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση + 2Ε Ζ + 3Η. i) Αντιστοιχήστε την κάθε χηµική ουσία της στήλης (II) µε το κατάλληλο «στοιχείο» της στήλης (I) η οποία περιλαµβάνει τις συγκεντρώσεις όλων των συστατικών του µείγµατος σε ορισµένη χρονική στιγµή. (I) (II) (II) Α. 1mol/L 1. α. ο Β. 3mol/L 2. Ε β. Γ. 4mol/L 3. Ζ γ.. 9mol/L 4. Η δ. ii) Τα µόρια των συστατικών του µείγµατος έχουν προσοµειωθεί µε τα σύµβολα που περιέχονται στη στήλη (III). Αν τα σχήµατα Σ 1 και Σ 2 αποτελούν τις προσοµειώσεις του µείγµατος για δύο χρονικές στιγµές t 1 και t 2 (t 2 > t 1 ) αντίστοιχα, να αντιστοιχήσετε την κάθε χηµική ουσία της στήλης (II) µε το συµβολισµό του µορίου της. ο ο ο ο ο ο ο ο ο Σ 1 Σ 2 ο ο 4. ύο χηµικές ουσίες Α και Β συµµετέχουν στη χηµική αντίδραση Α 2Β. Αντιστοιχήστε την κάθε συγκέντρωση του Α σε ορισµένη χρονική στιγµή (στήλη I) µε την τιµή της συγκέντρωσης του Β την ίδια χρονική στιγµή (στήλη II), καθώς και µε την τιµή της ταχύτητας της αντίδρασης (στήλη III). (I) (II) (III) C A / mol L - 1 C B / mol L - 1 v / mol L -1 s - 1 Α. 8 α ,6 Β. 7 β ,2 Γ. 6 γ ,4. 3 δ ,6. 103

12 5. Τα αέρια Α και Β αντιδρούν σύµφωνα µε την απλή αντίδραση: A + 2B Γ. Να αντιστοιχήσετε αµφιµονοσήµαντα τις µεταβολές της στήλης (I) µε το αποτέλεσµα που επιφέρουν στην αντίδραση (στήλη II). (I) (II) Α. διπλασιασµός της συγκέ- α. µείωση της ταχύτητας ντρωσης του Α B. διπλασιασµός της συγκέ- β. αύξηση της ταχύτητας ντρωσης του Β Γ. αύξηση του όγκου του δοχείου γ. δεν µεταβάλλεται η ταχύτητα. προσθήκη καταλύτη δ. διπλασιασµός της ταχύτητας Ε. προσθήκη ποσότητας του Γ ε. τετραπλασιασµός της ταχύτητας. 6. Για την παρακολούθηση του ρυθµού µε τον οποίο πραγµατοποιείται η κάθε χηµική µετατροπή του παρακάτω πίνακα, µπορούµε να µετράµε την τιµή µιας τουλάχιστον από τις ιδιότητες που αναγράφονται στη πρώτη σειρά. Βάλτε το σύµβολο «+» σε ένα µόνο ορθογώνιο κάθε σειράς το οποίο αντιστοιχεί στην κατάλληλη κατά τη γνώµη σας ιδιότητα για την αντίστοιχη αντίδραση. Ιδιότητα που µετράται Ιξώδες (ικανότητα ροής) πίεση ωσµω- τική πίεση ηλεκτρι- κή αγωγιµότητα ph C CaCO 3 CaO + CO 2 ιµβερτάση C 12 H 22 O 11 2C 6 H 12 O 6 C 6 H 12 O 6 λακτάση 2CH 3 (OH)COOH γάλα ν CH 2 =CH-Cl γιαούρτι P.V.C ζυµάση C 6 H 12 O 6 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 2HCl + Zn ZnCl 2 + H 2 104

13 3.3 Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Η µελέτη του µηχανισµού µε τον οποίο πραγµατοποιείται µια χηµική αντίδραση αποτελεί αντικείµενο της Η ταχύτητα της χηµικής αντίδρασης Α + 2Β 3Γ ορισµένη χρονική στιγµή είναι ίση µε τις απόλυτες τιµές των ρυθµών µεταβολής των συγκεντρώσεων των Β και Γ τη χρονική αυτή στιγµή πολλαπλασιασµένες αντίστοιχα µε τους αριθµούς... και Οι διάφορες µέθοδοι προσδιορισµού της ταχύτητας αντίδρασης στηρίζονται στη µέτρηση κατά τη διάρκεια της αντίδρασης µιας... που έχει κατάλληλα επιλεγεί, ώστε η τιµή της να εξαρτάται από τη σωµάτων της αντίδρασης. 4. Από κάποια χρονική στιγµή και µετά η ταχύτητα µιας αντίδρασης µηδενίζεται. Αυτό σηµαίνει ότι οι συγκεντρώσεις Με τη σχέση v = - [Α] t ορίζεται ότι: η ταχύτητα της χηµικής αντίδρασης είναι ίση µε το... της του Α προς Η σταθερά κ της ταχύτητας µιας αντίδρασης είναι... µε την ταχύτητα µε την οποία πραγµατοποιείται η αντίδραση, όταν οι συγκεντρώσεις καθενός από τα... είναι ίση µε Αν από την πειραµατική µελέτη της αντίδρασης Α + 2Β Γ προκύπτει ότι η ταχύτητα αυτής δίνεται από τη σχέση v = k [A] [B], συµπεραίνεται ότι η αντίδραση αυτή είναι... τάξης ή... ως προς το Β. 105

14 8. Μία µονάδα µέτρησης της ταχύτητας χηµικής αντίδρασης είναι Η πειραµατική διαπίστωση ότι η ταχύτητα της αντίδρασης: ΝΟ + Ο 3 ΝΟ 2 + Ο 2 είναι ανάλογη των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η αντίδραση αυτή είναι... και... τάξης. 10. Οι επί µέρους απλούστερες αντιδράσεις που συνιστούν το... της γενικής αντίδρασης, ονοµάζονται... Ο νόµος ταχύτητας για τη συνολική αντίδραση καθορίζεται από τη... απ' αυτές. 11. Η ταχύτητα της απλής οµογενούς αντίδρασης αα + ββ γγ + δ δίνεται από τη σχέση: v = k... και η τάξη αυτής είναι ίση µε Γενικά όταν η θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιείται µια αντίδραση αυξηθεί από τους 25 C στους 35 C, η ταχύτητά της σχεδόν Όταν η ταχύτητα µιας αντίδρασης είναι ανεξάρτητη από τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων, η αντίδραση είναι... τάξης. 14. Η θεωρία των συγκρούσεων δέχεται ότι τα προϊόντα µιας αντίδρασης είναι το αποτέλεσµα των αποτελεσµατικών συγκρούσεων µεταξύ των Η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να έχουν τα τη στιγµή που συγκρούονται για να είναι η σύγκρουση αποτελεσµατική ονοµάζεται Όταν στα αντιδρώντα µιας αντίδρασης συµµετέχουν αέρια, τότε µε την αύξηση της πίεσης µειώνεται... µε αποτέλεσµα την 106

15 αύξηση... η οποία έχει ως συνέπεια την αύξηση... της αντίδρασης. 17. Τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ταχύτητα της αντίδρασης 2ΝΟ (g) + Ο 2 (g) 2ΝΟ 2 (g) είναι...,..., και Ο καταλύτης αυξάνει... µιας χηµικής αντίδρασης, αλλά δεν επηρεάζει Η καταλυτική δράση µιας ουσίας Κ στη χηµική αντίδραση Α + Β ΑΒ είναι δυνατό να αποδοθεί στη συµµετοχή του καταλύτη στις ενδιάµεσες αντιδράσεις Α + Β ,... ΑΒ +... των οποίων οι ταχύτητες είναι... σε σχέση µε την ταχύτητα της αρχικής αντίδρασης, διότι για την πραγµατοποίησή τους απαιτείται... ενέργεια ενεργοποίησης. 20. Οι αντιδράσεις Η 2 (g) + ½Ο 2 (g) Η 2 Ο (g) και 2CO (g) + O 2 (g) 2CO 2 (g) αποτελούν περιπτώσεις... και... κατάλυσης αντίστοιχα. Pt H 2 O (g) 107

16 3.4 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Πολλές χηµικές αντιδράσεις πραγµατοποιούνται σε υδατικά διαλύµατα. Να αναφέρετε τρεις ιδιότητες των διαλυµάτων, η µέτρηση των οποίων µας επιτρέπει να παρακολουθούµε το ρυθµό µε τον οποίο εξελίσσονται σ αυτά οι χηµικές αντιδράσεις. 2. Μετρώντας κατάλληλα τον αριθµό mol του mol H 2 Η 2, σε διάφορες χρονικές στιγµές, που παράγεται κατά την πραγµατοποίηση της αντίδρασης Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2 (aq) + H 2 (g), κατασκευάσαµε την καµπύλη του διπλανού σχήµατος. t t Ποιο άλλο στοιχείο του διαλύµατος πρέπει να γνωρίζουµε για να υπολογίσουµε την ταχύτητα της αντίδρασης στο χρονικό διάστηµα t; ώστε µια σύντοµη εξήγηση. 3. Γράψτε όλες τις σχέσεις ορισµού της ταχύτητας της αντίδρασης: CH 3 CH 2 OH (aq) + 2H 2 O 2 (aq) CH 3 COOH (aq) + 2H 2 O, καθώς και µία µονάδα µέτρησής της. 4. ώστε µια σύντοµη εξήγηση της µείωσης της ταχύτητας της αντίδρασης: σε συνάρτηση µε το χρόνο. 2NO (g) + O 2 (g) 2NO 2 (g) 5. Αν η αντίδραση 2Α Β διαπιστώθηκε πειραµατικά ότι είναι πρώτης τάξης, κατά πόσο θα µεταβληθεί η ταχύτητά της α) αν τριπλασιαστεί η συγκέντρωση του Α και β) αν διπλασιαστεί η συγκέντρωση του Β. 108

17 6. Αν η χηµική αντίδραση CaCO 3 (s) CaO (gs) + CO 2 (g) είναι µηδενικής τάξης, σχεδιάστε τις γραφικές παραστάσεις της ταχύτητάς της σε συνάρτηση µε το χρόνο, αν η αντίδραση αυτή πραγµατοποιηθεί στη σταθερή θερµοκρασία των α) θ 0 1 C και β) θ 0 2 C, µε θ 2 > θ Πότε µια σύγκρουση µεταξύ δύο µορίων χαρακτηρίζεται ως αποτελεσµατική και µε ποια προϋπόθεση συµβαίνει αυτό; 8. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται οι ταχύτητες των διαφόρων χηµικών αντιδράσεων. 9. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ταχύτητα της αντίδρασης 2CO (g) + O 2 (g) CO 2 (g). 10. Το καλαµοσάκχαρο υδρολύεται σύµφωνα µε την εξίσωση: C 12 H 22 O 11 + H 2 O C 6 H 12 O 6 + C 6 H 12 O 6 Να εξηγήσετε τις παρακάτω πειραµατικές παρατηρήσεις: ιάλυµα καλαµοσακχάρου για να υδρολυθεί πρέπει να θερµανθεί µέχρι βρασµού για πολύ χρόνο, ενώ παρουσία ελάχιστης ποσότητας οξέος η υδρόλυση πραγµατοποιείται σε λίγα λεπτά. 11. Γράψτε τη µαθηµατική έκφραση του νόµου της ταχύτητας για την απλή αντίδραση 3Ζn (s) + 2Fe 3+ (aq) 3Ζn 2+ (aq) + 2Fe (s) 12. Σε ένα δοχείο πραγµατοποιείται η απλή αντίδραση Α (g) 2B (g) υπό σταθερή πίεση και θερµοκρασία. Αν κάποια χρονική στιγµή εισάγουµε στο δοχείο µια ποσότητα από το αέριο Β, θα µεταβληθεί ή όχι η ταχύτητα της αντίδρασης; ώστε µια σύντοµη εξήγηση. 109

18 3.5 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Σε µία χηµική αντίδραση η µεταβολή της συγκέντρωσης ενός προϊόντος Α είναι ανάλογη του χρόνου. Εξετάστε: α) ποια είναι η τάξη της αντίδρασης β) µε ποια προϋπόθεση ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης ενός άλλου προϊόντος Β της αντίδρασης είναι ίσος µε το ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του Α. 2. Στο δοχείο του διπλανού σχήµατος πραγµατοποιείται α η αντίδραση Α+Β Γ +. ύο µόρια των χηµικών ουσιών Α και Β βρίσκονται κάποια χρονική στιγµή στα σηµεία β α και β αντίστοιχα και έχουν ενέργεια µεγαλύτερη από την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης Α + Β Γ +. Αν κάποτε τα µόρια αυτά συγκρουστούν είναι βέβαιο ότι η σύγκρουση αυτή θα είναι αποτελεσµατική; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Να αναφέρετε ένα λόγο για τον οποίο είναι πιθανό να µη πραγµατοποιηθεί ποτέ σύγκρουση µεταξύ των δύο αυτών µορίων. 3. Βασιζόµενοι στους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα µιας χηµικής αντίδρασης ερµηνεύστε τα φαινόµενα: α) όταν χτυπάµε τα ξύλα στο αναµµένο τζάκι η φωτιά δυναµώνει β) τα δάση καίγονται πολύ γρηγορότερα όταν φυσάει άνεµος γ) τα φαγητά αλλοιώνονται πολύ γρήγορα όταν παραµένουν εκτός ψυγείου. 4. Εισάγουµε µια ποσότητα στερεού CaCO 3 µε τη µορφή σκόνης σε κενό δοχείο σταθερού όγκου V. Ανεβάζουµε τη θερµοκρασία στους 550 C, οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση CaCO 3 ( s ) CaO ( s ) + CO 2 ( g ) κατά τη διάρκεια της οποίας φροντίζουµε να διατηρούµε σταθερή τη θερµοκρασία. Να προτείνετε ένα τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να µετρήσουµε την ταχύτητα της παραπάνω αντίδρασης. 110

19 5. Στην περίπτωση που µεταξύ των αντιδρώντων σωµάτων µιας αντίδρασης υπάρχει και ένα στερεό, από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ταχύτητα της αντίδρασης; ώστε ένα παράδειγµα τέτοιας αντίδρασης και εξηγήστε πώς πρέπει να επέµβουµε στο στερεό, ώστε να µεταβληθεί η ταχύτητα της αντίδρασης. 6. Η τάξη µιας αντίδρασης, στην οποία δεν υπάρχουν στερεά αντιδρώντα, είναι πάντα το άθροισµα των συντελεστών µε τους οποίους τα αντιδρώντα σώµατα µετέχουν στη στοιχειοµετρική εξίσωση που εκφράζει την αντίδραση; ώστε ένα παράδειγµα το οποίο να δικαιολογεί την άποψή σας. 7. Πώς η θερµοκρασία επηρεάζει την ταχύτητα των αντιδράσεων; Πώς ερµηνεύεται η επίδραση αυτή; Γιατί κατά την άποψή σας στη βιοµηχανία οι αντιδράσεις πραγµατοποιούνται συνήθως σε υψηλές θερµοκρασίες; 8. Σε κλειστό δοχείο εισάγονται ισοµοριακές ποσότητες των σωµάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν σύµφωνα µε την οµογενή αντίδραση: Α + 2Β Γ + 3. α) Σε κοινούς άξονες συγκέντρωσης - χρόνου να παρασταθούν γραφικά οι συγκεντρώσεις όλων των σωµάτων που µετέχουν στην παραπάνω αντίδραση. β) Γράψτε τη σχέση µε την οποία ορίζεται ο ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Β, καθώς και τη σχέση που συνδέει το ρυθµό αυτό µε την ταχύτητα v της αντίδρασης. 9. Έστω η µονόδροµη οµογενής αντίδραση: Α + 2Β Γ + 2 Στο διπλανό διάγραµµα φαίνονται οι συγκεντρώσεις των σωµάτων Α και Β σε συνάρτηση µε το χρόνο και σε σταθερή θερµοκρασία θ 1. 0 t α) Εξηγήστε ποια καµπύλη αντιστοιχεί στο σώµα Β. β) Να φτιάξετε το ίδιο διάγραµµα, αν η αντίδραση πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία θ 2 > θ 1. C 111

20 γ) Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της συγκέντρωσης των σωµάτων Γ και σε συνάρτηση µε το χρόνο, στη θερµοκρασία θ Σε ένα ανοικτό αλουµινένιο κουτί προσθέσαµε διάλυµα HCl, οπότε άρχισε να πραγµατοποιείται η αντίδραση 2Al (s) + 6HCl (aq) 2AlCl 3 (aq) + 3H 2 (g). α) Υποδείξτε µία από τις τέσσερις χηµικές ουσίες της αντίδρασης της οποίας µπορούµε να µετράµε τη συγκέντρωση σε συνάρτηση µε το χρόνο ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινοµένου. Να αναφέρετε µία από τις τέσσερις χηµικές ουσίες που συµµετέχουν στην αντίδραση η οποία δεν προσφέρεται για το σκοπό αυτό και να εξηγήσετε το λόγο. β) Για ποιο λόγο, κατά τη γνώµη σας, θα πρέπει να ανακατεύουµε συνεχώς το διάλυµα κατά τη διάρκεια των µετρήσεων; γ) Περιγράψτε πώς θα µπορούσαµε µε τη χρήση ενός ζυγού να υπολογίσουµε τη µάζα του Al που αντέδρασε σε ορισµένο χρονικό διάστηµα; [Al 3+ ] δ) Αν η [Al 3+ ] του διαλύµατος σε συνά- ρτηση µε το χρόνο δίνεται από το διά- γραµµα του διπλανού σχήµατος, εξηγή- στε γιατί το αλουµινένιο κουτί δεν πρό- κειται να τρυπήσει τη χρονική στιγµή t 2. Σηµειώστε πάνω στο διάγραµµα µια χρο- νική στιγµή t 1 στην οποία είναι πιθανό να συµβεί αυτό. ε) Αποδώστε γραφικά τη συνάρτηση [Cl - ] = f(t). 0 t 2 t 11. Σε αραιό διάλυµα H 2 SO 4 προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα µεταλλικού Zn µε συγκεκριµένο βαθµό κατάτµησης, οπότε πραγµατοποιείται η αντίδραση: Ζn (s) + H 2 SO 4(aq) ZnSO 4(aq) + H 2 ( g ) Εξηγήστε ποια επίδραση θα έχει στο χρόνο ολοκλήρωσης της αντίδρασης κάθε µια από τις παρακάτω µεταβολές: α) προσθέτουµε την ίδια ποσότητα Zn µε µεγαλύτερο βαθµό κατάτµησης. β) πριν προσθέσουµε τον Zn αραιώνουµε το διάλυµα H 2 SO 4. γ) πραγµατοποιούµε την αντίδραση σε χαµηλότερη θερµοκρασία. 112

21 12. Έστω η αντίδραση C ( s ) + CO 2 ( g ) 2CO ( g ), Η = +40 kcal. Εξηγήστε ποια επίδραση θα έχει στην ταχύτητα της παραπάνω αντίδρασης κάθε µια από τις ακόλουθες µεταβολές: α) χρησιµοποιούµε αρχικά περισσότερη ποσότητα CO 2. β) χρησιµοποιούµε αρχικά την ίδια ποσότητα C, αλλά σε λεπτότερο διαµερισµό. γ) πραγµατοποιούµε την αντίδραση σε υψηλότερη θερµοκρασία. δ) πραγµατοποιούµε την αντίδραση σε δοχείο µικρότερου όγκου. 13. Κατά την προσθήκη ενός κοµµατιού Pb µολύβδου σε διάλυµα Η 2 Ο 2 πραγµατοποιείται διάσπαση του Η 2 Ο 2 σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση 2 Η 2 Ο 2 (aq) 2H 2 O (l) + O 2 (g), Η < 0. Αριθµό α) Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους ς η συγκέντρωση του Η 2 Ο 2 µειώνεται σε συνάρτηση µε το χρόνο. lo β) Η ποσότητα του Ο 2 που ελευθε- ρώνεται σε συνάρτηση µε το χρόνο διαπιστώθηκε ότι µεταβάλλεται µε βάση το διπλανό διάγραµµα. Σχολιάστε τη µορφή της καµπύλης για τα χρονικά διαστήµατα (ο, t 1 ), (t 1, t 2 ) και (t 2, t 3 ). 0 t 1 t 2 t ν t 14. Θεωρήστε ότι κάποια χρονική στιγµή t 0 περιέχονται σε ένα δοχείο όγκου V N 1 µόρια αερίου Α και Ν 2 µόρια αερίου Β σε θερµοκρασία θ 1 C. Τα αέρια Α και Β αντιδρούν σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση Α + Β Γ. Έστω ότι τη χρονική αυτή στιγµή πραγµατοποιούνται µεταξύ των µορίων Α και Β χ συγκρούσεις ανά µονάδα χρόνου από τις οποίες οι ψ είναι αποτελεσµατικές ψ και λ = το κλάσµα των αποτελεσµατικών συγκρούσεων. Εξετάστε ποια χ από τα µεγέθη χ, ψ και λ µεταβάλλονται και πώς επηρεάζει αυτή η µεταβολή την ταχύτητα της αντίδρασης στις εξής περιπτώσεις: α) αν αυξηθεί η θερµοκρασία του συστήµατος στους θ 2 C 113

22 β) αν συµπιεστεί το µείγµα υπό σταθερή θερµοκρασία θ 1 C 3.6 Ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» µε αιτιολόγηση Εξηγήστε αν ισχύουν οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε ένα σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 1. Ο υπολογισµός του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση µιας χηµικής αντίδρασης αποτελεί αντικείµενο µελέτης της χηµικής κινητικής. 2. Η αντίδραση 2NO + O 2 2NO 2 είναι 3 ης τάξης. 3. Για την αντίδραση αα Β διαπιστώθηκε πειραµατικά ότι v = κ [Α]. Η πειραµατική αυτή διαπίστωση µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι α = Για το σχηµατισµό ενός µορίου Γ σύµφωνα µε την απλή χηµική αντίδραση Α (g) + 2B (g) Γ (g) είναι απαραίτητη προϋπόθεση η σύγκρουση µεταξύ ενός µορίου Α και δύο µορίων Β. 5. Η ταχύτητα µιας αντίδρασης είναι ανάλογη της ενέργειας ενεργοποίησης (Ε α ). 6. Με την αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνεται η τιµή της ενέργειας ενεργοποίησης. 7. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος και µειώσουµε τη συγκέντρωση ενός από τα αντιδρώντα η ταχύτητα της αντίδρασης δεν µεταβάλλεται. 8. Όταν κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της απλής αντίδρασης Α Β διπλασιασθεί η [Β], χωρίς καµία εξωτερική παρέµβαση και εφ όσον η θερµοκρασία του συστήµατος παραµένει σταθερή, τότε η ταχύτητα της αντίδρασης υποδιπλασιάζεται. 114

23 9. Ο ρυθµός των συγκρούσεων µεταξύ των µορίων Α και Β στο δοχείο 1 είναι ίσος µε το ρυθµό των συγκρούσεων µεταξύ των µορίων Α και Β στο δοχείο 2. 2mol A ( 1 ) ( 2 ) 6mol A 6mol B 2mol B V 1 = V T 1 = T V 2 = 3V T 2 = T 10. Αν για την υδρογόνωση 200mL αιθενίου απαιτούνται 2g καταλύτη Ni, τότε για την υδρογόνωση 400mL αιθενίου απαιτούνται 4g του καταλύτη αυτού. 11. Οι ταχύτητες των χηµικών αντιδράσεων είναι ανεξάρτητες από τη φύση των αντιδρώντων σωµάτων. 12. Οι ταχύτητες των χηµικών αντιδράσεων σε όλη τη διάρκειά τους παραµένουν σταθερές. 13. Η µονάδα µέτρησης της σταθεράς της ταχύτητας για µια αντίδραση πρώτης τάξης είναι s Αν αυξηθεί η θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιείται µια αντίδραση από τους 20 C στους 40 C η ταχύτητά της κατά κανόνα διπλασιάζεται. 15. Η αύξηση στη θερµοκρασία αυξάνει την ταχύτητα µόνο στις ενδόθερµες αντιδράσεις. 16. Η απλή αντίδραση C ( s ) + O 2 ( g ) CO 2 ( g ), είναι πρώτης τάξης g Zn αντιδρούν πλήρως µε διάλυµα HCl σε λιγότερο χρόνο όταν είναι µε τη µορφή σκόνης παρά όταν είναι µε τη µορφή ρινισµάτων. 18. Η παρουσία καταλύτη κάνει την αντίδραση περισσότερο εξώθερµη. 115

24 19. Η αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης C 2 H 4 ( g ) + H 2 ( g ) C 2 H 6 (g), κατά την προσθήκη σκόνης Νi είναι µορφή οµογενούς κατάλυσης. 20. Η καταλυτική δράση των υδρατµών στην αντίδραση: είναι µορφή οµογενούς κατάλυσης. CO ( g ) + 1 / 2 O 2 ( g ) CO 2 ( g ) 21. Οι αντιδράσεις της µορφής 2Α ( g ) + Β ( g ) 2Γ ( g ), είναι πάντα τρίτης τάξης. 22. Η αντίδραση Ι 2 + 2KCl 2KΙ + Cl 2, δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Παρουσία όµως κατάλληλου καταλύτη πραγµατοποιείται σχετικά γρήγορα. 23. Η ταχύτητα της αντίδρασης Fe ( s ) + 2HCl ( aq ) FeCl 2 ( aq ) + H 2 (g), εξαρτάται από τη συνολική µάζα του Fe που αντιδρά. 24. Η µεταβολή στην πίεση επιδρά στην ταχύτητα όλων των αντιδράσεων στις οποίες µετέχουν αέρια σώµατα. 25. Αν στο δοχείο του σχήµατος που πραγµατοποιείται η αντίδραση: H 2 ( g ) + Ι 2 ( g ) 2HΙ ( g ), εισάγουµε ποσότητα ΗΙ, χωρίς να µεταβληθεί η πίεση του συστή- µατος, τότε η ταχύτητα της αντίδρασης δε µεταβάλλεται. 116

25 3.7 Συνδυασµός ερωτήσεων διαφόρων µορφών 1. Το ΝΟ αντιδρά µε το Ο 2, στους θ C, σύµφωνα µε την απλή εξίσωση: 2ΝΟ + Ο 2 2ΝΟ 2 Σε τρία δοχεία Α, Β, Γ µε όγκους V, V και 2V αντίστοιχα εισάγουµε: στο δοχείο Α α mol NO και α mol O 2, στο δοχείο Β α mol NO και 2α mol O 2 και στο δοχείο Γ 2α mol NO και 2α mol Ο 2. Η θερµοκρασία και στα τρία δοχεία διατηρείται σταθερή στους θ C. i) Για την αρχική τιµή της ταχύτητας της αντίδρασης στα τρία δοχεία ισχύει: α. υ Α = 2υ Β = 2υ Γ γ. 2υ Α = υ Β = 2υ Γ β. υ Α = 2υ Β = υ Γ δ. υ Α < υ Β < υ Γ ii) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συγκέντρωσης του ΝΟ 2 σε συνάρτηση µε το χρόνο στο δοχείο Γ. 2. Σε δοχείο σταθερού όγκου και µε σταθερή θερµοκρασία πραγµατοποιείται η αντίδραση 2Α ( g ) Β ( g ) + 2Γ ( g ), Η = -50kcal. Αρχικά εισάγουµε στο δοχείο ποσότητα του σώµατος Α, ώστε η συγκέντρωσή του να είναι C = 1mol/L. Παρατηρούµε ότι η πίεση στο δοχείο µεταβάλλεται σιγά - σιγά και µετά από 10min σταθεροποιείται. Με ανάλυση του αερίου µίγµατος που περιέχεται τελικά στο δοχείο βρέθηκε ότι αυτό αποτελείται µόνο από τα αέρια Β και Γ. i) Η πίεση στο δοχείο µεταβάλλεται διότι: α. ελευθερώνεται θερµότητα β. αυξάνονται τα mol των αερίων γ. ελαττώνονται τα mol των αερίων δ. ελαττώνονται τα mol των αερίων και ελευθερώνεται θερµότητα. ii) Να γίνει σε ένα διάγραµµα η γραφική παράσταση της συγκέντρωσης των σωµάτων Α, Β και Γ σε συνάρτηση µε το χρόνο. 3. Σε κενό δοχείο Α όγκου 1L εισάγουµε 1 mol H 2 και 1 mol Ι 2,, στους 400 C. Μετά από 10s και πριν η αντίδραση ολοκληρωθεί βρίσκουµε ότι έχουν παραχθεί n Α = 0,8 mol HΙ. 117

26 Επαναλαµβάνουµε το ίδιο πείραµα σε 3 δοχεία Β, Γ και µε τα ακόλουθα δεδοµένα: Στο δοχείο Β όγκου 1L εισάγουµε 2 mol H 2 και 1 mol Ι 2 στους 400 C. Στο δοχείο Γ όγκου 2L εισάγουµε 1 mol H 2 και 1 mol Ι 2 στους 400 C. Στο δοχείο όγκου 1L εισάγουµε 1 mol H 2 και 1 mol Ι 2 στους 300 C. i) Μετά από 10s για τις ποσότητες n B, n Γ, n του HΙ που βρίσκονται στα δοχεία Β, Γ και αντίστοιχα ισχύει: α. n B > n Α, n Γ > n Α, n > n Α β. n B > n Α, n Γ < n Α, n < n Α γ. n B < n Α, n Γ < n Α, n < n Α δ. n B > n Α, n Γ = n Α, n < n Α ii) Να εξηγήσετε γιατί η ταχύτητα µε την οποία αρχίζει να πραγµατοποιείται η αντίδραση στα δοχεία Γ και διαφέρει από την αρχική ταχύτητα της αντίδρασης στο δοχείο Α. 4. Σε ένα δοχείο σταθερού όγκου, τη χρονική στιγµή µηδέν, βάλαµε τα αέρια Α και Β, τα οποία άρχισαν να αντιδρούν υπό σταθερή θερµοκρασία σύµφωνα µε την αντίδραση Α + Β Γ. Τη χρονική στιγµή t o = 0, η ταχύτητα της αντίδρασης ήταν v o = 0,05mol L -1 s -1, ενώ τη χρονική στιγµή t 3 =10s ήταν v 3 =0,03mol L -1 s -1. α) Τη χρονική στιγµή t 2 =5s η ταχύτητα της αντίδρασης είναι δυνατόν να είχε την τιµή: α. 0,035mol L -1 s -1-1 γ. 0,1mol L -1 s β. 0,03mol L -1 s -1-1 δ. 0,02mol L -1 s β) Εξετάστε αν τη χρονική στιγµή t 3 =10s είναι δυνατόν η συγκέντρωση του αερίου Γ να είναι 1mol/L. 5. Στο εσωτερικό του κυλινδρικού δοχείου του σχήµατος που κλείνεται µε βαρύ και ευκίνητο έµβολο πραγµατοποιείται η χηµική αντίδραση C 2 H 4 + H 2 C 2 H 6, σε σταθερή θερµοκρασία. i) Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης το έµβολο: 118

27 α. κινείται προς τα πάνω β. κινείται προς τα κάτω γ. παραµένει αµετακίνητο δ. κινείται προς τα πάνω, µόνο αν η αντίδραση είναι εξώθερµη. ii) Αν, ενώ πραγµατοποιείται η αντίδραση, αναστρέψουµε το δοχείο και το φέρουµε στη θέση (Ι),τότε η ταχύτητα της αντίδρασης: α. θα αυξηθεί β. θα µειωθεί γ. δε θα µεταβληθεί Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (I) 3.8 Ασκήσεις - Προβλήµατα 1. Για την αντίδραση Α + 2Β 2Γ, προέκυψαν τα παρακάτω πειραµατικά δεδοµένα, στους 25 C: 119

28 [Α] / mol/l [B] / mol/l v / mol L -1 s - 1 0,1 0, ,2 0, ,2 0, α) Ποιος είναι ο νόµος ταχύτητας για την αντίδραση; β) Ποια η τιµή και η µονάδα µέτρησης της σταθεράς κ της ταχύτητας; γ) Ποια είναι η ταχύτητα της αντίδρασης, όταν [Α] = 0,08 mol/l και [Β] = 0,1 mol/l; 2. Για την αντίδραση 2ΝΟ + 2Η 2 Ν 2 + 2Η 2 Ο, προέκυψαν τα παρακάτω πειραµατικά δεδοµένα, σε σταθερή θερµοκρασία: [ΝΟ] (mol/l) [Η 2 ] (mol/l) v (mol L -1 s -1 ) 0,5 0, ,0 0, ,0 0,8 1, α) Να βρείτε το νόµο ταχύτητας για την αντίδραση. β) Να βρείτε την τάξη της αντίδρασης καθώς και την τιµή και τη µονάδα µέτρησης της σταθεράς κ της ταχύτητας. γ) Εξηγήστε γιατί η τάξη της αντίδρασης δεν µπορεί να υπολογιστεί από τη στοιχειοµετρία της εξίσωσης. δ) Ποια είναι η ταχύτητα της αντίδρασης όταν [ΝΟ] = 1,5mol/L και [Η 2 ] = 2,0mol/L; 120

29 3. Έστω η µονόδροµη αντίδραση 2Α ( g ) 2Β ( g ) + Γ ( g ). Στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης µιας C/mol/L από τις χηµικές ουσίες που µετέχουν σ' αυτή σε συνάρτηση µε το χρόνο και 2 σταθερή θερµοκρασία θ 1. α) Σε ποια από τις χηµικές ουσίες αντιστοιχεί το διάγραµµα; β) Να γίνει το αντίστοιχο διάγραµµα 0 για τις άλλες δύο χηµικές ουσίες της αντίδρασης. 200 t/s γ) Να γίνει ποιοτικά το ίδιο διάγραµµα για τις τρεις χηµικές ουσίες, αν η αντίδραση πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία θ 2 > θ 1. δ) Να βρεθεί ο µέσος ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Γ στο συνολικό χρόνο της αντίδρασης και η ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγµή t = 200s. 4. Τα παρακάτω διαγράµµατα Ι έως ΙV αποδίδουν τις γραφικές παραστάσεις των συγκεντρώσεων των χηµικών ουσιών που συµµετέχουν στη χηµική αντίδραση Α + 2Β 3Γ + σε συνάρτηση µε το χρόνο. 0,6 0,2 10 t/s 10 t/s 10 t/s 10 t/s (I) (II) (III) (IV) α) Ποιες είναι οι συγκεντρώσεις όλων των χηµικών ουσιών µετά το τέλος της αντίδρασης; β) Υπολογίστε το µέσο ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του σώµατος Γ καθώς και τη µέση ταχύτητα της αντίδρασης από t 0 =0 µέχρι t=10s. 121

30 5. Σε δύο γυάλινα ποτήρια Α, Β που περιέχουν από 400mL διαλύµατος HCl 1M, προσθέτουµε ταυτόχρονα: στο Α 13g σκόνης Ζn και στο Β ένα σύρµα Ζn µάζας 6,5g. α) Σε ποιο ποτήρι εκτιµάτε ότι θα αντιδράσει γρηγορότερα ο Ζn. β) Ποιος ο όγκος του αερίου Η 2 που ελευθερώνεται σε κάθε ποτήρι µετρη- µένος σε πρότυπες συνθήκες. γ) Να σχεδιάσετε τις καµπύλες που αποδίδουν τη συγκέντρωση του HCl σε κάθε ποτήρι σε συνάρτηση µε το χρόνο σε ένα σύστηµα αξόνων χρόνου - συγκέντρωσης. 6. Για να µελετήσουµε την αντίδραση 2A (aq) + B (aq) 2Γ (aq) εκτελέσαµε τα παρακάτω πειράµατα: ι) υπολογίσαµε την ταχύτητα της αντίδρασης για διαφορετικές τιµές της [Β] και για την ίδια πάντα συγκέντρωση του Α. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών προέκυψε η γραφική παράσταση (α): v ) φ (α) [B] [Α] = σταθερή Τ = σταθερή ii) Κατασκευάσαµε µε ανάλογο τρόπο τη γραφική παράσταση της συνάρτησης v = f ([A]) για σταθερή τιµή της [Β] και προέκυψε η ευθεία (β). v ) ω (β) [Α] [Β] = σταθερή Τ = σταθερή Με βάση τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις υπολογίστε: α) την τάξη της αντίδρασης β) Αν η τιµή [Β] στο δεύτερο διάγραµµα ήταν 0,5mol/L και ω = 30 0 υπολογίστε τη σταθερά κ της αντίδρασης. 122

31 7. Σε κενό δοχείο όγκου 1L εισάγονται 0,4mol H 2 και 1mol I 2, οπότε αρχίζουν να αντιδρούν σε σταθερή θερµοκρασία, σύµφωνα µε την απλή στοιχειο- µετρική εξίσωση Η 2 ( g ) + I 2 ( g ) 2HI ( g ). Αν κατά την έναρξη της αντίδρασης η ταχύτητα αυτής είναι υ = mol L -1 s -1, να βρεθεί η ταχύτητα της αντίδρασης στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν έχουν αντιδράσει 0,2mol H 2. β) Όταν έχουν παραχθεί 0,6mol HI. 8. Σε κενό δοχείο όγκου 2L εισάγονται 1,2mol H 2 και 1mol Cl 2, τα οποία αρχίζουν να αντιδρούν µε σταθερή θερµοκρασία, σύµφωνα µε την απλή χηµική εξίσωση Η 2 ( g ) + Cl 2 ( g ) 2HCl ( g ). Αν ο µέσος ρυθµός µεταβολής της συγκέντρωσης του Η 2 κατά τα 2 πρώτα min από την έναρξή της είναι 2, mol L -1 s -1 : α) Να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις των H 2, Cl 2 και HCl, 2 min µετά την έναρξη της αντίδρασης. β) Να βρεθεί πόσες φορές έχει ελαττωθεί η ταχύτητα της αντίδρασης, σε σχέση µε την αρχική, τη χρονική στιγµή t = 2min. 9. Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 1L εισάγουµε 0,6mol NO και 0,6mol O 2. Θερµαίνουµε αρχικά το µίγµα, οπότε αρχίζει να αντιδρά σύµφωνα µε την εξίσωση: 2ΝO + O 2 2ΝO 2. Παρατηρούµε ότι, ενώ κατά διάρκεια της αντίδρασης φροντίζουµε να διατηρούµε σταθερή τη θερµοκρασία, η πίεση στο δοχείο ελαττώνεται και σταθεροποιείται µετά από 2min. α) Να εξηγήσετε που οφείλεται η µεταβολή στην τιµή της πίεσης. β) Να βρείτε τη γραµµοµοριακή σύσταση του µίγµατος που υπάρχει στο δοχείο µετά τη σταθεροποίηση της πίεσης. γ) Να βρείτε το µέσο ρυθµό µεταβολής της συγκέντρωσης του Ο 2. δ) Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση των συγκεντρώσεων σε συνάρτηση µε το χρόνο και για τα τρία σώµατα που µετέχουν στην αντίδραση. 123

32 10. Σε ένα δοχείο, που κλείνεται µε ευκίνητο έµβολο και που περιέχει 17,6g CO 2 εισάγεται περίσσεια σκόνης C σε λεπτό διαµερισµό και το σύστηµα θερµαίνεται στους C, οπότε αρχίζει να αντιδρά σύµφωνα µε την απλή εξίσωση CO 2 (g ) + C ( s ) 2CO ( g ). Η ταχύτητα έναρξης της αντίδρασης είναι υ 1 = mol L -1 s -1, ενώ η πίεση διατηρείται σταθερή στις 4,1atm. Να βρεθούν: α) Η σταθερά ταχύτητας της αντίδρασης. β) Οι συγκεντρώσεις των αερίων µέσα στο δοχείο, όταν η ταχύτητα της αντίδρασης είναι υ 2 = 10-5 mol L -1 s Αναµειγνύουµε 200ml διαλύµατος ΗIO 3 0,3M µε 200ml διαλύµατος Η 2 SO 3 0,3M, οπότε στο διάλυµα που προκύπτει πραγµατοποιείται η αντίδραση ΗIO 3 + 3Η 2 SO 3 ΗI+ 3Η 2 SO 4, µε αρχική ταχύτητα υ = 1, mol L -1 s -1. Η αντίδραση πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο µηχανισµό: ΗIO 3 + Η 2 SO 3 ΗIO 2 + Η 2 SO 4 (βραδύ στάδιο) Να βρεθούν: ΗIO 2 + 2Η 2 SO 3 ΗI + 2Η 2 SO 4 (ταχύ στάδιο) α) η σταθερά της ταχύτητας για την αντίδραση. β) η µοριακή κατ όγκο συγκέντρωση (C) του διαλύµατος µετά το τέλος της αντίδρασης για κάθε µια από τις ενώσεις που περιέχει. 12. Για την αντίδραση Α (g) + Β (g) 2Γ (g) βρέθηκε πειραµατικά ότι είναι πρώτης τάξης ως προς το Α και µηδενικής τάξης ως προς το Β. Σε κενό δοχείο όγκου 2L εισάγουµε 1mol του Α και 1mol του Β τα οποία αρχίζουν να αντιδρούν υπό σταθερή θερµοκρασία µε ταχύτητα έναρξης v = mol L -1 s -1. α) Υπολογίστε τη σταθερά της ταχύτητας k. β) Σχεδιάστε τις καµπύλες που αποδίδουν τις συγκεντρώσεις των χηµικών ουσιών Α, Β και Γ σε συνάρτηση µε το χρόνο σε κοινό σύστηµα αξόνων. γ) Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας της αντίδρασης σε συνάρτηση µε τη συγκέντρωση του Α. 124

33 13. Για την αντίδραση Α + Β 2Γ εκτελέσαµε τα ακόλουθα πειράµατα υπό σταθερή θερµοκρασία Τ. I) Με σταθερή τη συγκέντρωση του Β υπολογίσαµε την ταχύτητα της αντίδρασης για διαφορετικές συγκεντρώσεις του Α. II) Με σταθερή τη συγκέντρωση του Α υπολογίσαµε την ταχύτητα της αντίδρασης για διαφορετικές συγκεντρώσεις του Β. Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων προέκυψαν οι ακόλουθες γραφικές παραστάσεις: 0,2 0 v/mol L -1 s - 1 v/mol L -1 s - 1 [B]: σταθερή 0,16 [Á]: σταθερή Τ: σταθερή 0,12 Τ: σταθερή [A] 0,08 0,04 0 0,1 0,2 0,3 ιάγραµµα (1) ιάγραµµα (2) [Â] Με βάση τα παραπάνω διαγράµµατα υπολογίστε: α) την τάξη της αντίδρασης β) τη σταθερά ταχύτητας k γ) τη σταθερή συγκέντρωση του Β στο πείραµα I) δ) εξηγήστε αν στο πείραµα (II) είναι απαραίτητο η [Α] να διατηρείται σταθερή ε) αν τα πειράµατα πραγµατοποιηθούν υπό σταθερή θερµοκρασία Τ > Τ το διάγραµµα (1) γίνεται: v/mol L -1 s - 1 0,4 0,2 0 Να σχεδιάσετε το διάγραµµα (2). ιάγραµµα (1) [B]: σταθερή Τ: σταθερή [A] 125

34 14. Αναµειγνύονται 200mL διαλύµατος 1 µιας ένωσης Ε 1 συγκέντρωσης C 1 = 1M µε 200mL διαλύµατος 2 µιας άλλης ένωσης Ε 2 συγκέντρωσης C 2 = 2M, οπότε στο διάλυµα που προκύπτει οι δύο ενώσεις αρχίζουν να αντιδρούν σύµφωνα µε την απλή στοιχειοµετρική εξίσωση: Ε 1 + Ε 2 Ε + Η 2 Ο Η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης βρέθηκε ίση µε υ = 1, mol L -1 s -1 και η θερµοκρασία διατηρείται σταθερή. Να βρεθεί ποια θα είναι η αρχική ταχύτητα της αντίδρασης στις εξής περιπτώσεις: α) Αν αναµείξουµε 200mL του διαλύµατος 1 µε 200mL του διαλύµατος 2 στο οποίο έχουµε προσθέσει επιπλέον 0,4mol της ένωσης Ε 2. β) Αν αναµείξουµε 200mL του διαλύµατος 1 µε 200mL του διαλύµατος 2 στο οποίο έχουµε προσθέσει επιπλέον 0,1mol της ένωσης Ε. γ) Αν αναµείξουµε 200mL του διαλύµατος 1 µε 200mL του διαλύµατος 2 στο οποίο έχουµε προσθέσει 5,55mol Η 2 Ο. ίνεται η πυκνότητα του νερού ρ = 1g/mL και ότι κατά την προσθήκη των Ε 2 και Ε δε µεταβάλλεται ο όγκος των αντίστοιχων διαλυµάτων. 15. Σε κενό δοχείο όγκου 2L εισάγoνται 14,6g ισοµοριακού µείγµατος Η 2 και Cl 2. Το µίγµα θερµαίνεται αρχικά, οπότε πραγµατοποιείται η απλή αντίδραση Η 2 + Cl 2 2HCl, κατά τη διάρκεια της οποίας διατηρούµε σταθερή τη θερµοκρασία. ιαπιστώθηκε ότι µετά από 20s έχουν ελευθερωθεί 5,28kcal και µετά από 40s από την έναρξη της αντίδρασης έχουν ελευθερωθεί ακόµα 1,76kcal. Αν δίνεται ότι η θερµότητα σχηµατισµού του HCl είναι ίση µε -22kcal/mol και η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης κ = 5 mol -1 L s -1, να βρεθούν: α) Τα mol του HCl που έχουν παραχθεί µετά από 20s και µετά από 40s από την έναρξη της αντίδρασης. β) Η ταχύτητα της αντίδρασης µετά από 20s και µετά από 40s από την έναρξή της. γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της συγκέντρωσης του Η 2 και του HCl σε συνάρτηση µε το χρόνο. Όλα τα ποσά θερµότητας µετρήθηκαν στην ίδια πίεση και θερµοκρασία. 126

35 3.9 Κριτήρια αξιολόγησης 1ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας Αντικείµενο εξέτασης: Ταχύτητα αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας - Τάξη αντίδρασης Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο... Όνοµα... Τάξη... Τµήµα... Μάθηµα... Ηµεροµηνία... Ερωτήσεις: 1. Κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της αντίδρασης H 2 + I 2 2HI: α. ο ρυθµός µεταβολής της [HI] αυξάνεται β. η [HI] αυξάνεται µέχρι µιας ορισµένης τιµής γ. ο ρυθµός αύξησης της [HI] δε µεταβάλλεται δ. η [HI] δε µεταβάλλεται. Μονάδες: 2 2. Αν η σταθερά της ταχύτητας της αντίδρασης 2N 2 O 5 4NO 2 + O 2 είναι κ = s -1, τότε η αντίδραση αυτή είναι: α. πρώτης τάξης β. δεύτερης τάξης γ. µηδενικής τάξης δ. δεύτερης τάξης ως προς το Ν 2 Ο 5 και τέταρτης τάξης ως προς το ΝΟ 2. Μονάδες: 2 3. (Ερώτηση σχολικού βιβλίου) 127

36 Η ένωση Α αντιδρά µε την ένωση Β σύµφωνα µε τη χηµική εξίσωση: Α + 2Β Γ Σε ένα κενό δοχείο όγκου 1L εισάγονται 1mol A και 1mol B. Ποιο από τα επόµενα διαγράµµατα παριστάνει τις συγκεντρώσεις των συστατικών Α και Β σε συνάρτηση µε το χρόνο; 1 0,5 0 C α. A B t 1 0,5 0 C β. B A t 1 0,5 0 C B γ. A t 1 0,5 0 C A B t δ. Μονάδες: 2 4. Εξετάστε αν ισχύουν ή όχι οι παρακάτω προτάσεις: α) Κάθε αντίδραση της µορφής Α 2Β είναι πρώτης τάξης. β) Αν υποδιπλασιάσουµε τον όγκο του δοχείου µέσα στο οποίο πραγµατοποιείται η απλή αντίδραση ΝΟ + Ο 3 ΝΟ 2 + Ο 2, τότε η ταχύτητα της αντίδρασης τετραπλασιάζεται. Μονάδες: 3 + 3= 6 5. Σε ένα ποτήρι που περιείχε 200mL διαλύµατος HCl ρίξαµε µερικά σιδερένια καρφιά, οπότε άρχισε να πραγµατοποιείται η απλή αντίδραση Fe + 2HCl 128

37 FeCl 2 + H 2. Αν κάποια χρονική στιγµή κατά την οποία το Η 2 ελευθερώνεται µε ρυθµό 32mL/min αραιώσουµε το διάλυµα µε 200mL νερό χωρίς να µεταβληθεί η θερµοκρασία, µε ποιο ρυθµό θα παράγεται το υδρογόνο εκείνη τη χρονική στιγµή; Μονάδες: 8 129

38 2ο παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας Αντικείµενο εξέτασης: Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα µιας αντίδρασης Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο... Όνοµα... Τάξη... Τµήµα... Μάθηµα... Ηµεροµηνία... Ερωτήσεις: 1. Σε διάλυµα CuSO 4 βυθίσαµε µια σιδερένια ράβδο, οπότε άρχισε να πραγµατοποιείται η αντίδραση CuSO 4 + Fe FeSO 4 + Cu. Αν αυξήσουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος: α. θα παραχθεί τελικά µεγαλύτερη ποσότητα Cu β. θα µειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της αντίδρασης γ. θα διπλασιαστεί η ταχύτητα της αντίδρασης δ. θα αλλάξει ο µηχανισµός της αντίδρασης. Μονάδες: 2 2. Αν σκεπάσουµε µε ένα ποτήρι ένα αναµµένο κερί διαπιστώνουµε τη σταδιακή µείωση της φλόγας και τελικά το σβήσιµο του κεριού. Αυτό οφείλεται: α. στο παραγόµενο νερό από την καύση που υγροποιείται στα τοιχώµατα του ποτηριού β. στο παραγόµενο CO 2 το οποίο δεν αποµακρύνεται γ. στην ολοκλήρωση της καύσης του κεριού δ. στη σταδιακή µείωση µέχρι µηδενισµού της [Ο 2 ]. Μονάδες: 2 130

39 3. Ο σκοπός γενικά της χρήσης των καταλυτών στις χηµικές αντιδράσεις είναι: α. να παράγονται µεγαλύτερες ποσότητες σωµάτων β. να παράγονται τα επιθυµητά προϊόντα γ. να µειώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των επιθυµητών αντιδράσεων δ. να αλλάζουν τους µηχανισµούς των αντιδράσεων. Μονάδες: 2 4. Από τις καταλυτικές αντιδράσεις: N 2 + 3H 2 Fe 2NH 3 (1) C 12 H 22 O 11 (aq) + H 2 O (l) 2C 6 H 12 O 6 (aq) (2) 2CO + O H 2 O (g) 2 2CO 2 (3) H / 2 O 2 Pt H 2 O (4) H + Οι (1),... χαρακτηρίζονται ως..., διότι..., ενώ ως... χαρακτηρίζ......, διότι.... Μονάδες: 6 5. Για την αντίδραση 2Η 2 + 2ΝΟ 2Η 2 Ο + Ν 2 βρέθηκε πειραµατικά ότι ο νόµος της ταχύτητας είναι: v = k [H 2 ] [NO] 2. Να υπολογίσετε πόσο θα µεταβληθεί η ταχύτητα της αντίδρασης αν: α) διπλασιάσουµε τον όγκο του δοχείου στο οποίο πραγµατοποιείται η αντίδραση β) αυξήσουµε τη θερµοκρασία του συστήµατος κατά 30 0 C. ίνεται ότι για κάθε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 10 0 C η ταχύτητα της αντίδρασης διπλασιάζεται. Μονάδες: =

40 Παράδειγµα ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης Αντικείµενο εξέτασης: Χηµική κινητική Χρονική διάρκεια: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο... Όνοµα... Τάξη... Τµήµα... Μάθηµα... Ηµεροµηνία... ΘΕΜΑ 1ο 1. Αν η γραφική παράσταση της ταχύτητας µιας αντίδρασης σε συνάρτηση µε το χρόνο αποδί- δεται µε την ευθεία (1) του διπλανού διαγράµ- µατος, τότε η αντίδραση αυτή: α. είναι µηδενικής τάξης β. είναι πρώτης τάξης γ. πραγµατοποιείται µε σταθερές τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων δ. πραγµατοποιείται µε σύγχρονη αύξηση της θερµοκρασίας. v (1) Μονάδες: 1,5 2. Η ενέργεια ενεργοποίησης της απλής αντίδρασης 2ΝΟ + Ο 2 2ΝΟ 2 εξαρτάται: α. από τη θερµοκρασία του συστήµατος β. από τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων γ. από την ταχύτητα των µορίων τη στιγµή της σύγκρουσης δ. είναι σταθερά και δεν εξαρτάται από κανένα παράγοντα. Μονάδες: 1,5 3. Η σταθερά κ της ταχύτητας µιας αντίδρασης εκφράζει την ταχύτητα της αντίδρασης όταν: α. οι συγκεντρώσεις όλων των αντιδρώντων γίνουν ίσες β. η συγκέντρωση κάθε αντιδρώντος είναι 1mol/L γ. µηδενιστεί η συγκέντρωση ενός αντιδρώντος δ. εξισωθούν οι συγκεντρώσεις των αντιδρώντων και των προϊόντων. Μονάδες: 1,5 t 132

41 4. Η ταχύτητα της αντίδρασης C (s) + CO 2(g) 2CO (g), δεν επηρεάζεται από: α. την ολική πίεση των αερίων β. τη συγκέντρωση του CO γ. τη θερµοκρασία του συστήµατος δ. τον αριθµό των κόκκων που περιέχονται σε 1g C. Μονάδες: 1,5 ΘΕΜΑ 2 ο Μελετήστε αν ισχύουν ή όχι οι παρακάτω προτάσεις: α) Η ταχύτητα µιας αντίδρασης µειώνεται, κατά κανόνα, µε την πάροδο του χρόνου. Μονάδες: β) Η ταχύτητα των αντιδράσεων µεταβάλv λεται σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία σύµφωνα µε το διπλανό διάγραµµα. 0 θ 0 C Μονάδες: 3 133

42 ΘΕΜΑ 3ο Η καµπύλη του σχήµατος εκφράζει τη γραφική παράσταση της συγκέντρωσης του σώµατος Α 0,5 C/mol L - 1 σε συνάρτηση µε το χρόνο κατά τη διάρκεια 0,3 της πραγµατοποίησης της αντίδρασης 2Α Β, σε δοχείο σταθερού όγκου. 0,1 0 t 1 t 2 t/s α) Υπολογίστε τη συγκέντρωση του Β τη χρονική στιγµή t 1. β) Αν τη χρονική στιγµή t 1 η ταχύτητα της αντίδρασης είναι v 1 = 0,04mol L -1 s -1, ενώ τη χρονική στιγµή t 2 είναι v 2 = 0,02mol L -1 s -1, υπολογίστε την τάξη της αντίδρασης. Μονάδες: =

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών Παρα γοντες που επηρεα ζουν την ταχυ τητα αντι δρασης. Καταλυ τες Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η Πως επηρεάζει η συγκέντρωση την Πως επηρεάζει η πίεση την Πως επηρεάζει η

Διαβάστε περισσότερα

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 5 ο Μάθηµα: Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας 95 5 o Χηµική κινητική Ταχύτητα αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Χηµική κινητική: Χηµική κινητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. 3. Σε κλειστό δοχείο εισάγεται μείγμα των αερίων σωμάτων Α και Β, τα οποία αντιδρούν στους θ 0 C ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Μία χημική αντίδραση είναι μονόδρομη όταν: α. πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες συνθήκες β. πραγματοποιείται μόνο στο εργαστήριο γ. μετά

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: α) την πίεση β) την θερμοκρασία ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Δίνεται η θερμοχημική εξίσωση: Ν 2(g) + 3Η 2 (g) 2ΝΗ 3 (g) ΔΗ ο = - 88 kj α) Η ενθαλπία σχηματισμού της ΝΗ 3 είναι 88

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ ΘΕΜΑ ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη;

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. 2NH + 3Cl N + 6HCl. 3 (g) 2 (g) 2 (g) (g) 2A + B Γ + 3. (g) (g) (g) (g) ποια από τις παρακάτω εκφράσεις είναι λανθασµένη; Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ ο ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις..4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c.

έχει μια σταθερή τιμή που συμβολίζεται με K c. Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.3 Σταθερα χημικη ς ισορροπι ας Κ - Kp Τι ονομάζεται σταθερά χημικής ισορροπίας Κ και τι νόμο χημικής ισορροπίας; Ποιες χημικές ουσίες δεν συμπεριλαμβάνοντ αι στο νόμο της

Διαβάστε περισσότερα

2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(l) Η = -572 kj,

2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(l) Η = -572 kj, ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 3.1 Γενικά για τη χηµική κινητική και τη χηµική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης 1. Τι µελετά η χηµική κινητική; Η χηµική κινητική µελετά - Την ταχύτητα (ή το ρυθµό) που εξελίσσεται µια

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

6 o. Μηχανισµός αντίδρασης: Νόµος ταχύτητας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 115.

6 o. Μηχανισµός αντίδρασης: Νόµος ταχύτητας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 115. 115. 6 o Μηχανισµός αντίδρασης Νόµος ταχύτητας Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μηχανισµός αντίδρασης: Ο µηχανισµός µίας αντίδρασης είναι µία λεπτοµερής περιγραφή των επιµέρους αντιδράσεων που πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1 Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Σε µια ενδόθερµη αντίδραση: α. Μειώνεται η χηµική

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΕΚΦΩΝΗΕΙ τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών

Άσκηση 7η. Χημική Ισορροπία. Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Άσκηση 7η Χημική Ισορροπία Εργαστήριο Χημείας Τμήμα ΔΕΑΠΤ Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της Χημικής Ισορροπίας Υπάρχουν χηµικές αντιδράσεις που εξελίσσονται προς µία µόνο μόνο κατεύθυνση, όπως π.χ. η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Α.. γ Α.. β Α.3. γ Α.4. γ Α.5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.6.. Σ. Λ (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε αµελητέα τάση ατµών, τότε η τάση ατµών του διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α) ΚΕΦ.3.1: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (α ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ είναι οι μεταβολές κατά τις οποίες από κάποια αρχικά σώματα (αντιδρώντα παράγονται νέα σώματα (προϊόντα. CO 2 O γλυκόζη (Φωτοσύνθεση Σάκχαρα αλκοόλη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις ο Μάθηµα

Απαντήσεις ο Μάθηµα 79. 1 ο Μάθηµα: 1. διαµοριακές, ασθενέστερες. διαµοριακές, ενδοµοριακές 3. διαφορετικά, HCl, χηµικών στοιχείων, Η 4. πολικότητας, διανυσµατικό, q. r, πολικότητα, δεσµών 5. µορίων, υδρογόνου 6. διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. = k 1. [Α] α [Β] β ενώ για την αντίδραση που γίνεται προς τα αριστερά έχουµε: υ 2

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. = k 1. [Α] α [Β] β ενώ για την αντίδραση που γίνεται προς τα αριστερά έχουµε: υ 2 167 8 o Σταθερά χηµικής ισορροπίας Πηλίκο αντίδρασης Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Νόµος χηµικής ισορροπίας: Έστω η αµφίδροµη, απλή και προς τις δύο κατευθύνσεις, αντίδραση που παριστάνεται µε τη χηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c

Σταθερά χημικής ισορροπίας K c Σταθερά χημικής ισορροπίας K c Η σταθερά χημικής ισορροπίας K c μας βοηθάει να βρούμε προς ποια κατεύθυνση κινείται μια αντίδραση και να προσδιορίσουμε τις ποσότητες των αντιδρώντων και των προϊόντων μιας

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 001 Ζήτηµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Πορώδης κόκκος τιτανίου. Χρήση ως καταλύτης αντιδράσεων.

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Πορώδης κόκκος τιτανίου. Χρήση ως καταλύτης αντιδράσεων. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ Πορώδης κόκκος τιτανίου. Χρήση ως καταλύτης αντιδράσεων. Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 Χημική κινητική Η χημική κινητική μελετά: Την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται μία

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Θέος 1

Κων/νος Θέος 1 Το παρόν φυλλάδιο περιέχει ορισµένα λυµένα παραδείγµατα ασκήσεων στο κεφάλαιο. Προσδιορισµός της θερµότητας και της ποσότητας µιας ουσίας από τη στοιχειοµετρία µιας αντίδρασης 1 ο παράδειγµα 10 mol οξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ-ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α)

Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) Α. ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ 1. Β1.3 Να αντιστοιχίσετε τις µεταβολές της αριστερής στήλης σε σχέσεις τις δεξιάς στήλης. 1) Ισόθερµη µεταβολή α) P = σταθ. V P 2) Ισόχωρη µεταβολή β) = σταθ. 3) Ισοβαρής µεταβολή γ) V

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο. Χημική Κινητική. Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών. 35 panagiotisathanasopoulos.gr

Κεφάλαιο 3 ο. Χημική Κινητική. Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών. 35 panagiotisathanasopoulos.gr . Κεφάλαιο 3 ο Χημική Κινητική Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Τι μελετά η Χημική Κινητική; Πως αντλεί τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ÅðáíáëçðôéêÜ ÈÝìáôá ÓõíäõáóôéêÜ ðñïâëþìáôá ÊñéôÞñéá Áîéïëïãçóçò

ÅðáíáëçðôéêÜ ÈÝìáôá ÓõíäõáóôéêÜ ðñïâëþìáôá ÊñéôÞñéá Áîéïëïãçóçò ÅðáíáëçðôéêÜ ÈÝìáôá ÓõíäõáóôéêÜ ðñïâëþìáôá ÊñéôÞñéá Áîéïëïãçóçò 259 12 o Επαναληπτικά θέµατα Συνδυαστικά προβλήµατα ιαµοριακές δυνάµεις - Καταστάσεις της ύλης 1 Τι είδους διαµοριακές δυνάµεις ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 1. Στόχοι του μαθήματος Οι μαθητές να γνωρίσουν:i) πότε πραγματοποιείται μια αντίδραση απλής αντικατάστασης, με βάση τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 0 (25 μονάδες) Στις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε την σωστή απάντηση 1. Εντός κλειστού δοχείου έχουμε σε ισορροπία Ν2, Η2 και ΝΗ3 η οποία περιγράφεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT

(1) v = k[a] a [B] b [C] c, (2) - RT Χηµική Κινητική Αντικείµενο της Χηµικής Κινητικής είναι η µελέτη της ταχύτητας µιας αντιδράσεως, ο καθορισµός των παραγόντων που την επηρεάζουν και η εύρεση ποσοτικής έκφρασης για τον κάθε παράγοντα, δηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ημερομηνία: Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 10 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου, Στέφανος Γεροντόπουλος ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία

Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία Ομογενής και Ετερογενής Ισορροπία Ομογενής ισορροπία : N 2(g) + O 2(g) 2NO (g) Ετερογενής ισορροπία : Zn (s) + 2H (aq) + Zn (aq) ++ + H 2(g) Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc: Για την αµφίδροµη χηµική αντίδραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες 1. Η τάση ατμών ενός υγρού εξαρτάται: i. Από την ποσότητα του υγρού ii. Τη θερμοκρασία iii. Τον όγκο του δοχείου iv. Την εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Σηµείωση: τα ερωτήµατα που σηµειώνονται µε αστερίσκο είναι, τουλάχιστον κατά ένα µέρος, εκτός της εξεταστέας ύλης) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α)

ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΤΕΣΤ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τ.5.1Α).1Α) ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 1) Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης ονομάζεται. 2) Αναπτύξτε τις αντίστοιχες θερμοχημικές εξισώσεις: Α) ΔH o f(h 2 CO 2 )=-97,1 kcal/mol B) Δη o c(ch

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΜΕΡΟΣ Α (0 μονάδες) Ερώτηση (3μον.) (α) Η (g) + Cl (g) HCl (g) mol H : mol Cl ή 400 ml H : 400 ml Cl 600 ml H : 600 ml Cl Το Cl βρίσκεται σε περίσσεια. Ολόκληρη η

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. Επαναληπτικές ασκήσεις Θετικής Κατεύθυνσης. Θεόδωρος Ζήκας 1. Μια ποσότητα χαλκού αντιδρά πλήρως µε πυκνό διάλυµα H SO 4 και το αέριο που εκλύεται, χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Το πρώτο µέρος αποχρωµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: TMHMA: HMEΡΟΜΗΝΙΑ: BAΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ A Στις παρακάτω ερωτήσεις (A1-A4) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Το πολυμερές

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση ιδάσκων: Σπύρος Περγαντής Γραφείο: Α206 Τηλ. 2810 545084 E-mail: spergantis@chemistry.uoc.gr Κεφ. 14 Χημική Ισορροπία Μια υναμική Ισορροπία Χημική ισορροπία είναι η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας.

1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική μοριακή μάζα (Μr) της ουσίας. ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2 o 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επανάληψη σε βασικές έννοιες Τι είναι το 1 mol μιας χημικής ουσίας; 1 mol μορίων μιας χημικής ουσίας έχει μάζα τόσα γραμμάρια (g), όση είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 008-009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (επιλογής) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα, 1/6/009 ΧΡΟΝΟΣ:,5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομες αντιδράσεις

Αμφίδρομες αντιδράσεις Χημική ισορροπία Αμφίδρομες αντιδράσεις Αμφίδρομες αντιδράσεις Ταχύτητα αντιδράσεων και συγκεντρώσεις Αμφίδρομες αντιδράσεις CO +3H 2 CH 4 + H 2 O. συγκέντρωση Αμφίδρομες αντιδράσεις- κατάσταση Χ.Ι. συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις:

3. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 1. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω αντιδράσεις: 2N 2 + 3H 2 2NH 3 4Na + O 2 2Να 2 Ο Fe + Cl 2 FeCl 2 Zn + Br 2 ZnBr 2 2K + S K 2 S 2Ca + O 2 2CaO Na + Ca -------- C + O 2 CO 2 H 2 + Br 2 2HBr CaO + H 2 O Ca(OH)

Διαβάστε περισσότερα

3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝH 3 (g)

3Η 2 (g) + Ν 2 (g) 2ΝH 3 (g) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 10 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. H ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

5. Εξώθερμο φαινόμενο είναι: α. ο βρασμός. β. η τήξη. γ. η εξάτμιση. δ. η εξουδετέρωση.

5. Εξώθερμο φαινόμενο είναι: α. ο βρασμός. β. η τήξη. γ. η εξάτμιση. δ. η εξουδετέρωση. ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Μ Α Θ Η Μ Α : Β ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων.

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 1) Αντιδράσεις σύνθεσης: Στις αντιδράσεις αυτές δύο ή περισσότερα στοιχεία ενώνονται προς σχηματισμό μιας χημικής ένωσης. π.χ. C + O 2 CO 2 2) Αντιδράσεις αποσύνθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΜΑ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ E.1.1 Να συμπληρώσετε τα διάστικτα: α) Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ένωσης από τα στοιχεία της ονομάζεται... Β) Πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2 243 11 o Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής Α ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Σε όλες τις ασκήσεις που αναφέρονται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυσή τους είναι η σωστή γραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 016 ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Διδάσκων : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Διάλεξη 3η 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 13: Χημική κινητική Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 13: Χημική κινητική Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α Α.1. Το μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο έχει ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. γ Α4. β Α5. γ Α6. γ Α7. α Α6. α. Ο βαθµός ιοντισµού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ Γραφείο 211 Επίκουρος Καθηγητής: Δ. Τσιπλακίδης Τηλ.: 2310 997766 e mail: dtsiplak@chem.auth.gr url:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ

ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τράπεζα θεμάτων. Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΡΙΤΣΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τράπεζα θεμάτων Β Θέμα ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ 16111 Ένα παιδί κρατάει στο χέρι του ένα μπαλόνι γεμάτο ήλιο που καταλαμβάνει όγκο 4 L (σε πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: EΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/015 (ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A.1-A.5 να γράψετε στο τετράδιο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα