EMCHT 9145 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΚΚΗΝΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EMCHT 9145 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΚΚΗΝΖΖ"

Transcript

1 EMCHT 9145 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΚΚΗΝΖΖ

2 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΔ ΣΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ρσξηζηέο νδεγίεο ηνπνζέηεζεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. ΠΡΗΝ ΣΖ ΤΝΓΔΖ ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ Ζ ΣΑΖ ζηελ πηλαθίδα ηχπνπ πξντφληνο αληηζηνηρεί ζηελ ηάζε ζην ζπίηη ζαο. ΜΖΝ ΑΦΑΗΡΔΗΣΔ ΣΗ ΠΛΑΚΔ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΗΟΓΟΤ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιεπξά ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θνηιφηεηαο θνχξλνπ. Απνηξέπνπλ ηελ παξείζθξεζε ζσκαηηδίσλ ιίπνπο θαη ηξνθίκσλ ζηα θαλάιηα εηζφδνπ κηθξνθπκάησλ. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ φηη ην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ είλαη άδεην πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ Ζ ΤΚΔΤΖ ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΠΑΘΔΗ ΕΖΜΗΑ. Βεβαησζείηε φηη ε πφξηα ηνπ θνχξλνπ θιείλεη ζθηρηά ζην πιαίζηφ ηεο θαη φηη ε εζσηεξηθή ηζηκνχρα δελ είλαη θαηεζηξακκέλε. Αδεηάζηε ην θνχξλν θαη θαζαξίζηε ην εζσηεξηθφ κε έλα καιαθφ, πγξφ παλί. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΖ ΤΚΔΤΖ αλ έρεη θζαξκέλν θαιψδην ή ξεπκαηνιήπηε, εάλ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ή αλ έρεη ππνζηεί δεκία ή πηψζε. Με βπζίδεηε ην θαιψδην ή ην ξεπκαηνιήπηε ζε λεξφ. Κξαηήζηε ην θαιψδην καθξηά απφ ζεξκέο επηθάλεηεο. Τπάξρεη πεξίπησζε ειεθηξνπιεμίαο, ππξθαγηάο ή άιισλ θηλδχλσλ. ΜΔΣΑ ΣΖ ΤΝΓΔΖ Ο ΦΟΤΡΝΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΖΔΗ ΜΟΝΟ αλ ε πφξηα ηνπ θνχξλνπ είλαη θαιά θιεηζκέλε. Ζ ΓΔΗΧΖ ΑΤΣΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο θαηαζθεπαζηήο δε θέξεη επζχλε γηα βιάβεο ζε πξφζσπα, δψα ή δεκίεο ζε αληηθείκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε ηήξεζε απηήο ηεο απαίηεζεο. ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟΝ ΦΟΤΡΝΟ, ζα ζαο δεηεζεί λα νξίζεηε ηε γιψζζα θαη ηελ ηξέρνπζα ψξα. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο θάησ απφ ηνλ ηίηιν "Αιιαγή ξπζκίζεσλ" ζε απηέο ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Ζ ζπζθεπή είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε κεηά απφ απηά ηα δχν βήκαηα. Οι καηαζκεςαζηέρ δεν είναι ςπεύθςνοι για πποβλήμαηα πος θα πποκληθούν από ηην παπάλειτη ηος σπήζηη να ακολοςθήζει αςηέρ ηιρ οδηγίερ. 2

3 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΞΣΔ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΜΖ ΘΔΡΜΑΗΝΔΣΔ Ή ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΔΤΦΛΔΚΣΑ ΤΛΗΚΑ κέζα ή θνληά ζην θνχξλν. Οη αλαζπκηάζεηο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν ππξθαγηάο ή έθξεμε. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ γηα λα ζηεγλψλεηε πθάζκαηα, ραξηί, κπαραξηθά, βφηαλα, μχιν, ινπινχδηα, θξνχηα ή άιια εχθιεθηα πιηθά. Τπάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο. ΑΝ ΚΑΠΟΗΟ ΤΛΗΚΟ ΔΝΣΟ / ΔΚΣΟ ΣΟΤ ΦΟΤΡΝΟΤ ΑΝΑΦΛΔΦΔΗ Ή ΠΑΡΑΣΖΡΖΘΔΗ ΚΑΠΝΟ, δηαηεξήζηε ηελ πφξηα ηνπ θνχξλνπ θιεηζηή θαη απελεξγνπνηήζηε ηνλ θνχξλν. Απνζπλδέζηε ην θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο ή θαηεβάζηε ηελ αζθάιεηα ή θιείζηε ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα θπθιψκαηνο. ΜΖ ΜΑΓΔΗΡΔΤΔΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΟΟ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ. Τπάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο. ΜΖΝ ΑΦΖΝΔΣΔ ΣΟΝ ΦΟΤΡΝΟ ΥΧΡΗ ΔΠΗΣΖΡΖΖ, ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ράξηηλα, πιαζηηθά ή αληηθείκελα απφ άιια εχθιεθηα πιηθά ζηε δηαδηθαζία καγεηξέκαηνο. Σν ραξηί κπνξεί λα θαςαιηζηεί ή λα θαεί θαη θάπνηα πιαζηηθά λα ιηψζνπλ φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην δέζηακα θαγεηνχ. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ δηαβξσηηθά ρεκηθά ή αηκνχο ζε απηή ηε ζπζθεπή. Απηφο ν ηχπνο θνχξλνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα ην δέζηακα ή ην καγείξεκα ηνπ θαγεηνχ. Γελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα βηνκεραληθή ή εξγαζηεξηαθή ρξήζε. ΔΠΗΣΡΔΦΣΔ ΣΖ ΥΡΖ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΑΠΟ ΠΑΗΓΗΑ ΜΟΝΟ ππφ ηελ επίβιεςε ελειίθνπ θαη αθνχ έρνπλ δνζεί επαξθείο νδεγίεο, έηζη ψζηε ην παηδί λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπζθεπή κε αζθαιή ηξφπν θαη λα θαηαλνεί ηνπο θηλδχλνπο ηεο αθαηάιιειεο ρξήζεο. ΑΤΣΖ Ζ ΤΚΔΤΖ ΓΔΝ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ γηα ρξήζε από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο, εθηόο αλ βξίζθνληαη ππό ηελ επίβιεςε αηόκνπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. ΣΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΜΔΡΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΘΔΡΜΑΝΘΟΤΝ θαηά ηε ρξήζε, θξαηήζηε καθξηά ηα παηδηά. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ γηα λα δεζηάλεηε νηηδήπνηε βξίζθεηαη ζε αεξνζηεγέο δνρείν. Η αύμεζε ηεο πίεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκία όηαλ ην αλνίμεηε ή έθξεμε. Ζ ΣΗΜΟΤΥΑ ΣΖ ΠΟΡΣΑ ΚΑΗ ΟΗ ΓΤΡΧ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ πξέπεη λα επηζεσξνύληαη ηαθηηθά γηα δεκίεο. Αλ απηέο νη επηθάλεηεο έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ε ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη λα επηζθεπαζηεί από εθπαηδεπκέλν ηερληθό. ΑΤΓΑ Μ Ζ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ γηα λα καγεηξέςεηε ή λα δεζηάλεηε νιφθιεξα απγά κε ή ρσξίο ην θέιπθφο ηνπο, κπνξνχλ λα ζθάζνπλ αθφκα θαη αθνχ ην δέζηακά ηνπο έρεη νινθιεξσζεί. 3

4 ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΔΝΗΚΑ ΑΤΣΖ Ζ ΤΚΔΤΖ ΔΥΔΗ ΥΔΓΗΑΣΔΗ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ! Ζ ΤΚΔΤΖ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ρσξίο θαγεηό εληόο ηνπ θνύξλνπ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα κηθξνθύκαηα. Χξήζε θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηε ζπζθεπή. ΓΗΑ ΝΑ ΘΔΔΣΔ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΑ ην θνχξλν, ηνπνζεηήζηε έλα πνηήξη κε λεξφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σν λεξφ ζα απνξξνθήζεη ηελ ελέξγεηα ησλ κηθξνθπκάησλ θαη ν θνχξλνο δε ζα ππνζηεί δεκία. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΖΝ ΚΟΗΛΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΟΤΡΝΟΤ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ απνζήθεπζεο. ΑΦΑΗΡΔΣΔ ΣΑ ΤΡΜΑΣΑΚΗΑ από ηηο ράξηηλεο ή ηηο πιαζηηθέο ζαθνύιεο πξηλ ηηο ηνπνζεηήζεηε ζην θνύξλν. ΣΖΓΑΝΗΜΑ ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΣΟΝ ΦΟΤΡΝΟ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ γηα ηεγάληζκα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ δε κπνξεί λα ειεγρζεί. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΠΗΑΣΡΔ Ή ΓΑΝΣΗΑ ΦΟΤΡΝΟΤ γηα λα απνθχγεηε ηα εγθαχκαηα, φηαλ αγγίδεηε δνρεία, κέξε ηνπ θνχξλνπ θαη ζθεχε, κεηά ην καγείξεκα. ΤΓΡΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΠΟΣΑ Ή ΝΔΡΟ. Τπεξζέξκαλζε ηνπ πγξνχ πέξα απφ ην ζεκείν βξαζκνχ κπνξεί λα πξνθχςεη ρσξίο ελδείμεηο αλάδεπζεο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε μαθληθφ βξαζκφ ηνπ θαπηνχ πγξνχ. Γηα λα απνθεπρζεί απηφ ην ελδερφκελν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα: 1. Απνθχγεηε ηε ρξήζε δνρείσλ κε επζείεο πιεπξέο θαη ζηελφ ζηφκην. 2. Αλαθαηέςηε ην πγξφ πξηλ ηνπνζεηήζεηε ην δνρείν ζην θνχξλν θαη αθήζηε ην θνπηαιάθη κέζα ζην δνρείν. 3. Μεηά ην δέζηακα, αθήζηε γηα ιίγν, αλαθαηεχνληαο θαη πάιη πξηλ απνκαθξχλεηε πξνζεθηηθά ην δνρείν απφ ην θνχξλν. ΠΡΟΟΥΖ ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΑΝΑΣΡΔΥΔΣΔ ζε έλα βηβιίν καγεηξηθήο γηα θνχξλν κηθξνθπκάησλ γηα ιεπηνκέξεηεο. Δηδηθά, αλ καγεηξεχεηε ή ζεξκαίλεηε θαγεηφ πνπ πεξηέρεη αιθνφι. ΜΔΣΑ ΣΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΒΡΔΦΗΚΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ή πγξώλ ζε κπηκπεξό ή βάδν παηδηθώλ ηξνθώλ, πάληα λα αλαθαηεύεηε θαη λα ειέγρεηε ηε ζεξκνθξαζία πξηλ ζεξβίξεηε. Απηό ζα δηαζθαιίζεη ηελ νκνηόκνξθε δηαλνκή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ν θίλδπλνο δεκαηίζκαηνο ή πξόθιεζεο εγθαπκάησλ κπνξεί λα απνθεπρζεί Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι και η θηλή έχουν αυαιρεθεί πριν από τη θέρμανση! 4

5 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΤΠΑΡΥΔΗ έλαο κεγάινο αξηζκφο εμαξηεκάησλ δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά. Πξηλ αγνξάζεηε θάπνην, βεβαησζείηε φηη είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θνχξλν κηθξνθπκάησλ. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ ΣΑ ΚΔΤΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ είλαη θαηάιιεια γηα ην θνχξλν θαη επηηξέπνπλ ζηα κηθξνθχκαηα λα πεξλνχλ απφ κέζα ηνπο, πξηλ απφ ηε ρξήζε. ΟΣΑΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΦΑΓΖΣΟ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ζην θνχξλν κηθξνθπκάησλ, βεβαησζείηε φηη δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ θνχξλνπ. Αςηό είναι πολύ ζημανηικό για εξαπηήμαηα θηιαγμένα από μέηαλλο ή με μεηαλλικά μέπη. ΑΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΜΔΣΑΛΛΟ έξζνπλ ζε επαθή κε ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ θνχξλνπ, ελψ ν θνχξλνο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζπίζεο θαη ν θνχξλνο λα ππνζηεί δεκία. ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΒΔΒΑΗΧΝΔΣΔ φηη ν πεξηζηξεθφκελνο δίζθνο κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ειεχζεξα, πξηλ ζέζεηε ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία. ΑΞΟΝΑ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟΤ ΓΗΚΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟΤ ΓΗΚΟΤ θάησ απφ ην γπάιηλν δίζθν. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε θάπνην άιιν ζθεχνο σο άμνλα πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ. Δθαξκφζηε ηνλ άμνλα πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ ζην θνχξλν. ΓΤΑΛΗΝΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΟ ΓΤΑΛΗΝΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ ζε φιεο ηηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο. πιιέγεη ηα πγξά πνπ ζηάδνπλ θαη ζσκαηίδηα θαγεηνχ πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ιέθηαδαλ ην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ. Σνπνζεηήζηε ην Γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν πάλσ ζηνλ άμνλα. ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ Υξεζηκνπνηήζηε ηελ πηαηέια ςεζίκαηνο φηαλ καγεηξεχεηε κε Δμαλαγθαζκέλε Ρνή Αέξα. Πφηε κε ρξεζηκνπνηείηε ζε ζπλδπαζκφ κε κηθξνθχκαηα. ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ Υπηζιμοποιήζηε ηη ζςπμάηινη ζσάπα φηαλ ςήλεηε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΖ ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ γηα λα ηνπνζεηήζεηε ην θαγεηφ ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ζσζηά γχξσ απφ απηφ φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηηο ιεηηνπξγίεο Δμαλαγθαζκέλεο Ρνήο Αέξα. ΛΑΒΗΓΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΖΝ ΔΗΓΗΚΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΛΑΒΗΓΑ ΦΖΗΜΑΣΟ γηα λα αθαηξέζεηε ηε δεζηή πηαηέια Φεζίκαηνο απφ ην θνχξλν. ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ. Να ρξεζηκνπνηείηε πάληα ην Γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν σο βάζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην δίζθν Φεζίκαηνο. ΜΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΚΔΤΖ ζην δίζθν Φεζίκαηνο θαζψο γξήγνξα ζα δεζηαζεί πνιχ θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη δεκίεο ζηα ζθεχε. Ο ΓΗΚΟ κπνξεί λα πξνζεξκαλζεί πξηλ ηε ρξήζε (ην πνιχ γηα 3 ιεπηά). Υξεζηκνπνηείηε πάληα ηε ιεηηνπξγία Φεζίκαηνο φηαλ πξνζεξκαίλεηε ην δίζθν Φεζίκαηνο. ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΟΝ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΣΟ ΟΤΡΧΣΖΡΗ γηα ηξφθηκα φπσο ςάξηα, ιαραληθά θαη παηάηεο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΟΝ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΥΧΡΗ ΣΟ ΟΤΡΧΣΖΡΗ γηα ηξφθηκα φπσο ξχδη, δπκαξηθά θαη θαζφιηα. ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ηνλ αηκνκάγεηξα ζην γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν. ΚΑΛΤΜΜΑ ΣΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθέπαζκα ηνπ θαγεηνχ θαηά ην καγείξεκα θαη δέζηακά ηνπ κφλν κε κηθξνθχκαηα θαη βνεζά λα κεησζεί ην πηηζίιηζκα, λα δηαηεξεζεί ε πγξαζία ηνπ θαγεηνχ θαη λα κεησζεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ην θάιπκκα γηα δέζηακα δχν ζηαδίσλ. 5

6 ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ ΑΦΟΤ ν θνχξλνο έρεη επαλέιζεη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. Ζ ΠΟΡΣΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΝΟΗΞΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΚΛΔΗΔΗ π.ρ. λα ηνπνζεηεζεί θαγεηφ εληφο ηνπ θνχξλνπ, πξηλ ε αζθάιεηα ειεπζεξσζεί. ΚΛΔΗΓΧΜΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα εκπνδίζεηε ηα παηδηά απφ ην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θνχξλν ρσξίο επηηήξεζε. ΟΣΑΝ ΣΟ ΚΛΔΗΓΧΜΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΔΡΓΟ, φια ηα θνπκπηά είλαη αλελεξγά. ΠΗΔΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ BACK ΚΑΗ OK ζπγρξφλσο θαη ζπλερίζηε λα πηέδεηε κέρξη λα αθνπζηνχλ δχν ραξαθηεξηζηηθνί ήρνη (3 δεπηεξφιεπηα). ΖΜΔΗΧΣΔ: Απηά ηα θνπκπηά ιεηηνπξγνχλ ζε ζπλδπαζκφ κφλν φηαλ ν θνχξλνο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. ΔΝΑ ΜΖΝΤΜΑ ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ εκθαλίδεηαη γηα 3 δεπηεξφιεπηα πξηλ πξνβιεζεί θαη πάιη ε πξνεγνχκελε έλδεημε. ΣΟ ΚΛΔΗΓΧΜΑ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΔΗΣΑΗ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ελεξγνπνηείηαη. 6

7 ΒΑΘΜΟ ΦΖΗΜΑΣΟ (ΜΟΝΟ ΑΤΣΟΜΑΣΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ) Ο ΒΑΘΜΟ ΦΖΗΜΑΣΟ (DONENESS) ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΟ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο απηφκαηεο ιεηηνπξγίεο. Μπνξείηε λα ειέγμεηε πξνζσπηθά ην ηειηθφ απνηέιεζκα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξνζαξκνγήο Βαζκνχ Φεζίκαηνο. Με απηφ ην πξφγξακκα κπνξείηε λα επηηχρεηε πςειφηεξεο θαη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο. ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ θάπνηα απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ν θνχξλνο επηιέγεη ηελ πξνεπηιεγκέλε ζηάληαξ ξχζκηζε. Απηή ε ξχζκηζε ζπλήζσο απνθέξεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Αλ φκσο ην θαγεηφ πνπ δεζηάλαηε είλαη πνιχ θαπηφ γηα λα θαηαλαισζεί ακέζσο, κπνξείηε εχθνια θάλεηε θάπνηεο πξνζαξκνγέο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε μαλά απηή ηε ιεηηνπξγία. ΑΤΣΟ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΠΗΛΔΓΟΝΣΑ ΔΝΑ ΒΑΘΜΟ ΦΖΗΜΑΣΟ κε ηα θνπκπηά Up & Down πξηλ παηήζεηε ην θνπκπί Start. ΔΠΗΠΔΓΟ EXTRA NORMAL LIGHT ΒΑΘΜΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΑΠΟΓΗΓΔΗ ΑΝΧΣΑΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΡΟΔΠΗΛΔΓΜΔΝΖ ΣΑΝΣΑΡ ΡΤΘΜΗΖ ΑΠΟΓΗΓΔΗ ΚΑΣΧΣΑΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ MHNYMATA ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΚΑΠΟΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ν θνχξλνο κπνξεί λα ζηακαηήζεη θαη λα ζαο δεηήζεη λα εθηειέζεηε κηα πξάμε ή λα ζαο παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην πνην εμάξηεκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε. ΟΣΑΝ ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ ΔΝΑ ΜΖΝΤΜΑ: Αλνίμηε ηελ πφξηα (αλ απαηηείηαη). Δθηειέζηε ηελ πξάμε (αλ απαηηείηαη). Κιείζηε ηελ πφξηα θαη επαλεθθηλήζηε παηψληαο ην θνπκπί Start. 7

8 ΑΠΟΘΔΡΜΑΝΖ ΟΣΑΝ ΜΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΘΔΗ, ν θνχξλνο κπνξεί λα εθηειέζεη κία δηαδηθαζία απνζέξκαλζεο. Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ. Μεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ν θνχξλνο ζβήλεη απηφκαηα. ΑΝ Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΗΝΑΗ ΤΦΖΛΟΣΔΡΖ ΑΠΟ 100 C, ε ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Πξνζέμηε λα κελ αγγίμεηε ην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ φηαλ αθαηξείηε ην θαγεηφ. Υξεζηκνπνηήζηε πηάζηξεο θνχξλνπ. ΑΝ Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΗΝΑΗ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΑΠΟ 50 C, ην ξνιφη ηεο ψξαο πξνβάιιεηαη ζηελ νζφλε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ BACK γηα λα πξνβάιιεηε πξνζσξηλά ην ξνιφη ηεο ψξαο ζηελ νζφλε, θαηά ηε δηαδηθαζία απνζέξκαλζεο. Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΘΔΡΜΑΝΖ κπνξεί λα δηαθνπεί αλνίγνληαο ηελ πφξηα, ρσξίο λα πξνθιεζεί πξφβιεκα ζην θνχξλν. ΤΝΣΟΜΔΤΔΗ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΤΚΟΛΗΑ ΥΡΖΖ, ν θνχξλνο θαηαξηίδεη απηφκαηα κία ιίζηα απφ ηηο αγαπεκέλεο ζαο ζπληνκεχζεηο γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηείηε. ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΣΔ ΣΟ ΦΟΤΡΝΟ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ, ε ιίζηα απνηειείηαη απφ 10 θελέο ζέζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη σο shortcut. Καζψο κε ην ρξφλν ρξεζηκνπνηείηε ην θνχξλν, ζπκπιεξψλεη απηφκαηα ηε ιίζηα κε ζπληνκεχζεηο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλφηεξα. ΟΣΑΝ ΔΗΑΓΔΣΔ ΣΟ ΜΔΝΟΤ ΤΝΣΟΜΔΤΔΧΝ, ε ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν ζα πξνεπηιεγεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί σο shortcut #1. ΖΜΔΗΧΖ: ε ζεηξά ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην κελνχ ζπληνκεχζεσλ αιιάδεη απηφκαηα αλάινγα κε ηηο καγεηξηθέο ζαο ζπλήζεηεο. 8 ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ SHORTCUT. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα επηιέμεηε ηελ αγαπεκέλε ζαο ζπληφκεπζε. Ζ ιεηηνπξγία πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλφηεξα πξνεπηιέγεηαη. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ επηινγή. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN / OK γηα λα θάλεηε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START.

9 ON/OFF Ζ ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΒΔΗ (ON) Ή ΒΖΝΔΗ (OFF) ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί On/Off. ΟΣΑΝ Ζ ΤΚΔΤΖ ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΜΜΔΝΖ (ON), φια ηα θνπκπηά ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη δελ εκθαλίδεηαη ην ξνιφη ηεο ψξαο. ΟΣΑΝ Ζ ΤΚΔΤΖ ΔΗΝΑΗ ΒΖΣΖ (OFF), φια ηα θνπκπηά εθηφο απφ δχν είλαη απελεξγνπνηεκέλα, ζπγθεθξηκέλα ην θνπκπί Start (βι. Σαρεία Δθθίλεζε) θαη ην θνπκπί OK (βι. Υξνλνδηαθφπηε Κνπδίλαο). Δκθαλίδεηαη ην ξνιφη ηεο ψξαο. ΖΜΔΗΧΖ: Ο θνχξλνο κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη δηαθνξεηηθά απφ φηη αλαθέξεηαη πην πάλσ, αλάινγα κε ην αλ έρεη ελεξγνπνηεζεί ή φρη ε ιεηηνπξγία ECO (βι. ECO γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο). ΟΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ Δ ΑΤΣΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ πξνυπνζέηνπλ φηη ν θνχξλνο είλαη αλακκέλνο (ON). ΑΛΛΑΓΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηνχλ νη Ρπζκίζεηο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα επηιέμεηε ηε ξχζκηζε πνπ ζέιεηε λα πξνζαξκφζεηε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ BACK ΓΗΑ ΔΞΟΓΟ απφ ηηο Ρπζκίζεηο φηαλ ηειεηψζεηε. ΓΛΧΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα επηιέμεηε κία απφ ηηο δηαζέζηκεο γιψζζεο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. 9

10 ΑΛΛΑΓΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΡΤΘΜΗΖ ΡΟΛΟΓΗΟΤ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. (Σα ςεθία αξηζηεξά (ψξεο) αλαβνζβήλνπλ). ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ξνιφη ηεο ψξαο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. ΣΟ ΡΟΛΟΗ ΔΥΔΗ ΡΤΘΜΗΣΔΗ ΚΑΗ ΔΗΝΑΗ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. ΡΤΘΜΗΖ ΖΥΟΤ 10 ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ, πςειή, κεζαία, ρακειή ή ζίγαζε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. 10

11 ΑΛΛΑΓΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην επίπεδν θσηεηλφηεηαο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ πξνηίκεζή ζαο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ελεξγνπνηήζεηε (ON) ή φρη (OFF) ηε ιεηηνπξγία ECO. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK μαλά γηα λα επηβεβαηψζεηε ηελ αιιαγή. ΟΣΑΝ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ECO ΔΗΝΑΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΖ, ε νζφλε ζα ζβήλεη απηφκαηα κεηά απφ ιίγε ψξα γηα λα εμνηθνλνκεί ελέξγεηα. Φσηίδεηαη μαλά απηφκαηα φηαλ πηεζηεί θάπνην θνπκπί ή φηαλ αλνίμεη ε πφξηα. ΟΣΑΝ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΜΔΝΖ (OFF), ε νζφλε δε ζα ζβήλεη ην ξνιφη ηεο ψξαο ζα πξνβάιιεηαη ζπλερψο. 11

12 ΑΛΛΑΓΖ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ΟΣΑΝ Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ ΔΥΔΗ ΞΔΚΗΝΖΔΗ: Ο ρξφλνο κπνξεί εχθνια λα απμεζεί κε βήκαηα 30-δεπηεξνιέπησλ παηψληαο ην θνπκπί Start. Κάζε πάηεκα απμάλεη ην ρξφλν θαηά 30 δεπηεξφιεπηα. ΠΑΣΧΝΣΑ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP Ή DOWN, κπνξείηε λα δηαιέμεηε αλάκεζα ζηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ ζέιεηε λα κεηαβάιεηε. GRILL POWER 200 g WEIGHT COOK 07:00 ΠΑΣΧΝΣΑ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK επηιέγεηε ηε ξχζκηζε θαη κπνξείηε λα ηελ αιιάμεηε (αλαβνζβήλεη). Υξεζηκνπνηήζηε ηα θνπκπηά up / down γηα λα αιιάμεηε ηηο ξπζκίζεηο. PRESS THE OK BUTTON AGAIN to confirm your selection. The oven continues automatically with the new setting. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ BACK γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ ηειεπηαία παξάκεηξν πνπ αιιάμαηε. 12

13 ΥΡΟΝΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζην ρξνλνδηαθφπηε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα αξρίζεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ φηαλ ρξεηάδεζηε έλα ρξνλφκεηξν θνπδίλαο γηα λα κεηξήζεηε ηνλ αθξηβή ρξφλν γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο ην καγείξεκα απγψλ ή ηελ ψξα πνπ ρξεηάδεηαη ε δχκε γηα λα θνπζθψζεη πξηλ ην ςήζηκν θηι. ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΖ ΜΟΝΟ φηαλ ν θνχξλνο είλαη ζβεζηφο ή ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. ΔΝΑ ΖΥΖΣΗΚΟ ΖΜΑ ζα αθνπζηεί φηαλ ε αληίζηξνθε κέηξεζε ηνπ ρξνλνδηαθφπηε ηειεηψζεη. ΠΗΔΕΟΝΣΑ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ STOP πξηλ ε αληίζηξνθε κέηξεζε ηειεηψζεη ζα ηεξκαηίζεη ην ρξνλνδηαθφπηε. ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ & ΕΔΣΑΜΑ ΜΔ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε θαλνληθά θαη λα μαλαδεζηάλεηε ιαραληθά, ςάξηα, παηάηεο θαη θξέαο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ πξνβάιιεηαη ε έλδεημε Manual. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ πξνβάιιεηαη ε έλδεημε Microwave. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην επίπεδν έληαζεο ησλ κηθξνθπκάησλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. 13

14 ΜΑΓΔΗΡΔΦΣΔ & ΞΑΝΑΕΔΣΑΝΔΣΔ ΜΔ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΔΝΣΑΖ 900 W ΔΠΗΠΔΓΟ ΔΝΣΑΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΜΟΝΟ ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΕΔΣΑΜΑ ΠΟΣΧΝ, λεξνχ, ζνχπαο, θαθέ, ηζαγηνχ ή θαγεηνχ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ. Αλ ην θαγεηφ πεξηέρεη απγφ ή θξέκα επηιέμηε έλα ρακειφηεξν επίπεδν. 750 W ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ, θξέαηνο θηι. 650 W ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ςαξηψλ. 500 W ΠΡΟΔΚΣΗΚΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ π.ρ. ζάιηζεο κε πνιιέο πξσηεΐλεο, πηάηα κε ηπξηά θαη απγά θαη γηα ηελ ηειεηνπνίεζε καγεηξεπηψλ θαηζαξφιαο. 350 W ΓΗΑ ΝΑ ΗΓΟΒΡΑΔΣΔ ΣΗΦΑΓΟ, λα ιηψζεηε βνχηπξν & ζνθνιάηα. 160 W ΑΠΟΦΤΞΖ. Γηα λα καιαθψζεηε βνχηπξν, ηπξηά. 90 W ΓΗΑ ΝΑ ΜΑΛΑΚΧΔΣΔ παγσηφ. 0 W ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ην ρξνλνδηαθφπηε. 14

15 ΣΑΥΔΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα γξήγνξν δέζηακα ηξνθίκσλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, φπσο ζνχπεο, θαθέ ή ηζάη. ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΓΗΑΘΔΗΜΖ ΜΟΝΟ φηαλ ν θνχξλνο είλαη ζβεζηφο ή ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START ΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΔΚΚΗΝΖΖ κε πιήξε έληαζε κηθξνθπκάησλ θαη κε ρξφλν καγεηξέκαηνο ξπζκηζκέλν ζηα 30 δεπηεξφιεπηα. Κάζε επηπιένλ πάηεκα απμάλεη ην ρξφλν θαηά 30 δεπηεξφιεπηα. 15

16 ΦΖΗΜΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα δεζηάλεηε ή λα ςήζεηε πίηζα θαη άιια θαγεηά κε βάζε ηε δχκε. Δπίζεο, ελδείθλπηαη γηα απγά κε κπέηθνλ, ινπθάληθα, ράκπνπξγθεξ θηι. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ πξνβάιιεηαη ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Crisp. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. Ο ΦΟΤΡΝΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΑ ηα κηθξνθχκαηα θαη ην Grill γηα λα ζεξκάλεη ην δίζθν Φεζίκαηνο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν δίζθνο Φεζίκαηνο θηάλεη ηαρχηαηα ζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη αξρίδεη λα ξνδίδεη θαη λα μεξνςήλεη ην θαγεηφ. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ φηη ν δίζθνο Φεζίκαηνο είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλνο ζην κέζνλ ηνπ Γπάιηλνπ πεξηζηξεθφκελνπ δίζθνπ. Ο ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ Ο ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ζεξκαίλνληαη πνιχ θαηά ηε ρξήζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. ΜΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΣΟ ΕΔΣΟ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ζε επηθάλεηεο επαίζζεηεο ζηε ζεξκφηεηα. ΠΡΟΔΞΣΔ ΝΑ ΜΖΝ ΑΓΓΗΞΔΣΔ ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΠΗΑΣΡΔ ΦΟΤΡΝΟΤ ή ηελ εηδηθή παξερφκελε ιαβίδα Φεζίκαηνο φηαλ αθαηξείηε ηνλ θαπηφ δίζθν Φεζίκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΜΟΝΟ ηνλ παξερφκελν δίζθν Φεζίκαηνο κε απηή ηε ιεηηνπξγία. Άιινη δίζθνη Φεζίκαηνο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δε ζα έρνπλ ην ζσζηφ απνηέιεζκα θαηά ηε ρξήζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. 16

17 GRILL ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ηνπ Grill. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα πξνζδψζεηε γξήγνξα κία σξαία ξφδηλε επηθάλεηα ζην θαγεηφ. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΟΠΧ ΣΟΣ ΜΔ ΣΤΡΗ, ΜΠΡΗΕΟΛΔ ΚΑΗ ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ, ηνπνζεηήζηε ηα πάλσ ζηε ζπξκάηηλε ζράξα. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ ΣΑ ΚΔΤΖ πνπ ρξεζηκνπνηείηε είλαη αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα θαη θαηάιιεια γηα ην θνύξλν πξηλ ςήζεηε κε ην Grill. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ζθεύε όηαλ ςήλεηε κε ην Grill. Θα ιηώζνπλ. Σθεύε από μύιν ή ραξηί είλαη επίζεο αθαηάιιεια. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΝΣΑΖ ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΔΣΔ ΣΟ GRILL γηα 3-5 ιεπηά ζε πςειή έληαζε. GRILL ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΣΟΣ ΜΔ ΣΤΡΗ, ςάξηα, κπξηδφιεο, Υάκπνπξγθεξ ΛΟΤΚΑΝΗΚΑ & ςεηά ζνχβιαο ΡΟΓΗΜΑ ηεο επηθάλεηαο ΔΝΣΑΖ ΤΦΤΛΖ ΜΔΖ ΥΑΜΖΛΖ 17

18 GRILL COMBI ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα παξαζθεπάζεηε ιαδάληα, ςάξηα θαη παηάηεο γθξαηέλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Grill + MW. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ηνπ Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ησλ Μηθξνθπκάησλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΝΣΑΖ Ζ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΖ ηζρχο ησλ κηθξνθπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν πξνεπηιεγκέλεο εξγνζηαζηαθήο ξχζκηζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία Grill Combi. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ζηε ζπξκάηηλε ζράξα ή ην γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν. GRILL COMBI ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΔΝΣΑΖ GRILL ΔΝΣΑΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΛΑΕΑΝΗΑ ΜΔΖ W ΠΑΣΑΣΔ ΓΚΡΑΣΔΝ ΜΔΖ W ΦΑΡΗ ΓΚΡΑΣΔΝ ΤΦΖΛΖ W ΦΖΣΑ ΜΖΛΑ ΜΔΖ W ΠΑΓΧΜΔΝΑ ΓΚΡΑΣΔΝ ΤΦΖΛΖ W 18

19 TURBO GRILL ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε θηιέην θνηφπνπινπ, γθξαηηλαξηζκέλα ιαραληθά θαη θξνχηα ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Turbo Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ηνπ Grill. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ζηε ζπξκάηηλε ζράξα. ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΟΣΗ ΣΑ ΚΔΤΖ πνπ ρξεζηκνπνηείηε είλαη αλζεθηηθά ζηε ζεξκόηεηα θαη θαηάιιεια γηα ην θνύξλν πξηλ ςήζεηε κε ην Grill. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ζθεύε όηαλ ςήλεηε κε ην Grill. Θα ιηώζνπλ. Σθεύε από μύιν ή ραξηί είλαη επίζεο αθαηάιιεια. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΝΣΑΖ TURBO GRILL ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΦΗΛΔΣΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ, γθξαηηλαξηζκέλνο πνπξέο παηάηαο. ΓΚΡΑΣΗΝΑΡΗΜΔΝΔ ληνκάηεο ΓΚΡΑΣΗΝΑΡΗΜΔΝΑ ΦΡΟΤΣΑ, ξφδηζκα ηεο επηθάλεηαο ΔΝΣΑΖ ΤΦΤΛΖ ΜΔΖ ΥΑΜΖΛΖ 19

20 TURBO GRILL COMBI ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε γεκηζηά ιαραληθά θαη θνκκάηηα θνηφπνπινπ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Turbo Grill + MW. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ηνπ Grill. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ησλ Μηθξνθπκάησλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. Ζ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΖ ηζρχο ησλ κηθξνθπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν πξνεπηιεγκέλεο εξγνζηαζηαθήο ξχζκηζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία Turbo Grill Combi. ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΔΝΣΑΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ζηε ζπξκάηηλε ζράξα ή ην γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν. TURBO GRILL COMBI ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: ΔΝΣΑΖ GRILL ΔΝΣΑΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΣΖΘΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΔΖ W ΓΔΜΗΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΜΔΖ W ΜΠΟΤΣΗΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΤΦΤΛΖ W ΦΖΣΑ ΜΖΛΑ ΜΔΖ W ΦΖΣΟ ΦΑΡΗ ΤΦΤΛΖ W 20

21 ΓΡΖΓΟΡΟ ΕΔΣΑΜΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα πξνζεξκάλεηε ηνλ άδεην θνχξλν. ΠΡΟΘΔΡΜΑΗΝΔΣΔ πάληα ηνλ θνχξλν θελφ, φπσο ζα θάλαηε ζε έλαλ ζπκβαηηθφ θνχξλν πξηλ ην καγείξεκα ή ην ςήζηκν. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Quick Heat. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα επηβεβαηψζεηε ηε ξχζκηζε. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΜΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΦΑΓΖΣΟ ΠΡΗΝ Ή ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ηεο πξνζέξκαλζεο ζην θνχξλν. Θα θαεί απφ ηελ έληνλε ζεξκφηεηα. Όηαλ ε δηαδηθαζία ζέξκαλζεο έρεη πιένλ αξρίζεη, ε ζεξκνθξαζία κπνξεί εχθνια λα ξπζκηζηεί κε ηα θνπκπηά Up / Down. ΟΣΑΝ Ζ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΦΣΑΔΗ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΠΟΤ ΔΥΔΣΔ ΚΑΘΟΡΗΔΗ, ν θνχξλνο ηε δηαηεξεί ζηαζεξή γηα 10 ιεπηά πξηλ ζβήζεη. ε απηφ ην δηάζηεκα, κπνξείηε λα εηζάγεηε ην θαγεηφ θαη λα επηιέμεηε κηα ιεηηνπξγία Δμαλαγθαζκέλεο Ρνήο Αέξα ψζηε λα αξρίζεηε λα καγεηξεχεηε. 21

22 ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ΡΟΖ ΑΔΡΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε καξέγθεο, γιπθά, αθξάηα θέηθ, ζνπθιέ, πνπιεξηθά θαη ςεηά θξέαηα. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Forced Air. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. 22

23 ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ΡΟΖ ΑΔΡΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΖ ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ ηνπνζεηψληαο επάλσ ηεο ην θαγεηφ, ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ζσζηά. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΖΝ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ φηαλ ςήλεηε κηθξά θνκκάηηα ηξνθίκσλ φπσο κπηζθφηα ή ςσκάθηα. ΦΑΓΖΣΟ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΦΟΤΡΝΟΤ o C ΥΡΟΝΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ ΦΖΣΟ ΒΟΓΗΝΟ, ΜΔΣΡΗΟ (1,3-1,5Kg) ΦΖΣΟ ΥΟΗΡΗΝΟ (1,3-1,5Kg) ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (1,0-1,2Kg) ΑΦΡΑΣΟ ΚΔΨΚ (βαξχ) ΑΦΡΑΣΟ ΚΔΨΚ (ειαθξχ) ΠΗΑΣΟ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΠΗΑΣΟ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΠΗΑΣΟ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΠΗΑΣΔΛΑ ΚΔΨΚ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΠΗΑΣΔΛΑ ΚΔΨΚ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο C MIN ΜΠΗΚΟΣΑ ΚΑΡΒΔΛΗ ΦΧΜΗΟΤ ΦΧΜΑΚΗΑ ΜΑΡΔΓΚΔ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΠΗΑΣΟ ΦΖΗΜΑΣΟ πάλσ ζηε ζράξα ςεζίκαηνο ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ C, MIN ΠΡΟΘΔΡΜΑΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ C, MIN ΠΡΟΘΔΡΜΑΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ C, MIN ΠΡΟΘΔΡΜΑΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ C, MIN ΠΡΟΘΔΡΜΑΜΔΝΟ ΦΟΤΡΝΟ 23

24 ΤΝΓΤΑΜΟ ΑΔΡΑ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε ςεηφ θξέαο, πνπιεξηθά, παηάηεο κε ηηο θινχδεο ηνπο, έηνηκα γεχκαηα, αθξάηα θέηθ, γιπθά, ςάξηα θαη πνπηίγθεο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK φηαλ εκθαληζηεί ε έλδεημε Manual. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP/ DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Forced Air + MW. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ηελ έληαζε ησλ Μηθξνθπκάησλ. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΖ ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ ηνπνζεηψληαο επάλσ ηεο ην θαγεηφ, ψζηε ν αέξαο λα θπθινθνξεί ζσζηά. Ζ ΜΔΓΗΣΖ ΓΤΝΑΣΖ ηζρχο ησλ κηθξνθπκάησλ πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν πξνεπηιεγκέλεο εξγνζηαζηαθήο ξχζκηζεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία Δμαλαγθαζκέλεο Ρνήο Αέξα θαη κηθξνθπκάησλ. FORCED AIR COMBI ΔΝΣΑΖ ΤΝΗΣΧΜΔΝΖ ΥΡΖΖ: 350 W ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ πνπιεξηθψλ, ςαξηψλ & γθξαηέλ 160 W ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ςεηψλ 90 W ΦΖΗΜΟ ςσκηνχ & θέηθ 0 W ΡΟΓΗΜΑ κφλν θαηά ην καγείξεκα 24

25 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΞΑΝΑΕΔΣΑΜΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα επηβεβαηψζεηε ηε ξχζκηζε. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto Reheat. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ OK γηα λα επηβεβαηψζεηε ηε ξχζκηζε. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα μαλαδεζηάλεηε καγεηξεκέλν θαγεηφ, είηε έρεη ςπρζεί ή θαηαςπρζεί, είηε βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ πάλσ ζε έλα πηάην θαηάιιειν γηα θνχξλν κηθξνθπκάησλ. ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ λα δηαθφπηεηαη. ΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ πξέπεη λα δηαηεξείηαη κεηαμχ g φηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε ιεηηνπξγία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζηε ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. ΓΗΑ ΚΑΛΤΣΔΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ, βεβαησζείηε φηη ν θνχξλνο βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε ιεηηνπξγία. ΟΣΑΝ ΦΤΥΔΣΔ έλα γεχκα ζην ςπγείν ή ζέιεηε λα ην μαλαδεζηάλεηε, ηνπνζεηήζηε ηηο πην ππθλέο ηξνθέο ζην εμσηεξηθφ ηνπ πηάηνπ θαη ηηο πην ιεπηέο ζην θέληξν. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΛΔΠΣΔ ΦΔΣΔ θξέαηνο ηε κία πάλσ ζηελ άιιε ή ηπιίμηε ηεο. ΠΗΟ ΥΟΝΣΡΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΚΡΔΑΣΟ φπσο ξνιφ ή ινπθάληθα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ην έλα θνληά ζην άιιν. ΑΦΖΣΔ ΓΗΑ 1-2 ΛΔΠΣΑ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, εηδηθά ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα. ΠΑΝΣΑ ΚΔΠΑΕΔΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηή ηε ιεηηνπξγία. ΑΝ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ΔΗΝΑΗ ΤΚΔΤΑΜΔΝΟ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζέηεη ήδε θαπάθη, ην παθέην ζα πξέπεη λα θνπεί κε 2-3 ραξαθηέο ψζηε ε πίεζε πνπ ζα αλα - πηπρζεί εληφο ηνπ θαηά ην δέζηακα λα κπνξεί λα δηαθεχγεη. Ζ ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ πξέπεη λα ραξάζζεηαη ή λα ηξππηέηαη κε έλα πηξνχλη, γηα λα απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν λα ζθάζεη θαη ε πίεζε λα δηαθεχγεη θαζψο ν αηκφο δηαζηέιιεηαη θαηά ην καγείξεκα. 25

26 ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΑΠΟΦΤΞΖ ΑΚΟΛΟΤΘΖΣΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα» θαη επηιέμηε επίπεδν έληαζεο 160 W φηαλ απνςχρεηε ρεηξνθίλεηα. ΔΛΔΓΥΔΣΔ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΣΑΚΣΗΚΑ. Δκπεηξηθά ζα θαηαιήμεηε ζηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχλ νη δηάθνξεο πνζφηεηεο. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Δ ΠΛΑΣΗΚΔ ΑΚΟΤΛΔ, πιαζηηθέο κεκβξάλεο ή ράξηηλα παθέηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ απεπζείαο ζην θνχξλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαζέηνπλ κεηαιιηθά κέξε (π.ρ. κεηαιιηθά ζπξκαηάθηα). ΣΟ ΥΖΜΑ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ επεξεάδεη Σν ρξφλν απφςπμεο. Μία ξερή ή ιεπηή ζπζθεπαζία απνςχρεηε γξεγνξφηεξα απφ κία βαζχηεξε. ΓΗΑΥΧΡΗΣΔ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ θαζψο μεπαγψλνπλ. Σα κεκνλσκέλα θνκκάηηα απνςχρνληαη επθνιφηεξα. ΚΑΛΤΦΣΔ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ πνπ αξρίδνπλ λα ζεξκαίλνληαη κε θνκκάηηα αινπκηλφραξηνπ (π.ρ. κπνχηηα θαη θηεξνχγεο θνηφπνπινπ). ΓΤΡΗΣΔ ΠΛΔΤΡΑ ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΚΡΔΑΣΟ ζην κέζν ηεο δηαδηθαζίαο απφςπμεο. ΣΑ ΒΡΑΜΔΝΑ ΦΑΓΖΣΑ, ΣΟ ΣΗΦΑΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΛΣΔ μεπαγψλνπλ θαιχηεξα αλ αλαθαηεχεηε θαηά ηε δηαδηθαζία απφςπμεο. ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΞΖ, ηα ηξφθηκα είλαη θαιχηεξν λα κελ μεπαγψλνπλ εληειψο θαη ε δηαδηθαζία λα νινθιεξψλεηαη αθήλνληάο ηα γηα ιίγν ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ΑΦΖΝΟΝΣΑ ΓΗΑ ΛΗΓΟ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΓΧΜΑΣΗΟΤ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΞΖ έρεηε πάληα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαζψο ε ζεξκφηεηα δηαρέεηαη νκνηφκνξθα ζην ζχλνιν ησλ ηξνθίκσλ. 26

27 ΣΑΥΔΗΑ ΑΠΟΦΤΞΖ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Automatic. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Rapid Defrost. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε ηχπν ηξνθίκσλ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ην βάξνο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα μεπαγψζεηε θξέαο, πνπιεξηθά, ςάξηα, ιαραληθά θαη ςσκί. Ζ ιεηηνπξγία Σαρείαο Απφςπμεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ην θαζαξφ βάξνο ησλ ηξνθίκσλ είλαη κεηαμχ 100 g kg. ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ζην γπάιηλν πεξηζηξεθφκελν δίζθν. 27

28 ΣΑΥΔΗΑ ΑΠΟΦΤΞΖ ΒΑΡΟ: Δ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΑΓΔΣΔ ην θαζαξφ βάξνο ησλ ηξνθίκσλ. Ο θνχξλνο απηφκαηα ππνινγίδεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. ΑΝ ΣΟ ΒΑΡΟ ΔΗΝΑΗ ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ Ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΠΟ ΣΟ ΤΝΗΣΧΜΔΝΟ: Αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία ««Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα» θαη επηιέμηε επίπεδν έληαζεο 160 W φηαλ απνςχρεηε. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΣΡΟΦΗΜΑ: ΑΝ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ είλαη ζε ζεξκνθξαζία πςειφηεξε απφ απηή ηεο βαζηάο θαηάςπμεο (-18 C), επηιέμηε κηθξφηεξν βάξνο θαγεηνχ. ΑΝ ΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ είλαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε απφ απηή ηεο βαζηάο θαηάςπμεο (-18 C), επηιέμηε κεγαιχηεξν βάξνο θαγεηνχ. ΣΡΟΦΗΜΑ ΚΡΔΑ (100g - 2.0Kg) ΤΜΒΟΤΛΔ ΚΗΜΑ, θνκκάηηα, κπξηδφιεο ή ςεηά θξέαηα. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ (100g - 3,0Kg) ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ, θνκκάηηα ή θηιέηα. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΦΑΡΗΑ (100g - 2.0Kg) ΟΛΟΚΛΖΡΑ ή θηιέηα. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΛΑΥΑΝΗΚΑ (100g - 2.0Kg) ΑΝΑΜΗΚΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ, κπηδέιηα, κπξφθνια θηι. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΦΧΜΗ (100g - 2.0Kg) ΚΑΡΒΔΛΗΑ ή ςσκάθηα. ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα» θαη επηιέμηε επίπεδν έληαζεο 160 W φηαλ απνςχρεηε. 28

29 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΞΔΡΟΦΖΗΜΟ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto Crisp. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε ηχπν ηξνθίκσλ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα δεζηάλεηε γξήγνξα ην θαγεηφ, απφ ζεξκνθξαζία ςχμεο ζε ζεξκνθξαζία ζεξβηξίζκαηνο. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ AUTO CRISP ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΜΟΝΟ γηα έηνηκα θαηεςπγκέλα γεχκαηα. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. Υπηζιμοποιείηε μόνο ηνλ παξερφκελν Γίζθν ςεζίκαηνο ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. Άιινη Γίζθνη ςεζίκαηνο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δελ ζα απνδψζνπλ ηα ζσζηά απνηειέζκαηα ζε απηή ηε ιεηηνπξγία. Μην τοποθετείτε δνρεία ή ζπζθεπαζίεο ζην Δίζθν ςεζίκαηνο! Μόνο το υαγητό πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην Δίζθν ςεζίκαηνο. 29

30 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΦΖΗΜΟ ΣΡΟΦΗΜΑ ΣΖΓΑΝΖΣΔ ΠΑΣΑΣΔ (300g - 600g) ΤΜΒΟΤΛΔ ΑΠΛΧΣΔ ΣΗ ΠΑΣΑΣΔ νκνηφκνξθα ζην δίζθν ςεζίκαηνο. Αλ επηζπκείηε, αιαηίζηε. ΠΗΣΑ, ιεπηή δχκε (250g - 500g) ΓΗΑ ΠΗΣΑ κε ιεπηή δχκε. ΠΗΣΑ, ρνληξή δχκε (300g - 800g) ΓΗΑ ΠΗΣΑ κε ρνληξή δχκε. ΦΣΔΡΟΤΓΔ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ (300g - 600g) ΓΗΑ ΜΠΟΤΚΗΔ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ, ιαδψζηε ην δίζθν ςεζίκαηνο θαη καγεηξέςηε κε ην Βαζκφ Δηνηκφηεηαο ξπζκηζκέλν ζην επίπεδν Light. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ςεζίκαηνο. 30

31 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ΣΟΝ ΑΣΜΟ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Auto Steam. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καγεηξέςεηε ιαραληθά, ςάξη, ξχδη θαη δπκαξηθά. ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ 2 ΣΑΓΗΑ. ην πξψην, ην θαγεηφ θηάλεη γξήγνξα ζε ζεξκνθξαζία βξαζκνχ. ην δεχηεξν, ε ζεξκνθξαζία πξνζαξκφδεηαη απηφκαηα θαη ην θαγεηφ ζηγνβξάδεη, απνθεχγνληαο ηνλ ππεξβνιηθφ βξαζκφ. Ο ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα λα ιεηηνπξγεί κφλν κε κηθξνθχκαηα! ΜΖΝ ΣΟΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ζε νπνηαδήπνηε άιιε ιεηηνπξγία κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκία. ΠΑΝΣΑ ΝΑ ΒΔΒΑΗΧΝΔΣΔ όηη ν πεξηζηξεθόκελνο δίζθνο κπνξεί λα γπξίδεη ειεύζεξα πξηλ εθθηλήζεηε ην θνύξλν. ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΔ ΠΑΝΣΑ ηνλ αηκνκάγεηξα ζην Γπάιηλν πεξηζηξεθόκελν δίζθν. ΚΑΛΤΜΜΑ ΚΔΠΑΕΔΣΔ ΠΑΝΣΑ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ ΜΔ ΔΝΑ ΚΑΠΑΚΗ. Βεβαησζείηε φηη δνρείν θαη θαπάθη είλαη θαηάιιεια γηα ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ πξηλ ηα ρξεζηκνπνηήζεηε. Αλ ην δνρείν πνπ επηιέμαηε δελ έρεη θαπάθη, ρξεζηκνπνηήζηε έλα πηάην. Σνπνζεηήζηε ην κε ηελ θάησ πιεπξά πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ δνρείνπ. ΜΖ ρξεζηκνπνηείηε πιαζηηθφ ή αινπκίλην πεξηηχιηγκα φηαλ ζθεπάδεηε ην θαγεηφ. ΓΟΥΔΗΑ ΜΖ ΓΔΜΗΕΔΣΔ ΣΑ ΓΟΥΔΗΑ πάλσ απφ ην κηζφ. Αλ ζθνπεχεηε λα βξάζεηε κεγάιε πνζφηεηα ηξνθίκσλ, επηιέμηε κεγαιχηεξν δνρείν ψζηε λα κε γεκίδεη πάλσ απφ ηε κέζε γηα λα απνθχγεηε ππεξβνιηθφ βξαζκφ. ΜΑΓΔΗΡΔΤΟΝΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ ζην ζνπξσηήξη. Ρίμηε 100 ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα. θεπάζηε κε ην θαπάθη θαη ξπζκίζηε ην ρξφλν. ΠΗΟ ΜΑΛΑΚΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ φπσο ηα κπξφθνια ή ηα πξάζα απαηηνχλ ρξφλν καγεηξέκαηνο 2-3 ιεπηά. ΠΗΟ ΚΛΖΡΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ φπσο ηα θαξφηα θαη νη παηάηεο απαηηνχλ ρξφλν καγεηξέκαηνο 4-5 ιεπηά. ΜΑΓΔΗΡΔΤΟΝΣΑ ΡΤΕΗ ΛΑΒΔΣΔ ΤΠΟΦΖ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ζρεηηθά κε ην ρξφλν καγεηξέκαηνο θαη ηελ πνζφηεηα λεξνχ θαη ξπδηνχ. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΑ ΤΛΗΚΑ ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ, ζθεπάζηε κε ην θαπάθη θαη ξπζκίζηε ην ρξφλν. 31

32 ΜΑΛΑΚΧΜΑ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Automatic. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Soften. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε ηχπν ηξνθίκσλ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ην βάξνο ή ηελ πνζφηεηα. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα καιαθψζεηε ηα ηξφθηκα γηα επθνιφηεξε ρξήζε ηνπο. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ AUTO SOFT ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ γηα ηα ηξφθηκα ηνπ παξαθάησ πίλαθα. ΣΡΟΦΗΜΑ ΒΟΤΣΤΡΟ (50g - 250g) ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη αθνχ καιαθψζεη. ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ (50g - 250g) ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη αθνχ καιαθψζεη. ΠΑΓΧΣΟ (0,5l - 2,0l) ΓΤΡΗΣΔ ΣΟ ΦΑΓΖΣΟ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΔΡΒΗΡΔΣΔ γξήγνξα πξηλ ιηψζεη πεξηζζφηεξν. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 32

33 ΛΗΧΗΜΟ ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Automatic. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Melt. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε ηχπν ηξνθίκσλ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θαζνξίζεηε ην βάξνο ή ηελ πνζφηεηα. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα ιηψζεηε ηξφθηκα ρσξίο πηηζίιηζκα. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ MELT ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ γηα ηα ηξφθηκα ηνπ παξαθάησ πίλαθα. ΣΡΟΦΗΜΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΒΟΤΣΤΡΟ (50g - 250g) ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη κεηά ην ιηψζηκν. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΜΑΡΓΑΡΗΝΖ (50g - 250g) ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη κεηά ην ιηψζηκν. ΠΑΣΔ ζε κηθξά θνκκάηηα. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ θαη κεηά ην ιηψζηκν. ΖΜΔΗΧΖ: νθνιάηα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα θαθάν, ΟΚΟΛΑΣΑ (50g - 250g) κπνξεί λα απαηηεί Βαζκφ Δηνηκφηεηαο ξπζκηζκέλν ζην επίπεδν High. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 33

34 ΤΝΣΑΓΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΑΤΣΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ γηα λα πεξηεγεζείηε γξήγνξα ζηηο αγαπεκέλεο ζαο ζπληαγέο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ MENU. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Automatic. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε Recipes. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε θάπνηα απφ ηηο ζπληαγέο. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ UP / DOWN γηα λα θάπνην απφ ηα θαγεηά. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΣΑ ΚΟΤΜΠΗΑ OK / UP / DOWN γηα λα επηιέμεηε θαη λα εηζάγεηε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο. ΠΗΔΣΔ ΣΟ ΚΟΤΜΠΗ START. 34

35 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΑΣΑΣΔ ΒΡΑΣΔ 300g - 1KG ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ. ΦΖΣΔ ΓΚΡΑΣΔΝ 200g - 1KG 4-10 ΜΔΡΗΓΔ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ) ΣΖΓΑΝΖΣΔ 300g - 600G ΦΟΤΡΝΟΤ 300g - 800G ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ, ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη πξνζζέζηε 100ml λεξφ. θεπάζηε κε θαπάθη. ΠΛΤΝΣΔ θαη ηξππήζηε. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΟΦΣΔ Δ ΦΔΣΔ ηηο σκέο παηάηεο θαη αλακίμηε κε θξεκκχδη. Καξπθεχζηε κε αιάηη, πηπέξη θαη ζθφξδν θαη πεξηρχζηε κε θξέκα. Παζπαιίζηε κε ηπξί. ΑΛΑΣΗΣΔ ΑΠΟΦΛΟΗΧΣΔ θαη θφςηε ζε θνκκάηηα. Καξπθεχζηε, ιαδψζηε ειαθξψο ην δίζθν ςεζίκαηνο θαη ςεθάζηε κε ιάδη. Αλαθαηέςηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 35

36 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΚΡΔΑ ΦΖΣΟ ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ ην θξέαο θαη ΒΟΓΗΝΟ 800G - 1,5KG ηνπνζεηήζηε ζε πξνζεξκαζκέλν θνχξλν. ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΥΟΗΡΗΝΟ 800G - 1,5KG ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ ην θξέαο θαη ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ηνπνζεηήζηε ζε θξχν ΑΡΝΗΗΟ 1KG - 1,5KG ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ θνχξλν. ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ ην θξέαο θαη ΜΟΥΑΡΗΗΟ 800G - 1,5KG ηνπνζεηήζηε ζε πξνζεξκαζκέλν θνχξλν. ΠΑΨΓΑΚΗΑ 700G - 1,2KG ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ζην δίζθν ςεζίκαηνο. ΜΠΡΗΕΟΛΑ ΠΑΛΑ ΑΡΝΗΗΑ ΠΑΨΓΑΚΗΑ 2-6PCS 2-8PCS ΦΖΛΖ ΥΑΡΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΛΟΤΚΑΝΗΚΟ 200G - 800G ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ (ΒΡΑΣΟ) HOT DOG 4-8PCS (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΟ) ΥΑΜΠΟΤΡΓΚΔΡ 100G - 500G ΜΠΔΨΚΟΝ ΡΟΛΟ ΚΡΔΑΣΟ 50G - 150G 4-8 ΜΔΡΗΓΔ ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΥΧΡΗ ΚΑΠΑΚΗ. ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΚΡΔΑ ζε πξνζεξκαζκέλν grill. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. Καξπθεχεζηε. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε θαη γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ζηνλ ππζκέλα κε θαιχςηε κε λεξφ. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ην θξέαο ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο θαη γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΦΣΗΑΞΣΔ ην αγαπεκέλν ζαο κίγκα θξέαηνο θαη δψζηε ζρήκα ξνινχ. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 36

37 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΦΖΣΟ 800G - 1,5KG ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ζε θξχν θνχξλν. ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΦΗΛΔΣΟ (ΣΟΝ ΑΣΜΟ) 300G - 800G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΦΗΛΔΣΟ (ΣΖΓΑΝΖΣΟ) ΚΟΜΜΑΣΗΑ 300G - 1KG 500G - 1,2KG ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ζην πιέγκα ηνπ αηκνκάγεηξα. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Καξπθεχζηε θαη ηνπνζεηήζηε ηα θηιέηα ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ ηα θνκκάηηα θαη ηνπνζεηήζηε ζην δίζθν ςεζίκαηνο κε ηελ πέηζα πξνο ηα επάλσ. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 37

38 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΦΑΡΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΦΑΡΗ ΦΖΣΟ ΦΗΛΔΣΟ (ΣΟΝ ΑΣΜΟ) ΚΡΟΚΔΣΔ ΒΡΑΣΟ ΣΖΓΑΝΖΣΑ 600G - 1,2KG 600G - 1,2KG ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΜΔ ΚΑΛΤΜΜΑ Ή ΚΔΠΑΣΔ ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ. 300G - 800G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ 300G - 800G ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΣΜΟ 300G - 800G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη βνπηπξψζηε κε έλα πηλέιν απφ πάλσ. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη πξνζζέζηε 100ml δσκφ ςαξηνχ. θεπάζηε κε θαπάθη. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ην πιέγκα ηνπ αηκνκάγεηξα. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Καξπθεχζηε θαη ηνπνζεηήζηε ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΑΡΤΚΔΤΣΔ θαη ηνπνζεηήζηε ην πιέγκα ηνπ αηκνκάγεηξα. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΓΚΡΑΣΔΝ 600G - 1,2KG ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ) ΦΗΛΔΣΑ ΠΑΝΔ 200G - 600G ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 38

39 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ) ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΚΑΡΟΣΑ 300G - 800G 200G - 500G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΦΡΔΚΑ ΦΑΟΛΗΑ 200G - 500G ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ 200G - 500G 200G - 500G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. 3 9 ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη πξνζζέζηε 100ml λεξφ. θεπάζηε κε θαπάθη. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ) ΓΚΡΑΣΔΝ 400G - 800G ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΛΑΥΑΝΗΚΑ ΠΗΠΔΡΗΔ ΜΔΛΗΣΕΑΝΔ ΣΟΝ ΑΣΜΟ 200G - 500G ΣΖΓΑΝΖΣΔ 200G - 500G 300G - 800G ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΛΑΓΧΣΔ ΔΛΑΦΡΧ ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ηεκαρηζκέλεο ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Καξπθεχζηε θαη ςεθάζηε κε ιάδη. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΟΦΣΔ ΣΖ ΜΔΖ, αιαηίζηε θαη αθήζηε γηα ιίγν ζηελ άθξε. Λαδψζηε ειαθξψο ην δίζθν ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΚΟΛΟΚΤΘΑΚΗΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ (ΟΛΟΚΛΖΡΟ) ΣΟΝ ΑΣΜΟ 200G - 500G 300G - 1KG ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΝΣΟΜΑΣΔ 300G - 800G ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΚΟΦΣΔ ΣΖ ΜΔΖ, θαξπθεχζηε θαη παζπαιίζηε κε ηπξί. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 39

40 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΡΤΕΗ ΜΑΚΑΡΟΝΗΑ 1-4 ΜΔΡΗΓΔ ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΛΑΕΑΝΗΑ ΒΡΑΜΔΝΟ ΠΗΣΗΚΑ 4-10 ΜΔΡΗΓΔ ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ. ΡΤΘΜΗΣΔ ΣΟΝ ΤΝΗΣΧΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ. Πξνζζέζηε λεξφ ζηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. Πξνζζέζηε ηα καθαξφληα φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη θαη ζθεπάζηε πάιη κε ην θαπάθη. ΔΣΟΗΜΑΣΔ ηελ αγαπεκέλε ζαο ζπληαγή ή αθνινπζήζηε ηε ζπληαγή ζηε ζπζθεπαζία. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 500G - 1,2KG ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΡΤΕΗ ΡΤΕΗ 100G - 400G 2-4 ΜΔΡΗΓΔ ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΜΔ ΚΑΠΑΚΗ ΡΤΘΜΗΣΔ ΣΟΝ ΤΝΗΣΧΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑΣΟ. Πξνζζέζηε ξχδη θαη λεξφ ζηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΡΤΕΗ ΚΑΗ ΝΔΡΟ ζηνλ ππζκέλα ηνπ αηκνκάγεηξα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. Πξνζζέζηε γάια φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη θαη ζπλερίζηε ην καγείξεκα. ΥΤΛΟ ΒΡΧΜΖ 1-2 ΜΔΡΗΓΔ ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΥΧΡΗ ΚΑΛΤΜΜΑ. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ ΝΗΦΑΓΔ ΒΡΧΜΖ, αιάηη θαη λεξφ. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 40

41 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΗΣΗΚΖ 2-6 ΜΔΡΗΓΔ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΔΣΟΗΜΑΣΔ ηελ αγαπεκέλε ζαο ζπληαγή θαη ηνπνζεηήζηε ζηελ πηαηέια ςεζίκαηνο φηαλ ε πξνζέξκαλζε ηνπ θνχξλνπ νινθιεξσζεί. ΠΗΣΑ / ΕΤΜΖ ΠΗΣΑ ΣΑΡΣΑ ΛΔΠΣΖ ΕΤΜΖ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ) ΥΟΝΣΡΖ ΕΤΜΖ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ) ΚΡΤΑ ΛΟΡΔΝ 250G - 500G 300G - 800G 200G - 500G 1 ΦΟΤΡΝΗΜΑ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΑΦΑΗΡΔΣΔ ηε ζπζθεπαζία. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΖΝ ΠΗΣΑ ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. ΔΣΟΗΜΑΣΔ ΣΖ ΕΤΜΖ (250g αιεχξη, 150 g βνχηπξν + 2½ θνπη. ζνχπαο λεξφ), απιψζηε ηε ζην δίζθν ςεζίκαηνο θαη ηξππήζηε κε έλα πηξνχλη. Φήζηε ηε δχκε. Όηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη λα πξνζζέζεηε ηε γέκηζε, ηνπνζεηήζηε 200g δακπφλ, 175g ηπξί θαη πεξηρχζηε κε έλα κίγκα απφ 3 απγά θαη 300 ml θξέκα. Σνπνζεηήζηε μαλά ζην θνχξλν ζπλερίζηε ην καγείξεκα. (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ) 200G - 800G ΑΦΑΗΡΔΣΔ ηε ζπζθεπαζία. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 41

42 ΤΝΣΑΓΔ ΦΧΜΗ / ΚΔΨΚ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΚΑΡΒΔΛΗ ΦΧΜΗΟΤ ΦΧΜΑΚΗΑ ΒΟΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΡΑΣΟ ΚΔΨΚ ΜΑΦΗΝ ΜΠΗΚΟΣΑ ΜΑΡΔΝΓΚΔ ΦΧΜΑΚΗΑ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΦΖΜΔΝΑ ΤΚΔΤΑΜΔΝΑ 1-2 ΣΔΜΑΥΗΑ 1 ΦΟΤΡΝΗΜΑ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΠΗΑΣΔΛΑ ΚΔΨΚ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΔΣΟΗΜΑΣΔ ηε δχκε ζχκθσλα κε ηελ αγαπεκέλε ζαο ζπληαγή. Βάιηε ηε ζηελ πηαηέια ςεζίκαηνο γηα λα θνπζθψζεη. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΓΗΑ ΦΧΜΑΚΗΑ ΤΚΔΤΑΜΔΝΑ Δ ΚΔΝΟ ΑΔΡΟ. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΑΦΑΗΡΔΣΔ απφ ηε ζπζθεπαζία. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΚΟΦΣΔ έλα ή πεξηζζφηεξα θνκκάηηα ζην ιαδσκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ ΔΝΑ ΜΗΓΜΑ βάξνπο g. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ ΔΝΑ ΜΗΓΜΑ γηα θνκκάηηα θαη ηνπνζεηήζηε ζε ράξηηλα θαινχπηα. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΚΟΦΣΔ Δ ΥΑΡΣΗ ΦΖΗΜΑΣΟ θαη ηνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΑΝΑΚΑΣΔΦΣΔ ΔΝΑ ΜΗΓΜΑ απφ 2 αζπξάδηα απγψλ, 80g δάραξε θαη 100g ηλδνθάξπδν. Καξπθεχζηε κε βαλίιηα θαη εθρχιηζκα ακπγδάινπ. Κφςηε θνκκάηηα ζηε ιαδσκέλε πηαηέια ςεζίκαηνο ή ζε ραξηί ςεζίκαηνο. Σνπνζεηήζηε ζην θνχξλν φηαλ ε πξνζέξκαλζε νινθιεξσζεί. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 42

43 ΤΝΣΑΓΔ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΦΖΜΔΝΟΗ ΞΖΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ G 50G - 200G ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΖ ΑΚΟΤΛΑ (κία θάζε θνξά) ζηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν. ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟΤ ΚΑΡΠΟΤ ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Αλαθαηέςηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΝΑΚ ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ ΜΖΛΟΠΗΣΑ ΦΣΔΡΟΤΓΔ ΜΠΟΤΚΗΔ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΔ) ΠΗΣΗΚΖ 300G - 600G 250G - 600G ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΗ ΜΠΟΤΚΗΔ ζηνλ πξνζεξκαζκέλν δίζθν ςεζίκαηνο. Γπξίζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΦΣΗΑΞΣΔ ΜΗΑ ΕΤΜΖ κε180g αιεχξη, 125g βνχηπξν θαη 1 απγφ (ή ρξεζηκνπνηήζηε έηνηκε δχκε). Απιψζηε ηε ζην δίζθν ςεζίκαηνο θαη γεκίζηε κε g κήια ζε θέηεο, αλακεκηγκέλα κε δάραξε θαη θαλέιια. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΖ 300G - 800G ΑΦΑΗΡΔΣΔ ηε ζπζθεπαζία. ΔΠΗΓΟΡΠΗΟ ΦΖΣΑ ΜΖΛΑ ΚΟΜΠΟΣΑ ΦΡΟΤΣΧΝ 4-8 ΣΔΜΑΥΗΑ ΠΗΑΣΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΦΟΤΡΝΟ ΚΑΗ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΠΑΝΧ ΣΟΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. 300G - 800ML ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΟΤΦΛΔ 2-6 ΜΔΡΗΓΔ ΠΗΑΣΟ ΣΖ ΥΑΜΖΛΖ ΥΑΡΑ ΑΦΑΗΡΔΣΔ ΚΟΣΑΝΗ ΚΑΗ ΚΟΤΚΟΤΣΗΑ θαη γεκίζηε κε ηξηκκέλν ακχγδαιν ή θαλέιια, δάραξε θαη βνχηπξν ΣΟΠΟΘΔΣΖΣΔ ΣΟ ΠΛΔΓΜΑ ΣΟΤ ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ. Πξνζζέζηε 100ml λεξφ ζηνλ ππζκέλα θαη ζθεπάζηε κε θαπάθη. ΔΣΟΗΜΑΣΔ ΔΝΑ ΜΗΓΜΑ ΟΤΦΛΔ κε ιεκφλη, ζνθνιάηα ή θξνχηα θαη ηνπνζεηείζηε κέζα ζε βαζχ ππξίκαρν ζθεχνο. Σνπνζεηήζηε φηαλ ν θνχξλνο ζαο πξνηξέςεη. ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΗΝΑΚΑ, αλ ην βάξνο είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ ην ζπληζηψκελν, αθνινπζήζηε ηε δηαδηθαζία «Μαγείξεκα & Θέξκαλζε κε κηθξνθχκαηα». 43

44 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΚΑΘΑΡΗΜΟ Ο ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΗΝΑΗ Ζ ΜΟΝΖ ΤΝΣΖΡΖΖ πνπ απαηηείηαη, θπζηνινγηθά. ΜΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΦΟΤΡΝΟΤ θαζαξνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιινίσζε ηεο επηθάλεηαο θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζπζθεπήο ή λα έρεη σο απνηέιεζκα επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ,ΛΔΗΑΝΣΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ, ζπξκαηάθηα, μύζηξεο θηι, ηα νπνία κπνξνύλ λα βιάςνπλ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, θαζώο θαη ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θνύξλνπ. Χξεζηκνπνηήζηε έλα ζθνπγγάξη κε ήπην απνξξππαληηθό ή ραξηί θνπδίλαο κε θαζαξηζηηθό ζπξέη. Ψεθάζηε ην θαζαξηζηηθό ζην ραξηί. ΜΖΝ ΦΔΚΑΕΔΣΔ απεπζείαο ζην θνύξλν! ΑΝΑ ΣΑΚΣΑ ΓΗΑΣΖΜΑΣΑ, εηδηθά αλ έρνπλ ρπζεί ηξφθηκα, αθαηξέζηε ηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν θαη ηνλ άμνλα θαη ζθνππίζηε ηε βάζε ηνπ θνχξλνπ. Ο ΦΟΤΡΝΟ ΑΤΣΟ ΔΗΝΑΗ ΥΔΓΗΑΜΔΝΟ λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν ζηε ζέζε ηνπ. ΜΖ ζέηεηε ζε ιεηηνπξγία ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ αλ ν πεξηζηξεθφκελνο δίζθνο έρεη αθαηξεζεί γηα θαζαξηζκφ. ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΣΔ ΔΝΑ ΖΠΗΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ, λεξφ θαη έλα καιαθφ παλί γηα λα θαζαξίζεηε ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, ην εκπξφο θαη πίζσ κέξνο ηεο πφξηαο θαζψο θαη ην άλνηγκά ηεο. ΜΖΝ ΑΦΖΝΔΣΔ ΛΗΠΖ ε θνκκαηάθηα ηξνθίκσλ λα ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηελ πφξηα. Γ ΗΑ ΔΠΗΜΟΝΟΤ ΛΔΚΔΓΔ, βάιηε λα βξάζεη έλα θιηηδάλη λεξφ ζην θνχξλν γηα 2-3 ιεπηά. Ο αηκφο ζα καιαθψζεη ηνπο ιεθέδεο. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΤΚΔΤΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΜΔ ΑΣΜΟ φηαλ θαζαξίδεηε ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ. ΠΡΟΘΔΣΔ ΛΗΓΟ ΥΤΜΟ ΛΔΜΟΝΗΟΤ ζε έλα θιηηδάλη λεξφ πνπ ζα βάιεηε ζηνλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν γηα λα βξάζεη, ψζηε λα εμνπδεηεξψζεηε ηηο νζκέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνχξλνπ. ΣΟ ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ GRILL δελ ρξεηάδεηαη θαζαξηζκφ θαζψο ε έληνλε ζεξκφηεηα εμαηκίδεη ηηο πηηζηιηέο, φκσο ε νξνθή απφ πάλσ ηνπ απαηηεί ζπρλφ θαζάξηζκα. Καζαξίζηε κε ριηαξφ λεξφ, απνξξππαληηθφ θαη ζθνπγγάξη. Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά ην Grill, αλάςηε ην γηα 10 ιεπηά θάζε κήλα ψζηε λα θανχλ νη πηηζηιηέο θαη λα κεησζεί ν θίλδπλνο ππξθαγηάο. πξψμηε απαιά ην ζεξκαληηθφ ζηνηρείν Grill πξνο ηελ νξνθή θαη ζηξέςηε ηνλ θεξακηθφ γάληδν (δεμηά ή αξηζηεξά) γηα λα ην ειεπζεξψζεηε. Γηπιψζηε πξνο ηα θάησ ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζεξκαληηθφ ζηνηρείνπ Grill γηα λα θαζαξίζεηε ηελ νξνθή. 44

45 ΤΝΣΖΡΖΖ & ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ ΠΗΑΣΧΝ: ΑΞΟΝΑ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟΤ ΓΗΚΟΤ. ΠΗΑΣΔΛΑ ΦΖΗΜΑΣΟ ΓΤΑΛΗΝΟ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ. ΚΑΛΤΜΜΑ ΛΑΒΗΓΑ ΦΖΗΜΑΣΟ. ΤΡΜΑΣΗΝΖ ΥΑΡΑ. ΑΣΜΟΜΑΓΔΗΡΑ ΠΡΟΔΚΣΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ: Ο ΓΗΚΟ ΦΖΗΜΑΣΟ πξέπεη λα θαζαξίδεηαη κε ήπην θαζαξηζηηθφ θαη λεξφ. Οη πνιχ ιεθηαζκέλεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ κε έλα ζθνπγγάξη θαη ήπην θαζαξηζηηθφ. ΑΦΖΝΔΣΔ ΠΑΝΣΑ ην δίζθν θεζίκαηνο λα θξπψζεη πξηλ ηνλ θαζαξηζκφ. ΜΖ βπζίδεηε ζε λεξφ ή βξέρεηε φηαλ ν δίζθνο ςεζίκαηνο είλαη δεζηφο. Ζ απφηνκε κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα ηνλ θαηαζηξέςεη. ΜΖ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ. Θα πξνμελήζνπλ ραξαθηέο ζηελ επηθάλεηα. ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΑΝ Ο ΦΟΤΡΝΟ ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ, κελ θαιείηε ην ζέξβηο πξηλ ειέγμεηε ηα αθφινπζα: Ο πεξηζηξεθφκελνο δίζθνο θαη ν άμνλαο είλαη ζηε ζέζε ηνπο. Ο ξεπκαηνιήπηεο είλαη ζηελ πξίδα. Ζ πφξηα είλαη ζσζηά θιεηζκέλε. Διέγμηε ηηο αζθάιεηεο θαη βεβαησζείηε φηη δελ πθίζηαηαη δηαθνπή ξεχκαηνο. Βεβαησζείηε φηη ν θνχξλνο δηαζέηεη επαξθή εμαεξηζκφ. Πεξηκέλεηε γηα 10 ιεπηά θαη πξνζπαζήζηε μαλά λα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ην θνχξλν. Αλνίμηε θαη θιείζηε ηελ πφξηα πξηλ πξνζπαζήζεηε μαλά. ΑΠΟΦΤΓΔΣΔ πεξηηηά ηειεθσλήκαηα γηα ηα νπνία ρξεψλεζηε. Όηαλ θαιείηε ην έξβηο, αλαθέξεηε ην ζεηξηαθφ αξηζκφ θαη ηνλ αξηζκφ ηχπνπ ζπζθεπήο (δείηε ηελ εηηθέηα ηχπνπ). πκβνπιεπηείηε ηελ εγγχεζε γηα πεξηζζφηεξα. ΑΝ ΣΟ ΚΑΛΧΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΡΔΤΜΑΣΟ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ γλήζην αληαιιαθηηθφ, πνπ δηαηίζεηαη απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ζέξβηο. Σν θαιψδην παξνρήο ξεχκαηνο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ αξκφδην ηερληθφ. ΣΟ ΔΡΒΗ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΑΡΜΟΓΗΟ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΟ. Είλαη επηθίλδπλν γηα νπνηνδήπνηε άιινλ λα παξέρεη ζέξβηο ή ππεξεζίεο επηδηόξζσζεο, πνπ αθνξνύλ ηελ αθαίξεζε νπνηνπδήπνηε θαιύκκαηνο πνπ πξνζηαηεύεη από ηελ έθζεζε ζηα κηθξνθύκαηα. ΜΖΝ ΑΦΑΗΡΔΗΣΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΚΑΛΤΜΜΑ. 45

46 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΔΣ ΑΠΟΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ IEC Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ έρεη αλαπηχμεη έλα πξφηππν γηα ζπγθξηηηθά ηεζη απφδνζεο ζεξκφηεηαο γηα ηνπο θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ. πληζηνχκε γηα απηφ ην θνχξλν ηα αθφινπζα: Σεζη Ποζόηηηα Υπόνορ Ένηαζη ιζσύορ κεύορ g ιεπηά 650 W Pyrex g 5 ½ ιεπηά 650 W Pyrex g ιεπηά 750 W Pyrex g ιεπηά Forced air 190 ºC W Pyrex g ιεπηά Forced air 175 ºC + 90 W Pyrex g ιεπηά Forced air 210 ºC W Pyrex g 10 ιεπηά 160 W ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ IEC Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ έρεη αλαπηχμεη έλα πξφηππν γηα ζπγθξηηηθά ηεζη απφδνζεο ζεξκφηεηαο γηα ηνπο θνχξλνπο κηθξνθπκάησλ. πληζηνχκε γηα απηφ ην θνχξλν ηα αθφινπζα: Σεζη Υπόνορ Θεπμοκπαζία Πποθέπμανζη θούπνος Δξαπηήμαηα ιεπηά 150 C Όρη Πηαηέια ςεζίκαηνο ιεπηά 170 C Ναη Πηαηέια ςεζίκαηνο ιεπηά 160 C Όρη πξκάηηλε ζράξα ιεπηά C Ναη πξκάηηλε ζράξα ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΗΥΤ ΔΗΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ MW ΗΥΤ ΔΞΟΓΟΤ GRILL ΔΞΑΝΑΓΚΑΜΔΝΖ ΡΟΖ ΑΔΡΑ 230 V/50 HZ 2800 W 16 A 900 W 1600W 1200 W ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ(ΤXΠXΒ) 455 X 595 X 560 ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ(ΤXΠXΒ) 210 X 450 X

47

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300

πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 πλαξκνιόγεζε θαη Οδεγίεο Υξήζεο γηα Φεζηαξηέο Outback Omega 100, Omega 200, θαη Omega 300 GR Omega 100 Omega 200 Omega 300 Οη θσηνγξαθίεο δελ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθή αλαινγία κεγέζνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET

ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET ΑΔΟΝΘΔΟΚΖ ΠΝΚΞΑ PELLET BIOPEL 50 & 75 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ - Παξαθαιώ δηαβάζηε όιεο ηηο νδεγίεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε απηήο ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο απηέο, κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition

MeacoMist Deluxe. Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών. October 2013 edition MeacoMist Deluxe Υπερηχητικός Υγραντήρας Εγχειρίδιο οδηγιών October 2013 edition Παπακαλούμε διαβάζηε αςηό ηο εγσειπίδιο οδηγιών ππιν σπηζιμοποιήζεηε ηη ζςζκεςή και κπαηήζηε ηο αζθαλέρ για μελλονηική σπήζη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN

ΛΔΒΗΣΑ. Manual ΔΙΡΑ TKAN 1 2 ΛΔΒΗΣΑ Manual ΔΙΡΑ TKAN 1. εκαληηθέο Πξνεηδνπνηήζεηο ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο παξάδνζεο, ελψ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η

Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η ε Εισαγωγή Παο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ εμαηξεηηθνχ πνκπνδέθηε ηεο Alinco. Ρα πξντφληα καο θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηα θαιχηεξα ηνπ θφζκνπ. Απηφο ν πνκπνδέθηεο έρεη θαηαζθεπαζηεί κε φιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0 Δγρεηξίδην Υξήζεο Windows & Macintosh V1.0 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 2 ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 3 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 3 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 4 Φξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο

Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Meaco 20L Οηθηαθόο Αθπγξαληήξαο Εγρεηξίδην ρξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο.

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο. 70 ΣΡΟΠΟΗ ΝΑ ΘΡΔΦΔΣΔ ΣΟΤ ΜΤ Α Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ FLEX Μεηάθξαζε Αιέμαλδξνο Γνπιηέικνο Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11)

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΛΑΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΔΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2014-15 Α ΚΑΙ Β ΣΔΡΑΜΗΝΟ ΘΔΜΑ ΟΙ ΠΙΟ ΓΗΜΟΦΙΛΔΙ ΓΙΑΙΣΔ ΗΜΔΡΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΗΡΑΝΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ(ΠΔ11) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΘΟΓΟΙ ΜΔΣΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ

Σερληθφ εγρεηξίδην. Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Σερληθφ εγρεηξίδην Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο κε δεμακελή 125 160 200 ιίηξσλ Ασηό ηο εγτειρίδιο πρέπει να διαηίθεηαι ζηοσς τρήζηες ηλιακών θερμοζιθώνων μεηά ηην εγκαηάζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ΔΗΑΓΩΓΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Πίνακας Περιετομένφν ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 2 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 2 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 3 Φξνληίδα θαη θαζαξηζκόο... 3 1. Δηζαγσγή ζην πξντόλ...

Διαβάστε περισσότερα

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A

ecomax 800, model P1 Υεηξηζηήξην Λέβεηα Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΘΓΟΖ: 1.3 ΣΚΖΚΑ B ΠΗΛΑΘΑ ΔΙΔΓΥΟΤ ΣΚΖΚΑ A Υεηξηζηήξην Λέβεηα ecomax 800, model P1 Version: L ΓΗΑ ΙΔΒΖΣΔ ΠΔΙΙΔΣ * δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο κε επηπιένλ ηκήκα επέθηαζεο *** ν ζεξκνζηάηεο ecoster200 δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ζηάληαξ εμνπιηζκφ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1 Γενικά Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε θαη επηινγή ζηα πξντφληα ηεο Regal, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο

Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Starfire Caminetti Οδεγίεο ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο Λέβητας Ξύλου Viva extreme Starfire Caminetti 1 Starfire Caminetti Καηαζθεπαζηηθή θ Εηζαγωγηθή Εηαηξεία Θεζζαλονίκη 19 ο σλμ Θερ/νίκηρ-Αζζήπος

Διαβάστε περισσότερα