Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò"

Transcript

1 ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÁèÞíá Ôçë ÅÔÏÓ 9 ï ÖÕËËÏ 52 ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2004 ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ ¼ñáìá êé åëðßäá Γιορτάζουμε κι εφέτος την Έλευση του Σωτήρα μας, τα Χριστούγεννα, τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης. Γιορτάζουμε τη μέρα της Ενσαρκώσεως και Ενανθρωπ'ξσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και την ενοχή. Ενδύεται την ανθρώπινη σάρκα για να σώσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στο δρόμο του Θεού. Έγινε όμοιος μ εμάς για να μας σώσει, έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, Θεός έμεινε για να θεώσει εμάς, έγινε θνητός, κατά σάρκα, για να κάνει αθάνατη την ψυχή μας. Αν και Υιός του Θεού, ονομάστηκε Υιός του ανθρώπου για να μας κάνει υιούς και κληρονόμους της βασιλείας των ουρανών. Μας εξασφάλισε τροφή πνευματική που οδηγεί στην αιωνιότητα. Ίδρυσε την εκκλησία, μία άλλη κιβωτό της σωτηρίας μας. Μας χάρισε τη χαρά και την ευτυχία, την αγάπη και την αλήθεια που καμιά ανθρώπινη επινόηση δεν βρέθηκε να μας την προσφέρει. Τι άλλο μεγαλύτερο και σημαντικότερο θα μπορούσε να περιμένει κανείς από την έλευση του Χριστού! Ο Χριστός ήρθε και είναι ο Θεός της αγάπης. Παρ όλ αυτά, η ημέρα αυτή της έλευσης του Κυρίου μας πολύ λίγους ανθρώπους αγγίζει, γιατί χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι η αλλοτρίωση, η απληστία, η βία και η εκμετάλλευση, ο εγωισμός, ο φανατισμός κι η αδικία. Κατάντησε δυστυχώς για όλους μας να είναι μια συνηθισμένη μέρα, μια μέρα όπως ό- λες οι άλλες. Δυστυχώς, ο αλλοτριωτικός χαρακτήρας της κοινωνίας μας, που δεν έχει α- φήσει τίποτε όρθιο, μας επηρέασε και στον τομέα αυτό. Τρέχουμε όλοι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να προλάβουμε, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς επιδιώκουμε. Ο καταναλωτισμός κατάφερε να βάλει στα γρανάζια του και αυτούς ακόμη που έχουν τη δύναμη να αντιστέκονται. Όλοι έχουν μπει στο χορό της κατανάλωσης. Αγοράζουν όχι τα αναγκαία, αλλά τα περιττά και πολλές φορές τα άχρηστα. Μετατράπηκαν οι Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων σε ημέρες της μεγαλύτερης εμπορικής κίνησης. Αυτό όμως αντί να μας ικανοποιεί, μας φορτώνει με προβλήματα και άγχος για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις πλαστές αυτές ανάγκες, που οι άλλοι μας τις επιβάλλουν. Εξάλλου οι ημέρες αυτές έχουν ταυτιστεί με τις ημέρες των διακοπών, των εκδρομών και της απόλαυσης. Χαλάει ο κόσμος με τα εορτοδάνεια. Άλλη πάλι αυτή η εφεύρεση. Δανειζόμαστε για να πάμε διακοπές! Τα παιδιά περιμένουν τα Χριστούγεννα για να πάρουν τα δώρα τους, αλλά και για να ξεκουραστούν, γιατί είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και γι αυ- (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò êáé ößëïé, Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ìáò áðïöüóéóå ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò íá ãßíåé ÓÔÇÍ ÊÁÑÄÉÁ ÔÇÓ ÁÐÏÊÑÉÁÓ, ôçí ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ôïõ ÌÁÑÔÇ 2005, ôçí åðïìýíç ôçò ÔóéêíïðÝìðôçò, óôï ÊÝíôñï ÅÑÌÇÍÅÉÅÓ (ïäüò ÂïõëéáãìÝíçò 63 & ÊÝëôóïõ 5, ôçë ). Ðëïýóéï ôï êáëëéôå íéêü ðñüãñáììá ðïõ ðáñïõóéüæïõí ãíùóôïß êáé Üîéïé ôñáãïõäéóôýò, üðùò ïé Äïýêéóóá, ÁãÜèùíáò, Ãéïýëç Ôóßñïõ, È. Óôßãêá, Ê. Ôóéñßäïõ êáé È. Ðáðáäüðïõëïò êáé ðïõ äßíïõí ìéá îå ùñéóôþ äéáóêýäáóç óôïõò èáìþíåò ôïõò. Ôï ðåñéâüëëïí åßíáé åðßóçò üìïñöï êáé æåóôü êáé äéáôßèåôáé þñïò óôüèìåõóçò ãéá ôç äéåõêüëõíóç ôùí åðéóêåðôþí ôïõ. Óáò ðåñéìýíïõìå íá ðåñüóïõìå ìéá áîý áóôç âñáäéü, üðùò óõíçèßæïõìå ñüíéá ôþñá íá ðåñíüìå åìåßò ïé Åâñßôåò ìå ôïõò ößëïõò êáé óõìðáôñéþôåò ìáò. Óáò åðéóçìáßíïõìå üôé ç óõãêåêñéìýíç çìåñïìçíßá åßíáé ç ÐáñáóêåõÞ ìåôü ôçí ÔóéêíïðÝìðôç, ãéá íá ñõèìßóåôå ôá ôéò åîüäïõò êáé ôá ÝîïäÜ óáò... Ðñïìçèåõèåßôå Ýãêáéñá ôéò ðñïóêëþóåéò ðïõ óýíôïìá èá äéáêéíçèïýí áðü ôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ êáé áðü ìýëç ôïõ Ä.Ó., Ýôóé þóôå íá äéáóöáëéóôåß êáé íá äéåõêïëõíèåß ç óõììåôï Þ óáò óôï ïñü. ÔéìÞ ðñüóêëçóçò 25 êáô Üôïìï (ðåñéëáìâüíåé ðëþñåò ìåíïý êáé Ýíá ëá íü). Ãéá ðñïóêëþóåéò ìðïñåßôå íá áðåõèýíåóôå óôá ãñáöåßá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò, Óôáäßïõ 39-4ïò üñïöïò, ôçë Þ êáé óå ìýëç ôïõ Ä.Ó. Áðü ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ï Óýëëïãüò ìáò áíáâßùóå êé åöýôïò ôï Ýèéìï ôçò ÂáñâÜñáò Êáé öýôïò ï Óýëëïãüò ìáò áíáâßùóå ôï Ýèéìï ôçò «ÂáñâÜñáò», áõôïý ôïõ ãëõêïý ñåõóôïý ðïõ ðáñáóêåõüæåôáé ìå âüóç ôï óéôüñé, óïõóüìé, êáé äéüöïñïõò îçñïýò êáñðïýò. ÁíÞìåñá ôçò ãéïñôþò ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò , ìáæåõôþêáìå áñêåôïß Öåñéþôåò êáé ößëïé ìáò óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôçò ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò ãéá íá ãéïñôüóïõìå ü- ëïé ìáæß ôï Ýèéìï êáé íá ãåõôïýìå ôéò íïóôéìüôáôåò «âáñâüñåò» ðïõ åß áí åôïéìüóåé Üîéåò Öåñéþôéóóåò íïéêïêõñýò, üðùò ç Óïýëá ÊáëáúôæÞ, Ìáñßá Ðåñôóßíç, Ìáñßá Êáíäýëç, ìýëïò êáé Ðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ áíôßóôïé á. Ç ðñïóýëåõóç óõìðáôñéùôþí îåðýñáóå ôéò áñ éêýò åêôéìþóåéò ìáò êáé ï þñïò áðïäåß èçêå ìéêñüò. Áõôü üìùò äåí åìðüäéóå íá ðåñüóïõìå Ýíá åõ Üñéóôï áðüãåõìá. Áðü ôï Óýëëïãï ðñïóöýñèçêå êáöýò êáé ôóüé êáèþò êáé âïõôçìáôüêéá. Ç áôìüóöáéñá Þôáí ðïëý æåóôþ, üðùò ðüíôá üôáí âñéóêüìáóôå Öåñéþôåò. ÔñáãïõäÞóáìå, ïñýøáìå, èõìçèþêáìå ôá ðáëéü êáé äþóáìå ñáíôåâïý ãéá ôçí åðüìåíç åêäþëùóç ôïõ Óõëëüãïõ, ðïõ åßíáé ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ìáò óôïí Ü- íåôï þñï ôïõ Îåíïäï åßïõ ÔéôÜíéá. Ç áíôéðñüåäñïò ôïõ óõëëüãïõ Ìáñßá Ëáæßäïõ áíáöýñèçêå óôç æùþ ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò êáé óôçí êáôáãùãþ ôïõ åèßìïõ ôçò «ÂáñâÜñáò» ôá ïðïßá êáé ðáñáèýôïõìå óôç óåë. 5. H Ó.E. Ôï ñïíéêü ôçò åîýãåñóçò ôïõ Ðïëõôå íåßïõ & ç óçìáóßá ôïõ ÔåôÜñôç 14 ÍïÝìâñç: Ðñáãìáôïðïéïýíôáé ãåíéêýò öïéôçôéêýò óõãêåíôñþóåéò óôï Ðïëõôå íåßï, óôéò ïðïßåò óõììåôý ïõí êáé öïéôçôýò ôçò ÍïìéêÞò. Ïé Ýãêëåéóôïé Ý ïõí öèüóåé ôïõò 1500 êé áðýîù Ý ïõí óõãêåíôñùèåß éëéüäåò ëáïý ðáñü ôéò åéóáããåëéêýò áðåéëýò. Óõãêñïôåßôáé 13ìåëÞò ÓõíôïíéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ áðü áíôéðñïóþðïõò ôùí ó ïëþí. Áðü áõôïýò 8-9 ðñüóêåéíôáé óôçí áíôéäéêôáôïñéêþ Áíôé-ÅÖÅÅ, åíþ ïé õðüëïéðïé åßíáé áðü ôï ÑÞãá Öåñáßï êáé ôïõò áñéóôåñéóôýò. Ç ÓõíôïíéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ óôþíåé áóèåíéêü ðïìðü êáé ðáßñíåé õðü ôïí Ýëåã ü ôçò ôá ìåãüöùíá, åîáóöáëßæåé ðñïìþèåéåò, öñïíôßæåé ãéá ôçí åêôýðùóç ðñïêçñýîåùí êáé ôçí åðéêüëëçóç áöéóþí. ÐÝìðôç 15 ÍïÝìâñç: ÐëÞèïò êüóìïõ óõãêñïýåôáé ìå ôçí áóôõíïìßá ðïõ åìðïäßæåé ôç óõíýíùóþ ôïõ ìå ôïõò öïéôçôýò. Ôñéáêüóéïé öïéôçôýò áðü ôçí ÐÜôñá óðüíå ôïí êëïéü ôçò Áóôõíïìßáò êáé ìðáßíïõí óôï þñï ôïõ Ðïëõôå íåßïõ. Ôá óõíèþìáôá ðïõ êõñéáñ ïýí åßíáé áíôé ïõíôéêü, á- íôéíáôïúêü êáé áíôéáìåñéêáíéêü. ÅêëÝãåôáé íýá 32ìåëÞò ÓõíôïíéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ ìå ìýëç: 7 áðü ôçí Áíôé-ÅÖÅÅ, 8 áðü ôï ÑÞãá Öåñáßï, êáé ôá õðüëïéðá áðü áñéóôåñéóôýò êáé áíïñãüíùôïõò. ÐáñáóêåõÞ 16 ÍïÝìâñç: ÊáôáëÞøåéò áðü öïéôçôýò óå ÐáíåðéóôÞìéá Èåó/íßêçò êáé Ðáôñþí. ÌÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò ÌåãáñÝùí áãñïôþí åðéóêýðôïíôáé ôç ÓõíôïíéóôéêÞ ÅðéôñïðÞ. Óå óõíåäñßáóþ ôçò ç íýá ÓõíôïíéóôéêÞ Å- ðéôñïðþ êáôáëþãåé óå áíôéöáóéóôéêþ-áíôééìðåñéáëéóôéêþ äéáêþñõîç ðïõ áðáéôåß Üìåóç ðôþóç ôçò ïýíôáò êáé åãêáèßäñõóç ëáúêþò êõñéáñ ßáò. Ç ëáúêþ óõìðáñüóôáóç ãýñù áðü ôï Ðïëõôå íåßï êïñõöþíåôáé êáé ï óôáèìüò ôùí (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÌÁÓ Ôï Ä.Ó. êáé ç Ó.Å. óáò åý ïíôáé ñüíéá ðïëëü & ÊáëÞ ñïíéü, ìå õãåßá êáé åéñþíç Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç Το ΔΣ του Συλλόγου μας σε συνεργασία με το Θεατρικό Τμήμα του Πολιτιστικού του Δήμου Φερών αποφάσισε να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Ό,τι πείτε Υπουργέ μου», του Ρέι Κούνεϊ, στις 22 Ιανουαρίου 2005, ημέρα Σάββατο στο Θέατρο του Δήμου Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη» (Αγίου Φανουρίου 99 Ίλιον). Καλούμε τους αγαπητούς συμπατριώτες και φίλους του Συλλόγου μας να πάρουν μέρος στην εκδήλωση αυτή, που αποτελεί μεγάλη τιμή που μας κάνουν οι συμπατριώτες μας που θα έρθουν από τις Φέρες να παίξουν το θαυμάσιο αυτό έργο. Η έναρξη της παράστασης είναι στις 7.30 μ.μ. και η είσοδος ελεύθερη. Ôï Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ ìáò Ý åé ôçí ôéìþ íá óáò ðñïóêáëýóåé óôçí ðñþôç åêäþëùóþ ôïõ ãéá ôïí êáéíïýñãéï ñüíï. ÊÁËÏÕÌÅ ëïéðüí üëá ôá ìýëç êáé ôïõò ößëïõò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò óôçí ÊÏÐÇ ÔÇÓ ðñùôï ñïíéüôéêçò ÐÉÔÁÓ ÌÁÓ êáé ôç ÂÑÁÂÅÕÓÇ ÔÙÍ ÅÐÉÔÕ ÏÍÔÙÍ ÌÁÈÇÔÙÍ óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ Ýôïõò Ç ãéïñôéíþ ìáò áõôþ åêäþëùóç ðñáãìáôïðïéåßôáé óôï êýíôñï ôçò ÁèÞíáò, ôçí ÊÕÑÉÁÊÇ 16 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2005 êáé þñá 5 ôï áðüãåõìá, óôïí Üíåôï êáé åõ Üñéóôï þñï ôïõ áíáêáéíéóìýíïõ ÎÅÍÏÄÏ ÅÉÏÕ ÔÉÔÁÍÉÁ, Ïäüò Ðáíåðéóôçìßïõ 52 (çìéüñïöïò), ôçë Óáò ðåñéìýíïõìå üëïõò íá õðïäå èïýìå ìáæß ôïí êáéíïýñãéï ñüíï êáé íá ðåñüóïõìå êüðïéåò þñåò åõ Üñéóôá, óõíôñïöéü ìå ôïõò ößëïõò êáé óõìðáôñéþôåò ìáò, ó Ýíá üìïñöï ðåñéâüëëïí, ìå æùíôáíþ ìïõóéêþ êáé ðëïõóéüôáôï ìðïõöý. ÔéìÞ ðñüóêëçóçò: 10 åõñþ êáô Üôïìï & ôá ðáéäéü (Ýùò 12 åôþí) äùñåüí. Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï

2 Óåëßäá 2 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 Ðáëéïß êáèçãçôýò óôï ÃõìíÜóéï Öåñþí Óôéò 16 Ïêôùâñßïõ, çìýñá ÓÜââáôï, ìáò ðåñßìåíå ôï ìåóçìýñé ìéá Ýêðëçîç. ÅðéóêÝöèçêáí ôï óðßôé ìáò êáé óôç óõíý åéá ôï Ó ïëåßï ìáò êáèçãçôýò ìáò áðü ôá ðáëéü. Ï äüóêáëüò ìáò óôá ìáèçìáôéêü ê. Óáìïõçëßäçò ÉãíÜôéïò êáé ï öõóéêüò ìáò ê. ÂáóÜñáò ñéóôüäïõëïò, ýóôåñá áðü 35 ñüíéá, êáé óáí óå ðñïóêýíçìá îåíáãþèçêáí óôï ÃõìíÜóéü ìáò. Óôéò áßèïõóåò êáé ôïõò þñïõò üðïõ ìáò ìýçóáí óôá ìõóôéêü ôçò ãíþóçò ìå ðïëëþ õðïìïíþ. Ç óõãêßíçóþ ìáò õðþñîå ìåãüëç, êáèþò ïé ìáèçôýò, åìåßò, ìåóþëéêåò ðéá, óõíôáîéïý- ïé áõôïß, èõìçèþêáìå ôéò ùñáßåò óôéãìýò ðïõ ðåñüóáìå, ôïõò óõììáèçôýò ìáò êáé ôïõò Üëëïõò êáèçãçôýò ìáò. Ôïõò åêöñüóáìå ôçí åõãíùìïóýíç ìáò ãéá ôçí ðñïóöïñü ôïõò óôá äýóêïëá åêåßíá ñüíéá. Óôçí ðáñýá ìáò ðñïóôýèçêáí êáé ç ê. Ëáæßäïõ Ìáñßá ìå ôïí ê. Ëáæßäç ÅõÜããåëï. Êáøßäçò ÍáèáíáÞë Åðß ôùí ãåãïíüôùí Ôçò ÊõâÝëçò ÑÜóóá H ìåëáã ïëßá íá åßóáé ëëçíáò åßíáé áíáðüöåõêôç, ýóôåñá áðü ôá ôåëåõôáßá óõìâüíôá... ¼óïé åß áìå ôçí áßóèçóç Þ øåõäáßóèçóç üôé ìåôü ôçí êáôüêôçóç ôïõ åõñùðáúêïý ðñùôáèëþìáôïò êáé ôçí åðéôõ ßá ôùí Ïëõìðéáêþí áãþíùí èá åß å âåëôéùèåß áíü ôïí êüóìï ç åéêüíá ìáò, üôé óôï åîþò èá ìáò õðïëïãßæáíå ðåñéóóüôåñï áöïý áðïäåßîáìå üôé êáé ïé óýã ñïíïé ëëçíåò åßìáóôå éêáíïß ãéá åðéôåýìáôá, äõóôõ þò äéáøåõóèþêáìå. Äåí ðåñüóáíå ôñåéò ìþíåò ìåôü ôçí Ï- ëõìðéüäá êáé ìáò ìåôá åéñßæïíôáé óáí ôïõò Ýó áôïõò óôïí ðëáíþôç. Ïé åî Áíáôïëþí ãåßôïíåò, ôü á óýììá ïé êáé ößëïé, êáé åðß ðëýïí êïõìðüñïé êáé óõìðïóéáóôýò, îáíüñ- éóáí ìåôü ôçí ÏëõìðéáêÞ åêêå åéñßá åíôïíüôåñá ôéò ðñïêëþóåéò êáé ôéò ðáñáâéüóåéò ìå ôçí áíï Þ (áí ü é ôéò åõëïãßåò) ôùí ìåãüëùí õðåñáôëáíôéêþí, åðßóçò ôü á ößëùí êáé óõììü ùí. ÐñïóðáèÞóáìå êáôü ôçí ôåëåôþ Ýíáñîçò ôùí áãþíùí íá ðáñïõóéüóïõìå ôïí áñ- áßï ìáò ðïëéôéóìü. Íïìßæáìå üôé èá ôïõò õðåíèõìßæáìå üôé áõôü ôï ìéêñü Ýèíïò ðáñüãåé éóôïñßá. Ìðïñåß íá óôáèåß áíôéìýôùðï óå Ýèíç ìùóáúêü... Åðéäåßîáìå ôá óôüäéü ìáò, ôá èýáôñá, ôïõò áñ áßïõò íáïýò, ôá áãüëìáôá, ôïõò ãëýðôåò, ôïõò ðïéçôýò, ôïõò öéëïóüöïõò, ôïí ÁëÝîáíäñï êáé ðñïðüíôùí ôçí Áêñüðïëç! ¼ìùò óêïôåéíýò äõíüìåéò èïëþíïõí ôï ôïðßï. Åêåß ðïõ íïìßæáìå üôé îåöïñôùèþêáìå Ýíá ôñáãéêü ðåñéóôáôéêü, äõóôõ þò âñéóêüìáóôå êáé ðüëé óå äåéíþ èýóç. Ç åðï Þ ìáò ôõðüåé êüêêéíï êáé ðüëé. Äßíïõí ïäçãßåò ðñïò ôïõò íáõôéëùìýíïõò óôïí ùêåáíü ôçò Éóôïñßáò. Ðëïýóéï ôï ðáñáóêþíéï. ÁíáñùôéÝôáé êáíåßò ìþðùò åßíáé ìéá óýã ñïíç êáôüñá íá åîáñôþìåèá ôüóï á- ðü ìéá þñá ðïõ êõñéáñ åß ç çèéêþ ðáñáêìþ, ôï ãêýôï, ôï Ýãêëçìá, êõñßùò ç ýëç, ôï ñçìáôéóôþñéï, ïé ðåôñåëáéïðçãýò, ôï åìðüñéï íáñêùôéêþí, ïé âéïìç áíßåò üðëùí; Á- öïñìþ ãéá âßáéåò, ëõóóáëýåò åðéèýóåéò ç ôñïìïêñáôßá, ôçí ïðïßá ïé ßäéïé äçìéïõñãïýí. Ïé ðåñéóóüôåñïé ëáïß áäýíáìïé êáé Üìá ïé ùñßò íá ìðïñïýí í áíôéóôáèïýí óôá öñéêôü öïíéêü ôïõò üðëá êáé èýìáôá áèþá ðáéäéü. ÌåôÜ áðïóôýëëïõí áíèñùðéóôéêþ âïþèåéá. ñõóýò áëõóóßäåò üðùò ôéò áðïêáëþ. Ç áíèñùðüôçò áðïêáñäéþíåôáé, ðáñáêïëïõèåß áìþ áíá êåñáõíïâïëçìýíç ôá áéöíéäéáóôéêü ãåãïíüôá ðïõ óõãêëïíßæïõí. Ãéáôß üìùò ìáò õðïóêüðôïõí óõíå þò; Ðñïêáëåß ç éóôïñßá ìáò; Öôáßåé ï ðáñïñìçôéóìüò ìáò ðïõ äåí ìáò åðéôñýðåé í á- íôéìåôùðßæïõìå ìå óýíåóç êáé íá ðñïëáâáßíïõìå ïðïéáäþðïôå êáôüóôáóç; Öôáßåé ôï êáêü ôï ñéæéêü ìáò, ðïõ ëýåé êé ï ðïéçôþò; ÐïëåìÞóáìå ôïí îïíá. ÐñùôïóôáôÞóáìå. ýèçêå áßìá óôïí âùìü ôçò åëåõèåñßáò. Ðïý ðþãáíå üëåò áõôýò ïé èõóßåò; ÌåôÜ ôçí åðáíåêëïãþ ôïõ ï ÐëáíçôÜñ- çò åßðå: «Áò âáðôßóù ôá Óêüðéá, íá êüíù êáé ëßãï åöý. Íá áíáãíùñßóù áõôü ôï ìüñöùìá-êñáôßäéï ùò Ìáêåäïíßá (áõôü êé áí äåí åßíáé êüñöùìá), ðáëáéýò áìáñôßåò ôïõ Ôßôï ðïõ áíüâïõí öùôéýò...» ÌåãÜëç áëáæïíåßá! Áãíïåßò êýñéå ÐëáíçôÜñ á ôçí éóôïñßá ðïõ äéäüóêåé üôé êáìßá ìïíïêñáôïñßá äåí åß å äéüñêåéá êáé êáëü ôýëïò... ÓêïôåéíÜ êýíôñá ðëáíçôéêþò é- ó ýïò. ÊÜðïôå èá ëïãïäïôþóïõí ãéá ôçí - ñåéá ÝðáñóÞ ôïõò üðùò êüðïôå Ýãñáøá. ÁõôÜ åßíáé ôá êýíôñá ðïõ êñýâïíôáé ðßóù áðü ôïí ÐëáíçôÜñ ç (Ëïõäïâßêï) ðïõ ôñþåé ôï êïõëïõñüêé ôïõ êáé ðíßãåôáé, ãéáôß ìéêñüò äåí Üêïõãå ôçí mother ôïõ ðïõ ôïõ Ýëåãå íá ìáóüåé êáëü üôáí ôñþåé... Ðïý óôçñßæåôáé ç áíèñùðüôçò! Åìåßò ü- ìùò åßìáóôå ôüóï ìüíïé... Íá óôçñé èïýìå óôïõò Åõñùðáßïõò; Áõôü åßíáé áíýêäïôï... Ðüôå ìáò óôþñéîáí óôï ðáñåëèüí; Øåýôéêç, õðïêñéôéêþ äéðëùìáôßá. Åßìáóôå óôï óôü áóôñï ôùí åîåëßîåùí. ÓõìöÝñïíôá. Ôá ôåëåõôáßá ãåãïíüôá ìáò ãåìßæïõí èëßøç. Äéáíýïõìå üìùò ôéò ãéåò ìýñåò ôùí ñéóôïõãýííùí, èá åßíáé ìåãüëç éåñïóõëßá íá ìçí áíáöåñèïýìå óôï ìåãáëýôåñï ãåãïíüò ôçò áíèñùðüôçôáò. Áò áíáôñýîïõìå íïåñü óôçí ðåñéöñïíçìýíç ôáðåéíþ ãåíýôåéñá ôïõ Äáâßä ðïõ ãßíåôáé ðáôñßäá åêåßíïõ ðïõ åîïõóéüæåé ôïí ïõñáíü êáé ôç ãç. Ôï ðýôñéíï óðþëáéï ãßíåôáé ìüñôõñáò ôïõ ìåãáëåéþäïõò ãåãïíüôïò ôçò éóôïñßáò. Ïé áöåëåßò ðïéìýíåò óðåýäïõí ðñüèõìïé óôïí íåïãýííçôï ëõôñùôþ, ãýñù ïé áéèýñéïé Üããåëïé. Ôï áóôýñé ëüìðåé. Áîéïóçìåßùôï åßíáé üôé ïé ÉÜðùíåò áóôñïíüìïé åñåõíçôýò, áí êáé áëëüèñçóêïé, ìå ôéò åðéóôçìïíéêýò ôïõò Ýñåõíåò åðéâåâáéþíïõí ãé áõôü ôï õðåñöõóéêü áóôýñé. Ôé ïäþãçóå áõôïýò ôïõò Üñ ïíôåò óïöïýò ÌÜãïõò íá îåêéíþóïõí áðü ôçí ÁíáôïëÞ ôüóï ìáêñéíü ôáîßäé íá ðñïóêõíþóïõí; Ç áíèñþðéíç öýóç Ýëáâå õéïèåóßá, Ýëáâå Üñç, Ýëáâå ÈÝùóç. Ç åðï Þ ìáò õðåñ åßëéóå áðü Ýëëåéøç Üñéôïò. Óôï ëßêíï ôçò ÂçèëåÝì åêáôïììýñéá øõ- Ýò èá ãïíáôßóïõí. Äõóôõ þò üìùò ãßíåôáé èõóßá óôïí âùìü ôïõ ðáãêïóìßïõ ïëïêáõôþìáôïò. Áò ðñïóåõ çèïýìå ï åñ ïìüò ôïõ Èåßïõ ÂñÝöïõò íá áñßóåé äéêáßùóç. Ç Èåßá åðýìâáóç áò áñßóåé åðß ãçò ÅéñÞíç. Êé åìåßò áò ðáôüîïõìå ôéò áíèñþðéíåò á- äõíáìßåò. Ôé ùñáßï ðñüãìá ç áíôáëëáãþ äþñùí! ÁëëÜ ðüóï ùñáéüôåñç ç óõããíþìç, ç ôáðåßíùóç, ç ðñïóöïñü óôïí áäýíáôï, ç åðßóêåøç ó Ýíá ãçñïêïìåßï, ó Ýíá ïñöáíïôñïöåßï, ó Ýíáí ðïíåìýíï Üññùóôï! Ïé åýðïñïé êáëü ôáîßäé óôéò Ìðá Üìåò, áëëü ðñïçãïõìýíùò áò ìçí îå íüìå ôéò ñéóôéáíéêýò ìáò ðáñáäüóåéò, ðïõ åßíáé ï åêêëçóéáóìüò, ç ðñïóåõ Þ, ç èåßá êïéíùíßá, áëëü ðñïðüíôùí ôáðåßíùóç, üðùò Eêåßíïò ï áíåîßêáêïò åßðå: Íá óõã ùñïýìå êáé ôïõò å èñïýò ìáò. «Åßðùìåí áäåëöïß êáé ôïéò ìéóïýóéí çìüò...» Êáé åðß ãçò åéñþíç. ñüíéá ðïëëü óå üëïõò êáé êáëþ ñïíéü! ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ Ôï Ä.Ó. êüíåé ãíùóôü óå üëïõò üôé ÊÁÈÅ ÄÅÕÔÅÑÁ ÁÐÏÃÅÕÌÁ (þñåò 6-8 ì.ì.) ÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉ ÔÁ ãéá ôïõò óõìðáôñéþôåò êáé ìýëç ìáò ðïõ èýëïõí íá åðéêïéíùíþóïõí Þ íá Ýñèïõí óå åðáöþ ìáæß ìáò ãéá ïðïéáäþðïôå ðëçñïöïñßá, Þ åíçìýñùóç. Óôáäßïõ 39, 4ïò üñïöïò, ôçë To Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ÐÏÉÇÓÇ Ëïõëïýäé áëåîáíôñéíü Ëïõëïýäé ìïõ áëåîáíôñéíü óôïí êþðï ìïõ í' áíèßæåéò äßðëá óôï äýíôñï ôïõ ñéóôïý ôç óüëá íá óôïëßæåéò. ¼ìïñöï, êüêêéíï, ìéêñü, óôá ìüôéá ìïõ öëïãßæåéò, åßóáé êëáäüêé äéáëå ôü êáé ôçí êáñäéü áããßæåéò. Óáí ðåñäéêïýëá üìïñöï öáíôüæåéò óôç ìáôéü ìïõ, äñïóïóôáëßäá ãßíåóáé óôç âáñõ åéìùíéü ìïõ. Ìå ôçí ðåñßóóéá óïõ ïìïñöéü ëïõëïýäé äñïóåñü óôùí ñéóôïõãýííùí ôç âñáäéüó áñßæåéò ôç áñü. Ëïõëïýäé ìïõ áëåîáíôñéíü óôïí êþðï ìïõ í' áíèßæåéò ôç öëüãá óïõ íá äý ïìáé íá æù ôçí ïìïñöéü óïõ êïíôü óôï äýíôñï ôïõ ñéóôïý ßóùò êáé äå ãåñüóù Åõáããåëßá Êùíóôáíôéíßäïõ-Ðáðáäïðïýëïõ ÐåñéìÝíïíôáò ôçí Üíïéîç Äå ëüìðåé ï Þëéïò óôá âïõíü êáé äåí áíèïýí ëïõëïýäéá, äåí êåëáúäïýíå ôá ðïõëéü, äå ãñüöïíôáé ôñáãïýäéá. Äåí åñùôåýåôáé ç êáñäéü ôçò íéüôçò ôá ëïõëïýäéá ôá üíåéñá ôá ìáãéêü êáé ôçò æùþò ôá ìõóôéêü. Óáñþèçêáí ôá éäáíéêü áð' ôçí áíèñþðéíç êáñäéü, åíþ ôçí ðüñôá ìáò ôõðü ç Üãñéá âáñõ åéìùíéü. Åõáããåëßá Êùíóôáíôéíßäïõ-Ðáðáäïðïýëïõ Áðü ôçí Áíèïëïãßá ôïõ Ãåùñãßïõ Ã. Êïìßíç ìå ôßôëï «ÁíïéîéÜôéêåò ðáó áëéýò» ÈÁÍÁÔÏÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÁ ÐÝèáíå óôçí ÁèÞíá üðïõ äéýìåíå ôá ôåëåõôáßá ñüíéá ï Ãéþñãïò Ðáðáóôåñãßïõ. ÅêöñÜæïõìå ôá èåñìü óõëëõðçôþñéü ìáò óôç óýæõãü ôïõ, óôá ðáéäéü êáé ôïõò óõããåíåßò. Ôïí ðåñáóìýíï Ïêôþâñç óõìðëçñþèçêå Ý- íáò ñüíïò áðü ôüôå ðïõ Ýöõãå áðü ôç æùþ îáöíéêü Ýíá íýï ðáëéêüñé 35 ñüíùí, ï ÆÞóçò Ãåñìáëßäçò, áöþíïíôáò ðßóù ôïõ äýï ìéêñü ðáéäéü, óýæõãï, ãïíåßò êáé áäýëöéá. Ï ÆÞóçò Ãåñìáëßäçò Þôáí ãéïò ôïõ Íéêçöüñïõ Ãåñïìáëßäç áðü ôéò ÖÝñåò. Äõóôõ þò äåí ðëçñïöïñçèþêáìå Ýãêáéñá ôï èüíáôü ôïõ ãéá íá ðáñáâñåèïýìå óôçí êçäåßá ôïõ, ðïõ Ýãéíå åäþ óôçí ÁèÞíá êáé íá óõìðáñáóôáèïýìå óôï âáñý ðüíï ðïõ Ü- öçóå ï èüíáôüò ôïõ óôá áãáðçìýíá ôïõ ðñüóùðá. ÅêöñÜæïõìå ïëüøõ á ôá èåñìü ìáò óõëëõðçôþñéá óôïõò ãïíåßò ôïõ, ôç óýæõãï, ôá ðáéäéü ôïõ, ôá áäýëöéá ôïõ êáé ôïõò åõ üìáóôå äýíáìç êáé êïõñüãéï ãéá íá á- íôéìåôùðßóïõí ôéò äõóêïëßåò ôçò æùþò ðïõ ôïõò äçìéïýñãçóå ç áðþëåéá ôïõ áãáðçìýíïõ ôïõò áíèñþðïõ. Óôç ìíþìç ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò êáé ìýëïõò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Óõëëüãïõ ìáò Ãéþñãïõ Ðáñáó Üêç, ðïõ Ýöõãå áðü ôç æùþ ôï ðåñáóìýíï êáëïêáßñé, ï ê. Äáìéáíüò Ëéáíßäçò, ô. ðñüåäñïò ôçò ÐáíèñáêéêÞò Ïìïóðïíäßáò Í. ÅëëÜäáò (ÐÁÏÍÅ) ðñïóöýñåé 10 åõñþ ãéá ôçí åíßó õóç ôçò åöçìåñßäò ìáò. Ðñéí áðü ëßãåò çìýñåò Ýöõãå áðü êïíôü ìáò ãéá ôï ìáêñéíü ôáîßäé ç ÁèçíÜ ÂáñóÜìç, ìçôýñá ôïõ óõìðáôñéþôç ìáò ÔÜêç ÂáñóÜìç. Áò åßíáé åëáöñý ôï þìá ðïõ ôç óêåðüæåé êé ï Èåüò áò áíáðáýóåé ôçí øõ Þ ôçò. Óôçí ÅëÝíç, óôïí ÔÜêç ÂáñóÜìç, óôá ðáéäéü ôïõò êáé ó' üëïõò ôïõò óõããåíåßò ôïõò åõ üìáóôå íá åßíáé êáëü êáé íá ôç èõìïýíôáé. OIKONOMIKH ENIÓ ÕÓÇ Ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογό μας για την εφημερίδα κατά το τελευταίο δίμηνο οι εξής συμπατριώτες μας: Ðáðáäüðïõëïò Êùíóôáíôßíïò 30 Êáñðïýæçò áñüëáìðïò 30 ÓåñÝôç ÄÝóðïéíá 40 Âßæãáò Êùí/íïò 20 Ëáæáñßäïõ ÅëÝíç 20 Ðáñáó Üêç Íßêç 20 Ëáæáñßäïõ Ôïýëá 30 Êõñéáêßäïõ ÓïõëôÜíá 20 Ðïëßäïõ ÂáãéáíÞ 10 Êáìðáñìïýæç Ìáñßá 50 ÄïõäïõëáêÜêç-ÁíôùíÜêç ííá 50 Ìðñßôóïõ Áèáíáóßá 20 Ðáðáóôåñãßïõ ñýóá 20 Íéêïëåôïðïýëïõ-ÍåäÝëôóéïõ Ìõñóßíç 20 ÄÜñá Ìáñßíá 40 ÓõñïõëÜíç ëëç 10 Êáäßñç ííá 10 1 Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί όλους θερμά. ÓÕà ÁÑÇÔÇÑÉÁ Ç ñéóôßíá Êùíóôáíôßíïõ, êüñç ôçò Ðáó áëßíáò Äåëëßäïõ-Êùíóôáíôßíïõ êáé ôïõ ÐÝôñïõ Êùíóôáíôßíïõ, Ýöåñå óôç æùþ Ýíá õãéýóôáôï êïñéôóüêé ãéá íá óõìðëçñþóåé ôçí åõôõ ßá ôïõ æåõãáñéïý. Åõ üìáóôå ï- ëüøõ á óôïõò åõôõ éóìýíïõò ãïíåßò êáé ðáððïýäåò ôçò íåïãýííçôçò íá ôïõò æþóåé, íá åßíáé ãåñü êáé íá ôïõò ðñïóöýñåé ðüíôá áñü êáé åõôõ ßá óôç æùþ ôïõò. ÃÍÙÓÔÏÐÏÉÇÓÇ Ãéá ôïõò ïéêïíïìéêïýò óõíäñïìçôýò ôçò åöçìåñßäáò ìáò Óõìðáôñéþôåò, óõìðáôñéþôéóóåò Ößëåò êáé ößëïé ôçò ÂÇÑÁÓ ¼óïé åðéèõìåßôå íá åíéó ýóåôå ïéêïíïìéêü ôï Óýëëïãü ìáò ìðïñåßôå íá êáôáèýôåôå ôá ñþìáôá óôçí ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá üðïõ ùò Óýëëïãïò äéáôçñïýìå ëïãáñéáóìü ìå ôïí Áñéèìü 040/ Ðáñáêáëïýìå, üóïé ñçóéìïðïéåßôå ôïí ôñáðåæéêü ìáò ëïãáñéáóìü, íá á- íáãñüöåôå êáèáñü ôï ïíïìáôåðþíõìü óáò (ïé ãõíáßêåò íá áíáãñüöïõí êáé ôï ðáôñéêü ôïõò åðßèåôï), êáèþò êáé ôçí ðüëç êáôüèåóçò, ãéá íá óáò óôýëíïõìå ôçí áíôßóôïé ç áðüäåéîç. Áðü ôï Ä.Ó. ÉäéïêôÞôçò: Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò Öåñþí & Ðåñéöåñåßáò Í. âñïõ «ÂÞñá» Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá, Ôçë Õðåýèõíç êáôü ôï Íüìï: Ìáñßá Êáíäýëç Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá, Ôçë Åêäüôçò-Õðåýèõíïò ýëçò: ÁíáóôÜóéïò ÃåùñãéÜäçò Óôáäßïõ 39, ÁèÞíá, Ôçë ÓõíôÜóóåôáé áðü ÅðéôñïðÞ ÌÝëç ôçò Ó.Å. åßíáé: ÃåùñãéÜäçò ÁíáóôÜóéïò Äåìåñôæïðïýëïõ ÔáñóÞ Êáíäýëç Ìáñßá Ëáæßäïõ Ìáñßá Ëáæßäïõ ÔñéÜäá Ðïýëïò Ðáó Üëçò Óéãëßäïõ ÅëéóÜâåô ÖïõôóéôæÞ Èåïäþñá ÓõíåñãÜôçò: Íßêïò Ãêüôóçò Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñüæïõí ôéò áðüøåéò ôïõ óõããñáöýá ÅðéìÝëåéá åíôýðïõ: Âïýëá Áñâáíéôßäïõ ÐáñáãùãÞ: ÃñáöéêÝò ÔÝ íåò ÐÜñáëïò Õðåýè. Ôõðïãñáöåßïõ: Óô. Îçñïõ Üêçò ÈåìéóôïêëÝïõò 31, ÁèÞíá Ôçë

3 ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 3 1. Μύθος και πραγματικότητα Από την απελευθέρωση των Φερών πέρασαν 60 ολόκληρα χρόνια ( ). Με χαρά είδα στη Βήρα του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, με την ευκαιρία της επετείου, ένα χρονικό με τίτλο πολύ εντυπωσιακό: «Γιατί οι Φέρες δεν έγιναν τα Καλάβρυτα του Βορρά». Συντάκτης του χρονικού είναι ο κ. Θόδωρος Καλαϊτζής, ανεψιός του αγαπητού αείμνηστου φίλου μου Πολύδωρου Καλαϊτζή και συναδέλφου στο Γυμνάσιο Φερών. Το γεγονός αυτό μ έβαλε σε σκέψεις. Ο συγγραφέας του δεν ήταν πια από τους αυτόπτες μάρτυρες αλλά από τη δεύτερη γενιά. Και η δεύτερη γενιά, κατά κανόνα, δέχεται επιρροές από τις αναμνήσεις και τις αφηγήσεις στα καφενεία και τα παραγώνια, και στο τέλος τα ιστορικά γεγονότα εμφανίζονται με πολλές παραλλαγές με τη βοήθεια της φαντασίας. Αυτό το χρονικό αποτελεί κλασική περίπτωση που μας δείχνει πώς δημιουργούνται γύρω από μεγάλα ιστορικά γεγονότα οι μύθοι, οι θρύλοι και οι ήρωες. Ο ίδιος ο χρονικογράφος, ο κ. Θόδωρος Καλαϊτζής, το ξέρει καλά αυτό και μας λέει «ζητώ εκ των προτέρων την επιείκεια και τη συγνώμη για κάθε παράλειψή μου ή ανακρίβεια». Και τον βεβαιώνουμε ότι έχει όλη τη συμπάθειά μας, ανεξάρτητα από τις παρατηρήσεις μας. Δε θα σταθούμε στις λεπτομέρειες και στις μικροανακρίβειες, αλλά σε δύο βασικά στοιχεία: στο «Γιατί οι Φέρες δεν έγιναν Καλάβρυτα» και στα τέσσερα συμπεράσματα του χρονικού. Σύμφωνα με την αληθινή ιστορία οι Φέρες δεν έγιναν Καλάβρυτα γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν. Όχι γιατί τους εμπόδισε ο εφεδρικός λόχος Φερών, αλλά γιατί ποτέ, κανένας Γερμανός και καμιά μικρομονάδα δεν στάλθηκε από το Σουφλί για να εκδικηθεί τους Φεριώτες ή να πιάσει ομήρους για να τους ανταλλάξει με τους Γερμανούς αιχμαλώτους τους. Πολύ αφελής, αλήθεια, φτηνή κι ανόητη αιτιολογία. Γιατί την ίδια μέρα επήλθε ο χαλασμός για τους Γερμανούς, που δέχτηκαν τρία ταυτόχρονα συντριπτικά χτυπήματα στον Έ- βρο: Διδυμότειχο, Σουφλί, Φέρες. Το Διδυμότειχο, η έδρα του Αρχηγείου τους με τις ισχυρότερες δυνάμεις, έπεσε. Οι μονάδες του διαλύθηκαν, άλλοι έφυγαν στην Τουρκία, άλλοι πνίγηκαν στο ποτάμι κι άλλοι αιχμαλωτίστηκαν. Οι Εσεσίτες του Σουφλίου έμειναν ακέφαλοι. Και ταυτόχρονα οι μόνοι πολιορκημένοι, όταν η φρουρά των Φερών παραδόθηκε αμαχητί. Κι αυτοί βρίσκονταν κάτω από ασφυκτική πολιορκία. Κι έστελναν SOS στη Θεσσαλονίκη περιμένοντας το άλλο πρωί και την ε- πίθεση των δυνάμεων του ΕΛΑΣ που κατέλαβαν το Διδυμότειχο. Σ αυτές λοιπόν τις συνθήκες φαντάζουν πολύ αστεία όλα αυτά τα φαιδρά που αραδιάζονται τώρα, ύστερα από 60 χρόνια. Έπειτα, κι αν ακόμα γινόταν κάτι τέτοιο, την πρώτη αντίσταση θα την έβρισκαν στο Μαγγάζ που τη φύλαγε ισχυρή ελασίτικη δύναμη. Εκεί δεν έγινε καμιά σύγκρουση. Πώς έγινε στο Αρδάνιο; Είναι πιθανό να επιχείρησε κάποιο διαλυμένο φυλάκιο να διαφύγει στην Αλεξανδρούπολη για να σωθεί. Ή, το πιθανότερο, να έχει γίνει σύγχυση με τις μάχες που έγιναν σ όλη τη διαδρομή από την Αλεξανδρούπολη ώς το Σουφλί, όταν την τρίτη μέρα ήρθε από τη Θεσσαλονίκη μηχανοκίνητη φάλαγγα για να απελευθερώσει τους πολιορκημένους εσεσίτες του Σουφλίου. 2. Τα συμπεράσματα Εκεί όμως που ευτελίζεται η ιστορία και το εαμικό κίνημα είναι η περιγραφή της απελευθέρωσης των Φερών και τα συμπεράσματα. Η περιγραφή, δώστε προσοχή, λέει: «...την ιστορική εκείνη μέρα κατέφθασαν στην Κάτω πλατεία της πολίχνης άνθρωποι όλων των ηλικιών τραγουδώντας, ζητωκραυγάζοντας και αψηφώντας τον κίνδυνο που διέτρεχαν από τους πάνοπλους Γερμανούς, οι ο- ποίοι στέκονταν απέναντί τους με το χέρι στη σκανδάλη...» «Ο διοικητής του γερμανικού λόχου... ζήτησε να έρθει σε επαφή με την ηγεσία του διαμαρτυρόμενου λαού.» Χωρίς να μας εξηγήσει ο χρονικογράφος Θ.Κ. το τι και το πώς, βλέπουμε την ηγεσία μας (Αθηνόδωρο κλπ.) να μπαίνει ανεπιφύλακτα στη γερμανική Κομαντατούρα. Τι ειπώθηκε δεν ξέρουμε. Από τα συμπεράσματα μαθαίνουμε «ποιοι διεδραμάτισαν βασικό ρόλο για την απελευθέρωση και τη σωτηρία των Φερών». Τα αντιγράφουμε: «1. Ο Αθηνόδωρος, που με τον έξυπνο τρόπο που ενήργησε και μετα πειστικά του ε- πιχειρήματα κέρδισε την εμπιστοσύνη του Γερμανού Διοικητή.* 2. Ο διερμηνέας Θανάσης Κατσάρας, που επιβεβαιωνε και επαύξανε τα λεγόμενα του Αθηνόδωρου. 3. Ο Γερμανός λοχαγός, ο οποίος (άκουσον, άκουσον) κράτησε την ψυχραιμία του, σκέφτηκε ανθρώπινα, αφού δεν διέταξε τους στρατιώτες να πυροβολήσουν τον ά- μαχο πληθυσμό (!!!). 4. Τα ψυχωμένα παλικάρια, που εθελοντικά προέταξαν τα στήθη τους και έτσι έφραξαν το δρόμο στους Γερμανούς της φρουράς του Σουφλίου.» Κλείνουν τα εισαγωγικά!!! Και ο λαός με τις σημαίες και τα εαμικά τραγούδια; Αυτός τίποτα! * Σημ.τ.Σ.: Οι υπογραμμίσεις δικές μας. 3. Ποια είναι η αλήθεια; Ο Θεόδωρος Καλατζής, με την κιθάρα, ανάμεσα σε συμμαθητές. Ç ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇ ÔÙÍ ÖÅÑÙÍ Γράφει ο Νίκος Κυτόπουλος ση και η σωτηρία των Φερών φαινομενικά ο- φείλεται εξίσου στον Γερμανό λοχαγό όσο και στον Αθηνόδωρο, τον Διερμηνέα Κατσάρα και τον Πολύδωρο με τη μάχη στο Αρδάνιο. Ουσιαστικά όμως κυρίαρχο πρόσωπο είναι ο Γερμανός! Αυτός καλεί τον Αθηνόδωρο. Κι ο Αθηνόδωρος μαζί με τους δυο άλλους βάζουν όλα τα δυνατά τους στην ψευδή επιχειρηματολογία για να τον πείσουν (!) ή μάλλον για «να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του» (!!!) Αυτή η... εμπιστοσύνη του Γερμανού μας έσωσε!!! Μπράβο σ αυτούς που την κερδίσανε! Ιδού η γελοιοποίηση των πάντων, από τον Αθηνόδωρο και τον Πολύδωρο ώς την Εθνική Αντίσταση! Ποια είναι η αλήθεια; Εκείνη την ιστορική μέρα οι εαμικές μάζες δεν «κατέφθαναν» μπουλούκια μπουλούκια στην Κάτω Πλατεία. Προβοκατόρικη η λέξη! Πήγαν οργανωμένα. Με κάποιο σκοπό. Κι ο σκοπός ένας, η δοκιμασία της ψυχικής αντοχής, ο πόλεμος των νεύρων. Με τις πρώτες τυμπανοκρουσίες οι Γερμανοί κλείστηκαν στα συρματοπλέγματα της Κομαντατούρας τους. Η Επάνω Πλατεία γέμισε από τα δημοτικά σχολεία τών χωριών της περιοχής και τους ε- πονίτες και μαθητές των σχολείων, του γυμνασίου και του λαού των Φερών. Σείστηκε ο τόπος από τα αντάρτικα τραγούδια, ενώ ένα τάγμα του ΕΛΑΣ με διοικητή το Θύμιο Παπαστεργίου έπιανε θέσεις γύρω από την Κομαντατούρα. Μερικούς τους έβλεπε κιόλας ο «ανθρωπιστής» Γερμανός. Η κάθοδος στην Κάτω Πλατεία δεν υπήρχε στο επιτελικό σχέδιο. Τη βρήκε ο λαός. Κάποια φωνή ακούστηκε: «Να πάμε να τα πούμε στους Γερμανούς!!!» Και κίνησαν τα πλήθη παραληρώντας. Αιφνιδιάστηκαν τα στελέχη του ΕΑΜ, μα και οι καθηγητές του Γυμνασίου, όσοι βρέθηκαν εκεί. Τι να κάνουν! Πού να σταματήσεις αυτό το ξεσηκωμένο πλήθος! +Η πρώτη αυθόρμητη πράξη ήταν να μπούνε μπροστά, να κάνουν με το σώμα τους ένα φράγμα για να κατέβουμε οργανωμένα. Ώς εκεί που πρέπει. Και κατεβήκαμε. Κι άρχισε ο πόλεμος των νεύρων. Προσωπικά, θα το ομολογήσω, αν και όλοι είμαστε μεθυσμένοι απ όλα τα αισθήματα της στιγμής, δεν μπήκα μπροστά από τη μέθη αυτή, μα από φιλότιμο να μη μείνω πίσω από τους μαθητές μου. Και φυσικά για να βλέπω μήπως κάνουν καμιά κουτουράδα. Ο πόλεμος κράτησε κάπου μια ώρα, ώσπου να κάνουμε τα εκατό μέτρα που μας χώριζαν από τους Γερμανούς. Από το πρώτο βήμα που κάναμε, μόλις τους αντικρίσαμε καταλάβαμε ότι έχουμε το πάνω χέρι. Οι άοπλοι με τον ενθουσιασμό και το τραγούδι έσπασαν τα νεύρα των πάνοπλων Γερμανών. Σιγά σιγά τα δάχτυλα απομακρύνθηκαν από τη σκανδάλη. Τα συνθήματα ειρήνης έβρισκαν ανταπόκριση στα πρόσωπά τους. Κάποτε κάποιοι σηκώθηκαν α- πάνω αφήνοντας κάτω τα όπλα τους. Κάποιοι τα πέταξαν. Φτάσαμε κάποτε στα συρματοπλέγματα κι έγινε το θαύμα. Στο λεπτό συμφιλιωθήκαμε. Απερίγραπτες σκηνές ανθρωπιάς. Τους αφοπλίσαμε αμέσως, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όταν πήγαμε επάνω στο διοικητή ως αντι- Συνοψίζοντας κι εμείς τα συμπεράσματα αυτής της μυθοπλασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεραίνουμε ότι η απελευθέρωπρόσωποι του λαού για να ζητήσουμε την παράδοσή τους, βρήκαμε έναν άνθρωπο ολότελα διαφορετικό. Χωρίς τουπέ, ευγενέστατο. Ό- μως τα χεράκια του έτρεμαν όταν άνοιξε τη χρυσή του ταμπακέρα για να μας κεράσει τσιγάρο. Δεν είναι ο χώρος εδώ για να δώσουμε λεπτομέρειες. Μας ζήτησε μια ώρα για να το σκεφθεί, κι έδειξε από το παράθυρό του έναν α- ντάρτη με έναν γκρα πίσω από μια πέτρα να τον σημαδεύει. «Πάρτε τον σας παρακαλώ από κει, για να μπορώ να σκεφθώ», είπε. Στις 11 όταν ξαναπήγαμε ζήτησε κι άλλη παράταση. Ο ανταρτοεπονίτης που ήταν μαζί μας δε βάσταξε. «Όχι άλλη ώρα. Σου δίνουμε μόνο δέκα λεπτά!» είπε. Ο Γερμανός υπέκυψε. Και ζήτησε τον Αρχηγό μας, τον Αρχηγό του ΕΛΑΣ για να παζαρέψει ασφαλώς το τομάρι του. Τίποτε άλλο. Και μεις ειδοποιήσαμε τον Αθηνόδωρο. Ο Αθηνόδωρος δεν πήγε σαν επαίτης να «κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γερμανού», μα σαν νικητής. Πήγε να υπαγορέψει τους όρους του. Και τους υπαγόρεψε. Τελικά ο «ανθρωπιστής» Γερμανός κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη μεγαλοψυχία του Α- θηνόδωρου και να αποφύγει την τύχη των άλλων αιχμαλώτων, αφού απέσπασε τη συγκατάθεσή του να πάει με τον υπασπιστή του στο Σουφλί. Και μια λεπτομέρεια: Όταν ήταν έτοιμος ο Γερμανός λοχαγός να ανέβει στην περιβόητη άμαξα με τα δυο άλογα, με ρωτάει ο Αθηνόδωρος: «Τι λες, να τον δέσουμε;» Κι εγώ χωρίς να το καλοσκεφτώ του α- παντώ: «Άσ τον να πάει στο διάολο, μια κι έδωσες το λόγο σου... Ας τον εκτελέσουν οι δικοί του.» Ο Αθηνόδωρος, αρχηγός του ΕΛΑΣ. Και τον άφησε ο Αθηνόδωρος. Κι όπως μάθαμε, τον εκτέλεσαν οι Εσεσίτες για προδοσία και δειλία. Το δίδαγμα του παρόντος είναι να προσέχουν οι νέες γενιές στους θρύλους που κυκλοφορούν. Πολλές διαστρεβλώσεις έπαθε σ ε- κείνα τα δίσεχτα χρόνια η ιστορική αλήθεια. Πρέπει λοιπόν να τελειώνουμε μια για πάντα με το θέμα αυτό. Εκείνη τη μέρα ήρωας ήταν ο λαός με τις εθνικοαπελευθερωτικές του οργανώσεις. Όλοι οι άλλοι, όλες οι ατομικές ενέργειες και πρωτοβουλίες είναι λεπτομέρειες της ολικής επιχείρησης, η οποία εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά, πολύ πιο δυναμικά από τα σχέδια και τις προσδοκίες των οργανωτών της.

4 Óåëßäá 4 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 Íá ðáéñíá Ýíá óöïõããáñüêé Ôçò ÆùÞò Ìïýìïõëç K áé ôüóï óßãïõñç äåí Þìïõí áí áõôü ðïõ áãüñáóá ó Ýíá âßíôåï-êëáìð Üîéæå ãéá äþñï. ¼ é! Äåí Þìïõí, êáé ðñýðåé íá ô ïìïëïãþóù. Ìá Íá Ç Ìßôóá Åäþ êáé ìýñåò ìïõ ôñþåé ô áõôéü. ÅðéìÝíåé óþíåé êáé êáëü íá ôï áãïñüóù. Êé üôáí åðéìýíåé, åðéìýíåé åêåß, ï êüóìïò íá áëüóåé Ì Ýðåéóå ôåëéêü Ìå ôï ðåò ðåò ìå êáôüöåñå. Ðñþôïí, ãéáôß ôõ áßíåé íá íáé ç êïëëçôþ ìïõ, ñüíéá ôþñá êé áðü ðáéäéü, äåýôåñïí, ãéáôß åßíáé äáóêüëá êáé óõí Ý åé ôï êïõñüãéï íá ôñþåé âéâëßá Þ, áêüìá êáëýôåñá, íá êáôáâñï- èßæåé ôáéíßåò. Êé üëá áõôü óôïí åëåýèåñï ñüíï ôçò ðáñáêáëþ. ÂëÝðåéò, êáëïêáßñé äõï ìþíåò íá ðáñáèåñßæåéò Ìýêïíï êáé Óáíôïñßíç äåí åßíáé êáé ëßãï óå óýãêñéóç ìå ìýíá, ðïõ ôñý ù ðüíù êüôù êé üëç ìýñá. Íá ðñïëüâù íôå! ¼ëá áõôü, ðþò ôá ëýíå; ôçò ìýñáò ôá êáèþêïíôá. Åì, Ý ù íá êüíù êé áëëéþò; Åãþ, ìéá áðëþ ãáæþôñéá, Üíåõ åñãáóßáò ôþñá, ðëçí åëåýèåñç; Êé áí äåí ôñýîù, ðïéïò èá ôñýîåé, ìïõ ëåò; Ç Ìáñßêá; Åõôõ þò öôüóáí ôá ëåöôü Ìå ôçí áêñßâåéá ðïõ Ý ïõìå, ðüëé êáëü íá ëåò ðïõ åðéâéþíïõìå. Áðüøå ÃéïñôÜæù ÃéïñôÜæïõìå. ¼ é âýâáéá åãþ ìá ï êáíáêüñçò ìïõ. Ãßíåôáé äýêá. Êé üôáí Ýñ ïíôáé ãåíýèëéá, ëüìðïõíå ôá ðñüóùðü ìáò. ÅéäéêÜ ôïõ ÃéáííÜêç. Êáé ôá ãéïñôüæïõìå áíåëëéðþò, êüèå ñüíï. Íá ôá ðüñôé, íá ôá ëïõëïýäéá, íá ôá ãëõêü, Üóå ôéò ôïýñôåò êáé ô áíáøõêôéêü. Ìá öýôïò... ÖÝôïò åßíáé öýôïò, êé áõôü ôþñá ðüíå. Îå áóìýíá ðåñáóìýíá ðïõ ëýìå. ÊÜðïôå äçëáäþ. Ãéáôß öýôïò, ôé íá êüíïõìå, èá óößîïõìå ôá ëïõñéü. Èá ðåñéïñéóôïýìå óôá áðëü, ôá ëéôü, ôá Üêñùò áðáñáßôçôá. Å, äåí èá ðåèüíïõìå êéüëáò áí äåí ôá ãéïñôüóïõìå ùñßò ôïýñôåò êáñáìåëý, ìåãüëá ìðïõêýôá ëïõëïõäéþí Þ ðá éü, áöñüôá áñôïìüíôéëá Åëðßæù ðùò ôïýôï äù ôï äþñï èá öôüóåé.. - íá êáé êáëü. Ôßðïôá ðåñéóóüôåñï, ôßðïôá ëéãüôåñï. ¼ìùò íá... Ìå ôñþåé... Ëåò íá ôïõ á- ñýóåé; Êé áí äåí ôýðçóå ôï êéíçôü óôçí ôóüíôá.. ù óêïðü íá ìçí áðáíôþóù ìåò óôï äñüìï åßìáé ìá ç Ìßôóá åêåß. Âñå åðéìïíþ ðïõ ôçí Ý åé. Ôé íá 'êáíá, Ýðñåðå í áðáíôþóù. Ìå ñùôïýóå áí ôï ðþñá. ¾óôåñá Üñ éóå ðüëé ôá äéêü ôçò. Íá ëýåé, íá ëýåé... Ðùò ôïýôç ç ôáéíßá åßíáé óßãïõñç åðýíäõóç, ðùò èá ðñïôñýøåé ôïí êáíáêüñç ìïõ íá äéáâüæåé åîùó ïëéêü âéâëßá, ðùò èá âåëôéùíüôáíå óôçí Ýêèåóç, ðùò Ëïéðüí, Ìßôóá ìïõ, ôçò ëýù, ãéá íá ôåëåéþíïõìå, ôçí áãüñáóá êé ü,ôé âñýîåé áò êáôåâüóåé. Ôï âñáäüêé Ôá ãåíýèëéá ¹ñèáí. ¹- ñåìá, Þñåìá. áëáñü, áëáñü. Êé Ýöõãáí. ¹ñåìá, Þñåìá Ìå ôï øéëü êïõâåíôïëüé, ó åäüí âáñåôü, ìå ôïõò ëéãïóôïýò ößëïõò, ôïõò åêëåêôïýò ãýñù áðü ôï ôñáðýæé, êáèáñü, êáëïóôñùìýíï, ðëçí ëïõêïýëëåéï. Ìå ôá ðáéäéü ôùí ößëùí íá ðáßæïõíå óå ìéá ãùíßá, ìå ìýíá íá åðéâëýðù áí üëá åßíáé åíôüîåé, áí ü- ëá ðüíå êáëü, áí üëïé åßíáé éêáíïðïéçìýíïé. Êé üôáí ôåëåßùóá óôçí êïõæßíá ìå ôá ðïôþñéá êáé ôá ðéáôéêü êáé ðþãá óôï äùìüôéï ôïõ ÃéáííÜêç ãéá íá ôïí öéëþóù, ôïí åßäá íá êüèåôáé ìðñïýìõôá ðüíù óôï êñåâüôé êáé íá âëýðåé ìéá ôáéíßá ìýóá óôï óêïôüäé. ÓéãÜ óéãü ëýãéóá ôá ðüäéá ìïõ. Êé Ýêáôóá... Äßðëá ôïõ. Áðü ðåñéýñãåéá âýâáéá. êáôóá êáé ôçí åßäá! ÌÝ ñé ôýëïõò! Ìç Üóù ôßðïôá êé åãþ. Êáé êáé ôé ôé Ôé äåí åßäá! Åðß äýï þñåò óôçìýíç åêåß! Åðß äýï ïëüêëçñåò þñåò! Åßäá íá ôñý ïõíå öñññ, áðü åäþ, öñññ, áðü åêåß ðïëëü! Óêïýðåò, ãñéïýëåò, ìáãéóóüðïõëá ÔñÝ- áíå óêýôïé ðýñáõëïé. ¾óôåñá åßäá êüôé ðüñôåò. ÔåñÜóôéåò, âáñéýò, ðåñßåñãåò. Ðþò âáñüãáíå! ÄõíáôÜ êáé ìýóá óå Ýíá êüóôñï ìå ìåãüëåò èåïóêüôåéíåò áßèïõóåò... ðåéôá ïé ìüãïé. ÁëëÜæáíå, áëëüæáíå. Óõíå þò. Ó Þìá, ü- øç, óþìá, óáí ôïõò áìáéëýïíôåò. óå ôá ðíåýìáôá ÏõñëéÜæáíå öñéêôü. ÌáìÜ! Ý- êáíå åíèïõóéáóìýíïò, åßíáé ç ôáéíßá ðïõ ìïõ áãüñáóåò: Ôï öüíôáóìá ôùí Êáñðáèßùí! Å, ðþò ìïõ 'ñèå! ÊÜôé óáí ôñýëá! ÊÜôé óáí óáí Äåí åßìáé óå èýóç íá ôï ðåñéãñüøù. Ç ôáéíßá ìïõ! Ôï äþñï ìïõ! «¼ é äåí åßíáé äõíáôüí, ìüëëïí èá ïíåéñåýïìáé!» åßðá ìýóá ìïõ. ÔóéìðÞèçêá äõï ôñåéò öïñýò. Íá ðïõ åß- íáé äõíáôüí! ÓõíÞñèá Ãéá ëßãï. Êé ýóôåñá ôï âñéóßäé ìýóá ìïõ âñï Þ. âñéæá, Ýâñéæá Ôïõò ðüíôåò êáé ôá ðüíôá. Ôïí åáõôü ìïõ, ôç Ìßôóá, ôá ëåöôü ðïõ Ýäùóá, Ýíá êüñï, ãé áõôü åäþ ôï ðñüãìá. Ãéá íá äéáóêåäüæåé ôïí êáíáêüñç ìïõ Ãéá íá ìïõ èõìßæåé ðùò åßìáé Ýíá ìçäåíéêü, Ýíá ôßðïôá. Ðïõ äåí îýñåé íá äéáëýãåé. Ðïõ äåí îýñåé íá îå ùñßæåé. Ôï êáëü áðü ôï êáêü, ôï åìðïñéêü áðü ôï êáëáßóèçôï. Ôï, ôï, ôï Êáé ðïéï åßíáé ðáñáêáëþ ôï êáëü, êáé ðïéïò ìðïñåß íá ìïõ ôï ìüèåé; Ðïéïò íôå, üôáí Ýîù óá âãåéò, âëýðåéò êüñãá ôá ðåñßðôåñá ìå ðåñéïäéêü, ëïãéþí-ëïãéþí, ðïíçñü, áèþá, óïâáñü, Üíôå íá ôá îå ùñßóåéò, êáé ìüëéóôá äßðëá-äßðëá óôá ó ïëåßá; Êé ýóôåñá åêåßíá ôá ìðáñ, åêåßíåò ïé êáöåôýñéåò, ïé ôáâýñíåò, ôá öáò-öïõíô, ðïý áëëïý èá öýôñùíáí óáí ôá ìáíéôüñéá ôá Ýñìá öõôñþíïõíå áí ü é äßðëá-äßðëá óôá ó ïëåßá; óå ôïõò áíèñþðïõò Êõêëïöïñïýíå óá íá ìçí ôñý åé ôßðïôá. Äßðëá-äßðëá óôá ðåñßðôåñá. Êáé ôóéìïõäéü, Ü íá äåí âãüæïõíå. Êé ü- ôáí ãõñßæåéò óðßôé óïõ, óêïôùìýíç áðü ôçí êïýñáóç, íá êáé ç ôçëåüñáóç. Ôï Üêñïí Üùôïí ôçò åëåõèåñßáò. Ôçò åëåýèåñçò ãíþìçò äçëáäþ. Êáé ýóôåñá, üôáí óáí êáëü üñíéï êüèåóáé óå ìéá êáñýêëá íá êüíåéò æüðéíãê, äåí îýñåéò ðïéï êáé ôé íá åðéëýîåéò. ÁíÜìåóá óå ãíþìåò, ôüóåò êáé ôüóåò, áíüìåóá óå êáíüëéá, ôüóá êáé ôüóá, ôáéíßåò, äåëôßá åéäþóåùí, íá, ôüóá, ðïõ êüíïõí ôï êåöüëé óïõ íá ãõñßæåé. Ðïéïò, íôå, ìïõ ëåò, èá ìïõ äþóåé ìéá óùóôþ óõìâïõëþ; Íá îýñù êé åãþ ç Ýñìç, óå ðïéá ìïíïðüôéá ôïõ êáëïý íá ôñéãõñßæù! Ãéá íá ìçí îáöíéáóôþ üðùò ôþñá, ãéá íá ìçí ðéüóù ôïí åáõôü ìïõ áäéüâáóôï, ôüóï áäéüâáóôï ðïõ ìå êüíåé êáé íôñýðïìáé. ÓêÝöôïìáé Íá, ðùò áêüìá êáé ç Ìßôóá äåí åßíáé óå èýóç íá ìå âïçèþóåé. Ðþò íá ôï êüíïõìå, äåí ìðïñåß! Ãéáôß, åäþ ðïõ ôá ëýìå, êé áõôþí ôçí ðþñå ôï ðïôüìé! Ôï ðïôüìé ôçò áðüôçò, åêåßíçò ôçò áüñáôçò, ôçò êáëïóôçìýíçò, ôçò ðïëëü õðïó üìåíçò. Åßíáé áüñáôç ç áðüôç; ÎÝñù êé åãþ Ìðåñäåýïìáé óáí ôï óõëëïãßæïìáé. Ìììì ÌÜëëïí åßíáé. Ïõö... Èá èåëá Íá Èá 'èåëá íá îå Üóù Ðïý âñßóêïìáé, ðïéá åßìáé, üíåéñá, õðïó Ýóåéò, ðüëç, óðßôé, äïõëåéü. Èá èåëá íá ðüñù Ýíá óöïõããáñüêé, íá ôá óâþóù üëá. ¼ëá! ôóé áðëü áðëü. Äåí ìðïñþ üìùò äõóôõ þò Äåí ìðïñþ íá ôï êüíù Ìå éïýìïñ ENA ÐÁÍÔÁ ÅÐÉÊÁÉÑÏ ÁÍÅÊÄÏÔÏ Ôñåéò ìðïãéáôæþäåò, Ýíáò Áëâáíüò, Ýíáò Ãåñìáíüò êáé Ýíáò ëëçíáò, ðýèáíáí êáé ðþãáí óôïí ÐáñÜäåéóï. Óôçí ðüñôá ôïõò õðïäý åôáé ï ãéïò ÐÝôñïò: Êáëþò ôïõò. Êáé ðüíù ðïõ ñåéáæüìïõí êüðïéï ìðïãéáôæþ ãéá íá âüøåé ôçí ðüñôá ôïõ Ðáñáäåßóïõ. ÊÜíôå ìïõ ôéò ðñïóöïñýò óáò. Åãþ èýëù 600 åõñþ, ëýåé ï Áëâáíüò. 200 ãéá ìýíá, 200 ãéá åöïñßá êé Ýíóçìá, êáé 200 ãéá ôá õëéêü. Åãþ èýëù 900 åõñþ, ëýåé ï Ãåñìáíüò. 300 ãéá ìýíá, 300 ãéá åöïñßá êé Ýíóçìá, êáé 300 ãéá ôá õëéêü. ¹ñèå ç óåéñü ôïõ ëëçíá, ðïõ ðñïôßìçóå íá ðüñåé ðáñüìåñá ôïí ãéï ÐÝôñï ãéá íá ôïõ ðáñïõóéüóåé ôçí ðñïóöïñü ôïõ. Åãþ èýëù 3000 åõñþ, åßðå êáé ôáõôü- ñïíá óõãêñüôçóå ôïí ãéï ÐÝôñï ðïõ êüíôåøå íá ëéðïèõìþóåé. Êáé óõìðëþñùóå øéèõñéóôü: 1000 èá ðüñåéò åóý, 1000 èá ðüñù åãþ, 600 ï Áëâáíüò ðïõ èá êüíåé ôç äïõëåéü ùò õðåñãïëáâßá êáé 400 ï Ãåñìáíüò ãéá íá êüíåé ðýñá... íôå êáé êáëýò ãéïñôýò! Ì. ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÉAÔÉÊÅÓ ÁÍÁÌÍHÓÅÉÓ ¹èç êáé Ýèéìá - êüëáíôá ôõðïýóáí ïé êáìðüíåò áñìüóõíá. ÎçìÝñùíå ñéóôïýãåííá. Êé üôáí åñ üôáí ç þ- ñá, âáèéü ôç íý ôá ìå ôá Üóôñá íá ðáßæïõí ëåò êé Þèåëáí íá áéñåôþóïõí êé åêåßíá ôï Ü- óôñï ôùí ÌÜãùí êé ç êáìðüíá áíôéëáëïýóå áñïýìåíá, ï êüóìïò ðþãáéíå óôéò åêêëçóéýò íá ãéïñôüóåé ôç ãýííçóç ôïõ ñéóôïý, ðïõ ôçí ðßóôåõå áëçèéíü, åóþøõ á êáé ôç æïýóå Ýíôïíá êáé ñéóôéáíéêü. Ï âïñéüò ôóïõ ôåñüò Ýäåñíå ôá ðáñüèõñá, ôéò ðüñôåò êé ü,ôé âñßóêïíôáí óôéò áõëýò. ¼ëá Ýôñåìáí êé Ýôñéæáí. Ãêïõð-ãêïõð áêïýãïíôáí ôá ðáôþìáôá ðüíù óôï ðáãùìýíï éüíé. Ôï ìåóçìýñé üëá Þôáí Ýôïéìá. Ôï ôñáðýæé ìå ôá ùñáßá öáãçôü, ôá ïéñéíü, ôç ìðüìðù, ôéò ìðñéæüëåò, ôéò ðßôåò, ôá ãëõêü. Ïé ôáîéäéþôåò, ïé îåíéôåìýíïé, ïé ðñáìáôåõôüäåò, âéüæïíôáí íá öôüóïõí óôá óðßôéá ôïõò, íá ãéïñôüóïõí ìå ôïõò äéêïýò ôïõò. ÁîÝ áóôç êé ç Ðñùôï ñïíéü. Ç âáóéëüðéôá äåí Ýêñõâå ìüíï ôï öëïõñß ôïõ Áú-Âáóßëç. ¼ëá ôá ðåñéïõóéáêü óôïé åßá ìå óýìâïëá, ìå óçìüäéá Þôáí ìýóá: Ôï óðßôé, ôá ùñüöéá, ô áìðýëé, ôá æùíôáíü, ôï ìáãáæß... Ôé ðáíçãýñé, üôáí Üëëáæå ï ñüíïò! ¼ëïé Ýôñå áí óôéò âñýóåò ðïõ Þôáí óôá óôáõñïäñüìéá êáé ôéò Üíïéãáí íá ôñý åé ôï íåñü. ôóé íá ôñý ïõí ôá êáëü! êáíáí üëïé åõ Ýò. Ïé ìéêñïß áêüìç êáé ïé åíþëéêåò, ðßóôåõáí üôé Üíïéãáí ïé ïõñáíïß. Ïé äñüìïé ãýìéæáí áðü êüóìï, ôá óðßôéá öùôáãùãçìýíá, ôñáãïýäéá ãéá ôï íýï ñüíï, åõ Ýò, æùçñýò êïõâýíôåò. Åßäåò, ðþãáéíáí ãéá ôï Ýèéìï. íïéãáí âñýóåò Ýñé íáí ôïõöåêéýò, ôñáãïõäïýóáí. Ôï ôæüêé äåí Ýóâçíå, ãéáôß êïíôü óôá Üëëá, ïé êáëéêüíôæáñïé êáñáäïêïýóáí áðü ôçí êáðíïäü ï ðåñéìýíïíôáò ôçí åõêáéñßá íá ìáãáñßóïõí ôï óðßôé êáé íá êüíïõí êáêü óôïõò óðéôéêïýò. Ìéêñïß êáé ìåãüëïé öïâüíôïõóáí íá âãïõí áõôýò ôéò çìýñåò Ýîù ôç íý ôá. ÊÜðïôå âïõâüèçêå Ýíá ðáéäß, ìáò Ýëåãáí. Ôï Ýðéáóå ï êáëéêüíôæáñïò. Ìå ôï áãßáóìá ôùí íåñþí ôçí çìýñá ôùí Öþôùí ïé êáëéêüíôæáñïé Üíïíôáí êé ï êüóìïò çóý áæå. Ôé èýìçóåò êé áõôýò, üôáí ï áãéáóìüò ôùí õäüôùí ãéíüôáí óôç Ìáñßôóá! Óôï ðïôüìé óõíýññåå üëï ôï ùñéü! Áí Ýêáíå êñýï êé åß å ðáãùíéü, ðßóôåõáí üôé ç ñïíéü èá êõëïýóå ìå õ- ãåßá, ùñßò åðéäçìéêýò áóèýíåéò. ¹ôáí êüðïéá ñéóôïýãåííá êáôüëåõêá, ñéóôïýãåííá ðïõ Ýìåéíáí áîý áóôá. ÊáñäéÜ ôïõ åéìþíá. ÊÜðïôå ï ôóïõ ôåñüò, ï äáéìïíéóìýíïò âïñéüò Ýðáõå íá öõóü. Ïé íéöüäåò ôïõ éïíïý Ýðåöôáí áðáëü-áðáëü êáé óêýðáæáí ôá ðüíôá. ¼ëïé Þôáí êëåéóìýíïé ôá âñüäéá óôá óðßôéá ôïõò. Ï ïõñáíüò îüóôåñïò ðñïìþíõå ðáãùíéü. ÊÜðïõ êüðïõ ôçí çóõ ßá ôçò íý ôáò äéýêïðôáí ôá ãáâãßóìáôá ôùí óêýëùí. Öýëëï íá Ý- ðåöôå èá ôï Üêïõãåò óôçí ðáñüîåíç åêåßíç ç- óõ ßá ôçò íý ôáò. Ç êùìüðïëç êïéìüôáí íáíïõñéóìýíç áðü áüñáôåò ðáñïõóßåò ôçò éóôïñßáò ôçò. Ôï ðñùß üôáí Ýâãáéíåò Ýîù Þ Ýâëåðåò áðü ôï ðáñüèõñï, ìüíï ìå ìéá ëýîç ìðïñïýóåò íá ðåñéãñüøåéò áõôü ðïõ Ýâëåðåò: Ìáãåßá!!! Ïé óôáëáêôßôåò óôéò óôýãåò ôùí óðéôéþí êáé ôïõò á õñþíåò, ôá êñõóôáëëùìýíá ðáñüèõñá, ôá éïíïóôïëéóìýíá äýíôñá, ôá ôæüêéá íá êáðíßæïõí... ÂáñéåóôçìÝíá ôïëìïýóáí ìåñéêïß êé Ýâãáéíáí Ýîù, ãéá íá áíïßîïõí äéáäñüìïõò óôï éüíé, ðïõ óå ðïëëü óçìåßá îåðåñíïýóå ôï Ýíá ìå å- íüìéóõ ìýôñï ãéá íá öñïíôßóïõí ôá æþá êáé íá åðéêïéíùíþóïõí ìå ôïõò ãåßôïíýò ôïõò. Ôá ðáéäéü, ýóôåñá áðü ôïõò ðñþôïõò äéóôáãìïýò, Ýâãáéíáí Ýîù ðáñü ôéò áíôéññþóåéò ôùí ìåãüëùí ãéá éïíïðüëåìï êáé ãéá ôóïõëþèñá óôïõò ðüãïõò. Åêåß üìùò ðïõ ôï èýáìá Þôáí áíåðáíüëçðôï, Þôáí óôïí ãåéôïíéêü ëüöï ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò. ¼ðïõ êé áí ãýñéæåò ôï âëýììá óïõ, óôïí êüìðï Þ óôï âïõíü, ôï èýáìá Þôáí öáíôáóôéêü, ìáãåõôéêü. áñüò åõáããýëéá åß áí ïé êõíçãïé. ÐÜðéåò, Þíåò, ìðüæåò, êáèõóôåñçìýíá áðïäçìçôéêü, ðïõ áðåëðéóìýíá Ýøá íáí íá âñïõí êáôáöýãéï óôá çðéüôåñá êëßìáôá, áðïôåëïýóáí ôï óôü ï ôïõò. ¹ôáí äýóêïëåò ïé êáéñéêýò óõíèþêåò, ðïëëü ôá ðñïâëþìáôá, üìùò üìïñöåò ïé ìýñåò, îýãíïéáóôç ç æùþ, ùñßò Üã ïò êáé áãùíßá. Ôá ðáéäéü, ëüãù ôùí äéáêïðþí ôïõ äùäåêáþìåñïõ Þôáí åíèïõóéáóìýíá. ëëùóôå Þôáí áðáëëáãìýíá áðü åêåßíç ôçí áããáñåßá íá ðçãáßíïõí êáèçìåñéíü óôï ó ïëåßï êé áðü Ýíá êïììüôé îýëï ãéá ôç óüìðá ôçò ôüîçò ôïõò. Áëßìïíï óå üëïõò åêåßíïõò ðïõ äåí åß áí ðñïíïþóåé íá áðïèçêåýóïõí îýëá, áëåýñé, ü- óðñéá, äçìçôñéáêü êáé Üëëá áðáñáßôçôá. ÂÝâáéá õðþñ å êáé ï ôñüðïò ôùí äáíåéêþí, üìùò ãéá ðüóï êáéñü! ¼ôáí ï Þëéïò, ó ßæïíôáò ôá èáìðåñü ðýðëá ôùí óýííåöùí, Ýñé íå ôéò æùïãüíåò áêôßíåò ôïõ, ôï èýáìá Þôáí áêüìá ðéï ìáãåõôéêü. ¹ôáí ç þñá ðïõ ïé ãåùñãïß áãíüíôåõáí ôá ùñüöéá ôïõò êé Ýêáíáí åõ Ýò ãéá áðáíùôü éüíé ìå ôçí ðñïóäïêßá ìéáò ðëïýóéáò óïäåéüò... Åßíáé öïñýò ðïõ ïé áíáìíþóåéò êñýâïõí Ý- íá áêáèüñéóôï ðüíï. ºóùò ãéá ôç íïóôáëãßá ôçò áìýíçò ðáéäéêüôçôáò, ìïëïíüôé ç ñïíéêþ á- ðüóôáóç ùñáéïðïéåß ôï ðáñåëèüí. Ôï äùäåêáþìåñï ôùí ñéóôïõãýííùí, ìå ôéò ðïëëýò ãéïñôýò, ôï êáëü, õãéåéíü êáé ðëïýóéï öáãïðüôé, ôá ãëýíôéá, ôá ãéïñôüóéá Þôáí ìéá ü- áóç ìýóá óôï ñüíï, ôïõ Ýäéíå êïõñüãéï êé åëðßäá ãéá ôï ìýëëïí. ¹ôáí óôáèìüò óôç æùþ, ìýóá óôï ñüíï, Þôáí ìéá óõíå Þò áëõóéäùôþ ãéïñôþ ìå äéüöïñåò ðáñáëëáãýò êáé ðïëëýò á- ðï ñþóåéò. Ïé äïîáóßåò êáé ïé äåéóéäáéìïíßåò, ïé ðñïëþøåéò ôïõ ëáïý ìáò êáé ïé äéüöïñåò á- íôéëþøåéò ìáæß ìå ôïí êáèáñü èñçóêåõôéêü áñáêôþñá ôçò ãéïñôþò óõíýèåôáí Ýíá ìåãüëï ìýñïò ôçò êïéíùíéêþò æùþò ôïõ ëáïý ìáò. Ôá Ýèéìá ôùí ñéóôïõãýííùí áñ ßæïõí áðü ôçí ðáñáìïíþ ôçò ìåãüëçò çìýñáò. Ôá ðáéäéü îå ýíïíôáí óôïõò äñüìïõò ãéá íá öýñïõí ôï ìþíõìá ôçò ãýííçóçò ôïõ ñéóôïý êáé ãéá íá ðüñïõí ôï ó åôéêü öéëïäþñçìá. ÊÜèå Ðñùôï ñïíéü ï ñüíïò êüíåé Ýíá á- êüìá âþìá ðñïò ôçí áéùíéüôçôá, áöáéñþíôáò êüðïéï ìýñïò áðü ôçí êëåøýäñá ôçò æùþò. ¼ëïé ïé Üíèñùðïé åëðßæïõí óå êüðïéá áëëáãþ, óå ìéá êáëýôåñç êáé ðéï åõôõ éóìýíç æùþ! Ìáæß ôïõ ðåñéìýíïõí ôïí Áú-Âáóßëç, ôï ößëï ôùí ðáéäéþí, ôïí ãéï ìå ôá Üóðñá ãýíéá, ðïõ ôõðþíôáò ôï êáìðáíüêé ôïõ ìïéñüæåé äþñá êé åëðßäåò óå ìéêñïýò êáé ìåãüëïõò. Áò ãõñßóïõìå üìùò óôá ðáëéü. Ôï ðïäáñéêü: Óôç ÈñÜêç ôá áãüñéá, êñáôþíôáò ìéá âýñãá «óïýñâáò» (êñáíéüò) óôï Ýñé, ðþãáéíáí óôá óõããåíéêü êáé öéëéêü óðßôéá êáé ôïõò Ýêáíáí ðïäáñéêü ôõðþíôáò ìå ôéò óïýñâåò, ôï óôáõñß, ôïõò áíèñþðïõò óôéò ðëüôåò êáé óôç ìýóç ãéá íá åßíáé ãåñïß. Íéï ðïäüñé, íéï óôáõñß, óéäåñýíéï êüêáëï! Ôá êïñßôóéá ôçò ðáíôñåéüò Ýêïâáí ìðïõìðïýêéá áðü óïýñâåò êáé ôá Ýâáæáí óôç üâïëç ôçò öùôéüò ãéá íá éäïýí ôç ìïßñá ôïõò. Áí ôï ìðïõìðïýêé Üíïéãå áðü ôç æýóôç, ðßóôåõáí ðùò ìýóá óôï ñüíï èá ðáíôñåõôïýí. Áìßëçôï íåñü: Ìüëéò Ýìðáéíå ç Ðñùôï ñïíéü êáé ðñéí áêüìç îçìåñþóåé ïé ãõíáßêåò ðþãáéíáí óôç âñýóç (ôá óðßôéá äåí åß áí áõôüíïìç ýäñåõóç êáé ïé âñýóåò Þôáí óôï äñüìï) êáé Ý- ðáéñíáí ôï áìßëçôï íåñü, ùñßò íá ìéëïýí äçëáäþ, ìçí ôéò ðüñïõí ïé íåñüéäåò ôç ëáëéü. Áí ç âñýóç äåí Ýôñå å íåñü, äåí ìéëïýóáí êáèüëïõ êáé ðåñßìåíáí þóðïõ íá ëáëþóåé ô ïñíßè. Ãéá ôç âáóéëüðéôá Þäç ìéëþóáìå. Áò äïýìå ãéá ëßãï ôï èýìá óáí èåóìü êáé óáí óýìâïëï. Ç ðßôá ðïõ êáèéåñþèçêå íá êüâåôáé óå üëá ôá ðñùôï ñïíéüôéêá ôñáðýæéá ôç ãéïñôþ ôïõ Á- ãßïõ Âáóéëåßïõ äåí êñýâåé ìüíï ôï ñõóü Þ á- óçìýíéï íüìéóìá, ìá êáé ôïõò ðüèïõò, ôéò ëá- ôüñåò êáé ôéò åëðßäåò ôïõ áíèñþðïõ ãéá ìéá êáëýôåñç êáé ðéï åõôõ éóìýíç æùþ! Ç âáóéëüðéôá Ýãéíå èåóìüò. ëëùóôå ìå ôá óýìâïëá ðïõ Ýêñõâå ìýóá ôçò (Ü õñï ãéá ôï æåõãüñé ôùí æþùí, ðïõñíüñé ãéá ôá áéãïðñüâáôá êáé êëéìáôóßäá ãéá ôçí áìðåëïõñãßá êëð. êëð.) Ýäéíå êáéíïýñãéåò äõíüìåéò ãéá ôïí áãþíá ôçò æùþò! Ç êïðþ ôçò âáóéëüðéôáò Þôáí ìéá éåñïôåëåóôßá ðïõ óõãêýíôñùíå ãýñù áðü ôï ðñùôï ñïíéüôéêï ôñáðýæé ïëá ôá ìýëç ôçò ïéêïãýíåéáò, óå Ýíá êïéíü åïñôáóìü, üðïõ äýóðïæå ç áãüðç, ç ïìüíïéá êáé ç ïéêïãåíåéáêþ èáëðùñþ. Ïé Üíèñùðïé ðßóôåõáí üôé, üðùò Þôáí ìïíéáóìýíïé êé áãáðçìýíïé áõôþ ôç ìýñá, Ýôóé èá Þôáí êé üëï ôï ñüíï. Óôïí êïéíü áõôüí åïñôáóìü åß áí ôï ìåñßäéü ôïõò êáé ïé îåíçôåìýíïé. Êé ï Áú-Âáóßëçò êé ç ÐáíáãéÜ êé ï ñéóôüò êáé ï îýíïò Ýðñåðå íá Ý ïõí ôï ìåñôéêü ôïõò. Ï óðéôïíïéêïêýñçò, ðñéí êüøåé ôç âáóéëüðéôá, ôç óôáýñùíå ôñåéò öïñýò ëýãïíôáò «åéò ôï üíïìá ôïõ ðáôñüò êáé ôïõ Õéïý êáé ôïõ Áãßïõ Ðíåýìáôïò», ôç óôñéöïãýñéæå, Ýêïâå ôç âáóéëüðéôá êáé ôç ìïßñáæå. Ôçí ðáñáìïíþ Þ áíþìåñá ôçò Ðñùôï ñïíéüò ïé ïéùíïóêüðïé Ýêáíáí ôéò ðñïâëýøåéò ôïõò á- ðü ôï íüìéóìá êáé Üëëá óçìüäéá ôçò ðßôáò, ôçí ðëüôç Þ ôï ìåãüëï êüêêáëï ôçò üñíéèáò. Ôá êïñßôóéá êñáôïýóáí Ýíá êïììüôé áðü ôï ðñïæýìç ôçò âáóéëüðéôáò, ôá áëüôéæáí êáé ôï Ýøçíáí. Ôï âñüäõ ðñéí êïéìçèïýí ôï Ýôñùãáí. ¼ðïéïí Ýâëåðáí ôç íý ôá íá ôïõò äßíåé íåñü, áõôüí èá Ýðáéñíáí... Ìå ôç ãéïñôþ ôùí Èåïöáíåßùí ïëïêëçñþíåôáé ôï äùäåêáþìåñï ôùí åïñôþí. Ï ëáüò ï- íïìüæåé ôá ÈåïöÜíåéá êáé Öþôá, åðåéäþ ôüôå öùôßæåôáé ï êüóìïò êáé áãéüæïíôáé ôá íåñü. «Ïé Ýîù áðü äù», ïé êáëéêüíôæáñïé ðïõ óýìöùíá ìå ôçí ðáñüäïóç æïõí óôá Ýãêáôá ôçò ãçò êáé êáôü ôç äéüñêåéá ôçò ñïíéüò ðñéïíßæïõí ôï äýíôñï ôçò (ôçò ãçò) ãéá íá ãêñåìßóïõí ôïí êüóìï, åíþ ôï äùäåêáþìåñï áíåâáßíïõí ðüíù ãéá íá ðåéñüîïõí ôïõò áíèñþðïõò, åîáöáíßæïíôáé ìå ôïí áãéáóìü ôùí õäüôùí. Ï ðáðüò ìå «ôçí áãéáóôïýñá ôïõ êáé ìå ôç ìáãêïýñá ôïõ» ôïõò äéþ íåé óôá Ýãêáôá ôçò ãçò, ãéá íá óõíå ßóïõí ôï Ýñãï ôïõò (ôï ðñéüíéóìá ôïõ äýíôñïõ ôçò ãçò). Áíáóô. Ðáí. ÃåùñãéÜäçò

5 ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 5 ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ ÍÅÓ ÐÁÑÁÄÏÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÁ & ÔÅ ÍÅÓ ÂéâëéïðñïôÜóåéò ÂéâëéïðáñïõóéÜóåéò ðïõ ìáò åíäéáöýñïõí ΘΑΝAΣΗΣ ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ατενίζοντας την Ανατολή Παναγιώτης Σπύρου Η ζωή και το έργο του Åêäüóåéò «ÍÝá Óýíïñá Á.Á. ËéâÜíç» Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου βιογραφία του γνωστού, μεγάλου καρδιοχειρουργού Παναγιώτη Σπύρου που έγραψε ο συμπατριώτης Θανάσης Ιωσ. Νικολαΐδης. Ο Θανάσης όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε είναι ο γιος του δασκάλου μας Ιωσήφ Νικολαΐδη, σπούδασε φυσικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε σπουδάσει και ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Έχει κερδίσει βραβεία σε διαγωνισμούς ποίησης και έχει αναγνωρισθεί το πνευματικό του έργο από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά, ζει και εργάζεται στα Γιαννιτσά. Στον Θανάση Νικολαΐδη εμπιστεύθηκε το ρόλο του βιογράφου του ο μεγάλος καρδιοχειρουργός και ο Θανάσης με πολύ μαεστρία και τέχνη παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο τη ζωή και πτυχές του χαρακτήρα του Παναγιώτη Σπύρου και φωτίζει αρκετά την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του ανθρώπου που έφερε την καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα. Το βιβλίο συναρπάζει με τη ρέουσα γλώσσα του, ενώ σε κάποια σημεία ο τρόπος γραφής αποκαλύπτει και τον ποιητή Θ. Νικολαΐδη. Ο Θανάσης δεν έγραψε μια απλή βιογραφία, ως δημοσιογράφος αλλά και γενικά ως πολιτικοποιημένος άνθρωπος δεν παραλείπει, καθώς ξετυλίγει την πολυκύμαντη ζωή του γιατρού, να την εντάσσει και στην κοινωνική και πολιτική κατάσταση της κάθε εποχής και να κάνει και τον σχετικό σχολιασμό. Η παιδική ζωή στη Φλώρινα, Κατοχή, Αντίσταση, επαρχιώτης μαθητής σε Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης, φοιτητής, αγώνες 114. Τα πρώτα χρόνια ιατρικής στην Ελλάδα. Επταετία. Η μετάβαση στην Αμερική, το Αμερικάνικο σύστημα Υγείας, η εκεί κοινωνία, το χρήμα ο θεός των πάντων. Ο Σπύρου της εκπαίδευσης, της δουλειάς, της αμοιβής. Οι λόγοι επιστροφής στην Ελλάδα. Η εδώ ζωή του, η Ελλάδα του Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ. Η ζωή του γενικά που έγινε «κραυγή και άλλοτε ψίθυρος», που πολεμήθηκε από εχθρούς και συμφέροντα. «Ζύγισαν μαζί την αλήθεια ο Θανάσης Νικολαΐδης με τον Π. Σπύρου και μέσα από αντιθέσεις και ταυτίσεις την έβγαλαν στο φως». ΜΙΣΕΛ ΦΑΪΣ Ελληνική Αϋπνία Μυθιστόρημα Åêä. ÐáôÜêçò Ο Μισέλ Φάις γεννήθηκε το 1957 στην Κομοτηνή, είναι κριτικός και επιμελητής βιβλίων. Έχει γράψει τα μυθιστορήματα Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου, Το μέλι και η στάχτη του Θεού, το αφήγημα Aegypius monachus, και τη συλλογή διηγημάτων Από το ίδιο ποτήρι, η οποία το 2000 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο διηγήματος. Έχει κάνει μεταφράσεις και έχει πραγματοποιήσει δύο εκθέσεις φωτογραφίας. Το τελευταίο μυθιστόρημα του Θρακιώτη συγγραφέα αποτελεί την προσωπική εμπλοκή του με την ακαταμάχητη περίπτωση του συνθρακιώτη, μεγάλου συγγραφέα Γεωργίου Βιζυηνού. Ο Φάις αυτοβιογραφείται μέσω του Βιζυηνού αλλά δεν τον παραμορφώνει. Σχεδιάζει, και το πετυχαίνει απόλυτα, μια ιδιότυπη εσωτερική βιογραφία του αγαπημένου του συγγραφέα με οδηγό τη συμπαθητική ταύτιση. Η πλήρης όμως απορρόφηση αναστέλλεται χάρις στην τριμερή δομή του βιβλίου. Η νυχτερινή επιστολή του Φάις προς τον Βιζυηνό διακόπτεται από ένα γλωσσάρι του λεξιλογίου του Βιζυηνού και από μια σειρά ιατρικών εκθέσεων για ψυχασθενείς που νοσηλεύονταν στο Δρομοκαΐτειο την ίδια εποχή με το Βιζυηνό. Το μυθιστόρημα Ελληνική Αϋπνία, σύμφωνα με τον κριτικό Δημοσθένη Κούρτοβικ, «Είναι ένα σημαντικό λογοτέχνημα, ένα από τα καλύτερα βιβλία που έδωσε τα τελευταία χρόνια η ελληνική πεζογραφία δεν είναι έργο προσιτό σε κάθε αναγνώστη, είναι όμως ένα έργο που αφορά σχεδόν όλους» πόσο μάλλον εμάς τους Θρακιώτες. MINA MAXAIΡΟΠΟΥΛΟΥ Μπροστά στον καθρέπτη Μαρτυρίες Åêäüóåéò Êáóôáíéþôç Η Μίνα Μαχαιροπούλου γεννήθηκε στην κομοτηνή. Τελείωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο και πήρε δίπλωμα α- πό το 8ο Πανεπιστήμιο του Παρισιού στην Πολιτισμική Κοινωνιολογία. Ασχολήθηκε με κριτικές παρουσιάσεις βιβλίων και αρθρογραφία σε περιοδικά και εφημερίδες. Ή- ταν υπεύθυνη της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΑ Κομοτηνής, διευθύντρια των λαϊκών δρώμενων Κομοτηνής. Από το 2003 συμμετέχει ως εμψυχώτρια στο Πρόγραμμα Εμψύχωσης σε ε- φήβους μουσουλμάνους της Θράκης. Είναι σύμβουλος στην Υπερνομαρχία Ροδόπης-Έβρου και της Νομαρχίας Έβρου σε θέματα πολιτισμού. Το βιβλίο «Μπροστά στον καθρέπτη» είναι μια συζήτηση με νέους της μειονότητας της Θράκης. Έξι νέοι άνθρωποι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Θράκη μιλάνε όμως άλλη γλώσσα και έχουν άλλη θρησκεία, ηλικίας από 27 έ- ως 37 ετών συζητούν με τη συγγραφέα του βιβλίου. Όνειρό τους η δημιουργική συνύπαρξη και σύμπραξη χριστιανών και μουσουλμάνων. «Χωρίς εμμονές», λέει η συγγραφέας, «χωρίς αναμάσημα στερεοτύπων, χωρίς να παρασύρονται από τον πειρασμό της παραίτησης, της εμπάθειας, της απελπισίας ή της παθητικότητας, βρίσκουν την ευτυχία στο μωσαϊκό του πολυπολιτισμού της Θράκης.» Μαρία Λαζίδου-Κατσελίδου ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÉÌÇÓ óôïí Ê. ÂÜñíáëç áðü ôçí ÅËË Ç Åôáéñßá ÅëëÞíùí Ëïãïôå íþí, ãéïñôüæïíôáò ôá 80 ñüíéá áðü ôçí ßäñõóÞ ôçò, ðñáãìáôïðïßçóå óåéñü åêäçëþóåùí ôéìþíôáò ôïõò óðïõäáßïõò ëïãïôý íåò ðïõ ñçìüôéóáí Ðñüåäñïé Þ ìýëç ôçò, üðùò ÊáæáíôæÜêçò, ÂÜñíáëçò, Óéêåëéáíüò ê.ü. ÏìéëçôÞò ãéá ôïí Èñáêéþôç Êþóôá ÂÜñíáëç Þôáí ï óõìðáôñéþôçò ìáò Íßêïò Êõôüðïõëïò. Ôçí ïìéëßá ôïõ èá äçìïóéåýóïõìå óôï åðüìåíï öýëëï ìáò. Ôçí åêäþëùóç ðáñáêïëïýèçóáí ìýëç ôïõ óõëëüãïõ ìáò, ìá êáé Üëëïé óõìðáôñéþôåò. Óôç öùô.: ÔÜóïò ÃåùñãéÜäçò, Áõãåñ. Ìáõñéþôçò, Âïýëá Áñâáíéôßäïõ, Íßêïò Êõôüðïõëïò, Ì. Êáíäýëç, êáé ôá ðáéäéü ôïõ ê. Íßêïõ, ÆùÞ êáé Âßêôùñáò. Ëßãá ëüãéá ãéá ôç æùþ ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò Ê áôü ôï óõíáîüñé ç Áãßá ÂáñâÜñá ãåííþèçêå êüðïõ óôçí ÁíáôïëÞ ãýñù óôï 300 ì.. êáé åìáñôýñçóå ìå ôïõò ôåëåõôáßïõò äéùãìïýò ôùí ñéóôéáíþí. Ï ðáôýñáò ôçò Äéüóêïõñïò, Þôáí ëëçíáò ôïðüñ çò ôïõ ñùìáúêïý êñüôïõò êáé öõóéêü åéäùëïëüôñçò. Áðü ìéêñþ Þôáí ðïëý üìïñöç êáé ï ðáôýñáò ôçò, ðïõ ôçí áãáðïýóå ðüñá ðïëý, ãéá íá áðïöýãåé ôïõò êéíäýíïõò êüèå åðéêïéíùíßáò ôçò ìå ôïí Ýîù êüóìï ôçí Ýêëåéóå óå Ýíáí ðýñãï, üðïõ ôçò ðáñåß å üëá ôá áãáèü. Ôï ìïéñáßï üìùò äåí áðïöåýãåôáé êáé ç ÂáñâÜñá ìõþèçêå óôïí ñéóôéáíéóìü, ï ðáôýñáò ôçò ôï áíáêáëýðôåé êáé áðü ôüôå Üñ éóå ç ìåãüëç äéýíåîç, ðïõ ôçí ïäþãçóå óôï ìáñôýñéï. Áðü ìüíïò ôïõ êáôþããåéëå ôçí êüñç ôïõ óôéò Áñ Ýò üðïõ Üñ éóáí ïé áíáêñßóåéò êáé ôá óêëçñü âáóáíéóôþñéá, üóï êáé ç åðéìïíþ ôçò ÂáñâÜñáò óôçí ðßóôç ôçò. Ôüóç Þôáí ç óêëçñüôçôá ôïõ ðáôýñá ôçò ðïõ æþôçóå óôï ôýëïò íá ôç óêïôþóåé ï ßäéïò. Ç ëáôñåßá ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò åßíáé á- ðëùìýíç áðü ðáëéü óå ïëüêëçñç ôçí ÅëëÜäá, åßíáé åèéìéêþ ìðïñåß íá ðåé êüðïéïò, äåéóéäáéìïíéêþ, Ý åé êáé ðáãáíéóôéêü óôïé åßá. Êáô Üëëïõò ëáïãñüöïõò óõíäýåôáé ìå ôç ëáôñåßá ôçò áñ áßáò êïõñïôñüöïõ èåüò ÅêÜôçò. Ç Áãßá ÂáñâÜñá, þò åðßêïõñïò ôïõ áíèñþðïõ, ìðïñåß íá áíôéêáôýóôçóå ôçí áñ áßá èåüôçôá. Ïé åðéäçìßåò ôçò åõëïãéüò áëëü êáé ï ðñïëçðôéêüò öüâïò ãéá ôï ìåãüëùìá ôùí ðáéäéþí ñåéáæüôáí ìéá äõíáìéêþ êáé üìïñöç áãßá ðïõ êáé ôï ßäéï ôï üíïìü ôçò Þôáí öïâéóôéêü, áëëü êáé ôï ìáñôýñéü ôçò ðïëõáßìáêôï êáé ïé ðëçãýò ôïõ ìáñôõñßïõ ôçò èåñáðåýôçêáí èáõìáôïõñãéêü. O ëáúêüò ôñüðïò ëáôñåßáò äéáöýñåé áðü ðåñéï Þ óå ðåñéï Þ. Óôç ÌéêñÜ Áóßá óõíáíôüìå ôéò ìåëüðéôåò, ðáíóðåñìßá, ôçí Ýêèåóç óôï ôñßóôñáôï (üëá áõôü åßíáé óõíäåäåìýíá ðéï ðïëý ìå ôçí ëáôñåßá ôçò áñ áßáò èåüò Å- êüôçò). Ç óçìáíôéêüôåñç üìùò (ëáïãñáöéêþ êáé ÐáíåëëÞíéá) ðñïóöïñü ðñïò ôçí Áãßá ÂáñâÜñá åßíáé ôá åïñôáóôéêü êüëëõâá Þ óðåñíü, ðïõ áëëéþò ëýãïíôáé êáé âáñâüñá. ÐñïóöÝñïíôáé óôçí ùñáßá Áãßá ãéá íá êñáôþóåé ôá ðñüóùðá üëùí ùñáßá êáé ìáêñéü áðü ôéò äõóìïñößåò ôçò åõëïãéüò. Ãé áõôü, óýìöùíá ìå ôï Ýèéìï èá öüíå üëïé áðü ôç âáñâüñá êáé èá ìïéñüóïõí êáé óôïõò Üëëïõò. Èá Ýëåãå êáíåßò ìéá êïéíùíßá áìõíôéêþò áëëçëåããýçò. Ôï Ýèéìï ôçò ÂáñâÜñáò üðùò åßíáé ãíù- óôü óå üëïõò ìáò Þôáí ðïëý äéáäåäïìýíï óôçí ðåñéï Þ ôçò ÈñÜêçò êáé óôçí ÁíáôïëéêÞ Ìáêåäïíßá. ÐñÝðåé íá åßíáé óõíäåäåìýíï ìå ôçí ðñïâïëþ ôçò èåñáðåõôéêþò éäéüôçôáò ôçò Á- ãßáò óôçí áññþóôéá ôçò åõëïãéüò áëëü êáé ìå ôçí ðáñáãùãþ ôïõ óéôáñéïý, ôüóï áðáñáßôçôïõ ãéá ôçí ðáñáóêåõþ ôïõ ðïëýôéìïõ øùìéïý. Ðþò üìùò îåêßíçóå ôï Ýèéìï ôçò âáñâüñáò óôç ÈñÜêç; ÕðÜñ ïõí ïé åêäï Ýò ðïõ ëýíå üôé óå äýï ðåñéðôþóåéò ðïõ äçëçôçñéüóôçêå ôï øùìß êáé Üëëá ôñüöéìá áðü å èñïýò ôçò ñéóôéáíïóýíçò, ôïõò Ôïýñêïõò óå ìéá ðåñßðôùóç, ôïí ðáôýñáò ôçò Áãßáò óôçí Üëëç, ç åðýìâáóç ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò Þôáí Üìåóç. ÐáñïõóéÜóèçêå óôïí ýðíï êüðïéáò ãõíáßêáò êáé ðñïåéäïðïßçóå ôïõò ðéóôïýò íá ìçí öüíå áðü ôï äçëçôçñéáóìýíï øùìß áëëü íá âñüóïõí óéôüñé êáé ü,ôé Üëëï âñßóêåôáé óôá óðßôéá áõôþ ôçí ðåñßïäï (óõíþèùò îçñïß êáñðïß êáé áðïîçñáìýíá öñïýôá), ãéá íá ðåñüóïõí ôéò äýóêïëåò áõôýò ìýñåò ôïõ åéìþíá. ôóé Ýãéíå ç ðñþôç ÂáñâÜñá. Ìéá Üëëç åêäï Þ åßíáé áõôþ ðïõ óõíäýåôáé üðùò åßðáìå ìå ôç ëáôñåßá ôçò Áñ áßáò èåüò, ôçò ÅêÜôçò. Óôçí áñ áßá ÈñÜêç ç ðáñáãùãþ ôïõ óéôáñéïý áðïôåëïýóå âáóéêþ ïéêïíïìéêþ äñáóôçñéüôçôá ôùí êáôïßêùí. Ãéüñôáæáí óôéò áñ Ýò ôïõ åéìþíá ôá "Åêáôáßá" ðñïò ôéìþí ôçò èåüò ÅêÜôçò. ÁõôÞí ôçí åðï- Þ ïé áðïèþêåò ôùí óðéôéþí Þôáí ãåìüôåò óéôüñé ðïõ åß áí èåñßóåé ôï êáëïêáßñé, êáèþò êáé Üëëá ðñïúüíôá, üðùò îçñü óýêá, óôáößäåò, êáñýäéá êëð., ðïõ äéáôçñïýíôáé ãéá ìåãüëï ñïíéêü äéüóôçìá. Ìå áõôü ôá õëéêü ðáñáóêåýáæáí ôï Åêáôáßï Äåßðíï. Ç âáñâüñá ðéèáíüí íá áíôéêáôýóôçóå ôï Åêáôáßïí Äåßðíïí ðïõ ðñüóöåñáí ïé Áñ áßïé óôç èåü æçôþíôáò íá ðñïóôáôåýåé ôïõò ß- äéïõò êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ åéìþíá, áëëü êáé ôï óéôüñé ðïõ åß áí óðåßñåé ëßãï ðñéí, óôï ôýëïò ôïõ öèéíïðþñïõ. ¼ðïéá åêäï Þ êáé áí äå èåß ï êáèýíáò, ôï Ýèéìï ôçò «ÂáñâÜñáò» áðïôåëåß áíáðüóðáóôï ìýñïò ôçò ëáúêþò ëáôñåõôéêþò ðáñüäïóçò ôçò ÈñÜêçò êáé óõíå ßæåôáé áäéüêïðá óôï ðýñáóìá ôùí áéþíùí. Êáé êüèå öïñü ðïõ îçìåñþíåé ç 4ç Äåêåìâñßïõ ç ìíþìç üëùí ãõñßæåé ðßóù óå åêåßíá ôá êñýá ðñùéíü ðïõ á- íïßãáìå ôá ìüôéá êáé ìáò ðåñßìåíáí ïé óïõðéåñßôóåò (ìðùë ôá ëýìå óþìåñá) ìå ôçí á- íéóôþ âáñâüñá êáé ôï óðßôé ìïó ïâïëïýóå óïõóüìé êáé êáíýëá. Μ. Λαζίδου ÂÉÂËÉÏÈÇÊÅÓ ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÓÌÏÕ: ÔåêìÞñéá áðü ôçí Áäñéáíïýðïëç êáé ôç ÂÜñíá Ó τις 5 Δεκεμβρίου 2004 έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης «Βιβλιοθήκες του Ελληνισμού: Τεκμήρια από την Αδριανούπολη και τη Βάρνα», με την παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλου και του Προέδρου της Κυβέρνησης κ. Κ. Καραμανλή, του κ. Απόστολου Κακλαμάνη, Προέδρου της προηγούμενης Ελληνικής Βουλής και πολλών άλλων επισήμων. Η έκθεση οργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώθηκε μία σειρά εκδηλώσεων οι οποίες ήταν αφιερωμένες στη συμπλήρωση των ογδόντα χρόνων από την ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στον κορμό της Ελλάδας, η οποία εορτάσθηκε το Η έκθεση παρουσιάζει τη ζωή και ιδίως την εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα των Ελλήνων της Αδριανούπολης, της Βάρνας και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, μέσα από τα πλέον α- διάψευστα τεκμήρια της πνευματικής ακμής ενός τόπου που είναι τα βιβλία και γενικά η έντυπη παραγωγή. Εκτίθενται επίσης πολλές φωτογραφίες και χάρτες και άλλα κειμήλια και μικροαντικείμενα σχετικά με τα βιβλία και την τυπογραφία. Όλα αυτά τα πολύτιμα έντυπα καταγράφηκαν με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και με την οικονομική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων και Μητροπόλεως 1, στο Ισόγειο και θα είναι ανοιχτή μέχρι τέλους Ιανουαρίου Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και αξίζει τον κόπο για όλους τους Εβρίτες και τους Θρακιώτες γενικότερα να επισκεφθούν τη σπουδαία αυτή έκθεση. Μ. Λ.

6 Óåëßäá 6 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 Ãéá ôïí ê. Èåüäùñï ÊáëáúôæÞ ÁãáðçôÝ ÈïäùñÜêç Ç ðåñéãñáöþ óïõ ãéá ôçí áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí Þôáíå óùóôþ, ëåðôïìåñåéáêþ êáé åìðåñéóôáôùìýíç. Ïé Üíèñùðïé ðïõ óïõ äþóáíå ôéò ðëçñïöïñßåò ðñýðåé íá Þôáíå Üôïìá ðïõ æþóáíå ôá ãåãïíüôá êáé ôá èõìüôáíå ðïëý êáëü. Åãþ ðáéäüêé Ýíäåêá ñüíùí ôüôå, Þìïõíá áõôüðôçò ìüñôõñáò ôùí ãåãïíüôùí êáé óïõ âåâáéþíù üôé Ýôóé ãßíáíå. Ôçí þñá ðïõ ï Áèçíüäùñïò Ýìðáéíå ìå ôïõò óõíôñüöïõò ôïõ óôï óðßôé ôçò ïéêïãåíåßáò ÑÜóóá, ðïõ Þôáíå ôï Áñ çãåßï ôùí Ãåñìáíþí, åãþ âñéóêüìïõí áêñéâþò áðýíáíôé, áêïõìðéóìýíïò óôïí ôïß ï ôïõ óðéôéïý ôïõ ÃéÜííç ÓéäåñÜ (óçìåñéíþ êáôïéêßá ÌðáóäÜñá) êáé Ýâëåðá üëá üóá ãéíüôáíå. ÌåôÜ ôç óýóêåøç âãþêå ï Èýìéïò Ðáðáóôåñãßïõ êáé Üñ éóå íá öùíüæåé: «ÃñÞãïñá íá ðüñïõìå ôá üðëá áðü ôá ãýñù óðßôéá êáé íá ôá äéþîïõìå ðñïò ôá Êïßëá.» ÁìÝóùò üëá ðñáãìáôïðïéþèçêáí ìå ìåãüëç ôá ýôçôá. Óå ñüíï ñåêüñ öèüóáíå ïé ÂïúäÜìáîåò, Þñèáíå ôá ðáëéêüñéá êáé áñ ßóáíå íá âãüæïõíå ôïí ïðëéóìü áðü ôá ãýñù óðßôéá (ôçò Êïýëáò Éùáíáíßäïõ, ôïõ Èüäùñïõ Êáðëáíßäç, ôïõ Ìé. Ðïõëôóßäç, ôçò ÓïõëôÜíáò Íôáïýôç, ôçò Åõèõìßáò ÍéêïëáÀäïõ). Ôé íá óïõ ðù. Ðïëýò ïðëéóìüò. ¼ðëá, ðïëõâüëá, ìõäñüëéá, êéâþôéá ìå óöáßñåò êáé åéñïâïìâßäåò. Ãåìßæáíå ôá êüññá êáé öåýãáíå ãñþãïñá. Ãéá ôéò õðüëïéðåò ìýñåò üëá óõíýâçóáí üðùò ôá ðåñéãñüöåéò. Ó åõ áñéóôþ ðïëý êáé óå óõã áßñù ðïõ áíáöýñåéò ôï üíïìá ôïõ Ìé Üëç Ðïõëôóßäç, ôïõ çñùéêïý ôüôå ðáëéêáñéïý ðïõ ìå ôç ãåííáéïäùñßá ôïõ Ýóùóå ôçí êùìüðïëþ ìáò áðü ôç óöáãþ êáé ôçí êáôáóôñïöþ. Ï Ìé Üëçò Ðïõëôóßäçò ìå ôçí ïìüäá ôïõ Ýóôçóå åíýäñá óôïõò Ãåñìáíïýò ðïõ Ýñ ïíôáí áðü ôçí Áëåîáíäñïýðïëç óå Ýíá óçìåßï ðïëý óçìáíôéêü. Áêñïâïëßóôçêå ìå ôïõò óõíôñüöïõò ôïõ äåîéü ôïõ äçìüóéïõ äñüìïõ ìýóá óå èüìíïõò, áðýíáíôé áðü ôá ìáíôñéü ôïõ Ãéáíôóåëßäç. Ç êáèõóôýñçóç ðïõ ðñïêüëåóå óôïõò Ãåñìáíïýò ìå ôç óèåíáñþ áíôßóôáóþ ôïõ, Ýäùóå ôçí åõêáéñßá êáé ôï ñüíï óå ü- ëïõò ôïõò Öåñéþôåò íá åãêáôáëåßøïõí óå äåõôåñüëåðôá ôçí êùìüðïëþ ôïõò êáé íá âñåèïýí óôïí Ãêéáïýñ ÁíôÜ, áðýíáíôé áðü ôá ôïõñêéêü öõëüêéá. Ôüôå üëïò ï êüóìïò ìéëïýóå ãéá ôïí Ìé Üëç Ðïõëôóßäç. Åìåßò, ìéá ðáñýá á- ðü ãåéôïíüðïõëá (ÐÝôñïò Áëåîßêïò, ÖÜíçò Á- ëåîßêïò, Ãéþñãïò ÊáíôáñôæÞò êé åãþ), ðþãáìå êáé âñþêáìå ôï ëüêùìá áðü ôï ïðïßï ï Ðïõëôóßäçò ôýðçóå ôïõò Ãåñìáíïýò. ÂñÞêáìå ìüëéóôá êáé êüëõêåò. Åêåß ìáò ïäþãçóå ï èáõìáóìüò ìáò. Äåí îýñù áí ï Ìé Üëçò Ðïõëôóßäçò ôéìþèçêå áðü ôçí Ðïëéôåßá ìå ìéá óýíôáîç ôçò Å- èíéêþò Áíôßóôáóçò. ÐÜíôùò ï ÄÞìïò Öåñþí ðñýðåé êüôé íá êüíåé ãéá íá ôéìþóåé ôçí çñùéêþ ðñüîç ôïõ ðáëéêáñéïý áõôïý, Ýóôù êáé êáèõóôåñçìýíá. Öéëéêüôáôá Ðáýëïò ÌðïãéáôæÞò Äåí ðéóôåýïõí óôç «èåü ôý ç» ïé Èñáêéþôåò; Áõôü áíáñùôéýôáé ï «ÅðåíäõôÞò», ï ïðïßïò áíáöýñåé üôé ïé ëëçíåò "êáôáèýôïõí" óôá íüìéìá ôõ åñü ðáé íßäéá Ýîé åêáôïììýñéá åõñþ! Ïé êüôïéêïé ôçò ÈñÜêçò îïäåýïõí ëýåé ôá ëéãüôåñá ñþìáôá áð üëåò ôéò ãåùãñáöéêýò ðåñéöýñåéåò ôçò ÅëëÜäáò. Ïé ðëýïí äåéíïß êõíçãïß ôçò ôý çò êáôïéêïåäñåýïõí óôá ÄùäåêÜíçóá. ÁõôÞ åßíáé ç ðñáãìáôéêüôçôá, ç ïðïßá áðïôõðþíåôáé áðü ôá åðßóçìá óôïé åßá ðïõ äéáèýôåé ï ÏÐÁÐ ãéá ôïí ôæßñï ôùí ôõ åñþí ðáé íéäéþí óôï 9ìçíï ôçò öåôéíþò ñïíéüò. ôýðçóáí "êüêêéíï" ïé áêüëõðôåò åðéôáãýò ÃÉÁÓÅÑ ÁÑÁÖÁÔ Ôï ôýëïò åíüò çãýôç Έφυγε από τη ζωή μετά από μακρόχρονη ασθένεια ο ηγέτης των Παλαιστινίων Γιάσερ Αραφάτ το όνομα του οποίου τις τελευταίες δεκαετίες συνδέθηκε άμεσα και ο- λοκληρωτικά με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για αναγνώριση του δικαιώματός του να έχει τη δική του πατρίδα και να ζήσει ειρηνικά σ αυτή. Δυστυχώς μέχρι σήμερα όχι μόνο έμεινε ανεκπλήρωτο το όραμά του αλλά διαπράττονται βάναυσα εγκλήματα από ισραηλινές δυνάμεις κατοχής σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Συνεχίζεται αδυσώπητα η πολιορκία των Παλαιστινιακών πόλεων και χωριών και προσφυγικών στρατοπέδων στη Δυτική όχθη. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν να χτίζουν το διαχωριστικό τείχος, να κομματιάζουν τα παλαιστινιακά εδάφη και να εξαναγκάζουν το λαό να ζει σε συνθήκες απαρτχάιντ. Θεωρούμε πως η Διεθνής Κοινότητα δεν θα πρέπει να μείνει απαθής και σε συνεργασία με τη νέα ηγεσία των Παλαιστινίων θα αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται, έτσι ώστε να προσφέρει τη διεθνή προστασία της στον πολύπαθο Παλαιστινιακό λαό και θα αναγκάσει τους ιστραηλινούς στρατηγούς να σταματήσουν τις κατασταλτικές ενέργειές τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει ο ΟΗΕ και άλλοι διεθνείς Οργανισμοί να παρέμβουν και να α- παιτήσουν από το Ισραήλ να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΟΗΕ που διασφαλίζουν την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, το δικαίωμα των προσφύγων να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ό- πως επίσης την εφαρμογή των αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με το ισραηλινό διαχωριστικό τείχος. Έτσι μόνο θα δικαιωθεί ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού και του ηγέτη του Γιάσερ Αραφάτ. Μαρία Κανδύλη Óå äåéíþ èýóç Ý åé ðåñéýëèåé óôçí ðëåéïíüôçôü ôïõ ï åìðïñéêüò êüóìïò ôçò þñáò, êáèþò ç äñáìáôéêþ ìåßùóç ôùí óõíáëëáãþí áõîüíåé óå ìåãüëï âáèìü ôá ðñïâëþìáôá ñåõóôüôçôáò ðïõ Þäç áíôéìåôþðéæå. Ôá ðñïâëþìáôá áõôü áðïôõðþíïíôáé áíüãëõöá óôïõò ëåãüìåíïõò äåßêôåò «áóöõîßáò» ôçò áãïñüò, ôéò áêüëõðôåò åðéôáãýò êáé ôéò áðëþñùôåò óõíáëëáãìáôéêýò. Óôï ôýëïò ôïõ ÍïÝìâñç ôá öýóéá Ýöôáóáí óôá 922,7 åêáô. åõñþ êáé ðáñïõóßáóáí óçìáíôéêþ áýîçóç êáôü 117,17% óå óýãêñéóç ìå ôïí áíôßóôïé ï ìþíá ðýñõóé, åíþ óõíáëëáãìáôéêýò ðïõ Ýìåéíáí áðëþñùôåò Þôáí 154,7 åêáô. åõñþ, áõîçìýíåò êáôü 24,9% óå åôþóéá âüóç. ÁõîçôéêÝò ôüóåéò ðáñïõóßáóáí óôçí Áí. Ìáêåäïíßá-ÈñÜêç êáôü ôïí Ïêôþâñéï óå ó Ýóç ìå ôï áíôßóôïé ï ðåñóéíü äéüóôçìá ïé áêüëõðôåò åðéôáãýò êáé äéáìáñôõñçìýíåò óõíáëëáãìáôéêýò. Ç áîßá ôùí åðéôáãþí áíþëèå óå 3,52 åêáô. åõñþ Ýíáíôé 2,48 ôùí ðåñóéíþí, åíþ ïé óõíáëëáãìáôéêýò áíþëèáí óå 0,63 á- ðü 0,53 åêáô. åõñþ. Ï åéñüôåñïò ìþíáò ðáñáìýíåé ï Éïýíéïò, üðïõ ç áýîçóç ôùí áêüëõðôùí åðéôáãþí áíþëèå óôï 158,8%. Ó ÏËÉÏ: Ïé óõíåéñìéêýò õðïèýóåéò êáé ïé óõíäõáóìïß ðïõ ðñïêáëïýíôáé óôï íïõ ìáò áðü ôéò ðáñáðüíù ïéêïíïìéêýò åéäþóåéò åßíáé üóá êáé ô' á- óôýñéá ôïõ áõãïõóôéüôéêïõ ïõñáíïý... Ôá æïýìå êáèçìåñéíü. Ãéá ðïéïõò èåïýò ìéëüíå! Ó.Á. ÔÏðÉÊÜ ÍÝÁ Ðñùôáãùíßóôñéá ç íåïëáßá óôç öéëßá ìåôáîý ÅëëÜäáò, Âïõëãáñßáò êáé Ôïõñêßáò, óôçí ðñþôç óõíüíôçóç ôïõ «äéêôýïõ ÍÝùí Åõñùðåñéï Þò âñïò - Ìáñßôóá - ÌÝñéôò» óôçí Áëåîáíäñïýðïëç. Óçìáíôéêü âþìá ìå óôü ï ôç óýóöéîç ôùí ó Ýóåùí ìåôáîý ôùí íýùí áðü ôçí ÅëëÜäá, ôç Âïõëãáñßá êáé ôçí Ôïõñêßá êáé ôçí áíüëçøç êïéíþí äñüóåùí ðñáãìáôïðïéþèçêå óôçí Á- ëåî/ðïëç ìå ðñùôïâïõëßá ôçò Íïìáñ éáêþò Áõôïäéïßêçóçò Ñïäüðçò- âñïõ. ÈñÜêç: ÔåñÜóôéï ãåùèåñìéêü ðåäßï. Å- íôùðßóôçêå óôçí ðåñéï Þ ôï ìåãáëýôåñï ãåùèåñìéêü ðåäßï ó üëç ôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç, óýìöùíá ìå ôéò áíáêïéíþóåéò åéäéêþí åðéóôçìüíùí óå çìåñßäá ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôçí Áëåî/ðïëç ìå èýìá «Ç áîéïðïßçóç ôçò ãåùèåñìßáò óôç ÈñÜêç». Äïìïëïãåßôáé ç ßäñõóç Éíóôéôïýôïõ Èñáêéêþí Ìåëåôþí óôçí Áëåî/ðïëç. ÅêöñÜæïíôáò ôç áñü êáé ôç óõãêßíçóþ ôïõ ï Ðñýôáíçò ôïõ ÄÐÈ ê. ÉùÜííçò Ó éíüò, óôç óýóêåøç ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå óôéò 25 Íïåìâñßïõ å.ý. óôï Äçìáñ åßï ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ ÄçìÜñ ïõ ê. Ãéþñãïõ ÁëåîáíäñÞ, äþëùóå: «Ìå èåóìéêþ ðñùôïâïõëßá ôïõ ÄÞìïõ Áëåî/ðïëçò, ôçò Íïìáñ ßáò - âñïõ êáé ôïõ Äçìïêñéôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ îåêéíü åðéôýëïõò ç õëïðïßçóç åíüò ðáëéïý ïíåßñïõ êáé ìéáò æùôéêþò áíüãêçò, ü é ìüíïí ôçò ÈñÜêçò ùò ôüðïõ êáé ùò áíèñþðùí, áëëü ôçò þñáò ìáò.» ÅâñïöÜñìá: Ìå êýñäç Ýêëåéóå ôï ðñþôï åííåüìçíï ôïõ 2004 ãéá ôçí ÅâñïöÜñìá. ÁíáìÝíåôáé íá óõìâüëëåé óôïí ôæßñï êáé ôçí êåñäïöïñßá êáé ç íýá óåéñü âéïëïãéêþí ðñïúüíôùí ôçò Åôáéñßáò. Ç áíåñãßá ôùí ãõíáéêþí óôïí âñï. - êñçîç ôçò áíåñãßáò äåß íïõí ôá íýá åðßóçìá óôïé åßá ôïõ ÏÁÅÄ. ÅðôÜ óôïõò äýêá áíýñãïõò åßíáé ãõíáßêåò. Ôçí ÐáíåëëáäéêÞ ðñùôéü óôçí áíåñãßá ôùí ãõíáéêþí êáôý åé ï íïìüò âñïõ. Êßíçóç ðñïþèçóçò ðïëéôéóìïý êáé ôý- íçò óôïí âñï. Çìåñßäá ìå èýìá Ç ôý- íç óôç ÈñÜêç ðñáãìáôïðïéþèçêå áðü ôçí Ýíùóç Åêáôáßïò óôï Äçìïôéêü áìöéèýáôñï ôïõ ÄÞìïõ Óïõöëßïõ. Ïé áãñüôåò ôïõ âñïõ áóöõêôéïýí. Ìïíüäñïìï ãéá ôçí åðßëõóç ðïëëþí áðü ôá áãñïôéêü ðñïâëþìáôá ôïõ íïìïý âñïõ öáßíåôáé üôé áðïôåëåß ç óôñïöþ óôéò âéïëïãéêýò êáëëéýñãåéåò êáé ôá ðñïúüíôá ðéóôïðïéçìýíçò ðñïýëåõóçò. Áõôü äéáðßóôùóáí ôá ìýëç ôïõ Íïìáñ éáêïý Óõìâïõëßïõ âñïõ êáé ïé áñìüäéïé öïñåßò ðïõ êëþèçêáí íá êáôáèýóïõí ôéò áðüøåéò êáé ôéò ðñïôüóåéò ôïõò ãéá ôï èýìá ôùí áãñïôþí ðïõ áðáó ïëåß ôï 37% ðåñßðïõ ôïõ óõíïëéêïý ðëçèõóìïý ôïõ íïìïý. Óå åðéöõëáêþ ïé äéùêôéêýò áñ Ýò ãéá ëáèñïìåôáíüóôåò. ÓôÞíïíôáé åíýäñåò êáôü ìþêïò ôïõ ðïôáìïý áðü ôï óôñáôü êáé ôçí áóôõíïìßá, êáèþò êáé óå êáßñéá óçìåßá ôçò åèíéêþò ïäïý áðü ôïõò öñïõñïýò óõíïñéáêþò öýëáîçò ðïõ ðåñéðïëïýí óå 24ùñç âüóç. Ïé óõíïñéïöýëáêåò åëýã ïõí äéåñ üìåíá áõôïêßíçôá, öïñôçãü, áãñïôéêýò áðïèþêåò êáé ðåæïýò ðïõ êéíïýíôáé êïíôü óôçí áðáãïñåõìýíç æþíç. ÃéïñôÞ ôóßðïõñïõ óôï Óïõöëß. ÎåðÝñáóå êüèå ðñïóäïêßá åðéôõ ßáò ç 2ç ãéïñôþ ôóßðïõñïõ óôï Óïõöëß. ÐÝíôå çìýñåò êåöéïý, áðü ôéò 10 Ýùò ôéò 14 Íïåìâñßïõ ðýñáóáí üóïé åðéóêýöèçêáí ôçí ðüëç ôïõ ìåôáîéïý. ÐñïâëÞìáôá óôï Íïóïêïìåßï Áëåî/ðïëçò. ëëåéøç ðñïóùðéêïý êáé ìç óõíôþñçóç ôïõ ìç áíïëïãéêïý åîïðëéóìïý åßíáé ôá ìåãüëá ðñïâëþìáôá óôï ôåñüóôéï ìéóïüäåéï Íïóïêïìåßï ôçò Áëåî/ðïëçò. Ç áéóèçôéêþ ôçò Áëåî/ðïëçò. ÁíåîÝëåãêôç áöéóïñýðáíóç óå êüèå óçìåßï ôçò ðüëçò, ïé äéáöçìéóôéêýò ðéíáêßäåò ðïõ êáôáêëýæïõí ôçí üìïñöç ðüëç, áëëïéþíïõí ôçí áéóèçôéêþ ôçò Áëåî/ðïëçò. ÐëÞèïò ôá ðáñüðïíá ôùí ðïëéôþí ãéá ôçí áéóèçôéêþ õ- ðïâüèìéóç ôçò ðüëçò ôïõò. ÍÝá äéåèíþò ðïéçôéêþ äéüêñéóç óå Áëåîáíäñïõðïëßôç. Ï ñþóôïò Óôáõñáêïýäçò êýñäéóå ôï 2ï âñáâåßï óå äéåèíþ ðïéçôéêü äéáãùíéóìü. Ìå ôï Ýñãï ôïõ ôéìü ü é ìüíï ôçí Áëåî/ðïëç êáé ôç ÈñÜêç, áëëü êáé ôçí ÅëëÜäá, áðïäåéêíýïíôáò üôé äéáèýôïõìå áíèñþðïõò ìå ðëïýóéï ðíåõìáôéêü åðßðåäï êáé åíåñãü ñüëï êáé èýóç óôï þñï ôùí ôå íþí êáé ôùí ãñáììüôùí. ÅñãïóôÜóéï ñáöþò óôñáôéùôéêþí åíäõìü- ôùí Ôñéãþíïõ. Åäþ êáé ïêôþ ñüíéá ïé åëðßäåò ãéá åñãáóßá åíüò ìåãüëïõ ìýñïõò ôçò ôïðéêþò êïéíùíßáò ôïõ Ôñéãþíïõ óôçñßæïíôáé óôï åñãïóôüóéï ñáöþò óôñáôéùôéêþí åíäõìüôùí, ôï ïðïßï, ðáñü ôéò áëëåðüëëçëåò õðïó Ýóåéò ôùí åêüóôïôå êõâåñíçôéêþí óôåëå þí, ðáñáìýíåé áíåêìåôüëëåõôï. Ïé óôñáôéùôéêýò óôïëýò ôùí óôñáôéùôþí ìáò ñüâïíôáé óôçí...êßíá! Åñãáæüìåíïé ôçò Íïìáñ ßáò âñïõ êáôü ôçò ÁãñïãÞò Á.Å. ÁðïöáóéóìÝíïé íá ìçí åðéôñýøïõí óôïõò õðáëëþëïõò ôçò ÁãñïãÞò íá áðïêôþóïõí ðñüóâáóç óôá áñ- åßá ôçò ÔïðïãñáöéêÞò õðçñåóßáò ôçò Íïìáñ ßáò âñïõ åìöáíßæïíôáé ôá ìýëç ôïõ Óõëëüãïõ ÕðáëëÞëùí ôïõ Íïìáñ éáêïý äéáìåñßóìáôïò âñïõ ìå ôçí áéôéïëïãßá üôé ìå ôçí ðáñýìâáóç ôçò ÁãñïãÞò èá æçìéùèïýí ïé áãñüôåò ôïõ íïìïý, áëëü êáé ïé ßäéïé, êáèþò åëëï åýåé ï êßíäõíïò ïñéóìýíïé áð áõôïýò íá ìåßíïõí ùñßò áíôéêåßìåíï êáé íá Üóïõí ôçí åñãáóßá ôïõò. ÔåñÜóôéåò ïé åõèýíåò ôçò Íïìáñ ßáò. Ç ÐåñéöÝñåéá ñåéüæåôáé ìåãüëá Ýñãá. Èá äïèåß áãþíáò ãéá ôçí áýîçóç ôïõ ðïóïóôïý áðïññïöçôéêüôçôáò ôïõ à ÊÐÓ óýìöùíá ìå ôïí Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôçò ðåñéöýñåéáò ÁÌÈ ê. Ìé Üëç Áããåëüðïõëï. Áíáðôõîéáêüò íüìïò. Éêáíïðïéåß ôçí ðëåéïíüôçôá ôùí áéôçìüôùí ôùí åðéìåëçôçñßùí ôçò ÈñÜêçò ï íýïò áíáðôõîéáêüò íüìïò. Ôá ðåñéóóüôåñá áéôþìáôá, êáôü ôïí ðñüåäñï ôïõ Åìðïñéêïý êáé Âéïìç áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ âñïõ ê. Äáôóåñßäç, õëïðïéïýíôáé ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï. ÅíôõðùóéáêÞ áýîçóç êåñäþí ôçò ÁÊÑÉ- ÔÁÓ ÁÅ. ÊáôÜ 62% áõîþèçêáí ïé ðùëþóåéò ôçò ÁÊÑÉÔÁÓ ÁÅ Ýíáíôé ôïõ áíôßóôïé- ïõ ðåñóéíïý åííåáìþíïõ. ÓêÝöôåôáé êáé ôï ìþêïò ç ÐçãÞ ÄåâåôæÞ. ÌåôÜ ôçí åðéôõ ßá ôçò óôïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò êáé ôï áñãõñü ìåôüëëéï ðïõ êáôýêôçóå óôï ôñéðëïýí ç ÐçãÞ ÄåâåôæÞ Ý åé óôá ó ÝäéÜ ôçò íá äïêéìüóåé ôéò äõíüìåéò ôçò êáé óôï áãþíéóìá ôïõ ìþêïõò. Óôï öùò ïéêéóìüò ðýíôå éëéüäùí åôþí óôï Ôñßãùíï. ÓçìÜäéá åíüò ïéêéóìïý ðýíôå éëéüäùí åôþí áíáêáëýöèçêáí ôõ áßá óôçí ðåñéï Þ ôçò ÖôåëéÜò ôïõ ÄÞìïõ Ôñéãþíïõ. Ïé áñ áéïëüãïé áñáêôçñßæïõí ôá åõñþìáôá ùò éäéáßôåñá óçìáíôéêü, åêöñüæïíôáò ôçí áíüãêç ãéá ôç äéåíýñãåéá ðåñáéôýñù Ýñåõíáò êáé ìåëýôçò óôçí ðåñéï- Þ. Ðåôñåëáéïáãùãüò ÌðïõñãêÜò-Áëåî/ðïëçò. ÐïëëáðëÜ ôá ùöýëç ãéá ôçí ÅëëÜäá. ÉóôïñéêÞò óçìáóßáò ç óõìöùíßá óõíåñãáóßáò ÅëëÜäáò, Ñùóßáò, Âïõëãáñßáò óôï å- ðßðåäï ôçò åíýñãåéáò. Åíéó ýïíôáé ïé ó Ýóåéò ðïëéôþí-äþìïõ óôéò ÖÝñåò. Óå åîýëéîç âñßóêïíôáé ïé ëáúêýò óõíåëåýóåéò óôéò ÖÝñåò ãéá ôçí êáôáãñáöþ ðñïâëçìüôùí, ðïõ áöïñïýí ôïí ß- äéï ôïí ðïëßôç êáé ôï ÄÞìï êáé ôá ÄçìïôéêÜ äéáìåñßóìáôá. Ç áíåñãßá óôç ÈñÜêç. Ìå áíçóõ çôéêïýò ñõèìïýò áõîüíïíôáé ôá ðïóïóôü ôçò áíåñãßáò óôïõò íïìïýò ôçò ÈñÜêçò, óýìöùíá ìå ôéò åêôéìþóåéò ôçò ÅèíéêÞò ÓôáôéóôéêÞò Õðçñåóßáò. Óå ü,ôé áöïñü ôçí ÐåñéöÝñåéá Áíáô. Ìáêåäïíßáò êáé ÈñÜêçò, ôï ðïóïóôü ôçò áíåñãßáò áíýñ åôáé óôï 13,9%. ÐëÞãìá ãéá ôïõò êáñêéíïðáèåßò. Áóèåíåßò ôçò ðåñéï Þò óôåñïýíôáé áðáñáßôçôçò íïóçëåßáò ëüãù âëüâçò åéäéêïý ìç áíþìáôïò (åðéôá õíôþ) óôï Íïóïêïìåßï ôçò Áëåî/ ðïëçò. Ï ìéêñüò ðñßãêéðáò óôçí Áëåî/ðïëç. Á- ðü ôéò 18 Ïêôùâñßïõ ôï Èåáôñéêü ÅñãáóôÞñé Í. ÏñåóôéÜäáò ôïõ È.Ê.Ð. Äéüíõóïò ðáñïõóéüæåé óôïõò ìáèçôýò ôïõ íïìïý âñïõ ôï áñéóôïýñãçìá ôïõ ÁíôïõÜí Íôå Óáéíô Åîéðåñý «Ï Ìéêñüò Ðñßãêéðáò óå èåáôñéêþ äéáóêåõþ ôïõ Ì. ÊïõãéïõìôæÞ. ÊéíçôÞ ÌïíÜäá ÅíïñéáêÞò ËáúêÞò ÂéâëéïèÞêçò. Óå ëåéôïõñãßá ôýèçêå ç ÊéíçôÞ ÌïíÜäá ôçò åíïñéáêþò ëáúêþò âéâëéïèþêçò ôïõ Ìéêñïý Äåñåßïõ. Ôá åãêáßíéü ôçò ðñáãìáôïðïéþèçêáí óôï áðïìáêñõóìýíï áõôü ìéêñü óõíïñéáêü ùñéü ôïõ Åâñïõ ôçí ÊõñéáêÞ 7 Íïåìâñßïõ. ôóé, Üñç óôçí ÊéíçôÞ ÂéâëéïèÞêç, èá ìðïñïýí íá åîõðçñåôïýíôáé ðáéäéü ôùí ó ïëåßùí ôçò ðåñéï Þò, ïé ðïëßôåò êáé ïé áîéùìáôéêïß ôùí óôñáôïðýäùí, áëëü êáé ïñåóßâéïé ðïìüêïé ìïõóïõëìüíïé, êáé üóïé åðéæçôïýí ôç ãíþóç, ôç ìüèçóç êáé ôçí øõ áãùãßá. Áîßæïõí èåñìü óõã áñçôþñéá óå üëïõò üóïé óõíýëáâáí ôçí éäýá êáé ôçí õëïðïßçóç ôçò ÅíïñéáêÞò ËáúêÞò ÂéâëéïèÞêçò ôïõ Ìéêñïý Äåñåßïõ.

7 ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 7 (Συνέχεια από το προηγούμενο) ÃÉÁ ÍÁ ÃÍÙÑÉÓÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá Íïìüò Èåóóáëïíßêçò óðïõ Þñèå ç þñá ôçò Ôïõñêïêñáôßáò. Ðáíôïý ðëáíéýôáé ç ìïñöþ ôïõ êáôáêôçôþ. Ôüôå ðïõ ôï êåíôñéêü ôìþìá ôçò ìéêñþò ðüëçò á- ðëùíüôáí áðü ôïí ÂáñäÜñç ìý ñé ôïí Ëåõêü Ðýñãï êáé áðü ôçí ðáñáëßá ìý ñé ôç ìïíþ ÂëáôôÜäùí, Ýêëåéóå ìýóá ôïõ ôéò ôñåéò êýñéåò öõëåôéêýò ïìüäåò ëëçíåò, Ôïýñêïõò, Å- âñáßïõò êáé ôéò ðåñéóóüôåñåò ìåéïíüôçôåò. Ìüëéò ðýíôå êåíôñéêïß äñüìïé óôñùìýíïé ìå ìåãüëåò ðýôñåò êáé ãýñù óïêüêéá ðïõ Üíïíôáé óôï âüèïò. Óôçí ðåñéï Þ ãýñù áðü ôï Åðôáðýñãéï ðïõ åßíáé ãíùóôþ ùò ÌðáÀñé æïõí ïé Ôïýñêïé, åíþ ïé ëëçíåò óõóðåéñþíïíôáé ãýñù áðü ôéò ìéêñýò, ðåñéöñïíçìýíåò áðü ôïõò Ôïýñêïõò, óõíïéêßåò ôïõ êýíôñïõ. Ïé åêêëçóßåò ìåôáôñýðïíôáé óå ôæáìéü. Ïé ìåôáâõæáíôéíýò åßíáé ôáðåéíýò êáé á- ðýñéôôåò. ôßæïíôáé óôç èýóç ðáëáéüôåñùí âõæáíôéíþí ìå ìåãüëåò ðñïöõëüîåéò^ ï ãéïò Á- èáíüóéïò, ï ãéïò Áíôþíéïò, ï ãéïò ÌçíÜò. Ôïí 15ï áéþíá ôßæåôáé ï Ðýñãïò ôùí Ëåüíôùí óáí ï õñùìáôéêüò ðýñãïò, óôçí ßäéá èýóç ðïõ Þôáí áñ áéüôåñïò ðýñãïò áðü ôç âõæáíôéíþ ï ýñùóç. Áñãüôåñá ïé Ôïýñêïé ôïí ñçóéìïðïéïýí ãéá ôéò èáíáôéêýò åêôåëýóåéò êáé ôïí ïíïìüæïõí Êáíôß ÊïõëÝ (Ðýñãïò ôïõ Áßìáôïò). ÔåëéêÜ ìå ôçí áðåëåõèýñùóç áðïêôü êáé ôï ëåõêü ôïõ ñþìá êáé ôç óçìåñéíþ ôïõ ïíïìáóßá Ëåõêüò Ðýñãïò, ôï êáìüñé ôçò ðïëéôåßáò. Ïé áíáìíþóåéò ðïõ êñýâåé åßíáé ðïëëýò. ÓÞìåñá ëåéôïõñãåß ùò ìïõóåßï ìå âõæáíôéíü åêèýìáôá, êåñáìéêü, åéêüíåò, èïëùôïß ðáëáéï ñéóôéáíéêïß ôüöïé, ñõóü êïóìþìáôá, áããåßá, êïììüôéá ìùóáúêþí êáé åðéãñáöýò. Τμήμα του εσωτερικού μέρους. Παλαιοχριστιανικός τάφος σε μικρό θολωτό δωμάτιο του Πύργου. Áðü ôüôå êýëçóáí ôá ñüíéá. Ç Èåóóáëïíßêç áíáðôýóóåôáé ðüëé êáé ãßíåôáé ôï óçìáíôéêü ëéìüíé ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò, ðüëç óõíáñðáóôéêþ. ÓõíäÝåôáé óéäçñïäñïìéêü ìå ôçí Åõñþðç, üðùò êáé ìå ôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç. Áñ ßæïõí íá êõêëïöïñïýí ôá ðñþôá éððþëáôá ôñáì êáé êïóìåßôáé ìå óçìáíôéêü êôßñéá êáé ìíçìåßá ôïõñêéêþò áñ éôåêôïíéêþò üðùò ôï ÁëáôæÜ ÉìáñÝô, ôéóìýíï óôá 1484, Το Αλατζά Ιμαρέτ τζαμί (1500 μ.χ.). ôï ôæáìß áìæü ÌðÝç, åíþ äßðëá óôï ôæáìß åßíáé ôï ÌðåæåóôÝíé êáé ôýóóåñá ïèùìáíéêü ëïõôñü ( áìüì). ÊÜôù áðü ôçí åêêëçóßá ôùí Áãßùí Áíáñãýñùí åßíáé ôï ÐáóÜ áìüì. ü- ðïõ Þôáí ôá ðáóßãíùóôá ëïõôñü «Öïßíéî». Ðßóù áðü ôïí Ðïëéïý ï ãéï ÄçìÞôñéï åßíáé ôï Ãåíß áìüì ôïõ 16ïõ áé. ÁðÝíáíôé óôçí Ðáíáãßá ôùí áëêýùí, ãíùóôü ùò ëïõôñü «ÐáñÜäåéóïò», åßíáé ôï Ãéá ïõíôß áìüì ôïõ 16ïõ áé. êáé ôýëïò åßíáé ôï ÌðÝé áìüì, ôï ðáëéüôåñï ïèùìáíéêü ëïõôñü. ÁëëÜ êáé ôï Το Μπέη Χαμάμ (1444 μ.χ.). óðßôé üðïõ ãåííþèçêå ï ÌïõóôáöÜ ÊåìÜë, ï Áôáôïýñê. Ç óêëáâéü êñüôçóå ìý ñé ôï Ôçí çìýñá ôçò ãéïñôþò ôïõ ðñïóôüôç Áãßïõ ôçò, ç Èåóóáëïíßêç ðáñáäßäåôáé áðü ôïõò Ôïýñêïõò óôçí ÅëëÜäá. îù áðü ôçí ðüëç, óôï ùñéü ðïõ óþìåñá ëýãåôáé ÃÝöõñá (ôüôå ëåãüôáí Ôïøßí), ëýíå üôé åßíáé ôï êïíüêé ôïõ ÐáóÜ, üðïõ Ýãéíå ç óõìöùíßá. ¼ìùò ôïí Áýãïõóôï ôïõ 1917 âõèßæåôáé óôçí áðåëðéóßá, óôçí áèëéüôçôá êáé óôï ðýíèïò. Ìéá ðõñêáãéü ïñßæåé ôï èüíáôï ôçò ðüëçò. Ðáíéêüò êáé á- ðüãíùóç åðéêñáôïýí ðáíôïý. íá ó Ýäéï ôïõ áñ éôýêôïíá ÅñíÝóô Å- ìðñüñ óþæåé ôç ëåâåíôïìüíá ôïõ âïññü êáé äý åôáé ôïõò ðñüóöõãåò ìåôü ôç ÌéêñáóéáôéêÞ êáôáóôñïöþ. Áõôïß Ýäùóáí ìéá ìåãüëç þ- èçóç óôéò ÔÝ íåò êáé ôá ÃñÜììáôá. Äåí Þñèáí óáí ðñüóöõãåò áëëü óáí ìðüëéá, ãéá íá ìðïëéüóïõí ôïõò ëëçíåò. Ôüôå áñüæåôáé ç ïäüò ÁñéóôïôÝëïõò ìå ïéêïäïìýò âõæáíôéíïý ñõèìïý (óôïýò ìå ðåñéóôýëéá) êáé ïé ìåãüëåò ðëáôåßåò Äéïéêçôçñßïõ, ÁñéóôïôÝëïõò êáé Å- ëåõèåñßáò. ðåéñåò ïé êáôáóôñïöýò ðïõ ôýðçóáí áõôþ ôçí ðüëç. ÓÞìåñá ç Èåóóáëïíßêç åßíáé ïëüêëçñç Ýíá ìïõóåßï. Áíáñßèìçôåò ïé ïìïñöéýò ôçò, ðïëõüñéèìá ôá éóôïñéêü ìíçìåßá ôçò, êáé áíõðýñâëçôåò ïé ùñáéüôåñåò êáé ðáëáéüôåñåò âõæáíôéíýò åêêëçóßåò ôçò: Εσωτερικό του ναού του Αγίου Δημητρίου. ãéïò ÄçìÞôñéïò. íáò ðáñ ïò ôïõ Éëëõñéêïý, ï Ëåüíôéïò, ï ïðïßïò Þôáí Ýíáò áðü ôïõò áíáñßèìçôïõò ðéóôïýò ðïõ åõåñãåôþèçêáí áðü ôïí Ñùìáßï óôñáôéþôç êáé ñéóôéáíü ìüñôõñá ÄçìÞôñéï, Ý ôéóå ôï 412 ôïí ðïëéïý- ï ôçò Èåóóáëïíßêçò, óôï óçìåßï ðïõ ìáñôýñçóå ï Üãéïò ôá ñüíéá ôïõ äéùãìïý ôùí ñéóôéáíþí áðü ôïí Äéïêëçôéáíü êáé ôïí ÃáëÝñéï. Ç åêêëçóßá Ýãéíå ôæáìß óôçí ÏèùìáíéêÞ êõñéáñ ßá, êüçêå óôçí ðõñêáãéü ôï 1917 êáé îáíá ôßóôçêå ìåôü áðü äýêá ñüíéá. Ðáíáãßá Á åéñïðïßçôïò. ôéóìýíç ôïí 5ï áé. óôá åñåßðéá ñùìáúêïý ëïõôñïý, ôñßêëéôç âáóéëéêþ, ìå ôçí åéêüíá ôçò Èåïôüêïõ ðïõ äåí åß å öôéüîåé Ýñé (á- åéñïðïßçôïò). Áãßá Óïößá (7ïò áé.). Óå ó Þìá âáóéëéêþò, åßíáé áðü ôá óçìáíôéêüôåñá âõæáíôéíü ìíçìåßá ôçò ðüëçò êáé áðïôåëåß ìéêñïãñáößá ôçò Áãßáò Óïößáò ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò. Ðáíáãßá ôùí áëêýùí. Íáüò ôïõ 11ïõ áé., óôï þñï ðïõ âñßóêïíôáí ôá ãíùóôü áë êùìáôüäéêá, ôá ïðïßá å- ðéâéþíïõí óôçí ðåñéï Þ áðü ôá âõæáíôéíü ñüíéá ìý ñé óþìåñá. ãéïò Íéêüëáïò ï Ïñöáíüò. åé ðïëý üìïñöåò ôïé ïãñáößåò êáé áíþêåé óôç ìïíþ ÂëáôôÜäùí. ÌïíÞ ÂëáôôÜäùí. Ç ìïíþ âñßóêåôáé óôá âõæáíôéíü ôåß ç ôçò Èåóóáëïíßêçò êáé óôç ìåóáßá ðýëç ôçò Áêñüðïëçò. Åßíáé ôéóìýíç åðüíù óå âñá þäåò êáé êáôçöïñéêü Ýäáöïò, ãé áõôü êáé ç ðåñéï Þ ïíïìüæåôáé ôï ìðáëêüíé ôçò ðüëçò. Åßíáé ôï ìüíï âõæáíôéíü ìïíáóôþñé ôçò Èåóóáëïíßêçò ðïõ Üíôåîå ôç ìáíßá ôùí Ôïýñêùí êáé ëåéôïõñãåß ìý ñé óþìåñá. Åßíáé áöéåñùìýíç óôïí ÐáíôïêñÜôïñá ñéóôü, ôï üíïìá üìùò ðïõ åðéêñüôçóå "ÂëáôôÜäùí" Þ "Âëáôôáßùí" ôï Ýäùóáí äýï áäýëöéá éåñïìüíá ïé ìå ôï üíïìá ÂëáôôÞò, ï Äùñüèåïò êáé ï ÌÜñêïò. ãéïò ÐáíôåëåÞìùí, Ôáîéáñ þí, ôçò Ìåôáìüñöùóçò, ï íáüò ôïõ Ïóßïõ Äáâßä ôïõ 5ïõ áéþíá. Óôçí ÐÜíù ðüëç, ï ÐñïöÞôçò Çëßáò. Ï ãéïò ÁíäñÝáò ÐåñéóôåñÜò (871 ì..), Á- ãßá Áéêáôåñßíç (ôýëç ôïõ 13ïõ - áñ Ýò ôïõ 14ïõ áé.) êáé ïé ãéïé Áðüóôïëïé, ðïõ éäñýèçêáí ôï 1310 áðü ôïí ÐáôñéÜñ ç Êùíóôáíôéíïõðüëåùò ÍÞöùíá. (Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο) ÔáñóÞ Ä. ÃÉÁ ÔÏÍ ÃÅÙÑÃÉÏ ÊÁÑÁÂÁÓÉËÇ ÄéäÜóêáëï êáé êáèçãçôþ ôçò ãåíéüò ìáò ¹ôáíå ìåãüëç ðáñüëåéøç óôç ãéïñôþ ðïõ êüíáìå ãéá íá ôéìþóïõìå ôïõò äáóêüëïõò ìáò, ðïõ äåí áíáöýñáìå ôßðïôå ãéá ôïí Ãéþñãï êáñáâáóßëç, ôïí áãáðçìýíï ìáò äüóêáëï êáé êáèçãçôþ. Ï Ã. Êáñáâáóßëçò Þôáí ãíþóéï ðáéäß ôçò ÈñÜêçò ìáò. ÃåííÞèçêå óôï Ôñéöýëëé âñïõ. Ôåëåßùóå ôï Äçìïôéêü óôï ùñéü ôïõ êáé ôï ÃõìíÜóéï óôï Óïõöëß (Ýôóé íïìßæù). ÌåôÜ öïßôçóå óôï Äéäáóêáëåßï ôçò Áëåîáíäñïýðïëçò êáé ðþñå ôï äßðëùìá ôïõ äéäáóêüëïõ. ÕðçñÝôçóå óå äéüöïñá ó ïëåßá ôçò Âüñåéáò ÅëëÜäáò. Ç Êáôï Þ ôïí âñþêå äüóêáëï óôï Íïìü âñïõ. ÅðåéäÞ ôçí ðåñßïäï áõôþ õðþñ å Ýëëåéøç êáèçãçôþí óôá ÃõìíÜóéá ôïõ íïìïý, ðïëëïß äüóêáëïé ôçò åðï Þò å- êåßíçò ãßíáíå êáèçãçôýò êáé ôïðïèåôþèçêáí óôá ÃõìíÜóéá ôïõ Íïìïý. ôóé ï Ãéþñãïò Êáñáâáóßëçò ôïðïèåôþèçêå êáèçãçôþò óôï ÃõìíÜóéï Áëåîáíäñïõðüëåùò åí ÖÝññáéò (äçëáäþ ôï ÃõìíÜóéï óôéò ÖÝñåò). ¼ôáí Þñèå ï ê. Êáñáâáóßëçò óôéò ÖÝñåò, äåí Þôáí Üãíùóôïò óôïõò Öåñéþôåò. ¹ôáíå ï ãéïò ôçò êõñßáò ÊñïõóôÜëëùò, ðïõ óáí ãüíïò ìéáò åýðïñçò ïéêïãýíåéáò ôùí Êùíóôáíôéíßäçäùí, Ýäùóå óôïí ìïíüêñéâï ãéï ôçò ìéá îå ùñéóôþ áíáôñïöþ. Óôï ÃõìíÜóéï Öåñþí åß á ôçí ôý ç íá ôïí Ý ù êáèçãçôþ ìïõ óôçí Ðñþôç ôüîç ôïõ Ï- êôáôüîéïõ Ãõìíáóßïõ êáé ìüëéóôá óôï äýóêïëï ìüèçìá ôùí ÍÝùí Åëëçíéêþí. ¹ôáí åîáßñåôïò ðáéäáãùãüò. Áãáðïýóå ôç äïõëåéü ôïõ êáé ëüôñåõå ôá ðáéäéü. ¼ëïõò ìáò áãáðïýóå. Áð üëïõò ôïõò ìáèçôýò ôïõ, õðþñ áí äýï ðïõ ôïõò áãáðïýóå ðåñéóóüôåñï. Ï Ðáýëïò (ï õðïöáéíüìåíïò) êáé ç Ðçíåëüðç. ¼ôáí Ýëåãå ôï ÐÁÕËÏÓ, ãýìéæå ôï óôüìá ôïõ áðü åõôõ ßá. Äåí Þèåëå ôï áúäåõôéêü ËÁÊÇÓ. «ÔÝôïéï áæü üíïìá äåí ôï èýëù», Ýëåãå. ¼óï ãéá ôçí Ðçíåëüðç, åðåéäþ Þôáíå êáëþ óå üëá, êáé ðñïðüíôùí óôçí á- ðáããåëßá, ôç èáýìáæå. ÎÝñåôå ðïéá Þôáí ç Ðçíåëüðç; ¹ôáíå ç Ðçíåëüðç Áäáìßäïõ, ðïõ êáèüôáíå ðßóù áðü ôçí Áóôõíïìßá. Ãéá ëüãïõò ïéêïãåíåéáêïýò ôç Üóáìå ãñþãïñá á- ðü ôï Ó ïëåßï. ÁëëÜ ç Ðçíåëüðç äåí Üèçêå áðü ôç æùþ. äùóå åîåôüóåéò êáé ðýôõ å. Ðáíôñåýôçêå Ýíáí êáëïóõíüôï Üíèñùðï êáé ðåñßöçìï ôå íßôç, ôïí ÓùêñÜôç Ôóïêáôáñßäç, Ýêáíå ìéá ðïëý êáëþ ïéêïãýíåéá êáé íïìßæù üôé Ýâãáëå ôçí êüñç ôçò êáèçãþôñéá. Ìå ôçí ðáñýíèåóç ôçò Ðçíåëüðçò îýöõãå áðü ôï èýìá ìïõ, ðïõ åßíáé ï Ãéþñãïò Êáñáâáóßëçò, ï áêïýñáóôïò äüóêáëïò ðïõ ðñïóðáèïýóå íá ìáò ìüèåé üóá ìðïñïýóå ðåñéóóüôåñá. ÄåêÜ ñïíá ðáéäéü, ìáò Ýâáæå íá êüíïõìå áíáëýóåéò ðåæþí êåéìýíùí êáé ðïéìüôùí, íá âãüæïõìå ôï ãåíéêü óõìðýñáóìá êáé ôçí êýñéá éäýá. Íá, ãéá ðáñüäåéãìá, ìáò åß å âüëåé íá áíáëýóïõìå ôï ðïßçìá ôïõ Ãåùñãßïõ Äñïóßíç «Äåí èýëù ôïõ Êéóóïý ôï ðëüíï øþëùìá, óå îýíá áíáóôçëþìáôá äåìýíï». íá ðïßçìá ìå ðïëëþ óçìáóßá. Åìåßò ôá öïõêáñéüñéêá óêïôùíüìáóôáí ãéá íá êüíïõìå ôçí áíüëõóç êáé üôáí ôïõ ôç äßíáìå, ãåìüôïò áñü ôç äéüâáæå êáé áìïãåëïýóå ïëüêëçñïò. ÌåôÜ ôçí êáôï Þ Þñèáíå ãéá ôïí êáèçãçôþ ìáò ôá äýóêïëá ñüíéá. ¼ëïé îáöíéáóôþêáìå üôáí ìüèáìå üôé ï êáëüò ìáò êáèçãçôþò âñéóêüôáí åêôüò ÅëëÜäáò, óôï óéäçñïýí ðáñáðýôáóìá... ¹ôáí Ýíáò êáëïêüãáèïò Üíèñùðïò, äåí Þôáíå öáíáôéêüò óå ôßðïôå êáé áðïñïýóáìå ðþò ðþñå ôçí áðüöáóç áõôþ. Ç ãéáãéü ÊñïõóôÜëëù, üôáí ðåñíïýóå á- ðü ôç ãåéôïíéü ìáò ãéá íá ðüåé óôçí áíåøéü ôçò ôçí ÁããåëéêÞ, Ýêáíå ìßá óôüóç óôï óðßôé ìáò ãéá íá äåé ôç ìüíá ìïõ êáé íá ðéåé ôïí êáöý ôçò. êëáéãå óõíý åéá, Ýêëáéãå ðïõ æïýóå ìáêñéü ôçò ôï ìïíüêñéâï ðáéäß ôçò. Ôá ñüíéá ðåñüóáíå, êé üôáí Üíïéîáí ôá óýíïñá ç ãéáãéü ÊñïõóôÜëëù Þôáí áðü ôïõò ðñþôïõò ðïõ ðþãå óôç Âïõëãáñßá ãéá íá äåé ôï ðáéäß ôçò. Ãýñéóå åõ áñéóôçìýíç. öåñå óôç ìüíá ìïõ ôá íýá, üôé ôï ðáéäß ôçò Þôáí ðïëý êáëü êáé áðïêáôåóôçìýíï. ¼ôáí ðéá ç êáôüóôáóç ïìáëïðïéþèçêå êáé Ýãéíå ï íüìïò ãéá ôçí åðéóôñïöþ ôùí ðïëéôéêþí ðñïóöýãùí, ï êáèçãçôþò ìáò ãýñéóå óôçí ÅëëÜäá. ÌÝóá óôïõò ðñþôïõò ðïõ åðéóêýöèçêå üôáí ãýñéóå, Þìïõí êé åãþ. ¹ñèå óôï éáôñåßï ìïõ ìå ôç ãõíáßêá ôïõ. ÁãêáëéáóôÞêáìå, öéëçèþêáìå, ìéëþóáìå ãéá ôá ðáëéü êáé ôá êáéíïýñãéá. Åß å êüôé ôñå Üìáôá ãéá ôçí åðáããåëìáôéêþ ôïõ ôáêôïðïßçóç. Áðü ôüôå äåí îáíáúäùèþêáìå. Ç óêëçñþ êáé áðüíèñùðç ÁèÞíá ìáò Ý åé êüíåé üëïõò óêëçñïýò êáé êáêüôñïðïõò. Ðáñ üë áõôü, ï Ãéþñãïò Êáñáâáóßëçò Þôáí ðüíôá ãéá ìýíá ï áãáðçìýíïò ìïõ êáèçãçôþò. Ï êáëïêüãáèïò êáé áãíüò ëëçíáò. Ï ìáèçôþò ôïõ ÐÁÕËÏÓ ÌÐÏÃÉÁÔÆÇÓ

8 Óåëßäá 8 "Ç ÂÇÑÁ" ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 ÑÉÓÔÏÕÃÅÍÍÁ ¼ñáìá êé åëðßäá (Συνέχεια από τη σελ. 1) τό ευθυνόμαστε εμείς οι μεγάλοι. Σε παλαιότερες όμως εποχές οι γιορτές είχαν ομορφιά και χρώμα. Τις περιμέναμε όλοι μας με λαχτάρα. Φορούσαμε τα καλά μας και πηγαίναμε στην εκκλησία. Συνειδητοποιούσαμε και βιώναμε τη γέννηση του Χριστού. Δέος θρησκευτικό διαπερνούσε την ψυχή μας. Οι απλοϊκοί γονείς μας και οι φωτισμένοι δάσκαλοί μας, μας είχαν μεταδώσει το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Μεταλαμβάναμε των Αχράντων Μυστηρίων και νιώθαμε πως γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι. Τη μέρα αυτή των Χριστουγέννων και το φαγητό ήταν πιο καλό και πιο πλούσιο. Κρέας τρώγαμε μόνο σε τέτοιες μεγάλες μέρες. Πόσο μεγάλη ικανοποίηση νιώθαμε πάλι με τα κάλαντα! Περιμέναμε πώς και πώς να έρθει η ώρα να τα πούμε. Πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι και τα λέγαμε. Όλοι μάς δέχονταν με χαρά. Δεν είχαμε διανοηθεί ποτέ ότι θα υπήρχε σπίτι που να μας αρνηθεί να πούμε τα κάλαντα, όπως συμβαίνει σήμερα με πολλούς. Γεμίζαμε τις σχολικές τσάντες μας με καρύδια, μήλα, κάστανα, πορτοκάλια και μανταρίνια και ξυλοκέρατα. Αυτή ήταν η αμοιβή μας. Χρήματα μας έδιναν σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν είχε καμιά σημασία για μας, γιατί οι ημέρες των Χριστουγέννων ήταν ημέρες αγάπης και χαράς. Ίσως η παιδική ψυχή να ωραιοποιεί κάποια πράγματα και να επικρατεί η τάση κάθε Ç ÔÏÕÑÊÉÁ ÓÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ; ÐëçóéÜæåé ç 17ç Äåêåìâñßïõ, ç çìåñïìçíßá óõæþôçóçò ôçò Ýíôáîçò ôçò Ôïõñêßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç. Êáé üóï ðëçóéüæåé áõôþ ç çìåñïìçíßá, ôüóï ðåñéóóüôåñï áðïèñáóýíåôáé ç ãåéôïíéêþ ìáò þñá. Áãáíáêôåß êáíåßò ìå ôéò ðñïêëþóåéò, ôéò äéåêäéêþóåéò, ôéò äçëþóåéò öáíáôéêþí, ìå ôçí áðñïèõìßá íá ðñï ùñþóåé óå äéåõèýôçóç èåìüôùí ðïõ á- öïñïýí ôï Ðáôñéáñ åßï, ìç áðïäå üìåíç ôçí ïéêïõìåíéêüôçôá ôïõ Ðáôñéáñ åßïõ, ðñïóâüëëïíôáò ôïí ßäéï ôïí ÐáôñéÜñ ç, ï ïðïßïò á- ãáíáêôåß êáé äçëþíåé üôé «äåí ðüåé Üëëï ìå ôïí ÅñíôïãêÜí». Êé üóï óõíå ßæåôáé ç ðñïêëçôéêþ ôçò óôüóç ôüóï áõîüíåé ìýóá ìáò êáé ï öüâïò áðü ôéò åðéðôþóåéò, ôï üöåëïò êáé ôá åñùôþìáôü ìáò áðü ôçí ÝíôáîÞ ôçò. Åßíáé ç Ôïõñêßá þñá åõñùðáúêþ; áíþêåé ðïëéôéóìéêü óôçí Åõñþðç; ÌÞðùò ðëçììõñßóåé ç ÈñÜêç áðü Ôïýñêïõò ðïõ èá æçôïýí êáëýôåñç ôý ç óôç þñá ìáò; Ðïéïò èá ìðïñýóåé íá ôïõò óôáìáôþóåé êáé ðïéïò ìðïñåß íá åããõçèåß üôé äåí èá áëëïéùèåß ç ðëçèõóìéáêþ éóïññïðßá; Èá óôáìáôþóåé ç Ôïõñêßá ôéò äéåêäéêþóåéò ôçò óå âüñïò ôçò þñáò ìáò; Ðïéá ç óôüóç ôçò Åõñþðçò óôéò äéåêäéêþóåéò áõôýò; ¼ëá áõôü ñùôüù êáé óêýðôïìáé êáé öïâüìáé êáé äåí âëýðù, äåí áêïýù ðïõèåíü ìý- ñé ôþñá êáììéü óïâáñþ óõæþôçóç. Êáíåßò äåí åíäéáöýñåôáé íá ìáò äéáöùôßóåé. ÅéäéêÜ ãéá ôï èýìá ôçò ÈñÜêçò èá æçôïýóá ìéá êüðïéá ðñùôïâïõëßá áðü ôïõò âïõëåõôýò ôçò ÈñÜêçò. Ì. Ëáæßäïõ χθες και καλύτερα. Αυτό όμως δεν ίσχυε τα χρόνια εκείνα. Οι γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα είχαν πράγματι νόημα και ομορφιά. Ήταν κάτι το ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Από μας τους ίδιους εξαρτάται να δώσουμε και σήμερα την πραγματική διάσταση στις ημέρες αυτές. Να απλώσουμε ένα χέρι βοήθειας στους ανήμπορους ανθρώπους. Ό,τι κι αν προσφέρουμε δε θα μας λείψει γιατί τα διαθέτουμε για άχρηστα πράγματα. Να δώσουμε αγάπη σ αυτούς που την έχουν ανάγκη. Ένας ζεστός λόγος, μια ζεστή κουβέντα αξίζει όσο το χρυσάφι όλου του κόσμου. Να αγωνιστούμε για την ειρήνη πάνω στη γη. Είναι κρίμα και άδικο να σκοτώνονται άνθρωποι σε πολέμους που οι άλλοι δημιουργούν και εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα. Είναι κρίμα να πεθαίνουν παιδιά από πείνα, χωρίς φάρμακα και από τις μάστιγες του αιώνα. Θα μπορούσαμε ακόμα, δίνοντας ελάχιστα από το υστέρημά μας να σώσουμε εκατομμύρια ζωές που πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. Να γκρεμίσουμε τα τείχη του μίσους. Να καταργήσουμε τις διακρίσεις, τις ανισότητες και τον κάθε είδους ρατσισμό. Μαζί με το Χριστό όλοι γίνονται ίσοι, όλοι είναι αδελφοί. Ας ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας για να γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός και να την κάνει σπίτι Του. Η ημέρα Αυτή της Έλευσης του Σωτήρα μας, ας είναι νέα χαροποιός Βηθλεέμ, Φάτνη η καρδιά μας. Φωτεινός αστέρας το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Χριστός ας είναι ο αιώνιος βασιλιάς και Κυρίαρχος ολόκληρης της ύπαρξής μας. Χριστούγεννα: Ο κόσμος γεμίζει με ελπίδα και αγάπη. Η Συντακτική Επιτροπή ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ "Ο άνθρωπος παντός καιρού" ÁõôÝò ôéò ìýñåò ðñáãìáôïðïéåßôáé ç å- ðßóçìç ðñåìéýñá ôçò ôáéíßáò «íáò Üíèñùðïò ðáíôüò êáéñïý» ôïõ ÃéÜííç ÓïëäÜôïõ, ðïõ áðïôåëåß áöéýñùìá óôïí ìïíáäéêü ÈáíÜóç ÂÝããï. Ç ðñïâïëþ ôçò ôáéíßáò óõìðßðôåé ìå ôç óõìðëþñùóç öýôïò 50 ñüíùí áðü ôçí ðñþôç åìöüíéóç ôïõ ÈáíÜóç ÂÝããïõ óôïí êéíçìáôïãñüöï. ÌÝóá áðü õëéêü áñ åßïõ, ìáñôõñßåò ôïõ ßäéïõ ôïõ çèïðïéïý, ößëùí, óõããåíþí, óõíåñãáôþí êáé êéíçìáôïãñáöéóôþí, ç ôáéíßá ðáñáêïëïõèåß ôçí ðïñåßá ôïõ ëáúêïý áíèñþðïõ, ôïõ åîüñéóôïõ áãùíéóôþ ôçò ÌáêñïíÞóïõ, ôïõ çèïðïéïý, ôïõ ðáñáãùãïý, ôïõ óêçíïèýôç ÈáíÜóç ÂÝããïõ, êáèþò êáé ôçí êáèéýñùóþ ôïõ óôç ëáúêþ óõíåßäçóç. Ï ÈáíÜóçò ÂÝããïò Ý åé êáôáöýñåé åí æùþ íá åßíáé Ýíáò ìýèïò. Ç åíôéìüôçôá, ç áîéïðñýðåéá, ç áõôïèõóßá êáé ç óåìíüôçôá åßíáé ôá êýñéá óôïé åßá ðïõ óõíèýôïõí ôçí ðñïóùðéêüôçôü ôïõ, êáé ðïõ äõóôõ þò óþìåñá áðáîéþíïíôáé êáé ãé áõôü åßíáé ðïëýôéìá êáé á- íáãêáßá ãéá üëïõò ìáò. Ï ôßôëïò ôçò ôáéíßáò ðïëý åõñçìáôéêüò: Ï Üíèñùðïò ðáíôüò êáéñïý. Áõôüò åßíáé ï ÈáíÜóçò ÂÝããïò. Åßíáé ç óõíåßäçóç ôïõ ëëçíá, ãéáôß ôáõôßóôçêå ìå ôïõò ñüëïõò ôïõ. Åßíáé áðü ôá åëü éóôá ðñüóùðá ôçò óýã ñïíçò íåïåëëçíéêþò éóôïñßáò ðïõ ãíùñßæåé ôçí ðáíåëëþíéá áðïäï Þ, áíáãíþñéóç, åêôßìçóç êáé óõìðüèåéá. ÁÎÉÆÅÉ íá äïýìå áõôþ ôçí ôáéíßá. Ì.Ê. Ôï ñïíéêü ôçò åîýãåñóçò ôïõ Ðïëõôå íåßïõ & ç óçìáóßá ôïõ (Συνέχεια από τη σελ. 1) öïéôçôþí äéáëáëåß óõíèþìáôá, üðùò Øùìß - Ðáéäåßá-Åëåõèåñßá, ËáúêÞ Êõñéáñ ßá - ÅèíéêÞ Áíåîáñôçóßá, ÊÜôù ç ïýíôá, îù ïé Áìåñéêáíïß, íáò åßíáé ï áñ çãüò, Ï êõñßáñ ïò ëáüò. Ïé óõãêñïýóåéò ãåíéêåýïíôáé êáé ïé áóôõíïìéêïß ôõðïýí äéáäçëùôýò óôá áõôåßá ìå äáêñõãüíá êáé ðñáãìáôéêü ðõñü. Ôá ìåãüöùíá ìåôáäßäïõí ôï üíïìá ôïõ ðñþôïõ íåêñïý, ðïõ Þôáí Ýíá áãüñé. Óôçí ðëáôåßá ÂÜèç äéáäçëùôýò óùñéüæïíôáé íåêñïß. Ôá ìåãüöùíá åíèáññýíïõí ôïí êüóìï ðïõ êáôýëáâå ôï Äçìáñ åßï êáé åðéôßèåôáé óôï Õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò. Íåêñïß êáé ôñáõìáôßåò ìýóá êáé Ýîù áðü ôï ðïëõôå íåßï. ÓÜââáôï 17 ÍïÝìâñç: Óôéò ìýóá óå åêñçêôéêþ áôìüóöáéñá, ôá ôáíêò êõêëþíïõí ôï Ðïëõôå íåßï ìå õðïóôþñéîç óôñáôéùôþí êáé ËïêáôæÞäùí. Ïé öïéôçôýò öùíüæïõí: Ìçí ðõñïâïëåßôå, åßìáóôå áäýëöéá óáò, Ï óôñáôüò åßíáé ëáúêüò êáé ôñáãïõäüíå ôïí Åèíéêü ¾ìíï. Ìå åíôïëþ áíùôýñùí Ýíá ôáíê ðýöôåé ðüíù óôçí Ðýëç ôïõ Ðïëõôå íåßïõ, óôçí ïðïßá êñáôïýíôáí öïéôçôýò. ÏìÜäåò ôùí ËÏÊ êáé áóôõíïìéêïß ìðáßíïõí óôï Ðïëõôå íåßï êáé êôõðïýí öïéôçôýò. Áñêåôïß êáôüñèùóáí íá öýãïõí ìå ôç âïþèåéá ïñéóìýíùí öáíôüñùí. Óôéò ï ðáñüíïìïò óôáèìüò ôïõ Ðïëõôå íåßïõ óéãåß. Óôéò ç ïýíôá åðéâüëëåé óôñáôéùôéêü Íüìï. * * * Áðü ôçí åîýãåñóç ôçò 17 ÍïÝìâñç ðåñüóáíå 31 ñüíéá, ðïõ Ýöåñáí ðïëëýò áëëáãýò, ïé ïðïßåò üìùò äåí Þôáí óôçí êáôåýèõíóç ðïõ Ýäåéîáí êáé åîáêïëïõèïýí íá äåß íïõí ï áãþíáò êáé ôá áéôþìáôá ôïõ Ðïëõôå íåßïõ. Ç ÊïéíïâïõëåõôéêÞ Äçìïêñáôßá ðïõ áðïêáôáóôüèçêå ìåôü ôçí ðôþóç ôçò ïýíôáò ôïí Éïýëéï ôïõ 1974 äåí åêðëþñùóå ôïõò ðüèïõò ðïõ åêöñüóôçêáí áðü ôïõò öïéôçôýò êáé ôï ëáü ìå ôçí ôüôå åîýãåñóþ ôïõò. Êáé ôï åéñüôåñï, óôçí åîýãåñóç óõììåôåß áí êáé êüðïéïé ðïõ áñãüôåñá ðáñïõóßáóáí áõôþ ôç óõììåôï Þ ôïõò ùò ôßôëï ðïõ óôþñéîå ôï ðëïõóéïðüñï ï âüëåìü ôïõò óå êïììáôéêü êáé êñáôéêü ðüóôá. Ìå ôç óôüóç ôïõò áõôþ óõíåôýëåóáí óôçí åîáðüôçóç ôïõ ëáïý üôé ìå ôçí ðôþóç ôçò ïýíôáò ðñáãìáôïðïéþèçêå ç ðïèïýìåíç ðñáãìáôéêþ áëëáãþ êáé üôé óõíåðþò ï áãþíáò ôïõ Ðïëõôå íåßïõ äéêáéþèçêå. ¼ìùò ç óçìåñéíþ áðáñüäåêôç êáôüóôáóç ôçò Ðáéäåßáò êáé ç ðñïâëåðüìåíç åéñïôýñåõóþ ôçò, ç ôñáãéêü áõîáíüìåíç áíåñãßá êáé öôþ åéá êáé ç áóöõêôéêþ êáé åðéêßíäõíç åîüñôçóç ôùí êõñéáñ éêþí äéêáéùìüôùí ôçò þñáò ìáò áðü ôéò ÅõñùáìåñéêÜíéêåò ôõ ïäéùêôéêýò åðéäéþîåéò åßíáé áäéüøåõóôïé ìüñôõñåò üôé ôï Ðïëõôå íåßï ðáñáìýíåé áäéêáßùôï. Åßíáé æùíôáíü êáé óõíå ßæåé íá åíóáñêþíåé ôïõò áãþíåò ôïõ 21, ôïõ 40 êáé ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò ãéá åëåõèåñßá êáé åèíéêþ á- íåîáñôçóßá ôçò ÅëëÜäáò, ãéá øùìß êáé ìüñöùóç ãéá ôá ðáéäéü ôçò. ÂÝôá Óéãëßäïõ-ÑÝôæéïõ ÓõíÝ åéá êéíçôïðïéþóåùí ôùí åñãáæïìýíùí ôçò ÁÍÊÅÑ (Áëïõìßíáò) Ïé åñãáæüìåíïé ôïõ åñãïóôáóßïõ Áëïõìßíáò ÁÍÊÅÑ, óôéò ÖÝñåò, óõíå ßæïõí ôéò êéíçôïðïéþóåéò ôïõò (ìåôü áðü áðïöüóåéò ôùí ãåíéêþí óõíåëåýóåþí ôïõò), ãéáôß ìý ñé óþìåñá ôá áéôþìáôü ôïõò ðáñáìýíïõí Üëõôá êáé ôï ðñüâëçìá ôçò áíåñãßáò êáé ïéêïíïìéêþò äõóðñáãßáò ïîýíåôáé êáé äõóêïëåýåé ðáñáðýñá ôç èýóç ôùí åñãáæïìýíùí ôïõ åñãïóôáóßïõ. Ï áãþíáò ôïõò ðïõ ãéá ìþíåò óõíå ßæåôáé ìå áðåñãßåò, áðïêëåéóìü ôïõ Ôåëùíåßïõ ôùí ÊÞðùí óôéò , áóöáëéóôéêü ìýôñá (óõíôçñçôéêþ êáôüó åóç ìç áíçìüôùí) êëð. áõôþ ôç óôéãìþ âñßóêåôáé óôçí êüøç ôïõ îõñáöéïý. Ïé åñãáæüìåíïé ðáñáìýíïõí óôáèåñü óôá äßêáéá áéôþìáôü ôïõò ðïõ åßíáé: Ëåéôïõñãßá êáé ðáñáìïíþ ôïõ åñãïóôáóßïõ óôéò ÖÝñåò Êáìßá áðüëõóç åñãáæïìýíïõ ìåóç ðëçñùìþ ôùí äåäïõëåõìýíùí óôïõò åñãáæüìåíïõò Óôá äßêáéá áéôþìáôü ôïõò ï áñìüäéïò Õ- öõðïõñãüò Áðáó üëçóçò ê. ÃéáêïõìÜôïò ï ïðïßïò åðéóêýöèçêå ôéò ÖÝñåò êáé óõíïìßëçóå ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí åñãáæïìýíùí ôïõò ðñüôåéíå ùò «ëýóç» ôïõ ðñïâëþìáôïò ôçí åðéíïéêßáóç ôïõ åñãïóôáóßïõ áðü ôçí ÓÊÁÚ ÐÁÊ ÁÂÅÅ (Ëïýíôæç-Ãáëáíüðïõëïõ) ùñßò õðï ñýùóç ãéá ôá äåäïõëåõìýíá ìå 35 áðïëýóåéò êáé íá áðïóýñïõí ïé åñãáæüìåíïé ôá áóöáëéóôéêü ìýôñá. Ãéá ôçí éóôïñßá áíáöýñïõìå üôé, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, ï éäéïêôþôçò ôçò ÁÍÊÅÑ êïò ÁëáìáíÞò íïßêéáóå ôï åñãïóôüóéï ãéá 12 ñüíéá óôçí åôáéñßá ÓÊÁÚ ÐÁÊ ÁÂÅÅ ç ïðïßá äéáôçñåß êáé äéêáéþìá áãïñüò Ýíáíôé åõñþ ôï ìþíá êáé ìå ôç óõìöùíßá íá ëáìâüíåé ôï 8% áðü ôá êýñäç ôçò åðé åßñçóçò. Á- ðü ôçí ðëåõñü ôçò ç åíïéêéüóôñéá åôáéñåßá ìå ôç óõìöùíßá áñìüäéïõ Õöõðïõñãïý Áðïó üëçóçò, áíáêïßíùóå óôïõò åñãáæïìýíïõò ôçò ÁÍÊÅÑ óôç ìïíüäá ôïõ âñïõ óôéò ÖÝñåò üôé èá ðñïóëüâåé 62 Üôïìá ôçò åðéëïãþò ôçò óôá ïðïßá èá êáôáâüëåé óôáäéáêü (Üãíùóôï ìý ñé ðüôå) ôá äåäïõëåõìýíá ðïõ ôïõò ïöåßëåé ï ðñïçãïýìåíïò éäéïêôþôçò êáé ãéá ôïõò õðüëïéðïõò 35 åñãáæüìåíïõò ðïõ èá áðïëýóåé èá ôïõò äïèåß åðßäïìá 1000 åõñþ ôá ïðïßá èá ôçò ôá åðéóôñýøïõí üôáí áõôïß èá åéóðñüîïõí ôá äåäïõëåõìýíá ðïõ ôïõò ïöåßëåé ï êïò ÁëáìáíÞò. Ó' áõôü ôï ðëáßóéï ï ê. Õöõðïõñãüò ôçëåöþíçóå óôïí Ðñüåäñï ôïõ Óùìáôåßïõ ôùí åñãáæïìýíùí ôçò ÁÍÊÅÑ ñ. Êïíôïãéáííßäç êáé ôïõ óõíýóôçóå íá äå èïýí ïðùóäþðïôå ôç óõãêåêñéìýíç «ëýóç» êáé óôïí Äçìïôéêü Óýìâïõëï ôïõ ÄÞìïõ Öåñþí Íéê. Ãêüôóç íá ìåôáöýñåé óôïõò åñãáæïìýíïõò üôé áí äåí äå- èïýí áõôþ ôç ëýóç èá Üóïõí ôá 700 åõñþ ðïõ ôåëéêü èá åëüìâáíáí ùò Ýêôáêôï âïþèçìá ìýóù ôïõ ÏÁÅÄ. Áðü ôçí ðëåõñü ôïõ êüììáôïò ôçò áîéùìáôéêþò Áíôéðïëßôåõóçò ï âïõëåõôþò âñïõ ê. Ã. Íôüëéïò ôçëåöþíçóå óôïí ðñüåäñï ôïõ Óùìáôåßïõ êáé áöïý õðåñáìýíèçêå ôç óõãêåêñéìýíç ëýóç ôïõ óõíýóôçóå íá ôçí áðïäå- èïýí. ÊÜôù áðü áõôýò ôéò óõíèþêåò ïé åñãáæüìåíïé äåí õðï ùñïýí áðü ôá áéôþìáôü ôïõò, ðáñáìýíïõí áðïöáóéóìýíïé êáé åíùìýíïé óôç äßêáéç ëýóç ôïõò. ÓõìðáñáóôÜôåò óôéò äýóêïëåò þñåò ðïõ ðåñíïýí ïé ßäéïé êáé ïé ïéêïãýíåéýò ôïõò Ý ïõí ôïõò ìáæéêïýò öïñåßò ôçò ðåñéï Þò êáé ôïõò êáôïßêïõò ôùí Öåñþí. Ìáæß ôçò óôéò êïéíçôïðïéþóåéò âñýèçêå êáé ôï ÊÊÅ ìå åðéêåöáëþò ôïí âïõëåõôþ ê. Áãã. ÔæÝêç ï ïðïßïò åîýöñáóå ôçí áìýñéóôç óõìðáñüóôáóç ôïõ êüììáôüò ôïõ, õðïâüëëïíôáò ó åôéêýò åðåñùôþóåéò óôç ÂïõëÞ ãéá ôï èýìá áõôü. Åìåßò äåí Ý ïõìå ðáñü íá åõ çèïýìå óôïõò åñãáæïìýíïõò ôçò ÁÍÊÅÑ êáé ôéò ïéêïãýíåéýò ôïõò, óôïõò ößëïõò óõìðáôñéþôåò ìáò êáëþ äýíáìç êáé êáëþ åðéôõ ßá óôïí á- ãþíá ôïõò. Ôïõò õðïó üìáóôå üôé åßìáóôå ìáæß ôïõò óõìðáñáóôåêüìåíïé óôïí áãþíá ôïõò êáé ôá äßêáéá áéôþìáôü ôïõò. Ì. Êáíäýëç

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ôïò 7 ï ö. 36 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ

Ç ÂÇÑÁ ÁÐÏÊÁËÕÐÔÇÑÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÔÏÌÇÓ ÔÇÓ ÄÏÌÍÁÓ ÁÔÆÇÁÍÔÙÍÇ ÂÉÓÂÉÆÇ ÓÔÇ ËÅÙÖÏÑÏ ÇÑÙÙÍ 1821 ÐÅÄÉÏÍ ÔÏÕ ÁÑÅÙÓ ôïò 10 ï ö. 55 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει!

ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ. Ασθενής: Τι λες να έχω γιατρέ; Γιατρός: Εκατό τοις εκατό δηλητηρίαση. Ασθενής: Από τι; Γιατρός: Η νεκροψία θα το δείξει! ΑΝΕΚ ΟΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ _ ουλεύεται σε Ταχυδροµείο; Ρωτά µια όµορφη ξανθιά το καβαλιέρο της στο χορό. _Όχι, γιατί ρωτάς; Της απαντά αυτός. Και κείνη: _Γιατί, ρε φίλε, µού χεις κολλήσει σαν γραµµατόσηµο!.. Ασθενής:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ôïò 11 ï ö. 63 ï ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 2 & ËÏÍÔÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη

Ç ÂÇÑÁ. «Κρυφό Σχολειό» υπήρχε στη σκλαβωμένη Θράκη ακόμα και γύρω στα 1880! Του δημοσιογράφου Παντελή Στεφ. Αθανασιάδη ôïò 8 ï ö. 42 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 29ος ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ

Ç ÂÇÑÁ. Στο χρονικό διάστημα από 29 Σεπτεμβρίου. ÐÅÑÁÓÁÍ áñêåôýò ìýñåò áðü ôï íáõüãéï Å ÐÁÃÊÏÓÌÉÏ ÓÕÍÅÄÑÉÏ ÈÑÁÊÙÍ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 27 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές!

Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Ευχές τόσο αξέχαστες, τόσο αληθινές! Αυτές τις γιορτές στείλτε τις ευχές σας, στους πελάτες, στους συνεργάτες και στους φίλους σας, με μια κάρτα. Μια κίνηση τόσο μικρή με τόσο μεγάλη συναισθηματική αξία

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï ôïò 7 ï ö. 376 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης

Κράτιστον δέ είναι εν τοίς. των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία). -Θουκυδίδης. κοινωνικό τσουνάμι - Έδρασε ως χασάπης Η ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΗ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ ΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κράτιστον δέ είναι εν τοίς αναγκαίοις παιδεύεσθαι. (Αριστος τρόπος ανατροφής των νέων είναι το να συνηθίζουν να αρκούνται μόνο στα πιο αναγκαία).

Διαβάστε περισσότερα

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

 Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÉÅÑÁÓ ÌÇÔÑÏÐÏËÅÙÓ ÁÑÊÁËÏ ÙÑÉÏÕ ÊÁÓÔÅËËÉÏÕ ÊÁÉ ÂÉÁÍÍÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 18ï MAÑÔÉÏÓ 2010  Á Ñ È Ï Ë Ï Ì Á É Ï Ó ÅËÅÙ ÈÅÏÕ ÁÑ ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÅÙÓ - ÍÅÁÓ ÑÙÌÇÓ ÊÁÉ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏÓ ÐÁÔÑÉÁÑ ÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα