o αγθσλάξη, ην : αθξνγσληαίνο ιίζνο - ζηήξηγκα, πξνζηάηεο o Αε-Γηώξγεδεο : αγγιηθά λνκίζκαηα πνπ θέξνπλ ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "o αγθσλάξη, ην : αθξνγσληαίνο ιίζνο - ζηήξηγκα, πξνζηάηεο o Αε-Γηώξγεδεο : αγγιηθά λνκίζκαηα πνπ θέξνπλ ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ"

Transcript

1 Α Αβάλεο, νη : ηα πνύξα Αβάλαο αγάληα : ηηαι. agguanta: πηάζνπ γεξά, θξάηα / αγάληα θαδέλα: θξάηα γεξά ηελ αιπζίδα / ε αγάληα : πάζζαινο πξόζδεζεο ηνπ ζθάθνπο /αγαληάξσ : ππνκέλσ, αληέρσ αγθσλάξη, ην : αθξνγσληαίνο ιίζνο - ζηήξηγκα, πξνζηάηεο Αε-Γηώξγεδεο : αγγιηθά λνκίζκαηα πνπ θέξνπλ ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ αζάιε, ε: θαπληά - δεζηή ζηάρηε - είδνο θπηνύ ατλάο, ν: ην πίζσ κέξνο ηνπ θαξαβηνύ ατπόηδη, ην : ηηαι. pggia : ηαιάληεπζε/ βίξα πόηδη: ηξαβήμηε δπλαηόηεξα ηελ άγθπξα αθνπξκάδνκαη : αθνπγθξάδνκαη, πξνζπαζώ λ' αθνύζσ - ζπκκνξθώλνκαη αιάληζηα, ε : ηηαι. lancia : ιάληδα, ιέκβνο, βελδηλάθαηνο αιάηη ηνπ Καξιζκπάλη : θαζαξηηθό θάξκαθν πνπ παξαζθεπάδεηαη ζηε ινπηξόπνιε Καξιζκπάλη ηεο Σζερνζινβαθίαο αιηάλα,ε : ηηαι. altana : κηθξόο αλζόθεπνο - εμώζηεο, ηαξάηζα άιηεο, ν : θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο Ακκνο, ε : ε έξεκνο ακπαληνλάξσ: ηηαι. abbandnnare : εγθαηαιείπσ ακπαξηηδήο,ν : ηνπξθ. ambar: ν επηζηάηεο ηνπ ακπαξηνύ ακθηιύθε,ε : ραξαπγή αλαζκίδα, ε : κηθξή γνπξνύλα αλάζηξνθε,ε : αιιαγή πνξείαο ηνπ ζθάθνπο κε ηελ πιώξε ζηνλ άλεκν, βόιηα αλεκνδόρνο, ε : θπιηλδξηθόο ζσιήλαο ζηό αλώηεξν θαηάζηξσκα γηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ αέξα αλεκνιόγην, ην : 1. ζηελ ππμίδα, ην ραξηί ηνπ κπνύζνπια όπνπ ζεκεηώλνληαη ηα αλεκνξξόκβηα θαη ε δηαίξεζε ζε κνίξεο από Β ή Ν πξνο ηνλ Απειηώηε ή ηνλ Εέθπξν. 2. ζηνπο ράξηεο, δύν νκόθεληξνη θύθινη ηππσκέλνη ζε δηάθνξα κέξε γηά ηε ράξαμε ζην ράξηε αληηζηνηρηώλ ή πνξεηώλ. αλεκνξνύθνπιαο, ν : αλεκνζηξόβηινο αληδέηα, ε : γαιι. anisette : ιηθέξ, από απόζηαμε αιθνόιεο κε κάξαζν θαη θνξίαλδξν θαη ηελ πξνζζήθε ζηξνπηνύ δάραξεο αληέλλα, ε : ηηαι. antenna : θεξαία αληηζηνηρία, ε : αλαγσγή πιεύζεο, ζύλνιν καζεκαηηθώλ δηνξζώζεσλ ηεο πνξείαο ηνπ πινίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ράξηε θαη ηεο ππμίδαο. απειάηεο, ν : θύιαθαο ησλ ζπλόξσλ /δσνθιέθηεο απίθνπ : ηηαι. a picc :θαζέησο, ε ζέζε ηεο άγθπξαο ηελ ώξα πνπ πξόθεηηαη λα απνζπαζζεί από ην βπζό/ είκαη απίθν : είκαη έηνηκνο γη αλαρώξεζε αιιά θαη πξνζαξηεκέλνο απνθξηζάηνξαο, ν : καληαηνθόξνο

2 Β απνζπόξη, ην : ζηεξλνπαίδη αξάθ, ην : είδνο ξαθήο ησλ αξαβηθώλ ρσξώλ ηεο Αλ. Μεζνγείνπ Αξκίδα, ε : αζηεξνεηδήο πνπ αλαθαιύθζεθε ην 1903 άξκπνπξν, ην : ηηαι. alber : ν ηζηόο, ην θαηάξηη ηνπ πινίνπ αξόδν, ην : ηηαι. a rta : πινίν πνπ βξίζθεηαη καθξηά από ηελ αθηή θαη ζε αλακνλή γηά αλαρώξεζε αζέλην, ην : ηηαι. a segn : έηνηκν ζηε ζέζε ηνπ- ηαμε, εππξέπεηα αζηξίηεο, ν : ην θίδη ακκνδύηεο ή έρηδλα αζηξνιάβνο, ν : θπθιηθόο ράξηεο αζηέξσλ πνπ κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη, ώζηε λα ππνινγίδεη θαλείο ηηο ζέζεηο ηνπ ήιηνπ θαη ησλ αζηεξηώλ ζε νπνηαδήπνηε ώξα ηεο κέξαο νινθιήξνπ ηνπ ρξόλνπ. άζηξν ηεο Αλαηνιήο : ε Πνύιηα, ε Αθξνδίηε άζηξν ηεο ηξακνπληάλαο : ν πνιηθόο αζηέξαο άζηξν ηνπ Αικπνξάλ : θάξνο ζην ΝΓ άθξν ηεο λήζνπ Αικπνξάλ, Α ηνπ Γηβξαιηάξ, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε κπζηθή Ωγπγία ηνπ Οκήξνπ άζηξν ηνπ Βνξξά : ν πνιηθόο αζηέξαο απιόο, ν : ζηδεξνζσιήλαο ησλ αηκνιεβήησλ ζε ζρήκα απινύ - ζηδεξέληα ή ραιύβδηλα όπια εθηόμεπζεο ησλ ''αζηέξσλ'' θαηά ηηο λπρηεξηλέο ζεκάλζεηο αρηαξκάο, ν : ηνπξθ. aktarmah :ε κεηαβίβαζε από πινίν ζε πινίν επηβαηώλ θη εκπνξεπκάησλ, ην ηξαλζπόξην, ην ηξάλδηην βάξδα : βελ. vardar: παξακέξηζε! βάξδηα, ε : βελ. vardia : ζθνπηά, θξνπξά / ν ινζηξόκνο ηεο βάξδηαο : ν λαύθιεξνο βαξδηόια, ε : ηηαι. guardila :ζθνπηά από ζπξξακκέλν παλί ή μπινθαηαζθεπή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηηο θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο - ηα θηεξά ζηα πιατλά ηεο γέθπξαο - ζθνπηά ζην θαηάξηη γηά ηελ παξαηήξεζε ηνπ νξίδνληα βαηζηκάλεο, ν : αγγι. watchman : απηόο πνπ επηηεξεί, πνπ θάλεη βάξδηα βειόλη, ην : 1. ν βεινλνεηδήο καγλήηεο ηεο ππμίδαο 2. ε θεξαία ηνπ γεξαλνύ, ε κπίγα 3. ύλδεζκνη ηνπ πεδαιίνπ κε ην πνδόζηξσκα βεξίλα, ε : γαιι. verine :θόκπνο, ζηξίςηκν ησλ ζθνηληώλ, λήκαηα, θαιώδηα βήζζαιν, ην : ιαηηλ. bessalis :ην ηνύβιν βηβάξη, ην : ιαηηλ. vivarium : ηρζπνηξνθείν, ςαξνιίκλε βηδάληα, ηα : ηηαι. guadagn : ππόινηπα πνηώλ κε ηα νπνία λόζεπαλ νη ηαβεξληάξεδεο απηό πνπ ζέξβηξαλ βίληζη, ην : αγγι. winch :ζθνηλί, αιπζίδα, βαξνύιθν, γεξαλόο βηξάξσ : ηηαι. virare : ζηξέθσ ην βαξνύιθν γηα λα ζεθώζσ ηελ άγθπξα, θεύγσ

3 Γ Γ βόξηα, ε : ηηαι. vlta :θνξά, ζηξνθή, αλάπξσξε αιιαγή πνξείαο ηζηηνθόξνπ, πεξηθνξά ηνπ ζθνηληνύ γύξσ από άιιν ζθνηλί ή άιιν αληηθείκελν βνζηηιίδη, ην : θόθθηλν δπλαηό θεθαιινλίηηθν θξαζί βνπξιίδνκαη : ηηαι. burlare : ιπζζνκαλώ, εξεζίδνκαη, δαιίδνκαη βνπηζί, ην : βπηίν, βαξέιη βξεράκελα, ηα : ηα ύθαια, ηα κέξε ηνπ πινίνπ θάησ από ηελ ίζαιν γξακκή. γαδέηηα, ε : ηηαι. gazzetta : ε εθεκεξίδα γαδί, ην : αξαβ. kazy = κεηαμσηόο : γάδσκα, κηθ. θνξντδεύσ γαιέηα, ε : βελ. galeta :μύιηλνο δίζθνο ζηελ θνξθή ησλ θαηαξηηώλ θαη ηνπ ηζηνύ ηεο ζεκαίαο, ην επίκειν ηεο ειαθάηεο ηνπ ηζηνύ - είδνο παμηκαδηνύ γάζζα, ε : ηηαι. gassa : λαπηηθόο θόκπνο, θνκπνζειεηά κε ηελ νπνία γίλεηαη ε πξόζζεζε ή ε ζύλδεζε κε άιιν ζθνηλί ή θεξαία γεκηηδήο, ν : ηνπξθ. yemici : ν παιεόο λαύηεο, ν ζαιαζζόιπθνο - εηξσληθά ν αζαιάζζσηνο πνπ θνκπνξξεκνλεί γεύσ : θάλσ θάπνηνλ λα γεπηεί, ηνπ θάλσ ην ηξαπέδη γηαηάθη, ην : ηνπξθ. yatak : θιίλε, ηόπνο δηακνλήο, θαηάιπκα γηεξλέ : όξνο ηεο θνηλήο λαπηηθήο δηαιέθηνπ πνπ ζεκαίλεη ''κόληκα'', ''ζηαζεξά''. γηνύζεξ, ην : γηνύζνπξη, καύξν ζθιεξό θνξάιιη γθξηδόια, ε : καιη. gisila : ππμηδνζήθε, θαπάθη πνπ ζθεπάδεη ηε λύρηα ηελ ππμίδα γηά λα κε βγαίλεη ην θσο θαη εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα. γθξόο : αγγι. grss :δηεζλήο όξνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ν θπβηζκόο όισλ ησλ θιεηζηώλ ρώξσλ ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ. 1 γθξνο= 2,8317 κ³. γθξνο κπώλθεξ : αγγι. grss bunker :κέξνο ηνπ πινίνπ ζην νπνίν θπιάζζεηαη θάξβνπλν ή πγξά θαύζηκα, ακπάξη θνληά ζηα θαδάληα γιίλα, ε : ιίπνο, βξσκηά- κηθ. γινηώδεο άλζξσπνο γξαδάξσ : ηηαι. graduare : κεηξώ, βξίζθσ ηελ ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ κε γξάδν (= κε ππθλόκεηξν) γξαδειάδεο, νη : ηηαι. gradeladi :μύιηλεο ζθαισζηέο, γεληθώο νη ζθαισζηέο ζην ιεβεηνζηάζην. γξακκαηηθόο, ν : ππνπινίαξρνο, ελίνηε θη ν ινγηζηήο γξακκαηηθόο, ν : ππνπινίαξρνο, ελίνηε θη ν ινγηζηήο γύξα, ε : ραιθάο, θνιιάξν γύθηνο, ν : ν λαύηεο ηεο κεραλήο δέθηεο, ν : ζπζθεπή πνπ εγγξάθεη ηα εθπεκπόκελα ζήκαηα δειέγθνπ: βελ. dilg :ακέζσο, επζύο, επηηόπνπ

4 Δ Ε Ι Κ. δεζπέηδα, ε : βελ. despensa :δηαλνκείν, ζθεπνζήθε, απνζήθε θύιαμεο ηξνθίκσλ πξνο δηαλνκήλ δέζηξα, ε : ζηδεξέλην θνισλάθη πνπ δέλνπλ ηνπο θάβνπο δηάθη, ην : ηηκόλη δηνζθνξίλε, ε : πνιύ δειεηεξηώδεο αιθαινεηδέο από ηελ δηνζθνξέα δηπιαξώλσ : θέξλσ ην ζθάθνο δίπια ζε άιιν, πιεπξίδσ δξόκνο, ν : ιαζξέκπνξνο, θνληξακπαηδήο εμάληαο, ν : όξγαλν γσληνκεηξηθό πνπ πξνζδηνξίδεη κε αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πινίν θαηα ηνλ πινύ. Σν όλνκά ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δηαζέηεη βαζκνινγηθή θιίκαθα πνπ εθπξνζσπεί ην 1/6 ηνπ θύθινπ. Δσζθόξνο, ν : άιιν όλνκα ηνπ πιαλήηε Αθξνδίηε δαβώλσ : ζηξαβώλσ, κηθ. απνβιαθώλσ ηβηιάη, ην : αγγι. heaving line :ιεπηό ζθνηλί, ηξάβεγκα ηνπ ζθνηληνύ ηππάξην, ην : κηθξή βνεζεηηθή κεραλή πνπ θηλεί αληιία ηζηόο, ν : ην θαηάξηη ηεο πιώξεο θαβαηδάξσ : βελ. cavetzar : παξαθάκπησ αθξσηήξη θαβίιηα, ε : ηηαι. caviglia : ζθνηλί κε νμύ άθξν γηα λα πεξλά εύθνια από ηνπο ηξνρίινπο - θαζεκηά από ηηο αθηίλεο ηεο ξόδαο ηνπ πεδαιίνπ - αηζάιηλν εξγαιείν γηα λα αλνίγνπλ ηα έκβνια ησλ ζθνηληώλ θαη λα θηηάρλνπλ γάζεο (βι.ι) θάβνο, ν : ηηαι. cav : απνθξεκλν αθξσηήξη - ρνληξό ζθνηλί / παίξλσ θάβν : θαηαιαβαίλσ θαζεηή, ε : αιηεπηηθό εξγαιείν, απν ζπλεζηζκέλν λήκα κε αγθίζηξη ζηελ άθξε, θη έλα κηθξό βάξνο πνπ ζπληειεί ζηελ θαηαβύζηζε ηνπ άγθηζηξνπ θαιάδα, ε : βελ. calada :βύζηζκα αιηεπηηθώλ δηρηπώλ. θαιακίδα, ε : ην ςαξαδηθν θαιάκη θαιάξσ : ηηαι. calare : καδεύσ ηα παληά - θάλσ λεξά - αθήλσ, δηαξξέσ, ξίρλσ δίρηπα θαιαηδήο, ν : ηνπξθ. kalayci : γαλσηήο, θαζζηηεξσηήο ραιθσκάησλ. θαιαθαηίδσ : ηηαι. calafatare :πηζζαξσ ηα θελά - βαηεύσ, πεδάσ θακπαληέο, νη : ρηππήκαηα ηεο θακπάλαο ηεο γέθπξαο ή ηνπ κεραλνζηαζίνπ γηά ηηο αιιαγέο ηεο ώξαο. θακπνύλη, ην : ππόζηεγν ηεο πιώξεο γηα ηε ζηέγαζε ησλ αλδξώλ ηνπ πιεξώκαηνο ζε θαθνθαηξία θαλαιέην, ην : ηηαι. canalett :απιάθη, ξπάθη, ζαιάζζηα δίνδνο θαλνθηάιη, ην : ηηαι. canncchiale : όξγαλν γηά ηελ παξαθνινύζεζε αληηθεηκέλσλ από πνιύ καθξπά

5 θαληειίηζα, ε : βελ. candelizza : 1. ζπζθεπή πνπ αλαξηάηαη ζηα πιεπξά ηνπ πινίνπ θαη ζηελ νπνία ζηέθεηαη ν εξγάηεο πνπ επηζθεπάδεη ή ρξσκαηίδεη ην πινίν. 2. ε θαληειίηζα ηνπ θιώθνπ : ε ππέξα ηνπ αηέξκνλνο 3. Κόκπνο επηδέμηνο ρξεζηκνπνηνύκελνο γηά ηελ αλύςσζε αλζξώπνπ ζηα μάξηηα. θαληίλη, ην : ηηαι. cantin :ε νμύηεξε ρνξδή ησλ εγρόξδσλ νξγάλσλ, κηθ. ζηελ εληέιεηα, θνκςόο. θαπειώλσ : ηηαι. cappell : βάδσ ηνπο θάβνπο (βι.ι.) ζηηο δέζηξεο θάπνο, ν : ηηαι. cap :αξρεγόο - ν αξρεγόο ηεηξασξίαο - κέξνο μεξάο πνπ αλαδίεηαη από ηε ζάιαζζα. θαξαβνθάλαξν, ην : πινίν πνπ ρξεζηκεύεη σο πισηόο θαλόο, αγθπξνβνιεκέλν θνληά ζε επηθίλδπλα ζεκεία, πθάινπο θιπ θαξακνζόιη, ην : εθ ηνπ ηνύξθνπ λαπάξρνπ ηνπ 14νπ αη. Καξά Μνπζέι : βαξύ αληηθείκελν πνληηζκέλν κε πισηήξα ζηελ επηθάλεηα γηά ηελ επρεξή αγθπξόδεζε ηνπ εθνιθίνπ - είδνο ηζηηνθόξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ην ν ζύλδεζκνο ησλ αγθπξώλ, ν ακθηδέηεο. θαξαληί, ην : ζθακπαλέβαζκα ηνπ θαξαβηνύ εμαηηίαο ζαιαζζνηαξαρήο πνπ ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ παύζε ηνπ αλέκνπ, θνπζθνζαιαζζηά. θαξξέ, ην : γαιι. carre : ν κεζόδεζκνο, ηεηξάγσλν δηακέξηζκα ηνπ πινίνπ πνπ ρξεζηκεύεη σο εληεπθηήξην ή εζηηαηόξην. θάξηα, ε : ηηαι. carta :ν θαζέλαο από ηνπο ηξηαληαδύν αλεκόθνκβνπο ηνπ αλεκνινγίνπ (βι.ι.) θαξηίλη, ην : ηηαι. quartin :ην 1/4 ηνπ ξόκβνπ θαηά ηηο δηαηξέζεηο ησλ παιαηώλ αλεκνινγίσλ(βι.ι.) θάξην, ην, θαη θνπάξην, ην : ηηαι. quart :1/4 θάζζαξν, ην : ηηαι. casser :ην επίζηεγν πάλσ ζηελ πξύκλε, ππεξπςσκέλε γέθπξα - εηδηθό δηακέξηζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηά θαπληζηήξην από ηνπο επηβάηεο ηεο α ζέζεο - πύξγνο θξνπξίνπ θαηξακόθσινο, ν : λαύηεο ηεο θνπβέξηαο θηαιάξσ : ηηαι. chiale :θνηηώ κε θπάιη, παξαηεξώ κε ελδηαθέξνλ θιεηδηά, ηα : θπξηά ζηδεξέληα θνκκάηηα κε παρύηεξα άθξα θαη δηάηξεηα ώζηε λα πεξλά γόκθνο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο νη θξίθνη κηάο αιπζίδαο θνθθηλόθσινο, ν : λαύηεο ζθαξθαισκέλνο ςειά - είδνο πηζήθνπ - ην πηελό θνηλίθνπξνο θνθό, ην : ε θνθατλε θόληξα, ηα : ηηαι. cntra :ξπζκηζηηθνί θαη αζθαιηζηηθνί θνριίεο θόληξα γέθπξα, ε : ην ζεκείν πάλσ από ηελ γέθπξα, ζην νπνίν βξίζθνληαη ε ππμίδα θαη ην ηηκόλη θνληξαζηάξσ : ηηαι. cntrastare : πάσ αληίζεηα - πάσ εγγύηεξα ζηνλ άλεκν θνξάθη, ην : ε κύηε ηνπ βαπνξηνύ θνζηάξσ : ηηαι. accstare εθ ηνπ csta = αθηή : πηάλσ ζηεξηά

6 θνηζάξσ : ηηαι. czzare :ζπλδέσ, πξνζαξηώ, πιεπξίδσ - πεξλάσ θξίθν ή αγθίζηξη κέζα από θξίθν θνπβέξηα, ε : βελ. cverta :ην θαηάζηξσκα θνπβνύζη, ην : ηνπξθ. kvus :ην ππεξπςσκέλν παξαπέην ηνπ ακπαξηνύ, αίζνπζα, ρώξνο ύπλνπ θνπίλα, ε : αγγι. queen :έθθξαζε ησλ λαπηηθώλ γηά ηνπο νκνθπιόθηινπο ησλ ιηκαληώλ θνππαζηή, ε : ην αλώηαην ρείινο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ πινίνπ - ρεηξνιαβή θξέλη, ην : γαι. crane :γεξαλόο πεξηζηξεθόκελνο, πεξηζηξνθηθό βίληζη θξνπδέην, ην : βελ. crseta :ην δίδπγν ηνπ κεγάινπ επηζηειίνπ - ινύθη γύξσ από ην θαηάζηξσκα, γηα λα θεύγνπλ ηα λεξά Λ ιακαξίλα, ε : βελ. lamarin : ιεπηό κεηαιιηθό έιαζκα - αξξώζηεηα πνπ πξνζβάιιεη θαη ηξειαίλεη ηηο γάηεο ζηα θνξηεγά πινία ιακπόγπαιν, ην : ε παηδεξαζηία ιάληδα, ε : βελ. lanza :καζηέιιν, μύιηλν δνρείν γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζθεπώλ - ε ιέκβνο ιίληα, ε : ηηαι. linea :ε γξακκή ηνπ Ιζεκεξηλνύ, θαη' επέθηαζηλ θαη ηνπ ηξνπηθνύ ινζηξόκνο, ν : ηηαι. nstrm : ν πξώηνο ππαμησκαηηθόο ηνπ πιεξώκαηνο, ν λαύθιεξνο ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ Μ καγθάξσ : βελ. mancar :θνπάδσ, ζηακαηώ - απνηπγράλσ, ζθάιισ κατλάξσ : ηηαι. mainare :ππνζηέιισ, θαηεβάδσ ηα παληά καθαξάο, ν : ηνπξθ. makara :ηξνραιία, θαξνύιη καιαθξάληδα, ε : ηηαι. mal di Francia : ε γαιιηθή αξξώζηεηα, ε ζύθηιε καλνύβξα, ε : βελ. manvra : ρεηξνζκόο δηεύζπλζεο ηνπ ζθάθνπο καξέα, ε : ηηαι. marea :παιίξξνηα καξθόλεο, ν : αζπξκαηηζηήο (εθ ηνπ νλόκαηνο ηνπ εθεπξέηε ηνπ αζπξκάηνπ ) κάζθα, ε : ιαη. masca :ε παξεηά ηεο πιώξεο καηίδσ : ελώλσ, κπαιώλσ καηηθάπη, ην : ηνπξθ. matkap : ηξππάλη καηζαθόλη, ην : ηηαι. mazza : ζθπξί γηά λα βγάδνπλ ην ρξώκα ή ηε ζθνπξηά από ηηο ιακαξίλεο καύξε κπάιια : πςώλεηαη ζηνλ πξσξαίν ηζηό σο ζεκάδη αγθπξνβνιίαο, ελώ δύν κπάιιεο πςσκέλεο ζηνλ ηζηό πάλσ από ηε γέθπξα ζεκαίλνπλ αθπβεξλεζία καπξνκάηα, ε : ε καύξε κύηε ηεο πέλλαο, ε πέλλα κεζελέδα, ε : αιηεπηηθό λήκα (εθ ηεο ηηαιηθήο πόιεσο Μεζζίλαο) κεηδαξόιη, ην : βελ. mezzarula :θπαιίδην κε άκκν γηά ηνλ θαλνληζκό ησλ σξώλ ησλ δπηώλ, είδνο θιεςύδξαο

7 Ν κόια ηπάλην : ηηαι. mlla in band :ραιάξσζε, ακόια ηα ζθνηληά κνληηάξσο : θαηξόο - ηώξα κνξάβηα, ε : ηηαι. mravia : εθιεθηή βαθή, ρξώκα εμαηξεηηθήο αληνρήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηά ηε βαθή ησλ πθάισλ ηνπ πινίνπ κνπξάγην, ην : βελ. muragia :ε πξνθπκαία κπάγθνο, ν : ηηαι. banc : ε μέξα, ν ύθαινο κπαιόληα, ηα : βελ. baln :παξαβιήκαηα ζθαηξηθά γηά ηελ πξνζηαζία ησλ πιατλώλ ησλ πινίσλ κπαξθάξσ: ηηαι. imbarcare :επηβηβάδνκαη, θεύγσ κε πινίν σο λαπηηθόο κπαξθέηηα, ε : ηηαι. barchetta :ε βαξθνύια - όξγαλν κέηξεζεο ηαρύηεηνο κπάξθν, ην : ηηαι. barc :παιηό ηζηηνθόξν - ην κπαξθάξηζκα κπαξνύκα, ε : ηηαι. barma : ζθνηλί κε ηό νπνίν πξνζδέλεηαη ε βάξθα ζε θάπνην ζηα0εξό ζεκείν ζηελ μεξά ή ζε άιιν ζθάθνο, γηά λα ην ηξαβήμνπκε κπάζζεο, νη : ακπαζζαδνύξεο, κπάζζεο ζηεξηέο (βι.ι.) κπαζηνύλη, ην : βελ. bastn :ην δόξαην ησλ ηζηηνθόξσλ κπαηάξσ : ηηαι. battere :αλαηξέπνκαη θη αλαηξέπσ, ηνπκπάξσ - αιιάδσ πέηαζκα ζηα παληά θαηά ηελ βόιηα (βι.ι.) κπάθα, ε : ηηαι. baff : ν ζειπθόο θέθαινο, απ' όπνπ βγαίλεη ην απγνηάξαρν, αιιά θαη ην ςαξόιαδν κε ην νπνίν πεξλνύζαλ ηα ζύξκαηα - κηθ. βαξηά κπξσδηά κπίγα, ε : ηηαι. biga :θνξησηήξαο, γεξαλόο κπίληα, ε : ηηαι. bitta : ε δέζηξα κπνπάκπεο, ν : αξάπεο ζπξσξόο κπνπγάδη, ην : ηνπξθ. bgaz :ζηελό κέξνο ζάιαζζαο κεηαμύ δύν ζηελώλ, δίαπινο, θαλάιη - ε κπνύθα, ην ζηόκην ησλ ηρζπνηξνθείσλ κπνπθαπόξηα, ε : βελ. bucaprta :ζπξίδα θόξησζεο κπνπικέο, ν : ηνπξθ. blme : μύιηλν εζσηεξηθό ρώξηζκα ηνπ πινίνπ, κή κόληκν, γηά εηδηθέο θνξηώζεηο κπνπλάηζα, ε : βελ. bnazza :ε λελεκία, ε γαιήλε : κπνπλαηζάξσ= γαιελεύσ κπνύζνπιαο, ν : ηηαι. bussla : ε ππμίδα, ν πξνζαλαηνιηζκόο κπξαηζόιη, ην : ηηαι. braccil :ζηήξηγκα ζε ζθάθνο κπξηγθαληίλη, ην : ηηαι. brigantin : είδνο θατθηνύ λαύινο, ν : θνξηίν πιεξσκέλν γηά κεηαθνξά - ην αληίηηκν θόξησζεο ή κεηαθνξάο ληηζεξάδα, ε : ηηαι. incerata :αδηάβξνρν από κνπζακά ληόθνο, ν : αγγι. dck :λενδόρνο, ηκήκα εκπνξηθνύ ιηκαληνύ κεηαμύ ηνπ βαζηθνύ θξεπηδώκαηνο θαη ησλ πξνβιεηώλ ηνπ - είδνο πθάζκαηνο

8 Ξ Ο Π ληνθνπκάλεο, ν : αγγι. dnkey man :αξρηζεξκαζηήο, ινζηξόκνο ηεο κεραλήο ληνπαληέξεο, ν : ηηαι. dgana=ηεισλείν : ηεισλεηαθόο - θνξηνεθθνξησηήο ηεισλείνπ ληνύγα, ε : ηηαι. dga :ζαλίδα βαξειηνύ ληνύθηα, ηα : βελ. ducia : ζπείξεο ζθνηληνύ ή ζπξκαηόζθνηλνπ - ύπλνο ληξάγα, ε : ηηαι. draga : θαγάλα, βαζπθόξνο = πισηό κεράλεκα γηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ βπζνύ ή ηελ εθβάζπλζε ιηκαληώλ μαγεξίδσ : βγάδσ ζηνλ αέξα, δηαιαιώ μάη, ην : ιαη. exagium : αληαπόδνζε, ακνηβή μεθαπειιώλσ : βγάδσ ηνπο θάβνπο(βι.ι.) από ηηο κπίληεο (βι.ι.) - βιέπε θαη : θαπειιώλσ μειηκπάξσ : με + ηηαι. libare :ειαθξώλσ ην πινίν μεθνξηώλνληαο κέξνο ηνπ θνξηίνπ ζε άιιν κηθξόηεξν πνπ ζα κπεί ζηα ξερά λεξά, κηθ. ηειεηώλσ, αδεηάδσ, μνθιάσ μεκπαξθάξσ: αληηζ. κπαξθάξσ (βι.ι.) μελεξίδσ : ράλσ ηα λεξά κνπ, βγαίλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο - αιιάδσ ην λεξό γηά λα θύγεη ε αξκύξα θη ε πηθξίια - ζπλέξρνκαη από κεζύζη - νπξώ μεξαπνμπιώλνκαη : πέθησ μεξόο ζαλ μύιν - θνηκάκαη άθακπηνο - πεζαίλσ μεζηειιηάδσ : δηαιύσ, μεκνληάξσ μίδη (ν θαηξόο) : δξηκύο ζνξόθνο όθην, ην : ηηαι. cchi : ηξύπα απ' όπνπ πεξλάεη ε αιπζίδα ηεο άγθπξαο Οιιαληέδνο, ν : νιιαλδηθό πινίν νξγπηά, ε : αξρ. ει. νξέγσ : αγγιηθή κνλάδα κήθνπο ίζε κε 1,83 κ. νξζνπισξίδσ : βάδσ πιώξε πάλσ ζηνλ θαηξό όξηζα : ηηαι. rza : ζηξέςε ηελ πιώξε πξνο ηνλ άλεκν νρηώ-δέθα, ε : βάξδηα, ηεηξασξία παίξλσ θάησ : θαηεβάδσ παλί ή ζεκαία - δηνπηεύσ παιηλώξην, ην : όξγαλν κε ην νπνίν βξηζθόηαλ παιηόηεξα ην αδηκνύζην ηνπ ήιηνπ, κε ζπλδηαζκό ηεο ώξαο, ηεο ειηαθήο θιίζεο θαη ηνπ πιάηνπο παληόιν, ην : ηζπ. panyl : πιάηνο βάξθαο- κηθ. πάηνο ζθεύνπο παξάιιαμε, ε : ε δηαθνξιά αλάκεζα ζηε δηεύζπλζε ηνπ Βνξξά πνπ δείρλεη ε ππμίδα θαη ζηελ πξαγκαηηθή ζέζε - ηξόπνο ειέγρνπ ηνπ πινπ κε αλαθνξά ζε θάπνην ζεκείν ηεο αθηήο παξαπέην, ην : ηηαι. parapett : ην ζηεζαίν ηεο γέθπξαο παξαηηκνληά, ε : θαθόο ρεηξηζκόο ηνπ ηηκνληνύ παζζαηδέξηθν, ην : ηηαι. passaggi :πινίν κε ζηαζεξό δξνκνιόγην

9 Ρ παηαξάζν, ην: βελ. patarazz :ν παξάηνλνο, ην ζθνηλί ηνπ κεγάινπ επηζηπιίνπ ηνπ πινίνπ παρηώλαο, ν : ηεηξάγσλε ιέκβνο ρσξίο θαξίλα πεζακέλνο, ν : θαηώηαηεο πνηόηεηαο ιαζξαίν πνπ θάπνηνο ην πνπιάεη πνιύ θζελά, ην ''ζθνηώλεη'' πεηζκαηηθή, ε : ζθύξηγκα πινίνπ πηιόηνο, ν : αγγι. pilη :νδεγόο βαπνξηνύ, πινεγόο πηινηίλα, ε : ηηαι. piltina : ε πινεγίο, ην πινηάξην πνπ κεηαθέξεη ηνλ πηιόην ζην πινίν πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβεη. πηλά, ηα : ηηαι. pennne : ηα εμώηαηα άθξα ηνπ θέξαηνο ηνπ επηδξόκνπ πηλέιιν, ην : είδνο ζπαζηήο άγθπξαο πιεπξηθά, ηα : δύν θαλνί πνπ απνηεινύλ κέξνο ησλ πιντθώλ θαλώλ ηνπ πινίνπ πνδίδσ : κέλσ πξνζσξηλά ζε απάλεκν κέξνο ιόγσ θαθνθαηξίαο - απνκαθξύλσ ηελ πιώξε από ηελ θαθνθαηξία ηνπ αλέκνπ πνδόζηακν, ην : ην θνξάθη (βι.ι.) ηεο πξύκλεο πόκπα, ε : ηηαι. pmpa :αληιία Πνξηνιάλεο, νη : λαπηηθνί ράξηεο πνζηάιη, ην : ηηαι. pstale : επηβαηεγό ή ηαρπδξνκηθό πινίν πόηδη, ην : ηηαι. pggia : ηαιάληεπζε, ππνζηξνθή ηνπ πινίνπ πνύζη, ην : ηνπξθ. pus :νκίριε, θαηαρληά πξαηηγάξσ: ηηαι. pratigare : παίξλσ πξάηηγν, ειεπζεξνθνηλσλώ πξηάξη, ην : βάξθα πνπ ζπξώρλνπλ κε θνληάξη πξνβέηδν, ην : βελ. prvenza :απόηνκε κεηαβνιή ηνπ αλέκνπ από λόηην ζε δπλαηό βόξεην πξνβνιή, ε : ζύζηεκα ραξηνγξαθηθήο παξάζηαζεο ζε επίπεδν ηεο θακπύιεο επηθαλείαο ηεο Γεο πξνπέιια, ε : αγγι. prpeller : έιηθαο γηά ηελ ώζεζε ηνπ πινίνπ πξνπζζαιίδηθν, ην : ην ραζίο ηεο Πξνύζζαο, θεκηζκέλν γηά ηελ πνηόηεηά ηνπ πξύκα : θαιώο - άλεκνο από ηελ πιώξε πξύκα πιώξα : ζ' όιν ην κήθνο ηνπ πινίνπ ξάδα, ε : ηηαι. rada : αλνηθηό θη επξύρσξν αγθπξνβόιη, αλνηθηόο πξνιηκέλαο ξέιη, ην : αγγι. rail : θηγθιίδσκα ξεκνύξθην, ην : βελ. remurchi : ην ξπκνύιθεκα αιιά θαη ην ξπκνπιθό πινίν - είδνο ζθνηληνύ ξεκνύζθν, ην : βνξεηαλαηνιηθόο ςπρξόο άλεκνο - ππνςία, εηθαζία - ξίζθν, παξάηνικε πξάμε ξεκπάξηα, ε : ηηαι. ribalta : θαηαπαθηή - άλνηγκα παληεινληνύ ξέζηα, ηα : ηηαι. rest :ζεηξά κεηαιιηθώλ παμηκαδηώλ ελσκέλσλ ζε επίκεθεο ζρήκα

10 ξεζηία, ε : ηηαι. rastiare : παιηλδξόκεζε ηνπ θύκαηνο από ηελ αθηή, αθαλόληζηνο θπκαηηζκόο ξεθόξηζν, ην : ηηαι. rinfrz :ελδπλάκσκα, ελίζρπζε ησλ ζρνηληώλ, ζθίμηκν ησλ ζθελώλ ηνπ ηηκνληνύ ξίγια, ε : ιαη. regula : ν ράξαθαο, γξακκή ραξαγκέλε ζην ράξηε, ν παξάιιεινο ξηζάιην, ην : ηηαι. risalt : έθνδνο, επίζεζε πεηξαηώλ ζην πινίν ξνιάξσ : ηηαι. rllare : θάλσ πόηδη (βι.ι.) ξόηα, ε : ηηαι. rta : πνξεία πινίνπ ξνπθόιπκπεο, νη : ξνπθήρηξεο ζαιακάζηξα, ε : ηηαι. salmastra : πιέμηκν, ζθνηλί πιεγκέλν ζάιπα, ε : ην ζαιπάξηζκα ζαιηάξσ : ηηαι. saltare :πεδάσ, μεθεύγσ ακπάλ, ην : κηθξό πνηακόπινην ησλ θηλεδηθώλ αθηώλ, ζθεπαζκέλν ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαηνηθία ζακπάλη, ην : ζθνηλί κε ην νπνίν δέλνληαη βαξηά αληηθείκελα γηά αλύςσζε ή νη βάξθεο ζάληαιν, ην : θνξηεγό πινίν πνπ κνηάδεη κε ζθνύλα ζαξαληαπνδαξνύζα, ε : καθξύ ηειεγξαθηθό ζήκα ζεκαδνύξα, ε : θάζε είδνπο όξγαλν ζήκαλζεο ζηληάιν, ην : βελ. signal : ζπλζεκαηηθή εηδνπνίεζε απ' ην πινίν πξνο ηνπο λαύηεο ζηελ μεξά ζηςάληε(ο), ν : αγγι. shipside :ρώξνο αλεθνδηαζκνύ - κηθ. πξνκεζεπηήο ηξνθίκσλ ζθάια, ε : ηηαι. scala : επίλεην ζθαιηέξεο, νη : ηηαι. scala :κηθξά ζθνηληά πνπ δέλνληαη νξηδόληηα ζηα μάξηηα ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ ζθαινπαηάθηα ζθαληαγηάξσ : ηηαι. scandagliare : βπζνκεηξώ, ξίρλσ ζθαληάγην (=νξγαλν βπζνκέηξεζεο) ζθάληδα βάξδηα, ε : βελ. scansa la vardia! : αιιαγή βάξδηαο ζθαληδάξσ : βελ. scansar : αιιάδσ (θξνπξνύο ή πόδεο παληώλ ) ζθάπνπινο, ν : βελ. scapl : ν έλαο από ηνπο δύν λαύηεο ηεο βάξδηαο πνπ πεξηκέλεη λ' αληηθαηαζηήζεη ηνλ άιιν - απηόο πνπ θάλεη θνπάλα - ειεύζεξνο ζθαξκόο, ν : ε ζηακίλα ηνπ λνκέα ζθαξηάξσ : ηηαι. scartare : πεηάσ ηα άρξεζηα ζθνπιάξσ : ηηαι. sclare : παίξλσ ζηξνθή ζε αθξσηήξη - αδεηάδσ ηα λεξά ηεο ζάιαζζαο από ηνπο ζσιήλεο θαη ην θαηάζηξσκα ζπαηζάξσ : ηηαι. spazzare : ζθνππίδσ - μεκπεξδεύσ - γειώ ππεξβνιηθά ζπηξάγην, ην : βελ. spiragi : θεγγίηεο, αλαθσηίο ζηαβέλην, ην : ηηαι. sttvent : απάλεκνο, πιεύζε ζε απάλεκε πιεπξά

11 Σ ζηαληάξδν, ην : αγγι. standard : ην θνληάξη ηεο ζεκαίαο ζηήκε, ε : επηκήθε ηκήκαηα δηπισκέλνπ ζθνηληνύ - ην θνξάθη (βι.ι.) ζηνηβαδόξνο, ν : λαύηεο πνπ ζηνηβάδεη ηα εκπνξεύκαηα ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ ζηόθνινο, ν : αγγι. stkehld: ιεβεηνζηάζην, ζεξκαζηήξην ζηνύθα, ε : κπνθηνλία ζηξάιηα, ηα : ηηαι. stragli : νη αλάδξνκνη θη νη πξόηνλνη, ζθνηληά πνπ ζηεξεώλνπλ ηα επηζηήιηα ησλ ηζηώλ ζηξνθέο, νη : ν αξηζκόο ησλ πεξηθνξώλ ηνπ πξνσζηήξα ηνπ αηκνπινίνπ αλά ιεπηό ζηξσκάηζα, ηα : ηηαι. stramazz : παξάβιεκα θξεκαζκέλν ζηα πιεπξά ηνπ πινίνπ γηά λα ην πξνθπιάζζεη από ελδερόκελεο ζπγθξνύζεηο κε άιια πινία ή ηελ πξνθπκαία ζθήλεο, νη : πξνζέκαηα ηνπ ηηκνληνύ γηά λα ζθίγγεη όηαλ ραιαξώλεη θαηά ηνλ πινπ. ζθπξημηά, ε : δειώλεη δεμηά πνξεία ζθπξίρηξα, ε : όξγαλν πνπ εηδνπνηεί γηά ηελ πνξεία ηαξζαλάο, ν : ηνπξθ. tersane : λαύζηαζκνο, λαππεγείν ηαξηάλ, ην : κπάξ ζην νπνίν ζπρλάδνπλ θηλέδνη ηειώληα, ηα : νη θσζθνξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζε θαηξό ζύειιαο ζηα άθξα ζθνηληώλ θαη θεξαηώλ - αεξηθά, ζηνηρεηά ηεζζαξνράιη, ην : κηθξή άγθπξα κε ηέζζεξηο βξαρίνλεο ηδόβελν, ην : ηηαι. givane : κνύηζνο, λαπηόπαηο ηηκνληέξα, ε : ηηαι. timniera : ε πηινηίλα (βι.ι.) - δηακέξηζκα ραξηώλ ζην πίζσ κέξνο ηεο γέθπξαο ηνπξθεηί, ην : ην πισξηό θαηάξηη - ηξηγσληθό παλί ηνπ ινμνύ ηζηνύ ηεο πιώξεο ηξαβέξζν, ην : ηηαι. travers : αλαγθαζηηθή πνξεία ζε πεξίπησζε κεγάιεο ζαιαζζνηαξαρήο θόληξα ζηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ γηά λα απνθύγεη ην πινίν η7α ρηππήκαηα ησλ θπκάησλ ζηα πιεπξά ηνπ ηξαβέξζσκα, ην : ζηξνθή ηνπ πινίνπ ώζηε λα ζηξσζεί ηξαβέξζν (βι.ι.) ηξακπάθνπιν, ην : είδνο δαικαηηθνύ πινίνπ κε δύν παληά ηξηθαληό, ην : ηξίθσρν θαπέιιν ησλ αμησκαηηθώλ ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ηξηπόληη, ην : ηηαι. tre pnti :πινίν κε ηξείο γέθπξεο ηξηζίιην, ην : δίπινθν ή ηξίπινθν αξηζηεξόζηξνθν θαλλάβηλν ζθνηλί από παιηά θιώζκαηα Σξίηνο, ν : ν αλζππνπινίαξρνο ηξνκπακαξίλα, ε : ηηαι. trmbamarina : ηειεβόαο γηά ηε κεηάδνζε ερεηηθώλ ζεκάησλ κεηαμύ ησλ πινίσλ ζε θαηξό νκίριεο ηζίκα, ε : ηηαι. cima :ε θνξπθή, ε άθξε ηζηθάξη, ην : αξαβ. ziffar : ζηθόλη, αληιία

12 Φ Χ Ψ ηζνύξκν, ην : ηηαι. ciurma : θσπειάηεο ζηηο γαιέξεο, θαηάδηθνη - πιήξσκα πινίνπ θαλάξη, ην : θάξνο, θαλόο - θόκπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη γηά ηα ζθνληύιηα ησλ ρεηξαγσγώλ, γηά ηε ζπγθξάηεζε ησλ ζρνηλέλησλ ιαβώλ ησλ θάδσλ θαλαξηέξα, ε : ε θαλνδόρε θαη ην θαλάξη ηεο θόθαο Φάηα Μνξγθάλα, ε : βξ.κπζ.mrgan LeFay,ηηαι. Fata Mrgana : ε δηεζηξακκέλε κάγηζζα αδειθή ηνπ βαζηιεά Αξζνύξνπ, ζηελ ηζηνξία ησλ Ιππόησλ ηεο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο : κηθ. αληηθαηνπηξηζκόο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, όηαλ ην ζηξώκα ηνπ αέξα πάλσ από ην λεξό είλαη πηό ςπρξό απ' όηη ζηα ςειόηεξα ζηξώκαηα. Ο ίδηνο ν Ν. Καββαδίαο ιέεη ''...ζπκβαίλεη ζηεο ηθειίαο ην ζηελό ή ζηε Νάπνιε απ' έμσ, λύρηα ηξεηο ε ώξα, θαη παξνπζηάδεη ηξείο γπλαίθεο πνπ ρνξεύνπλ ζηνλ νξίδνληα. Βαζηάεη έλα δύν ιεπηά θη ύζηεξα ράλεηαη...'' θαηνύξα, ε : ηηαι. fattura : εηηθέηηα - ηηκνιόγην εκπνξεπκάησλ θηγνύξα, ε : ηηαι. figura : ην αθξόπξσξν, μόαλν θνύλην, ην : ιαη. fundus : βπζόο - πόληηζκα, βύζηζκα θξηγθνξίθηθν, ην : ηζπ. frigrific : πινίν-ςπγείν θξηδεξέηα, ε : αγγι. freezer : κηθξό ςπγείν θπξνλεξηά, ε : ην ηξάβεγκα ησλ λεξώλ ράβαξν, ην : αρηβάδα, θαγώζηκν όζηξαθν -αηδνίν - κηθ. βξαδύλνπο ραιώ: θαηεβάδσ βάξθα - αγθπξνβνιώ κεαλάζηξνθε ηνπ εξγάηε ή ηνπ βηληζηνύ- κατλάξσ (βι.ι.) ρακαιίθα, ε : ηνπξθ. hamal (=αρζνθόξνο) : πάληλν επίζηξσκα ζηελ πιάηε ηνπ αρζνθόξνπ, κηθ. επηξ. αγγαξεία, άδηθα ρακζίλη, ην : αξαβ. chamsin (=πελήληα) : ξηπέο νξκεηηθνύ βνξείνπ αλέκνπ πνπ πλέεη ώξεο κεηαθέξνληαο ζύλλεθα ζθόλεο ςειώλσ : αλεβαίλσ θαηά κήθνο ηεο ιίληαο (βι.ι.) ςσκάθηα, ηα : ηξαπνπιόραξηα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ

ΜΙΚΡΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΜΙΚΡΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Α Αβάνες, οι : τα πούρα Αβάνας αγάντα : ιταλ. agguanta: πιάσου γερά, κράτα / αγάντα καδένα: κράτα γερά την αλυσίδα / η αγάντα : πάσσαλος πρόσδεσης του σκάφους

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο.

Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο. Σει. 1 από 7 Πεξίζιαζε πνπ νθείιεηαη ζε Ειηθνεηδή Δνκή (Σύλνιν κνλάδσλ: 10) Εηζαγωγή Η εηθόλα ηεο πεξίζιαζεο ησλ αθηίλσλ Χ από ην DNA (Δηθ. 1) πνπ ιήθζεθε ζην εξγαζηήξην ηεο Rosalind Franklin, γλσζηή σο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΧΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΑΔΑ: 45ΟΕ469Β4Μ-ΚΛΚ ΠΡΟΚΛΖΖ (Απ. Γιαγωνιζμού 28/2011) Αξ. Πξση.920000/1125-11

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα