ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ. Ἐκδόσις ΙΑΚΣ"

Transcript

1 ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Ἐκδόσις ΙΑΚΣ 2

2 ΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων, ὧν τινες οἱ ὀνομαστότεροι ἐνταῦθα περιέχονται, καί ὅτε τις βούλεται τήν μνήμην τούτων ἐπιτελείτω. ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Ιστῶμεν στίχους δ. καί ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ηχος πλ. β. Ὅλην ἀποθέμενοι. Νέφος φαεινότατον, τήν τοῦ Χριστοῦ Εκκλησίαν, πᾶσαν ἐπεσκίασε, τῶν Νεομαρτύρων νῦν, καί ἐφαίδρυνεν, ἀρετῶν λάμψεσι, καί ταῖς τῆς ἀθλήσεως, καλλοναῖς λίαν ἐκάλλυνε, καί κατελάμπρυνε, ταῖς ἐκ τῶν ἀγώνων λαμπρότησι, βασάνων δέ τοῖς στίγμασι, νοητῶς αὐτήν κατεκόσμησε ταῖς δέ τῶν θαυμάτων, ἀκτῖσί τε καί αἴγλαις νοητόν, τῇ οἰκουμένῃ ἀνέδειξεν, οὐρανόν πολύφωτον. Ἴχνεσιν ἑπόμενοι, τοῖς τῶν ἀρχαίων οἱ νέοι, ἀθληταί ἐνήθλησαν, καί λαμπρῶς ἠρίστευσαν, οἱ ἀήττητοι, ἐκ παντός τάγματος, καί Χριστόν ἐκήρυξαν, καί τοῦ πάθους ἐκοινώνησαν, αὐτοῦ οἱ ἔνδοξοι, καί βραβεῖα νίκης ἀπέλαβον, καί 3 δόξης ἠξιώθησαν, καί στεφανηφόροι παρίστανται, τῷ ἀστέκτῳ θρόνῳ, σύν δήμοις τῶν Αγγέλων καί χοροῖς, τῶν συμμαρτύρων καί ἅπασι, τοῖς δικαίων τάγμασι. Καλλίνικοι μάρτυρες, τῆς Εκκλησίας ἡ νέα, βάσις καί ἀσφάλεια, τοῦ Εὐαγγελίου τε, ἡ ἐκπλήρωσις, τῶν πιστῶν καύχημα, ἀσεβούντων ὄνειδος, τοῦ Σωτῆρος οἱ τά ρήματα, ἔργῳ τελέσαντες, καί τά θεῖα τούτου παθήματα, τρανῶς ἐξεικονίσαντες, διά πολυτρόπων κολάσεων, καί παθῶν παντοίων, μαστίγων καί ἀγχόνης καί πυρός, ξεσμῶν καί ξίφους δεήθητε, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἡ γῆ οὐ κατέκρυψεν, ἀλλ' οὐρανός ἐπαξίως, ὑμᾶς ὑπεδέξατο, καί λαμπρῶς ἐδόξασε Νεομάρτυρες, καί τερπνῶς ἥνωσε, τοῖς Αγγέλων τάγμασιν, Αποστόλων προφητῶν ὁμοῦ, καί τῶν ὁσίων τε, καί τῶν ἀθλησάντων τό πρότερον μεθ' ὧν νῦν ἀγαλλόμενοι, καί φωτός ἀρρήτου πληρούμενοι, μέμνησθε ἀπαύστως, ἡμῶν νῦν ἐτησίως ἐν ᾠδαῖς, ἡμῶν τιμώντων τήν σύναξιν, τήν ἀειμακάριστον. όξα. Ηχος πλ.. Φωστῆρες νοητοί ἐξανέτειλαν πᾶσιν ἡμῖν οἱ θεῖοι τοῦ Χριστοῦ Νεομάρτυρες, ἀπλανῶς ὁδηγοῦντες πρός τάς εὐθείας τρίβους, τῶν σωτηρίων αὐτοῦ ἐντολῶν τῷ γάρ τῆς αὐτῶν ἀληθοῦς μετανοίας 4

3 φωτί, καί τῆς ἀκριβοῦς τῶν θείων νόμων τηρήσεως φωτιζόμενοι, τῆς τε πρός τόν Χριστόν ὑπερεξόχου ἀγάπης, τήν θείαν χάριν ἐν ἑαυτοῖς εἰσοικίζομεν, καί τό μέγα ἔλεος κομιζόμεθα, παρά Θεοῦ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ο αὐτός. έσποινα πρόσδεξαι τάς δεήσεις τῶν δούλων σου, καί λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως. Εἰς τόν Στίχον. Ηχος πλ. Β. Αἱ ἀγγελικαί. Ὅλη παμφαής, τῶν μαρτύρων ἡ χορεία τῶν Νεοφανῶν, δίκην ἄστρων σελασφόρων, λαμπρά ὑπάρχει ὅλη, ταῖς τῶν ἄθλων λαμπρότησιν, ὅλη τῶν ἀγώνων ταῖς ἀκτῖσι, φαιδρά ὑπέρ ἥλιον τυγχάνει, ὅλη πέφυκεν, ἀστραπηβόλος τούς πιστούς, ἐνθέως φωτίζουσα. Στίχος: Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. Ῥώμῃ θαυμαστῇ καί ἀνδρείᾳ ἀηττήτῳ, στίφη τῶν ἐχθρῶν, κατετρόπωσε γενναίως, μαρτύρων νέα φάλαγξ, τροπαιοῦχος παράταξις, τάγμα ἱερώτατον καί θεῖον, δῆμος θεοσύλλεκτος Αγίων, οὕς ὑμνήσωμεν, ὡς στρατιώτας τοῦ Χριστοῦ, καί πίστεως φύλακας. Στίχος: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος Ὄντως ἀθληταί, τήν ἀσύγκριτον ἀγάπην, πρός 5 τόν λυτρωτήν ἐπεδείξασθε προθύμως, δι' ὅ ὑμᾶς οὐ θλίψεις, οὐ λιμοί οὐδέ κίνδυνοι, ταύτης ἐκχωρίσαι κατά Παῦλον οὐ πῦρ οὐδέ ξίφος οὐδέ βρόχοι, ἠδυνήθησαν, οὐδέ ἐξώσεις ὀφθαλμῶν, οὐ τέλος ὁ θάνατος. όξα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ὕψιστε Θεέ, Πάτερ Λόγε καί τό Πνεῦμα, οἴκτειρον ἡμᾶς, εὐπροσδέκτοις ἱκεσίαις τῆς θείας νεολαίας, τῶν Μαρτύρων φιλάνθρωπε, τῶν ἐν τῷ σταδίῳ παρρησίᾳ, μόνον ἀληθῆ Θεόν τῶν ὅλων, κηρυξάντων σε, καί τήν ἀρρήτως ἐκ μητρός, τοῦ Υἱοῦ ἐνσάρκωσιν. Απολυτίκιον. Ηχος γ: Θείας πίστεως. Νέοι Μάρτυρες, παλαιάν πλάνην. Ζήτει ἐν τῷ Μεγάλῳ Εσπερινῷ. όξα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Καί Ἀπόλυσις. 6

4 ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Μετά τόν Προοιμιακόν. Ψάλλομεν τό, Μακάριος ἀνήρ. Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους η' καί ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια Νικοδήμου Μοναχοῦ. Ηχος α: Ω τοῦ παραδόξου θαύματος. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἐν ὑστέροις καιροῖς, ἐκλάμπουσι Μάρτυρες, καί πλάνης τόν σκοτασμόν ἀποδιώκουσιν ἡ πίστις Χριστιανῶν, νῦν ἀνυψοῦται καί πίπτει, ἀσέβεια ἀγάλλονται οἱ πιστοί, καί ἑορτήν συγκροτοῦσι παγκόσμιον, τῶν νεοφανῶν βοῶντες, Μαρτύρων τό καύχημα, καί βραβεῖον καί νίκη, σύ ὑπάρχεις παντοδύναμε. ( ίς). Βαβαί τῶν σῶν θαυμασίων Χριστέ! ὧν περί τόν α Κλῆρον, τόν σόν ἄρτι ἔδειξας! τό γένος τό ἀσθενές νῦν ἐθριάμβευσε, τῶν δυνατῶν τάς ἀρχάς, καί ἐξουσίας τοῦ σκότους ὡς γέγραπται νεοφανεῖς ἀθληταί, τοῖς παλαιοῖς παραβάλλονται Μάρτυσιν, ἔν τε τῇ ὁμολογίᾳ τῇ στερρᾷ τῆς πίστεως, ἐν βασάνων ἰδέαις, ἐν σημείοις τε καί θαύμασιν. Ὑμῶν τιμῶσι τήν ἅλυσιν, Αγγέλων αἱ τάξεις, καί Αγίων σύλλογοι, καί πάντων φιλομαρτύρων τά συστήματα δοξάζεται ὁ Χριστός, καί οἱ τῆς πλάνης προστάται αἰσχύνονται. Ασπάζεται ἡ Τριάς, τούς ἑαυτοῖς ἱερούς Νεομάρτυρας, καί 7 κατακοσμεῖ στεφάνοις, καί συνάπτει Μάρτυσι, παλαιοῖς καί δοξάζει, Οἰκουμένης εἰς τά πέρατα. Ετερα Προσόμοια. Ηχος δ. Ως γενναῖον ἐν μάρτυσι. Φιλεόρτων συστήματα, πανταχόθεν συνδράμετε, καί κοινήν πανήγυριν συγκροτήσατε ἰδού γάρ νέοι ἐφάνησαν, Μάρτυρες ἐν πέρατι, γενεᾶς τῆς καθ' ἡμᾶς, προμηθείᾳ τοῦ κρείττονος οἱ κηρύξαντες, τήν ὀρθόδοξον πίστιν ἐν σταδίῳ, καί τούς Αγαρ ἀπογόνους, κακῶς φρονοῦντας ἐλέγξαντες. ( ίς). Τούς τῆς πίστεως φύλακας, καί τῆς πλάνης τούς ἄνθρακας, τούς Χριστόν δοξάσαντας ἐν τοῖς μέλεσι, τοῖς ἑαυτῶν καί βαστάσαντας, αὐτοῦ σεπτά στίγματα, καί ἀγγέλοις, καί βροτοῖς, χρηματίσαντας θέατρον, εὐφημήσωμεν, τούς στερρούς Νεομάρτυρας Κυρίου, ἱεραῖς ἐν ὑμνῳδίαις, τῶν ὀρθοδόξων τό πλήρωμα. Τῷ πυρί ἐκκαιόμενοι, τῆς Χριστοῦ ἀγαπήσεως, ὡς τρυφάς τά βάσανα, ἐλογίσασθε ὡς ἁπαλά ρόδα μάστιγας πῦρ ὡς αὔραν ἔνδροσον, ὡς Παράδεισον εἱρκτήν τά δέ ξίφη ὡς στέφανον, καί τόν θάνατον, ὡς ζωήν κατησπάσασθε γλυκεῖαν Νεομάρτυρες Κυρίου ὅθεν ὑμᾶς μακαρίζομεν. όξα. Ηχος πλ. Β. Νεοφανεῖς ἀστέρες σήμερον, ἐν τῷ τῆς 8

5 Εκκλησίας ἀνέτειλαν στερεώματι, οὐκ ἀποτροπαίους ἐκβάσεις, ἀλλ' ἀγαθῶν ἐπιρροάς τῇ οἰκουμένῃ μηνύοντες, ἅπαντες οἱ μετά τήν ἅλωσιν τῆς βασιλίδος, πολλαχοῦ γενόμενοι Χριστομάρτυρες. εῦτε οὗν φιλέορτοι πάντες, χρεωστικῶς αὐτοῖς προσείπωμεν λέγοντες χαίρετε, τῆς ὀρθοδόξου πίστεως οἱ χρηματίσαντες ἀνακαίνισις, καί τῆς ἀσεβείας τῶν Αγαρηνῶν ἡ κατάργησις χαίρετε, τῆς Ανατολικῆς Εκκλησίας ἡ δόξα, καί ἑτεροδόξων ἡ ἀναφαίρετος καταισχύνη χαίρετε, οἱ τύποι γενόμενοι ὑπομονῆς τοῖς πιστοῖς, καί τοῦ διά Χριστόν ἀθλεῖν ἐν καιρῷ τῷ προσήκοντι πάριτε μέσον ἡμῶν νοερῶς, τῶν δεινῶν ἐκλυτρούμενοι, καί πρεσβεύετε ἀπαύστως ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Καί νῦν ὁ αὐτός. Τίς μή μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; Τίς μή ἀνυμνήσει σου τόν ἀλόχευτον τόκον; Ὁ γάρ ἀχρόνως ἐκ Πατρός ἐκλάμψας Υἱός μονογενής, ὁ αὐτός ἐκ σοῦ τῆς Αγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεός ὑπάρχων, καί φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ' ἐν δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτόν ἱκέτευε, σεμνή Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τά ψυχάς ἡμῶν. Εἴσοδος. Τό Φῶς Ιλαρόν. 9 Μετά δέ τό Προκείμενον τῆς ἡμέρας τά Αναγνώσματα. Προφητείας Ησαἵου τό Ανάγνωσμα. (μγ' 9) Τάδε λέγει Κύριος Πάντα τά ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καί συναχθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα ἐν αὐτοῖς; ἤ τά ἐξ ἀρχῆς τίς ἀκουστά ποιήσει ὑμῖν; ἀγαγέτωσαν τούς μάρτυρας αὐτῶν, καί δικαιωθήτωσαν, καί ἀκουσάτωσαν, καί εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ μοι μάρτυρες καί ἐγώ μάρτυς, Κύριος ὁ Θεός, καί παῖς μου ὅν ἐξελεξάμην ἵνα γνῶτε καί πιστεύσητέ μοι, καί συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι. Εμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεός, καί μετ' ἐμέ οὐκ ἔσται. Εγώ εἰμι ὁ Θεός, καί οὐκ ἐστι πάρεξ ἐμοῦ ὁ σῴζων. Εγώ ἀνήγγειλα καί ἔσωσα ὠνείδισα, καί οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος. Υμεῖς ἐμοί μάρτυρες, καί ἐγώ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός. Ετι ἀπ' ἀρχῆς ἐγώ εἰμι, οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος ποιήσω, καί τίς ἀποστρέψει αὐτό; Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ λυτρούμενος ἡμᾶς, ὁ ἅγιος Ισραήλ. Σοφίας Σολομῶντος τό Ανάγνωσμα. (γ' 1). ικαίων ψυχαί ἐν χειρί Θεοῦ, καί οὐ μή ἅψηται αὐτῶν βάσανος. Εδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καί ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, 10

6 καί ἡ ἀφ' ἡμῶν πορεία σύντριμμα οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καί γάρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐάν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπίς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης καί ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα εὐεργετηθήσονται ὅτι ὁ Θεός ἐπείρασεν αὐτούς καί εὗρεν αὐτούς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ως χρυσόν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτούς, καί ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προδέξατο αὐτούς καί ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι, καί ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καί κρατήσουσι λαῶν, καί βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τούς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ' αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, καί οἱ πιστοί ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπή ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. Σοφίας Σολομῶντος τό Ανάγνωσμα. (ε' 16) ίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι, καί ἐν Κυρίῳ ὁ μισθός αὐτῶν, καί ἡ φροντίς αὐτῶν παρά Υψίστῳ διά τοῦτο λήψονται τό βασίλειον τῆς εὐπρεπείας, καί τό διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρός Κυρίου ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτούς καί τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν, τόν ζῆλον αὐτοῦ, κςί ὁπλοποιήσει τήν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. Ενδύσεται θώρακα, δικαιοσύνην, καί 11 περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν ἀνυπόκριτονλήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον, ὁσιότητα, ὀξυνεῖ δέ ἀπότομον ὀργήν, εἰς ρομφαίαν συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπί τούς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καί ὡς ἀπό εὐκύκλου τόξου, τῶν νεφῶν, ἐπί σκοπόν ἁλοῦνται καί ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. Αγανακτήσει κατ' αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοί δέ συγκλείσουσιν ἀποτόμως. Αντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, καί ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσεις αὐτούς, καί ἐρημώσει πᾶσαν τήν γῆν ἀνομία, καί ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ακούσατε οὖν βασιλεῖς, καί σύνετε μάθετε δικασταί περάτων γῆς ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους, καί γεγαυρωμένοι ἐπί ὄχλοις ἐθνῶν ὅτι ἐδόθη παρά Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν, καί ἡ δυναστεία παρά Υψίστου. Εἰς τήν Λιτήν. Ηχος α. Εὑφραίνου ἡ Ανατολική Εκκλησία, εὐφροσύνην τήν ἐν Θεῷ. Αγάλλου καί χόρευε, ἡ ἐκλεκτή νύμφη τοῦ Χριστοῦ καί οἷα φιλόπαις μήτηρ, ὡς δύω φιλτάτους υἱούς, τούς παλαιούς καί τούς νέους σου Μάρτυρας, ἐν ἀμφοτέραις ταῖς ἀγκάλαις βαστάζουσα, προφητικῶς τῷ νυμφίῳ σου Χριστῷ ἀναβόησον ἰδού ἐγώ καί τά 12

7 παιδία, ἄ μοι ἔδωκας Κύριε, ἅ διά τῆς χάριτός σου πνευματικῶς γεννήσασα, καί γάλακτι εὐσεβείας ἐκθρέψασα, τελείους ὑπέρ τοῦ ὀνόματός σου ἀνέδειξα Μάρτυρας πρόσδεξαι οὖν τά αἵματα αὐτῶν, ὡς θυσίαν εὐάρεστον, καί ἵλεως ἐπ' ἐμοί γεγονώς, τῆς κατεχούσης με δουλείας, καί πάσης αἱρέσεως ἐλευθέρωσον, ἥν τῷ τιμίῳ σου ἐξηγόρασας αἵματι. Ηχος β'. Τῷ Χριστῷ δι' ἀγάπης συγκεκραμένοι, καλλίνικοι Νεομάρτυρες, καί τοῦτον ἔνοικον διά τῆς πίστεως φέροντες, καί ὑμεῖς ἐν Χριστῷ ἐνηθλήσατε, καί ὁ Χριστός ἐν ὑμῖν, καί δι' ὑμῶν ἤθλησεν, ὡς κεφαλή τά τῶν μελῶν, οἰκεῖα τά ὑμέτερα πάθη, καί τόν θάνατον λογιζόμενος ὑμεῖς γάρ τά ὑστερήματα τῶν παθῶν τούτου ἀνεπληρώσατε ὅθεν τά λείψανα ὑμῶν, δαιμόνων φυγαδευτήρια, καί παντοίας νόσου λυτήρια γίνονται, ὡς ἐν τῇ ἑνώσει τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τετιμημένα ἅ πιστῶς προσκυνοῦντες, δεόμεθα πρεσβεύειν ἀπαύστως ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ηχος γ'. Εἴ τις εὐφημία καί ἔπαινος εἴ τινες ἐγκωμίων τρόποι, καί τέχναι καί μέθοδοι, ὑμῖν δικαιότατα πρέπουσι, στερρότατοι νεομάρτυρες ὑπό τόν ζυγόν γάρ τῆς δουλείας στενάζοντες, ἐλεύθεροι τῇ πίστει ἐδείχθητε, καί ὑπέρ Χριστοῦ, καί τῆς 13 Ορθοδόξου λατρείας, πεῖραν πολλῶν ὑποστάντες βασάνων, κατά διαφόρους καιρούς καί τόπους ὁ μέν διά ξίφους ὁ δέ δι' ἀγχόνης ὁ δέ διά πυρός, καί ἄλλος δι' ἄλλου, τό μακάριον τέλος ἐδέξασθε. Καί νῦν, ἐν οὐρανοῖς τοῖς παλαιοῖς συγχορεύετε Μάρτυσι, καί σύν αὐτοῖς πρεσβεύετε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ηχος δ'. Βασιλεῖς καί ἱερεῖς τῷ Θεῷ, κατά τό γεγραμμένον, ἐχρηματίσατε, ἱεροί Νεομάρτυρες, διά τῆς στερροτάτης ἡμῶν ἀθλήσεως βασιλεῖς μέν, ὡς κατά τῶν παθῶν τῆς σαρκός, καί κόσμου, καί κοσμοκράτορος βασιλεύσαντες ἱερεῖς δέ ὡς ἑαυτούς τῷ Θεῷ, ἱερεῖα καθαρά προσαγαγόντες καί σφάγια. Καί νῦν τῷ βασιλεῖ καί ἱεράρχῃ Χριστῷ ἐν οὐρανοῖς παριστάμενοι, πρεσβεύσατε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. όξα. Ηχος πλ.. Ἔχει μέν ἐν οὐρανοῖς, τῶν μακαρίων ἡ πληθύς, προσθήκην χαρᾶς, τά ἄὒλα ὑμῶν πνεύματα, μεγάλαθλοι Νεομάρτυρες ἔχοντες δέ ἡμεῖς ἐπί γῆς, οἱ τῆς σαρκός δέσμιοι, τά ὑλικά ὑμῶν λείψανα, πνευματικῆς εὐφροσύνης πληρούμεθα τόν ἁγιασμόν ψυχῶν καί σωμάτων, καί τήν θεραπείαν τῶν παθῶν, ἐξ αὐτῶν ἀρυόμενοι καί εὐχαρίστως τῷ Χριστῷ ἀνακράζομεν δόξα σοι Κύριε, τῷ καί ἐν τῇ καθ' ἡμᾶς αἰχμαλώτῳ γενεᾷ, 14

8 νέους ἀναδείξαντι μάρτυρας, εἰς στηριγμόν τῆς πίστεως εἰς παραμυθίαν τῆς αἰχμαλωσίας, καί σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. έσποινα πρόσδεξαι τάς δεήσεις τῶν δούλων σου, καί λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως. Εἰς τόν Στίχον. Ηχος πλ. Α. Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς. Χαίροις Νεομαρτύρων πληθύς, Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἡ γενναία παράταξις, ἡ πλάνην καταβαλοῦσα, Αγαρηνῶν ἀνδρικῶς, καί Χριστοῦ τήν πίστιν ἀνυψώσασα τά ἄνθη τά πνέοντα, εὐωδίαν τήν ἄρρητον νέοι κομῆται, Εκκλησίας στερέωμα οἱ αὐγάσαντες, καί τήν γῆν οὐρανώσαντες αὖραι αἱ ζωηρόταται, πιστούς ἀναψύχουσαι, λιποθυμοῦντας καθ' ὥραν, ὑπό ζυγόν τῆς ἁλώσεως Χριστόν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τό μέγα ἔλεος. Στίχος: Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. Χαίροις Νεομαρτύρων πληθύς τῆς Εκκλησίας τά νεόδμητα φρούρια οἱ κύκλοι πασῶν χαρίτων, αἱ ἀπαρχαί τῆς ἡμῶν, γενεᾶς καί χίδρα τά νεόδρεπτα. Θεῷ προσαγόμενα, τῷ εσπότῃ τῆς φύσεως νέαι θυσίαι, αἱ τερπναί, καί θεάρεστοι οἱ παθήματα, τοῦ Χριστοῦ μιμησάμενοι ὄμβροι οἱ νεοστάλακτοι, αἱμάτων τοῖς ρεύμασι, πλάνην 15 βυθίσαντες Αγαρ, καί μαρανθεῖσαν ποτίσαντες, τήν ἔνθεον πίστιν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν αἰτεῖσθε τό μέγα ἔλεος, Στίχος: Τοῖς Ἁγίοις, τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν, ὁ Κύριος. Χαίροις Νεομαρτύρων πληθύς πιστῶν ἡ δόξα, καί χαρά καί καλλώπισμα οἱ πάντων, ἀρνησιχρίστων, ὑπογραμμοί θαυμαστοί ὁ στρατός ὁ νέος τοῦ παντάνακτος χορός νεοσύλλεκτος τά νεόσφακτα πρόβατα, συνειλεγμένα, ἀπό χρόνων ἁλώσεως οἱ τῆς πίστεως, πρόμαχοί τε καί φύλακες πρέσβεις οἱ ἀκαταίσχυντοι οἱ χρόνοις μέν ἔσχατοι, καί παλαιοί τοῖς βασάνοις ὑπομονῆς στῆλαι ἔμψυχοι, Χριστόν δυσωπεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τό μέγα ἔλεος. όξα. Ηχος δ. Σήμερον ἔαρ νοητόν, ἐν χειμῶνι μέσῳ τῆς τυραννικῆς αἰχμαλωσίας, τῇ οἰκουμένῃ ἐπέλαμψεν, οὐχ ὑπό μιᾶς χελιδόνος, ἀλλ' ὑπό ὀγδοήκοντα καί πρός, Νεομαρτύρων συνιστάμενον. εῦτε οὖν φιλέορτοι, καί φιλοθεάμονες, εἰς τά Μαρτύρια αὐτῶν, ὡς εἰς λειμῶνας πολυειδεῖς εἰσελθόντες, τά ψυχικά ἡμῶν αἰσθητήρια ἑστιάσωμεν καί ἴδωμεν ἐκεῖ παντοδαπά εἴδη ἀνθέων, ἄρτι τῶν καλύκων προκύψαντα ποικίλα τῇ ὄψει, εὔοσμα τῇ 16

9 ὀσφρήσει ἀμάραντα τῷ χρόνῳ, καί πάντα βεβαμμένα τῷ ἐρυθρῷ τοῦ αἵματος χρώματι καί πρός Χριστόν βοήσωμεν. Κύριε, ὁ νεωστί ταῦτα φυτεύσας, ταῖς πρεσβείαις αὐτῶν, τοῦ αἰωνίου ἔαρος τῆς βασιλείας σου ἀξίωσον ἡμᾶς ὡς φιλάνθρωπος. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. Ἐκ παντοίων κινδύνων τούς δούλους σου φύλαττε, εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τήν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ἀπολυτίκιον. Ηχος γ. Θείας πίστεως. Νέοι Μάρτυρες, παλαιάν πλάνην, καταστρέψαντες, ὕψωσαν πίστιν, τῶν Ορθοδόξων, καί στερρῶς ἠγωνίσθησαν τήν γάρ ἀνόμων θρησκείαν ἐλέγξαντες, ἐν παρρησίᾳ Χριστόν ἀνεκήρυξαν, Θεόν τέλειον. Καί νῦν ἀπαύστως πρεσβεύουσι, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ αὐτός. Σέ τήν μεσιτεύσασαν τήν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε ἐν τῷ σαρκί γάρ τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ ὁ Υἱός σου καί Θεός ἡμῶν, τό διά Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. Καί Απόλυσις. 17 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετά τήν α' Στιχολογίαν. Κάθισμα. Ηχος α'. Τόν τάφον σου Σωτήρ. Ὡς ἥλιοι λαμπροί, ἐν νυκτί τῆς δουλείας ὡς ἄγκυραι στερραί, ἐν καιρῷ τρικυμίας, ἐδείχθητε τοῖς πέρασιν, ἱεροί Νεομάρτυρες, ὑπανάπτοντες, πιστούς πρός θείαν ἀγάπην καί στηρίζοντες, σαλευομένας καρδίας, πρός πίστιν τήν ἔνθεον. όξα. Ομοιον. Ἀθλήσαντες στερρῶς, ὑπέρ πίστεως θείας, ἐσχάτοις ἐν καιροῖς, Νεομάρτυρες πάντας πρός δόξαν τε καί αἴνεσιν, τοῦ Θεοῦ διεγείρατε, τοῦ νευρώσαντος, τήν ἀσθενῆ ὑμῶν φύσιν, καί δοξάσαντος, ἐπί τῆς γῆς καί ἐν πόλῳ, ποικίλοις χαρίσμασι. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ὁ μέγας ἐν σμικρῷ, Κόσμος τοῦ κοσμοπλάστου σύ πέλεις Μαριάμ, κορωνίς χρησμῶν θείων βυθός ὁ ἀνερμήνευτος, ἀκενώτου κενώσεως ἐξεικόνισμα, τῆς ἀρχικῆς εὐπρεπείας, θεοσφράγιστος, βίβλος τῶν θείων κριμάτων πηγή χαριτόβρυτος. Μετά τήν β' Στιχολογίαν. Κάθισμα. Ηχος δ. Κατεπλάγη Ιωσήφ. Κατεπλάγησαν ὑμῶν, τήν ἀριστείαν ἀθληταί τῶν Αγγέλων οἱ χοροί, καί Ορθοδόξων ἡ πληθύς πῶς μετά σώματος πάσχοντες 18

10 φθειρομένου, ἀσάρκους δυσμενεῖς ἐνικήσατε. Καί Αγαρ ἀπογόνους ἠσχύνατε καί εὐχαρίστως κράζουσι τόν αἶνον, όξα σοι Κύριε δόξα σοι, τῷ ἐν ὑστέροις, χρόνοις γενέσθαι, εὐδοκήσαντι Μάρτυρας. όξα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Ἀπειρόγαμε Αγνή, πῶς συλλαμβάνεις ἐν γαστρί, τόν ἁπάντων τήν πνοήν, περιλαμβάνοντα χερσί; φράσον ἡμῖν τόν λόγον τοῦ Μυστηρίου σου πανάληθες ἐστί τοῦτο ὦ ἄνθρωπε καί παῦσαι ἐρευνῶν τό ἀκατάληπτον, ὕψος καί βάθος, μῆκος καί πλάτος, τῆς ἀπειράνδρου λοχείας μου νικᾷ γάρ ταῦτα, ἔννοιαν πᾶσαν, Αγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων. Μετά τόν Πολυέλεον. Κάθισμα. Ηχος γ. Τήν ὡραιότητα. Τούς Νεομάρτυρας, πάντες τιμήσωμεν, τούς καταργήσαντας, πλάνην τήν βάρβαρον, καί τήν ὀρθόδοξον Χριστοῦ, πίστιν ἀνακηρύξαντες, πρός αὐτούς κραυγάζοντες ἀπό πάσης κακώσεως, ἡμᾶς ἐκλυτρώσασθε, τούς ἐκ πόθου γεραίροντας, ὑμῶν τήν πανσεβάσμιον μνήμην, ἐν ἱεραῖς ὑμνολογίαις. όξα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Κατατιτρώσκει με, βέλος γλυκύτατον, τῆς ἀγαπήσεως, τῆς σῆς πανύμνητε καί ἀναγκάζει με πικρῶς, βοᾶν σοι εὐλογημένη χαίροις ἡλιόμορφε, 19 βασιλέως παλάτιον χαῖρε στῦλε πύρινε, καί νεφέλη ὁλόφωτε. Χαῖρε τοῦ οὐρανοῦ καί γῆς θαῦμα. Χαῖρε ἁπάντων ὑπερτέρα. Οἱ Ἀναβαθμοί, τό α. Ἀντίφωνον, τοῦ δ ἤχου. Προκείμενον: Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Αγίοις αὐτοῦ. Στίχος: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αύτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. Τό, Πᾶσα πνοή. Εὐαγγέλιον Εκ τοῦ κατά Λουκᾶν. (ιβ 8-12) Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς Πᾶς ὅς ἄν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ὁ δέ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Καί πᾶς ὅς ἐρεῖ λόγον εἰς τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δέ εἰς τό Αγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται. Οταν δέ προσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπί τάς συναγωγάς καί τάς ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας, μή μεριμνᾶτε πῶς ἤ τί ἀπολογήσησθε, ἤ τί εἴπητε τό γάρ Αγιον Πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῆ, ὥρᾳ ἅ δεῖ εἰπεῖν. Ὁ Ν' Ψαλμός (χῦμα). Εἶτα Ἦχος β. 20

11 όξα Πατρί καί Υἱῷ, καί Αγίῳ Πνεύματι. Ταῖς Νεομαρτύρων, πρεσβείαις Ελεῆμον, ἐξάλειψον τά πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. Καί νῦν, καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ελεῆμον, ἐξάλειψον τά πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. Στίχος: Ελεῆμον, ἐλέησόν με ὁ Θεός κατά τό μέγα ἔλεός σου, καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου. Καί τό Ιδιόμελον. Ηχος β : Τῷ πρωτομάρτυρι Χριστῷ τῷ Θεῷ, σύν τοῖς παλαιοῖς Μάρτυσιν ἀμέσως ἐν οὐρανοῖς παριστάμενοι, πολύαθλοι Νεομάρτυρες, στολῇ λευκῇ τῆς μακαρίας δόξης κατακοσμεῖσθε, ἐν μέν τῇ δεξιᾷ χειρί τόν Σταυρόν, ἐν δέ τῇ ἀριστερᾷ ὄρπηκα κατέχοντες φοίνικος, σύμβολον νίκης, ἥν κατά τῶν τυραννούντων ἐστήσατε καί ἐπί κεφαλῆς, στέφανον φοροῦντες βασιλικόν, καί ἀμάραντον θεοί οὖν Θεῷ, καί βασιλεῖς Βασιλεῖ, τῷ κατά φύσιν οἱ κατά χάριν, ἑνούμενοί τε καί εἰς αἰῶνας συμβασιλεύοντες, πρεσβεύσατε ἀπαύστως ὑπέρ ἡμῶν, τῶν ἐκ πόθου τελούντων ὑμῶν τά μνημόσυνα. Κανών εἷς τῆς Θεοτόκου, οἷον βούλει, εἰς ς. Καί τῶν Νεομαρτύρων εἰς η. ᾨδή α: Ηχος πλ.. Ἁρματηλάτην Φαραώ. 21 Τριάς μονάς τε, καί μονάς Τρισήλιε, τόν σκοτισθέντα μου νοῦν, φώτισον ἐν γνώσει, καί τήν γλῶτταν τράνωσον, τήν ρυπαράν καί ἄμουσον ὅπως μέλψω ἀξίως κατά στοιχεῖον καί ὄνομα, τούς σούς ἱερούς Νεομάρτυρας. Αἰνῶ αἰσίως, Αγγελῆν τόν ἔνδοξον, καί μουσικόλαλον, τόν ἐξ Ἀτταλείας, μέλπω Αθανάσιον, τόν θύτην Παντοκράτορος καί ὁμόπατριν τούτῳ, ἄλλον τιμῶ Αθανάσιον, σύν Αναστασίῳ τῷ Βούλγαρῃ. Τό Νικαέων εὐκλεές καλλώπισμα, ὁ Αθανάσιος καί Θεσσαλονίκης, οἱ βλαστοί Αλέξανδρος καί θεῖος Αθανάσιος, καί Ναυπλίου τό κλέος, ὁ ἔνδοξος Αναστάσιος, καί ὁ Αχμεδ Κάλφας τιμάσθωσαν. Θεοτοκίον. Σύ πρωτουργός, πασῶν χαρίτων πλήρωμα, ἐκ τῆς Τριάδος Αγνή, δεχομένη τοῦτο, πᾶσι νέμεις ἄχραντε, δι' ὅ σου ἡ πανεύφημος, Ακυλίνα τῷ πόθῳ, καί Αργυρή ἡ πανθαύμαστος, ἤθλησαν στερρῶς μέχρις αἵματος. Καταβασία. Ἀνοίξω τό στόμα μου. Ωδή γ'. Οὐρανίας ἁψῖδος. Ἀναστάσιος θεῖος, ὁ ἱερεύς ᾄδεται, καί τῶν Αθηναίων, τό εὖχος στερρός Αντώνιος, καί Αναστάσιος, ὁ ἐξ Αγκύρας τιμᾶται, καί Βελλᾶς Αὐξέντιος τό θεῖον βλάστημα. 22

12 Γαβριήλ Βυζαντίου, τόν εὐκλεῆ πρόεδρον, σύν τῷ Γαβριήλ τῷ Σερβίας, Γαβριήλ ἕτερον, ὁσιομάρτυρα, σύν Γεωργίῳ γεραίρῳ, μεθ' ὧν καί Γεώργιον Φιλαδελφείας βλαστόν. Καί Γεώργιον ἄλλον, ἀνευφημῶ Κύπριον, καί τόν ἐν σοφίᾳ γεραίρω θεῖον Γεώργιον, καί τόν ἀθλήσανα ἐν Μαγνησία νομίμως, ἀνυμνῶ Γεώργιον τόν ἀξιάγαστον. Θεοτοκίον. Νύμφη ὤφθης ὡραία, Θεοῦ Πατρός ἄχραντε τοῦ Υἱοῦ δέ μήτηρ θυγάτηρ δέ Πνεύματος κατοικητήριον, τῆς ἀρχιφώτου Τριάδος ὅλης τῆς θεότητος ἔμψυχον τέμενος. Καταβασία. Τούς σούς ὑμνολόγους. Κάθισμα. Ηχος πλ.. Τήν σοφίαν καί λόγον. Τῶν λειψάνων αἱ θεῖαι ὑμῶν σοροί, ἰατρεῖα ὑπάρχουσι θαυμαστά ἀπόδειξις ἔμψυχος, τῆς ὀρθῆς ἡμῶν πίστεως καί θησαυροί παντοίων, θαυμάτων κοσμόπλουτοι κροκοβαφῆ καί ἄσηπτα, πυξία τοῦ πνεύματος τῶν ἐπουρανίων, ἀρωμάτων φιάλαι, νικῶσαι κιννάμωμον, μύρον νάρδον καί κάλαμον, καί τῆς γῆς τά ἀρώματα πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, ἡμῖν τοῖς πόθῳ τιμῶσιν, ὑμᾶς Νεομάρτυρες. όξα. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Μυριώνυμον ἅρμα τό τοῦ αβίδ 23 πορφυρόστρωτος κλίνη τοῦ Σολομών τόμος Θεοχάρακτος, Ησαΐου καί ἔμψυχος σκηνή τοῦ Μωσέως καί τεῖχος ἀδάμαντος, σύ τοῦ Αμώς ὑπάρχεις. Λυχνία χρυσήλατος, ἡ τοῦ Ζαχαρίου ανιήλ τε τό ὄρος, πυξίον κροκόλευκον. Αββακούμ καί τό ἔξοχον προφητῶν πάντων λάλημα πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καί Θεῷ τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς σεβομένοις ἐν πίστει τόν ἄσπορον τόκον σου. ᾨδή δ. Σύ μου ἰσχύς. αμασκηνός, ὁ ἱερεύς χαίρων ἤθλησε καί ὡς ρόδον, νέον ὁ ημήτριος, Φιλαδελφέων ἡ καλλονή, ἔφη καί σύν τούτῳ, ὁ τορναράτος ημήτριος καί ῆμος ὁ ἐν Σμύρνῃ, εὐκλεῶς μαρτυρήσας καί πολλά ἐκτελέσας θαυμάσια. αμασκηνός, αμιανός τε οἱ ὅσιοι, σύν τῷ θείῳ, στέφους ἠξιώθησαν ιονυσίῳ ἀθλητικοῦ, καί ὁ ἐκ τῆς Λέσβου, ούκας ἀθλήσας δεδόξασται, σύν τῷ ἐν Βυζαντίῳ, ἀθλητῇ ημητρίῳ, τά βραβεῖα τῆς νίκης δεξάμενοι. Ὕμνοις τιμῶ, Κορίνθου τόν Αρχιποίμενα, Ζαχαρίαν, καί Ζώρζην τόν Ιβηρα, τόν ἐν τῇ Λέσβῳ καί σύν αὐτῷ, ἄλλον Ζαχαρίαν, τόν ἐκ τῆς Αρτης ἀνθήσαντα, Ηλίαν τε σύν τούτοις, τόν Αρδούνην γεραίρω, τούς κλεινούς τοῦ Χριστοῦ Νεομάρτυρας. Κέδρος στερρά, ταῖς ἀντιπνοίαις ἀκλόνητος, τῶν 24

13 βασάνων ὁ νέος Θεόδωρος, τῆς Βυζαντίδος σεπτός βλαστός, ὤφθη καί σύν τούτῳ, ἄλλος Θεόδωρος Λέσβιος, καί Θεοφάνης ἅμα, μοναζόντων τό κλέος, καί Θεόφιλος Χίου ὁ ἔφορος. Θεοτοκίον. Νέος Αδάμ, ἀντί τοῦ πάλαι γεγέννηται, ὁ Υἱός σου, σύ δέ Μῆτερ ἄχραντε, ἀντί τῆς Εὔας ὁ δέ Σταυρός, ἀντί γνωστοῦ ξύλου, ὁ Γαβριήλ ἀντί ὄφεως ἀντί Εδέμ ὁ πόλος ἡ χαρά ἀντί λύπης, ὤ καλῶν θημωνία ἀντίστροφος! Καταβασία. Τήν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλήν. ᾨδή ε'. Ινα τί με ἀπώσω. Γλῶσσα πᾶσα γεραίρει, τόν ὁσιομάρτυρα θεῖον Ιάκωβον καί τόν τούτου μύστην, καί διάκονον ἄλλον Ιάκωβον καί τόν Ιορδάνην Τραπεζουντίων μέγα εὖχος, τούς Χριστόν ἐν τοῖς ἄθλοις δοξάσαντας. Τίς αἰνεῖν οὐκ ὀφείλει, τῶν Ιωαννίνων τό κάλλιστον βλάστημα, θεῖον Ιωάννην; καί κλεινόν Σοσταβίας ἀγλάϊσμα ἄλλον Ιωάννην, καί μετά τούτων καί σύν τούτοις, Κουλικᾶν Ιωάννην τόν ἔνδοξον. Βυζαντίδος τό κλέος, τέκτων Ιωάννης ὑμνείσθω ἐν ᾄσμασι καί ὁ Θάσου γόνος, Ιωάννης ἀκέστης αἰνείσθω μοι, καί ὁ τῆς ακίας, σεπτός βλαστός ἀνευφημείσθω, Ιωάννης οἱ τρεῖς χαριτώνυμοι. 25 Θεοτοκίον. Κέντρον ὤφθης χαρίτων σφαῖρά τε πολύαστρος θεοχαρίτωτε τῶν ζωδίων κύκλος, δι' οὗ μέσου διέβη ὁ Ηλιος, τῆς δικαιοσύνης, καί τῆς φρικτῆς οἰκονομίας, τήν περίοδον πᾶσαν ἐπλήρωσεν. Καταβασία. Εξέστη τά σύμπαντα. ᾨδή ς. Τήν δέησιν ἐκχεῶ. Ὁ ναύκληρος Ιωάννης ἄξιος, ἀληθῶς ᾠδῆς ὑπάρχει μυρίας καί ὁ στερρός Ιωάννης ὁ μεῖραξ, ἄλλος δειχθείς Μακκαβαῖος ἐν χάριτι λαλεῖται δέ καί σύν αὐτοῖς, Ιωάννης Βουλγάρων τό καύχημα. Ὁ ὅσιος Ιωάσαφ ἤθλησε, καί ἠρίστευσε νομίμως σύν τούτῳ, ὁ Ιωσήφ, ἐκ Συρίας ὑπάρχων καί ὁ τῆς χάριτος κήρυξ ὁ ἔνθεος, ὁ ἔνδοξος φημί Κοσμᾶς, ὁ διπλῷ καλλυνόμενος στέμματι. Ἀγάλματι παρθενίας ἔπαινος, ἅπας πρέπει τῇ παρθένῳ Κυράννῃ, Κυπριανῷ, τῷ ὁσίῳ καί πάνυ, τόν Μαρτυρίου ἀνύσαντι δίαυλον καί Ρώσσῳ δέ τῷ ἱερεῖ, Κωνσταντίνῳ πᾶς αἶνος ἐπάξιος. Θεοτοκίον. Θεόγλυπτος ἀνδριάς Πανάχραντε, καί εἰκών ἀρχετυπίας τῆς θείας καί θησαυρός, ἀνεξάντλητος θείων, ἀπαυγασμάτων ὑπάρχεις Θεόνυμφε σκοπός ὁ ἐπινοηθείς, πρό αἰώνων τῷ Κτίστῃ τῆς κτίσεως. 26

14 Καταβασία. Τήν θείαν ταύτην. Κοντάκιον. Ηχος α. Τόν τάφον σου Σωτήρ. Ἀγάλλου μυστικῶς, ἡ Χριστοῦ Εκκλησία, ὁρῶσα σούς υἱούς, Νεομάρτυρας κύκλῳ, τραπέζης σου καί βήματος, ἱσταμένους ἐν κόνεσιν, ὡς νεόφυτα, τῶν ἐλαιῶν καί τῷ Κτίστῃ ἀνακραύγαζε σύ τῶν Μαρτύρων ὑπάρχεις, Χριστέ τό στερέωμα. Ὁ Οἶκος. Ἀεί μέν, καί ἐν πᾶσιν ὀφείλομεν, ἀδελφοί, ἐξυμνεῖν καί θαυμάζειν τῆς περί ἡμᾶς τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ προνοίας τά ἀνεξιχνίαστα κρίματα, οὐχ ἦττον δέ, καί ἐπί τῇ πολυχρονίῳ ταύτῃ τοῦ ἡμετέρου γένους τυραννικῇ αἰχμαλωσίᾳ αὕτη καί γάρ, πλείστων τε ἄλλων κατά ψυχήν ἀγαθῶν ἡμῖν τοῖς τυραννουμένοις παραίτιος γέγονε, καί ἐξαιρέτως, δι' αὐτῆς καί ἐξ αὐτῆς ὁ εὐκλεής οὗτος, καί Χριστῷ πεφιλημένος, καί τῆς οὐρανίου ἀποθήκης ἄξιος καρπός ἀνεβλάστησεν, οἱ Νεοφανεῖς, λέγω, μάρτυρες οἱ νῦν εἰς εὐφημίαν προκείμενοι οὗτοι γάρ, οἱ καρτερόψυχοι, τῇ τοῦ Χριστοῦ δυνάμει θωρακισθέντες, πάντα τά τοῦ βίου τερπνά, ὡς σκύβαλα ἐλογίσαντο καί σαρκός μηδόλως φεισάμενοι, εἰς τό στάδιον τῆς ἀθλήσεως ἀπεδύσαντο, τήν μέν τῶν Αγαρηνῶν ἀσέβειαν 27 θριαμβεύσαντες, τήν δέ τοῦ Χριστοῦ πίστιν, ἐν παρρησίᾳ ἀνακηρύξαντες ὑπέρ ἧς, καί πολυειδέσι βασάνοις ἀνδρείως, μέχρι τέλους ἐνεκαρτέρησαν, καί τόν τοῦ μαρτυρίου ἀνεδήσαντο στέφανον, πρός τόν στεφανίτην ἀναβοῶντες, σύ τῶν μαρτύρων ὑπάρχεις, Χριστέ, τό στερέωμα. Συναξάριον. Μνήμη πάντων τῶν Αγίων Νεοφανῶν τοῦ Χριστοῦ Μαρτύρων τῶν μετά τήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων. Νέοι ἀθληταί, ὤλεσαν τήν γραῦν Αγαρ. Καί νῦν σύνεισι τοῖς ἀθληταῖς τοῖς πάλαι. Βῆ δέ Πόλον πληθύς, νεάθλων ἄστυ θεοῖο. Ταῖς τῶν ἁγίων Νεοφανῶν Πατέρων ἡμῶν καί πάντων τῶν ἁγίων πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Αμήν. ᾨδή ζ. Οἱ ἐκ τῆς Ιουδαίας. Ἐν ᾠδαῖς τε καί ὕμνοις, τόν ὁσιομάρτυρα αἰνῶ Μακάριον Μακάριον τε Κῖον, καί Μᾶρκον τόν ἐκ Κρήτης, σύν αὐτῷ δέ καί Μύρωνα, τῆς αὐτῆς νήσου λαμπρόν ἀναφανέντα κλέος. Μανουήλ τόν ἐκ Κρήτης σύν τῷ Μιχαήλ Αθηνῶν τῷ βλαστήματι, καί Μιχαήλ δέ πάλιν, τῷ ἐκ Γρανίτζης ὄντι, ἀναπέμψωμεν αἴνεσιν, ὡς τήν Τριάδα λαμπρῶς τεθεολογηκότι. Μιχαήλ ἐκ Βρυούλων, ὁ λευκόχρους Κύκνος 28

15 αἰσίως γεραίρεται, Νισύριος Νικήτας Νικόδημος δέ πάλιν, ὁ ἐν Μάρτυσιν ὅσιος, ὁ τῇ μονῇ ἐνασκῶν τῇ ἐν τοῖς Μετεώροις. Θεοτοκίον. Ὅλη καλή ὑπάρχεις, ὅλη γλυκασμός καί ἡδύτης ἀκόρεστος Μαρία Θεοτόκε δι ὅ τῇ θεωρίᾳ τοῦ σοῦ κάλλους ἀξίωσον, ἐπεντρυφᾷν με ἀεί τόν σόν οἰκτρόν οἰκέτην. Καταβασία. Οὐκ ἐλάτρευσαν. ᾨδή η. Επταπλασίως κάμινον. Τίς οὐ προσοίσει ἔπαινον, Νικοδήμῳ τῷ Μάρτυρι, καί ἀνδρί ὁσίῳ, χερσί ράβδον φέροντι, καί θείῳ βλαστήματι, Καππαδοκίας αὖθίς τε, τῷ ὑπέρ Χριστοῦ, διηθληκότι ἐν Σμύρνῃ γενναίῳ Νικολάῳ; Νικολάῳ τε ἄλλῳ, τῷ ἕλκοντι τό γένος ἐκ κώμης τοῦ Μετζόβου. Καρπενησίου βλάστημα, εὐφημείσθω Νικόλαος, ὁ ἐν Βυζαντίῳ διαθλήσας ἄριστα μεθ' οὗ καί Νικόλαος, τό Βυζαντίδος γέννημα θείαις ἐν ᾠδαῖς, μεγαλυνέσθω δικαίως Νικόλαος δέ αὖθις τό μέγα Χίου κλέος, ὡς ἐξ αὐτῆς βλαστήσας, καί ἐν αὐτῇ ἀθλήσας. Τόν Κωνσταντινουπόλεως, μεγαλύνω Παρθένιον, τόν τῆς Μυτιλήνης, κλάδον ὡραιότατον μεθ' οὗ ἀπελεύθερον, Παῦλον τόν Ρῶσσον ᾄσμασιν ἱεροῖς τιμῶ καί τόν Παχώμιον ἅμα, τόν ὅσιον γεραίρω σύν αὐτῷ δέ τόν θεῖον 29 ὑμνῶ Παναγιώτην τόν ἐκ τῆς Καισαρείας. Θεοτοκίον. Φῶς ἡ τό πρῶτον τέξασα, τό Αγγέλους τά δεύτερα, φῶτα ὑποστῆσαν, καί φῶς τό πρωτόγονον δημιουργῆσαν αὖθίς τε, φωστῆρας δύο παραγαγόν ἐπί πᾶσι δέ ψυχήν ὡς φῶς οὐσιῶσαν, καί φῶτα ὑποδεῖξαν, προστάγματα οἰκεῖα, φώτισον τοῦ νοός μου τόν ζόφον, Θεοτόκε. Καταβασία. Παῖδας εὐαγεῖς. ᾨδή θ'. Εξέστη ἐπί τούτῳ ὁ οὐρανός. Λαμπρύνει Νεομάρτυρας ὡς ἀστήρ, φαεινός ὁ ἐκ Κύπρου Πολύδωρος, καί Ρωμανός, ὁ ὁσιομάρτυς κατακοσμεῖ, χορόν τόν νεοσύλλεκτον, ἀθλητῶν Κυρίου καί Ρωμανός, ὁ ἱερεύς καί Μάρτυς, διπλοῦν λαμβάνει στέφος, παρά Θεοῦ τοῦ Παντοκράτορος. Συγχαίρει Νεομάρτυσι τοῦ Χριστοῦ, ὁ στερρότατος Σάββας, Νιγδέλιος καί Σεραφείμ, ὁ τοῦ Φαναρίου Αρχειρεύς, αὐτοῖς δέ συναγάλλεται καί ὁ Τραπεζούντιος Συμεών μεθ' ὧν ἀεί χορεύει, Σταμάτιος ὁ θεῖος, ὁ ἐκ τοῦ Βόλου καταγόμενος. Μαρτύρων νέων ηὔξησαν ἀριθμόν, Τριαντάφυλλος ναύτης καί εὔχρηστος, Χριστῷ δειχθείς, Χρῆστος παραδείσου ὁ κηπουρός, τό Αλβανίας καύχημα καί Χριστοῦ ὁ δοῦλος ὡς ἀληθῶς 30

16 Χριστόδουλος ὁ νέος, Χρυσῆ τε ἡ παρθένος τό Βουλγαρίας ἐγκαλλώπισμα. Χορεία νεοσύλλεκτε ἀθλητῶν οὐρανία σειρά χρυσοσύνθετε πολυειδής, στέφανε ἀνθόπλεκτε ἱερέ, τόν ὕμνον τοῦτον δέξασθε, καί συναγαγόντες ἀδελφικῶς, τούς ἀνωνύμους ἄλλους, πάντες Χριστῷ πρεσβείαν, ὑπέρ ἡμῶν ἀεί προσφέρετε. Θεοτοκίον. Παράλαβε Παρθένε τοῦ σοῦ Υἱοῦ, ἱερούς Νεομάρτυρας ἅπαντας τούς ἐνταυθοῖ περιεχομένους ὀνομαστί, καί εἴ τινες ἐνώνυμοι, ἄλλοι καί ἀνώνυμοι ἀλλαχοῦ καί πρέσβευε σύν τούτοις ὅπως πυρός ρυσθέντες, τῆς θείας δόξης ἐπιτύχωμεν. Καταβασία. Απας γηγενής. Εξαποστειλάριον. Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν. Λαβόντες θεῖον βάπτισμα, τό δι' ὕδατος πρῴην, σύμφυτοι ὁμοιώματι, τοῦ θανάτου Κυρίου γεγόνατε νῦν δέ πάλιν, βαπτισθέντες ἀνδρείως, τό δι' αἵματος Βάπτισμα, Νεομάρτυρες θεῖοι, πραγματικῶς, τούτου ὡμοιώθητε τῷ θανάτῳ δι' ὅ καί ἠξιώθητε, δόξης τῆς ἀθανάτου. Ετερον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. Χορείαν Νεοσύλλεκτον, γενναιότατον σύνταγμα, Νεομαρτύρων Κυρίου, ἀνευφημήσωμεν 31 ὕμνοις, Φιλομαρτύρων σύστημα, πρός αὐτούς ἀνακράζοντες, ἀπό παντοίας ρύσασθε, ἡμᾶς ἀνάγκης καί βλάβης, τοῦ βροτοκτόνου Βελίαρ. Θεοτοκίον. Μαρία ὁ Χρυσόπλοκος, τῆς Θεότητος θάλαμος, εὐγένεια βροτῶν γένους ἡ κοσμήσασα Κόσμου, τήν ἀκοσμίαν κόσμησον, τῆς ψυχῆς μου τό ἄκοσμον, τῆς ἐκ πόθου καί πίστεως, κοσμούσης σε ἐν εὐκόσμοις, ὑμνολογίαις, Παρθένε. Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν Στίχους δ'. Ηχος β'. Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε. εῦτε τοῦ Χριστοῦ ὁ μελισσών εῦτε Φιλομάρτυρες πάντες, νῦν ἑορτάσωμεν, τήν κοινήν πανήγυριν Νεομαρτύρων Χριστοῦ οὗτοι γάρ ἀνεδείχθησαν, ὑστέροις ἐν χρόνοις, δόξα καί στερέωμα τῆς ἡμῶν πίστεως γένους ἡμετέρου προστάται πάντων ἀσθενῶν ἰατῆρες, καί τῶν θλιβομένων παρακλήτορες. εῦτε τῶν Αγγέλων στρατιαί. εῦτε ἀσωμάτων χορεῖαι, συνεορτάσατε, καί τούς Νεομάρτυρας νῦν συμπροπέμψατε, ἀπό γῆς εἰς οὐράνια καί γάρ οὗτοι πάντες, σῶμα θνητόν φέροντες ὥσπερ ἀσώματοι, ἤθλησαν καί ἔδειξαν ἔργῳ, μόνοις τοῖς ὀνόμασιν ὅτι, Αγγελοι καί Μάρτυρες διΐστανται. εῦτε τῶν Μαρτύρων ἡ πληθύς, δεῦτε προχυθέντες ἐκ Πόλου, νῦν κατασπάσασθε, 32

17 ἄλλος ἄλλον Μάρτυρα καί πάντες ἔκαστον, συνωνύμους συνώνυμοι, παλαιοί τούς νέους, τούς ὁμοίους ὅμοιοι καί παραλάβετε, τούτους εἰς μονάς ἡμῶν θείας, ἵνα συνευφραίνησθε ἅμα, ἐν ἀρρήτῳ δόξῃ καί λαμπρότητι. έχου ὦ Τριάς προσκυνητή δέχου ὦ Θεάνθρωπε Λόγε, τούς Νεομάρτυρας, τούτους οὕς προσάγει σοι γένος αἰχμάλωτον, ὥσπερ θύματα τέλεια ὡς εὔοσμα ρόδα, ἀρωματοσύνθετα, ὡς θυμιάματα μύρα πολύτιμα ὥσπερ καί ἐλευθερίαν ἀντίδος, καί πταισμάτων πάντων τήν συγχώρησιν. όξα. Ηχος πλ. α'. Ὦ νέα παρεμβολή Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἥν ὁ Ιακώβ προῃνίξατο ὦ νεοσύλλεκτος χορεία καί τρίπλοκος, ἡ ἐξ Ἱερομαρτύρον, Ὁσιομαρτύρον, καί Μαρτύρων συγκροτουμένη τίς ἡμῶν τούς ἀθλητικούς ἀγῶνας κατ' ἀξίαν ἐγκωμιάσει; ὑμεῖς γάρ ἄλλος κατ' ἄλλον χρόνον, καί ἐξ ἄλλου τόπου ὁρμώμενοι, πάντες κατά μιᾶς τῆς Αγαρηνῶν ἀσεβείας ἠνδραγαθήσατε, καί ὑπέρ μιᾶς θεοσεβείας πολυειδῆ ὑπέστητε κολαστήρια ἡδονή καί θαῦμα τοῖς ὁμοφύλοις, λύπη καί κατάπληξις τοῖς ἀλλοφύλοις γενόμενοι ὄντως τοῖς αἵμασιν ὑμῶν, τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἐτιμήσατε καί τοῖς πάθεσιν ὑμῶν, τό πάθος αὐτοῦ ἐσεμνύνατε δι' ὅ, ὑπέρ χιόνα ἐλάμψατε, ὑπέρ γάλα ἐτυρώθητε, καί ὑπέρ λίθον σάπφειρον 33 τό σύνταγμα ὑμῶν. Καί νῦν ἐν οὐρανοῖς ἡνωμένοι ἀλλήλοις ὑπάρχοντες, πρεσβεύετε ἀπαύστως ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Καί νῦν. Θεοτοκίον. Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρθένε, καί δοξάζομέν σε οἱ πιστοί κατά χρέος, τήν πόλιν τήν ἄσειστον, τό τεῖχος τό ἄρρηκτον, τήν ἀρραγῆ προστασίαν, καί καταφυγήν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. οξολογία μεγάλη, καί ἀπόλυσις. 34

18 ΕΙΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ λειτουργιαν Τυπικά. Εἰς τούς Μακαρισμούς τήν γ'καί ς' ᾨδήν τοῦ Κανόνος. Ἀπόστολος. Ηχος πλ. δ' (Ψαλμός ια'). Προκείμενον. Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καί διατηρήσαις ἡμᾶς. Στίχος: Σῶσόν με, Κύριε, ὁτι ἐκλέλοιπεν ὁσιος. Πρός Εβραίους Επιστολῆς Παῦλου τό Ανάγνωσμα. (ιβ' 1 10). Ἀδελφοί, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καί τήν εὐπερίσπαστον ἁμαρτίαν, δι' ὑπομονῆς τρέχωμεν τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως ἀρχηγόν καί τελειωτήν Ιησοῦν, ὅς ἀντί τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν. Αναλογίσασθε γάρ τόν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπό τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς αὐτόν ἀντιλογίαν, ἵνα μή κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρός τήν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι, καί ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται «Υἱέ μου, μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδέ ἐκλύου ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχόμενος. Ον 35 γάρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δέ πάντα υἱόν ὅν παραδέχεται». Εἰ «παιδείαν» ὑπομένετε, ὡς «υἱοῖς» ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός τίς γάρ ἐστιν υἱός ὅν οὐ «παιδεύει» πατήρ; Εἰ δέ χωρίς ἐστε «παιδείας», ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι ἐστέ καί οὐχ «υἱοί». Εἶτα τούς μέν τῆς σαρκός ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτάς καί ἐνετρεπόμεθα οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρί τῶν πνευμάτων καί ζήσομεν; Οἱ μέν γάρ πρός ὀλίγας ἡμέρας κατά τό δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, ὁ δέ ἐπί τό συμφέρον, εἰς τό μεταβαλεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ. Αλληλούϊα (γ ). Ἦχος δ. (Ψαλμός ξε ). Στίχος: Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. Οτι ἐδοκίμασας ἡμᾶς, ὁ Θεός. Εὐαγγέλιον Εκ τοῦ κατά Ματθαῖον. (κ' 1-16). Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην Ωμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωἲ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τόν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. Καί συμφωνήσας μετά τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τήν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτούς εἰς τόν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. Καί ἐξελθών περί τήν τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς, καί ἐκείνοις εἶπεν Υπάγετε καί ἡμεῖς εἰς τόν ἀμπελῶνα, καί ὅ ἐάν ᾗ 36

19 δίκαιον, δώσω ὑμῖν. Οἱ δέ ἀπῆλθον. Πάλιν ἐξελθών περί ἕκτην καί ἐνάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. Περί δέ τήν ἑνδεκάτην ὥραν ἐξελθών εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας ἀργούς, καί λέγει αὐτοῖς Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τήν ἡμέραν ἀργοί; Λέγουσιν αὐτῶ ὅτι οὐδείς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς Υπάγετε καί ὑμεῖς εἰς τόν ἀμπελῶνα, καί ὅ ἐάν ᾗ δίκαιον λήψεσθε. Οψίας δέ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ Κάλεσον τούς ἐργάτας καί ἀπόδος αὐτοῖς τόν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπό τῶν ἐσχάτων, ἕως τῶν πρώτων. Καί ἐλθόντες οἱ περί τήν ἑνδεκάτην ὥραν, ἔλαβον ἀνά δηνάριον. Ελθόντες δέ οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλείονα λήψονται, καί ἔλαβον καί αὐτοί ἀνά δηνάριον. Λαβόντες δέ ἐγόγγυζον κατά τοῦ οἰκοδεσπότου λέγοντες ὅτι Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καί ἴσους ἡμῖν αὐτούς ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τό βάρος τῆς ἡμέρας καί τόν καύσωνα. ὁ δέ ἀποκριθείς εἶπεν ἑνί αὐτῶν Εταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε οὐχί δηναρίου συνεφώνησάς μοι; ἆρον τό σόν καί ὕπαγε θέλω δέ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καί σοί ἤ οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆσαι ὅ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς, εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγώ ἀγαθός εἰμι; Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καί οἱ πρῶτοι ἔσχατοι πολλοί γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί. 37 Κοινωνικόν. Εἰς Μνημόσυνον αἰώνιον. 38

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τήν Ὁσίαν Θωμαΐδα τήν ἐκ Λέσβου, Προστάτιδα τῆς συζυγίας Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ ψαλμοῦ ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

07-06-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Τῶν Ἁγίων Πάντων, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Θεοδότου Ἀγκύρας. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινο ν Α Τῷ Σαββα τῳ ἑσπε ρας, Θ Ὥρα.

07-06-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Τῶν Ἁγίων Πάντων, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Θεοδότου Ἀγκύρας. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινο ν Α Τῷ Σαββα τῳ ἑσπε ρας, Θ Ὥρα. 07-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΤΩ ΕΣΠΕΡΑΣ 07-06-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Τῶν Ἁγίων Πάντων, Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Θεοδότου Ἀγκύρας. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινο ν Α Τῷ Σαββα τῳ ἑσπε ρας, Θ Ὥρα Ἀπολυτίκιον 3 Γ Ἦχος 3 3 Γα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ. Ἰουνίου Κ. Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν. καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ Ἰουνίου Κ Μνήµην ἐπιτελοῦµεν, τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν καὶ ιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ «Μακάριος ἀνήρ». Εἰς δὲ τὸ «Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ. Μηνὶ Ἰουλίῳ γ. Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ Μηνὶ Ἰουλίῳ γ Μνήµη τῶν ἁγίων τοῦ Χριστοῦ µαρτύρων Θεωνᾶ, Ἥρωνος, Πίλλωνος καὶ Παύλου Κάθισµα. Ἦχος πλ. α. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Τῶν τυράννων

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ερβενάκια Κορινθίας ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱεροµάρτυρος Κυπριανοῦ, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς ἐν Πισιδίᾳ, καὶ τῆς Ἁγίας Παρθενοµάρτυρος Ἰουστίνης ποιηθεῖσα ὑπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΧΤΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΙΒΗΡΙᾼ (τοῦ ἐκ Βαζελῶνος) Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Α Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Η πονηθεῖσα ὑπό Μιχαήλ τοῦ κρητός εὐγνωµοσύνης καί ἀγάπης ἕνεκεν. Ἐν ἔτει

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΡΜΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΕΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος δ' Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης;

Πῶς σὺ Ιουδαῖος ὢν παρ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρίτιδος οὔσης; Johannesevangelium 4,1-42 4,1 Ως οὖν ἔγνω ὁ Ιησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ φαρισαῖοι ὅτι Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ Ιωάννης 4,2 καίτοιγε Ιησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 4,3 ἀφῆκεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικός Κανών εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον Πλανᾶν (προστάτη τῶν ἐγγάμων)

Παρακλητικός Κανών εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον Πλανᾶν (προστάτη τῶν ἐγγάμων) Παρακλητικός Κανών εἰς τὸν Ἅγιον Νικόλαον Πλανᾶν (προστάτη τῶν ἐγγάμων) Ἀρχ. Νικόδημου Παυλόπουλου Ο Ιερέυς Ευλογητός ο Θεός ημών... Ο Λαικός Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου Ευλογήσαντος του Ιερέως το Κύριε, εισάκουσον, μεθ ὃ το Θεός Κύριος, ως συνήθως, και το εξής

Διαβάστε περισσότερα

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν α. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ ἀρχαιότερον ἐν Ἑλλάδι παλαιοχριστιανικὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 7 ος Τόμος - 14 S... 1... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ... 1 7 ος Τόμος - 14 S... συνέχεια... ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ * ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Κυθήροις θαύματος τῆς Θεοτόκου τῆς «Μυρτιδιωτίσσης», τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Θέκλης, τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ Σοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ ΑΡΣΑ 2011 [1] ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ Θ' ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝ ΣΨ ΜΙΚΡΨ ΕΠΕΡΙΝΨ Ἱστῶμεν στίχους δ' κάι ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Η- ΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. + Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). 1 ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ψαλμὸν ρμβ (142) Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα Θεὸς Κύριος... Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3).

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (Η ΛΟΥΚΑ) Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν α. (τυπικὸν 16ης Νοεμβρίου 2 3). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

σου δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379). * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΕΙΣ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων καί θεοφόρων Πατέρων ἡ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας. καὶ. Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Εὐχὴ κατὰ τῆς Μαγείας καὶ Ἡ Ἱερὰ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2013 Ἐμπροσθόφυλλον Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κυπριανὸς καὶ Ἰουστῖνα. Ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Ν Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (Ποίημα Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ)

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Α Τ Ω Ν Ν Η Σ Τ Ε Ι Ω Ν (Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Ο Ξ Ι Α Σ) 1) ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (απόσπ.) π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Τῌ ΚΕ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Ἐθνικὴ ἑορτὴ ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἑλληνικῆς ἐ παναστάσεως τοῦ αωκα (1821). ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἀρχόμεθα τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν Στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ὅτε ὁ σὸς ἅγιος ναός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ' (200) ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ *

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ' (200) ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σ' (200) ΠΕΡΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ * ( 14 446 > καί τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ Θεοῦ (=1084=) ΕΚΑΤΟΝΤΑΣ Α' 1.1 (α ) Εἷς Θεός, ἄναρχος, ἀκατάληπτος, ὅλην ἔχων τοῦ εἶναι τήν δύναμιν διόλου τήν, πότε καί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'.

ὁ β χορὸς Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... ὁ α χορὸς Στίχ, β'. 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 + Μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν. Τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου καί τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεκταρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΧΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑΝ Τῌ Α ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου ( 379).

Διαβάστε περισσότερα

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 06-09-2016 Ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος θαύματος ἐν Κολασσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, παρὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. ΕΣΠΕΡΑΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου,

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΤΕΤΑΡΤΗ. +Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα...

Διαβάστε περισσότερα

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν.

Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος πλ.δ' ὁ α χορὸς Ἀμήν. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Ηχος πλ. δ ἑωθινὸν

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ακολουθεί το μήνυμα των Προκαθημένων: Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πρός τούς ἁπανταχοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν ἱερομ. ( 326), Ἀκακίου ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς. Ἦχος β. Ἑωθινὸν ι. (Τυπικὸν Τριῳδίου

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους τοῦ Θαυματουργοῦ, Ζήνωνος τοῦ Ταχυδρόμου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι ππᾶᾶσσαα δδόόξξαα.......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ *

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 8 ος Τόμος 15 Α... 1 ΜΙΚΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ... 1 8 ος Τόμος 15 Α ΜΙΚΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ * ΠΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΝ ΤΟΝ ΟΣΙΩΤΑΤΟΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ( 15Α_010 > Σκοπόν θέμενος

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου Ὁσίου ( 1994). Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων. Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν Ϛ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι.

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ Ἀθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου.

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 +ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ Νοταρίων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου. Ηχος δ ἑωθινὸν ι. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ. (Β Κορ. δ 6 15) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 05 2014 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Β Κορ. δ 6 15) Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών ἐκ σκότους φῶς λάμψαι ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως

Διαβάστε περισσότερα

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας.

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 540). Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας. Τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων τελεῖται προσκύνημα εἰς τὰς κατακόμβας τῆς Μήλου (τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς.

Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Τῌ ΚϚ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἑρμολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς. Ἀκολουθία ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῆς. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου Τῌ Θ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νεκταρίου Μητροπολίτου Πενταπόλεως τῆς ἐν Αἰγύπτῳ, τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ καὶ Κτίτορος τῆς ἐν Αἰγίνῃ Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος τῶν μοναζουσῶν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα. Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις. Ἦχος α.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα. Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις. Ἦχος α. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα Ἦχος α Ἀμήν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ἑβδομάδες α' - δ' Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:...

ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΡΙΩΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:................................... ΟΝΟΜΑ:......................................

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις. 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου Ἦχος πλ. β. Ἑωθινὸν Α. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι ιι

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ μεγάλου ( 379), Γρηγορίου τοῦ θεολόγου ( 391) καὶ Ἰω άννου τοῦ Χρυσοστόμου ( 407). Ἱππολύτου ἱερομάρτυρος Πάπα Ῥώμης ( 253) ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Τῌ ΚΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ * * ΤΥΠΙΚΟΝ 1. Ἐν τῷ Μ. Ἑσπερινῷ, μετὰ τὸν Προοιμιακὸν καὶ τὴν α Στάσιν τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα..., ψάλλομεν εἰς στ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * *

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 * * * * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ * * * 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ (Θ ΛΟΥΚΑ) Γουρία, Σαμωνᾶ ( 299 306) καὶ Ἀβίβου ( 222) μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Ἀρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,

Διαβάστε περισσότερα

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως.

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 205 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ηχος β ἑωθινὸν γ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

01-07 ΕΣΠΕΡΑΣ Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

01-07 ΕΣΠΕΡΑΣ Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 01-07- ΜΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΑΓΙΩ ΑΑΡΓΥΡΩ 01-07 ΕΣΕΡΑΣ Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ αμιανοῦ, τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων. Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ

Διαβάστε περισσότερα

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ. Μνήμη τῶν Ἁγίων Πατέρων Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. Ἦχος πλ. α, ἑωθινὸν ϛ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ µικρά, µεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ ΛΟΥΚΑ Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν νοταρίων ( 355) µαρτύρων Ταβιθᾶς, ἣν θανοῦσαν ἀνέστησεν ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Ἦχος δ. Ἑωθινὸν ι. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλµον, Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1. Δευτερα ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 1 Δευτερα (Κυριακη Απογευμα & Δευτερα Πρωϊ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἰωάννου ὁσίου καὶ Συμεὼν ὁσίου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ ( 590). Παρθενίου ἐπισκόπου τῶν Ῥαδοβιζίων Ἄρτης. Ἦχος γ. Ἑωθινὸν δ. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ

Διαβάστε περισσότερα

De natura composita. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων.

De natura composita. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων. De natura composita Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων. 1 Μία φύσις σύνθετος ἐκ διαφόρων φύσεων γίνεται, ὅταν ἑνουμένων φύσεων ἕτερόν τι παρὰ τὰς ἑνωθείσας φύσεις

Διαβάστε περισσότερα

07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Κυριακὴ Β Ματθαίου Κυριακῆς Παρθενομάρτυρος, Θωμᾶ Ὁσίου ἐν Μαλεῷ. Ἦχος α. Ἑωθινὸν Β.

07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Κυριακὴ Β Ματθαίου Κυριακῆς Παρθενομάρτυρος, Θωμᾶ Ὁσίου ἐν Μαλεῷ. Ἦχος α. Ἑωθινὸν Β. 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Κυριακὴ Β Ματθαίου Κυριακῆς Παρθενομάρτυρος, Θωμᾶ Ὁσίου ἐν Μαλεῷ Ἦχος α. Ἑωθινὸν Β. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅττι ιι ππρρέέππεει ιι σσοοι

Διαβάστε περισσότερα

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ.

Α κ ο λ ο υ θ ι α. Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ. Α κ ο λ ο υ θ ι α Βιοσ, Παρακλητικοσ Κανων, Χαιρετισμοι, εγκωμια κ θαυματα Του αγιου ενδοξου και ιαματικου οσιομαρτυροσ Ν ι κ ο λ α ο υ Του νεου Τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 720,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838).

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838). 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 + Αντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου ( 356). Αντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ιωαννίνοις ( 1838). ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Κυριακὴ Β Νηστειῶν. «Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ». Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας ( 842 5). Ἑρμοῦ ἀποστόλου (α αἰ.). Ἦχος πλ. β, ἑωθινὸν Ϛ. (τυπικὸν Τριῳδίου 35 37).

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * *

Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. * * * * * * * * 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚϚ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ) Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 370 μαρτύρων ( 250) Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου ἱερομάρτυρος ( 171) Φιλουμένου ἁγιοταφίτου ἱερομάρτυρος ( 1979). Ἦχος α. Ἑωθινὸν δ. *

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΙΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Γενομένην ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2006, ἐκ τῆς ΒΙΕΝΝΗΣ εἰς τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 3. Τεταρτη

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του. Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ. Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 3. Τεταρτη ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ Με Ολη Την Τυπικη Διαταξη Του Εσπερινου - Ορθρου - Θειασ Λειτουργιασ Σε Ολουσ Τουσ Ηχουσ ΤΟΜΟΣ 3 Τεταρτη (Τριτη Απογευμα & Τεταρτη Πρωϊ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ

Διαβάστε περισσότερα

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Ηχος γ, ἑωθινὸν Α. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος γ' Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν,

Διαβάστε περισσότερα

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια.

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ) Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου ( 390). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν ια. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ Η ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων. ΤΥΠΙΚΟΝ

Τῌ Η ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων. ΤΥΠΙΚΟΝ Τῌ Η ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων Δυνάμεων. ΤΥΠΙΚΟΝ 1. Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα... ψάλλομεν τὰ στ κατὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Ἦχος β. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΣΟΥ Συμπληρωθεῖσα κατὰ τὰ ἐλλείποντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ χωρὶς Ἱερέα

ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ χωρὶς Ἱερέα ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ χωρὶς Ἱερέα Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ψαλμὸς 142 Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν

Διαβάστε περισσότερα

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων Liturgia praesanctificatorum Λειτουργία κατηχουμένων Ἐν δὲ τῷ λυχνικῷ μετὰ τὰ ἀναγνώσματα καὶ τὸ Κατευθυνθήτω καὶ τὸ Κύριε ἐλέησον γίνεται εὐχὴ κατηχουμένων ἐπὶ τῶν προηγιασμένων. ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Διαβάστε περισσότερα

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015. Ἀπολυτίκιον ἦχος β. Σάββατον.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015. Ἀπολυτίκιον ἦχος β. Σάββατον. 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Σάββατον. Ξένης ὁσίας (ε αἰ.). Βαβύλα ἱερομάρτυρος (γ αἰ.), Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίας τοῦ θαυματουργοῦ, Νεοφύτου ὁσίου τοῦ ἐν Κύπρῳ. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον, Συναπτὴ μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ (Δ ΛΟΥΚΑ) «Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν ἑπτὰ διακόνων Θεοφάνους ὁ μολογητοῦ τοῦ Γραπτοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας (

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304)

Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304) Τῌ ΚΖ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καὶ ἰαματικοῦ Παντελεήμονος. ( 304) Ἀκολουθία ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῆς. * * ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Πληρωθέντος τοῦ προοιμιακοῦ ψαλμοῦ, Συναπτὴ μεγάλη,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 / 15 - ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

- 1 / 15 - ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ψαλμὸς 142 Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ

Διαβάστε περισσότερα

Mystagogiae. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ.

Mystagogiae. Ερευνητικό έργο: ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ. Mystagogiae ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥΣ Καὶ ἀνάγνωσις ἐκ τῆς Πέτρου ἐπιστολῆς αʹ καθολικῆς, ἀπὸ τοῦ Νήψατε, γρηγορήσατε, ἕως τέλους τῆς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ Κυρίλλου καὶ Ἰωάννου ἐπισκόπου. 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν η. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

Ἦχος πλ. α. Ἑωθινὸν η. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ «Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, Δαυὶδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου». Ἀνυσίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ ( 285 305). Γεδεὼν ὁσιομάρτυρος τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ.

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ. 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ. Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... Ἦχος α. Ἀμήν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος...

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Συναπτὴ μικρά, μεθ ἣν ἐκφώνησις Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύστου ἐπισκόπου Ῥώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν ( 258). Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινὸν Θ. (τυπικὸν

Διαβάστε περισσότερα

Didymus: De trinitate

Didymus: De trinitate 1 Didymus: De trinitate More public domain documents available at http://bibletranslation.ws/ 7.1 Ἐκφεύγειν τοιγαροῦν τὸ ἔγκλημα τὸ περὶ τῆς δόξης τῶν κτιστῶν θεῶν τοὺς πιστεύοντας τῷ υἱῷ ὁ ἔννομος Παῦλος

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ιωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. ( 1601).

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ιωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. ( 1601). 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 +Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος ( 306), Ιωάννου ὁσίου τοῦ Δαμασκηνοῦ ( 760). Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. ( 1601). ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,... Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα