o αγθσλάξη, ην : αθξνγσληαίνο ιίζνο - ζηήξηγκα, πξνζηάηεο o Αε-Γηώξγεδεο : αγγιηθά λνκίζκαηα πνπ θέξνπλ ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "o αγθσλάξη, ην : αθξνγσληαίνο ιίζνο - ζηήξηγκα, πξνζηάηεο o Αε-Γηώξγεδεο : αγγιηθά λνκίζκαηα πνπ θέξνπλ ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ"

Transcript

1 Α Αβάλεο, νη : ηα πνύξα Αβάλαο αγάληα : ηηαι. agguanta: πηάζνπ γεξά, θξάηα / αγάληα θαδέλα: θξάηα γεξά ηελ αιπζίδα / ε αγάληα : πάζζαινο πξόζδεζεο ηνπ ζθάθνπο /αγαληάξσ : ππνκέλσ, αληέρσ αγθσλάξη, ην : αθξνγσληαίνο ιίζνο - ζηήξηγκα, πξνζηάηεο Αε-Γηώξγεδεο : αγγιηθά λνκίζκαηα πνπ θέξνπλ ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ αζάιε, ε: θαπληά - δεζηή ζηάρηε - είδνο θπηνύ ατλάο, ν: ην πίζσ κέξνο ηνπ θαξαβηνύ ατπόηδη, ην : ηηαι. pggia : ηαιάληεπζε/ βίξα πόηδη: ηξαβήμηε δπλαηόηεξα ηελ άγθπξα αθνπξκάδνκαη : αθνπγθξάδνκαη, πξνζπαζώ λ' αθνύζσ - ζπκκνξθώλνκαη αιάληζηα, ε : ηηαι. lancia : ιάληδα, ιέκβνο, βελδηλάθαηνο αιάηη ηνπ Καξιζκπάλη : θαζαξηηθό θάξκαθν πνπ παξαζθεπάδεηαη ζηε ινπηξόπνιε Καξιζκπάλη ηεο Σζερνζινβαθίαο αιηάλα,ε : ηηαι. altana : κηθξόο αλζόθεπνο - εμώζηεο, ηαξάηζα άιηεο, ν : θσηεηλόο ζεκαηνδόηεο Ακκνο, ε : ε έξεκνο ακπαληνλάξσ: ηηαι. abbandnnare : εγθαηαιείπσ ακπαξηηδήο,ν : ηνπξθ. ambar: ν επηζηάηεο ηνπ ακπαξηνύ ακθηιύθε,ε : ραξαπγή αλαζκίδα, ε : κηθξή γνπξνύλα αλάζηξνθε,ε : αιιαγή πνξείαο ηνπ ζθάθνπο κε ηελ πιώξε ζηνλ άλεκν, βόιηα αλεκνδόρνο, ε : θπιηλδξηθόο ζσιήλαο ζηό αλώηεξν θαηάζηξσκα γηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ αέξα αλεκνιόγην, ην : 1. ζηελ ππμίδα, ην ραξηί ηνπ κπνύζνπια όπνπ ζεκεηώλνληαη ηα αλεκνξξόκβηα θαη ε δηαίξεζε ζε κνίξεο από Β ή Ν πξνο ηνλ Απειηώηε ή ηνλ Εέθπξν. 2. ζηνπο ράξηεο, δύν νκόθεληξνη θύθινη ηππσκέλνη ζε δηάθνξα κέξε γηά ηε ράξαμε ζην ράξηε αληηζηνηρηώλ ή πνξεηώλ. αλεκνξνύθνπιαο, ν : αλεκνζηξόβηινο αληδέηα, ε : γαιι. anisette : ιηθέξ, από απόζηαμε αιθνόιεο κε κάξαζν θαη θνξίαλδξν θαη ηελ πξνζζήθε ζηξνπηνύ δάραξεο αληέλλα, ε : ηηαι. antenna : θεξαία αληηζηνηρία, ε : αλαγσγή πιεύζεο, ζύλνιν καζεκαηηθώλ δηνξζώζεσλ ηεο πνξείαο ηνπ πινίνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ράξηε θαη ηεο ππμίδαο. απειάηεο, ν : θύιαθαο ησλ ζπλόξσλ /δσνθιέθηεο απίθνπ : ηηαι. a picc :θαζέησο, ε ζέζε ηεο άγθπξαο ηελ ώξα πνπ πξόθεηηαη λα απνζπαζζεί από ην βπζό/ είκαη απίθν : είκαη έηνηκνο γη αλαρώξεζε αιιά θαη πξνζαξηεκέλνο απνθξηζάηνξαο, ν : καληαηνθόξνο

2 Β απνζπόξη, ην : ζηεξλνπαίδη αξάθ, ην : είδνο ξαθήο ησλ αξαβηθώλ ρσξώλ ηεο Αλ. Μεζνγείνπ Αξκίδα, ε : αζηεξνεηδήο πνπ αλαθαιύθζεθε ην 1903 άξκπνπξν, ην : ηηαι. alber : ν ηζηόο, ην θαηάξηη ηνπ πινίνπ αξόδν, ην : ηηαι. a rta : πινίν πνπ βξίζθεηαη καθξηά από ηελ αθηή θαη ζε αλακνλή γηά αλαρώξεζε αζέλην, ην : ηηαι. a segn : έηνηκν ζηε ζέζε ηνπ- ηαμε, εππξέπεηα αζηξίηεο, ν : ην θίδη ακκνδύηεο ή έρηδλα αζηξνιάβνο, ν : θπθιηθόο ράξηεο αζηέξσλ πνπ κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη, ώζηε λα ππνινγίδεη θαλείο ηηο ζέζεηο ηνπ ήιηνπ θαη ησλ αζηεξηώλ ζε νπνηαδήπνηε ώξα ηεο κέξαο νινθιήξνπ ηνπ ρξόλνπ. άζηξν ηεο Αλαηνιήο : ε Πνύιηα, ε Αθξνδίηε άζηξν ηεο ηξακνπληάλαο : ν πνιηθόο αζηέξαο άζηξν ηνπ Αικπνξάλ : θάξνο ζην ΝΓ άθξν ηεο λήζνπ Αικπνξάλ, Α ηνπ Γηβξαιηάξ, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε κπζηθή Ωγπγία ηνπ Οκήξνπ άζηξν ηνπ Βνξξά : ν πνιηθόο αζηέξαο απιόο, ν : ζηδεξνζσιήλαο ησλ αηκνιεβήησλ ζε ζρήκα απινύ - ζηδεξέληα ή ραιύβδηλα όπια εθηόμεπζεο ησλ ''αζηέξσλ'' θαηά ηηο λπρηεξηλέο ζεκάλζεηο αρηαξκάο, ν : ηνπξθ. aktarmah :ε κεηαβίβαζε από πινίν ζε πινίν επηβαηώλ θη εκπνξεπκάησλ, ην ηξαλζπόξην, ην ηξάλδηην βάξδα : βελ. vardar: παξακέξηζε! βάξδηα, ε : βελ. vardia : ζθνπηά, θξνπξά / ν ινζηξόκνο ηεο βάξδηαο : ν λαύθιεξνο βαξδηόια, ε : ηηαι. guardila :ζθνπηά από ζπξξακκέλν παλί ή μπινθαηαζθεπή γηα ηελ πξνθύιαμε από ηηο θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο - ηα θηεξά ζηα πιατλά ηεο γέθπξαο - ζθνπηά ζην θαηάξηη γηά ηελ παξαηήξεζε ηνπ νξίδνληα βαηζηκάλεο, ν : αγγι. watchman : απηόο πνπ επηηεξεί, πνπ θάλεη βάξδηα βειόλη, ην : 1. ν βεινλνεηδήο καγλήηεο ηεο ππμίδαο 2. ε θεξαία ηνπ γεξαλνύ, ε κπίγα 3. ύλδεζκνη ηνπ πεδαιίνπ κε ην πνδόζηξσκα βεξίλα, ε : γαιι. verine :θόκπνο, ζηξίςηκν ησλ ζθνηληώλ, λήκαηα, θαιώδηα βήζζαιν, ην : ιαηηλ. bessalis :ην ηνύβιν βηβάξη, ην : ιαηηλ. vivarium : ηρζπνηξνθείν, ςαξνιίκλε βηδάληα, ηα : ηηαι. guadagn : ππόινηπα πνηώλ κε ηα νπνία λόζεπαλ νη ηαβεξληάξεδεο απηό πνπ ζέξβηξαλ βίληζη, ην : αγγι. winch :ζθνηλί, αιπζίδα, βαξνύιθν, γεξαλόο βηξάξσ : ηηαι. virare : ζηξέθσ ην βαξνύιθν γηα λα ζεθώζσ ηελ άγθπξα, θεύγσ

3 Γ Γ βόξηα, ε : ηηαι. vlta :θνξά, ζηξνθή, αλάπξσξε αιιαγή πνξείαο ηζηηνθόξνπ, πεξηθνξά ηνπ ζθνηληνύ γύξσ από άιιν ζθνηλί ή άιιν αληηθείκελν βνζηηιίδη, ην : θόθθηλν δπλαηό θεθαιινλίηηθν θξαζί βνπξιίδνκαη : ηηαι. burlare : ιπζζνκαλώ, εξεζίδνκαη, δαιίδνκαη βνπηζί, ην : βπηίν, βαξέιη βξεράκελα, ηα : ηα ύθαια, ηα κέξε ηνπ πινίνπ θάησ από ηελ ίζαιν γξακκή. γαδέηηα, ε : ηηαι. gazzetta : ε εθεκεξίδα γαδί, ην : αξαβ. kazy = κεηαμσηόο : γάδσκα, κηθ. θνξντδεύσ γαιέηα, ε : βελ. galeta :μύιηλνο δίζθνο ζηελ θνξθή ησλ θαηαξηηώλ θαη ηνπ ηζηνύ ηεο ζεκαίαο, ην επίκειν ηεο ειαθάηεο ηνπ ηζηνύ - είδνο παμηκαδηνύ γάζζα, ε : ηηαι. gassa : λαπηηθόο θόκπνο, θνκπνζειεηά κε ηελ νπνία γίλεηαη ε πξόζζεζε ή ε ζύλδεζε κε άιιν ζθνηλί ή θεξαία γεκηηδήο, ν : ηνπξθ. yemici : ν παιεόο λαύηεο, ν ζαιαζζόιπθνο - εηξσληθά ν αζαιάζζσηνο πνπ θνκπνξξεκνλεί γεύσ : θάλσ θάπνηνλ λα γεπηεί, ηνπ θάλσ ην ηξαπέδη γηαηάθη, ην : ηνπξθ. yatak : θιίλε, ηόπνο δηακνλήο, θαηάιπκα γηεξλέ : όξνο ηεο θνηλήο λαπηηθήο δηαιέθηνπ πνπ ζεκαίλεη ''κόληκα'', ''ζηαζεξά''. γηνύζεξ, ην : γηνύζνπξη, καύξν ζθιεξό θνξάιιη γθξηδόια, ε : καιη. gisila : ππμηδνζήθε, θαπάθη πνπ ζθεπάδεη ηε λύρηα ηελ ππμίδα γηά λα κε βγαίλεη ην θσο θαη εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα. γθξόο : αγγι. grss :δηεζλήο όξνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ν θπβηζκόο όισλ ησλ θιεηζηώλ ρώξσλ ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ. 1 γθξνο= 2,8317 κ³. γθξνο κπώλθεξ : αγγι. grss bunker :κέξνο ηνπ πινίνπ ζην νπνίν θπιάζζεηαη θάξβνπλν ή πγξά θαύζηκα, ακπάξη θνληά ζηα θαδάληα γιίλα, ε : ιίπνο, βξσκηά- κηθ. γινηώδεο άλζξσπνο γξαδάξσ : ηηαι. graduare : κεηξώ, βξίζθσ ηελ ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ κε γξάδν (= κε ππθλόκεηξν) γξαδειάδεο, νη : ηηαι. gradeladi :μύιηλεο ζθαισζηέο, γεληθώο νη ζθαισζηέο ζην ιεβεηνζηάζην. γξακκαηηθόο, ν : ππνπινίαξρνο, ελίνηε θη ν ινγηζηήο γξακκαηηθόο, ν : ππνπινίαξρνο, ελίνηε θη ν ινγηζηήο γύξα, ε : ραιθάο, θνιιάξν γύθηνο, ν : ν λαύηεο ηεο κεραλήο δέθηεο, ν : ζπζθεπή πνπ εγγξάθεη ηα εθπεκπόκελα ζήκαηα δειέγθνπ: βελ. dilg :ακέζσο, επζύο, επηηόπνπ

4 Δ Ε Ι Κ. δεζπέηδα, ε : βελ. despensa :δηαλνκείν, ζθεπνζήθε, απνζήθε θύιαμεο ηξνθίκσλ πξνο δηαλνκήλ δέζηξα, ε : ζηδεξέλην θνισλάθη πνπ δέλνπλ ηνπο θάβνπο δηάθη, ην : ηηκόλη δηνζθνξίλε, ε : πνιύ δειεηεξηώδεο αιθαινεηδέο από ηελ δηνζθνξέα δηπιαξώλσ : θέξλσ ην ζθάθνο δίπια ζε άιιν, πιεπξίδσ δξόκνο, ν : ιαζξέκπνξνο, θνληξακπαηδήο εμάληαο, ν : όξγαλν γσληνκεηξηθό πνπ πξνζδηνξίδεη κε αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πινίν θαηα ηνλ πινύ. Σν όλνκά ηνπ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δηαζέηεη βαζκνινγηθή θιίκαθα πνπ εθπξνζσπεί ην 1/6 ηνπ θύθινπ. Δσζθόξνο, ν : άιιν όλνκα ηνπ πιαλήηε Αθξνδίηε δαβώλσ : ζηξαβώλσ, κηθ. απνβιαθώλσ ηβηιάη, ην : αγγι. heaving line :ιεπηό ζθνηλί, ηξάβεγκα ηνπ ζθνηληνύ ηππάξην, ην : κηθξή βνεζεηηθή κεραλή πνπ θηλεί αληιία ηζηόο, ν : ην θαηάξηη ηεο πιώξεο θαβαηδάξσ : βελ. cavetzar : παξαθάκπησ αθξσηήξη θαβίιηα, ε : ηηαι. caviglia : ζθνηλί κε νμύ άθξν γηα λα πεξλά εύθνια από ηνπο ηξνρίινπο - θαζεκηά από ηηο αθηίλεο ηεο ξόδαο ηνπ πεδαιίνπ - αηζάιηλν εξγαιείν γηα λα αλνίγνπλ ηα έκβνια ησλ ζθνηληώλ θαη λα θηηάρλνπλ γάζεο (βι.ι) θάβνο, ν : ηηαι. cav : απνθξεκλν αθξσηήξη - ρνληξό ζθνηλί / παίξλσ θάβν : θαηαιαβαίλσ θαζεηή, ε : αιηεπηηθό εξγαιείν, απν ζπλεζηζκέλν λήκα κε αγθίζηξη ζηελ άθξε, θη έλα κηθξό βάξνο πνπ ζπληειεί ζηελ θαηαβύζηζε ηνπ άγθηζηξνπ θαιάδα, ε : βελ. calada :βύζηζκα αιηεπηηθώλ δηρηπώλ. θαιακίδα, ε : ην ςαξαδηθν θαιάκη θαιάξσ : ηηαι. calare : καδεύσ ηα παληά - θάλσ λεξά - αθήλσ, δηαξξέσ, ξίρλσ δίρηπα θαιαηδήο, ν : ηνπξθ. kalayci : γαλσηήο, θαζζηηεξσηήο ραιθσκάησλ. θαιαθαηίδσ : ηηαι. calafatare :πηζζαξσ ηα θελά - βαηεύσ, πεδάσ θακπαληέο, νη : ρηππήκαηα ηεο θακπάλαο ηεο γέθπξαο ή ηνπ κεραλνζηαζίνπ γηά ηηο αιιαγέο ηεο ώξαο. θακπνύλη, ην : ππόζηεγν ηεο πιώξεο γηα ηε ζηέγαζε ησλ αλδξώλ ηνπ πιεξώκαηνο ζε θαθνθαηξία θαλαιέην, ην : ηηαι. canalett :απιάθη, ξπάθη, ζαιάζζηα δίνδνο θαλνθηάιη, ην : ηηαι. canncchiale : όξγαλν γηά ηελ παξαθνινύζεζε αληηθεηκέλσλ από πνιύ καθξπά

5 θαληειίηζα, ε : βελ. candelizza : 1. ζπζθεπή πνπ αλαξηάηαη ζηα πιεπξά ηνπ πινίνπ θαη ζηελ νπνία ζηέθεηαη ν εξγάηεο πνπ επηζθεπάδεη ή ρξσκαηίδεη ην πινίν. 2. ε θαληειίηζα ηνπ θιώθνπ : ε ππέξα ηνπ αηέξκνλνο 3. Κόκπνο επηδέμηνο ρξεζηκνπνηνύκελνο γηά ηελ αλύςσζε αλζξώπνπ ζηα μάξηηα. θαληίλη, ην : ηηαι. cantin :ε νμύηεξε ρνξδή ησλ εγρόξδσλ νξγάλσλ, κηθ. ζηελ εληέιεηα, θνκςόο. θαπειώλσ : ηηαι. cappell : βάδσ ηνπο θάβνπο (βι.ι.) ζηηο δέζηξεο θάπνο, ν : ηηαι. cap :αξρεγόο - ν αξρεγόο ηεηξασξίαο - κέξνο μεξάο πνπ αλαδίεηαη από ηε ζάιαζζα. θαξαβνθάλαξν, ην : πινίν πνπ ρξεζηκεύεη σο πισηόο θαλόο, αγθπξνβνιεκέλν θνληά ζε επηθίλδπλα ζεκεία, πθάινπο θιπ θαξακνζόιη, ην : εθ ηνπ ηνύξθνπ λαπάξρνπ ηνπ 14νπ αη. Καξά Μνπζέι : βαξύ αληηθείκελν πνληηζκέλν κε πισηήξα ζηελ επηθάλεηα γηά ηελ επρεξή αγθπξόδεζε ηνπ εθνιθίνπ - είδνο ηζηηνθόξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ην ν ζύλδεζκνο ησλ αγθπξώλ, ν ακθηδέηεο. θαξαληί, ην : ζθακπαλέβαζκα ηνπ θαξαβηνύ εμαηηίαο ζαιαζζνηαξαρήο πνπ ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ παύζε ηνπ αλέκνπ, θνπζθνζαιαζζηά. θαξξέ, ην : γαιι. carre : ν κεζόδεζκνο, ηεηξάγσλν δηακέξηζκα ηνπ πινίνπ πνπ ρξεζηκεύεη σο εληεπθηήξην ή εζηηαηόξην. θάξηα, ε : ηηαι. carta :ν θαζέλαο από ηνπο ηξηαληαδύν αλεκόθνκβνπο ηνπ αλεκνινγίνπ (βι.ι.) θαξηίλη, ην : ηηαι. quartin :ην 1/4 ηνπ ξόκβνπ θαηά ηηο δηαηξέζεηο ησλ παιαηώλ αλεκνινγίσλ(βι.ι.) θάξην, ην, θαη θνπάξην, ην : ηηαι. quart :1/4 θάζζαξν, ην : ηηαι. casser :ην επίζηεγν πάλσ ζηελ πξύκλε, ππεξπςσκέλε γέθπξα - εηδηθό δηακέξηζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηά θαπληζηήξην από ηνπο επηβάηεο ηεο α ζέζεο - πύξγνο θξνπξίνπ θαηξακόθσινο, ν : λαύηεο ηεο θνπβέξηαο θηαιάξσ : ηηαι. chiale :θνηηώ κε θπάιη, παξαηεξώ κε ελδηαθέξνλ θιεηδηά, ηα : θπξηά ζηδεξέληα θνκκάηηα κε παρύηεξα άθξα θαη δηάηξεηα ώζηε λα πεξλά γόκθνο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο νη θξίθνη κηάο αιπζίδαο θνθθηλόθσινο, ν : λαύηεο ζθαξθαισκέλνο ςειά - είδνο πηζήθνπ - ην πηελό θνηλίθνπξνο θνθό, ην : ε θνθατλε θόληξα, ηα : ηηαι. cntra :ξπζκηζηηθνί θαη αζθαιηζηηθνί θνριίεο θόληξα γέθπξα, ε : ην ζεκείν πάλσ από ηελ γέθπξα, ζην νπνίν βξίζθνληαη ε ππμίδα θαη ην ηηκόλη θνληξαζηάξσ : ηηαι. cntrastare : πάσ αληίζεηα - πάσ εγγύηεξα ζηνλ άλεκν θνξάθη, ην : ε κύηε ηνπ βαπνξηνύ θνζηάξσ : ηηαι. accstare εθ ηνπ csta = αθηή : πηάλσ ζηεξηά

6 θνηζάξσ : ηηαι. czzare :ζπλδέσ, πξνζαξηώ, πιεπξίδσ - πεξλάσ θξίθν ή αγθίζηξη κέζα από θξίθν θνπβέξηα, ε : βελ. cverta :ην θαηάζηξσκα θνπβνύζη, ην : ηνπξθ. kvus :ην ππεξπςσκέλν παξαπέην ηνπ ακπαξηνύ, αίζνπζα, ρώξνο ύπλνπ θνπίλα, ε : αγγι. queen :έθθξαζε ησλ λαπηηθώλ γηά ηνπο νκνθπιόθηινπο ησλ ιηκαληώλ θνππαζηή, ε : ην αλώηαην ρείινο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ πινίνπ - ρεηξνιαβή θξέλη, ην : γαι. crane :γεξαλόο πεξηζηξεθόκελνο, πεξηζηξνθηθό βίληζη θξνπδέην, ην : βελ. crseta :ην δίδπγν ηνπ κεγάινπ επηζηειίνπ - ινύθη γύξσ από ην θαηάζηξσκα, γηα λα θεύγνπλ ηα λεξά Λ ιακαξίλα, ε : βελ. lamarin : ιεπηό κεηαιιηθό έιαζκα - αξξώζηεηα πνπ πξνζβάιιεη θαη ηξειαίλεη ηηο γάηεο ζηα θνξηεγά πινία ιακπόγπαιν, ην : ε παηδεξαζηία ιάληδα, ε : βελ. lanza :καζηέιιν, μύιηλν δνρείν γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζθεπώλ - ε ιέκβνο ιίληα, ε : ηηαι. linea :ε γξακκή ηνπ Ιζεκεξηλνύ, θαη' επέθηαζηλ θαη ηνπ ηξνπηθνύ ινζηξόκνο, ν : ηηαι. nstrm : ν πξώηνο ππαμησκαηηθόο ηνπ πιεξώκαηνο, ν λαύθιεξνο ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ Μ καγθάξσ : βελ. mancar :θνπάδσ, ζηακαηώ - απνηπγράλσ, ζθάιισ κατλάξσ : ηηαι. mainare :ππνζηέιισ, θαηεβάδσ ηα παληά καθαξάο, ν : ηνπξθ. makara :ηξνραιία, θαξνύιη καιαθξάληδα, ε : ηηαι. mal di Francia : ε γαιιηθή αξξώζηεηα, ε ζύθηιε καλνύβξα, ε : βελ. manvra : ρεηξνζκόο δηεύζπλζεο ηνπ ζθάθνπο καξέα, ε : ηηαι. marea :παιίξξνηα καξθόλεο, ν : αζπξκαηηζηήο (εθ ηνπ νλόκαηνο ηνπ εθεπξέηε ηνπ αζπξκάηνπ ) κάζθα, ε : ιαη. masca :ε παξεηά ηεο πιώξεο καηίδσ : ελώλσ, κπαιώλσ καηηθάπη, ην : ηνπξθ. matkap : ηξππάλη καηζαθόλη, ην : ηηαι. mazza : ζθπξί γηά λα βγάδνπλ ην ρξώκα ή ηε ζθνπξηά από ηηο ιακαξίλεο καύξε κπάιια : πςώλεηαη ζηνλ πξσξαίν ηζηό σο ζεκάδη αγθπξνβνιίαο, ελώ δύν κπάιιεο πςσκέλεο ζηνλ ηζηό πάλσ από ηε γέθπξα ζεκαίλνπλ αθπβεξλεζία καπξνκάηα, ε : ε καύξε κύηε ηεο πέλλαο, ε πέλλα κεζελέδα, ε : αιηεπηηθό λήκα (εθ ηεο ηηαιηθήο πόιεσο Μεζζίλαο) κεηδαξόιη, ην : βελ. mezzarula :θπαιίδην κε άκκν γηά ηνλ θαλνληζκό ησλ σξώλ ησλ δπηώλ, είδνο θιεςύδξαο

7 Ν κόια ηπάλην : ηηαι. mlla in band :ραιάξσζε, ακόια ηα ζθνηληά κνληηάξσο : θαηξόο - ηώξα κνξάβηα, ε : ηηαι. mravia : εθιεθηή βαθή, ρξώκα εμαηξεηηθήο αληνρήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηά ηε βαθή ησλ πθάισλ ηνπ πινίνπ κνπξάγην, ην : βελ. muragia :ε πξνθπκαία κπάγθνο, ν : ηηαι. banc : ε μέξα, ν ύθαινο κπαιόληα, ηα : βελ. baln :παξαβιήκαηα ζθαηξηθά γηά ηελ πξνζηαζία ησλ πιατλώλ ησλ πινίσλ κπαξθάξσ: ηηαι. imbarcare :επηβηβάδνκαη, θεύγσ κε πινίν σο λαπηηθόο κπαξθέηηα, ε : ηηαι. barchetta :ε βαξθνύια - όξγαλν κέηξεζεο ηαρύηεηνο κπάξθν, ην : ηηαι. barc :παιηό ηζηηνθόξν - ην κπαξθάξηζκα κπαξνύκα, ε : ηηαι. barma : ζθνηλί κε ηό νπνίν πξνζδέλεηαη ε βάξθα ζε θάπνην ζηα0εξό ζεκείν ζηελ μεξά ή ζε άιιν ζθάθνο, γηά λα ην ηξαβήμνπκε κπάζζεο, νη : ακπαζζαδνύξεο, κπάζζεο ζηεξηέο (βι.ι.) κπαζηνύλη, ην : βελ. bastn :ην δόξαην ησλ ηζηηνθόξσλ κπαηάξσ : ηηαι. battere :αλαηξέπνκαη θη αλαηξέπσ, ηνπκπάξσ - αιιάδσ πέηαζκα ζηα παληά θαηά ηελ βόιηα (βι.ι.) κπάθα, ε : ηηαι. baff : ν ζειπθόο θέθαινο, απ' όπνπ βγαίλεη ην απγνηάξαρν, αιιά θαη ην ςαξόιαδν κε ην νπνίν πεξλνύζαλ ηα ζύξκαηα - κηθ. βαξηά κπξσδηά κπίγα, ε : ηηαι. biga :θνξησηήξαο, γεξαλόο κπίληα, ε : ηηαι. bitta : ε δέζηξα κπνπάκπεο, ν : αξάπεο ζπξσξόο κπνπγάδη, ην : ηνπξθ. bgaz :ζηελό κέξνο ζάιαζζαο κεηαμύ δύν ζηελώλ, δίαπινο, θαλάιη - ε κπνύθα, ην ζηόκην ησλ ηρζπνηξνθείσλ κπνπθαπόξηα, ε : βελ. bucaprta :ζπξίδα θόξησζεο κπνπικέο, ν : ηνπξθ. blme : μύιηλν εζσηεξηθό ρώξηζκα ηνπ πινίνπ, κή κόληκν, γηά εηδηθέο θνξηώζεηο κπνπλάηζα, ε : βελ. bnazza :ε λελεκία, ε γαιήλε : κπνπλαηζάξσ= γαιελεύσ κπνύζνπιαο, ν : ηηαι. bussla : ε ππμίδα, ν πξνζαλαηνιηζκόο κπξαηζόιη, ην : ηηαι. braccil :ζηήξηγκα ζε ζθάθνο κπξηγθαληίλη, ην : ηηαι. brigantin : είδνο θατθηνύ λαύινο, ν : θνξηίν πιεξσκέλν γηά κεηαθνξά - ην αληίηηκν θόξησζεο ή κεηαθνξάο ληηζεξάδα, ε : ηηαι. incerata :αδηάβξνρν από κνπζακά ληόθνο, ν : αγγι. dck :λενδόρνο, ηκήκα εκπνξηθνύ ιηκαληνύ κεηαμύ ηνπ βαζηθνύ θξεπηδώκαηνο θαη ησλ πξνβιεηώλ ηνπ - είδνο πθάζκαηνο

8 Ξ Ο Π ληνθνπκάλεο, ν : αγγι. dnkey man :αξρηζεξκαζηήο, ινζηξόκνο ηεο κεραλήο ληνπαληέξεο, ν : ηηαι. dgana=ηεισλείν : ηεισλεηαθόο - θνξηνεθθνξησηήο ηεισλείνπ ληνύγα, ε : ηηαι. dga :ζαλίδα βαξειηνύ ληνύθηα, ηα : βελ. ducia : ζπείξεο ζθνηληνύ ή ζπξκαηόζθνηλνπ - ύπλνο ληξάγα, ε : ηηαι. draga : θαγάλα, βαζπθόξνο = πισηό κεράλεκα γηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ βπζνύ ή ηελ εθβάζπλζε ιηκαληώλ μαγεξίδσ : βγάδσ ζηνλ αέξα, δηαιαιώ μάη, ην : ιαη. exagium : αληαπόδνζε, ακνηβή μεθαπειιώλσ : βγάδσ ηνπο θάβνπο(βι.ι.) από ηηο κπίληεο (βι.ι.) - βιέπε θαη : θαπειιώλσ μειηκπάξσ : με + ηηαι. libare :ειαθξώλσ ην πινίν μεθνξηώλνληαο κέξνο ηνπ θνξηίνπ ζε άιιν κηθξόηεξν πνπ ζα κπεί ζηα ξερά λεξά, κηθ. ηειεηώλσ, αδεηάδσ, μνθιάσ μεκπαξθάξσ: αληηζ. κπαξθάξσ (βι.ι.) μελεξίδσ : ράλσ ηα λεξά κνπ, βγαίλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο - αιιάδσ ην λεξό γηά λα θύγεη ε αξκύξα θη ε πηθξίια - ζπλέξρνκαη από κεζύζη - νπξώ μεξαπνμπιώλνκαη : πέθησ μεξόο ζαλ μύιν - θνηκάκαη άθακπηνο - πεζαίλσ μεζηειιηάδσ : δηαιύσ, μεκνληάξσ μίδη (ν θαηξόο) : δξηκύο ζνξόθνο όθην, ην : ηηαι. cchi : ηξύπα απ' όπνπ πεξλάεη ε αιπζίδα ηεο άγθπξαο Οιιαληέδνο, ν : νιιαλδηθό πινίν νξγπηά, ε : αξρ. ει. νξέγσ : αγγιηθή κνλάδα κήθνπο ίζε κε 1,83 κ. νξζνπισξίδσ : βάδσ πιώξε πάλσ ζηνλ θαηξό όξηζα : ηηαι. rza : ζηξέςε ηελ πιώξε πξνο ηνλ άλεκν νρηώ-δέθα, ε : βάξδηα, ηεηξασξία παίξλσ θάησ : θαηεβάδσ παλί ή ζεκαία - δηνπηεύσ παιηλώξην, ην : όξγαλν κε ην νπνίν βξηζθόηαλ παιηόηεξα ην αδηκνύζην ηνπ ήιηνπ, κε ζπλδηαζκό ηεο ώξαο, ηεο ειηαθήο θιίζεο θαη ηνπ πιάηνπο παληόιν, ην : ηζπ. panyl : πιάηνο βάξθαο- κηθ. πάηνο ζθεύνπο παξάιιαμε, ε : ε δηαθνξιά αλάκεζα ζηε δηεύζπλζε ηνπ Βνξξά πνπ δείρλεη ε ππμίδα θαη ζηελ πξαγκαηηθή ζέζε - ηξόπνο ειέγρνπ ηνπ πινπ κε αλαθνξά ζε θάπνην ζεκείν ηεο αθηήο παξαπέην, ην : ηηαι. parapett : ην ζηεζαίν ηεο γέθπξαο παξαηηκνληά, ε : θαθόο ρεηξηζκόο ηνπ ηηκνληνύ παζζαηδέξηθν, ην : ηηαι. passaggi :πινίν κε ζηαζεξό δξνκνιόγην

9 Ρ παηαξάζν, ην: βελ. patarazz :ν παξάηνλνο, ην ζθνηλί ηνπ κεγάινπ επηζηπιίνπ ηνπ πινίνπ παρηώλαο, ν : ηεηξάγσλε ιέκβνο ρσξίο θαξίλα πεζακέλνο, ν : θαηώηαηεο πνηόηεηαο ιαζξαίν πνπ θάπνηνο ην πνπιάεη πνιύ θζελά, ην ''ζθνηώλεη'' πεηζκαηηθή, ε : ζθύξηγκα πινίνπ πηιόηνο, ν : αγγι. pilη :νδεγόο βαπνξηνύ, πινεγόο πηινηίλα, ε : ηηαι. piltina : ε πινεγίο, ην πινηάξην πνπ κεηαθέξεη ηνλ πηιόην ζην πινίν πνπ πξόθεηηαη λα αλαιάβεη. πηλά, ηα : ηηαι. pennne : ηα εμώηαηα άθξα ηνπ θέξαηνο ηνπ επηδξόκνπ πηλέιιν, ην : είδνο ζπαζηήο άγθπξαο πιεπξηθά, ηα : δύν θαλνί πνπ απνηεινύλ κέξνο ησλ πιντθώλ θαλώλ ηνπ πινίνπ πνδίδσ : κέλσ πξνζσξηλά ζε απάλεκν κέξνο ιόγσ θαθνθαηξίαο - απνκαθξύλσ ηελ πιώξε από ηελ θαθνθαηξία ηνπ αλέκνπ πνδόζηακν, ην : ην θνξάθη (βι.ι.) ηεο πξύκλεο πόκπα, ε : ηηαι. pmpa :αληιία Πνξηνιάλεο, νη : λαπηηθνί ράξηεο πνζηάιη, ην : ηηαι. pstale : επηβαηεγό ή ηαρπδξνκηθό πινίν πόηδη, ην : ηηαι. pggia : ηαιάληεπζε, ππνζηξνθή ηνπ πινίνπ πνύζη, ην : ηνπξθ. pus :νκίριε, θαηαρληά πξαηηγάξσ: ηηαι. pratigare : παίξλσ πξάηηγν, ειεπζεξνθνηλσλώ πξηάξη, ην : βάξθα πνπ ζπξώρλνπλ κε θνληάξη πξνβέηδν, ην : βελ. prvenza :απόηνκε κεηαβνιή ηνπ αλέκνπ από λόηην ζε δπλαηό βόξεην πξνβνιή, ε : ζύζηεκα ραξηνγξαθηθήο παξάζηαζεο ζε επίπεδν ηεο θακπύιεο επηθαλείαο ηεο Γεο πξνπέιια, ε : αγγι. prpeller : έιηθαο γηά ηελ ώζεζε ηνπ πινίνπ πξνπζζαιίδηθν, ην : ην ραζίο ηεο Πξνύζζαο, θεκηζκέλν γηά ηελ πνηόηεηά ηνπ πξύκα : θαιώο - άλεκνο από ηελ πιώξε πξύκα πιώξα : ζ' όιν ην κήθνο ηνπ πινίνπ ξάδα, ε : ηηαι. rada : αλνηθηό θη επξύρσξν αγθπξνβόιη, αλνηθηόο πξνιηκέλαο ξέιη, ην : αγγι. rail : θηγθιίδσκα ξεκνύξθην, ην : βελ. remurchi : ην ξπκνύιθεκα αιιά θαη ην ξπκνπιθό πινίν - είδνο ζθνηληνύ ξεκνύζθν, ην : βνξεηαλαηνιηθόο ςπρξόο άλεκνο - ππνςία, εηθαζία - ξίζθν, παξάηνικε πξάμε ξεκπάξηα, ε : ηηαι. ribalta : θαηαπαθηή - άλνηγκα παληεινληνύ ξέζηα, ηα : ηηαι. rest :ζεηξά κεηαιιηθώλ παμηκαδηώλ ελσκέλσλ ζε επίκεθεο ζρήκα

10 ξεζηία, ε : ηηαι. rastiare : παιηλδξόκεζε ηνπ θύκαηνο από ηελ αθηή, αθαλόληζηνο θπκαηηζκόο ξεθόξηζν, ην : ηηαι. rinfrz :ελδπλάκσκα, ελίζρπζε ησλ ζρνηληώλ, ζθίμηκν ησλ ζθελώλ ηνπ ηηκνληνύ ξίγια, ε : ιαη. regula : ν ράξαθαο, γξακκή ραξαγκέλε ζην ράξηε, ν παξάιιεινο ξηζάιην, ην : ηηαι. risalt : έθνδνο, επίζεζε πεηξαηώλ ζην πινίν ξνιάξσ : ηηαι. rllare : θάλσ πόηδη (βι.ι.) ξόηα, ε : ηηαι. rta : πνξεία πινίνπ ξνπθόιπκπεο, νη : ξνπθήρηξεο ζαιακάζηξα, ε : ηηαι. salmastra : πιέμηκν, ζθνηλί πιεγκέλν ζάιπα, ε : ην ζαιπάξηζκα ζαιηάξσ : ηηαι. saltare :πεδάσ, μεθεύγσ ακπάλ, ην : κηθξό πνηακόπινην ησλ θηλεδηθώλ αθηώλ, ζθεπαζκέλν ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θαηνηθία ζακπάλη, ην : ζθνηλί κε ην νπνίν δέλνληαη βαξηά αληηθείκελα γηά αλύςσζε ή νη βάξθεο ζάληαιν, ην : θνξηεγό πινίν πνπ κνηάδεη κε ζθνύλα ζαξαληαπνδαξνύζα, ε : καθξύ ηειεγξαθηθό ζήκα ζεκαδνύξα, ε : θάζε είδνπο όξγαλν ζήκαλζεο ζηληάιν, ην : βελ. signal : ζπλζεκαηηθή εηδνπνίεζε απ' ην πινίν πξνο ηνπο λαύηεο ζηελ μεξά ζηςάληε(ο), ν : αγγι. shipside :ρώξνο αλεθνδηαζκνύ - κηθ. πξνκεζεπηήο ηξνθίκσλ ζθάια, ε : ηηαι. scala : επίλεην ζθαιηέξεο, νη : ηηαι. scala :κηθξά ζθνηληά πνπ δέλνληαη νξηδόληηα ζηα μάξηηα ώζηε λα ζρεκαηίδνπλ ζθαινπαηάθηα ζθαληαγηάξσ : ηηαι. scandagliare : βπζνκεηξώ, ξίρλσ ζθαληάγην (=νξγαλν βπζνκέηξεζεο) ζθάληδα βάξδηα, ε : βελ. scansa la vardia! : αιιαγή βάξδηαο ζθαληδάξσ : βελ. scansar : αιιάδσ (θξνπξνύο ή πόδεο παληώλ ) ζθάπνπινο, ν : βελ. scapl : ν έλαο από ηνπο δύν λαύηεο ηεο βάξδηαο πνπ πεξηκέλεη λ' αληηθαηαζηήζεη ηνλ άιιν - απηόο πνπ θάλεη θνπάλα - ειεύζεξνο ζθαξκόο, ν : ε ζηακίλα ηνπ λνκέα ζθαξηάξσ : ηηαι. scartare : πεηάσ ηα άρξεζηα ζθνπιάξσ : ηηαι. sclare : παίξλσ ζηξνθή ζε αθξσηήξη - αδεηάδσ ηα λεξά ηεο ζάιαζζαο από ηνπο ζσιήλεο θαη ην θαηάζηξσκα ζπαηζάξσ : ηηαι. spazzare : ζθνππίδσ - μεκπεξδεύσ - γειώ ππεξβνιηθά ζπηξάγην, ην : βελ. spiragi : θεγγίηεο, αλαθσηίο ζηαβέλην, ην : ηηαι. sttvent : απάλεκνο, πιεύζε ζε απάλεκε πιεπξά

11 Σ ζηαληάξδν, ην : αγγι. standard : ην θνληάξη ηεο ζεκαίαο ζηήκε, ε : επηκήθε ηκήκαηα δηπισκέλνπ ζθνηληνύ - ην θνξάθη (βι.ι.) ζηνηβαδόξνο, ν : λαύηεο πνπ ζηνηβάδεη ηα εκπνξεύκαηα ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ ζηόθνινο, ν : αγγι. stkehld: ιεβεηνζηάζην, ζεξκαζηήξην ζηνύθα, ε : κπνθηνλία ζηξάιηα, ηα : ηηαι. stragli : νη αλάδξνκνη θη νη πξόηνλνη, ζθνηληά πνπ ζηεξεώλνπλ ηα επηζηήιηα ησλ ηζηώλ ζηξνθέο, νη : ν αξηζκόο ησλ πεξηθνξώλ ηνπ πξνσζηήξα ηνπ αηκνπινίνπ αλά ιεπηό ζηξσκάηζα, ηα : ηηαι. stramazz : παξάβιεκα θξεκαζκέλν ζηα πιεπξά ηνπ πινίνπ γηά λα ην πξνθπιάζζεη από ελδερόκελεο ζπγθξνύζεηο κε άιια πινία ή ηελ πξνθπκαία ζθήλεο, νη : πξνζέκαηα ηνπ ηηκνληνύ γηά λα ζθίγγεη όηαλ ραιαξώλεη θαηά ηνλ πινπ. ζθπξημηά, ε : δειώλεη δεμηά πνξεία ζθπξίρηξα, ε : όξγαλν πνπ εηδνπνηεί γηά ηελ πνξεία ηαξζαλάο, ν : ηνπξθ. tersane : λαύζηαζκνο, λαππεγείν ηαξηάλ, ην : κπάξ ζην νπνίν ζπρλάδνπλ θηλέδνη ηειώληα, ηα : νη θσζθνξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζε θαηξό ζύειιαο ζηα άθξα ζθνηληώλ θαη θεξαηώλ - αεξηθά, ζηνηρεηά ηεζζαξνράιη, ην : κηθξή άγθπξα κε ηέζζεξηο βξαρίνλεο ηδόβελν, ην : ηηαι. givane : κνύηζνο, λαπηόπαηο ηηκνληέξα, ε : ηηαι. timniera : ε πηινηίλα (βι.ι.) - δηακέξηζκα ραξηώλ ζην πίζσ κέξνο ηεο γέθπξαο ηνπξθεηί, ην : ην πισξηό θαηάξηη - ηξηγσληθό παλί ηνπ ινμνύ ηζηνύ ηεο πιώξεο ηξαβέξζν, ην : ηηαι. travers : αλαγθαζηηθή πνξεία ζε πεξίπησζε κεγάιεο ζαιαζζνηαξαρήο θόληξα ζηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ γηά λα απνθύγεη ην πινίν η7α ρηππήκαηα ησλ θπκάησλ ζηα πιεπξά ηνπ ηξαβέξζσκα, ην : ζηξνθή ηνπ πινίνπ ώζηε λα ζηξσζεί ηξαβέξζν (βι.ι.) ηξακπάθνπιν, ην : είδνο δαικαηηθνύ πινίνπ κε δύν παληά ηξηθαληό, ην : ηξίθσρν θαπέιιν ησλ αμησκαηηθώλ ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ηξηπόληη, ην : ηηαι. tre pnti :πινίν κε ηξείο γέθπξεο ηξηζίιην, ην : δίπινθν ή ηξίπινθν αξηζηεξόζηξνθν θαλλάβηλν ζθνηλί από παιηά θιώζκαηα Σξίηνο, ν : ν αλζππνπινίαξρνο ηξνκπακαξίλα, ε : ηηαι. trmbamarina : ηειεβόαο γηά ηε κεηάδνζε ερεηηθώλ ζεκάησλ κεηαμύ ησλ πινίσλ ζε θαηξό νκίριεο ηζίκα, ε : ηηαι. cima :ε θνξπθή, ε άθξε ηζηθάξη, ην : αξαβ. ziffar : ζηθόλη, αληιία

12 Φ Χ Ψ ηζνύξκν, ην : ηηαι. ciurma : θσπειάηεο ζηηο γαιέξεο, θαηάδηθνη - πιήξσκα πινίνπ θαλάξη, ην : θάξνο, θαλόο - θόκπνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη γηά ηα ζθνληύιηα ησλ ρεηξαγσγώλ, γηά ηε ζπγθξάηεζε ησλ ζρνηλέλησλ ιαβώλ ησλ θάδσλ θαλαξηέξα, ε : ε θαλνδόρε θαη ην θαλάξη ηεο θόθαο Φάηα Μνξγθάλα, ε : βξ.κπζ.mrgan LeFay,ηηαι. Fata Mrgana : ε δηεζηξακκέλε κάγηζζα αδειθή ηνπ βαζηιεά Αξζνύξνπ, ζηελ ηζηνξία ησλ Ιππόησλ ηεο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο : κηθ. αληηθαηνπηξηζκόο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, όηαλ ην ζηξώκα ηνπ αέξα πάλσ από ην λεξό είλαη πηό ςπρξό απ' όηη ζηα ςειόηεξα ζηξώκαηα. Ο ίδηνο ν Ν. Καββαδίαο ιέεη ''...ζπκβαίλεη ζηεο ηθειίαο ην ζηελό ή ζηε Νάπνιε απ' έμσ, λύρηα ηξεηο ε ώξα, θαη παξνπζηάδεη ηξείο γπλαίθεο πνπ ρνξεύνπλ ζηνλ νξίδνληα. Βαζηάεη έλα δύν ιεπηά θη ύζηεξα ράλεηαη...'' θαηνύξα, ε : ηηαι. fattura : εηηθέηηα - ηηκνιόγην εκπνξεπκάησλ θηγνύξα, ε : ηηαι. figura : ην αθξόπξσξν, μόαλν θνύλην, ην : ιαη. fundus : βπζόο - πόληηζκα, βύζηζκα θξηγθνξίθηθν, ην : ηζπ. frigrific : πινίν-ςπγείν θξηδεξέηα, ε : αγγι. freezer : κηθξό ςπγείν θπξνλεξηά, ε : ην ηξάβεγκα ησλ λεξώλ ράβαξν, ην : αρηβάδα, θαγώζηκν όζηξαθν -αηδνίν - κηθ. βξαδύλνπο ραιώ: θαηεβάδσ βάξθα - αγθπξνβνιώ κεαλάζηξνθε ηνπ εξγάηε ή ηνπ βηληζηνύ- κατλάξσ (βι.ι.) ρακαιίθα, ε : ηνπξθ. hamal (=αρζνθόξνο) : πάληλν επίζηξσκα ζηελ πιάηε ηνπ αρζνθόξνπ, κηθ. επηξ. αγγαξεία, άδηθα ρακζίλη, ην : αξαβ. chamsin (=πελήληα) : ξηπέο νξκεηηθνύ βνξείνπ αλέκνπ πνπ πλέεη ώξεο κεηαθέξνληαο ζύλλεθα ζθόλεο ςειώλσ : αλεβαίλσ θαηά κήθνο ηεο ιίληαο (βι.ι.) ςσκάθηα, ηα : ηξαπνπιόραξηα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ηζηηνθόξν ζθάθνο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

Σν ηζηηνθόξν ζθάθνο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Σν ηζηηνθόξν ζθάθνο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΦΟ ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A. Εμσηεξηθά: Πιώξε: Πξύκλε: Γεμηά αξηζηεξά: Σν εκπξόο κέξνο ηνπ ζθάθνπο. Σν πίζσ κέξνο ηνπ ζθάθνπο. Πάληνηε θνηηώληαο ηελ πιώξε. Πξνζήλεκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ Ι ΠΡΟΟΔΟ I

ΤΓΥΡΟΝΗ ΦΤΙΚΗ Ι ΠΡΟΟΔΟ I Ιωάννινα 16.10.2008 ΠΡΟΟΔΟ I Έλαο παξαηεξεηήο ζηέθεηαη ζηελ πιαηθόξκα ελόο ζηαζκνύ ηεο νπνίαο ην κήθνο κεηξά λα είλαη 60m, όηαλ βιέπεη λα πεξλά κπξνζηά ηνπ έλα ηξαίλν κε ηαρύηεηα u=0.80c. Τόηε παξαηεξεί

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα