ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»"

Transcript

1 Ηλιούπολη, 23 Αυγούστου 2012 Αρ. πρωτ.: 121/ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη Τηλ.: Web: w w w. i l i o u p o l i. g r ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το παρόν τεύχος αφορά στον διαγωνισμό που θα διεξάγει το Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» για την προμήθεια «Γραφικής ύλης και υλικών γραφείου» που θα καλύψει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. και βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

2 ΑΝΑΡ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ηλιούπολη, 23 / 8 / 2012 Αρ. Πρωτ.:117 / Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη Τηλ.: Web: w w w. i l i o u p o l i. g r Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ ΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο Πρόεδρος, λαμβάνοντας υπόψη: Α) την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Β) την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» Γ) τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010 «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Δ) το άρθρο 5 του Νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Ε) την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» ΣΤ) το άρθρο 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει Ζ) τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) Η) την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/ ) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

3 δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων Θ) την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789 Β / ) Ι) την απόφαση 19/2011 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με βάση τις οποίες συγκροτήθηκαν οι επιτροπές των διαγωνισμών ΙΑ) την απόφαση 18 /2012 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» που αφορά στην έγκριση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου». Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη που θα προκύψει με την κατακύρωση του διαγωνισμού θα επιβαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης». Την παρούσα διακήρυξη συνοδεύουν τα τεύχη: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τιμολόγιο Προσφοράς 4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άρθρο 1 ο Χρόνος και Τόπος Διαγωνισμού 1. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, Σοφοκλή Βενιζέλου 114, από την Επιτροπή Διαγωνισμού την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 στις 13.00μμ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά

4 στο αρμόδιο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», μέχρι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 στις 12.30μμ. 3. Προσφορές που περιέρχονται στο Ν.Π.Δ.Δ. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη. 4. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έως την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. 5. Οι προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 2 ο Επιτροπή Διαγωνισμού Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 1. Μεσσήνη Παρασκευή ως πρόεδρος 2. Κουκουνασούλη Ελευθερία ως τακτικό μέλος 3. Σχοινά Μαρία ως τακτικό μέλος 4. Ρετζοπούλου Μαρία ως αναπληρωματικό μέλος Άρθρο 3 ο Λήψη πληροφοριών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέτουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες (9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.), μέχρι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 στις 12.30μμ. Αρμόδια υπάλληλος: Μαντώ Χατζηβασιλείου (τηλ. Επικοινωνίας ) Άρθρο 4 ο Παραλαβή Τευχών Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, τεχνική περιγραφή, ενδεικτικός προϋπολογισμός, τιμολόγιο προσφοράς, γενική συγγραφή υποχρεώσεων) οι

5 ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από το αρμόδιο γραφείο των σχολικών επιτροπών μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Άρθρο 5 ο Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 11389/93 ΚΥΑ, έχουν: Α. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές και κατασκευαστές Β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Γ. Συνεταιρισμοί Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Άρθρο 6 ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Α. Οι Έλληνες πολίτες 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 (αντικατέστησε την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105) με την οποία δηλώνουν ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια δημόσια αρχή για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Β. Οι Αλλοδαποί 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 (αντικατέστησε την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105) με την οποία δηλώνουν ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από την αρμόδια δημόσια αρχή για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

6 Γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 1. Όλα τα δικαιολογητικά που ως άνω αναφέρονται. 2. Όταν συμμετέχουν Εταιρείες, η Νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει εκ τού καταστατικού της συμμετεχούσης εταιρείας. 3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα μέχρι τούδε αναφερθέντα έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις αναφερθείσες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του Προμηθευτή πού πραγματοποιείται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου. Δ. Οι Συνεταιρισμοί 1. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 (αντικατέστησε την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105) με την οποία δηλώνουν ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κ οι ν ή προσφορά 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της 11389/93 απόφασης. 2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 5%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Εφ' όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου. Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να προσκομίσουν: 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 (αντικατέστησε την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105) από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:

7 Α. Αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, Β. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Γ. Δωροδοκία, Δ. Απάτη, Ε. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 (αντικατέστησε την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105) από τα οποία να προκύπτει ότι: Α. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, Β. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Άρθρο 7 ο Τιμές Προσφορών Επιβαρύνσεις μειοδοτών 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ β. Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια, ήτοι Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα

8 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: * Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται δια της παρούσης διακήρυξης με τη σειρά που αυτά ζητούνται. * Τα τεχνικά στοιχεία ( εάν απαιτούνται) * Σφραγισμένος, αδιαφανής υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις και πρέπει να υπάρχουν σε δύο αντίγραφα. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα και θα πρέπει επίσης να μονογραφεί και να σφραγισθεί από το αρμόδιο όργανο παραλαβής. 2. Οι προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ΔΕΝ γίνονται δεκτές. 3. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε ΕΥΡΩ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 5. Οι προσφορές πρέπει ν' αναφέρουν: α. Την τιμή των προσφερομένων ειδών με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. β. Το ποσοστό ΦΠΑ επί της % εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους για το σύνολο της προμήθεια ς κ α ι όχι μέρος αυτής γιατί σ ε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν μ ε ποινή αποκλεισμού. Προσφορά που δεν πληροί τους παραπάνω όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. Άρθρο 8 ο Ισχύς προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προμηθευτές για (90) ενενήντα ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται για διάστημα (60) εξήντα ημερών επιπλέον, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις.

9 3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ενενήντα ημερών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 9 ο Αποσφράγιση προσφορών Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 19 της 11389/93 Κ.Υ.Α.. Άρθρο 10 ο Αξιολόγηση προσφορών 1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή. 2. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού γίνεται με Απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου οργάνου. 3. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνονται υπ' όψιν τα παρακάτω: Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 4. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προτείνει: α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο προμηθευτής. β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών περιγραφών. γ. Εφόσον οι μειοδότες είναι περισσότεροι του ενός, ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. Άρθρο 11 ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Κ α τ ά τ η ς δ ι α κήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, ως ορίζεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 11389/93, η οποία

10 αναλαμβάνει να αποφασίσει σχετικά με την ένσταση. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώμη της σχετικής απόφασης με δικής τους φροντίδα. 2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο διοικητικό συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά. Άρθρο 12 ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: α) το είδος β) την ποσότητα γ) την τιμή δ) την απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωση του διαγωνισμού ε) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 2. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε (10) δέκα ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεση ς ποσού ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χω ρ ί ς τον ΦΠ Α. Άρθρο 13 ο Χρόνος Τόπος παράδοσης των υλικών Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα είναι τμηματική και θα γίνεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του Ν.Π.Δ.Δ. προκειμένου να

11 καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. στους χώρους των σχολικών μονάδων ή σε όποιο άλλο χώρο θα υποδεικνύεται από το ίδιο και η προθεσμία παράδοσης της συνολικής ποσότητας της προμήθειας καθορίζεται σε διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, να παρατείνεται. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 28 & 29 της 11389/93 ΚΥΑ. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους τις σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 της 11389/93 ΚΥΑ. Άρθρο 14 ο Κήρυξη Έκπτωτου Προμηθευτή 1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στη προθεσμία που του ορίσθηκε για την υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στο συμβατικό χρόνο, ή στο χρόνο παράδοσης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 ΚΥΑ.

12 Άρθρο 15 ο Δείγματα Δειγματοληψία 1. Οι προμηθευτές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να προσφέρουν ΔΕΙΓΜΑ στα άρθρα που το ζητάει η τεχνική περιγραφή για την: α. Διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερομένων υλικών προς τη τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου. β. Σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων υλικών. γ. Βαθμολόγηση και συμπλήρωση του πίνακα (μόνο σε περίπτωση διενέργειας διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα τιμή). 2. Ο προμηθευτής στον οποίο είχε κατακυρωθεί η προμήθεια οφείλει να προσκομίσει δείγματα των προμηθευόμενων υλικών προκειμένου η επιτροπή παραλαβής να προβεί στους σχετικούς ελέγχους. Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 της 11389/93 ΚΥΑ. Άρθρο 16 ο Σύμβαση 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Ν.Π.Δ.Δ. η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 2. Στην σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, κατά σειρά ισχύος: α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού, β) Η τεχνική περιγραφή, γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, δ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων, ε) Η προσφορά της προμηθεύτριας. 3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο. β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά & ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

13 4. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί για ένα επιπλέον έτος, με τους ίδιους ακριβώς όρους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.. Άρθρο 17 ο Τρόπος Πληρωμής 1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών γίνεται μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών, όπως ορίζεται και από τη σύμβαση. 2. Σε περίπτωση που προβλέπεται τμηματική παράδοση των προς προμήθεια υλικών η πληρωμή της αντίστοιχης αξίας των υλικών γίνεται μετά την επί μέρους παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή μέσα σε διάστημα ενενήντα (90) ημερών, όπως ορίζεται και από τη σύμβαση. Άρθρο 18 ο Άλλα Στοιχεία 1. Το Ν.Π.Δ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα με έγκριση του αρμόδιου οργάνου (Απόφαση Προέδρου) να αυξομειώνει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 50% εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για το Ν.Π.Δ.Δ. και συντάσσεται συμπληρωματική σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του, για κάθε υλικό ξεχωριστά, και για των ίδιων προδιαγραφών υλικό. 2. Στη συμβατική αξία των ειδών (εκτός του ΦΠΑ) τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση. Άρθρο 19 ο Κανόνες Δημοσιότητας 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης».

14 2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

15 Web: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη Τηλ.: Ηλιούπολη, 23 / 8 / 2012 Αρ. πρώτ.: 119/ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ («Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου») Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου». Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 CD R MB HIGH SPEED ΤΜΧ ,35 105,00

16 2 ΑΝΕΞΙΤΙΛΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ Πάχος 1,5-3mm, ανεξίτηλοι, χρώματα: μπλέ μαύροκόκκινο-πράσινο, στρογγυλή μύτη ΤΜΧ ,00 204,00 3 ΑΝΕΞΙΤΙΛΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Ψιλοί μαρκαδόροι 0,4mm, χρώματος (μπλε μαύροκόκκινο-πράσινο), αδιάβροχοι που σβήνουν μόνο με αλκοόλ ΤΜΧ ,00 136,00 4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/6 24/8 (για μεσαίο συρραπτικό), τεμάχια των 1000 clips και No 64 (για μικρό συρραπτικό), τεμάχια των 2000 clips ΤΜΧ ,50 102,00 5 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Μεταλλικό εξολοκλήρου ΤΜΧ. 34 2,00 68,00 6 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (κομπιουτεράκι) Επιστημονική, Ευδιάκριτη οθόνη 11 ή 12 ψηφίων, υπολογισμός ποσοστού επι τοις %, τριγωνομετρικές πράξεις, λειτουργίες στατιστικής, Εμφάνιση συμβόλων υπολογισμών στην οθόνη. ΤΜΧ ,00 425,00 7 ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Φυάλη των 150ml περίπου Φυάλη 85 7,00 595,00 8 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Επιτραπέζια, ξύλινη ΤΜΧ. 34 4,00 136,00 9 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ Βαριά βάση για ταινία σελοτέιπ μεγέθους 19mmX33m ΤΜΧ. 34 3,00 102,00

17 10 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Από σκληρό εξώφυλλο με ετικέτα, 90gr/m2 και διάστασης 25 χ 35 περίπου, 200 φύλλων ΤΜΧ ,00 408,00 11 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Από σκληρό εξώφυλλο με ετικέτα, διαστάσεων 23 χ 30 περίπου Φ.200 ΤΜΧ. 17 9,00 153,00 12 ΓΟΜΑ Πλαστική λευκή για μολύβι ΤΜΧ ,40 102,00 13 ΓΟΜΑ Για μολύβι και μελάνι (κόκκινη - μπλε) ΤΜΧ ,40 68,00 14 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Από χαρτί, Α4, 10 θεμάτων, χρωματιστά, σε συσκευασία των 10τμχ ΣΕΤ των 10 τεμ. 34 0,90 30,60 15 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Διορθωτική ταινία με εργονομικό σχήμα και να παρέχει πλήρη, καθαρή και στιγμιαία κάλυψη, διάστασης 4,2mm χ 14m ΤΜΧ. 34 3,50 119,00 16 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ Διορθωτικό ταχείας πήξης 12ml με λεπτή μύτη ΤΜΧ. 34 3,40 115,60 17 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Διορθωτικό ταχείας πήξης 20ml και διαλυτικό 20ml ΤΜΧ. 85 1,30 110,50 18 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Ευρετήρια με σκληρό εξώφυλλο 100 φύλλων διαστάσεων 34cm x 24cm περίπου ΤΜΧ. 34 6,00 204,00

18 19 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Εξώφυλλο από δερμάτινη, βιβλιοδεσία σπιράλ, διάστασης 17 χ 25 περίπου ΤΜΧ. 17 5,00 85,00 20 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΓΩΝΙΑ Α4, άνοιγμα γωνία Γ, σε συσκευασία των 50τμχ. ΤΜΧ ,06 61,20 21 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4, No 4,άνοιγμα επάνω από ΡΡ, ενισχυμένη ράχη με τρύπες, σε συσκευασία των 100 τμχ. ΤΜΧ ,02 20,40 22 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ενάμιση έτους από 7/2011 έως 12/2012, διαστάσεων 8X11,5 cm, με τρύπες για εφαργογή σε βάση ημεροδείκτη ΤΜΧ. 34 1,20 40,80 23 ΘΗΚΗ CD ΛΕΥΚΗ, ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΜΧ ,03 15,00 24 ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΟΥ Καρφάκια για πίνακες φελλού κλπ., με χρωματιστό κεφάλι, κουτί των 100 τεμ. ΤΜΧ. 34 2,00 68,00 25 ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Κιμωλίες λευκές, μη τοξικές, πακέτο των 100 τεμαχίων Κουτί των 100 τμχ ,50 892,50 26 ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Κιμωλίες χρωματιστές, μη τοξικές, πακέτο των 100 τεμαχίων Κουτί των 100 τμχ. 34 5,50 187,00

19 27 ΚΛΑΣΕΡ (με ράχη 8cm) Χαρτόνι πλαστικοποιημένο με επένδυση ΡΡ και μεταλλικό δαχτυλίδι, διάστασης 32 χ 28,5cm, ράχη 8cm περίπου ΤΜΧ ,50 510,00 28 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δίφυλλο, ριγέ, 70gr/m2 περίπου, πακέτο των 400 φύλλων Πακέτο των 400 φύλλων 170 9, ,00 29 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ Με φαρδιά λάμα και στοπ για ασφάλεια της λεπίδας ΤΜΧ. 17 1,50 25,50 30 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ Διαμέτρου 1mm, συσκευασία των 50gr Συσκευασία των 50gr 34 1,00 34,00 31 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ Μεγάλη διάρκεια γραφής, πορτοκαλί - πράσινο - ρόζ - κίτρινο, τύπου STABILO, πλακέ μύτη, πάχους γραφής 3,0-5,0mm ΤΜΧ ,80 163,20 32 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Κατάλληλος για γράψιμο σε λευκούς πίνακες, στρογγυλή μύτη 1,5-3,0mm, χρώματα μπλε μαύρο κόκκινοπράσινο ΤΜΧ , ,00 33 ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ για Ταμπόν Μπλε (Φιάλη) ΤΜΧ. 50 0,70 35,00 34 ΜΟΛΥΒΙ ΣΧΟΛΙΚΟ Μαύρο, Σχολικό, με γόμα, 2ΗΒ ΤΜΧ ,25 125,00 35 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αυτογραφικό τριπλότυπο έντυπο που δεν χρειάζεται καρμπόν, ανθεκτικό σκληρό εξώφυλλο, 50 φύλλων (1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα), διαστάσεων 10x19cm. ΤΜΧ. 55 2,20 121,00

20 36 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΡΙΓΕ Φ.50 κολλητό στο επάνω τμήμα, με ιλουστρατιόν εξώφυλλο και χοντρό οπισθόφυλλο Διάστασης 21 χ 29 περίπου, (900gr) ΤΜΧ. 80 0,70 56,00 37 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 Δυνατότητα να συγκρατεί απο 10 έως 15 φύλλα Α4 χωρίς ζελατίνες, με διαφανές κάλυμα για ανάγνωση του εξωφύλλου, με λωρίδα απο χαρτί στην αριστερή πλευρά, διάφορα χρώματα. ΤΜΧ ,70 119,00 38 ΞΥΣΤΡΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ Μεταλλική για όλα τα κλασσικά μολύβια ΤΜΧ ,50 51,00 39 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Διάτριτικής ικανότητας 25 φύλλων 80gr/m2 (± 2 φύλλα), μεταλλικό και με οδηγό για ακρίβεια τρυπήματος. ΤΜΧ. 34 4,50 153,00 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΟΥ Κατασκευή με ξύλινο πλαίσιο και λεπτόκοκκο φελλό με δυνατότητα χρήσης και των 2 όψεων, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο με άγκιστρα στήριξης, διαστάσεις: 60x90cm (± 5cm). ΤΜΧ ,00 170,00 41 ΠΙΝΕΖΕΣ Ατσάλινες πινέζες, κουτί των 120 τεμαχίων Κουτί των 120 τμχ 34 1,00 34,00 42 ΣΕΛΟΤΕΙΠ Διαφανής κολλητική ταινία με ματ φινίρισμα, διαστάσεων 19mmX33m ΤΜΧ ,50 204,00

21 44 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Πλενόμενος, κατάλληλος για να σβήνει μαρκαδώρους λευκού πίνακα χωρίς να αφήνει ίχνη ΤΜΧ ,80 816,00 45 ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ Πλενόμενος, κατάλληλος για να σβήνει κιμωλίες χωρίς να αφήνει ίχνη ΤΜΧ ,50 892,50 46 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (BIC ή ισοδύναμου) Μεταλλική μύτη (μπλεκόκκινο - πράσινο - μαύρο) με πάχος γραφής 0,7-1,0mm ΤΜΧ ,40 600,00 47 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (τύπου VETO ή ισοδυνάμου) Μεταλλικοί κλασικοί συνδετήρες σε κουτί των 100 τευ από σκληρό ανθεκτικό σύρμα. No 5 σε πακέτα των 10 χ 100 τμχ. Κουτί των 100 τμχ 100 0,75 75,00 48 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Χειρός, μεταλλική, συρραφή έως 25 φύλλα (μεσαίο συρ.) Συραφές No 24/6 ΤΜΧ ,00 280,00 49 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Χειρός, μεταλλική, συρραφή έως 15 φύλλα (μικρό συρ.) Συραφές No 64 ΤΜΧ ,00 430,00 50 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Διαφανής, ανθεκτική, διάστασης 40mm περίπου ΤΜΧ. 17 1,00 17,00 51 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Διαφανής, ανθεκτική, διάστασης 60mm περίπου ΤΜΧ. 17 1,30 22,10

22 52 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Μεταλλική θήκη, Διάσταση 7cm χ 11cm περίπου ΤΜΧ. 34 1,80 61,20 53 ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (τύπου UHU) διάφανο και μόνιμο κόλλημα, χωρίς διαλύτες, για χαρτί, χαρτόνι, κτλ., 35ml περίπου ΤΜΧ. 68 1,80 122,40 54 ΦΑΚΕΛΟΣ CLASSIC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Με λάστιχο στις γωνίες και αυτιά, διάστασης 25χ35cm περίπου, διαφόρων χρωμάτων. ΤΜΧ ,40 408,00 55 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ Χάρτινος φάκελος, χαρτί 80gr (±5gr), λευκός, μεγέθους 23x32cm, ανοίγμα στην μικρή πλευρά με αυτοκόλλητη ταινία. Συσκευασία των 25 τμχ. 68 1,90 129,20 56 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ Χάρτινος φάκελος, χαρτί 80gr (±5gr), λευκός, μεγέθους 11x23cm περίπου, ανοίγμα στην μικρή πλευρά με αυτοκόλλητη ταινία. Συσκευασία των 25 τμχ ,00 136,00 57 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΠΕΖ Χάρτινος φάκελος, χαρτί 80gr (±5gr), μπέζ, μεγέθους 23x32cm, ανοίγμα στην μικρή πλευρά με αυτοκόλλητη ταινία. Συσκευασία των 25 τμχ. 68 1,90 129,20 58 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Διάστασης 9x9cm περίπου, Λευκοί, 80gr/m2 περίπου, μπλοκ των 500 φύλλων Μπλόκ των 500 φύλλων 68 0,90 61,20 59 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ (τύπου post it) Διάστασης 7,6 χ 7,6 περίπου, των 100 φύλλων, Αυτοκόλλητοι, Κίτρινοι, πακ./100 τμχ. Πακέτο των 100 τμχ. 85 0,70 59,50

23 60 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Από ανοξείδωτο ατσάλι 21cm για κοπή χαρτιών κλπ. ΤΜΧ. 17 2,00 34,00 61 ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΤΜΧ ,00 62 ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΤΜΧ ,00 300,00 63 ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΧ , ,00 64 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΧ. 20 9,00 180,00 65 ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΜΧ. 5 78,00 390,00 66 ΧΑΡΤΟΝΙΑ CANSON Α4 ΤΜΧ ,30 30,00 67 ΧΑΡΤΟΝΙΑ CANSON Α3 ΤΜΧ ,45 45,00

24 68 ΧΑΡΤΟΝΙΑ CANSON 50Χ70 ΤΜΧ ,60 60,00 69 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΟΥΣΕ ΛΕΥΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 70Χ100 ΤΜΧ ,60 60,00 70 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΛΙΖΕ 70Χ50 ΤΜΧ ,20 480,00 71 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ 50Χ70 ΤΜΧ ,80 720,00 72 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 50Χ70 ΤΜΧ ,20 330,00 73 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΛΛΟ ΤΜΧ ,70 350,00 74 ΧΑΡΤΙ ΓΛΑΣΣΕ ΤΜΧ ,40 60,00 75 ΜΠΛΟΚ CANSON ΤΜΧ ,50 350,00

25 76 ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΣΕ ΤΜΧ. 50 3,00 150,00 77 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 12άρι (ΛΕΠΤΗ ΓΡΑΦΗ) ΚΟΥΤΙΑ 150 1,80 270,00 78 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 12άρι (ΧΟΝΤΡΗ ΓΡΑΦΗ) ΚΟΥΤΙΑ 200 3,50 700,00 79 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 12άρι ΚΟΥΤΙΑ 200 1,80 360,00 80 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Νο 2,3,4 ΚΟΥΤΙΑ 100 0,70 70,00 ΨΑΛΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΧ 150 1,50 225,00 81 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΚΟΥΤΙ ΤΜΧ 150 3,00 450,00 82 ΠΗΛΟΣ ½ Kg 2* ΤΜΧ 150 3,00 450, ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ 50Χ70 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ, ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΜΧ 400 2, ,00

26 85 ΤΕΤΡΑΔΙΟ Α4, ΡΙΓΕ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 4 ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΤΜΧ. 50 3,00 150,00 86 ΑΤΛΑΚΟΛ ½ Kg 2* ΦΙΑΛΗ ΦΙΑΛΗ 100 7,00 700,00 87 ΚΟΛΛΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΥΓΡΗ ΤΜΧ ,50 625,00 88 ΚΟΛΛΑ stick ΤΜΧ ,40 600,00 89 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΚΟΥΤΙ ΚΟΥΤΙ 60 1,90 114,00 90 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ H.P ΤΜΧ , ,00 91 ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CANNON ΤΜΧ ,00 750,00 92 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ FAX PANASONIC ΤΜΧ , ,00 93 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ FAX CANNON ΤΜΧ , ,00 94 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΤΜΧ ,10 165,00

27 95 ΣΟΥΠΛ 40 ΦΥΛΛΑ ΤΜΧ. 80 5,50 440,00 96 ΕΤΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΑΚΕΤΟ 45 3,00 135,00 97 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΡΟΛΛΟ) ΤΜΧ. 30 3,00 90,00 98 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ ΛΑΣΤΙΧΟ (5 CM) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΧ ,80 380,00 99 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΑΠΛΑ- ΧΑΡΤΙΝΑ ΤΜΧ ,45 135, ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ 12άρι ΚΟΥΤΙΑ 100 5,50 550, ΔΙΣΚΕΤΕΣ 3,5 1/2" DSHD ΔΙΣΚΕΤΕΣ 3,5 1/2" DSHD ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΟΧ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΤΜΧ. 34 3,50 119, ΤΕΤΡΑΔΙΟ Α4, ΡΙΓΕ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 4 ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΤΜΧ. 50 3,00 150,00 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.045, ,60

28 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη Τηλ.: Web: w w w. i l i o u p o l i. g r Ηλιούπολη, 23 Αυγούστου 2012 Αρ. πρωτ.: 123/ Ηλιούπολη, 6 / 8 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Στον παρακάτω πίνακα δίδονται σύντομες τεχνικές περιγραφές των προμηθειών σε «Γραφική Ύλη και Υλικά Γραφείου», ανά είδος. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 CD R MB HIGH SPEED 2 ΑΝΕΞΙΤΙΛΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ Πάχος 1,5-3mm, ανεξίτηλοι, χρώματα: μπλέ - μαύρο -κόκκινο - πράσινο, στρογγυλή μύτη 3 ΑΝΕΞΙΤΙΛΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Ψιλοί μαρκαδόροι 0,4mm, χρώματος (μπλε μαύρο- κόκκινο - πράσινο), αδιάβροχοι που σβήνουν μόνο με αλκοόλ

29 4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/6 24/8 (για μεσαίο συρραπτικό), τεμάχια των 1000 clips και No 64(για μικρό συρραπτικό), τεμάχια των 2000 clips 5 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Μεταλλικό εξολοκλήρου 6 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (κομπιουτεράκι) Επιστημονική, Ευδιάκριτη οθόνη 11 ή 12 ψηφίων, υπολογισμός ποσοστού επι τοις %, τριγωνομετρικές πράξεις, λειτουργίες στατιστικής, Εμφάνιση συμβόλων υπολογισμών στην οθόνη. 7 ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Φιάλη των 150ml περίπου 8 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ Βαριά μεταλλική βάση για ταινία σελοτέιπ μεγέθους 19mmX33m 9 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Επιτραπέζια, ξύλινη 10 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Από σκληρό εξώφυλλο με ετικέτα, 90gr/m2 και διάστασης 25 χ 35cm περίπου, 200 φύλλων 11 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Από σκληρό εξώφυλλο με ετικέτα, διαστάσεων 23 χ 30cm περίπου Φ ΓΟΜΑ Πλαστική λευκή για μολύβι

30 13 ΓΟΜΑ Για μολύβι και μελάνι (κόκκινη-μπλε) 14 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Από χαρτί, Α4, 10 θεμάτων, χρωματιστά, σε συσκευασία των 10τμχ 15 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Διορθωτική ταινία με εργονομικό σχήμα και να παρέχει πλήρη, καθαρή και στιγμιαία κάλυψη, διάστασης 4,2mm χ 14m 16 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ Διορθωτικό ταχείας πήξης 12ml με λεπτή μύτη 17 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Διορθωτικό ταχείας πήξης 20ml και διαλυτικό 20ml 18 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Ευρετήρια με σκληρό εξώφυλλο 100 φύλλων διαστάσεων 34cm x 24cm περίπου 19 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Εξώφυλλο από δερμάτινη, βιβλιοδεσία σπιράλ, διάστασης 17 χ 25cm περίπου 20 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΓΩΝΙΑ Α4, άνοιγμα γωνία Γ, σε συσκευασία των 50τμχ. 21 ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4, No 4,άνοιγμα επάνω από ΡΡ, ενισχυμένη ράχη με τρύπες, σε συσκευασία των 100 τμχ.

31 22 ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Έτους 2012, διαστάσεων 8X11,5 cm, με τρύπες για εφαρμογή σε βάση ημεροδείκτη 23 ΘΗΚΗ CD ΛΕΥΚΗ, ΧΑΡΤΙΝΗ, Πακέτο των 50 τεμαχίων 24 ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΟΥ Καρφάκια για πίνακες φελλού κλπ., με χρωματιστό κεφάλι, κουτί των 100 τεμ. 25 ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Κιμωλίες λευκές, μη τοξικές, πακέτο των 100 τεμαχίων 26 ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Κιμωλίες χρωματιστές, μη τοξικές, πακέτο των 100 τεμαχίων 27 ΚΛΑΣΕΡ (με ράχη 8cm) Χαρτόνι πλαστικοποιημένο με επένδυση ΡΡ και μεταλλικό δαχτυλίδι, διάστασης 32 χ 28,5cm, ράχη 8cm περίπου 28 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δίφυλλο, ριγέ, 70gr/m2 περίπου, πακέτο των 400 φύλλων 29 ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ Με φαρδιά λάμα και στοπ για ασφάλεια της λεπίδας 30 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ Διαμέτρου 1mm, συσκευασία των 50gr 31 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ Μεγάλη διάρκεια γραφής, πορτοκαλί - πράσινο - ροζ - κίτρινο, τύπου STABILO, πλακέ μύτη, πάχους γραφής 3,0-5,0mm

32 32 33 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Κατάλληλος για γράψιμο σε λευκούς πίνακες, στρογγυλή μύτη 1,5-3,0mm, επαναγεμιζόμενος, με χαμηλή οσμή μελάνης χωρίς "butyl acetate", χρώματα μπλε - μαύρο Κατάλληλος για γράψιμο σε λευκούς πίνακες, στρογγυλή μύτη 1,5-3,0mm, επαναγεμιζόμενος, με χαμηλή οσμή μελάνης χωρίς "butyl acetate", χρώματα κόκκινο - πράσινο 34 ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ για Ταμπόν Μπλε (Φιάλη) 35 ΜΟΛΥΒΙ ΣΧΟΛΙΚΟ Μαύρο, Σχολικό, με γόμα, 2ΗΒ 36 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αυτογραφικό τριπλότυπο έντυπο που δεν χρειάζεται καρμπόν, ανθεκτικό σκληρό εξώφυλλο, 50 φύλλων (1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα), διαστάσεων 10x19cm. 37 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΡΙΓΕ Φ.50 κολλητό στο επάνω τμήμα, με ιλουστρασιόν εξώφυλλο και χοντρό οπισθόφυλλο Διάστασης 21 χ 29cm περίπου, (900gr) 38 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 Δυνατότητα να συγκρατεί από 10 έως 15 φύλλα Α4 χωρίς ζελατίνες, με διαφανές κάλυμμα για ανάγνωση του εξωφύλλου, με λωρίδα από χαρτί στην αριστερή πλευρά, διάφορα χρώματα. 39 ΞΥΣΤΡΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ Μεταλλική για όλα τα κλασσικά μολύβια 40 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Διατρητικής ικανότητας 25 φύλλων 80gr/m2 (± 2 φύλλα), μεταλλικό και με οδηγό για ακρίβεια τρυπήματος. 41 ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΟΥ Κατασκευή με ξύλινο πλαίσιο και λεπτόκοκκο φελλό με δυνατότητα χρήσης και των 2 όψεων, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο με άγκιστρα στήριξης, διαστάσεις: 60x90cm (± 5cm).

33 42 ΠΙΝΕΖΕΣ Ατσάλινες πινέζες, κουτί των 120 τεμαχίων 43 ΣΕΛΟΤΕΙΠ Διαφανής κολλητική ταινία με ματ φινίρισμα, διαστάσεων 19mmX33m 44 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Πλενόμενος, κατάλληλος για να σβήνει μαρκαδόρους λευκού πίνακα χωρίς να αφήνει ίχνη 45 ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ Πλενόμενος, κατάλληλος για να σβήνει κιμωλίες χωρίς να αφήνει ίχνη 46 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (BIC ή ισοδύναμου) Μεταλλική μύτη (μπλε- κόκκινο - πράσινο - μαύρο) με πάχος γραφής 0,7-1,0mm 47 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (τύπου VETO ή ισοδυνάμου) Μεταλλικοί κλασικοί συνδετήρες σε κουτί των 100 τευ από σκληρό ανθεκτικό σύρμα. No 5 σε πακέτα των 10 χ 100 τμχ. 48 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Χειρός, μεταλλική, συρραφή έως 25 φύλλα (μεσαίο συρ.) Συρραφές No 24/6 49 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Χειρός, μεταλλική, συρραφή έως 15 φύλλα (μικρό συρ.) Συρραφές No ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Διαφανής, ανθεκτική, διάστασης 40mm περίπου 51 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Διαφανής, ανθεκτική, διάστασης 60mm περίπου

34 52 ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Μεταλλική θήκη, Διάσταση 7cm χ 11cm περίπου 53 ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (τύπου UHU) διάφανο και μόνιμο κόλλημα, χωρίς διαλύτες, για χαρτί, χαρτόνι, κτλ., 35ml περίπου 54 ΦΑΚΕΛΟΣ CLASSIC ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Με λάστιχο στις γωνίες και αυτιά, διάστασης 25χ35cm περίπου, διαφόρων χρωμάτων. 55 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ Χάρτινος φάκελος, χαρτί 80gr (±5gr), λευκός, μεγέθους 23x32cm, άνοιγμα στην μικρή πλευρά με αυτοκόλλητη ταινία. 56 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ Χάρτινος φάκελος, χαρτί 80gr (±5gr), λευκός, μεγέθους 11x23cm περίπου, άνοιγμα στην μικρή πλευρά με αυτοκόλλητη ταινία. 57 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΠΕΖ Χάρτινος φάκελος, χαρτί 80gr (±5gr), μπεζ, μεγέθους 23x32cm, άνοιγμα στην μικρή πλευρά με αυτοκόλλητη ταινία. 58 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Διάστασης 9x9cm περίπου, Λευκοί, 80gr/m2 περίπου, μπλοκ των 500 φύλλων 59 ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΥΒΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ (τύπου post it) Διάστασης 7,6 χ 7,6cm περίπου, των 100 φύλλων, Αυτοκόλλητοι, Κίτρινοι, πακ./100 τμχ. 60 ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Από ανοξείδωτο ατσάλι 21cm για κοπή χαρτιών κλπ. 61 ΤΕΤΡΑΔΙΟ Α4, ΡΙΓΕ, 4 ΘΕΜΑΤΩΝ Τετράδιο διάστασης Α4, ριγέ, 70γρ/m2, με σκληρά εξώφυλλα τουλάχιστον 450γρ.

35 62 ΔΙΣΚΕΤΕΣ 3,5 1/2" DSHD ΔΙΣΚΕΤΕΣ 3,5 1/2" DSHD ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΟΧ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 63 ΧΑΡΤΟΝΙΑ CANSON Α4 64 ΧΑΡΤΟΝΙΑ CANSON Α3 65 ΧΑΡΤΟΝΙΑ CANSON Διαστάσεων50Χ70 εκατοστών 66 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΟΥΣΕ ΛΕΥΚΑ Διαστάσεων 70Χ100 εκατοστών 67 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΛΙΖΕ Διαστάσεων 70Χ50 εκατοστών 68 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ Διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών 69 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ Διαστάσεων 50Χ70 εκατοστών 70 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 12άρι (ΛΕΠΤΗ ΓΡΑΦΗ) Ενδεικτικά τύπου μάρκας Carioca 71 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ 12άρι (ΧΟΝΤΡΗ ΓΡΑΦΗ) Ενδεικτικά τύπου μάρκας Carioca

36 72 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 12άρι Μη τοξικές, κατάλληλες για παιδική ηλικία, να ακονίζονται εύκολα με οποιαδήποτε ξύστρα Ενδεικτικά τύπου μάρκας Giotto 73 ΠΗΛΟΣ ½ Kg 2* Eλαφρύ και μαλακό υλικό ½ Kg 2* Για τα είδη για τα οποία δεν υπάρχει τεχνική περιγραφή παραπάνω αλλά περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του εν λόγω διαγωνισμού θα πρέπει να είναι άριστης κατάστασης και να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος του διαγωνισμού. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος για όλα τα υλικά της προμήθειας ώστε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης να μπορέσει εκτός από σύγκριση τιμών να κάνει και σύγκριση ποιότητας και να διαλέξει τα πιο συμφέροντα για το Ν.Π.Δ.Δ. προϊόντα. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να τυγχάνουν της απολύτου εγκρίσεως από την Επιτροπή Παραλαβής. Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται μέσα στις συσκευασίες τους. Στην παραλαβή τους θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η αρτιότητά τους και κατάσταση στην οποία παραδίδονται. H αξιολόγηση από την Επιτροπή Παραλαβής θα γίνει με την υποχρεωτική προσκόμιση δειγμάτων που θα παρακρατηθούν για να αποτελέσουν κριτήριο συγκρίσεως με τα παραδιδόμενα είδη. Μη αποδεκτά δείγματα θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος, ως : "εκτός προδιαγραφών". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

37 Ηλιούπολη, 23 Αυγούστου 2012 Αρ. πρωτ.: 122/ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη Τηλ.: Web: w w w. i l i o u p o l i. g r Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω ΣEΩΝ Άρθρο 1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην αντιμετώπιση των δαπανών της σχολικής περιόδου για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου» προς εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηλιούπολης. Άρθρο 2 Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι: 1. Διακήρυξη Διαγωνισμού 2. Τεχνική Περιγραφή 3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο Προσφοράς 5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Άρθρο 3 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Πρόχειρου Διαγωνισμού Σελίδα 37 από 4

38 Η παρούσα προμήθεια γίνεται σύμφωνα με την 11389/93 Υπουργική Απόφαση - Υπ Εσωτερικών περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Ο.Τ.Α. σε εκτέλεση των Ν. 2286/95, ι 2362/95 και 1797/87 και του Νόμου «Καλλικράτη» 3852/10. Άρθρο 4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), η οποία και προσκομίζεται ως εγγυητική επιστολή, κατά την υπογραφή της Σύμβασης από τον ανάδοχο Προμηθευτή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Προμηθευτή, μετά την οριστική παραλαβή των ποσοτήτων του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων, μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων. Άρθρο 5 ο Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται. Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν έχει διαπιστώσει καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητα τους. Άρθρο 6 Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής, ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή, πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο, μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα, ίση προς την αξία του είδους που εκπίπτει από το παρακρατούμενο ποσοστό 10% επί του συμβατικού ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Άρθρο 7 ο Το Ν.Π.Δ.Δ. ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και δύναται να ελέγχει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, αποστέλλοντας αυτά σε οποιοδήποτε (κατά κρίση του) εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Πρόχειρου Διαγωνισμού Σελίδα 38 από 4

39 Άρθρο 8 Τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές, αναλόγως θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα των συμφωνητικών, καθώς και κάθε νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα προκύψει κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, από τη σύνταξη της παρούσας μελέτης, μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, οπότε πρέπει να προσκομισθούν οι αποδείξεις αυτών, καθώς και των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και φόρων. Άρθρο 9 Τα προς προμήθεια υλικά/είδη θα παραδοθούν στις σχολικές μονάδες εντός (5) πέντε ημερών από την υπογραφή του Συμφωνητικού, προκειμένου άμεσα να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών. Οι εκάστοτε τμηματικά απαιτούμενες ποσότητες της προμήθειας, θα παραδίδονται στους καθ' υπόδειξη χώρους των σχολικών μονάδων ή όποιο άλλο χώρο, εντός πέντε (5) ημερών, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του Ν.Π.Δ.Δ. προς τον Προμηθευτή. Άρθρο 10 Η κάθε ημέρα χρονικής υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση από τα συμφωνηθέντα και γι αυτό ορίζεται ποινική ρήτρα αξίας μέχρι 50 (ευρώ)/ημέρα, η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. και το ποσό της οποία εκπίπτει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του άρθρου 4 της παρούσης γενικής συγγραφής υποχρεώσεων. Παράταση προθεσμίας παράδοσης δίνεται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από έγγραφο αίτημα του προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Το Ν.Π.Δ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο, με όλες τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Άρθρο 11 Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης, συμφωνείται να γίνεται με απόφαση του Προέδρου που θα είναι ανέκκλητη και δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον Δικαστικής ή άλλης Αρχής, άλλως παραιτείται απ' αρχής ο προμηθευτής από παρόμοιο δικαίωμα του. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Πρόχειρου Διαγωνισμού Σελίδα 39 από 4

40 Άρθρο 12 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα και μέσα για τη μεταφορά και παράδοση των ειδών σε χώρους των σχολικών μονάδων ή όπου αλλού υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ., πλήρως συσκευασμένα. Επίσης ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν προκύψει από υπαιτιότητα του προσωπικού ή οποιουδήποτε άλλου, μέχρι και την παράδοσή των ειδών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Πρόχειρου Διαγωνισμού Σελίδα 40 από 4

41 Ηλιούπολη, 23 Αυγούστου 2012 Αρ. πρωτ.: 120/ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη Τηλ.: Web: w w w. i l i o u p o l i. g r ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το τιμολόγιο προσφοράς για την προμήθεια «Γραφικής ύλης και Υλικών Γραφείου». Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 CD R MB HIGH SPEED ΤΜΧ. 300 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Πρόχειρου Διαγωνισμού Σελίδα 41 από 4

42 2 ΑΝΕΞΙΤΙΛΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ Πάχος 1,5-3mm, ανεξίτηλοι, χρώματα: μπλέ μαύροκόκκινο-πράσινο, στρογγυλή μύτη ΤΜΧ ΑΝΕΞΙΤΙΛΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ Ψιλοί μαρκαδόροι 0,4mm, χρώματος (μπλε μαύροκόκκινο-πράσινο), αδιάβροχοι που σβήνουν μόνο με αλκοόλ ΤΜΧ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 24/6 24/8 (για μεσαίο συρραπτικό), τεμάχια των 1000 clips και No 64 (για μικρό συρραπτικό), τεμάχια των 2000 clips ΤΜΧ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Μεταλλικό εξολοκλήρου ΤΜΧ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ (κομπιουτεράκι) Επιστημονική, Ευδιάκριτη οθόνη 11 ή 12 ψηφίων, υπολογισμός ποσοστού επι τοις %, τριγωνομετρικές πράξεις, λειτουργίες στατιστικής, Εμφάνιση συμβόλων υπολογισμών στην οθόνη. ΤΜΧ ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Φυάλη των 150ml περίπου Φυάλη 85 8 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Επιτραπέζια, ξύλινη ΤΜΧ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ Βαριά βάση για ταινία σελοτέιπ μεγέθους 19mmX33m ΤΜΧ. 34

43 10 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Από σκληρό εξώφυλλο με ετικέτα, 90gr/m2 και διάστασης 25 χ 35 περίπου, 200 φύλλων ΤΜΧ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Από σκληρό εξώφυλλο με ετικέτα, διαστάσεων 23 χ 30 περίπου Φ.200 ΤΜΧ ΓΟΜΑ Πλαστική λευκή για μολύβι ΤΜΧ ΓΟΜΑ Για μολύβι και μελάνι (κόκκινη - μπλε) ΤΜΧ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Από χαρτί, Α4, 10 θεμάτων, χρωματιστά, σε συσκευασία των 10τμχ ΣΕΤ των 10 τεμ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Διορθωτική ταινία με εργονομικό σχήμα και να παρέχει πλήρη, καθαρή και στιγμιαία κάλυψη, διάστασης 4,2mm χ 14m ΤΜΧ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ Διορθωτικό ταχείας πήξης 12ml με λεπτή μύτη ΤΜΧ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Διορθωτικό ταχείας πήξης 20ml και διαλυτικό 20ml ΤΜΧ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Ευρετήρια με σκληρό εξώφυλλο 100 φύλλων διαστάσεων 34cm x 24cm περίπου ΤΜΧ. 34

44 19 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Εξώφυλλο από δερμάτινη, βιβλιοδεσία σπιράλ, διάστασης 17 χ 25 περίπου ΤΜΧ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΓΩΝΙΑ Α4, άνοιγμα γωνία Γ, σε συσκευασία των 50τμχ. ΤΜΧ ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Α4, No 4,άνοιγμα επάνω από ΡΡ, ενισχυμένη ράχη με τρύπες, σε συσκευασία των 100 τμχ. ΤΜΧ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ενάμιση έτους από 7/2011 έως 12/2012, διαστάσεων 8X11,5 cm, με τρύπες για εφαργογή σε βάση ημεροδείκτη ΤΜΧ ΘΗΚΗ CD ΛΕΥΚΗ, ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΜΧ ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΕΛΟΥ Καρφάκια για πίνακες φελλού κλπ., με χρωματιστό κεφάλι, κουτί των 100 τεμ. ΤΜΧ ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Κιμωλίες λευκές, μη τοξικές, πακέτο των 100 τεμαχίων Κουτί των 100 τμχ ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Κιμωλίες χρωματιστές, μη τοξικές, πακέτο των 100 τεμαχίων Κουτί των 100 τμχ. 34

45 27 ΚΛΑΣΕΡ (με ράχη 8cm) Χαρτόνι πλαστικοποιημένο με επένδυση ΡΡ και μεταλλικό δαχτυλίδι, διάστασης 32 χ 28,5cm, ράχη 8cm περίπου ΤΜΧ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δίφυλλο, ριγέ, 70gr/m2 περίπου, πακέτο των 400 φύλλων Πακέτο των 400 φύλλων ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ Με φαρδιά λάμα και στοπ για ασφάλεια της λεπίδας ΤΜΧ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ Διαμέτρου 1mm, συσκευασία των 50gr Συσκευασία των 50gr ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΟΙ Μεγάλη διάρκεια γραφής, πορτοκαλί - πράσινο - ρόζ - κίτρινο, τύπου STABILO, πλακέ μύτη, πάχους γραφής 3,0-5,0mm ΤΜΧ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Κατάλληλος για γράψιμο σε λευκούς πίνακες, στρογγυλή μύτη 1,5-3,0mm, χρώματα μπλε μαύρο κόκκινοπράσινο ΤΜΧ ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ για Ταμπόν Μπλε (Φιάλη) ΤΜΧ ΜΟΛΥΒΙ ΣΧΟΛΙΚΟ Μαύρο, Σχολικό, με γόμα, 2ΗΒ ΤΜΧ ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αυτογραφικό τριπλότυπο έντυπο που δεν χρειάζεται καρμπόν, ανθεκτικό σκληρό εξώφυλλο, 50 φύλλων (1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα), διαστάσεων 10x19cm. ΤΜΧ. 55

46 36 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΡΙΓΕ Φ.50 κολλητό στο επάνω τμήμα, με ιλουστρατιόν εξώφυλλο και χοντρό οπισθόφυλλο Διάστασης 21 χ 29 περίπου, (900gr) ΤΜΧ ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 Δυνατότητα να συγκρατεί απο 10 έως 15 φύλλα Α4 χωρίς ζελατίνες, με διαφανές κάλυμα για ανάγνωση του εξωφύλλου, με λωρίδα απο χαρτί στην αριστερή πλευρά, διάφορα χρώματα. ΤΜΧ ΞΥΣΤΡΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ Μεταλλική για όλα τα κλασσικά μολύβια ΤΜΧ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ Διάτριτικής ικανότητας 25 φύλλων 80gr/m2 (± 2 φύλλα), μεταλλικό και με οδηγό για ακρίβεια τρυπήματος. ΤΜΧ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΛΟΥ Κατασκευή με ξύλινο πλαίσιο και λεπτόκοκκο φελλό με δυνατότητα χρήσης και των 2 όψεων, δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο με άγκιστρα στήριξης, διαστάσεις: 60x90cm (± 5cm). ΤΜΧ ΠΙΝΕΖΕΣ Ατσάλινες πινέζες, κουτί των 120 τεμαχίων Κουτί των 120 τμχ ΣΕΛΟΤΕΙΠ Διαφανής κολλητική ταινία με ματ φινίρισμα, διαστάσεων 19mmX33m ΤΜΧ. 136

47 44 ΣΠΟΓΓΟΣ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Πλενόμενος, κατάλληλος για να σβήνει μαρκαδώρους λευκού πίνακα χωρίς να αφήνει ίχνη ΤΜΧ ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ Πλενόμενος, κατάλληλος για να σβήνει κιμωλίες χωρίς να αφήνει ίχνη ΤΜΧ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (BIC ή ισοδύναμου) Μεταλλική μύτη (μπλεκόκκινο - πράσινο - μαύρο) με πάχος γραφής 0,7-1,0mm ΤΜΧ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (τύπου VETO ή ισοδυνάμου) Μεταλλικοί κλασικοί συνδετήρες σε κουτί των 100 τευ από σκληρό ανθεκτικό σύρμα. No 5 σε πακέτα των 10 χ 100 τμχ. Κουτί των 100 τμχ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Χειρός, μεταλλική, συρραφή έως 25 φύλλα (μεσαίο συρ.) Συραφές No 24/6 ΤΜΧ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Χειρός, μεταλλική, συρραφή έως 15 φύλλα (μικρό συρ.) Συραφές No 64 ΤΜΧ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Διαφανής, ανθεκτική, διάστασης 40mm περίπου ΤΜΧ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Διαφανής, ανθεκτική, διάστασης 60mm περίπου ΤΜΧ. 17

15PROC002684119 2015-04-02

15PROC002684119 2015-04-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 2/4/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 7573 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

θεμάτων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ηγουμενίτσα 05/05/01 Αρ. Πρωτ. 1158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Γραφική ύλη, Υλικά μηχανογράφησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 29/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 29/2013 Αθήνα, 05-11-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/17 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 30192700-8 (Γραφική ύλη) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 06/2015 Τίτλος Μελέτης - Προμήθειας: CPV: Κηφισιά, 07-04-2015 Αρ. Πρωτ.: 14604

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 153/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 6890 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :104/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΫΠ. : 48.748,95 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Φ.Π.Α. : 11.212,26 ΣΥΝΟΛΟ : 59.961,21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΘΡΟ 20 ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Ε-03-0. η ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη Ταχ. Κώδικας: 4 Τηλέφωνο : 40-53965 FAX : 40-5037 E-mail : prom@larissa-dimos.gr Λάρισα 0/06/04 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2-2015. Ενδεικτικού προϋπολογισμού. 34.332,50 ευρώ με το ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 2-2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» Ενδεικτικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166

ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΘΒ4469Β7Θ-ΟΔΤ ΑΔΑΜ: 15PROC003026166 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΗΜΕΡ.../11/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν & Α Π Ο Θ Η Κ Ω Ν ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΕΤΟΥΣ 2012

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν & Α Π Ο Θ Η Κ Ω Ν ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΟΝΕΡ ΕΤΟΥΣ 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν & Α Π Ο Θ Η Κ Ω Ν ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν & Α Π Ο Θ Η Κ Ω Ν ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Υ Π Η Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 26 ης Οκτωβρίου 3-5 Τ.Κ.: 54626 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 507454 Fax: 2310 507452

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117850 2015-10-02

15PROC003117850 2015-10-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 01/10/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 26487 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002860933 2015-06-19

15PROC002860933 2015-06-19 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.19 15:01:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΧΒΝ7Λ1-ΧΒΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 31/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2279 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 29/07/2015. Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα Τόπος διαγωνισµού Κατάθεσης. ιοικητήριο 02-09-2015 Τετάρτη 12:00 προσφορών έως την ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 29/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4669 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002654277 2015-03-20

15PROC002654277 2015-03-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.: 2655 3 24000 ΚΟΝΙΤΣΑ 20/03/2015 Αριθ. Πρωτ.:2462 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 18/03/2014 Αριθ. Πρωτ. : 506 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα