ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Λάρισα 26 Ιανουαρίου 2015 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 1829 Πληροφ. Χρ. Κεφαλάς τηλ Ν. Σίστος τηλ F.A.X Τ.Κ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πρατηρίου τροφίμων και των κυλικείων» Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας, έχοντας υπόψη την αριθμ /έγκ. 35/ εγκύκλιο, «Περί τρόπου προμήθειας συμπληρωματικής τροφής και άλλων ειδών υπό των κρατουμένων, δαπάναις αυτών». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών του πρατηρίου τροφίμων και των κυλικείων, για τις ανάγκες των κρατουμένων, με δικά τους χρήματα. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Διαχειριστική Επιτροπή του Καταστήματος. 3. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ανά είδος και θα ισχύει για ένα έτος. 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. Ομάδα 1 : Είδη Τροφίμων Σ/Μ ,00 Ομάδα 2 : Είδη ατομ καθαριότητας ,00 Ομάδα 3 : Πλαστικά ποτήρια κτλ ,00 Ομάδα 4 : Καφέδες ,00 Ομάδα 5 : Aναψυκτικά - Νερά ,00 Ομάδα 6 :Γλυκά συσκευασμένα ,00 Ομάδα 7 : Σάντουιτς συσκευασμένα ,00 Τα παραπάνω προϋπολογισθέντα ποσά είναι ενδεικτικά και υπάρχει περίπτωση να αυξομειωθούν ανάλογα με την ζήτηση των κρατουμένων που είναι οι τελικοί καταναλωτές Άρθρο 1 Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Λογιστήριο του Καταστήματος την 10 η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ενώπιον της Διαχειριστικής Επιτροπής. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη (παραλαβή προκήρυξης από το Λογιστήριο Κ. Κ. Λάρισας). Άρθρο 2 1

2 Δικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να ασκούν Εμπορικό, Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικά με τα αντικείμενα του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά. 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης. 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους. 3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης για το απασχολούμενο προσωπικό (Ι.Κ.Α.) 5. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, καθώς και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου, για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις των Εταιριών Περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. 7. Κατάθεση του καταστατικού της εταιρίας (για τις Ο.Ε. & Ε.Ε.) όπου θα φαίνονται οι διαχειριστές ή Φ.Ε.Κ. (για τις Ε.Π.Ε. & Α.Ε.) όπου θα φαίνονται ο πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Α.Ε. 8. Σχετικά με τα σάντουιτς (Ομάδα 7), ο συμμετέχων θα υποβάλλει πιστοποιητικό για την ασφάλεια των τροφίμων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO διαπιστευμένο από τον φορέα Ε.Σ.Υ.Δ. Α.Ε. ή από άλλο φορέα διαπίστευσης μέλος MLA επικυρωμένο, για τον συμμετέχοντα και την μονάδα παραγωγής. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 2. Ο κυρίως φάκελος θα αναγράφει τον αριθμ. πρωτοκόλλου της Διακήρυξης, καθώς και τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, Φ.Α.Χ.). 3. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 4. Οι οικονομικές προσφορές θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου επίσης θα αναγράφονται τα στοιχεία του κυρίως φακέλου. 5. Οι οικονομικές προσφορές να έχουν συνταχθεί με την τάξη και σειρά του συνημμένου πίνακα προϊόντων. 6. Να αναφέρονται διευκρινίσεις για το βάρος, τον όγκο και τη φίρμα των προϊόντων όπου κρίνεται απαραίτητο, και δεν υπάρχει σχετική αναφορά. 7. Οι τιμές να είναι γραμμένες αριθμητικώς και ολογράφως. 8. Για την ακριβέστερη εκτίμηση των προσφορών, να δίνονται τιμές μονάδος χωρίς Φ.Π.Α και όχι τιμές συσκευασίας (κιβώτια κλπ ). ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η έναρξη της προμήθειας των τροφίμων θα γίνει νε την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τρεις μήνες, μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία μας προς τον προμηθευτή. 2. Οι προμηθευτές που θα αναδειχθούν δεν θα έχουν καμία απαίτηση κατά του Δημοσίου σε περίπτωση εκκένωσης του Καταστήματος ή μεταφοράς του, ως και των κρατουμένων, δυνάμει 2

3 σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στις παραπάνω περιπτώσεις διακόπτονται οι συμβάσεις με σχετικές αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του Καταστήματος. 3. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης ή παραδίδονται προϊόντα που δεν αναφέρονται στους πίνακες, η σύμβαση διακόπτεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Καταστήματος ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η μεταφορά των ειδών στην Υπηρεσία μας θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες του Καταστήματος, και η εκφόρτωση των ειδών γίνεται από τον ίδιο τον προμηθευτή χωρίς καμία επιβάρυνσή μας, καθημερινά, εκτός αργιών, και από ώρα 8:00 έως 11: Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος άμεσα να δηλώσει στην Υπηρεσία τον αριθμό του οχήματος με το οποίο θα μεταφέρονται τα είδη, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του οδηγού. 3. Η Υπηρεσία μας θα ειδοποιεί τον προμηθευτή δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα με γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία. Τα είδη θα συνοδεύονται οπωσδήποτε με παραστατικό έγγραφο (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο) στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και με λεπτομέρεια το είδος, η ποσότητα, το βάρος, καθώς επίσης και κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. 4. Το όχημα και ο οδηγός θα ελέγχονται από αρμόδιο Υπάλληλο της Υπηρεσίας, κατά την είσοδό τους στο εξωτερικό θυρωρείο. 5. Τα υπό προμήθεια προϊόντα για λόγους ασφαλείας θα ελέγχονται από την συσκευή ελέγχου X-RAY, στην πύλη εμπορίου του Καταστήματος. 6. Ο Προμηθευτής και οι Υπάλληλοί του, δεν πρέπει να έρχονται επουδενί σε επαφή με κρατουμένους του Καταστήματος, και είναι υποχρεωμένοι να αφήνουν στο εξωτερικό θυρωρείο του Καταστήματος οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενα αντικείμενα που θα τους υποδείξει η Υπηρεσία (κινητά τηλέφωνα, κ.λ.π.), τα οποία και θα παραλαμβάνουν με την αναχώρησή τους. ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται για κάθε ποσότητα ειδών που παραδίδει να εκδίδει Δελτίο Αποστολής- Τιμολόγιο. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από την Διαχειρίστρια του Καταστήματος, μετά την παραλαβή των ειδών και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε τοις μετρητοίς είτε με επιταγή ημέρας. Επίσης επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις (κρατήσεις-φόροι). ΑΡΘΡΟ 7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Πρώτα θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 2 της παρούσας. Σε προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ζητηθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, τίθεται θέμα απόρριψής της ως απαράδεκτης. Δύναται η Διαχειριστική Επιτροπή να ζητήσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής που λείπουν από προσφορά συμμετέχοντος ιδιαίτερα δε στην περίπτωση, που τίθεται ζήτημα ανάπτυξης ανταγωνισμού στον διαγωνισμό. Προκειμένου να αξιολογηθούν οι προσφορές θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : 1) Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη σταθερή τιμή ανά είδος. 2) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 3) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 4) Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα συνίσταται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα καλύπτει το 5% του συνόλου της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών που θα μειοδοτήσει χωρίς το Φ.Π.Α., η οποία θα 3

4 παραμείνει στο Κατάστημα για όλο το χρονικό διάστημα που θα ισχύει η σύμβαση. Στην περίπτωση που εντός της άνω προθεσμίας ο μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, θα γίνει κατακύρωση στον αμέσως επόμενο μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 8 1. Αποκλείεται στον προμηθευτή το δικαίωμα εκχώρησης στο σύνολο ή στο μέρος των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, σε οποιονδήποτε τρίτον. 2. Ο προμηθευτής θα φέρει τις απορρέουσες ευθύνες (αστικές-διοικητικές) για το προσωπικό που απασχολεί. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που καθυστερήσει ο προμηθευτής να παραδώσει τα είδη στο Κατάστημα ή παραλείψει να παραδώσει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου, τότε το Κατάστημα μπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από άλλο προμηθευτή οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης από τον μειοδοτούντα προμηθευτή, η Διαχειριστική Επιτροπή δύναται, αφού λάβει υπόψη της την σοβαρότητα των παραβάσεων, να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη έκπτωτου από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, κατάπτωση μερική ή ολική της εγγύησης προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από προμήθειες της υπηρεσίας. Στη περίπτωση της ολικής ή μερικής κατάπτωσης της εγγύησης ή του προστίμου το αντίστοιχο ποσό εισάγεται στο Τ.Κ.Σ του Καταστήματος. Στην περίπτωση που κηρυχθεί ο προμηθευτής έκπτωτος ανατίθεται η όλη προμήθεια στον δεύτερο, τρίτο κλπ, μειοδοτούντα του παρόντος διαγωνισμού. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Τα προσκομιζόμενα τρόφιμα θα είναι απαραιτήτως Α ποιότητας, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον κώδικα Τροφίμων και Ποτών και από τις κείμενες Αγορανομικές Διατάξεις του Υπουργείου Εμπορίου. 2. Οι κρατούμενοι του Καταστήματος είναι πελάτες καταναλωτές του πρατηρίου τροφίμων καθώς και των κυλικείων και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα να ζητούν προϊόντα συγκεκριμένης μάρκας ή ποιότητας. Για τον παραπάνω λόγο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α όπου αναγράφονται τα υπό προμήθεια προϊόντα αναφέρονται συγκεκριμένα προϊόντα συγκεκριμένης φίρμας. 3. Δεν θα παραλαμβάνονται προϊόντα που η ημερομηνία λήξης τους είναι κοντινή. 4. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή εντοπιστούν προϊόντα κατεστραμμένα ληγμένα ή με κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη συσκευασία χωρίς υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, αυτά αντικαθίστανται από τον προμηθευτή άμεσα. Επίσης προϊόντα που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη διατεθεί, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει. 5. Πέρα από τα προϊόντα που υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, είναι δυνατόν να προστεθούν νέα εάν το ζητήσουν οι κρατούμενοι - καταναλωτές. Στην περίπτωση αυτή θα ζητούνται προσφορές από τους προμηθευτές που θα μας προμηθεύουν ομοειδή προϊόντα και θα γίνεται ανάθεση σε αυτόν που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παπαδόπουλος Δημήτριος 4

5 . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Α/Α ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1 ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΛΑΣ 400 γραμ. επιτραπέζιο ,00 2 ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΒΛΑΧΑΣ 397 γραμ ,00 3 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 410 γραμ ,00 4 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλού ,00 5 ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗ 200 γραμ. παραδοσιακός ,00 6 ΗΛΙΕΛΑΙΟ SOL 1λίτρου ,00 7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικά. παρθένο 1 λίτρου ,00 8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εξαιρετικά παρθένο 5 λίτρων ,00 9 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Νο 10 πακ. 500 γραμ ,00 10 PUMARO ΚΛΑΣΙΚΟ 500 γραμ ,00 11 PUMARO αποφλοιωμένη ψιλοκομμένη τομάτα σε φυσικό χυμό τομάτας 400 γραμ. κλασικό ,00 12 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ 50 γραμ ,00 13 ΠΙΠΕΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 50 γραμ. καυτερό ,00 14 ΡΙΟ ΜΑΡΕ ΛΑΔΙΟΥ 160 γραμ ,00 15 ΡΙΟ ΜΑΡΕ ΝΕΡΟΥ 160 γραμ ,00 16 ΡΙΓΑΝΗ σακουλάκι 50 γραμ ,00 17 ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΤΡΑΤΑ ΠΙΚΑΝΤΙΚΗ 100 γρ ,00 18 ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΖΑΜΠΟΝ TULIP (L. MEAT) 200 γρ ,00 19 ΚΟΝΣΕΡΒΑ ΖΑΜΠΟΝ κοτόπουλο FRESHLY(L. MEAT) 200 γρ ,00 20 ΜΕΡΕΝΤΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 400 γραμ ,00 21 ΝΕΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 100 γραμ. σε μεταλλικό κουτί ,00 22 ΝΕΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 200 γραμ. σε μεταλλικό κουτί ,00 23 ΤΣΑΙ LIPTON συσκευασία 100 φακελάκια ,00 24 ΦΑΣΟΛΙΑ μέτρια συσκευασία 500 γρ ,00 25 ΦΑΚΕΣ ψιλές συσκευασία 500 γρ ,00 26 ΡΥΖΙ μπόνετ συσκευασία 500 γρ ,00 27 ΡΥΖΙ καρολίνα συσκευασία 500 γρ ,00 28 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ πλαστική συσκευασία 450 γρ ,00 29 ΞΥΔΙ ΤΟΠ πλαστική συσκ. 350 ml ,00 30 ΛΕΜΟΝΙ άρτυμα φιάλη 380 γρ ,00 31 CORN FLAKES νιφάδες καλαμποκιού Kellogg s χάρτινη συσκ. 375 γρ ,00 32 QUAKER νιφάδες βρώμης συσκ. αλουμινίου 500 γρ ,00 33 ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ HALLS διάφορες γεύσεις απλές (σωληνάριο) ,00 34 ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ 40 γρεμ. Chipita (σκέτα, και με ρίγανη) ,00 35 ΠΑΣΤΕΛΙ jannis 70 gr. φιστίκι ,00 36 ΠΑΣΤΕΛΙ jannis 70 gr. σουσάμι ,00 37 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ CREAM CRAKERS σικάλεως 175 γρ ,00 38 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μιράντα 125 γρ ,00 39 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με γεύση σοκολάτας 85 γρ ,00 40 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Digestive 250 γρ.35% λιγότερα λιπαρά ,00 41 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ αμύγδαλα 250 γρ ,00 42 ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ φουντούκια 250 γρ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5

6 Α/Α ΟΜΑΔΑ 2 - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΝΟΧΙΜΑ ROLLON 50 ml ,00 2 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΠΙΚ μεγάλο μέγεθος ,00 3 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΠΙΚ μικρό μέγεθος ,00 4 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ DOVE CLASSIC 500 ml ,00 5 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 2 Λίτρων οικονομική συσκευασία (φθηνό) ,00 6 ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ NIVEA για κανονικά 250 ml ,00 7 ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ NIVEA 75 ml ,00 8 ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ των 100 τεμ ,00 9 ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ BIC METAL μαύρα η πεντάδα ,00 10 ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΖΙΛΕΤ σταθερή κεφαλή η πεντάδα ,00 11 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΑΙΜ μέτρια ,00 12 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΑΙΜ 75 ml ,00 13 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ COLGΑTE UPAC 75 ml ,00 14 ΣΑΜΠΟΥΑΝ WASH & GO 2 σε ml ,00 15 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX 400 ml ,00 16 ΣΑΠΟΥΝΙ LUX 125 gr ,00 17 ΣΤΥΛΟ ΜΠΙΚ μπλε- κόκκινο-πράσινο ,00 18 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΜΠΑΝΙΟΥ δύο όψεων ,00 19 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ Scoth Brite 75x ,00 20 TIDE ΥΓΡΟ 1 lit ,00 21 TIDE 450 γρ. σκόνη ,00 22 ΟΜΟ 450 γρ. σκόνη ,00 23 FAIRY Ultra υγρό απορρυπαντικό πιάτων 500 ml ,00 24 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ 200 τεμαχίων βάζο ,00 25 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ρολό γραμ. (δείγμα) ,00 26 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ η 8αδα (δείγμα) ,00 27 ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX 2 Λίτρων λευκή με λεμόνι ,00 28 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΝΙ(3 Α ) ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ η τετράδα Η προσφορά θα αφορά μόνο SONY, KODAK, ENERGIZER ,00 29 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ(2 Α ) ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ η τετράδα Η προσφορά θα αφορά μόνο SONY, KODAK, ENERGIZER ,00 30 ΣΕΪΚΕΡ για φραπέ πλαστικό ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο Μ Α Δ Α 3 Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Α Π Ο Τ Η Ρ Ι Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 100 τεμ. σπαστά ντυμένα ,00 2 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Νο 4 20 τεμ. μεγάλα ,00 3 ΠΙΡΟΥΝΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ 10 τεμ. μεγάλα ,00 4 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 503 P.P 50 τεμ ,00 5 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΦΕ 501 P.S 50 τεμ ,00 6 ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 350 ml./ 12 ΟΖ (να αναγραφούν ,00 τα τεμάχια ανά συσκευασία) 7 ΠΟΤΗΡΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 118 ml/ 4 ΟΖ (να αναγραφούν τα ,00 τεμάχια ανά συσκευασία) 8 ΠΩΜΑ Νο τεμ. για τα ποτήρια φελιζόλ 350 ml ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6

7 Ο Μ Α Δ Α 4 Κ Α Φ Ε Δ Ε Σ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1 ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ δίχτυ μερίδα 15 γραμ ,00 2 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΙΟΝ 40 γραμ. (κόκκινη) ,00 3 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΙΟΝ 40 γραμ. (πράσινη) ,00 4 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΙΟΝ 40 γραμ. (μπλε) ,00 5 ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΙΟΝ 40 γραμ. (λευκή) ,00 6 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΙΟΝ Νο gr. (γάλακτος και αμυγδάλου) ,00 7 ΝΕΣ ΚΑΦΕΣ 2,750 κιλών το τεμάχιο * της Nestle Ελλάς ,00 8 ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑ CADBURY συσκευασία 2 κιλών ** ,00 9 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Λουμίδη παραδοσιακός 500 γραμ.*** ,00 10 ΚΑΦΕΣ φίλτρου JACOBS πράσινη συσκ 500 γραμ. **** 10 50,00 11 ΦΙΛΤΡΑ για καφέ φίλτρου Νο 4 συσκ. σαράντα τεμ ,00 12 ΖΑΧΑΡΗ μερίδα 6 γρ. (ή να αναγραφούν τα γραμμάρια) ,00 13 Τσάι Lipton φακελάκι πακέτο 100 τεμ ,00 14 Χαμομήλι Lipton φακελάκι πακέτο 10 τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Προσοχή * Στην τιμή του ενός (1) κιλού Νες Καφέ θα συνυπολογίζετε και ζάχαρη τριών (3) κιλών ** Στην τιμή του ενός (1) κιλού σοκολάτας ρόφημα θα συνυπολογίζετε και ζάχαρη τριών (3) κιλών *** Στην τιμή του ενός (1) κιλού ελληνικού καφέ θα συνυπολογίζετε και ζάχαρη δύο (2) κιλών **** Στην τιμή του ενός (1) κιλού καφέ φίλτρου θα συνυπολογίζετε και ζάχαρη δύο (2) κιλών Ο Μ Α Δ Α 5 Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1 COCA COLA 330 ml συσκ. μεταλλική ,00 2 PEPSI COLA 330 ml συσκ. μεταλλική ,00 3 COCA COLA LIGHT 330 ml συσκ. μεταλλική ,00 4 PEPSI COLA LIGHT 330 ml συσκ. μεταλλική ,00 5 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330 ml συσκ. μεταλλική ,00 η προσφορά θα αφορά μόνο FANTA, ΗΒΗ ή ΚΛΙΑΦΑ 6 ΛΕΜΟΝΑΔΑ 330 ml συσκ. μεταλλική ,00 η προσφορά θα αφορά μόνο FANTA, ΗΒΗ ή ΚΛΙΑΦΑ 7 SPRITE ή 7UP 330 ml συσκ. μεταλλική ,00 8 ΣΟΔΑ 330 ml συσκ. μεταλλική ,00 η προσφορά θα αφορά μόνο TUBORG,ΗΒΗ ή ΚΛΙΑΦΑ 9 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ AMITA 330 ml tetrapak ,00 10 ΜΟΤΙΟΝ 330 ml συσκ. tetrapak ,00 11 ΒΥΣΙΝΑΔΑ 250 ml συσκ ,00 12 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 250 ml συσκ. tetrapak ,00 13 ΧΥΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 250 ml συσκ. tetrapak ,00 14 ΧΥΜΟΣ ΒΥΣΣΙΝΟ 250 ml συσκ. tetrapak ,00 15 ΧΥΜΟΣ ΤΡΙΠΛΟΣ 250 ml συσκ. tetrapak ,00 16 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 1500 ml συσκ. πλαστική ,00 17 ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 500 ml συσκ. πλαστική ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7

8 ΟΜΑΔΑ 6 ΓΛΥΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1 ΡΟΞ 140 γραμ ,00 2 ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ 100 γραμ ,00 3 ΣΑΜΑΛΙ 120 γραμ ,00 4 ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ 100 γραμ ,00 5 ΜΗΛΟΠΙΤΑ 90 γραμ ,00 6 ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ 100 γραμ ,00 7 ΦΛΟΓΕΡΑ 100 γραμ ,00 8 ΚΑΡΙΟΚΑ 100 γραμ ,00 9 Ισλί με γέμιση καρύδι 100 γρ ,00 10 Γεμιστό με γεύση σοκολάτας 100 γρ ,00 Η προσφορά θα αφορά αποκλειστικά και μόνο σιροπιαστά ΣΑΚΗΣ Πουρσαλίδης Αθ. & Υιοί Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο Μ Α Δ Α 7 - Σ Α Ν Τ Ο Υ Ι Τ Σ συσκευασμένα ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1 Σάντουιτς με (αρτοσκεύασμα - τυρί γκούντα μία φέτα - γαλοπούλα καπνιστή δύο φέτες - σαλάτα* γρ.) ελάχιστο βάρος 150 γρ ,00 2 Σάντουιτς με (αρτοσκεύασμα - τυρί γκούντα μία φέτα - μπριζόλα καπν. δύο φέτες - μπέικον μία φέτα - σαλάτα* γρ.) ελάχιστο βάρος 150 γρ ,00 3 Σάντουιτς με (αρτοσκεύασμα - τυρί γκούντα μπιφτέκι κέτσαπ μουστάρδα σαλάτα*), ελάχιστο βάρος 150 γρ ,00 4 Κρουασάν (γαλοπούλα καπνιστή - τυρί γκούντα - σαλάτα*) ελάχιστο βάρος 150 γρ ,00 5 Κρουασάν φρέσκο με γέμιση πραλίνα ελάχιστο βάρος 130 γραμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 * Σαλάτα ήτοι Ρώσικη, Αγγουρομαγιονέζα, Κηπουρού, Τυροσαλάτα, σως. * Η συσκευασία θα είναι αεροστεγής, θα πρέπει να παραμένει άθικτη και να διατηρεί το άζωτο. * Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, η επωνυμία του προμηθευτή, το περιεχόμενο που απαρτίζει τον οπλισμό του προϊόντος. * Διάρκεια ανάλωσης 7 ημέρες για τα προϊόντα 1,2,4 9 ημέρες για τα προϊόντα 3 και 10 ημέρες για το προϊόν 5 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. Προκηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Μπαλκούρα Ταχ. Κώδικας : 421 00 Πληροφορίες : Μ. Λύτσιου-Γ. Ψωφάκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μαλανδρίνο 10 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μαλανδρίνο 10 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Μαλανδρίνο 10 Οκτωβρίου 2014 Αριθμ. πρωτ: 13962 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 24 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5651 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5651 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5651 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

21-03-2013 ημέρα Πέμπτη.

21-03-2013 ημέρα Πέμπτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-02-2013 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4467 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τηλ: 2310 754410 Fax: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α ) Ταχ. Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ταχ. Κώδικας: 451 10 Πληροφορίες: Καραφέρης Ι. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διακήρυξη 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 30 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ.Πρωτ: 2619 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ A ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυράκι Ιωαννίνων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 861. Κριτήριο Αξιολόγησης : Για όλα τα είδη η χαµηλότερη σταθερή τιµή.

Αριθ. Πρωτ.: 861. Κριτήριο Αξιολόγησης : Για όλα τα είδη η χαµηλότερη σταθερή τιµή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΤρίπολη 09 Μαρτίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 861 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: FAX: Τηλέφωνο: Πληροφορίες: e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET (ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 / 1 /2012 Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 11.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

10 / 1 /2012 Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 11.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 1 /2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10. Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Πληροφορ. : Γ. ΚΑΤΙΝΤΣΑΡΟΣ Τηλέφωνο :210-52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗ 1 Ταχ. Διεύθυνση: Αγυιά Χανίων Ταχ. Κώδικας : 731 00 Πληροφορίες : Μακράκης Γεώργιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 10132 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 10132 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10132 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9, 1 ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 104 38 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΠΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια τροφίµων ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET (ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) 2015 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 22 04 2014 Αριθμ. Πρωτ: 13182 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002170656 2014-07-16

14PROC002170656 2014-07-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Καβάλα, 15/07 /2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4025 Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:811/6-2-2015.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:811/6-2-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 6/2/2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 811 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 24/12/2014 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 11114 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703423 2015-04-10

15PROC002703423 2015-04-10 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περαία : 09-04-2015 ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Αριθμ. Πρωτ. : 520 Περαία Θεσσαλονίκης Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6677 / 711343 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα