ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/ /6

2 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/ /6

3 1. Σκοπός Σκοπός της Οδηγίας αυτής είναι να παράσχει χρήσιµες κατευθύνσεις προς τους Αξιολογητές/ Εµπειρογνώµονες του Ε.ΣΥ.., οι οποίοι συµµετέχουν σε αξιολογήσεις Εργαστηρίων Μετρήσεων Αιολικού υναµικού. Η αξιολόγηση λαµβάνει χώρα τόσο στις µόνιµες εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων όσο και στα πεδία εγκατάστασης των µετεωρολογικών ιστών. Το κείµενο αποτελεί απόρροια εµπειριών από αξιολογήσεις Εργαστηρίων Μετρήσεων Αιολικού υναµικού και σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά το Πρότυπο ιαπίστευσης Εργαστηρίων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: 2005, όπως αυτό ισχύει. Επισηµαίνεται ότι το Ε.ΣΥ.. δεν χορηγεί διαπίστευση σύµφωνα µε εσωτερικές µεθόδους εκτίµησης παραγόµενης ενέργειας χωρίου εγκατάστασης ανεµογεννήτριας ή αιολικού πάρκου Κατευθύνσεις για τον Έλεγχο Ανεµολογικών εδοµένων Κατά τον έλεγχο που διενεργείται στις µόνιµες εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων, οι Αξιολογητές οφείλουν να ελέγχουν τα ακόλουθα: Πρωτογενή αρχεία δεδοµένων που ελήφθησαν από το καταγραφικό, όπου φαίνεται ο χρόνος έναρξης της καταγραφής των δεδοµένων και ο χρόνος λήψης τους (κατέβασµα του αρχείου), τα κανάλια του καταγραφικού, οι συντελεστές διακρίβωσης των ανεµοµέτρων και η γωνία προσανατολισµού του ανεµοδείκτη (offset). Αρχεία εγκατάστασης και συντήρησης ιστού και ιστορικού οργάνων. Πιστοποιητικά διακρίβωσης ανεµοµέτρων από διαπιστευµένα εργαστήρια (µε µέγιστο αποδεκτό χρόνο επαναδιακρίβωσης των κυπελλοφόρων ανεµοµέτρων τους 18 µήνες). Αρχεία ελέγχων ανεµοδεικτών και καταγραφικών (οι έλεγχοι µπορούν να διενεργούνται από το ίδιο το εργαστήριο µε συγκεκριµένη µεθοδολογία, αρκεί να διαθέτει κατάλληλα διακριβωµένο εξοπλισµό. Οι έλεγχοι απαιτείται να διενεργούνται οπωσδήποτε πριν την εγκατάσταση των οργάνων σε ιστό, µε µέγιστο αποδεκτό χρόνο επανελέγχου τους 18 µήνες για τους ανεµοδείκτες και τους 24 µήνες για τα καταγραφικά). Αποτελέσµατα. Ποιοτικό έλεγχο µετρήσεων ταχύτητας ανέµου (βλ. Παράρτηµα Α). Κατά τον έλεγχο που διενεργείται στο πεδίο εγκατάστασης µετεωρολογικού ιστού, κρίνονται απαραίτητοι οι παρακάτω έλεγχοι, που αφορούν στη γενική εικόνα του σταθµού µέτρησης αλλά και στις επιµέρους λεπτοµέρειες που αφορούν την εγκατάσταση του µετεωρολογικού σταθµού και τη συµβατότητά της µε τις απαιτήσεις του προτύπου IEC Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται κατά τη φάση της ανέγερσης εγκατάστασης του ιστού, είναι δυνατή η αποτίµηση όλων των κάτωθι αναφεροµένων µεγεθών (σηµείο ΙΙΙ), ενώ, σε περίπτωση που ο σταθµός βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ο έλεγχος γίνεται οπτικά και εµπειρικά και ελέγχεται η συµβατότητά τους µε τα ευρήµατα των ελέγχων που διενεργήθηκαν στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου, όπως αυτά περιγράφηκαν ανωτέρω (η Οµάδα Αξιολόγησης επιλέγει το µετεωρολογικό ιστό, στον οποίο θα διενεργηθεί αυτοψία-αξιολόγηση). 1 Οι λόγοι αφορούν την αδυναµία επικύρωσης της εσωτερικής µεθόδου µε τρόπο αντικειµενικό και πέραν πάσης αµφισβήτησης (ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, παρ ) και το γεγονός ότι οι παράµετροι εισόδου στα υπολογιστικά µοντέλα, ως επί το πλείστον, στηρίζονται σε παραδοχές και σε εκτιµήσεις, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ορθής τεκµηρίωσής τους. ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/ /6

4 I. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΣΤΟΥ Συνολικό ύψος : Σωλήνες (πλήθος, διατοµή) : Βραχίονες (µήκος, διατοµή) : Γείωση : Αντικεραυνική προστασία : Πλήθος συρµατόσχοινων : Αγκύρωση : II. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Περιγραφή Τύπος Κωδικός Calibrated/ Tested Θέση (ύψος, σκόπευση κ.λπ.) III. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ IEC Απόσταση κυπέλλων ανεµοµέτρου κορυφής από κορυφή ιστού (> 75 cm) : Απόσταση κυπέλλων ανεµοµέτρου κορυφής από πλησιέστερο αισθητήρα (> 150 cm) : Απόσταση κυπέλλων ανεµοµέτρων πλευρικών βραχιόνων από το βραχίονα (15-25 διάµετρο) : Απόσταση ανεµοµέτρων/ ανεµοδεικτών από τον ιστό (> 8.2 διάµετρο): Αν υπάρχει αντικεραυνική ακίδα, περιγραφή σχετικής τοποθέτησης αυτής ως προς το ανεµόµετρο : IV. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ Κανάλι Τύπος Παράµετρος Slope / offset Τιµή V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ Ιστός κατακόρυφος : Ενδείξεις οργάνων : Ένδειξη ώρας (χειµερινή/ θερινή) : ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/ /6

5 Τάση µπαταρίας : Κάρτα Flash : Τηλεµετάδοση : VI. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ Περιοχή : Θέση : Γεωγραφικό Πλάτος : Γεωγραφικό Μήκος : Υψόµετρο : 3. Ένταξη Παραγώγων Μεγεθών σε Εκθέσεις οκιµών Στις Εκθέσεις οκιµών των διαπιστευµένων Εργαστηρίων Μετρήσεων Αιολικού υναµικού, δύναται να συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω παράγωγα µεγέθη των πρωτογενών µετρούµενων µεγεθών (ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου): η µέση τιµή της τύρβης ανά βαθµίδα (bin) ανέµου. οι παράµετροι k και c της κατανοµής Weibull της ταχύτητας ανέµου. η καµπύλη διάρκειας ταχυτήτων (cumulative probability). ο συντελεστής διάτµησης (ή συντελεστής καθ ύψος µεταβολής) για τα ύψη όπου πραγµατοποιούνται µετρήσεις ταχύτητας που υπόκεινται σε επιτυχή ποιοτικό έλεγχο σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α. εν είναι αποδεκτός ο υπολογισµός της ταχύτητας σε διαφορετικά ύψη από τα µετρούµενα, µε βάση το συντελεστή διάτµησης (π.χ., πρόλεξη ταχύτητας στο ύψος της πλήµνης ανεµογεννήτριας). ροδόγραµµα συχνοτήτων ως προς το χρόνο και την ενέργεια ή ποσοστιαίος πίνακας τιµών (όχι υπολογισµός ενέργειας σε απόλυτες τιµές). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τεκµηριώνεται πλήρως από το εργαστήριο η λεπτοµερής µεθοδολογία του υπολογισµού όλων των παραγώγων µεγεθών που περιλαµβάνονται στις εκθέσεις δοκιµών. 4. Κατευθύνσεις για τον Έλεγχο της Αµεροληψίας των Εργαστηρίων Μετρήσεων Αιολικού υναµικού Σχετικά µε την κάλυψη των απαιτήσεων της του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, όσον αφορά στα εργαστήρια ανεµολογικών µετρήσεων που αποτελούν µέρος ενός µεγαλύτερου οργανισµού, ο οποίος ασκεί δραστηριότητες σχετικές µε την εγκατάσταση αιολικών πάρκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να εφαρµόζονται τα παρακάτω: να διατηρείται ο τυπικός οργανωτικός διαχωρισµός στους οργανισµούς που περιγράφονται ανωτέρω, ανάµεσα στο εργαστήριο ανεµολογικών µετρήσεων και στο τµήµα υλοποίησης αιολικών έργων, να προβλέπεται η επιβολή µέτρων, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι παραποιήθηκαν εργαστηριακά αποτελέσµατα, µε σκοπό το παράνοµο κέρδος. Κάτι τέτοιο µπορεί να υλοποιηθεί µε την πραγµατοποίηση Μελέτης Ανάλυσης Κινδύνων ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/ /6

6 (Risk Analysis) από το εργαστήριο, στην οποία θα περιλαµβάνεται το Ενδεχόµενο σκόπιµης αλλοίωσης των εργαστηριακών αποτελεσµάτων, µε Συνεπαγόµενο Κίνδυνο την αφαίρεση της διαπίστευσης του εργαστηρίου από το Ε.ΣΥ.. και την άσκηση αγωγής αποζηµίωσης από κάθε τρίτο που τυχόν ζηµιώθηκε από τη σκόπιµη αλλοίωση των εργαστηριακών αποτελεσµάτων. Παράρτηµα Α Ποιοτικός Έλεγχος Μετρήσεων Ταχύτητας Ανέµου Α. Σύγκριση των ευθειών παλινδρόµησης, που προκύπτει από τα πιστοποιητικά διακρίβωσης για τα ανεµόµετρα πριν και µετά την περίοδο των µετρήσεων (βλ., παρ. 6.2, IEC ). Β. Εναλλακτικά, σύγκριση ανεµοµέτρων (κύριου και ελέγχου), προκειµένου να επιβεβαιώνεται η σταθερή ποιότητα του χρησιµοποιούµενου (κύριου) ανεµοµέτρου (βλ., Annex K, IEC ). Ο έλεγχος, µε τους δυο παραπάνω τρόπους, αρκεί να ικανοποιείται για τη βαθµίδα (bin) όπου βρίσκεται η µέση τιµή της ταχύτητας του ανέµου, για εφαρµογές αιολικού δυναµικού, σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στο Πρότυπο IEC , όπου όλες οι βαθµίδες (6-12m/s) έχουν µεγάλη βαρύτητα στα αποτελέσµατα, προκειµένου για υπολογισµό καµπύλης ισχύος ανεµογεννήτριας. Σε περίπτωση που ο έλεγχος δείξει υπέρβαση της οριακής τιµής 0,1m/s, που θέτει το Πρότυπο IEC , τότε το εργαστήριο οφείλει να τεκµηριώνει τον τρόπο υπολογισµού της επιπλέον αβεβαιότητας που πηγάζει από την όποια ολίσθηση του ανεµοµέτρου πέραν της οριακής τιµής 0,1m/s. εν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.. σε αποτελέσµατα χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί ένας από τους δυο παραπάνω ελέγχους ή όπου, κατά τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, η διαφορά στη µέση τιµή ταχύτητας (έλεγχος Α) και το στατιστικό µέγεθος της τετραγωνικής ρίζας του αθροίσµατος των τετραγώνων συστηµατικής και στατιστικής απόκλισης (έλεγχος Β) υπερβαίνουν την οριακή τιµή 0,3 m/s. ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/ /6

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Σημασία Απαιτήσεις - Χρήση Γ. Ε. Ναβροζίδης, Χ. Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-06 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ 2006 (1 η Πρόχειρη Έκδοση) Ελληνικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Π. Χαβιαρόπουλος, Γ. Γληνού,. ουβίκας, Φ. Μουζάκης

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Π. Χαβιαρόπουλος, Γ. Γληνού,. ουβίκας, Φ. Μουζάκης ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Π. Χαβιαρόπουλος, Γ. Γληνού,. ουβίκας, Φ. Μουζάκης Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ: 210 6603300,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ

Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Εγχειρίδιο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΙΑΝΟΜΗΣ Έκδοση 1.0 Μάιος 2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν Εγχειρίδιο απευθύνεται προς τους Ανεξάρτητους

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ρ. ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143/2010. Σχετικά µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143/2010. Σχετικά µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 143/2010 Σχετικά µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ.

Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Εγχειρίδιο Τηλεµέτρησης Μετρητών και Μετρήσεων Μ.Τ. Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 7 1.1 Στόχος του Εγχειριδίου... 7 1.2 Αντικείµενο του Εγχειριδίου Τηλεµέτρησης Μετρητών Μέσης Τάσης... 7 2 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Παράδειγµα Εκτύπωσης του προγράµµατος ERGA - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚτΕ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ: 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/20-06-2007 1/25 ΕΣΥ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Σύνταξη: Π. Νικολιδάκης - Ν. Σκορδαράς Έγκριση: ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ηµεροµηνία: 2003-01-28 ν ια Σελίδα 1 από 20

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΚΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΕΣΥ Π Ι/02/02/16-1-2014 1/16 ΕΣΥ Π Ι Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα