EMCHT 9145 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΚΚΗΝΖΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EMCHT 9145 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΚΚΗΝΖΖ"

Transcript

1 EMCHT 9145 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΚΚΗΝΖΖ

2 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΔ ΣΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ρσξηζηέο νδεγίεο ηνπνζέηεζεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. ΠΡΗΝ ΣΖ ΤΝΓΔΖ ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ Ζ ΣΑΖ ζηελ πηλαθίδα ηχπνπ πξντφληνο αληηζηνηρεί ζηελ ηάζε ζην ζπίηη ζαο. ΜΖΝ ΑΦΑΗΡΔΗΣΔ ΣΗ ΠΛΑΚΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΗΟΓΟΤ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιεπξά ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θνηιφηεηαο θνχξλνπ. Απνηξέπνπλ ηελ παξείζθξεζε ζσκαηηδίσλ ιίπνπο θαη ηξνθίκσλ ζηα θαλάιηα εηζφδνπ κηθξνθπκάησλ. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ φηη ην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ είλαη άδεην πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ Ζ ΤΚΔΤΖ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΠΑΘΔΗ ΕΖΜΗΑ. Βεβαησζείηε φηη ε πφξηα ηνπ θνχξλνπ θιείλεη ζθηρηά ζην πιαίζηφ ηεο θαη φηη ε εζσηεξηθή ηζηκνχρα δελ είλαη θαηεζηξακκέλε. Αδεηάζηε ην θνχξλν θαη θαζαξίζηε ην εζσηεξηθφ κε έλα καιαθφ, πγξφ παλί. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΖ ΤΚΔΤΖ αλ έρεη θζαξκέλν θαιψδην ή ξεπκαηνιήπηε, εάλ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ή αλ έρεη ππνζηεί δεκία ή πηψζε. Με βπζίδεηε ην θαιψδην ή ην ξεπκαηνιήπηε ζε λεξφ. Κξαηήζηε ην θαιψδην καθξηά απφ ζεξκέο επηθάλεηεο. Τπάξρεη πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο, ππξθαγηάο ή άιισλ θηλδχλσλ. ΜΔΣΑ ΣΖ ΤΝΓΔΖ Ο ΦΟΤΡΝΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΔΗ ΜΟΝΟ αλ ε πφξηα ηνπ θνχξλνπ είλαη θαιά θιεηζκέλε. Ζ ΓΔΗΧΖ ΑΤΣΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο θαηαζθεπαζηήο δε θέξεη επζχλε γηα βιάβεο ζε πξφζσπα, δψα ή δεκίεο ζε αληηθείκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε ηήξεζε απηήο ηεο απαίηεζεο. ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟΝ ΦΟΤΡΝΟ, ζα ζαο δεηεζεί λα νξίζεηε ηε γιψζζα θαη ηελ ηξέρνπζα ψξα. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο θάησ απφ ηνλ ηίηιν "Αιιαγή ξπζκίζεσλ" ζε απηέο ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Ζ ζπζθεπή είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε κεηά απφ απηά ηα δχν βήκαηα. Οι καηαζκεςαζηέρ δεν είναι ςπεύθςνοι για πποβλήμαηα πος θα πποκληθούν από ηην παπάλειτη ηος σπήζηη να ακολοςθήζει αςηέρ ηιρ οδηγίερ. 2

3 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΞΣΔ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΜΖ ΘΔΡΜΑΗΝΔΣΔ Ή ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΤΛΗΚΑ κέζα ή θνληά ζην θνχξλν. Οη αλαζπκηάζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν ππξθαγηάο ή έθξεμε. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ γηα λα ζηεγλψλεηε πθάζκαηα, ραξηί, κπαραξηθά, βφηαλα, μχιν, ινπινχδηα, θξνχηα ή άιια εχθιεθηα πιηθά. Τπάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο. ΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΤΛΗΚΟ ΔΝΣΟ / ΔΚΣΟ ΣΟΤ ΦΟΤΡΝΟΤ ΑΝΑΦΛΔΦΔΗ Ή ΠΑΡΑΣΖΡΖΘΔΗ ΚΑΠΝΟ, δηαηεξήζηε ηελ πφξηα ηνπ θνχξλνπ θιεηζηή θαη απελεξγνπνηήζηε ηνλ θνχξλν. Απνζπλδέζηε ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο ή θαηεβάζηε ηελ αζθάιεηα ή θιείζηε ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα θπθιψκαηνο. ΜΖ ΜΑΓΔΗΡΔΤΔΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΟΟ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ. Τπάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο. ΜΖΝ ΑΦΖΝΔΣΔ ΣΟΝ ΦΟΤΡΝΟ ΥΧΡΗ ΔΠΗΣΖΡΖΖ, ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ράξηηλα, πιαζηηθά ή αληηθείκελα απφ άιια εχθιεθηα πιηθά ζηε δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο. Σν ραξηί κπνξεί λα θαςαιηζηεί ή λα θαεί θαη θάπνηα πιαζηηθά λα ιηψζνπλ φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην δέζηακα θαγεηνχ. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ δηαβξσηηθά ρεκηθά ή αηκνχο ζε απηή ηε ζπζθεπή. Απηφο ν ηχπνο θνχξλνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα ην δέζηακα ή ην καγείξεκα ηνπ θαγεηνχ. Γελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα βηνκεραληθή ή εξγαζηεξηαθή ρξήζε. ΔΠΗΣΡΔΦΣΔ ΣΖ ΥΡΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΑΠΟ ΠΑΗΓΗΑ ΜΟΝΟ ππφ ηελ επίβιεςε ελειίθνπ θαη αθνχ έρνπλ δνζεί επαξθείο νδεγίεο, έηζη ψζηε ην παηδί λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπζθεπή κε αζθαιή ηξφπν θαη λα θαηαλνεί ηνπο θηλδχλνπο ηεο αθαηάιιειεο ρξήζεο. ΑΤΣΖ Ζ ΤΚΔΤΖ ΓΔΝ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ γηα ρξήζε από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο, εθηόο αλ βξίζθνληαη ππό ηελ επίβιεςε αηόκνπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. ΣΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΜΔΡΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΘΔΡΜΑΝΘΟΤΝ θαηά ηε ρξήζε, θξαηήζηε καθξηά ηα παηδηά. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ γηα λα δεζηάλεηε νηηδήπνηε βξίζθεηαη ζε αεξνζηεγέο δνρείν. Η αύμεζε ηεο πίεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκία όηαλ ην αλνίμεηε ή έθξεμε. Ζ ΣΗΜΟΤΥΑ ΣΖ ΠΟΡΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΓΤΡΧ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ πξέπεη λα επηζεσξνύληαη ηαθηηθά γηα δεκίεο. Αλ απηέο νη επηθάλεηεο έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ε ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη λα επηζθεπαζηεί από εθπαηδεπκέλν ηερληθό. ΑΤΓΑ Μ Ζ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ γηα λα καγεηξέςεηε ή λα δεζηάλεηε νιφθιεξα απγά κε ή ρσξίο ην θέιπθφο ηνπο, κπνξνχλ λα ζθάζνπλ αθφκα θαη αθνχ ην δέζηακά ηνπο έρεη νινθιεξσζεί. 3

4 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΔΝΗΚΑ ΑΤΣΖ Ζ ΤΚΔΤΖ ΔΥΔΗ ΥΔΓΗΑΣΔΗ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ! Ζ ΤΚΔΤΖ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ρσξίο θαγεηό εληόο ηνπ θνύξλνπ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα κηθξνθύκαηα. Χξήζε θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηε ζπζθεπή. ΓΗΑ ΝΑ ΘΔΔΣΔ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΑ ην θνχξλν, ηνπνζεηήζηε έλα πνηήξη κε λεξφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σν λεξφ ζα απνξξνθήζεη ηελ ελέξγεηα ησλ κηθξνθπκάησλ θαη ν θνχξλνο δε ζα ππνζηεί δεκία. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΖΝ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΟΤΡΝΟΤ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ απνζήθεπζεο. ΑΦΑΗΡΔΣΔ ΣΑ ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ από ηηο ράξηηλεο ή ηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο πξηλ ηηο ηνπνζεηήζεηε ζην θνύξλν. ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΟΝ ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ γηα ηεγάληζκα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ δε κπνξεί λα ειεγρζεί. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΠΗΑΣΡΔ Ή ΓΑΝΣΗΑ ΦΟΤΡΝΟΤ γηα λα απνθχγεηε ηα εγθαχκαηα, φηαλ αγγίδεηε δνρεία, κέξε ηνπ θνχξλνπ θαη ζθεχε, κεηά ην καγείξεκα. ΤΓΡΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΠΟΣΑ Ή ΝΔΡΟ. Τπεξζέξκαλζε ηνπ πγξνχ πέξα απφ ην ζεκείν βξαζκνχ κπνξεί λα πξνθχςεη ρσξίο ελδείμεηο αλάδεπζεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε μαθληθφ βξαζκφ ηνπ θαπηνχ πγξνχ. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ ην ελδερφκελν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα: 1. Απνθχγεηε ηε ρξήζε δνρείσλ κε επζείεο πιεπξέο θαη ζηελφ ζηφκην. 2. Αλαθαηέςηε ην πγξφ πξηλ ηνπνζεηήζεηε ην δνρείν ζην θνχξλν θαη αθήζηε ην θνπηαιάθη κέζα ζην δνρείν. 3. Μεηά ην δέζηακα, αθήζηε γηα ιίγν, αλαθαηεχνληαο θαη πάιη πξηλ απνκαθξχλεηε πξνζεθηηθά ην δνρείν απφ ην θνχξλν. ΠΡΟΟΥΖ ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΑΝΑΣΡΔΥΔΣΔ ζε έλα βηβιίν καγεηξηθήο γηα θνχξλν κηθξνθπκάησλ γηα ιεπηνκέξεηεο. Δηδηθά, αλ καγεηξεχεηε ή ζεξκαίλεηε θαγεηφ πνπ πεξηέρεη αιθνφι. ΜΔΣΑ ΣΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΒΡΔΦΗΚΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ή πγξώλ ζε κπηκπεξό ή βάδν παηδηθώλ ηξνθώλ, πάληα λα αλαθαηεύεηε θαη λα ειέγρεηε ηε ζεξκνθξαζία πξηλ ζεξβίξεηε. Απηό ζα δηαζθαιίζεη ηελ νκνηόκνξθε δηαλνκή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ν θίλδπλνο δεκαηίζκαηνο ή πξόθιεζεο εγθαπκάησλ κπνξεί λα απνθεπρζεί Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και η θηλή έχουν αυαιρεθεί πριν από τη θέρμανση! 4

5 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΤΠΑΡΥΔΗ έλαο κεγάινο αξηζκφο εμαξηεκάησλ δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά. Πξηλ αγνξάζεηε θάπνην, βεβαησζείηε φηη είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ ΣΑ ΚΔΤΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ είλαη θαηάιιεια γηα ην θνχξλν θαη επηηξέπνπλ ζηα κηθξνθχκαηα λα πεξλνχλ απφ κέζα ηνπο, πξηλ απφ ηε ρξήζε. ΟΣΑΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΦΑΓΖΣΟ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ζην θνχξλν κηθξνθπκάησλ, βεβαησζείηε φηη δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ θνχξλνπ. Αςηό είναι πολύ ζημανηικό για εξαπηήμαηα θηιαγμένα από μέηαλλο ή με μεηαλλικά μέπη. ΑΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΜΔΣΑΛΛΟ έξζνπλ ζε επαθή κε ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ θνχξλνπ, ελψ ν θνχξλνο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζπίζεο θαη ν θνχξλνο λα ππνζηεί δεκία. ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΒΔΒΑΗΧΝΔΣΔ φηη ν πεξηζηξεθφκελνο δίζθνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ειεχζεξα, πξηλ ζέζεηε ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία. ΑΞΟΝΑ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟΤ ΓΗΚΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟΤ ΓΗΚΟΤ θάησ απφ ην γπάιηλν δίζθν. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε θάπνην άιιν ζθεχνο σο άμνλα πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ. Δθαξκφζηε ηνλ άμνλα πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ ζην θνχξλν. ΓΤΑΛΗΝΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΟ ΓΤΑΛΗΝΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ ζε φιεο ηηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. πιιέγεη ηα πγξά πνπ ζηάδνπλ θαη ζσκαηίδηα θαγεηνχ πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ιέθηαδαλ ην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ. Σνπνζεηήζηε ην Γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν πάλσ ζηνλ άμνλα. ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ Υξεζηκνπνηήζηε ηελ πηαηέια ςεζίκαηνο φηαλ καγεηξεχεηε κε Δμαλαγθαζκέλε Ρνή Αέξα. Πφηε κε ρξεζηκνπνηείηε ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξνθχκαηα. ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ Υπηζιμοποιήζηε ηη ζςπμάηινη ζσάπα φηαλ ςήλεηε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΖ ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ γηα λα ηνπνζεηήζεηε ην θαγεηφ ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ζσζηά γχξσ απφ απηφ φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηηο ιεηηνπξγίεο Δμαλαγθαζκέλεο Ρνήο Αέξα. ΛΑΒΗΓΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΛΑΒΗΓΑ ΦΖΗΜΑΣΟ γηα λα αθαηξέζεηε ηε δεζηή πηαηέια Φεζίκαηνο απφ ην θνχξλν. ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ. Να ρξεζηκνπνηείηε πάληα ην Γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν σο βάζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην δίζθν Φεζίκαηνο. ΜΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΚΔΤΖ ζην δίζθν Φεζίκαηνο θαζψο γξήγνξα ζα δεζηαζεί πνιχ θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη δεκίεο ζηα ζθεχε. Ο ΓΗΚΟ κπνξεί λα πξνζεξκαλζεί πξηλ ηε ρξήζε (ην πνιχ γηα 3 ιεπηά). Υξεζηκνπνηείηε πάληα ηε ιεηηνπξγία Φεζίκαηνο φηαλ πξνζεξκαίλεηε ην δίζθν Φεζίκαηνο. ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΟΝ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΣΟ ΟΤΡΧΣΖΡΗ γηα ηξφθηκα φπσο ςάξηα, ιαραληθά θαη παηάηεο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΟΝ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΥΧΡΗ ΣΟ ΟΤΡΧΣΖΡΗ γηα ηξφθηκα φπσο ξχδη, δπκαξηθά θαη θαζφιηα. ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ηνλ αηκνκάγεηξα ζην γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν. ΚΑΛΤΜΜΑ ΣΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθέπαζκα ηνπ θαγεηνχ θαηά ην καγείξεκα θαη δέζηακά ηνπ κφλν κε κηθξνθχκαηα θαη βνεζά λα κεησζεί ην πηηζίιηζκα, λα δηαηεξεζεί ε πγξαζία ηνπ θαγεηνχ θαη λα κεησζεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ην θάιπκκα γηα δέζηακα δχν ζηαδίσλ. 5

6 ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ ΑΦΟΤ ν θνχξλνο έρεη επαλέιζεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. Ζ ΠΟΡΣΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΟΗΞΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΚΛΔΗΔΗ π.ρ. λα ηνπνζεηεζεί θαγεηφ εληφο ηνπ θνχξλνπ, πξηλ ε αζθάιεηα ειεπζεξσζεί. ΚΛΔΗΓΧΜΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα εκπνδίζεηε ηα παηδηά απφ ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θνχξλν ρσξίο επηηήξεζε. ΟΣΑΝ ΣΟ ΚΛΔΗΓΧΜΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΔΡΓΟ, φια ηα θνπκπηά είλαη αλελεξγά. ΠΗΔΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ BACK ΚΑΗ OK ζπγρξφλσο θαη ζπλερίζηε λα πηέδεηε κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ραξαθηεξηζηηθνί ήρνη (3 δεπηεξφιεπηα). ΖΜΔΗΧΣΔ: Απηά ηα θνπκπηά ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κφλν φηαλ ν θνχξλνο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. ΔΝΑ ΜΖΝΤΜΑ ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ εκθαλίδεηαη γηα 3 δεπηεξφιεπηα πξηλ πξνβιεζεί θαη πάιη ε πξνεγνχκελε έλδεημε. ΣΟ ΚΛΔΗΓΧΜΑ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΔΗΣΑΗ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ελεξγνπνηείηαη. 6

7 ΒΑΘΜΟ ΦΖΗΜΑΣΟ (ΜΟΝΟ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ) Ο ΒΑΘΜΟ ΦΖΗΜΑΣΟ (DONENESS) ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο. Μπνξείηε λα ειέγμεηε πξνζσπηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξνζαξκνγήο Βαζκνχ Φεζίκαηνο. Με απηφ ην πξφγξακκα κπνξείηε λα επηηχρεηε πςειφηεξεο θαη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο. ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ θάπνηα απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ν θνχξλνο επηιέγεη ηελ πξνεπηιεγκέλε ζηάληαξ ξχζκηζε. Απηή ε ξχζκηζε ζπλήζσο απνθέξεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Αλ φκσο ην θαγεηφ πνπ δεζηάλαηε είλαη πνιχ θαπηφ γηα λα θαηαλαισζεί ακέζσο, κπνξείηε εχθνια θάλεηε θάπνηεο πξνζαξκνγέο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά απηή ηε ιεηηνπξγία. ΑΤΣΟ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΠΗΛΔΓΟΝΣΑ ΔΝΑ ΒΑΘΜΟ ΦΖΗΜΑΣΟ κε ηα θνπκπηά Up & Down πξηλ παηήζεηε ην θνπκπί Start. ΔΠΗΠΔΓΟ EXTRA NORMAL LIGHT ΒΑΘΜΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΑΠΟΓΗΓΔΗ ΑΝΧΣΑΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΡΟΔΠΗΛΔΓΜΔΝΖ ΣΑΝΣΑΡ ΡΤΘΜΗΖ ΑΠΟΓΗΓΔΗ ΚΑΣΧΣΑΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ MHNYMATA ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΚΑΠΟΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ν θνχξλνο κπνξεί λα ζηακαηήζεη θαη λα ζαο δεηήζεη λα εθηειέζεηε κηα πξάμε ή λα ζαο παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην πνην εμάξηεκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε. ΟΣΑΝ ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ ΔΝΑ ΜΖΝΤΜΑ: Αλνίμηε ηελ πφξηα (αλ απαηηείηαη). Δθηειέζηε ηελ πξάμε (αλ απαηηείηαη). Κιείζηε ηελ πφξηα θαη επαλεθθηλήζηε παηψληαο ην θνπκπί Start. 7

8 ΑΠΟΘΔΡΜΑΝΖ ΟΣΑΝ ΜΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΗ, ν θνχξλνο κπνξεί λα εθηειέζεη κία δηαδηθαζία απνζέξκαλζεο. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ. Μεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ν θνχξλνο ζβήλεη απηφκαηα. ΑΝ Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΗΝΑΗ ΤΦΖΛΟΣΔΡΖ ΑΠΟ 100 C, ε ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Πξνζέμηε λα κελ αγγίμεηε ην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ φηαλ αθαηξείηε ην θαγεηφ. Υξεζηκνπνηήζηε πηάζηξεο θνχξλνπ. ΑΝ Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΗΝΑΗ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΑΠΟ 50 C, ην ξνιφη ηεο ψξαο πξνβάιιεηαη ζηελ νζφλε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ BACK γηα λα πξνβάιιεηε πξνζσξηλά ην ξνιφη ηεο ψξαο ζηελ νζφλε, θαηά ηε δηαδηθαζία απνζέξκαλζεο. Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΘΔΡΜΑΝΖ κπνξεί λα δηαθνπεί αλνίγνληαο ηελ πφξηα, ρσξίο λα πξνθιεζεί πξφβιεκα ζην θνχξλν. ΤΝΣΟΜΔΤΔΗ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΤΚΟΛΗΑ ΥΡΖΖ, ν θνχξλνο θαηαξηίδεη απηφκαηα κία ιίζηα απφ ηηο αγαπεκέλεο ζαο ζπληνκεχζεηο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηείηε. ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ, ε ιίζηα απνηειείηαη απφ 10 θελέο ζέζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη σο shortcut. Καζψο κε ην ρξφλν ρξεζηκνπνηείηε ην θνχξλν, ζπκπιεξψλεη απηφκαηα ηε ιίζηα κε ζπληνκεχζεηο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλφηεξα. ΟΣΑΝ ΔΗΑΓΔΣΔ ΣΟ ΜΔΝΟΤ ΤΝΣΟΜΔΤΔΧΝ, ε ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν ζα πξνεπηιεγεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί σο shortcut #1. ΖΜΔΗΧΖ: ε ζεηξά ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην κελνχ ζπληνκεχζεσλ αιιάδεη απηφκαηα αλάινγα κε ηηο καγεηξηθέο ζαο ζπλήζεηεο. 8 ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ SHORTCUT. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα επηιέμεηε ηελ αγαπεκέλε ζαο ζπληφκεπζε. Ζ ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλφηεξα πξνεπηιέγεηαη. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ επηινγή. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN / OK γηα λα θάλεηε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START.

9 ON/OFF Ζ ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΒΔΗ (ON) Ή ΒΖΝΔΗ (OFF) ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί On/Off. ΟΣΑΝ Ζ ΤΚΔΤΖ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΜΜΔΝΖ (ON), φια ηα θνπκπηά ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη δελ εκθαλίδεηαη ην ξνιφη ηεο ψξαο. ΟΣΑΝ Ζ ΤΚΔΤΖ ΔΗΝΑΗ ΒΖΣΖ (OFF), φια ηα θνπκπηά εθηφο απφ δχν είλαη απελεξγνπνηεκέλα, ζπγθεθξηκέλα ην θνπκπί Start (βι. Σαρεία Δθθίλεζε) θαη ην θνπκπί OK (βι. Υξνλνδηαθφπηε Κνπδίλαο). Δκθαλίδεηαη ην ξνιφη ηεο ψξαο. ΖΜΔΗΧΖ: Ο θνχξλνο κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη δηαθνξεηηθά απφ φηη αλαθέξεηαη πην πάλσ, αλάινγα κε ην αλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ή φρη ε ιεηηνπξγία ECO (βι. ECO γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο). ΟΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ Δ ΑΤΣΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ πξνυπνζέηνπλ φηη ν θνχξλνο είλαη αλακκέλνο (ON). ΑΛΛΑΓΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηνχλ νη Ρπζκίζεηο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα επηιέμεηε ηε ξχζκηζε πνπ ζέιεηε λα πξνζαξκφζεηε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ BACK ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ απφ ηηο Ρπζκίζεηο φηαλ ηειεηψζεηε. ΓΛΧΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα επηιέμεηε κία απφ ηηο δηαζέζηκεο γιψζζεο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. 9

10 ΑΛΛΑΓΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΡΤΘΜΗΖ ΡΟΛΟΓΗΟΤ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. (Σα ςεθία αξηζηεξά (ψξεο) αλαβνζβήλνπλ). ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ξνιφη ηεο ψξαο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. ΣΟ ΡΟΛΟΗ ΔΥΔΗ ΡΤΘΜΗΣΔΗ ΚΑΗ ΔΗΝΑΗ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. ΡΤΘΜΗΖ ΖΥΟΤ 10 ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ, πςειή, κεζαία, ρακειή ή ζίγαζε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. 10

11 ΑΛΛΑΓΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην επίπεδν θσηεηλφηεηαο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πξνηίκεζή ζαο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ελεξγνπνηήζεηε (ON) ή φρη (OFF) ηε ιεηηνπξγία ECO. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. ΟΣΑΝ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ECO ΔΗΝΑΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΖ, ε νζφλε ζα ζβήλεη απηφκαηα κεηά απφ ιίγε ψξα γηα λα εμνηθνλνκεί ελέξγεηα. Φσηίδεηαη μαλά απηφκαηα φηαλ πηεζηεί θάπνην θνπκπί ή φηαλ αλνίμεη ε πφξηα. ΟΣΑΝ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΖ (OFF), ε νζφλε δε ζα ζβήλεη ην ξνιφη ηεο ψξαο ζα πξνβάιιεηαη ζπλερψο. 11

12 ΑΛΛΑΓΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ΟΣΑΝ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ ΔΥΔΗ ΞΔΚΗΝΖΔΗ: Ο ρξφλνο κπνξεί εχθνια λα απμεζεί κε βήκαηα 30-δεπηεξνιέπησλ παηψληαο ην θνπκπί Start. Κάζε πάηεκα απμάλεη ην ρξφλν θαηά 30 δεπηεξφιεπηα. ΠΑΣΧΝΣΑ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP Ή DOWN, κπνξείηε λα δηαιέμεηε αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ ζέιεηε λα κεηαβάιεηε. GRILL POWER 200 g WEIGHT COOK 07:00 ΠΑΣΧΝΣΑ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK επηιέγεηε ηε ξχζκηζε θαη κπνξείηε λα ηελ αιιάμεηε (αλαβνζβήλεη). Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά up / down γηα λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο. PRESS THE OK BUTTON AGAIN to confirm your selection. The oven continues automatically with the new setting. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ BACK γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ ηειεπηαία παξάκεηξν πνπ αιιάμαηε. 12

13 ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζην ρξνλνδηαθφπηε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα αξρίζεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ φηαλ ρξεηάδεζηε έλα ρξνλφκεηξν θνπδίλαο γηα λα κεηξήζεηε ηνλ αθξηβή ρξφλν γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο ην καγείξεκα απγψλ ή ηελ ψξα πνπ ρξεηάδεηαη ε δχκε γηα λα θνπζθψζεη πξηλ ην ςήζηκν θηι. ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΖ ΜΟΝΟ φηαλ ν θνχξλνο είλαη ζβεζηφο ή ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. ΔΝΑ ΖΥΖΣΗΚΟ ΖΜΑ ζα αθνπζηεί φηαλ ε αληίζηξνθε κέηξεζε ηνπ ρξνλνδηαθφπηε ηειεηψζεη. ΠΗΔΕΟΝΣΑ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ STOP πξηλ ε αληίζηξνθε κέηξεζε ηειεηψζεη ζα ηεξκαηίζεη ην ρξνλνδηαθφπηε. ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ & ΕΔΣΑΜΑ ΜΔ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε θαλνληθά θαη λα μαλαδεζηάλεηε ιαραληθά, ςάξηα, παηάηεο θαη θξέαο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ πξνβάιιεηαη ε έλδεημε Manual. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ πξνβάιιεηαη ε έλδεημε Microwave. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην επίπεδν έληαζεο ησλ κηθξνθπκάησλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. 13

14 ΜΑΓΔΗΡΔΦΣΔ & ΞΑΝΑΕΔΣΑΝΔΣΔ ΜΔ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΔΝΣΑΖ 900 W ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΝΣΑΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΜΟΝΟ ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΕΔΣΑΜΑ ΠΟΣΧΝ, λεξνχ, ζνχπαο, θαθέ, ηζαγηνχ ή θαγεηνχ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ. Αλ ην θαγεηφ πεξηέρεη απγφ ή θξέκα επηιέμηε έλα ρακειφηεξν επίπεδν. 750 W ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ, θξέαηνο θηι. 650 W ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ςαξηψλ. 500 W ΠΡΟΔΚΣΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ π.ρ. ζάιηζεο κε πνιιέο πξσηεΐλεο, πηάηα κε ηπξηά θαη απγά θαη γηα ηελ ηειεηνπνίεζε καγεηξεπηψλ θαηζαξφιαο. 350 W ΓΗΑ ΝΑ ΗΓΟΒΡΑΔΣΔ ΣΗΦΑΓΟ, λα ιηψζεηε βνχηπξν & ζνθνιάηα. 160 W ΑΠΟΦΤΞΖ. Γηα λα καιαθψζεηε βνχηπξν, ηπξηά. 90 W ΓΗΑ ΝΑ ΜΑΛΑΚΧΔΣΔ παγσηφ. 0 W ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ην ρξνλνδηαθφπηε. 14

15 ΣΑΥΔΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα γξήγνξν δέζηακα ηξνθίκσλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, φπσο ζνχπεο, θαθέ ή ηζάη. ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΖ ΜΟΝΟ φηαλ ν θνχξλνο είλαη ζβεζηφο ή ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START ΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΔΚΚΗΝΖΖ κε πιήξε έληαζε κηθξνθπκάησλ θαη κε ρξφλν καγεηξέκαηνο ξπζκηζκέλν ζηα 30 δεπηεξφιεπηα. Κάζε επηπιένλ πάηεκα απμάλεη ην ρξφλν θαηά 30 δεπηεξφιεπηα. 15

16 ΦΖΗΜΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα δεζηάλεηε ή λα ςήζεηε πίηζα θαη άιια θαγεηά κε βάζε ηε δχκε. Δπίζεο, ελδείθλπηαη γηα απγά κε κπέηθνλ, ινπθάληθα, ράκπνπξγθεξ θηι. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ πξνβάιιεηαη ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Crisp. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. Ο ΦΟΤΡΝΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ηα κηθξνθχκαηα θαη ην Grill γηα λα ζεξκάλεη ην δίζθν Φεζίκαηνο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν δίζθνο Φεζίκαηνο θηάλεη ηαρχηαηα ζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη αξρίδεη λα ξνδίδεη θαη λα μεξνςήλεη ην θαγεηφ. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ φηη ν δίζθνο Φεζίκαηνο είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνο ζην κέζνλ ηνπ Γπάιηλνπ πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ. Ο ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ Ο ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ζεξκαίλνληαη πνιχ θαηά ηε ρξήζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. ΜΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΣΟ ΕΔΣΟ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ζε επηθάλεηεο επαίζζεηεο ζηε ζεξκφηεηα. ΠΡΟΔΞΣΔ ΝΑ ΜΖΝ ΑΓΓΗΞΔΣΔ ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΠΗΑΣΡΔ ΦΟΤΡΝΟΤ ή ηελ εηδηθή παξερφκελε ιαβίδα Φεζίκαηνο φηαλ αθαηξείηε ηνλ θαπηφ δίζθν Φεζίκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΜΟΝΟ ηνλ παξερφκελν δίζθν Φεζίκαηνο κε απηή ηε ιεηηνπξγία. Άιινη δίζθνη Φεζίκαηνο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δε ζα έρνπλ ην ζσζηφ απνηέιεζκα θαηά ηε ρξήζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. 16

17 GRILL ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ηνπ Grill. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα πξνζδψζεηε γξήγνξα κία σξαία ξφδηλε επηθάλεηα ζην θαγεηφ. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΟΠΧ ΣΟΣ ΜΔ ΣΤΡΗ, ΜΠΡΗΕΟΛΔ ΚΑΗ ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ, ηνπνζεηήζηε ηα πάλσ ζηε ζπξκάηηλε ζράξα. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ ΣΑ ΚΔΤΖ πνπ ρξεζηκνπνηείηε είλαη αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα θαη θαηάιιεια γηα ην θνύξλν πξηλ ςήζεηε κε ην Grill. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ζθεύε όηαλ ςήλεηε κε ην Grill. Θα ιηώζνπλ. Σθεύε από μύιν ή ραξηί είλαη επίζεο αθαηάιιεια. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΝΣΑΖ ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΔΣΔ ΣΟ GRILL γηα 3-5 ιεπηά ζε πςειή έληαζε. GRILL ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΣΟΣ ΜΔ ΣΤΡΗ, ςάξηα, κπξηδφιεο, Υάκπνπξγθεξ ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ & ςεηά ζνχβιαο ΡΟΓΗΜΑ ηεο επηθάλεηαο ΔΝΣΑΖ ΤΦΤΛΖ ΜΔΖ ΥΑΜΖΛΖ 17

18 GRILL COMBI ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα παξαζθεπάζεηε ιαδάληα, ςάξηα θαη παηάηεο γθξαηέλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Grill + MW. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ηνπ Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ησλ Μηθξνθπκάησλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΝΣΑΖ Ζ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΖ ηζρχο ησλ κηθξνθπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν πξνεπηιεγκέλεο εξγνζηαζηαθήο ξχζκηζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία Grill Combi. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ζηε ζπξκάηηλε ζράξα ή ην γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν. GRILL COMBI ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΔΝΣΑΖ GRILL ΔΝΣΑΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΛΑΕΑΝΗΑ ΜΔΖ W ΠΑΣΑΣΔ ΓΚΡΑΣΔΝ ΜΔΖ W ΦΑΡΗ ΓΚΡΑΣΔΝ ΤΦΖΛΖ W ΦΖΣΑ ΜΖΛΑ ΜΔΖ W ΠΑΓΧΜΔΝΑ ΓΚΡΑΣΔΝ ΤΦΖΛΖ W 18

19 TURBO GRILL ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε θηιέην θνηφπνπινπ, γθξαηηλαξηζκέλα ιαραληθά θαη θξνχηα ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Turbo Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ηνπ Grill. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ζηε ζπξκάηηλε ζράξα. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ ΣΑ ΚΔΤΖ πνπ ρξεζηκνπνηείηε είλαη αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα θαη θαηάιιεια γηα ην θνύξλν πξηλ ςήζεηε κε ην Grill. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ζθεύε όηαλ ςήλεηε κε ην Grill. Θα ιηώζνπλ. Σθεύε από μύιν ή ραξηί είλαη επίζεο αθαηάιιεια. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΝΣΑΖ TURBO GRILL ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΦΗΛΔΣΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ, γθξαηηλαξηζκέλνο πνπξέο παηάηαο. ΓΚΡΑΣΗΝΑΡΗΜΔΝΔ ληνκάηεο ΓΚΡΑΣΗΝΑΡΗΜΔΝΑ ΦΡΟΤΣΑ, ξφδηζκα ηεο επηθάλεηαο ΔΝΣΑΖ ΤΦΤΛΖ ΜΔΖ ΥΑΜΖΛΖ 19

20 TURBO GRILL COMBI ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε γεκηζηά ιαραληθά θαη θνκκάηηα θνηφπνπινπ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Turbo Grill + MW. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ηνπ Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ησλ Μηθξνθπκάησλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. Ζ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΖ ηζρχο ησλ κηθξνθπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν πξνεπηιεγκέλεο εξγνζηαζηαθήο ξχζκηζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία Turbo Grill Combi. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΝΣΑΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ζηε ζπξκάηηλε ζράξα ή ην γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν. TURBO GRILL COMBI ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΔΝΣΑΖ GRILL ΔΝΣΑΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΣΖΘΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΖ W ΓΔΜΗΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΜΔΖ W ΜΠΟΤΣΗΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΤΦΤΛΖ W ΦΖΣΑ ΜΖΛΑ ΜΔΖ W ΦΖΣΟ ΦΑΡΗ ΤΦΤΛΖ W 20

21 ΓΡΖΓΟΡΟ ΕΔΣΑΜΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα πξνζεξκάλεηε ηνλ άδεην θνχξλν. ΠΡΟΘΔΡΜΑΗΝΔΣΔ πάληα ηνλ θνχξλν θελφ, φπσο ζα θάλαηε ζε έλαλ ζπκβαηηθφ θνχξλν πξηλ ην καγείξεκα ή ην ςήζηκν. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Quick Heat. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα επηβεβαηψζεηε ηε ξχζκηζε. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΜΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΦΑΓΖΣΟ ΠΡΗΝ Ή ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ηεο πξνζέξκαλζεο ζην θνχξλν. Θα θαεί απφ ηελ έληνλε ζεξκφηεηα. Όηαλ ε δηαδηθαζία ζέξκαλζεο έρεη πιένλ αξρίζεη, ε ζεξκνθξαζία κπνξεί εχθνια λα ξπζκηζηεί κε ηα θνπκπηά Up / Down. ΟΣΑΝ Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΦΣΑΔΗ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΠΟΤ ΔΥΔΣΔ ΚΑΘΟΡΗΔΗ, ν θνχξλνο ηε δηαηεξεί ζηαζεξή γηα 10 ιεπηά πξηλ ζβήζεη. ε απηφ ην δηάζηεκα, κπνξείηε λα εηζάγεηε ην θαγεηφ θαη λα επηιέμεηε κηα ιεηηνπξγία Δμαλαγθαζκέλεο Ρνήο Αέξα ψζηε λα αξρίζεηε λα καγεηξεχεηε. 21

22 ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ΡΟΖ ΑΔΡΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε καξέγθεο, γιπθά, αθξάηα θέηθ, ζνπθιέ, πνπιεξηθά θαη ςεηά θξέαηα. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Forced Air. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. 22

23 ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ΡΟΖ ΑΔΡΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΖ ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ ηνπνζεηψληαο επάλσ ηεο ην θαγεηφ, ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ζσζηά. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΖΝ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ φηαλ ςήλεηε κηθξά θνκκάηηα ηξνθίκσλ φπσο κπηζθφηα ή ςσκάθηα. ΦΑΓΖΣΟ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΦΟΤΡΝΟΤ o C ΥΡΟΝΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ ΦΖΣΟ ΒΟΓΗΝΟ, ΜΔΣΡΗΟ (1,3-1,5Kg) ΦΖΣΟ ΥΟΗΡΗΝΟ (1,3-1,5Kg) ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (1,0-1,2Kg) ΑΦΡΑΣΟ ΚΔΨΚ (βαξχ) ΑΦΡΑΣΟ ΚΔΨΚ (ειαθξχ) ΠΗΑΣΟ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΠΗΑΣΟ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΠΗΑΣΟ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΠΗΑΣΔΛΑ ΚΔΨΚ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΠΗΑΣΔΛΑ ΚΔΨΚ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΜΠΗΚΟΣΑ ΚΑΡΒΔΛΗ ΦΧΜΗΟΤ ΦΧΜΑΚΗΑ ΜΑΡΔΓΚΔ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΠΗΑΣΟ ΦΖΗΜΑΣΟ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ C, MIN ΠΡΟΘΔΡΜΑΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ C, MIN ΠΡΟΘΔΡΜΑΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ C, MIN ΠΡΟΘΔΡΜΑΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ C, MIN ΠΡΟΘΔΡΜΑΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ 23

24 ΤΝΓΤΑΜΟ ΑΔΡΑ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε ςεηφ θξέαο, πνπιεξηθά, παηάηεο κε ηηο θινχδεο ηνπο, έηνηκα γεχκαηα, αθξάηα θέηθ, γιπθά, ςάξηα θαη πνπηίγθεο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Forced Air + MW. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ησλ Μηθξνθπκάησλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΖ ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ ηνπνζεηψληαο επάλσ ηεο ην θαγεηφ, ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ζσζηά. Ζ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΖ ηζρχο ησλ κηθξνθπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν πξνεπηιεγκέλεο εξγνζηαζηαθήο ξχζκηζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία Δμαλαγθαζκέλεο Ρνήο Αέξα θαη κηθξνθπκάησλ. FORCED AIR COMBI ΔΝΣΑΖ ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: 350 W ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ πνπιεξηθψλ, ςαξηψλ & γθξαηέλ 160 W ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ςεηψλ 90 W ΦΖΗΜΟ ςσκηνχ & θέηθ 0 W ΡΟΓΗΜΑ κφλν θαηά ην καγείξεκα 24

25 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΞΑΝΑΕΔΣΑΜΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα επηβεβαηψζεηε ηε ξχζκηζε. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto Reheat. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα επηβεβαηψζεηε ηε ξχζκηζε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα μαλαδεζηάλεηε καγεηξεκέλν θαγεηφ, είηε έρεη ςπρζεί ή θαηαςπρζεί, είηε βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ πάλσ ζε έλα πηάην θαηάιιειν γηα θνχξλν κηθξνθπκάησλ. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ λα δηαθφπηεηαη. ΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ πξέπεη λα δηαηεξείηαη κεηαμχ g φηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε ιεηηνπξγία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζηε ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. ΓΗΑ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ, βεβαησζείηε φηη ν θνχξλνο βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε ιεηηνπξγία. ΟΣΑΝ ΦΤΥΔΣΔ έλα γεχκα ζην ςπγείν ή ζέιεηε λα ην μαλαδεζηάλεηε, ηνπνζεηήζηε ηηο πην ππθλέο ηξνθέο ζην εμσηεξηθφ ηνπ πηάηνπ θαη ηηο πην ιεπηέο ζην θέληξν. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΛΔΠΣΔ ΦΔΣΔ θξέαηνο ηε κία πάλσ ζηελ άιιε ή ηπιίμηε ηεο. ΠΗΟ ΥΟΝΣΡΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΚΡΔΑΣΟ φπσο ξνιφ ή ινπθάληθα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ην έλα θνληά ζην άιιν. ΑΦΖΣΔ ΓΗΑ 1-2 ΛΔΠΣΑ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, εηδηθά ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα. ΠΑΝΣΑ ΚΔΠΑΕΔΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε ιεηηνπξγία. ΑΝ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ΔΗΝΑΗ ΤΚΔΤΑΜΔΝΟ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζέηεη ήδε θαπάθη, ην παθέην ζα πξέπεη λα θνπεί κε 2-3 ραξαθηέο ψζηε ε πίεζε πνπ ζα αλα - πηπρζεί εληφο ηνπ θαηά ην δέζηακα λα κπνξεί λα δηαθεχγεη. Ζ ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ πξέπεη λα ραξάζζεηαη ή λα ηξππηέηαη κε έλα πηξνχλη, γηα λα απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν λα ζθάζεη θαη ε πίεζε λα δηαθεχγεη θαζψο ν αηκφο δηαζηέιιεηαη θαηά ην καγείξεκα. 25

26 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΑΠΟΦΤΞΖ ΑΚΟΛΟΤΘΖΣΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα» θαη επηιέμηε επίπεδν έληαζεο 160 W φηαλ απνςχρεηε ρεηξνθίλεηα. ΔΛΔΓΥΔΣΔ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΣΑΚΣΗΚΑ. Δκπεηξηθά ζα θαηαιήμεηε ζηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχλ νη δηάθνξεο πνζφηεηεο. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Δ ΠΛΑΣΗΚΔ ΑΚΟΤΛΔ, πιαζηηθέο κεκβξάλεο ή ράξηηλα παθέηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ απεπζείαο ζην θνχξλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαζέηνπλ κεηαιιηθά κέξε (π.ρ. κεηαιιηθά ζπξκαηάθηα). ΣΟ ΥΖΜΑ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ επεξεάδεη Σν ρξφλν απφςπμεο. Μία ξερή ή ιεπηή ζπζθεπαζία απνςχρεηε γξεγνξφηεξα απφ κία βαζχηεξε. ΓΗΑΥΧΡΗΣΔ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ θαζψο μεπαγψλνπλ. Σα κεκνλσκέλα θνκκάηηα απνςχρνληαη επθνιφηεξα. ΚΑΛΤΦΣΔ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ πνπ αξρίδνπλ λα ζεξκαίλνληαη κε θνκκάηηα αινπκηλφραξηνπ (π.ρ. κπνχηηα θαη θηεξνχγεο θνηφπνπινπ). ΓΤΡΗΣΔ ΠΛΔΤΡΑ ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΚΡΔΑΣΟ ζην κέζν ηεο δηαδηθαζίαο απφςπμεο. ΣΑ ΒΡΑΜΔΝΑ ΦΑΓΖΣΑ, ΣΟ ΣΗΦΑΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΛΣΔ μεπαγψλνπλ θαιχηεξα αλ αλαθαηεχεηε θαηά ηε δηαδηθαζία απφςπμεο. ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΞΖ, ηα ηξφθηκα είλαη θαιχηεξν λα κελ μεπαγψλνπλ εληειψο θαη ε δηαδηθαζία λα νινθιεξψλεηαη αθήλνληάο ηα γηα ιίγν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ΑΦΖΝΟΝΣΑ ΓΗΑ ΛΗΓΟ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΓΧΜΑΣΗΟΤ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΞΖ έρεηε πάληα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαζψο ε ζεξκφηεηα δηαρέεηαη νκνηφκνξθα ζην ζχλνιν ησλ ηξνθίκσλ. 26

27 ΣΑΥΔΗΑ ΑΠΟΦΤΞΖ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Automatic. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Rapid Defrost. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε ηχπν ηξνθίκσλ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ην βάξνο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα μεπαγψζεηε θξέαο, πνπιεξηθά, ςάξηα, ιαραληθά θαη ςσκί. Ζ ιεηηνπξγία Σαρείαο Απφςπμεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ην θαζαξφ βάξνο ησλ ηξνθίκσλ είλαη κεηαμχ 100 g kg. ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ζην γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν. 27

28 ΣΑΥΔΗΑ ΑΠΟΦΤΞΖ ΒΑΡΟ: Δ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΑΓΔΣΔ ην θαζαξφ βάξνο ησλ ηξνθίκσλ. Ο θνχξλνο απηφκαηα ππνινγίδεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. ΑΝ ΣΟ ΒΑΡΟ ΔΗΝΑΗ ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ Ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΠΟ ΣΟ ΤΝΗΣΧΜΔΝΟ: Αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία ««Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα» θαη επηιέμηε επίπεδν έληαζεο 160 W φηαλ απνςχρεηε. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΣΡΟΦΗΜΑ: ΑΝ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ είλαη ζε ζεξκνθξαζία πςειφηεξε απφ απηή ηεο βαζηάο θαηάςπμεο (-18 C), επηιέμηε κηθξφηεξν βάξνο θαγεηνχ. ΑΝ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ είλαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε απφ απηή ηεο βαζηάο θαηάςπμεο (-18 C), επηιέμηε κεγαιχηεξν βάξνο θαγεηνχ. ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΡΔΑ (100g - 2.0Kg) ΤΜΒΟΤΛΔ ΚΗΜΑ, θνκκάηηα, κπξηδφιεο ή ςεηά θξέαηα. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ (100g - 3,0Kg) ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ, θνκκάηηα ή θηιέηα. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΦΑΡΗΑ (100g - 2.0Kg) ΟΛΟΚΛΖΡΑ ή θηιέηα. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΛΑΥΑΝΗΚΑ (100g - 2.0Kg) ΑΝΑΜΗΚΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ, κπηδέιηα, κπξφθνια θηι. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΦΧΜΗ (100g - 2.0Kg) ΚΑΡΒΔΛΗΑ ή ςσκάθηα. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα» θαη επηιέμηε επίπεδν έληαζεο 160 W φηαλ απνςχρεηε. 28

29 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΞΔΡΟΦΖΗΜΟ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto Crisp. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε ηχπν ηξνθίκσλ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα δεζηάλεηε γξήγνξα ην θαγεηφ, απφ ζεξκνθξαζία ςχμεο ζε ζεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ AUTO CRISP ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΜΟΝΟ γηα έηνηκα θαηεςπγκέλα γεχκαηα. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. Υπηζιμοποιείηε μόνο ηνλ παξερφκελν Γίζθν ςεζίκαηνο ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. Άιινη Γίζθνη ςεζίκαηνο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δελ ζα απνδψζνπλ ηα ζσζηά απνηειέζκαηα ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. Μην τοποθετείτε δνρεία ή ζπζθεπαζίεο ζην Δίζθν ςεζίκαηνο! Μόνο το υαγητό πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην Δίζθν ςεζίκαηνο. 29

30 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΦΖΗΜΟ ΣΡΟΦΗΜΑ ΣΖΓΑΝΖΣΔ ΠΑΣΑΣΔ (300g - 600g) ΤΜΒΟΤΛΔ ΑΠΛΧΣΔ ΣΗ ΠΑΣΑΣΔ νκνηφκνξθα ζην δίζθν ςεζίκαηνο. Αλ επηζπκείηε, αιαηίζηε. ΠΗΣΑ, ιεπηή δχκε (250g - 500g) ΓΗΑ ΠΗΣΑ κε ιεπηή δχκε. ΠΗΣΑ, ρνληξή δχκε (300g - 800g) ΓΗΑ ΠΗΣΑ κε ρνληξή δχκε. ΦΣΔΡΟΤΓΔ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (300g - 600g) ΓΗΑ ΜΠΟΤΚΗΔ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ, ιαδψζηε ην δίζθν ςεζίκαηνο θαη καγεηξέςηε κε ην Βαζκφ Δηνηκφηεηαο ξπζκηζκέλν ζην επίπεδν Light. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ςεζίκαηνο. 30

31 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ΣΟΝ ΑΣΜΟ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto Steam. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε ιαραληθά, ςάξη, ξχδη θαη δπκαξηθά. ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ 2 ΣΑΓΗΑ. ην πξψην, ην θαγεηφ θηάλεη γξήγνξα ζε ζεξκνθξαζία βξαζκνχ. ην δεχηεξν, ε ζεξκνθξαζία πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα θαη ην θαγεηφ ζηγνβξάδεη, απνθεχγνληαο ηνλ ππεξβνιηθφ βξαζκφ. Ο ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα ιεηηνπξγεί κφλν κε κηθξνθχκαηα! ΜΖΝ ΣΟΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ζε νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκία. ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΒΔΒΑΗΧΝΔΣΔ όηη ν πεξηζηξεθόκελνο δίζθνο κπνξεί λα γπξίδεη ειεύζεξα πξηλ εθθηλήζεηε ην θνύξλν. ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ηνλ αηκνκάγεηξα ζην Γπάιηλν πεξηζηξεθόκελν δίζθν. ΚΑΛΤΜΜΑ ΚΔΠΑΕΔΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ΜΔ ΔΝΑ ΚΑΠΑΚΗ. Βεβαησζείηε φηη δνρείν θαη θαπάθη είλαη θαηάιιεια γηα ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ πξηλ ηα ρξεζηκνπνηήζεηε. Αλ ην δνρείν πνπ επηιέμαηε δελ έρεη θαπάθη, ρξεζηκνπνηήζηε έλα πηάην. Σνπνζεηήζηε ην κε ηελ θάησ πιεπξά πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ δνρείνπ. ΜΖ ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθφ ή αινπκίλην πεξηηχιηγκα φηαλ ζθεπάδεηε ην θαγεηφ. ΓΟΥΔΗΑ ΜΖ ΓΔΜΗΕΔΣΔ ΣΑ ΓΟΥΔΗΑ πάλσ απφ ην κηζφ. Αλ ζθνπεχεηε λα βξάζεηε κεγάιε πνζφηεηα ηξνθίκσλ, επηιέμηε κεγαιχηεξν δνρείν ψζηε λα κε γεκίδεη πάλσ απφ ηε κέζε γηα λα απνθχγεηε ππεξβνιηθφ βξαζκφ. ΜΑΓΔΗΡΔΤΟΝΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ζην ζνπξσηήξη. Ρίμηε 100 ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα. θεπάζηε κε ην θαπάθη θαη ξπζκίζηε ην ρξφλν. ΠΗΟ ΜΑΛΑΚΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ φπσο ηα κπξφθνια ή ηα πξάζα απαηηνχλ ρξφλν καγεηξέκαηνο 2-3 ιεπηά. ΠΗΟ ΚΛΖΡΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ φπσο ηα θαξφηα θαη νη παηάηεο απαηηνχλ ρξφλν καγεηξέκαηνο 4-5 ιεπηά. ΜΑΓΔΗΡΔΤΟΝΣΑ ΡΤΕΗ ΛΑΒΔΣΔ ΤΠΟΦΖ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ζρεηηθά κε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο θαη ηελ πνζφηεηα λεξνχ θαη ξπδηνχ. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ, ζθεπάζηε κε ην θαπάθη θαη ξπζκίζηε ην ρξφλν. 31

32 ΜΑΛΑΚΧΜΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Automatic. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Soften. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε ηχπν ηξνθίκσλ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ην βάξνο ή ηελ πνζφηεηα. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καιαθψζεηε ηα ηξφθηκα γηα επθνιφηεξε ρξήζε ηνπο. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ AUTO SOFT ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ γηα ηα ηξφθηκα ηνπ παξαθάησ πίλαθα. ΣΡΟΦΗΜΑ ΒΟΤΣΤΡΟ (50g - 250g) ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη αθνχ καιαθψζεη. ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ (50g - 250g) ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη αθνχ καιαθψζεη. ΠΑΓΧΣΟ (0,5l - 2,0l) ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΔΡΒΗΡΔΣΔ γξήγνξα πξηλ ιηψζεη πεξηζζφηεξν. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 32

33 ΛΗΧΗΜΟ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Automatic. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Melt. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε ηχπν ηξνθίκσλ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ην βάξνο ή ηελ πνζφηεηα. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα ιηψζεηε ηξφθηκα ρσξίο πηηζίιηζκα. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ MELT ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ γηα ηα ηξφθηκα ηνπ παξαθάησ πίλαθα. ΣΡΟΦΗΜΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΒΟΤΣΤΡΟ (50g - 250g) ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη κεηά ην ιηψζηκν. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ (50g - 250g) ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη κεηά ην ιηψζηκν. ΠΑΣΔ ζε κηθξά θνκκάηηα. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη κεηά ην ιηψζηκν. ΖΜΔΗΧΖ: νθνιάηα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα θαθάν, ΟΚΟΛΑΣΑ (50g - 250g) κπνξεί λα απαηηεί Βαζκφ Δηνηκφηεηαο ξπζκηζκέλν ζην επίπεδν High. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 33

34 ΤΝΣΑΓΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα πεξηεγεζείηε γξήγνξα ζηηο αγαπεκέλεο ζαο ζπληαγέο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Automatic. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Recipes. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε θάπνηα απφ ηηο ζπληαγέο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θάπνην απφ ηα θαγεηά. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ OK / UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε θαη λα εηζάγεηε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. 34

35 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΑΣΑΣΔ ΒΡΑΣΔ 300g - 1KG ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ. ΦΖΣΔ ΓΚΡΑΣΔΝ 200g - 1KG 4-10 ΜΔΡΗΓΔ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ) ΣΖΓΑΝΖΣΔ 300g - 600G ΦΟΤΡΝΟΤ 300g - 800G ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ, ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη πξνζζέζηε 100ml λεξφ. θεπάζηε κε θαπάθη. ΠΛΤΝΣΔ θαη ηξππήζηε. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΟΦΣΔ Δ ΦΔΣΔ ηηο σκέο παηάηεο θαη αλακίμηε κε θξεκκχδη. Καξπθεχζηε κε αιάηη, πηπέξη θαη ζθφξδν θαη πεξηρχζηε κε θξέκα. Παζπαιίζηε κε ηπξί. ΑΛΑΣΗΣΔ ΑΠΟΦΛΟΗΧΣΔ θαη θφςηε ζε θνκκάηηα. Καξπθεχζηε, ιαδψζηε ειαθξψο ην δίζθν ςεζίκαηνο θαη ςεθάζηε κε ιάδη. Αλαθαηέςηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 35

36 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΚΡΔΑ ΦΖΣΟ ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ ην θξέαο θαη ΒΟΓΗΝΟ 800G - 1,5KG ηνπνζεηήζηε ζε πξνζεξκαζκέλν θνχξλν. ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΥΟΗΡΗΝΟ 800G - 1,5KG ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ ην θξέαο θαη ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ηνπνζεηήζηε ζε θξχν ΑΡΝΗΗΟ 1KG - 1,5KG ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ θνχξλν. ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ ην θξέαο θαη ΜΟΥΑΡΗΗΟ 800G - 1,5KG ηνπνζεηήζηε ζε πξνζεξκαζκέλν θνχξλν. ΠΑΨΓΑΚΗΑ 700G - 1,2KG ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ζην δίζθν ςεζίκαηνο. ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΠΑΛΑ ΑΡΝΗΗΑ ΠΑΨΓΑΚΗΑ 2-6PCS 2-8PCS ΦΖΛΖ ΥΑΡΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ 200G - 800G ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ (ΒΡΑΣΟ) HOT DOG 4-8PCS (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ) ΥΑΜΠΟΤΡΓΚΔΡ 100G - 500G ΜΠΔΨΚΟΝ ΡΟΛΟ ΚΡΔΑΣΟ 50G - 150G 4-8 ΜΔΡΗΓΔ ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΥΧΡΗ ΚΑΠΑΚΗ. ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΚΡΔΑ ζε πξνζεξκαζκέλν grill. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. Καξπθεχεζηε. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε θαη γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ζηνλ ππζκέλα κε θαιχςηε κε λεξφ. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ην θξέαο ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο θαη γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΦΣΗΑΞΣΔ ην αγαπεκέλν ζαο κίγκα θξέαηνο θαη δψζηε ζρήκα ξνινχ. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 36

37 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΦΖΣΟ 800G - 1,5KG ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ζε θξχν θνχξλν. ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΔΣΟ (ΣΟΝ ΑΣΜΟ) 300G - 800G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΦΗΛΔΣΟ (ΣΖΓΑΝΖΣΟ) ΚΟΜΜΑΣΗΑ 300G - 1KG 500G - 1,2KG ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ζην πιέγκα ηνπ αηκνκάγεηξα. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Καξπθεχζηε θαη ηνπνζεηήζηε ηα θηιέηα ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ ηα θνκκάηηα θαη ηνπνζεηήζηε ζην δίζθν ςεζίκαηνο κε ηελ πέηζα πξνο ηα επάλσ. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 37

38 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΦΑΡΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΦΑΡΗ ΦΖΣΟ ΦΗΛΔΣΟ (ΣΟΝ ΑΣΜΟ) ΚΡΟΚΔΣΔ ΒΡΑΣΟ ΣΖΓΑΝΖΣΑ 600G - 1,2KG 600G - 1,2KG ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΜΔ ΚΑΛΤΜΜΑ Ή ΚΔΠΑΣΔ ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ. 300G - 800G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ 300G - 800G ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΣΜΟ 300G - 800G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη βνπηπξψζηε κε έλα πηλέιν απφ πάλσ. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη πξνζζέζηε 100ml δσκφ ςαξηνχ. θεπάζηε κε θαπάθη. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ην πιέγκα ηνπ αηκνκάγεηξα. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Καξπθεχζηε θαη ηνπνζεηήζηε ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ην πιέγκα ηνπ αηκνκάγεηξα. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΓΚΡΑΣΔΝ 600G - 1,2KG ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ) ΦΗΛΔΣΑ ΠΑΝΔ 200G - 600G ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 38

39 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ) ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΚΑΡΟΣΑ 300G - 800G 200G - 500G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΦΡΔΚΑ ΦΑΟΛΗΑ 200G - 500G ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ 200G - 500G 200G - 500G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. 3 9 ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη πξνζζέζηε 100ml λεξφ. θεπάζηε κε θαπάθη. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ) ΓΚΡΑΣΔΝ 400G - 800G ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΠΗΠΔΡΗΔ ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΣΟΝ ΑΣΜΟ 200G - 500G ΣΖΓΑΝΖΣΔ 200G - 500G 300G - 800G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ηεκαρηζκέλεο ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Καξπθεχζηε θαη ςεθάζηε κε ιάδη. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΟΦΣΔ ΣΖ ΜΔΖ, αιαηίζηε θαη αθήζηε γηα ιίγν ζηελ άθξε. Λαδψζηε ειαθξψο ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ (ΟΛΟΚΛΖΡΟ) ΣΟΝ ΑΣΜΟ 200G - 500G 300G - 1KG ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΝΣΟΜΑΣΔ 300G - 800G ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΚΟΦΣΔ ΣΖ ΜΔΖ, θαξπθεχζηε θαη παζπαιίζηε κε ηπξί. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 39

40 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΡΤΕΗ ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ 1-4 ΜΔΡΗΓΔ ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΛΑΕΑΝΗΑ ΒΡΑΜΔΝΟ ΠΗΣΗΚΑ 4-10 ΜΔΡΗΓΔ ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΡΤΘΜΗΣΔ ΣΟΝ ΤΝΗΣΧΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ. Πξνζζέζηε λεξφ ζηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. Πξνζζέζηε ηα καθαξφληα φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη θαη ζθεπάζηε πάιη κε ην θαπάθη. ΔΣΟΗΜΑΣΔ ηελ αγαπεκέλε ζαο ζπληαγή ή αθνινπζήζηε ηε ζπληαγή ζηε ζπζθεπαζία. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 500G - 1,2KG ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΡΤΕΗ ΡΤΕΗ 100G - 400G 2-4 ΜΔΡΗΓΔ ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΡΤΘΜΗΣΔ ΣΟΝ ΤΝΗΣΧΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ. Πξνζζέζηε ξχδη θαη λεξφ ζηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΡΤΕΗ ΚΑΗ ΝΔΡΟ ζηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. Πξνζζέζηε γάια φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη θαη ζπλερίζηε ην καγείξεκα. ΥΤΛΟ ΒΡΧΜΖ 1-2 ΜΔΡΗΓΔ ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΥΧΡΗ ΚΑΛΤΜΜΑ. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ ΝΗΦΑΓΔ ΒΡΧΜΖ, αιάηη θαη λεξφ. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 40

41 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΗΣΗΚΖ 2-6 ΜΔΡΗΓΔ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΔΣΟΗΜΑΣΔ ηελ αγαπεκέλε ζαο ζπληαγή θαη ηνπνζεηήζηε ζηελ πηαηέια ςεζίκαηνο φηαλ ε πξνζέξκαλζε ηνπ θνχξλνπ νινθιεξσζεί. ΠΗΣΑ / ΕΤΜΖ ΠΗΣΑ ΣΑΡΣΑ ΛΔΠΣΖ ΕΤΜΖ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ) ΥΟΝΣΡΖ ΕΤΜΖ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ) ΚΡΤΑ ΛΟΡΔΝ 250G - 500G 300G - 800G 200G - 500G 1 ΦΟΤΡΝΗΜΑ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΑΦΑΗΡΔΣΔ ηε ζπζθεπαζία. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΖΝ ΠΗΣΑ ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. ΔΣΟΗΜΑΣΔ ΣΖ ΕΤΜΖ (250g αιεχξη, 150 g βνχηπξν + 2½ θνπη. ζνχπαο λεξφ), απιψζηε ηε ζην δίζθν ςεζίκαηνο θαη ηξππήζηε κε έλα πηξνχλη. Φήζηε ηε δχκε. Όηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη λα πξνζζέζεηε ηε γέκηζε, ηνπνζεηήζηε 200g δακπφλ, 175g ηπξί θαη πεξηρχζηε κε έλα κίγκα απφ 3 απγά θαη 300 ml θξέκα. Σνπνζεηήζηε μαλά ζην θνχξλν ζπλερίζηε ην καγείξεκα. (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ) 200G - 800G ΑΦΑΗΡΔΣΔ ηε ζπζθεπαζία. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 41

42 ΤΝΣΑΓΔ ΦΧΜΗ / ΚΔΨΚ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΚΑΡΒΔΛΗ ΦΧΜΗΟΤ ΦΧΜΑΚΗΑ ΒΟΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΡΑΣΟ ΚΔΨΚ ΜΑΦΗΝ ΜΠΗΚΟΣΑ ΜΑΡΔΝΓΚΔ ΦΧΜΑΚΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΦΖΜΔΝΑ ΤΚΔΤΑΜΔΝΑ 1-2 ΣΔΜΑΥΗΑ 1 ΦΟΤΡΝΗΜΑ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΠΗΑΣΔΛΑ ΚΔΨΚ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΔΣΟΗΜΑΣΔ ηε δχκε ζχκθσλα κε ηελ αγαπεκέλε ζαο ζπληαγή. Βάιηε ηε ζηελ πηαηέια ςεζίκαηνο γηα λα θνπζθψζεη. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΓΗΑ ΦΧΜΑΚΗΑ ΤΚΔΤΑΜΔΝΑ Δ ΚΔΝΟ ΑΔΡΟ. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΑΦΑΗΡΔΣΔ απφ ηε ζπζθεπαζία. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΚΟΦΣΔ έλα ή πεξηζζφηεξα θνκκάηηα ζην ιαδσκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ ΔΝΑ ΜΗΓΜΑ βάξνπο g. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ ΔΝΑ ΜΗΓΜΑ γηα θνκκάηηα θαη ηνπνζεηήζηε ζε ράξηηλα θαινχπηα. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΚΟΦΣΔ Δ ΥΑΡΣΗ ΦΖΗΜΑΣΟ θαη ηνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ ΔΝΑ ΜΗΓΜΑ απφ 2 αζπξάδηα απγψλ, 80g δάραξε θαη 100g ηλδνθάξπδν. Καξπθεχζηε κε βαλίιηα θαη εθρχιηζκα ακπγδάινπ. Κφςηε θνκκάηηα ζηε ιαδσκέλε πηαηέια ςεζίκαηνο ή ζε ραξηί ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 42

43 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΦΖΜΔΝΟΗ ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ G 50G - 200G ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΖ ΑΚΟΤΛΑ (κία θάζε θνξά) ζηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟΤ ΚΑΡΠΟΤ ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Αλαθαηέςηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΝΑΚ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΖΛΟΠΗΣΑ ΦΣΔΡΟΤΓΔ ΜΠΟΤΚΗΔ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ) ΠΗΣΗΚΖ 300G - 600G 250G - 600G ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΗ ΜΠΟΤΚΗΔ ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΦΣΗΑΞΣΔ ΜΗΑ ΕΤΜΖ κε180g αιεχξη, 125g βνχηπξν θαη 1 απγφ (ή ρξεζηκνπνηήζηε έηνηκε δχκε). Απιψζηε ηε ζην δίζθν ςεζίκαηνο θαη γεκίζηε κε g κήια ζε θέηεο, αλακεκηγκέλα κε δάραξε θαη θαλέιια. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ 300G - 800G ΑΦΑΗΡΔΣΔ ηε ζπζθεπαζία. ΔΠΗΓΟΡΠΗΟ ΦΖΣΑ ΜΖΛΑ ΚΟΜΠΟΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ 4-8 ΣΔΜΑΥΗΑ ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. 300G - 800ML ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΟΤΦΛΔ 2-6 ΜΔΡΗΓΔ ΠΗΑΣΟ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ ΑΦΑΗΡΔΣΔ ΚΟΣΑΝΗ ΚΑΗ ΚΟΤΚΟΤΣΗΑ θαη γεκίζηε κε ηξηκκέλν ακχγδαιν ή θαλέιια, δάραξε θαη βνχηπξν ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΔΣΟΗΜΑΣΔ ΔΝΑ ΜΗΓΜΑ ΟΤΦΛΔ κε ιεκφλη, ζνθνιάηα ή θξνχηα θαη ηνπνζεηείζηε κέζα ζε βαζχ ππξίκαρν ζθεχνο. Σνπνζεηήζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 43

44 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΚΑΘΑΡΗΜΟ Ο ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΗΝΑΗ Ζ ΜΟΝΖ ΤΝΣΖΡΖΖ πνπ απαηηείηαη, θπζηνινγηθά. ΜΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΦΟΤΡΝΟΤ θαζαξνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιινίσζε ηεο επηθάλεηαο θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζπζθεπήο ή λα έρεη σο απνηέιεζκα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ,ΛΔΗΑΝΣΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ, ζπξκαηάθηα, μύζηξεο θηι, ηα νπνία κπνξνύλ λα βιάςνπλ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, θαζώο θαη ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θνύξλνπ. Χξεζηκνπνηήζηε έλα ζθνπγγάξη κε ήπην απνξξππαληηθό ή ραξηί θνπδίλαο κε θαζαξηζηηθό ζπξέη. Ψεθάζηε ην θαζαξηζηηθό ζην ραξηί. ΜΖΝ ΦΔΚΑΕΔΣΔ απεπζείαο ζην θνύξλν! ΑΝΑ ΣΑΚΣΑ ΓΗΑΣΖΜΑΣΑ, εηδηθά αλ έρνπλ ρπζεί ηξφθηκα, αθαηξέζηε ηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν θαη ηνλ άμνλα θαη ζθνππίζηε ηε βάζε ηνπ θνχξλνπ. Ο ΦΟΤΡΝΟ ΑΤΣΟ ΔΗΝΑΗ ΥΔΓΗΑΜΔΝΟ λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν ζηε ζέζε ηνπ. ΜΖ ζέηεηε ζε ιεηηνπξγία ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ αλ ν πεξηζηξεθφκελνο δίζθνο έρεη αθαηξεζεί γηα θαζαξηζκφ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΔΝΑ ΖΠΗΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ, λεξφ θαη έλα καιαθφ παλί γηα λα θαζαξίζεηε ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ην εκπξφο θαη πίζσ κέξνο ηεο πφξηαο θαζψο θαη ην άλνηγκά ηεο. ΜΖΝ ΑΦΖΝΔΣΔ ΛΗΠΖ ε θνκκαηάθηα ηξνθίκσλ λα ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηελ πφξηα. Γ ΗΑ ΔΠΗΜΟΝΟΤ ΛΔΚΔΓΔ, βάιηε λα βξάζεη έλα θιηηδάλη λεξφ ζην θνχξλν γηα 2-3 ιεπηά. Ο αηκφο ζα καιαθψζεη ηνπο ιεθέδεο. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΤΚΔΤΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΜΔ ΑΣΜΟ φηαλ θαζαξίδεηε ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ. ΠΡΟΘΔΣΔ ΛΗΓΟ ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗΟΤ ζε έλα θιηηδάλη λεξφ πνπ ζα βάιεηε ζηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν γηα λα βξάζεη, ψζηε λα εμνπδεηεξψζεηε ηηο νζκέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ. ΣΟ ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ GRILL δελ ρξεηάδεηαη θαζαξηζκφ θαζψο ε έληνλε ζεξκφηεηα εμαηκίδεη ηηο πηηζηιηέο, φκσο ε νξνθή απφ πάλσ ηνπ απαηηεί ζπρλφ θαζάξηζκα. Καζαξίζηε κε ριηαξφ λεξφ, απνξξππαληηθφ θαη ζθνπγγάξη. Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά ην Grill, αλάςηε ην γηα 10 ιεπηά θάζε κήλα ψζηε λα θανχλ νη πηηζηιηέο θαη λα κεησζεί ν θίλδπλνο ππξθαγηάο. πξψμηε απαιά ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν Grill πξνο ηελ νξνθή θαη ζηξέςηε ηνλ θεξακηθφ γάληδν (δεμηά ή αξηζηεξά) γηα λα ην ειεπζεξψζεηε. Γηπιψζηε πξνο ηα θάησ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζεξκαληηθφ ζηνηρείνπ Grill γηα λα θαζαξίζεηε ηελ νξνθή. 44

45 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΠΗΑΣΧΝ: ΑΞΟΝΑ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟΤ ΓΗΚΟΤ. ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΓΤΑΛΗΝΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΚΑΛΤΜΜΑ ΛΑΒΗΓΑ ΦΖΗΜΑΣΟ. ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ. ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΠΡΟΔΚΣΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ: Ο ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ πξέπεη λα θαζαξίδεηαη κε ήπην θαζαξηζηηθφ θαη λεξφ. Οη πνιχ ιεθηαζκέλεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ κε έλα ζθνπγγάξη θαη ήπην θαζαξηζηηθφ. ΑΦΖΝΔΣΔ ΠΑΝΣΑ ην δίζθν θεζίκαηνο λα θξπψζεη πξηλ ηνλ θαζαξηζκφ. ΜΖ βπζίδεηε ζε λεξφ ή βξέρεηε φηαλ ν δίζθνο ςεζίκαηνο είλαη δεζηφο. Ζ απφηνκε κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα ηνλ θαηαζηξέςεη. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ. Θα πξνμελήζνπλ ραξαθηέο ζηελ επηθάλεηα. ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΑΝ Ο ΦΟΤΡΝΟ ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ, κελ θαιείηε ην ζέξβηο πξηλ ειέγμεηε ηα αθφινπζα: Ο πεξηζηξεθφκελνο δίζθνο θαη ν άμνλαο είλαη ζηε ζέζε ηνπο. Ο ξεπκαηνιήπηεο είλαη ζηελ πξίδα. Ζ πφξηα είλαη ζσζηά θιεηζκέλε. Διέγμηε ηηο αζθάιεηεο θαη βεβαησζείηε φηη δελ πθίζηαηαη δηαθνπή ξεχκαηνο. Βεβαησζείηε φηη ν θνχξλνο δηαζέηεη επαξθή εμαεξηζκφ. Πεξηκέλεηε γηα 10 ιεπηά θαη πξνζπαζήζηε μαλά λα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ην θνχξλν. Αλνίμηε θαη θιείζηε ηελ πφξηα πξηλ πξνζπαζήζεηε μαλά. ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ πεξηηηά ηειεθσλήκαηα γηα ηα νπνία ρξεψλεζηε. Όηαλ θαιείηε ην έξβηο, αλαθέξεηε ην ζεηξηαθφ αξηζκφ θαη ηνλ αξηζκφ ηχπνπ ζπζθεπήο (δείηε ηελ εηηθέηα ηχπνπ). πκβνπιεπηείηε ηελ εγγχεζε γηα πεξηζζφηεξα. ΑΝ ΣΟ ΚΑΛΧΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΡΔΤΜΑΣΟ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ γλήζην αληαιιαθηηθφ, πνπ δηαηίζεηαη απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ζέξβηο. Σν θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ αξκφδην ηερληθφ. ΣΟ ΔΡΒΗ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΑΡΜΟΓΗΟ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΟ. Είλαη επηθίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε άιινλ λα παξέρεη ζέξβηο ή ππεξεζίεο επηδηόξζσζεο, πνπ αθνξνύλ ηελ αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε θαιύκκαηνο πνπ πξνζηαηεύεη από ηελ έθζεζε ζηα κηθξνθύκαηα. ΜΖΝ ΑΦΑΗΡΔΗΣΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΑΛΤΜΜΑ. 45

46 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΣ ΑΠΟΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ IEC Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ έρεη αλαπηχμεη έλα πξφηππν γηα ζπγθξηηηθά ηεζη απφδνζεο ζεξκφηεηαο γηα ηνπο θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ. πληζηνχκε γηα απηφ ην θνχξλν ηα αθφινπζα: Σεζη Ποζόηηηα Υπόνορ Ένηαζη ιζσύορ κεύορ g ιεπηά 650 W Pyrex g 5 ½ ιεπηά 650 W Pyrex g ιεπηά 750 W Pyrex g ιεπηά Forced air 190 ºC W Pyrex g ιεπηά Forced air 175 ºC + 90 W Pyrex g ιεπηά Forced air 210 ºC W Pyrex g 10 ιεπηά 160 W ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ IEC Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ έρεη αλαπηχμεη έλα πξφηππν γηα ζπγθξηηηθά ηεζη απφδνζεο ζεξκφηεηαο γηα ηνπο θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ. πληζηνχκε γηα απηφ ην θνχξλν ηα αθφινπζα: Σεζη Υπόνορ Θεπμοκπαζία Πποθέπμανζη θούπνος Δξαπηήμαηα ιεπηά 150 C Όρη Πηαηέια ςεζίκαηνο ιεπηά 170 C Ναη Πηαηέια ςεζίκαηνο ιεπηά 160 C Όρη πξκάηηλε ζράξα ιεπηά C Ναη πξκάηηλε ζράξα ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤ ΔΗΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ MW ΗΥΤ ΔΞΟΓΟΤ GRILL ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ΡΟΖ ΑΔΡΑ 230 V/50 HZ 2800 W 16 A 900 W 1600W 1200 W ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ(ΤXΠXΒ) 455 X 595 X 560 ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ(ΤXΠXΒ) 210 X 450 X

47

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ R-560 ΚΗΜΔΟ ΚΔ ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΝ ΘΑΓΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ R-560 ΚΗΜΔΟ ΚΔ ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΝ ΘΑΓΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ R-560 ΚΗΜΔΟ ΚΔ ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΝ ΘΑΓΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν από τη πρώτη τρήση της σσσκεσής σας: Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Αθαηξέζηε όια ηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ. Μνληέιν: R-558. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή ρξήζε. 220-240V~ 50Hz 350W

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ. Μνληέιν: R-558. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή ρξήζε. 220-240V~ 50Hz 350W ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ Μνληέιν: R-558 220-240V~ 50Hz 350W Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή ρξήζε ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Πξηλ από ηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο πξέπεη λα ιακβάλεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΖΥΑΝΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΤΓΚΟΛΛΖΖ ΥΑΡΣΟΚΗΒΩΣΗΩΝ

ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΖΥΑΝΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΤΓΚΟΛΛΖΖ ΥΑΡΣΟΚΗΒΩΣΗΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΖΥΑΝΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΚΑΗ ΤΓΚΟΛΛΖΖ ΥΑΡΣΟΚΗΒΩΣΗΩΝ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΩ ΜΖΥΑΝΖ MB-S ΚΑΗ MP-S BOIX 1. Ρύθμιζη ύτοςρ καλοςπιού Mεηξάκε ην ραξηνθηβώηην αλνηρηό ζην ζεκείν πνπ δείρλεη ην ζρήκα: X θαη πξνζζέηνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ

Όξγαλα Τιηθά 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Όξγαλα Τιηθά 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 10 ε : ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΡΟ Β ΠΗΔΖ ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ Λεθάλεο γπάιηλεο ή πιαζηηθέο Σαςάθηα κεηαιιηθά Υάξαθαο κήθνπο 15-50 εθ. Μέηξν (δίκεηξν) Όξγαλα Τιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα