ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ"

Transcript

1 ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΚΟΠΟ Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο ελόηεηαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη, ην πείξακα ηνπ Oersted ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από απηό. ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Όηαλ ζα έρεηε κειεηήζεη απηή ηελ ελόηεηα, ζα κπνξείηε λα: Πεξηγξάθεηε ην πείξακα ηνπ Oersted θαη λα δηαηππώλεηε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από απηό. δηαηππώλεηε ηελ έλλνηα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη ζα είζζε ζε ζέζε λα απνδεηθλύεηε όηη ην πεδίν έρεη δηαλπζκαηηθό ραξαθηήξα. λα αηζζεηνπνηείηε ην καγλεηηθό πεδίν ελόο επζύγξακκνπ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ θαη ελόο καγλήηε, κε ηε ρξήζε ησλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ. πεξηγξάθεηε πνηνηηθά κε ηε βνήζεηα ησλ καγλεηηθώλ γξακκώλ, αιιά θαη πνζνηηθά ηα καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύληαη, από επζύγξακκνπο ξεπκαηνθόξνπο αγσγνύο. εμεγήζεηε όηη ν καγλεηηζκόο νθείιεηαη ζε ειεθηξηθά ξεύκαηα. Απαξηζκείηε ηηο αληηζηνηρίεο κεηαμύ ειεθηξηθώλ θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ, θαζώο θαη ηηο δηαθνξέο θαη νκνηόηεηεο ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπο. 1

2 ΔΝΝΟΗΔ ΚΛΔΗΓΗΑ πεδίν καγλεηηθό πεδίν καγλεηηθή δπλακηθή γξακκή έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ Β έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ Β, ζε απόζηαζε r από επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν ζύξκα. αξρή ηεο επαιιειίαο ν δηαλπζκαηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ πεδίνπ νκνγελέο θαη αλνκνηνγελέο καγλεηηθό πεδίν. ΔΗΑΓΩΓΖ Όινη έρνπκε δεη θαη ίζσο έρνπκε παίμεη κε καγλήηεο, ηνπο έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ίζσο λα καδέςνπκε θαξθίηζεο από ην πάησκα ή ηνπο έρνπκε δεη ζηα ερεία καο, πνπ γηα θάπνηνπο ιόγνπο θαηαζηξέςακε. Πνύ νθείιεη ν καγλήηεο απηή ηελ ηθαλόηεηα; Καζεκεξηλά βιέπνπκε ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο, αλεκηζηήξεο, ειεθηξηθά ζεζνπάξ ή ην πιπληήξηό καο πνπ γπξλά θαη πιέλεη ηα ξνύρα καο, ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο λεξνύ ή ηνλ θπθινθνξεηή ζην θαινξηθέξ καο. Πώο γίλεηαη λα παίξλνπκε θηλεηηθή ελέξγεηα από ην ειεθηξηθό ξεύκα θαη ηνπο καγλήηεο; Σίγνπξα ζα έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ή ηνπιάρηζηνλ ζα έρνπκε δεη βνιηόκεηξν, ακπεξόκεηξν ή γαιβαλόκεηξν ζην εξγαζηήξην ή ζε απιά θπθιώκαηα πνπ θηηάμακε κόλνη καο. Πώο θαηαθέξλνπλ θαη κεηξάλε ην ξεύκα ή ηελ ηάζε; 2

3 Πώο παξάγεηαη απηή ε ηεξάζηηα πνζόηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πώο κεηαθέξεηαη κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, ζηηο πόιεηο θαη ηα ρσξηά καο; Πώο παξάγνληαη θαη δηαδίδνληαη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα, πώο κεηαθέξνπλ ηε θσλή καο πνιύ καθξηά κε ην θηλεηό ηειέθσλν, ή ηελ εηθόλα θαη ηνλ ήρν ζηελ ηειεόξαζή καο από ρηιηάδεο ρηιηόκεηξα, πρ ηελ ίδηα ώξα πνπ γίλεηαη έλαο πνδνζθαηξηθόο αγώλαο; Τη είλαη ην θσο θαη πώο παξάγεηαη; γηαηί θαη ην θσο ηνπ ήιηνπ ή ηεο ιάκπαο καο, είλαη επίζεο ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Βέβαηα εδώ ζηόρνο καο δελ είλαη λα αλαπηύμνπκε όια απηά ζε βάζνο, όκσο απηά πνπ ζα αλαθέξνπκε είλαη ε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε εμέιημε θαη αλαθάιπςε όισλ ησλ παξαπάλσ. Θα εμαξηεζεί θαη από εζάο πόζν καθξηά ζέιεηε λα θζάζεηε, πόζν ζα πξνζπαζήζεηε λα ηα θαηαλνήζεηε θαη λα θηηάμεηε κηα ζρεηηθά θαιή εηθόλα ζην κπαιό ζαο γηα όια απηά. Έηζη γηα λα έρεηε άπνςε, γηαηί αμίδεη. 3

4 ΣΟ ΡΔΤΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ Ένα ζημανηικό πείπαμα πος ζημαηοδόηηζε ηην εξέλιξη ηος ηλεκηπομαγνηηιζμού Όια όζα αθνινπζνύλ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ελόηεηα απηή μεθίλεζαλ από έλα πνιύ ζεκαληηθό πείξακα πνπ έθαλε ν Oersted ην Τνπνζέηεζε θνληά ζε έλα ξεπκαηνθόξν αγσγό κηα καγλεηηθή βειόλα θαη δηαπίζησζε όηη ε βειόλα απόθιηλε από ηε δηεύζπλζε βνξάο-λόηνο, πνπ αξρηθά ηζνξξνπνύζε. Έηζη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, γηα πξώηε θνξά, όηη ην ξεύκα δεκηνπξγεί παξόκνηεο ηδηόηεηεο κε απηέο ηνπ θπζηθνύ καγλήηε. Οη παξαηεξήζεηο ηνπ Oersted άλνημαλ δηάπιαηα ηηο πόξηεο γηα ηελ εμήγεζε ηνπ καγλεηηζκνύ αιιά θαη γηα παξαπέξα αλαδεηήζεηο. Σ χ. 1 Ο αγσγόο δελ δηαξξέεηαη από ξεύκα. Η βειόλα δείρλεη ηε δηεύζπλζε βνξά λόηνπ. Μεξηθά από ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ άκεζα από απηέο είλαη: 1) Τν ξεύκα δεκηνπξγεί καγλεηηζκό. 2) Ο καγλεηηζκόο δηαδίδεηαη θαη κέζα από ηα πιηθά. 3) Όια ηα πιηθά δελ ζπκπεξηθέξνληαη ην ίδην, όηαλ βξεζνύλ θνληά ζε ξεπκαηνθόξν αγσγό. Σχ.2 Μόιηο δηαβηβάζηεθε ξεύκα ζηνλ αγσγό ε βειόλα απέθιηλε από ηελ αξρηθή ηεο ζέζε. 4) Ο ξεπκαηνθόξνο αγσγόο αζθεί δπλάκεηο ζε καγλήηεο θαη ζε άιινπο ξεπκαηνθόξνπο αγσγνύο. 5) Ο καγλεηηζκόο δεκηνπξγεί ειεθηξηθό ξεύκα. 4

5 ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ Τν πείξακα θαη νη παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε ν Oersted δεκηνύξγεζαλ λένπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη εξσηεκαηηθά όπσο: Ο αγσγόο αζθεί δπλάκεηο ζηε βειόλα, δελ ζα πξέπεη θαη ε βειόλα λα αζθεί δπλάκεηο ζηνλ αγσγό; (Θπκεζείηε ηνλ ηξίην λόκν ηνπ Νεύησλα). Πώο κεηαθέξεηαη ε δύλακε από ηνλ αγσγό ζηε βειόλα, αιιά θαη αληίζηξνθα; Πνηα ε ζρέζε ησλ δπλάκεσλ κεηαμύ ηνπ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ θαη ηεο καγλεηηθήο βειόλαο; Σχ3α. Σην ζρήκα θαίλεηαη πσο δηαηάζζνληαη ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, από ηνλ καγλήηε. Παξαθάησ ζα επαλαιάβνπκε κεξηθά από ηα πεηξάκαηα πνπ έθαλε ν Oersted, κε ζηόρν λα εηζαγάγνπκε ηελ έλλνηα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ δπλάκεσλ, αιιά θαη λα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε ηηο δηθέο καο παξαηεξήζεηο θαη λα βγάινπκε ηα δηθά καο ζπκπεξάζκαηα. ΠΔΗΡΑΜΑ 1 Πάλσ από ξαβδόκνξθν καγλήηε ηνπνζεηείζηε έλα θύιιν ραξηηνύ (ή κηα γπάιηλε πιάθα) θαη ξίμηε ξηλίζκαηα ζηδήξνπ. Αλαθηλήζηε ην πξνζεθηηθά. Σχ 3β. Τν πελίν δηαηάζζεη ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ όπσο θαη ν καγλήηεο. Τη παξαηεξείηε; Πσο δηαηάζζνληαη ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ ξαβδόκνξθνπ καγλήηε; Μήπσο ζε θακπύιεο γξακκέο, όπσο ζηελ πεξίπησζε κε ην πελίν; Τελ δηθή καο απάληεζε ζα βξείηε, παξαηεξώληαο πξνζεθηηθά ηα ζρήκαηα 3 θαη 4. Σχ 4 Σην ζρήκα νη γξακκέο δείρλνπλ ηε δηάηαμε ησλ ζηδεξνξηληζκάησλ, από ην πελίν. R 5

6 ΠΕΙΡΑΜΑ 2 Φηηάμηε έλα θύθισκα πνπ λα απνηειείηαη από κηα κπαηαξία, έλαλ δηαθόπηε θαη έλα ζσιελνεηδέο κε πνιιέο ζπείξεο. Τν ζσιελνεηδέο κπνξνύκε λα ην θηηάμεηε θαη κόλνη καο, αλ πάξεηε έλα ζύξκα κεγάινπ κήθνπο ειεθηξηθά κνλσκέλν, θαη ην ηπιίμεηε ειηθνεηδώο (π.ρ. γύξσ από έλα θύιηλδξν), ώζηε λα δεκηνπξγήζεηε ζπείξεο πεξίπνπ θπθιηθέο. Πάξηε έλα ιεπηό ραξηόλη θαη λα ην θόςεηε, ώζηε λα «θνξεζεί» κέζα ζην πελίν. Απιώζηε ηώξα ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ πάλσ ζην ραξηόλη θαη θιείζηε ηνλ δηαθόπηε. Κηππήζηε ειαθξηά ην ραξηόλη, (ζην ζεκείν απηό θνηηάμηε θαη ηα ζρήκαηα 3 θαη 4). Τη παξαηεξείηε; Πσο δηαηάζζνληαη ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ; Τη ζπκπεξαίλεηαη; Μήπσο δηαηάζζνληαη όπσο αθξηβώο θαη ζην πείξακα κε ην καγλήηε; Τελ δηθή καο απάληεζε ησλ πεηξακάησλ 1 θαη 2 ζα βξείηε, θνηηώληαο πξνζεθηηθά ηα ζρήκαηα 3 θαη 4. ΠΕΙΡΑΜΑ 3 Σχ. 5. Πξηλ ην θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ, είλαη ζθνξπηζκέλα κε ηπραίν ηξόπν, πάλσ ζην ραξηόλη. Μεηά ην θιείζηκν ηνπ δηαθόπηε δηαηάζζνληαη ζε θύθινπο νκόθεληξνπο κε θέληξν ηνλ αγσγό. Φηηάμηε έλα θύθισκα πνπ λα πεξηιακβάλεη θαηάιιειν ηξνθνδνηηθό, ξννζηάηε, δηαθόπηε θαη έλα καθξύ επζύ ζύξκα, κήθνπο πεξίπνπ 30cm. Τνπνζεηείζηε θάζεηα ζην καθξύ ζύξκα έλα ραξηόλη, όπσο ζηα ζρήκαηα 5 θαη 6, θαη ξίμηε πάλσ ηνπ ξηλίζκαηα ζηδήξνπ. Σηε ζπλέρεηα θιείζηε ηνλ δηαθόπηε. Πσο δηαηάζζνληαη ηα ξηλίζκαηα; Πνην ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη από ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλαηε ζηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο; Σχ. 6 Τα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ δηαηάζζνληαη γύξσ από επζύγξακκν ξεπκαηνθόξν αγσγό, ζε θύθινπο νκόθεληξνπο, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα. Τελ δηθή καο απάληεζε ζα βξείηε, θνηηώληαο πξνζεθηηθά ην 6

7 ζρήκα 6. Σην ζεκείν απηό, πξηλ ζπλερίζεηε ηε κειέηε ζαο, θαιό είλαη λα ζθεθηείηε ιίγν θαη θαηόπηλ γξάςηε ηα θνηλά ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ηξία παξαπάλσ πεηξάκαηα. Τελ δηθή καο απάληεζε, ζα ηε δηαβάζεηε ζηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί ακέζσο κεηά. Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη, ν ρώξνο γύξσ από ηνλ επζύγξακκν αγσγό θαη ην πελίν, όηαλ δηαξξένληαη από ξεύκα απνθηά παξόκνηα ηδηόηεηα, κε απηή ηνπ ρώξνπ γύξσ από ην θπζηθό καγλήηε. Πνηα είλαη απηή ε ηδηόηεηα; Μήπσο λα αζθεί δπλάκεηο ζηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ θαη λα ηα δηαηάζζεη ζε θιεηζηέο γξακκέο; Τελ δηθή καο απάληεζε ζα βξείηε αθελόο ζηελ ακέζσο επόκελε παξάγξαθν, αθεηέξνπ ζηα δύν πιαίζηα πνπ βξίζθνληαη ζην δεμηό κέξνο ηεο ζειίδαο όπνπ νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Μαγνηηικό πεδίο Β: Ολνκάδνπκε ηελ ηδηόηεηα πνπ απνθηά ν ρώξνο γύξσ από ην ξεπκαηνθόξν αγσγό ή ην καγλήηε, δειαδή, λα αζθεί δπλάκεηο ζε ξηλίζκαηα ζηδήξνπ ή λα εθηξέπεη ηε καγλεηηθή βειόλα. Μαγνητικό πεδίο ονομάδοσμε μια θσζική ονηόηεηα, ε οποία ζσνσπάρτει με ηο μαγνήηε και ηο ρεσμαηοθόρο αγωγό και ποσ έτει ηεν ιδιόηεηα να αζκεί δσνάμεις ζε κομμάηια μαλακού ζιδήροσ, ζε άλλοσς ρεσμαηοθόροσς αγωγούς και να εκηρέπει ηε μαγνεηική βελόνα. Σην εμήο ζα ιέκε όηη ν ρώξνο γύξσ από ηνλ καγλήηε, ην ζσιελνεηδέο θαη γεληθόηεξα γύξσ από νπνηνλδήπνηε ξεπκαηνθόξν αγσγό, απέθηεζε ηδηόηεηεο μαγνηηικού πεδίος ην νπνίν ζα ην ζπκβνιίδνπκε κε ην γξάκκα Β. Ζ θαηεύζπλζε ηνπ πεδίνπ ζε θάζε ζεκείν, ζα είλαη ίδηα κε ηε θαηεύζπλζε πάλσ ζηε νπνία ηζνξξνπεί ε καγλεηηθή βειόλα, όηαλ αθήλεηαη (ειεύζεξε) λα ηζνξξνπήζεη, ππό ηελ επίδξαζε κόλν ηεο δύλακεο ηνπ πεδίνπ, δειαδή ηεο δύλακεο πνπ ζα ηεο αζθεί ν καγλήηεο, ν ξεπκαηνθόξνο αγσγόο ή ην ζσιελνεηδέο. Ζ θνξά ηνπ πεδίνπ ζα είλαη από ην λόηην πξνο ην βόξεην πόιν ηεο καγλεηηθήο βειόλαο. Σχ. 7 Πξαθηηθόο ηξόπνο εύξεζεο θνξάο καγλεηηθώλ γξακκώλ. Τνπνζεηνύκε ην δεμί ρέξη γύξσ από ηνλ αγσγό κε ηνλ αληίρεηξα λα δείρλεη ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο. Κακππιώλνπκε ηα ππόινηπα δάθηπια, ώζηε λα πεξηβάιινπλ ηνλ αγσγό. Τόηε ηα δάθηπια απηά ζα δείρλνπλ ηε θνξά ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ. Η θνξά ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ, δειαδή, είλαη ίδηα κε ηε θνξά πνπ πξέπεη λα πεξηζηξέςνπκε έλα δεμηόζηξνθν θνριία, ώζηε λα πξνρσξήζεη όπσο ην ξεύκα. 7

8 1.1.3 ΟΗ ΠΔΓΗΑΚΔ ΓΡΑΜΜΔ. Όπσο θαη ζηνλ ειεθηξηζκό έηζη θαη εδώ ζα εηζαγάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο γξακκήο γηα λα έρνπκε κηα επνπηηθή εηθόλα ηνπ πεδίνπ. Ζ δπλακηθή γξακκή είλαη κηα λνεηή γξακκή πνπ ζε θάζε ζεκείν ηεο ην πεδίν είλαη εθαπηόκελν. (Ζ δηεύζπλζε ηεο εθαπηόκελεο ζε έλα ζεκείν κηαο δπλακηθήο γξακκήο ηαπηίδεηαη κε ηνλ άμνλα ηεο βειόλαο πνπ ηζνξξνπεί ειεύζεξα κέζα ζην πεδίν). Οη γξακκέο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ δηάηαμε ησλ ξηληζκάησλ ζηδήξνπ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηαπηίδνληαη κε ηηο μαγνηηικέρ δςναμικέρ γπαμμέρ, αλ ην πεδίν είλαη αξθεηά ηζρπξό. Δύινγν είλαη όηη από απηά πνπ είδακε θάλνληαο ηα παξαπάλσ πεηξάκαηα λα θαηαιήμνπκε ζε νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα, αιιά θαη λα καο δεκηνπξγεζνύλ κεξηθά εξσηεκαηηθά ή θάπνηεο ζθέςεηο. Γύξσ από ξεπκαηνθόξν αγσγό νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, ν ρώξνο απνθηά πξόζζεηα ηδηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο, δεκηνπξγείηαη δειαδή καγλεηηθό πεδίν. Όπνπ νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο είλαη ππθλέο, όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή θνληά ζηνπο πόινπο ηνπ καγλήηε, θνληά ζηνλ επζύγξακκν αγσγό, ζην εζσηεξηθό ηνπ πελίνπ, εθεί είλαη πην ηζρπξό ην καγλεηηθό πεδίν. (Ζ βειόλα ζα δέρεηαη κεγαιύηεξε δύλακε.) Καζώο απνκαθξπλόκαζηε από ηηο πεγέο πνπ δεκηνπξγνύλ ηα καγλεηηθά πεδία, απηά εμαζζελνύλ. Οη καγλεηηθέο γξακκέο είλαη θιεηζηέο. Πνην ζπγθεθξηκέλα ζην θπζηθό καγλήηε βγαίλνπλ από ην βόξεην πόιν θαη κπαίλνπλ από ην λόηην. Τν ζσιελνεηδέο πελίν δεκηνπξγεί καγλεηηθό πεδίν παξόκνην κε απηό ηνπ ξαβδόκνξθνπ καγλήηε. 8

9 Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο επζύγξακκνπ αγσγνύ κεγάινπ κήθνπο, είλαη θύθινη νκόθεληξνη, πνπ βξίζθνληαη ζε επίπεδα θάζεηα ζηνλ αγσγό. Ζ θνξά ησλ καγλεηηθώλ γξακκώλ είλαη ίδηα κε ηνπ πεδίνπ. Γηα ηελ καγλεηηθή βειόλα ζα πξέπεη λα πνύκε όηη όηαλ ηε θέξνπκε θνληά ζην ξεπκαηνθόξν αγσγό, ε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο ζα θαζνξίδεηαη από ην ζύλνιν ησλ δπλάκεσλ πνπ δέρεηαη, ηόζν από ηνλ αγσγό, όζν θαη από ην καγλεηηθό πεδίν ηεο γεο. Βξίζθεηαη δειαδή κέζα ζε ζύλζεην καγλεηηθό πεδίν. ΠΕΙΡΑΜΑ 4. Σχ.8 Όηαλ αιιάδεη ε θνξά ηνπ ξεύκαηνο ζηνλ αγσγό αιιάδεη θαη ε θαηεύζπλζε πνπ ηζνξξνπεί ε βειόλα. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Βόξεηνο πόινο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ Νόηηνπ θαη αληίζηξνθα. Από ηελ παξαηήξεζε απηή θαηαιαβαίλνπκε όηη ην πεδίν έρεη δηαλπζκαηηθό ραξαθηήξα. Φηηάμηε ην θύθισκα ηνπ πεηξάκαηνο 3, ζειίδα 22, αιιά αληί ησλ ζηδεξνξηληζκάησλ ρξεζηκνπνηήζηε καγλεηηθή βειόλα πνπ λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα (ιέγεηαη θαη βειόλα απνθιίζεσο) θαη έλα όξγαλν πνπ αληρλεύεη αιιά θαη κεηξά ην καγλεηηθό πεδίν, ην καγλεηόκεηξν. Πξηλ θιείζεηε ηνλ δηαθόπηε, ηνπνζεηείζηε ηνλ αγσγό πάλσ από ηελ καγλεηηθή βειόλα ζε κηθξή απόζηαζε, θαη παξάιιεια πξνο απηή. Η βειόλα δείρλεη Βνξά - Νόην. Γηαβηβάζηε ξεύκα ζηνλ αγσγό θαη Θ Σχ.9 Τνκή θάζεηε ζηνλ αγσγό. Η έληαζε ηνπ πεδίνπ ζε θάζε ζεκείν, είλαη εθαπηόκελε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ. Καη κεηώλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε απόζηαζε από ηνλ αγσγό. Ο αγσγόο είλαη θάζεηνο ζηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ζαο θαη ε θνξά ηνπ ξεύκαηνο είλαη πξνο ηα κέζα. Όζν πην ηζρπξό είλαη ηα ξεύκα, ηόζν πην ηζρπξό είλαη θαη ην καγλεηηθό πεδίν, θαηά ζπλέπεηα θαη ε δύλακε πνπ δέρεηαη ε καγλεηηθή βειόλα. 9

10 ζεκεηώζηε ηε θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία απνθιίλεη ε βειόλα (Σρ. 8).Αιιάμηε ηώξα ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο θαη παξαηεξείζηε ηη ζα ζπκβεί ζηε βειόλα. Άιιαμε ε ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο; Μεηά ηελ παξαηήξεζε απηή κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ην καγλεηηθό πεδίν έρεη δηαλπζκαηηθό ραξαθηήξα; Τελ δηθή καο απάληεζε κπνξείηε λα βξείηε αλ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα 8. ΠΕΙΡΑΜΑ 5. Φηηάμηε ην θύθισκα ηνπ πεηξάκαηνο 3 θαη θιείζηε ην δηαθόπηε. Γηαβηβάζηε ξεύκα θαη αθήζηε ηε καγλεηηθή βειόλα λα ηζνξξνπήζεη. Απμήζηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ ξννζηάηε. Τη παξαηεξείηε; Μεηαβάιιεηαη ε απόθιηζε ηεο βειόλαο από ηελ δηεύζπλζε Βνξξάο - Νόηνο. (Θπκεζείηε όηη ε καγλεηηθή βειόλα δέρεηαη δπλάκεηο θαη από ην καγλεηηθό πεδίν ηεο γεο.) Σε πνην ζπκπέξαζκα κπνξείηε λα θαηαιήμεηε; Θ Σχ. 10 Τνκή θαηά κήθνο ηνπ αγσγνύ. Ο αγσγόο είλαη πάλσ ζηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ. Σην ζρήκα θαίλνληαη ηα ζεκεία ζηα νπνία νη γξακκέο ηνπ πεδίνπ λα ηξππάλε ηε ζειίδα. Οη γξακκέο ηνπ πεδίνπ βξίζθνληαη ζε επίπεδν θάζεην ζηνλ αγσγό Μήπσο ην καγλεηηθό πεδίν εμαξηάηαη θαη από ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο αιιά θαη από ηε θνξά ηεο; Τε δηθή καο απάληεζε ζα ηε βξείηε ζην ζρήκα 9, αλ ην παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ Με καζεκαηηθνύο ζπιινγηζκνύο, πνπ δελ θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζνύλ εδώ, βξίζθνπκε ηελ παξαθάησ καζεκαηηθή ζρέζε, από ηελ νπνία δίλεηαη ην κέηξν ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ Β, ζε ζεκείν πνπ απέρεη απόζηαζε r από ηνλ επζύγξακκν αγσγό κεγάινπ κήθνπο, (Τν κήθνο ηνπ είλαη πνιύ Σχ.11 Η έληαζε ζην ζεκείν Α, είλαη θάζεηε ζην επίπεδν πνπ νξίδεηαη από ηνλ αγσγό θαη ην ζεκείν Α θαη θπζηθά εθαπηόκελε ηεο δπλακηθήο γξακκήο ζην ζεκείν απηό. Α 10

11 κεγαιύηεξν από ηελ απόζηαζε r). Β=Κ κ 2Ι/r. Όπνπ Κ κ κηα καγλεηηθή ζηαζεξά ε νπνία ζην θελό έρεη ηηκή Κ κ =10-7 Ν/A 2. Ζ διεύθςνζη ηος πεδίος ζε ένα ζημείο, είναι κάθεηη ζηο επίπεδο πος οπίζεηαι από ηο ζημείο αςηό και ηον αγωγό. Ζ θνξά ηνπ ζα βξίζθεηαη κε έλαλ από ηνπο πξαθηηθνύο θαλόλεο πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ ή ηνπ δεμηόζηξνθνπ θνριία. Από ηα πεηξάκαηα πνπ θάλακε θαη θπζηθά ηελ ζρέζε Β=Κ κ 2Η/r ζπκπεξαίλνπκε όηη: Τν πεδίν ζε έλα ζεκείν πνπ απέρεη απόζηαζε r από επζύγξακκν αγσγό κεγάινπ κήθνπο, είλαη αλάινγν ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο, θαη αληηζηξόθσο αλάινγν ηεο απόζηαζεο r ηνπ ζεκείνπ από ηνλ αγσγό. Ζ έληαζε Β είλαη πάληα εθαπηόκελε ησλ καγλεηηθώλ δπλακηθώλ γξακκώλ θαη έρεη ίδηα θνξά κε απηέο. Πην πάλσ αλαθέξακε ηελ ζρέζε: 2I 2I I 0 0 r 4 r 2r Σχ12 Η ζέζε ηεο καγλεηηθήο βειόλαο πξηλ δηαβηβαζηεί ξεύκα ζηνλ αγσγό. Η καγλεηηθή βειόλα είλαη παξάιιειε ζηνλ αγσγό. Σχ 13 Μόιηο δηαβηβαζηεί ξεύκα ζηνλ αγσγό, αζθνύληαη δπλάκεηο ζηνπο πόινπο, δεκηνπξγείηαη ξνπή ζηξέςεο θαη ε βειόλα εθηξέπεηαη από ηελ αξρηθή ηεο ζέζε. Ζ ηηκή ηνπ πεδίνπ Β ζε έλα ζεκείν ιέγεηαη θαη καγλεηηθή επαγσγή Β, αιιά θαη έληαζε Β ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. σο απνηέιεζκα καζεκαηηθώλ ζπιινγηζκώλ. Σηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε έλα πείξακα, ην νπνίν κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ζην εξγαζηήξην. Με ην πείξακα απηό επηβεβαηώλεηαη ε νξζόηεηα ηεο παξαπάλσ ζρέζεο. Άιισζηε κηα ζεσξία αλ δελ επαιεζεπηεί θαη πεηξακαηηθά δελ ηζρύεη. 11

12 ΠΕΙΡΑΜΑ 6 Φηηάμηε θύθισκα πνπ λα πεξηιακβάλεη κηα κπαηαξία 24 Volt έλα ακπεξόκεηξν, θαη έλα θηβώηην αληηζηάζεσλ ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά κε έλα καθξύ ζύξκα ΑΓ κήθνπο πεξίπνπ κηζνύ κέηξνπ θαη θπζηθά δηαθόπηε. Δπηιέμηε κηα αληίζηαζε από ην θηβώηην θαη θιείζηε ην θύθισκα. Βήμα 1 ο Σεκεηώζηε ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο πνπ δείρλεη ην ακπεξόκεηξν. Φξνληίζηε ώζηε ε έληαζε λα παξακέλεη ζηαζεξή π.ρ.10α. Τνπνζεηήζηε ηνλ αηζζεηήξα ηνπ καγλεηνκέηξνπ ζε νξηζκέλε απόζηαζε από ηνλ αγσγό, (αο πνύκε r=2cm). Καη θαηόπηλ ζε δηπιάζηα θαη ηξηπιάζηα από ηνλ αγσγό. Τη ζα παξαηεξήζεηε; Φηηάμηε έλα πίλαθα ηηκώλ κε ηα κεγέζε Β θαη r θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηάγξακκα ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ Β(r), ζπλαξηήζεη ηεο απόζηαζεο. Δίλαη ζύκθσλν κε ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 14; Σχ. 14 Τν πεδίν όζν απνκαθξπλόκαζηε από ηνλ αγσγό κεηώλεηαη. Η κείσζε κάιηζηα απηή είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα ηεο απόζηαζεο από ηνλ αγσγό Από ηηο ηηκέο πνπ βξήθαηε επηβεβαηώλεηαη όηη ην πεδίν είλαη Β αληηζηξόθσο αλάινγν ηεο απόζηαζεο (1/r), από ηνλ αγσγό; Τε δηθή καο απάληεζε ζα ηε βξείηε αλ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα 14. Βήμα 2 ο Τνπνζεηήζηε ηνλ αηζζεηήξα ηνπ καγλεηνκέηξνπ ζε ζηαζεξή απόζηαζε από ηνλ αγσγό. Δπηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο αληηζηάζεηο από ην θηβώηην αληηζηάζεσλ δηπιαζηάζηε, ηξηπιαζηάζηε θ.ιπ. ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο, θηηάμηε έλα πίλαθα ηηκώλ, κε ηηο ηηκέο ηνπ ξεύκαηνο πνπ δείρλεη ην ακπεξόκεηξν θαη ηεο έληαζεο ηνπ πεδίνπ πνπ δείρλεη ην καγλεηόκεηξν. Με βάζε ηνλ πίλαθα ηηκώλ πνπ θάλαηε θηηάμηε ην δηάγξακκα Β(I). Σχ.15 Τν πεδίν Β ζε ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε από ηνλ αγσγό, είλαη αλάινγν ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο. 12

13 Σπκθσλεί κε απηό ηνπ ζρήκαηνο 15; Tη παξαηεξείηε; Δπηβεβαηώλεηαη όηη ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ είλαη αλάινγε ηεο έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο; Δπαλαιάβαηε αιιάδνληαο ηηο ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ πνπ αξρηθά επηιέμαηε. Τε δηθή καο απάληεζε ζα ηε βξείηε αλ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα 15. Βήμα 3 ο Να πξνηείλεηε κηα δηαδηθαζία, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο καγλεηηθήο ζηαζεξάο Κ κ. Σθεθηείηε, ηη ζαο ρξεηάδεηαη γηα λα ην πεηύρεηε, ζπκίδνπκε: (Β =Κ κ 2Ι/r. Κ κ =Βr/2I) Αο ζαο βνεζήζνπκε όκσο ιίγν Τνπνζεηείζηε ηνλ αηζζεηήξα ηνπ καγλεηνκέηξνπ ζε κηα ζέζε. Σεκεηώζηε ηελ έλδεημε ηνπ Β. Μεηξήζηε ηελ απόζηαζε r ηνπ αηζζεηήξα από ηνλ αγσγό. Γηαβάζηε ηελ έλδεημε ηνπ Ακπεξόκεηξνπ. Δπαλαιάβαηε πνιιέο θνξέο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ξεύκαηνο θαη γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Πόζν θνληά ζηελ πξαγκαηηθή ηηκή Κ κ =10-7 Ν/Α 2. είλαη νη δηθέο ζαο ηηκέο; Δθηηκήζηε πνύ ηπρόλ λα νθείιεηαη ην ζθάικα ζηε κέηξεζή ζαο. σόλιο μελέηηρ: Σην ζεκείν απηό πξνηείλνπκε, αλ ζέιεηε λα εληξπθήζεηε ζηα παξαπάλσ, λα κειεηήζεηε θαη ηα εμήο: Α. Από ην βηβιίνηνπ SERWAY, ηόκνο Β ειεθηξνκαγλεηηζκόο, ηηο παξαγξάθνπο 29.1 θαη 29.2 ζηηο ζειίδεο 178 θαη 181 αληίζηνηρα. Β. Από ην βηβιίνλ OHANIAN, ηόκνο Β ειεθηξνκαγλεηηζκόο, ηηο παξαγξάθνπο 30.3 θαη 31.1 ζηηο ζειίδεο 173 θαη 189 αληίζηνηρα. Έηζη ζα ζπκεζείηε θαη απηά πνπ θάλαηε θάπνηε ζην Παλεπηζηήκην. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκεζείηε ηνπο Νόκνπο ησλ Biot-Savart θαη ηνπ Ampere. 13

14 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 1ο Γίλνληαη δύν παξάιιεινη αγσγνί Γ θαη Ε κεγάινπ κήθνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r κεηαμύ ηνπο θαη ζε θελό ρώξν. Οη αγσγνί δηαξξένληαη από ξεύκαηα Η 1 =Η θαη Η 2 =2Η αληίζηνηρα. Αλ δίλεηαη ε Κ κ =10-2 Ν/Α 2, λα βξείηε: Α. ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο δύν απηνύο αγσγνύο ζηα ζεκεία Α όηαλ ΑΓ=ΑΕ=r/2 Σχ. 16 Οη αγσγνί βξίζθνληαη πάλσ ζην επίπεδν ηεο ζειίδαο. Σχ. 17 Τα δηαλύζκαηα Β 1 θαη Β 2 έρνπλ ίδηα δηεύζπλζε θαη αληίζεηεο θνξέο, ζπλεπώο ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα γίλεηαη αιγεβξηθό. Β. ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγεί ν αγσγόο Γ ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ν αγσγόο Ε. Γ. Αλ δίλεηαη όηη νη αγσγνί είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλνη. Τνπο πιεζηάδνπκε ηόζν ώζηε λα κεδελίζνπκε ηε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε. Πνηα κνξθή ζα έρεη ην καγλεηηθό πεδίν γύξσ από απηνύο, όηαλ δηαξξένληαη από νκόξξνπα ξεύκαηα; Γ. Σην εξώηεκα Γ αλ νη αγσγνί δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα, λα βξείηε πνηα ζρέζε πξέπεη λα έρνπλ νη εληάζεηο ησλ ξεπκάησλ πνπ ηνπο δηαξξένπλ, ώζηε ζην ρώξν γύξσ από απηνύο ην πεδίν λα έρεη ηηκή παληνύ κεδέλ. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε, γηαηί, όηαλ ζέινπκε λα εμνπδεηεξώζνπκε ηα καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύλ δύν ξεπκαηνθόξα,ειεθηξηθά κνλσκέλα ζύξκαηα, κε αληίζεηεο θνξάο ξεύκαηα, ηα θάλνπκε πιεμίδα; Απάντηση: Καη ζηα καγλεηηθά πεδία, όπσο ζηα ειεθηξηθά, αιιά θαη ηα βαξπηηθά, ηζρύεη ε αξρή ηεο επαιιειίαο (ππέξζεζεο). Γειαδή όηαλ έλα πεδίν δεκηνπξγείηαη από πνιιέο πεγέο, όπσο πνιινύο ξεπκαηνθόξνπο αγσγνύο, πνιιά θνξηία, ή πνιιέο κάδεο αληίζηνηρα, ηόηε ζε θάζε ζεκείν 14

15 ηνπ, ε έληαζε ζα έρεη ηηκή ίζε κε ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα ησλ εληάζεσλ πνπ ζα είρακε ζε απηό ην ζεκείν, αλ θάζε κία από ηηο πεγέο δεκηνπξγνύζε ην πεδίν κόλε ηεο. Α: Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηζρύεη ε αξρή ηεο επαιιειίαο: B = B 1 + B 2 +. B N (Γηαλπζκαηηθό άζξνηζκα). Γειαδή ε έληαζε ζην ζεκείν Α ζα ηζνύηαη κε ην δηαλπζκαηηθό άζξνηζκα ησλ εληάζεσλ Β 1 θαη Β 2 πνπ ζα είρακε ζ απηό ην ζεκείν, αλ ην πεδίν νθεηιόηαλ κόλν ζηνλ αγσγό Γ ή ηνλ αγσγό Ε αληίζηνηρα. B B 1 B 2 Β=Β 1 Β 2 Β=Κ κ 2Η/r/2 - K κ 4I/r/2 B=-K κ 4I/r Τo ( ) δειώλεη όηη ε θνξά ηνπ Β ζα είλαη ίδηα κε ηε θνξά ηνπ δηαλύζκαηνο Β 2 ε νπνία ειήθζε σο αξλεηηθή. Πξνζνρή όκσο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο έληαζεο ζην ζεκείν Γ, δηόηη ηα δηαλύζκαηα Β 1 θαη Β 2 δελ έρνπλ ίδηα δηεύζπλζε, νπόηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε κέζνδν ηνπ παξαιιειόγξακκνπ. Β: Β=Κ κ 2Η/r Γ: Β = Κ κ 4Η/r Γ: Θα πξέπεη νη εληάζεηο ησλ ξεπκάησλ πνπ ηνπο δηαξξένπλ λα είλαη ίζεο έηζη ώζηε λα ηζρύεη: B B 1 B2 =0 σόλιο μελέηηρ: Αλ πηζηεύεηο όηη θαηάιαβεο ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ηελ κεζνδνινγία ηνπ θαη πσο εθαξκόδεηαη ε αξρή ηεο επαιιειίαο, πξνζπάζεζε λα απαληήζεηο ηελ άζθεζε απηναμηνιόγεζεο 4. Αλ δπζθνιεπηείο ζηελ πξόζζεζε δηαλπζκάησλ πνπ ζρεκαηίδνπλ γσλία, πξνηείλνπκε λα κειεηήζεηο από ην ζρνιηθό βηβιίν ηεο Α Λπθείνπ, ηελ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζύλζεζε δπλάκεσλ. Πξνθαλώο ε πξόζζεζε δηαλπζκαηηθώλ κεγεζώλ, γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν γηα όια ηα κεγέζε απηά. 15

16 1.1.5 ΟΜΟΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΓΤΝΑΜΗΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ- Σχ. 18. Σην ζρήκα θαίλεηαη ην καγλεηηθό πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη από δύν θπζηθνύο καγλήηεο. Παξαηεξείηε όηη νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο δελ ηέκλνληαη. 1) Οη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο είλαη θιεηζηέο, ζε αληίζεζε κε ηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξνζηαηηθνύ πεδίνπ πνπ είλαη αλνηθηέο θαη νη νπνίεο μεθηλνύλ από ζεηηθά θνξηία θαη θαηαιήγνπλ ζε αξλεηηθά. σ 19 Σην ζρήκα θαίλεηαη ην ειεθηξηθό πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη από δύν εηεξόζεκα θνξηία. Οη ειεθηξηθέο δπλακηθέο γξακκέο, ρσξίο λα ηέκλνληαη, θαηεπζύλνληαη απν ην ζεηηθό θνξηίν πξνο ην αξλεηηθό. Σχ 20 Τν καγλεηηθό πεδίν ελόο καγλήηε κε γξακκέο. Παξαηεξνύκε όηη είλαη θιεηζηέο, θαζώο βγαίλνπλ από ηνλ βόξεην πόιν θαη κπαίλνπλ από ηνλ Νόηην πόιν. 2) Ζ ππθλόηεηά ηνπο, δειαδή ην πιήζνο ηνπο αλά κνλάδα επηθάλεηαο, δειώλεη ην πόζν ηζρπξό είλαη ην πεδίν. Όπνπ νη καγλεηηθέο δπλακηθέο γξακκέο είλαη ππθλέο ην πεδίν είλαη ηζρπξό θαη όπνπ είλαη αξαηέο, ην πεδίν είλαη αζζελέο. ειεθηξηθό πεδίν. Τν αληίζηνηρν ηζρύεη θαη ζην 3) Σε θάζε ζεκείν ηνπο, ην δηάλπζκα ηεο έληαζεο είλαη εθαπηόκελν, όπσο αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Σχ 21 Τν πεδίν ηνπ πελίνπ κε γξακκέο. Παξαηεξνύκε όηη ην πεδίν ελόο ζσιελνεηδνύο είλαη ίδην κε απηό ηνπ επζύγξακκνπ καγλήηε. 4) Όπσο ζηνπο θπζηθνύο καγλήηεο, έηζη θαη ζηα ξεπκαηνθόξα πελία θαη πιαίζηα, νη δπλακηθέο γξακκέο, «βγαίλνπλ» από ηνλ βόξεην πόιν θαη «κπαίλνπλ» από ην λόην, άιισζηε θαη απηά ζπκπεξηθέξνληαη σο καγλήηεο. Οη ειεθηξηθέο Σχ.22 Οη γξακκέο ηνπ πεδίνπ ελόο θπθιηθνύ ξεπκαηνθόξνπ αγσγνύ. Πεξηζζόηεξα γηα ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ αγσγνύ απηνύ ζα κάζνπκε ζηελ επόκελε ελόηεηα. 16

17 μεθηλνύλ από ζεηηθά θνξηία θαη θαηαιήγνπλ ζε αξλεηηθά. 5) Γελ ηέκλνληαη, όπσο θαη νη ειεθηξηθέο. 6) Σην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν, νη δπλακηθέο γξακκέο είλαη επζείεο, παξάιιειεο, νκόξξνπεο θαη ηζαπέρνπζεο, όπσο θαη νη δπλακηθέο γξακκέο, ηνπ νκνγελνύο ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Σην νκνγελέο πεδίν ε έληαζε έρεη ηελ ίδηα ηηκή ζε όια ηνπ ηα ζεκεία. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1 Χαξάμηε κε ην ζηπιό ζαο έλα ξεπκαηνθόξν αγσγό πάλσ ζηε ζειίδα ηνπ ηεηξαδίνπ ζαο. Σεκεηώζηε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεδίνπ ζε δύν ζεκεία, δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ αγσγνύ θαη ζε απόζηαζε r από απηόλ. Γξάςηε ηε καζεκαηηθή ζρέζε από ηελ νπνία δίλεηαη ην κέηξν ηεο έληαζεο Β. Να επαλαιάβεηε ην ίδην αιιάδνληαο ηε θνξά ζην ξεύκα. ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 Φηηάμηε έλα ζρήκα πνπ λα θαίλνληαη: κηα καγλεηηθή βειόλα πνπ κπνξεί λα ζηξέθεηαη γύξσ από θαηαθόξπθν άμνλα, ε νπνία λα ηζνξξνπεί ζηε δηεύζπλζε βνξξάο λόηνο θαη έλαο νξηδόληηνο επζύγξακκνο αγσγόο πνπ είλαη παξάιιεινο ζηνλ θαηά κήθνο άμνλα ηεο βειόλαο. Α. Όηαλ ε βειόλα ηζνξξνπεί, ν αγσγόο θαη ε βειόλα βξίζθνληαη ζην ίδην νξηδόληην επίπεδν. Β. Όηαλ ε βειόλα ηζνξξνπεί, ν θαηά κήθνο άμνλάο ηεο, βξίζθεηαη ζην ίδην θαηαθόξπθν επίπεδν κε ηνλ νξηδόληην αγσγό. Να πάξεηε δύν πεξηπηώζεηο: 1. Ζ βειόλα βξίζθεηαη πάλσ από ηνλ αγσγό. 2. Ζ βειόλα βξίζθεηαη θάησ από ηνλ αγσγό. Γηαβηβάζηε ξεύκα ζηνλ αγσγό θαη ζε θάζε πεξίπησζε αθήζηε ηε βειόλα λα ηζνξξνπήζεη. Γηα θάζε κία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, λα θηηάμεηε έλα λέν ζρήκα πνπ λα θαίλνληαη, ε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο ηεο βειόλαο θαη νη δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζηνπο πόινπο ηεο, από ην πεδίν ηνπ αγσγνύ. 17

18 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 3 Τνπνζεηείζηε έλαλ επζύγξακκν αγσγό θαηαθόξπθα, πεξλώληαο ηνλ κέζα από έλα ρνληξό νξηδόληην ραξηόλη θαη δηαβηβάζηε ξεύκα ζ απηόλ από κηα κπαηαξία ησλ 6 volt. Πάλσ ζην ραξηόλη βάιηε κηα καγλεηηθή βειόλα απνθιίζεσο θαη δέζηε ηε κε κνλσηηθό λήκα από ηνλ αγσγό έηζη πνπ λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γύξσ από απηόλ δηαγξάθνληαο θύθιν. Πεξηζηξέςηε ηώξα ηε βειόλα πνιύ αξγά γύξσ από ηνλ αγσγό ζεκεηώλνληαο ηηο ζέζεηο πνπ ηζνξξνπεί. Σρεδηάζηε ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηεο βειόλαο ζην ηεηξάδηό ζαο, θαη ζρνιηάζηε ην απνηέιεζκα. Πξαγκαηνπνηείζηε ην πείξακα γηα δηάθνξα κήθε ηνπ λήκαηνο. Σε θάζε ζέζε ηζνξξνπίαο, ν θαηά κήθνο άμνλαο ηεο βειόλαο, είλαη θάζεηνο ζην κνλσηηθό λήκα; Δμεγείζηε ηη ζεκαίλεη απηό. Απνκαθξύλεηε ηώξα ηε βειόλα θαη απιώζηε πάλσ ζην ραξηόλη ξηλίζκαηα ζηδήξνπ. Σπγθξίλεηε ηώξα ηελ εηθόλα πνπ θηηάμαηε ζην ραξηί ζαο δσγξαθίδνληαο ηηο δηαδνρηθέο ζέζεηο ηεο βειόλαο κε ηελ εηθόλα πνπ βιέπεηε κε ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ. Σχ. 23 Η καγλεηηθή βειόλα ζα ηζνξξνπεί ζε ζέζεηο εθαπηνκεληθέο ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ αγσγνύ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα βέβαηα επεξεάδεηαη θαη από ην καγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο. Όζν πην ηζρπξό όκσο είλαη ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ αγσγνύ ε βειόλα ζα ηείλεη λα ηζνξξνπεί ζε ζέζεηο εθαπηνκεληθέο ησλ νκόθεληξσλ θύθισλ κε θέληξν ζηνλ αγσγό. Τη ζπκπεξαίλεηε, κήπσο ε καγλεηηθή βειόλα ηζνξξνπεί ζε ζέζεηο εθαπηνκεληθέο ησλ θύθισλ πνπ δεκηνπξγνύλ ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ; 18

19 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 4 (ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ) Φηηάμηε έλα θύθισκα πνπ λα πεξηιακβάλεη κηα κπαηαξία 6 Volt, έλα δηαθόπηε κηα κηθξή ιάκπα θαη ειεθηξηθά κνλσκέλα ράιθηλα ζύξκαηα. Όηαλ ην θύθισκα είλαη αλνηθηό ηνπνζεηείζηε κηα καγλεηηθή βειόλα απνθιίζεσο, έηζη ώζηε λα ηζνξξνπεί παξάιιεια ζηνλ αγσγό AΓ, πάλσ ή θάησ από απηόλ, ζε κηθξή ζρεηηθά απόζηαζε από απηόλ. Να θάλεηε ηα παξαθάησ βήκαηα θαη θάζε θνξά λα ζεκεηώλεηε απηό πνπ παξαηεξείηε δίλνληαο κηα κηθξή εμήγεζε. Μπνξείηε κάιηζηα αληί καγλεηηθήο βειόλαο λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα απιή βειόλα θξεκαζκέλε από έλα θαηαθόξπθν λήκα. Ζ βειόλα ζα καγλεηηζηεί νπόηε ζα ζπκπεξηθέξεηαη ην ίδην. Βήμα 1 ο. Κιείζηε ην δηαθόπηε θαη ζεκεηώζηε πξνο ηα πνύ ζα απνθιίλεη ε βειόλα; Βήμα 2 ο. Βάιηε έλα όκνην ιακπηήξα παξάιιεια ζε απηόλ πνπ έρεηε. Ζ απόθιηζε ηεο βειόλαο ζα απμεζεί ή Θα κεησζεί; Ζ κήπσο ε βειόλα ζα απνθιίλεη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε; Τη από ηα παξαπάλσ ζα ζπκβεί αλ ηνπνζεηείζηε ηνπο ιακπηήξεο ζε ζεηξά; Σχ. 24 Η καγλεηηθή βειόλα είλαη παξάιιειε ζηνλ αγσγό θαη δείρλεη Βνξά Νόην, ππό ηελ επίδξαζε κόλν ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο Γεο. Ο δηαθόπηεο ηνπ θπθιώκαηνο είλαη αλνηθηόο. Βήμα 3 ο. Βάιηε κηα όκνηα κπαηαξία ζε ζεηξά, ζπλδένληαο ηνλ ζεηηθό πόιν ηεο κε ηνλ αξλεηηθό ηεο άιιεο θαη θιείζηε ην δηαθόπηε. Τώξα ε απόθιηζε ηεο βειόλαο ζα γίλεη κεγαιύηεξε; κηθξόηεξε; ή δελ ζα αιιάδεη; ζε ζρέζε κε ηελ απόθιηζε πνπ είρε κε ηελ κία κπαηαξία; Βήμα 4 ο. Σην θύθισκα ηνπ 3νπ βήκαηνο. Απνκαθξύλεηε αξγά ηελ βειόλα θηλώληαο ηελ πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ αληίζηνηρα. Τη παξαηεξείηε; Σρνιηάζηε απηό πνπ ζα δείηε. Βήμα 5 ο. Σην θύθισκα ηνπ 3νπ βήκαηνο αληηζηξέςηε ηελ πνιηθόηεηα ηεο ζπζηνηρίαο ησλ δύν κπαηαξηώλ. Τη ζα ζπκβεί ζηελ απόθιηζε ηεο 19

20 βειόλαο; Βήμα 6 ο. Φηηάμηε έλα πξαθηηθό θαλόλα κε ηνλ νπνίν λα ζπλδέεηαη ε απόθιηζε ηεο βειόλαο θαη ε θνξά ηνπ ξεύκαηνο, εθκεηαιιεπόκελνη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θάλαηε. (θαλόλα ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ). Βήμα 7 ο. Φηηάμηε ηώξα δύν όκνηα θπθιώκαηα κε απηό πνπ θηηάμαηε ζην 1ν βήκα. Τα δύν ξεπκαηνθόξα ζύξκαηα ΑΓ θαη Α Γ ηνπνζεηείζηε ηα παξάιιεια θαη θιείζηε ηνπο δηαθόπηεο. Α) Αλ ηα ξεύκαηα είλαη παξάιιεια θαη νκόξξνπα ηη παξαηεξείηε; κεγαιώλεη ε απόθιηζε ηεο βειόλαο; Β) Αλ ηα ξεύκαηα πνπ δηαξξένπλ ηνπο αγσγνύο ΑΓ θαη Α Γ είλαη αληίξξνπα, ηη ζα ζπκβεί ζηελ απόθιηζε ηεο βειόλαο; Θα κεησζεί κήπσο; 20

21 Αζκήζειρ αςηοαξιολόγηζηρ 1. Τν καγλεηηθό πεδίν ελόο επζύγξακκνπ αγσγνύ ζα ην νλνκάδαηε: Α. νκνγελέο Β. αλνκνηνγελέο. Θπκεζείηε ηα αληίζηνηρα από ην ειεθηξηθό πεδίν 2. Πνηεο νη δηαθνξέο θαη νη νκνηόηεηεο ησλ καγλεηηθώλ θαη ησλ ειεθηξηθώλ πεδηαθώλ γξακκώλ; 3. Γηαηί νη δπλακηθέο γξακκέο δελ κπνξεί λα ηέκλνληαη; 4. Γίλνληαη δύν παξάιιεινη αγσγνί Γ θαη Ε κεγάινπ κήθνπο. Πνύ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε r κεηαμύ ηνπο θαη ζε θελό ρώξν. Οη αγσγνί δηαξξένληαη από ξεύκαηα Η 1 =Η 2 =Η αληίζηνηρα θαη όηη ηζρύεη :2(ΑΓ)=ΑΕ. Γίλεηαη ε απόζηαζε r θαη ε ζηαζεξά Κκ. Σχ. 25 Οη παξάιιεινη ξεπκαηνθόξνη αγσγνί βξίζθνληαη πάλσ ζην επίπεδν ηεο ζειίδαο. Α. Να βξείηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη από ηνπο δύν απηνύο αγσγνύο ζην ζεκείν Α. Β. Να βξείηε ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζε ζεκείν Γ πνπ βξίζθεηαη επί ηεο κεζνθαζέηνπ ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΓΕ θαη είλαη ηέηνην ώζηε ΓΓ=ΕΓ=ΓΕ=r. Γ. Γίλεηαη όηη νη αγσγνί είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλνη. Τνπο πιεζηάδνπκε ηόζν ώζηε λα κεδελίζνπκε ηε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε. Πνηα κνξθή ζα έρεη ην καγλεηηθό πεδίν γύξσ από απηνύο, όηαλ δηαξξένληαη από αληίξξνπα ξεύκαηα; Μπνξείηε λα εμεγήζεηε, γηαηί, όηαλ ζέινπκε λα εμνπδεηεξώζνπκε ηα καγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύλ δύν ξεπκαηνθόξα,ειεθηξηθά κνλσκέλα ζύξκαηα, κε αληίζεηεο θνξάο ξεύκαηα, ηα θάλνπκε πιεμίδα; Σχ. 26 Οη αγσγνί είλαη θάζεηνη ζηε ζειίδα. Τν πεδίν πνπ δεκηνπξγεί θάζε αγσγόο ζην ζεκείν Γ, είλαη θάζεην ζηελ απόζηαζε ΑΓ θαη ΖΓ αληίζηνηρα, επεηδή ην είλαη θάζεην ζην επίπεδν πνπ νξίδνπλ ν αγσγόο θαη ην ζεκείν. 21

22 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Οη ρεσκαηοθόροη αγωγοί δεκηοσργούλ καγλεηηθά πεδία. Μαγλεηηθό πεδίο Β: Ολοκάδοσκε ηελ ηδηόηεηα ποσ αποθηά ο τώρος γύρω από ηο ρεσκαηοθόρο αγωγό ή ηο καγλήηε, δειαδή, λα αζθεί δσλάκεης ζε ρηλίζκαηα ζηδήροσ ή λα εθηρέπεη ηε καγλεηηθή βειόλα. Η ηηκή ηοσ πεδίοσ Β ζε έλα ζεκείο ιέγεηαη θαη καγλεηηθή επαγωγή Β, αιιά θαη έληαζε Β ηοσ καγλεηηθού πεδίοσ. Το καγλεηηθό πεδίο όπως θαη ηο ειεθηρηθό έτεη δηαλσζκαηηθό ταραθηήρα. Μπορούκε λα περηγράθοσκε έλα καγλεηηθό πεδίο κε ηης γρακκές ηοσ. Οη δσλακηθές γρακκές ηοσ καγλεηηθού πεδίοσ, είλαη λοεηές γρακκές ποσ ζε θάζε ζεκείο ηοσς ηο δηάλσζκα ηες έληαζες είλαη εθαπηόκελο. Οη δσλακηθές γρακκές ηοσ καγλεηηθού πεδίοσ ελός εσζύγρακκοσ ρεσκαηοθόροσ αγωγού, είλαη θύθιοη οκόθεληροη θαη βρίζθοληαη ζε επίπεδα θάζεηα ζηολ αγωγό. Η έληαζε ζηο ζεκείο Α, είλαη θάζεηε ζηο επίπεδο ποσ ορίδεηαη από ηολ αγωγό θαη ηο ζεκείο Α θαη θσζηθά εθαπηόκελε ηες δσλακηθής γρακκής ζηο ζεκείο ασηό Η καζεκαηηθή ζτέζε ε οποία δίλεη ηελ ηηκή ηες έληαζες ηοσ καγλεηηθού πεδίοσ ζε οποηοδήποηε ζεκείο γύρω από ηολ αγωγό είλαη Β=Κ κ 2Ι/r. 22

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ειεθηξνληθήο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, αθνινπζνύζε ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο όισλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793)

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ (10111-10793) Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο.

Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο. Σει. 1 από 7 Πεξίζιαζε πνπ νθείιεηαη ζε Ειηθνεηδή Δνκή (Σύλνιν κνλάδσλ: 10) Εηζαγωγή Η εηθόλα ηεο πεξίζιαζεο ησλ αθηίλσλ Χ από ην DNA (Δηθ. 1) πνπ ιήθζεθε ζην εξγαζηήξην ηεο Rosalind Franklin, γλσζηή σο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (10850-10969) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης 1. θνπόο θνπόο ηεο παξνύζαο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε, ε θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηεο θσηνκεηξίαο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα