ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ /ΣΓ/µβ ΑΘΗΝΑ, 26 Μαρτίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES. Αριθ. Πρωτ. 27337/ΣΓ/µβ ΑΘΗΝΑ, 26 Μαρτίου 2014"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αριθ. Πρωτ /ΣΓ/µβ ΑΘΗΝΑ, 26 Μαρτίου 2014 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣ 1. Πρωθυπουργό κ. Α. Σαµαρά 2. Υπουργό Οικονοµικών κ.ι. Στουρνάρα 3. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Χ. Σταϊκούρα 4. Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνη 5. Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη ΚΟΙΝ.: 1. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας 2. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) ΘΕΜΑ: Φορολογικά ζητήµατα εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισηµαίνουµε ότι κατόπιν της εκ βάθρων τροποποίησης της φορολογικής νοµοθεσίας, που έχει επέλθει µε το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.4172/2013), σοβαρές µεταβολές έχουν γίνει και σε σειρά διατάξεων που δεν έχουν ακόµη αποσαφηνιστεί επαρκώς και κατά συνέπεια δυσχεραίνουν την οµαλή λειτουργία των τεχνικών εταιρειών µελών µας. Α ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% 1) Προηγούµενο καθεστώς I - Σύµφωνα µε την περ.β, της παρ.1, του άρθρου 55, του N. 2238/1994 ίσχυαν τα εξής: «N. 2238/1994 Άρθρο 55 Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις 1. Στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις η παρακράτηση του φόρου ενεργείται ως εξής: β) Στα εισοδήµατα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων µε συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος. Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το ηµόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί Φειδίου Αθήνα / Feidiou str Athens Greece Τ /5 Τ F E w w w. s a t e. g r

2 εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται µε δήλωση του δικαιούχου της αµοιβής κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 60.» II - Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 34 Ν. 2238/1994, όπως κάθε φορά ίσχυε, ορίζονταν οι έννοιες των ακαθαρίστων εσόδων αλλά και ο τρόπος προσδιορισµού των καθαρών κερδών των τεχνικών εταιρειών από την εκτέλεση δηµοσίων και ιδιωτικών έργων. Μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 34, περιλαµβάνονταν και διατάξεις που όριζαν τα εφαρµοζόµενα σε περίπτωση εισφοράς αναληφθέντος όλου ή µέρους του έργου και ειδικότερα αναφορικά µε τον χαρακτηρισµό της εισφοράς αυτής ως υπεργολαβία ή µη και η παρεπόµενη παρακράτηση φόρου 3% στις εισφορές αυτές. Οι διατάξεις αυτές είχαν ιδιαίτερη σηµασία για τις τεχνικές επιχειρήσεις, αλλά και για την εκτέλεση πλήθους µεγάλων τεχνικών έργων, καθώς αποτελεί σύνηθες φαινόµενο κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων η εκχώρηση όλου ή µέρους του τεχνικού αντικειµένου. Επί των διατάξεων αυτών είχαν εκδοθεί ΠΟΛ, εγκύκλιοι και αποφάσεις, όπως η Απόφαση 107/2000 Π. 1225, η Απόφαση 101/2001 Π. 1080, /10372/Β0012/2004 καθώς και η πιο πρόσφατη ΠΟΛ. 1052/2007, το νόηµα των οποίων ήταν ότι σε περίπτωση εισφοράς (εκχώρησης) δηµοσίου τεχνικού έργου, η προβλεπόµενη, από τις διατάξεις της περ. β παρ. 1 άρθρου 55 Κ.Φ.Ε., παρακράτηση φόρου 3% ενεργείται µόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγµατος στον αρχικό ανάδοχο και ο φόρος αυτός συµψηφίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία ή κοινοπραξία στην οποία έχει εισφερθεί το έργο, βάσει βεβαίωσης που χορηγεί ο ανάδοχος. 2) Υφιστάµενο καθεστώς Ι - Σύµφωνα µε τα άρθρα 62 και 64 του Ν.4172/2013 ισχύουν τα εξής: «Ν. 4172/2013 `Άρθρο 62 Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση δ) αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό πρόσωπο `Άρθρο 64 Συντελεστές παρακράτησης φόρου 1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής: δ) για αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για παρόµοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ εξαίρεση, για τις αµοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του µισθώµατος,» 2

3 ΙΙ Στις µεταβατικές διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. 4172/2013, ορίζεται ότι οι διατάξεις του Ν. 2238/1994 καταργούνται και από 1/1/2014 ισχύουν οι διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. 4172/2013, στις οποίες όµως δεν γίνεται καµία αναφορά άµεση ή έµµεση τι ισχύει σε περιπτώσεις εισφοράς εκχώρησης τεχνικού έργου. 3) Επιδράσεις - Ζητήµατα προς επίλυση Το Υπουργείο Οικονοµικών µε την πρόσφατη ΠΟΛ.1027/ , δυστυχώς δεν έδωσε διευκρίνιση σε σειρά ζητηµάτων που γεννιούνται, και ήδη πολλές τεχνικές Εταιρείες Μέλη µας εκφράζουν σχετικές απορίες σχετικά µε τα θέµατα είσπραξης πιστοποιήσεων, ή για το αν πρέπει να προβαίνουν σε παρακρατήσεις και πότε. Κατά την άποψη του Συνδέσµου το Υπουργείο οφείλει να αποσαφηνίσει / επιβεβαιώσει τα κάτωθι ζητήµατα προκειµένου να άρει την γενικευµένη ασάφεια και αµφιβολία που γεννά το σηµερινό τοπίο. α) Είσπραξη πιστοποιήσεων από το ηµόσιο και τον Ιδιωτικό Τοµέα. i. Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις όταν ο λήπτης της αµοιβής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή είναι νοµικό πρόσωπο (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) ή είναι νοµική οντότητα (Κοινοπραξία κλπ.), απαλλάσσεται της παρακράτησης του φόρου. ii. Εξάλλου σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, όταν δεν γίνεται για οποιονδήποτε λόγο παρακράτηση, δεν προβλέπεται υποχρέωση του εργολήπτη, να αποδώσει µε δική του δήλωση τον αναλογούντα φόρο. β) Καταβολή αµοιβών σε Υπεργολάβους. Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας και σύµφωνα µε τα παραπάνω οµοίως απαλλάσσονται και οι τεχνικές επιχειρήσεις (εκτός των ατοµικών), όταν είναι Υπεργολάβοι εργασιών, άλλων Αναδόχων τεχνικών επιχειρήσεων. ηλαδή οι εταιρείες µέλη µας δεν είναι υποχρεωµένα να παρακρατούν τον εν λόγω φόρο από τους Υπεργολάβους που χρησιµοποιούν, όταν οι Υπεργολάβοι δεν είναι φυσικά πρόσωπα. γ) Εισφορά εκχώρηση έργου Απαιτείται να αποσαφηνισθεί η περίπτωση της εισφοράς εκχώρησης τεχνικού έργου, διότι η διατύπωση των διατάξεων στην νόµο αλλά και στην ΠΟΛ 1027/2014, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υφίσταται διπλή παρακράτηση φόρου 3% (µία στον ανάδοχο όπως ίσχυε µέχρι και το 2013 και άλλη µια στον εκτελούντα το εκχωρηµένο τµήµα ή µέρος του έργου), γεγονός ιδιαίτερα επιβαρυντικό και άδικο, λόγω της διπλής παρακράτησης για το ίδιο έσοδο και που ουσιαστικά ακυρώνει το νόηµα της εκχώρησης. δ) Χρόνος παρακράτησης φόρου Απαιτείται να επιλυθεί ο χρόνος παρακράτησης του αναλογούντος φόρου 3%, καθώς ο Ν. 4172/2013 αναφέρεται σε παρακράτηση κατά την πληρωµή ή εκκαθάριση. Νοείται, λοιπόν, ότι η παρακράτηση θα γίνεται όχι κατά την πιστοποίηση λήψης των αµοιβών (τιµολόγηση ως γινόταν έως την 31/12/2013) αλλά κατά την πληρωµή. Τούτο αναµένεται να οδηγήσει σε τεράστιες ανωµαλίες, καθώς είναι συνήθεις οι περιπτώσεις εξόφλησης αµοιβής σε διαφορετική φορολογική περίοδο από την τιµολόγηση αυτής, εποµένως θα έχουµε παρακράτηση και απόδοση φόρων για αµοιβή που έχει παρασχεθεί σε άλλη φορολογική περίοδο. 3

4 Β ΦΟΡΟΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 1) Υφιστάµενο καθεστώς Με τις διατάξεις του Ν. 4110/2013, άλλαξε ριζικά ο τρόπος υπολογισµού των φορολογητέων κερδών των νοµικών προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κοινοπραξίες κλπ) και πλέον και για τη χρήση 2013: - Τα πρόσωπα αυτά εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται για τα κέρδη τους κλιµακωτά µε συντελεστή 26% για τα κέρδη µέχρι ευρώ και µε συντελεστή 33% για τα κέρδη άνω των ευρώ. Με την επιβολή του εταιρικού αυτού φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των προσώπων που συµµετέχουν στα πρόσωπα αυτά για τα συγκεκριµένα κέρδη. - Τα πρόσωπα αυτά εφόσον τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται µε συντελεστή 26%. Σε περίπτωση διανοµής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55 Ν. 2238/1994, δηλαδή επιβάλλεται πέραν του εταιρικού φόρου και παρακράτηση φόρου διανοµής 10%. 2) Επιδράσεις - Ζητήµατα προς επίλυση Προς επίρρωση των παραπάνω εξεδόθη η ΠΟΛ. 1054/2014, η οποία όχι µόνο επιβεβαιώνει τα παραπάνω αλλά αναφέρει ότι «επισηµαίνεται ότι στα υπόψη νοµικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. από τη στιγµή που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί διανοµής κερδών όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεµόµενα και συνεπώς σε όλα τα κέρδη επιβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10%». Εποµένως για τη χρήση 2013 όλες οι κοινοπραξίες που έχουν κέρδη, ανεξαρτήτως εάν τα διανείµουν ή τα αφήσουν ως αδιανέµητα εις νέον, θα υποχρεωθούν στην καταβολή φόρου διανοµής 10%, καθώς θεωρούνται διανεµόµενα. Σηµειώνεται εδώ ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 14 του Ν. 3943/2011 «ως χρόνος κτήσης του εισοδήµατος, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. θεωρείται η ηµεροµηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση». Εποµένως για τις εν λόγω Κοινοπραξίες, τα αποτελέσµατά τους είναι υποχρεωµένες οι εταιρείες µέλη τους να τα εγγράψουν στη χρήση που κλείνει η διαχείριση, άρα την 31/12/2013. Πέραν όµως του προφανούς και πασιφανούς προβλήµατος που οι νέες διατάξεις επιβάλλουν και ειδικότερα όπως αυτές ερµηνευτικά διαστέλλονται και θεωρούν όλα τα κέρδη διανεµόµενα, µε την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013 από , δηµιουργούνται επιπλέον προβλήµατα και θέµατα, καθώς: - Με το άρθρο 48 του νέου Κ.Φ.Ε. 4172/2013 υπάρχει απαλλαγή από την καταβολή του φόρου διανοµής 10% κατά την διανοµή ενδοοµιλικών µερισµάτων. - Τούτο πρακτικά σηµαίνει ότι Α.Ε. που συµµετέχει σε Κοινοπραξία εκτέλεσης έργου θα επιβαρυνθεί µε φόρο διανοµής για τα κέρδη της εν λόγω κοινοπραξίας (ανεξάρτητα εάν πραγµατικά διανεµηθούν ή όχι). - Εποµένως ο παρακρατηµένος αυτός θα µπορούσε να συµψηφισθεί σε περίπτωση διανοµής των κερδών αυτών από την εν λόγω Α.Ε. στην µητρική της εταιρεία. 4

5 - Όµως µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 48 του νέου Κ.Φ.Ε. 4172/2013 και την απαλλαγή των ενδοοµιλικών µερισµάτων από την υποχρέωση καταβολής φόρου διανοµής 10%, ο παρακρατηθείς φόρος για το 2013 κυριολεκτικά πετάγεται στα «σκουπίδια», άρα εκταµιεύεται χωρίς να µπορεί να συµψηφισθεί περαιτέρω. - ηµιουργείται, λοιπόν, µια πολύ σηµαντική φορολογική επιβάρυνση για τις Κοινοπραξίες, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν φόρο διανοµής και επί κερδών που δεν θα διανείµουν και ο φόρος αυτός δεν θα µπορεί να συµψηφισθεί από τις εταιρείες µέλη τους. Απαιτείται άµεσα να υπάρξει διορθωτική επέµβαση του Υπουργείου ώστε να µην θεωρούνται εκ των προτέρων όλα τα κέρδη των κοινοπραξιών διανεµόµενα, αλλά µόνο τα πραγµατικά διανεµόµενα στα µέλη τους και ναδίνεται η δυνατότητα στα µέλη συµψηφισµού του παρακρατούµενου αυτού φόρου 10%. Γ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ ΟΣ 1) Προηγούµενο καθεστώς Γενική ιάταξη Σύµφωνα µε την αρχική γενική διάταξη του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ΠΚΦΕ Ν.2238/1994) ίσχυαν τα εξής: «Νόµος 2238/ Άρθρο 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 45 Εισόδηµα και απόκτησή του 1. Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε χρήµα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.» ηλαδή σύµφωνα µε την παραπάνω διάταξη η οποία ισχύει από το 1994 οποιαδήποτε παροχή που δινόταν σε εργαζόµενο από τις επιχειρήσεις, ήταν δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. Επισηµαίνουµε ότι ιδιαίτερο σηµείο τριβής υπήρχε πάντα µε τα ελεγκτικά φορολογικά όργανα αλλά και µε τα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ, για τα ενοίκια του προσωπικού των εργοταξίων, που καλύπτονταν από τις Τεχνικές Επιχειρήσεις. 2) Προηγούµενο καθεστώς Ειδικότερες διατάξεις Ορισµένες από τις παραπάνω παροχές εξειδικεύτηκαν, χωρίς αυτό να απέκλειε άλλες παροχές που δεν κατονοµάστηκαν ρητά. α) Ενοίκια Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004 και για εισοδήµατα που αποκτώνται ή δαπάνες που πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, από 1/1/2005 και µετά, στη παραπάνω ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ προστέθηκαν τα εξής: «Νόµος 2238/ Άρθρο 45 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αρθρο 45 Εισόδηµα και απόκτησή του 1. Ειδικότερα, στα εισοδήµατα αυτά περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες παροχές: α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούµενες «δωροεπιταγές», β) η αξία των χορηγούµενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συµβεβληµένα καταστήµατα, µε την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόµενους µέχρι ποσού 6 (έξι) ευρώ ανά διατακτική, γ) το ποσό του καταβαλλόµενου ενοικίου, καθώς και του τεκµαρτού ενοικίου όπως αυτό προσδιορίζεται µε βάση το άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε., για παροχή κατοικίας, δ) το καταβαλλόµενο ποσό για οικιακό προσωπικό, ε) τα επιδόµατα θέσεως και ευθύνης.» ηλαδή ουσιαστικά η παροχή κατοικίας σε εργαζόµενους θεωρείται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, από το β) Αυτοκίνητα Με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3842/2010 η οποία ισχύει από 23/4/2010 και µετά, στις παραπάνω περιπτώσεις προστέθηκε και η ακόλουθη. «Νόµος 2238/ Άρθρο 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αρθρο 45 Εισόδηµα και απόκτησή του 1. Ειδικότερα, στα εισοδήµατα αυτά περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες παροχές: στ) ποσοστό της Εργοστασιακής Τιµολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας αυτοκινήτων ως εξής: αα) για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία από ευρώ ποσοστό 15% (δεκαπέντε τοις εκατό) της εργοστασιακής τιµολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, ββ) για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία από ευρώ ποσοστό 25% (είκοσι πέντε τοις εκατό) της εργοστασιακής τιµολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, γγ) για εργοστασιακή τιµολογιακή αξία πλέον των ευρώ ποσοστό 30% (τριάντα τοις εκατό) της εργοστασιακής τιµολογιακής αξίας ως επιπλέον ετήσιο εισόδηµα, ανεξάρτητα αν ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι µισθωµένα µε οποιονδήποτε τρόπο, για τον πρόεδρο ή µέλος του διοικητικού συµβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο, διαχειριστή, διευθυντή ή στέλεχος γενικά που χρησιµοποιεί το αυτοκίνητο. Το ανωτέρω ποσοστό καθενός αυτοκινήτου δεν επιµερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρµογή και για τους εκπροσώπους ή διαχειριστές στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ηµεδαπών επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α ) ή του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α ), όταν τα πρόσωπα 6

7 αυτά είναι Έλληνες υπήκοοι ή έχουν ελληνικό διαβατήριο. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται για δαπάνες αυτοκινήτων που πραγµατοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και µετά. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων για τη διασταύρωση των δηλώσεων από τους δικαιούχους των εισοδηµάτων των περιπτώσεων γ και στ της παραγράφου αυτής.» ηλαδή ουσιαστικά η παροχή αυτοκινήτου σε Στελέχη Επιχειρήσεων (πρόεδρος ή µέλος του διοικητικού συµβουλίου, διευθύνοντας ή εντεταλµένος σύµβουλος, διαχειριστής, διευθυντής, προϊστάµενος κ.λπ. στελέχη) θεωρείται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, από το ) Υφιστάµενο καθεστώς Με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που ισχύει από 1/1/2014, όλα τα παραπάνω αντιµετωπίζονται στο άρθρο 13, που αναφέρονται τα εξής: «ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172/2013 Άρθρο 13 Παροχές σε είδος 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. 2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήµατος σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του οχήµατος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη µε τη µορφή της απόσβεσης περιλαµβανοµένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηµατοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήµατος ή του µισθώµατος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι µηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της µέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. 3. Οι παροχές σε είδος µε τη µορφή δανείου, προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα περιβάλλονται τη µορφή έγγραφης συµφωνίας και αποτιµώνται µε βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει µεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια του ηµερολογιακού µήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισµού των τόκων ήταν το µέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η µέθοδος υπολογισµού ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατά τον ίδιο µήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόµενος στη διάρκεια του εν λόγω ηµερολογιακού µήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συµφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή µισθού άνω των τριών (3) µηνών θεωρείται δάνειο. 4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος από νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης 7

8 απόκτησης µετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώµατος προαίρεσης ή µεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώµατος είναι η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο χρηµατιστήριο µειωµένη κατά την τιµή διάθεσης του δικαιώµατος. 5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ενός φορολογικού έτους, αποτιµάται στο ποσό του µισθώµατος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.» 3) Επιδράσεις Εποµένως συνοπτικά οι νέες διατάξεις αντιµετωπίζουν τα επί µέρους θέµατα ως εξής: - Γενική ιάταξη Προσδιορίζεται ότι οι παροχές σε είδος που λαµβάνει ο εργαζόµενος θεωρούνται ως φορολογητέο εισόδηµα εφόσον το σύνολο των παροχών ξεπερνά το ποσό των 300 ευρώ. α) Ενοίκια Η παροχή κατοικίας ως φορολογητέο εισόδηµα πέραν από τους εργαζόµενους επεκτείνεται και σε εταίρους ή µετόχους. β) Αυτοκίνητα Η παροχή αυτοκινήτου ως φορολογητέο εισόδηµα περιλαµβάνει πλέον εταίρους ή µετόχους και επιπλέον επεκτείνεται και σε εργαζόµενους. γ) Κινητά Τηλέφωνα Πέραν της παραπάνω Γενικής ιάταξης δεν υπάρχει καµία εξειδικευµένη διάταξη, όσον αφορά την παροχή εταιρικών κινητών τηλεφώνων από τις επιχειρήσεις στο προσωπικό τους. Μέχρις στιγµής δεν υπάρχει σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος ή Υπουργική Απόφαση για το παραπάνω άρθρο 13, του Ν.4172/ ) Ζητήµατα προς επίλυση υστυχώς τόσο µε τις προϊσχύουσες διατάξεις όσο και µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του νέου Κ.Φ.Ε. 4172/2013 το ΥΠΟΙΚ συνυπολογίζει στο φορολογητέο εισόδηµα των εργαζοµένων ή εταίρων ή µετόχων την αγοραία αξία παροχών σε είδος που, τουλάχιστον για τις τεχνικές εταιρείες, δεν θα έπρεπε να ισχύει. Η κατά τα παραπάνω φορολόγηση, ως επιπλέον φορολογητέο εισόδηµα, πέραν του ότι κρίθηκε αντισυνταγµατική, µε την υπ αριθµ. 29/2014 απόφαση του ΣτΕ, αναµένεται να δηµιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία των τεχνικών εταιρειών αλλά και στην υλοποίηση της κατασκευής των κατασκευαστικών έργων, άρα και της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, τόσο κρίσιµων για την επίτευξη της πολυπόθητης ανάπτυξης της χειµαζόµενης Ελληνικής Οικονοµίας, αφού: 8

9 - Η φύση των δαπανών αυτών γίνεται όχι για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του εργαζοµένου αλλά για την εκτέλεση των ανατεθέντων καθηκόντων του και την υλοποίηση της εργασίας του, ως και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή των ανατεθέντων καθηκόντων του.. - Η χρήση, λοιπόν, αυτοκινήτου αλλά και κινητού τηλεφώνου σε εργαζοµένους και σε πλείστες περιπτώσεις σε αποµακρυσµένα εργοτάξια κατασκευής τεχνικών έργων, εξυπηρετεί την ανάγκη µετακίνησης των εργαζοµένων σε αυτά, αλλά και τις ανάγκες επίβλεψης και υλοποίησης των έργων αυτών. Εποµένως οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν «οικειοθελή» παροχή προς τον εργαζόµενο αλλά υποχρεωτική δαπάνη για ένα «εργαλείο δουλειάς» για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων. - Τα περισσότερα εργοτάξια κατασκευής έργων βρίσκονται κυριολεκτικά σε αποµακρυσµένες, βραχώδεις ή δύσβατες περιοχές, όπου όχι µόνο δεν υπάρχουν δηµόσια µέσα µεταφοράς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ούτε καν πρόσβαση από δρόµο. Εποµένως η χρήση αυτοκινήτου από εργαζόµενο σε τέτοια εργοτάξια αποτελεί προϋπόθεση πρόσβασής του στα εργοτάξια αυτά αλλά και εκτέλεσης των υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί. - Ακριβώς και λόγω του αποµακρυσµένου των εργοταξίων, σε πλείστες περιπτώσεις υπάρχει αναγκαιότητα απασχόλησης εργαζοµένων µακριά από τον τόπο κατοικίας τους, εποµένως ευθέως τίθεται θέµα κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των εργαζοµένων αυτών, άρα είναι αδήριτη και άµεσα συνδεδεµένη µε την εκτέλεση του έργου η κάλυψη ενοικίου κατοικίας των εργαζοµένων αυτών. Θα έπρεπε δηλαδή να πληρώνονται ξενοδοχεία (όπου υπάρχουν), η δαπάνη των οποίων αποτελεί εκπιπτόµενη δαπάνη και όχι πρόσθετο εισόδηµα? - Τα εργοτάξια κατασκευής τεχνικών έργων είναι προσωρινές και όχι µόνιµες εγκαταστάσεις, εποµένως οι όποιες χρήσεις εταιρικών µέσων από εργαζόµενους έχουν προσωρινό χαρακτήρα (και για τον απαιτούµενο χρόνο εκτέλεσης του έργου) και όχι διαρκής παροχή, η οποία πιθανώς θα δικαιολογούσε ένα τέτοιο χαρακτηρισµό. - Ερώτηµα τίθεται γιατί φαίνεται να µην θεωρείται ως επιπλέον «παροχή» τα έξοδα ξενοδοχείου και το αεροπορικό εισιτήριο αλλά θεωρείται το αυτοκίνητο και το εταιρικό κινητό. Εκτιµούµε ότι υπό αυτό το πνεύµα ο νοµοθέτης θα πρέπει να εξαιρέσει από τις υπόψη διατάξεις της νοµοθεσίας συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς κλάδους, µεταξύ των οποίων πρώτος θα πρέπει να τεθεί ο κατασκευαστικός κλάδος και οι τεχνικές επιχειρήσεις της Χώρας. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1) Ζητήµατα προς επίλυση Σηµαντικό, επίσης, θέµα έχει ανακύψει και αναφορικά µε την παρακράτησης φόρου σε µισθώµατα, καθώς: - Το άρθρο 64 του νέου ΚΦΕ 4172/2014 στο άρθρο 1 περ. γ, αναφέρει παρακράτηση φόρου 20% σε δικαιώµατα και λοιπές πληρωµές - Στο άρθρο 38 ( ικαιώµατα), όπου υπάρχει µια καταστιχογραφική αλλά όχι διευκρινιστική ανάλυση του τι σηµαίνει δικαίωµα, περιλαµβάνεται «..πληρωµές για 9

10 χρήση βιοµηχανικού, εµπορικού ή επιστηµονικού εξοπλισµού..» αναφορά που µάλλον προσιδιάζει σε µίσθωµα. - Εάν τα µισθώµατα περιλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή έχουν παρακράτηση φόρου 20%, - Όµως το άρθρο 62 παραγρ. 2 εξαιρεί από την παρακράτηση φόρου τις υπηρεσίες που λαµβάνουν νοµικά πρόσωπα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ενεργείται παρακράτηση φόρου σε µισθώµατα που παρέχονται από φυσικά πρόσωπα αλλά όχι όταν παρέχονται από νοµικά πρόσωπα. Όµως η ΠΟΛ. 1048/ που αναφέρεται στον τρόπο απόδοσης του φόρου που παρακρατείται µε το άρθρο 64, συµπεριλαµβάνει στην παρακράτηση και τα νοµικά πρόσωπα, µε αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί τεράστια σύγχυση και για το θέµα αυτό. Ζητείται η διευκρίνιση των διατάξεων των άρθρων 38 και 64 µε σαφήνεια και πληρότητα προς αποφυγή παρερµηνειών και επιβολή προστίµων. Με τιµή, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ 10

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'- Β' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:Α

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

» Αποτελούν ενσυνείδητη διαστρέβλωση της πραγματικότητας τα δημοσιεύματα περί δήθεν φορολόγησης των εταιρικών κινητών τηλεφώνων.

» Αποτελούν ενσυνείδητη διαστρέβλωση της πραγματικότητας τα δημοσιεύματα περί δήθεν φορολόγησης των εταιρικών κινητών τηλεφώνων. » Αποτελούν ενσυνείδητη διαστρέβλωση της πραγματικότητας τα δημοσιεύματα περί δήθεν φορολόγησης των εταιρικών κινητών τηλεφώνων.» Τα προγράμματα χρήσης κινητών τηλεφώνων που παρέχονται στους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν.

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. Η απόφαση µε τις οδηγίες για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και το φορολογικό συντελεστή των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων όθηκε στην δηµοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές σε είδος µέσα από χρηστικούς πίνακες

Οι παροχές σε είδος µέσα από χρηστικούς πίνακες Οι παροχές σε είδος µέσα από χρηστικούς πίνακες Μετά την κοινοποίηση της ερµηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1219/6.10.2014 που αφορούσε στη φορολογική µεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Περιλαµβάνονται επίκαιρα θέµατα που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (Θέµατα του Ν. 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος: α) των φυσικών προσώπων, β) των νοµικών προσώπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και η φορολογία του

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και η φορολογία του ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ. 7960 Εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και η φορολογία του Εισηγητής: Καστρινός Στρατής 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις 77 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Υποκείµενο του φόρου 1.Ως υποκείµενα του φόρου νοούνται τα φυσικά πρόσωπα, η σχολάζουσα κληρονοµιά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση των Δικηγορικών Εταιριών

Φορολογική μεταχείριση των Δικηγορικών Εταιριών Φορολογική μεταχείριση των Δικηγορικών Εταιριών 1 Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α Σ Α Β Β Α Ι Δ Ο Υ Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Α Σ Ν Ο Π Ε Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΔΕΕ 19-2 - 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα