ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1

2 ISBN: X

3 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Yπεύθυνη για την επιµέλεια της έκδοσης: Oλυµπία Kαµινιώτη Συγγραφείς: Oλυµπία Kαµινιώτη (Kεφ. Πρώτο, Kεφ. εύτερο, Kεφ.Tέταρτο) Mιχάλης Xλέτσος (Kεφ.Tρίτο) Παρατηρητήριο Aπασχόλησης Eρευνητική-Πληροφορική A.E. K. Παλαµά Aθήνα τηλ.: fax:

4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ύο από τους πιο πολυσυζητηµένους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης είναι η δηµιουργία στην Ευρώπη της πιο ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας στον κόσµο που να βασίζεται στη γνώση και η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στην Ευρώπη. Ο πρώτος στόχος επικεντρώνεται στην ανάγκη οικονοµικής µεγέθυνσης µε κινητήριο µοχλό τη γνώση. Σύµφωνα µε αυτό το στόχο, το σπουδαιότερο κεφάλαιο στην Ευρώπη είναι το ανθρώπινο δυναµικό της και εποµένως η οικονοµία της πρέπει να βασιστεί στη διαρκή επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό. Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού και του κοινωνικού προσώπου που επιθυµεί για τον εαυτό της, η Ευρώπη αντιµετωπίζει µία σοβαρή πρόκληση. Για να την αντιµετωπίσει επιτυχώς επιβάλλεται η αναβάθµιση του ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης ή για να είµαστε περισσότερο ακριβείς των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών µελών ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µιας οικονοµίας βασισµένης στην κοινωνία της γνώσης και να εγγυηθούν την πρόσβαση στη δια βίου µάθηση για όλους. Ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας είναι περισσότερο πολύπλοκος. Συχνά ο όρος «ποιότητα της εργασίας» παραφράζεται ως «περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για όλους». Σύµφωνα µε αυτό το στόχο όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ικανοποιητικές προοπτικές εύρεσης θέσης απασχόλησης και ευκαιρίες εξέλιξης κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους πορείας. Η ποιότητα της εργασίας είναι πολυδιάστατη έννοια και αφορά τη βελτίωση πολλών πτυχών της εργασιακής ζωής συµπεριλαµβανοµένων της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της προόδου στην εργασιακή πορεία για όλες τις οµάδες του πληθυσµού.

6 Για τη χάραξη αποτελεσµατικών πολιτικών δεν αρκεί απλώς η υιοθέτηση των στόχων πολιτικής αλλά απαιτείται σε βάθος γνώση όλων των παραγόντων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της σηµερινής κατάστασης. Οι αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας όπως για παράδειγµα η ταυτόχρονη ύπαρξη ανεργίας και ελλείψεων σε ορισµένες ειδικότητες αλλά και πιο συγκεκριµένες αναντιστοιχίες όπως η υπερβάλλουσα ζήτηση ή προσφορά ορισµένων προσόντων, δεξιοτήτων ή ικανοτήτων σε επίπεδο γεωγραφικής ενότητας ή επαγγέλµατος ή κλάδου λειτουργούν ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και ειδικότερα των στόχων της δηµιουργίας στην Ευρώπη της πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας και παράλληλα της βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας. Η συστηµατική διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασµό κατάλληλων πολιτικών που θα στοχεύουν αφενός στη µείωση των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας και αφετέρου στην προώθηση της δια βίου µάθησης. Οι δύο αυτοί στόχοι συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων στους στόχους της δηµιουργίας του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13 του Νόµου 3191/2003 και το οποίο αναθέτει στην ΠΑΕΠ Α.Ε. το έργο της διάγνωσης αναγκών. Το έργο της διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αναµφίβολα ένα έργο µεγάλης σηµασίας για το σχεδιασµό πολιτικών. Αποτελεί παράλληλα ένα σύνθετο έργο καθότι οι ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης προκύπτουν από την ανάλυση του δυναµισµού των επαγγελµάτων, της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και τη µελέτη των αλλαγών στο περιεχόµενο των επαγγελµάτων. Η ιεύθυνση Ερευνών και Μελετών της ΠΑΕΠ έχει σχεδιάσει τη δηµιουργία ενός Συστήµατος ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς

7 Εργασίας και συγκεκριµένα της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων µε στόχο την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το έργο περιλαµβάνει το σχεδιασµό µεθοδολογίας για τη συστηµατική παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και τη χρήση της µεθοδολογίας αυτής για την εξαγωγή αποτελεσµάτων και προτάσεων πολιτικής. Το Σύστηµα ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας αξιοποιεί τις υπάρχουσες πηγές δεδοµένων - κατά κύριο λόγο τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ - ενώ στις περιπτώσεις έλλειψης στοιχείων σχεδιάζει πρωτογενείς έρευνες για την κάλυψη του σχετικού κενού. Το 2003 σχεδιάστηκε από την ΠΑΕΠ µία µεγάλη έρευνα πεδίου µε στόχο τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας και κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων κατά κλάδο, επάγγελµα και νοµό. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζουµε την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας αυτής για το σύνολο της χώρας. Ο πλούτος και η ποιότητα των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί επιτρέπουν την παρουσίασή τους σε επίπεδο νοµού. Στην πρώτη έκδοση στην οποία χρησιµοποιούνται τα στοιχεία αυτά κρίθηκε σκόπιµο να σχολιαστούν για το σύνολο της χώρας µε αναφορές σε επιµέρους γεωγραφικές ενότητες. Επιπλέον, αν και ο κύριος στόχος για τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η έρευνα είναι η διερεύνηση του δυναµισµού των επαγγελµάτων στην ελληνική αγορά εργασίας, µία πληθώρα άλλων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση στα σχετικά κεφάλαια. Αξιοποιώντας τα πρωτογενή στοιχεία που για πρώτη φορά έχει η Π.Α.Ε.Π. στη διάθεσή της παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σε σχέση µε τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά 7

8 εργασίας. Ακολουθούν ειδικότερες εκδόσεις οι οποίες επικεντρώνονται στις περιφέρειες και τους νοµούς της χώρας και έχουν αντίστοιχη θεµατολογία µε την παρούσα έκδοση. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη παράλληλες µελέτες στις οποίες δίδεται έµφαση στην ανάλυση επιµέρους θεµάτων όπως της σχέσης της ευελιξίας και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στην παρούσα έκδοση για το σύνολο της χώρας αλλά και στις εκδόσεις που θα ακολουθήσουν και επικεντρώνονται στις περιφέρειες και τους νοµούς της χώρας αναλύονται τα ποσοτικά στοιχεία της έρευνας, που προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγµα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, ενώ τα ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από συνεντεύξεις σε βάθος µε ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε εκπροσώπους ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων, θα αποτελέσουν το αντικείµενο αυτοτελούς έκδοσης, τους προσεχείς µήνες. Κάθε µελέτη καταλήγει σε συµπεράσµατα τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν από τους φορείς σχεδιασµού πολιτικών παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας. Αναλυτικότερα και διεξοδικότερα συµπεράσµατα θα προκύψουν όταν όλες οι µελέτες ολοκληρωθούν και τα συµπεράσµατά τους συνδυαστούν και µε τα συµπεράσµατα άλλων υποέργων όπως του οικονοµετρικού µοντέλου της ΠΑΕΠ καθώς και των αναλύσεων που έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και στις οποίες χρησιµοποιούνται τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ. Προς το παρόν θέτουµε στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων την παρούσα έκδοση µε την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας πεδίου για το σύνολο της χώρας και ακολουθούν µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2004, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του επιχειρησιακού σχεδιασµού της ΠΑΕΠ για το 2004, εκδόσεις για κάθε Περιφέρεια και Νοµό της χώρας. Βασίλης Ντερτιλής Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΠΑΕΠ Α.Ε. 8

9 ΠEPIEXOMENA ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 Σύνοψη Mελέτης 11 Eισαγωγή 20 Κεφάλαιο Πρώτο: Mεθοδολογία Σχεδιασµός του συστήµατος διερεύνησης των µεγεθών της αγοράς εργασίας Στόχοι της έρευνας πεδίου Σχεδιασµός της ποσοτικής έρευνας Σχεδιασµός της ποιοτικής έρευνας Παρατηρήσεις από την υλοποίηση Συµπεράσµατα 44 Κεφάλαιο εύτερο:tο προφίλ των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων Aποτελέσµατα της έρευνας πεδίου Γενικά χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων ιάρθρωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων τους Eργασιακές σχέσεις Πολιτικές των ιδιωτικών επιχειρήσεων αναφορικά µε προσλήψεις, απολύσεις, την κατάρτιση του προσωπικού Κατανοµή των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανάλογα µε τη συµµετοχή στα προγράµµατα του OAE 90

10 ΠEPIEXOMENA 2.6 ιάρθρωση απασχόλησης Kενές θέσεις Προοπτικές ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων Συµπεράσµατα αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων 139 Κεφάλαιο Tρίτο:Tο προφίλ των εργαζοµένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ιάρθρωση της απασχόλησης Eίδος απασχόλησης Aνάλυση της απασχόλησης µε βάση το επάγγελµα Aνάλυση της διάρθωσης της απασχόλησης µε βάση το επίπεδο εκπαίδευσης ιάρθρωση της προσδοκόµενης απασχόλησης Kενές θέσεις εργασίας Συµπεράσµατα 226 Κεφάλαιο Tέταρτο: Zήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 229 Παράρτηµα I 303 Παράρτηµα II 335 Παράρτηµα III

11 ΣYNOΨΗ THΣ MEΛETHΣ Η διενέργεια έρευνας πεδίου για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό της ΠΑΕΠ για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δεδοµένων και την ανάλυση αυτών για τον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. Η έλλειψη δεδοµένων για τη ζήτηση ειδικοτήτων σε επίπεδο νοµού από υπάρχουσες πηγές οδήγησε στο σχεδιασµό και τη διενέργεια της έρευνας πεδίου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα µε την οποία συλλέχθηκαν στοιχεία όχι απλώς για την υπάρχουσα και προσδοκώµενη διάρθρωση της απασχόλησης αλλά και για άλλα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους. Η σηµασία της διενεργείσας έρευνας έγκειται όχι απλώς στη συλλογή πλούτου στοιχείων αλλά κυρίως στη συλλογή στοιχείων µε µεθοδολογία που αφενός επιτρέπει την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων για το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας συµπεριλαµβανοµένων όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων και αφετέρου επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων για τους νοµούς, τους κλάδους, τις επαγγελµατικές κατηγορίες και κατηγορίες επιχειρήσεων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Στη µελέτη παρουσιάζεται η µεθοδολογία διενέργειας της έρευνας και η γενικότερη µεθοδολογία της ΠΑΕΠ για τον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης εργασίας και τον εντοπισµό των αναγκών κατάρτισης και τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα ευρήµατα της έρευνας σχετικά µε τη ζήτηση ειδικοτήτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 11

12 Στο σχεδιασµό της δειγµατοληψίας ελήφθη υπόψη η αναγκαιότητα παροχής αντιπροσωπευτικής πληροφόρησης για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας και η δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων σε τοπικό επίπεδο για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων όσον αφορά το δυναµισµό των ειδικοτήτων. Για τη δειγµατοληψία έγινε χρήση του πλέον πρόσφατου µητρώου επιχειρήσεων που διαθέτει η ΕΣΥΕ µε αναφορά στα στοιχεία του Ακολουθήθηκε η διαδικασία της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας βάσει των ακολούθων στρωµάτων: µέγεθος επιχείρησης βάση τζίρου (11 κλιµάκια), γεωγραφική περιφέρεια (13 περιφέρειες) και κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας (16 κατηγορίες). Το συγκεκριµένο µητρώο που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή του δείγµατος περιλαµβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας κατά το 2000 που είναι επιχειρήσεις και εκπροσωπούνται οι επιχειρήσεις όλων των τύπων ως προς κλάδο, γεωγραφική περιφέρεια και τζίρο. Από το αρχικό αρχείο εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις του κλάδου δηµόσιας διοίκησης και άµυνας, οι επιχειρήσεις µε ελλειπή ή ασαφή στοιχεία διεύθυνσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφάνιζαν µηδενικό τζίρο και εποµένως ήταν ανενεργές. Η επιλεγείσα δειγµατοληψία επιτρέπει την αξιολόγηση των συµπερασµάτων της έρευνας ανάλογα µε το εξεταζόµενο κάθε φορά ζήτηµα χρησιµοποιώντας κατάλληλες σταθµίσεις είτε µε βάση τον αριθµό των επιχειρήσεων (οπότε οι σταθµίσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες προς το κλάσµα δειγµατοληψίας) είτε µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων, περίπτωση στην οποία χρησιµοποιούνται τα ίδια τα δεδοµένα της έρευνας (αυτοστάθµιση). Τα συµπεράσµατα της έρευνας αναφέρονται στο ιδιωτικό κοµµάτι της οικονοµίας και ειδικότερα στις απαντήσεις των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Εποµένως οι αυτοαπασχολούµενοι οι οποίοι δεν έχουν συστήσει επιχείρηση δεν εκπροσωπούνται στα συµπεράσµατα της έρευνας ενώ αντιθέτως οι µονοπρόσωπες επιχειρήσεις λαµβάνονται υπόψη. 12

13 Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη χάραξη πολιτικών για την αγορά εργασίας είναι το µέγεθος των επιχειρήσεων καθότι το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται ότι καθορίζει πολλά από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Η κλαδική ειδίκευση των επιχειρήσεων και η γεωγραφική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται αποτελούν άλλους σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρκετά άλλα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους. Όσον αφορά στο σύνολο των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας η µεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι εξαιρετικά µικρού µεγέθους και ως προς το τζίρο και ως προς τον αριθµό των απασχολουµένων τους. Η συντριπτική µάλιστα πλειοψηφία των επιχειρήσεων (85%) έχουν ετήσιο τζίρο λιγότερο από 0,15 εκατοµ- µύρια ευρώ ενώ το 70% των επιχειρήσεων λειτουργεί µε έναν ή δύο εργαζόµενους. Όσον αφορά στην κλαδική ειδίκευση των επιχειρήσεων, περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις είναι εµπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Το 35% του συνόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς εργασίας έχει την έδρα του στην Αττική ενώ περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις της αγοράς εδρεύουν στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε τις εργασιακές σχέσεις που χρησιµοποιούν και ειδικότερα τη συχνότητα χρησιµοποίησης πλήρους και µερικής απασχόλησης δείχνει ότι η µερική απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί σπάνια πρακτική στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εκπροσώπων επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις οποίες η µερική απασχόληση στοιχίζει ακριβά και παράλληλα διαπιστώνονται δυσκολίες εξεύρεσης εργαζοµένων µερικής απασχόλησης µε κατάλληλη εκπαίδευση και εµπειρία. Ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων (18%) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη υπεργολαβικών σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις οφείλεται στη δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού. 13

14 Ο κυρίαρχος τρόπος µε τον οποίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό είναι µέσω των κοινωνικών δικτύων στα οποία εντάσσονται. Στον ΟΑΕ βασίζονται σε διαφορετικό βαθµό ανάλογα µε την κλαδική τους ειδίκευση και το γεωγραφικό προσδιορισµό της έδρας τους. Σε πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο αναζητείται προσωπικό όπως δεν υπάρχει και συγκεκριµένη διαδικασία µε την οποία αντιµετωπίζονται οι ελλείψεις που διαπιστώνονται στην κατάρτιση του προσωπικού. Βέβαια όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθ- µός των εργαζοµένων στην επιχείρηση τόσο πιο συχνός είναι ο προγραµµατισµός προγραµµάτων κατάρτισης στην επιχείρηση. Το γεγονός ότι για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν υπάρχει κάποιος συγκεκρι- µένος τρόπος αντιµετώπισης των ελλείψεων κατάρτισης του προσωπικού αποτελεί ανησυχητικό στοιχείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τη στιγµή που διακηρύσσεται η προσπάθεια δηµιουργίας στην Ευρώπη µίας κοινωνίας της γνώσης, οι µικρές επιχειρήσεις της Ελλάδας φαίνονται να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην απαίτηση αυτή. Οι λόγοι των δυσκολιών είναι πολλοί και µεταξύ άλλων θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τις λειτουργικές δυσκολίες των µικρών επιχειρήσεων και το σχετικά χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των ιδιοκτητών µικρών επιχειρήσεων. Οι δυσκολίες αυτές θα πρέπει να ληφθούν στο µέλλον σοβαρότερα υπόψη από τους φορείς σχεδιασµού πολιτικών για την ενίσχυση της κατάρτισης του προσωπικού των µικρών επιχειρήσεων. Ένα από τα θέµατα που διερευνήθηκαν µε την παρούσα έρευνα είναι η συχνότητα συµµετοχής των επιχειρήσεων στα προγράµµατα του ΟΑΕ, οι λόγοι συµµετοχής καθώς και οι επιπτώσεις των προγραµµάτων απασχόλησης για τις επιχειρήσεις. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται ότι η µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι ο κυρίαρχος λόγος συµµετοχής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µείωση του κόστους είναι συχνότερη επιλογή στις επιχειρήσεις µε µικρότερο µέγεθος και µειώνεται όσο αυξάνει το µέγεθος της επιχείρησης. Το εύρηµα αυτό 14

15 δηλώνει ότι τα προγράµµατα του ΟΑΕ είναι προσαρµοσµένα καλύτερα στις ανάγκες των µεγαλύτερων επιχειρήσεων ενώ λειτουργούν κυρίως ως ένας τρόπος µείωσης του κόστους λειτουργίας για τις µικρότερες. Η διάρθρωση της απασχόλησης όσον αφορά τη συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων ειδικοτήτων σε κλάδους και περιφέρειες διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κλάδων και των περιφερειών. Η κλαδική διάρθρωση των ειδικοτήτων δείχνει ότι οι επιχειρήσεις της Αττικής απασχολούν συχνότερα επιστήµονες σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες ενώ στις περιφέρειες υτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος τα ποσοστά των επιχειρήσεων που απασχολούν επιστήµονες είναι πολύ χαµηλά. Το χαρακτηριστικό αυτό υποδηλώνει ένα συγκριτικό µειονέκτηµα των περιοχών αυτών αναφορικά µε τις παραγωγικές δραστηριότητες που υπάρχουν εκεί αποτελεί όµως παράλληλα και µία ένδειξη η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε στοχευµένες παρεµβάσεις για την αντιστροφή της κατάστασης. Όσον αφορά στην εξέλιξη της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι θα προκύψει µία καθαρή αύξηση της απασχόλησης τα επόµενα έτη προερχόµενη κυρίως από τις επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους. Οι επιχειρήσεις πάντως που δηλώνουν ότι έχουν κενές θέσεις είναι λιγότερες από εκείνες που προσδοκούν ότι στο άµεσο µέλλον θα αυξηθεί η απασχόλησή τους. Οι εκτιµήσεις για το µέγεθος και τη διάρθρωση της απασχόλησης διαφοροποιούνται ως ένα βαθµό µεταξύ των περιφερειών. Περισσότερο αισιόδοξοι ως προς την αύξηση της απασχόλησης των επιχειρήσεων της περιφέρειάς τους είναι οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στις περιφέρειες υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Οι πιο απαισιόδοξοι σχετικά µε το µέγεθος της απασχόλησης είναι οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στις περιφέρειες Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και υτικής Μακεδονίας. Η περίπτωση της Ηπείρου παρουσιάζει ενδιαφέρον καθότι διαφοροποιείται 15

16 από το σύνολο της χώρας έχοντας µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων που προβλέπουν αύξηση της απασχόλησης, µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων που προβλέπουν µείωση της απασχόλησης και φυσικά µικρότερο ποσοστό απαντήσεων που προβλέπουν διατήρηση της απασχόλησης στα σηµερινά µεγέθη. Στην Ήπειρο φαίνεται ότι αναµένονται περισσότερες αναδιαρθρώσεις στις επιχειρήσεις από ότι σε άλλες περιοχές. Το γεγονός ότι σε ορισµένους κλάδους και σε ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων οι ανάγκες προσλήψεων που διατυπώνονται είναι εντονότερες από τις ανάγκες που προκύπτουν από το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, µπορεί να οδηγήσει σε στοχευµένες ενέργειες κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης σε αυτούς τους κλάδους και τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας ως προς τον αριθµό των απασχολουµένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων εργάζεται στον τριτογενή τοµέα. Από αυτούς, περισσότερο από το 50% της απασχόλησης είναι συγκεντρωµένο σε τρεις βασικούς οικονο- µικούς κλάδους: α) «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», β) «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και γ) «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» και ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά ο κλάδος «µεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» και ο κλάδος «κατασκευές». Ως εκ τούτου τα επόµενα χρόνια οι όποιες µεταβολές στην απασχόληση θα προέλθουν σε σηµαντικό βαθµό από τις µεταβολές της απασχόλησης στους εν λόγω κλάδους, συµπεριλαµβανοµένου και του κλάδου «µεταποιητικές βιο- µηχανίες» όπου συγκεντρώνεται το 19,1% της συνολικής απασχόλησης. Το 7,8% του συνόλου των απασχολουµένων είναι αλλοδαποί. Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων αλλοδαπών είναι στους κλάδους «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (24% επί του συνόλου των αλλοδαπών απασχολουµένων), «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (21,4%), «µεταποιητικές βιοµηχανίες» (18,6%) και «κατασκευές» (14%). 16

17 Σ ότι αφορά τη γεωγραφική διάρθρωση της απασχόλησης, το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι στην περιφέρεια της Αττικής και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η µεγάλη συγκέντρωση της απασχόλησης (66,5% επί του συνόλου των απασχολουµένων) σε δύο γεωγραφικές περιφέρειες δείχνει µε σαφή τρόπο το πρόβληµα της ερή- µωσης της υπαίθρου και της συγκέντρωσης του πληθυσµού στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ως εκ τούτου και λόγω της γεωγραφικής συγκέντρωσης της απασχόλησης παρουσιάζεται και µεγάλη συγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις δύο περιφέρειες. Πιθανή δε αύξηση της απασχόλησης αναµένεται να επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτές τις δύο περιφέρειες απ ότι σε άλλες περιοχές και λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας. Το 92,8% των απασχολουµένων είναι πλήρους απασχόλησης και το 7,2% είναι µερικής απασχόλησης. Η διάρθρωση της απασχόλησης σε πλήρη και µερική διαφοροποιείται ανάλογα µε τη γεωγραφική περιφέρεια. Στις περιφέρειες που είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη η µερική απασχόληση είναι εξίσου υψηλή η απασχόληση µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Στις περιοχές δε αυτές ο τουρισµός είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένος και υπάρχει σχετικά µεγάλος αριθµός απασχολουµένων νεαρής ηλικίας (µέχρι 29 ετών). Για τον προσδιορισµό του δυναµισµού των επαγγελµάτων πραγµατοποιείται συνδυαστική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η παρουσίαση της παρούσας και αναµενόµενης διάρθρωσης της απασχόλησης στη µελέτη ξεκινά µε τη σύγκριση του αριθµού των επιχειρήσεων που αναµένουν αύξηση της απασχόλησής τους σε τρία έτη και του αριθ- µού των επιχειρήσεων που αναµένουν µείωση του προσωπικού τους ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Η ανάλυση αυτή µας παρέχει µία ένδειξη δυναµισµού των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας τουλάχιστον αναφορικά µε την απασχόληση. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την προσδοκώµενη µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων που απασχο- 17

18 λούν εργαζόµενους συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Έχουµε µε τον τρόπο αυτό µία ένδειξη της δυναµικής των ειδικοτήτων ή καλύτερα της κατανοµής των ειδικοτήτων στις επιχειρήσεις χωρίς όµως ακριβή στοιχεία για τη µεταβολή της απασχόλησης στις επαγγελµατικές ειδικότητες. Τα προηγούµενα αποτελέσµατα προκύπτουν από ερωτήµατα της έρευνας στα οποία οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων κάνουν εκτιµήσεις για το µέγεθος της απασχόλησης σε κάθε ειδικότητα που έχουν στις επιχειρήσεις τους. Ζητήθηκε επιπλέον από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να εκτιµήσουν τη µεταβολή της ζήτησης των ειδικοτήτων του κλάδου τους ανεξαρτήτως από το αν υπάρχουν οι ειδικότητες αυτές στις δικές τους επιχειρήσεις και ανεξαρτήτως από τις προοπτικές των ειδικοτήτων αυτών στις δικές τους επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται µία άλλη ένδειξη του δυναµισµού των ειδικοτήτων. Αναλυτικότερες πληροφορίες για το σηµερινό αριθµό απασχολουµένων και τον αναµενόµενο αριθµό απασχολουµένων ανά ειδικότητα παρέχεται στη συνέχεια. Ακολουθούν η παρουσίαση των κενών θέσεων µε δύο µορφές: πρώτον ο αριθµός των επιχειρήσεων που έχουν κενές θέσεις σε κάθε ειδικότητα και δεύτερον οι κενές θέσεις ανά ειδικότητα. Τέλος παρουσιάζουµε τα ευρήµατα της έρευνας αναφορικά µε την προσφορά και ζήτηση προσόντων,δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά επαγγελµατική κατηγορία. Συνοψίζοντας τα ευρήµατα για τη ζήτηση ειδικοτήτων θα πρέπει πρώτα απ όλα να σηµειώσουµε την ανάγκη συνδυαστικής ανάλυσης διαφόρων παραµέτρων για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων αναφορικά µε το δυναµισµό των επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί τα επόµενα τρία έτη στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Σε ορισµένους κλάδους αναµένεται σηµαντική ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης (ενδιάµεσοι πιστωτικοί οργανισµοί, εκπαίδευση, µεταποιητικές βιοµηχανίες) ενώ οι προβλέψεις είναι σε µικρότερο βαθµό αισιόδοξες για άλλους κλάδους (ξενοδοχεία-εστιατόρια, παροχή υπηρεσιών υπέρ του κοινωνι- 18

19 κού συνόλου). Η δυναµική των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα είναι αξιοσηµείωτη αλλά αναµένεται να αντισταθµιστεί από την αναδιάρθρωση που επιτελείται στον τοµέα αυτό και τη µείωση του µεγάλου αριθ- µού αυτοαπασχολουµένων στους επιµέρους κλάδους που περιλαµβάνει. Όσον αφορά στις επαγγελµατικές ειδικότητες, µεγάλη αύξηση της απασχόλησης αναµένεται σε συγκεκριµένες ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται ανώτατη εκπαίδευση (πολιτικοί µηχανικοί, λογιστές, κλπ) και σε ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ (τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι, βοηθοί λογιστών, κλπ). Μεταξύ των υπαλλήλων γραφείου, ειδικότητες µε µεγάλο δυναµισµό είναι οι ειδικότητες των γραµµατέων, των υπαλλήλων λογιστηρίων και των χειριστών συστηµάτων Η/Υ. Στους υπαλλήλους παροχής υπηρεσιών αναµένεται σηµαντική αύξηση της απασχόλησης για τους πωλητές, τους σερβιτόρους και ορισµένες άλλες ειδικότητες. Ιδιαιτέρως δυναµικές εµφανίζονται αρκετές τεχνικές ειδικότητες όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων, µηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτροτεχνίτες καθώς και ορισµένες ειδικότητες χειριστών µηχανηµάτων. Στην περίπτωση των τεχνικών ειδικοτήτων σηµειώνονται οι µεγαλύτερες δυσκολίες πλήρωσης υπαρχόντων κενών θέσεων. Αναφορικά µε τις ελλείψεις προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης οι µεγαλύτερες ελλείψεις παρουσιάζονται σε ορισµένες «οριζόντιες δεξιότητες» και συγκεκριµένα στις γνώσεις ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και στις λεγόµενες «κοινωνικές δεξιότητες» (ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ικανότητα οµαδικής εργασίας, κλπ). 19

20 EIΣAΓΩΓH Μία από τις παραµέτρους αποτελεσµατικότητας γενικά των πολιτικών της αγοράς εργασίας και των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδικότερα της πολιτικής συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι η ύπαρξη συστηµατικής και λεπτοµερούς πληροφόρησης για το βαθµό ανταπόκρισης των πολιτικών που υιοθετούνται στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας και τις αλλαγές που διαπιστώνονται στους δύο αυτούς τοµείς. Στην ουσία οι πολιτικές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν κοµµάτι τόσο των πολιτικών της αγοράς εργασίας όσο και των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από την πλευρά της αγοράς εργασίας το κύριο ζητούµενο είναι η συµβολή της κατάρτισης στην "ποιότητα της εργασίας" όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (European Employment Strategy). Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, ποιότητα στην εργασία σηµαίνει απλά «περισσότερες και καλύτερες δουλειές για όλους». Εποµένως για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και συνθήκες που να ευνοούν την παραµονή και πρόοδο στην αγορά εργασίας για όλες τις οµάδες του πληθυσµού. Η κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς συµβάλει στην επίτευξη του στόχου της υψηλότερης ποιότητας στην εργασία διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και διασφαλίζοντας την παραµονή και την πρόοδο στην αγορά εργασίας. Ο συστηµατικός προσδιορισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις συνθήκες και εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι ένα σύνθετο έργο και προϋποθέτει τον ακριβή προσδιορισµό διαφό- 20

21 ρων µεγεθών της αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί στην ΠΑΕΠ ένα Σύστηµα ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας στο οποίο εντάσσονται µία σειρά αναλύσεων και επιµέρους έργων µε τα οποία εκτιµάται η προσφορά και η ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και τελικώς προσδιορίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο προσδιορισµός της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας και η εκτίµηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης που απορρέουν από τις υπάρχουσες ανάγκες. Ειδικότεροι στόχοι του έργου που αποτελούν και επιµέρους έργα είναι: Η εκτίµηση της κλαδικής και επαγγελµατικής διάρθρωσης της απασχόλησης και ανεργίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο της χώρας και σε αναλυτικότερο γεωγραφικό επίπεδο Η εκτίµηση της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων κατά κλάδο, επάγγελµα, εκπαιδευτικό επίπεδο και γεωγραφική ενότητα Η µελέτη του περιεχοµένου των επαγγελµάτων και ο σχεδιασµός επαγγελµατικών περιγραµµάτων Ο προσδιορισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο ως προς τις οµάδες στόχου της κατάρτισης (άνεργοι, εργαζόµενοι, συγκεκριµένες ειδικότητες κλπ) αλλά και ως προς το περιεχόµενο της κατάρτισης (δεξιότητες, ικανότητες κλπ). Η εκτίµηση των µεγεθών του πρώτου έργου πραγµατοποιείται στη βάση δευτερογενών πηγών δεδοµένων που προέρχονται κύρια από την ΕΣΥΕ και τον ΟΑΕ. Συµπληρωµατικά χρησιµοποιούνται στοιχεία άλλων οργανισµών και φορέων. Όσον αφορά το δεύτερο έργο, αυτό της εκτίµησης της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων κατά κλάδο, επάγγελµα και εκπαιδευτικό επίπε- 21

22 δο, τα διαθέσιµα στοιχεία από δευτερογενείς πηγές δεδοµένων δεν ήταν επαρκή και για αυτό το λόγο το Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχεδίασε µία µεγάλου εύρους έρευνα πεδίου για να συλλέξει τη ζητούµενη πληροφόρηση. Η έρευνα που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του 2003 και στην παρούσα έκδοση παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας για το σύνολο της Ελλάδος. Με την έρευνα αυτή συλλέχθηκαν πληροφορίες για τη ζήτηση ειδικοτήτων καθώς και για την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων ανά επαγγελµατική ειδικότητα από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Η έρευνα σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθούν αντιπροσωπευτικά συµπεράσµατα για το σύνολο της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων πολύ µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων. Η δειγµατοληψία έγινε µε τρία κριτήρια: το κριτήριο του µεγέθους της επιχείρησης, το κριτήριο της κλαδικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων και τη γεωγραφική κατανοµή των επιχειρήσεων στους νοµούς της χώρας. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα σε επίπεδο νοµού αλλά και σε επίπεδο κλάδου και επαγγελµάτων. Είναι επίσης δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα για επιχειρήσεις µε διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως νοµική µορφή, έτος ίδρυσης, χαρακτηριστικά των απασχολουµένων τους και πρακτικές που ακολουθούν ως προς διάφορα θέµατα (πρακτικές προσλήψεων, κατάρτισης, κλπ). Πραγµατοποιήθηκαν επίσης 80 συνεντεύξεις σε βάθος µε ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε εκπροσώπους ιδιωτικών και δηµοσίων επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων. Με τις συνεντεύξεις σε βάθος συλλέχθηκαν ποιοτικά στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατό να συλλεχθούν µε δοµηµένα ερωτηµατολόγια ούτε να βρεθούν από άλλες πηγές. Με τις συνεντεύξεις σε βάθος συλλέχθηκαν στοιχεία όχι µόνο από τον ιδιωτικό τοµέα αλλά και από δηµόσιους φορείς ώστε να αποτυπωθεί η κατάσταση που επικρατεί και σε αυτό το κοµµάτι της αγοράς εργασίας αλλά και σε φορείς (εργοδοτών και εργαζοµένων) ώστε να αποτυπωθούν και οι δικές τους απόψεις. Η συγκεκριµένη έρευνα προβλέπεται να πραγµατοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε 22

23 στόχο την επικαιροποίηση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί. Εκτός από την παραπάνω έρευνα, βασική εισροή στοιχείων στο σύστη- µα της ΠΑΕΠ θα αποτελέσει και η ανίχνευση αναγκών στις επιχειρήσεις από τους Εργασιακούς Συµβούλους στα ΚΠΑ του ΟΑΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη σχεδιαστεί και ενταχθεί σε µηχανογραφικό σύστηµα, «εργαλείο» και µεθοδολογία για τον εντοπισµό κενών θέσεων στις επιχειρήσεις και την κάλυψή τους από ανέργους ή απειλούµενους από ανεργία. Τα δεδοµένα που συλλέγονται είτε από πρωτογενείς είτε από δευτερογενείς πηγές αποτελούν τα στοιχεία µίας βάσης δεδοµένων και αναλύονται είτε συνδυαστικά, όπου αυτό είναι δυνατό είτε µεµονωµένα για την εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου. Στο κοµµάτι της ποσοτικής ανάλυσης εντάσσεται και η εκτίµηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων για τη διάρθρωση της συνολικής προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας αλλά και η εκτίµηση ειδικότερων υποδειγµάτων για τις επιµέρους κλαδικές κατηγορίες. Για την εκτίµηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων απαιτούνται δεδοµένα για την αγορά εργασίας και για άλλες αγορές (αγορά προϊόντων, αγορά χρή- µατος) µε τη µορφή των χρονολογικών σειρών αλλά και διαστρωµατικά δεδοµένα για τα ίδιες µεταβλητές. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί ειδική βάση δεδοµένων στην ΠΑΕΠ στην οποία περιλαµβάνονται όλες οι σχετικές µεταβλητές οι οποίες χρησιµοποιούνται είτε στα οικονοµετρικά υποδείγµατα είτε στην εκτίµηση επιµέρους δεικτών. Με τη χρήση οικονο- µετρικών τεχνικών γίνεται εκτίµηση της ζήτησης εργασίας διαχρονικά και των προσδιοριστικών παραγόντων που την επηρεάζουν. Στη συνέχεια γίνεται εκτίµηση ανάλογου υποδείγµατος για την προσφορά εργασίας και σε τρίτο στάδιο γίνεται η σύζευξη των δύο εκτιµήσεων για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων. Εκτιµούνται µοντέλα για το σύνολο της χώρας, τις περιφέρειες και τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Όσον αφορά το τρίτο έργο, αυτό της µελέτης του περιεχοµένου των 23

24 επαγγελµάτων και του σχεδιασµού επαγγελµατικών περιγραµµάτων, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του γενικότερου έργου της διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για τη δηµιουργία των επαγγελµατικών περιγραµµάτων είναι αναγκαία ειδική µεθοδολογία και η χρήση της µεθοδολογίας αυτής για τη δηµιουργία των περιγραµµάτων. Η γνώση του περιεχοµένου των επαγγελµάτων και των µεταβολών που υφίσταται λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις ή αλλαγών άλλων παραγόντων είναι απαραίτητη για την έγκαιρη και σωστή διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για παράδειγµα, ένα κοµ- µάτι του προβλήµατος είναι ο ποσοτικός προσδιορισµός της ζήτησης λογιστών και ένα άλλο ισότιµο κοµµάτι του προβλήµατος είναι ο επακριβής προσδιορισµός του επαγγέλµατος του λογιστή: των απαιτήσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των προσόντων που απαιτούνται για την είσοδο και εξέλιξη στο επάγγελµα. Το επαγγελµατικό προφίλ παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση όσον αφορά το δεύτερο κοµµάτι πληροφόρησης, το οποίο συνδυαζόµενο µε τα άλλα στοιχεία δίνει τη δυνατότητα ακριβούς πληροφόρησης για το θέµα της διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα πορίσµατα των τριών πρώτων υποέργων θα αξιοποιηθούν στον προσδιορισµό των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης για διαφορετικές οµάδες στόχου. Το τέταρτο έργο αφορά αφενός τον προσδιορισµό των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης και αφετέρου το περιεχόµενο της κατάρτισης. Όπως προαναφέρθηκε, µία από τις εισροές του Συστήµατος ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας είναι τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας πεδίου που σχεδίασε η ΠΑΕΠ µε στόχο τη συλλογή στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζουµε την ανάλυση των στοιχείων αυτών για το σύνολο της χώρας ενώ άλλες εκδόσεις που θα ακολουθήσουν επικεντρώνονται σε περισσότερο ειδικά θέµατα είτε ως 24

25 προς τη γεωγραφική ενότητα (περιφέρειες, νοµοί), είτε ως προς επιµέρους κοµµάτια της αγοράς εργασίας (κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, επαγγελµατικές κατηγορίες) είτε ως προς κάποια χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας (πχ εργασιακές σχέσεις). Τα κεφάλαια της παρούσας µελέτης έγραψε η Ολυµπία Καµινιώτη, ιευθύντρια Ερευνών και Μελετών της ΠΑΕΠ εκτός του κεφαλαίου 3 το οποίο έγραψε ο Μιχάλης Χλέτσος, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ιερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στην κοινωνική προστασία και στην αγορά εργασίας. Η εταιρεία Opinion Α.Ε. ανέλαβε κατόπιν της συµµετοχής της σε Ανοιχτό ιεθνή ιαγωνισµό τη δειγµατοληψία, συλλογή, κωδικοποίηση και εισαγωγή των στοιχείων σε βάση δεδοµένων και συνεργάστηκε στενά µε την ΠΑΕΠ για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. Η χρηµατοδότηση του έργου προήλθε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 25% από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ενώ και ο ΟΑΕ συνέβαλε µεταξύ άλλων στην πληρωµή του ΦΠΑ για το έργο. Ευχαριστίες θα θέλαµε να απευθύνουµε στους φορείς που συνέβαλαν χρηµατικά στην υλοποίηση της έρευνας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο προώθησε προς χρηµατοδότηση το παρόν έργο καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα. Η µελέτη διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια. Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία της έρευνας. Ακολουθούν δύο κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς εργασίας και των εργαζοµένων τους αντίστοιχα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σε σχέση µε τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Ολυµπία Καµινιώτη Yπεύθυνη για την επιµέλεια της έκδοσης ιευθύντρια Ερευνών και Μελετών ΠΑΕΠ Α.Ε. 25

26 KEΦAΛAIO ΠPΩTO MEΘO OΛOΓIA ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΕΥΝΗ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο σχεδιασµό του Συστήµατος ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης έχει αξιοποιηθεί η πολύχρονη εµπειρία επιστηµόνων και επιστηµονικών ινστιτούτων άλλων χωρών στο ίδιο αντικείµενο. Οι διάφορες µέθοδοι ανάλυσης έχουν αξιολογηθεί και οι επιλεχθείσες µέθοδοι έχουν προσαρµοστεί στην ελληνική πραγµατικότητα. Για τη συστηµατική παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων από διάφορες πηγές. Το σύστηµα που έχει σχεδιαστεί από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης χρησιµοποιεί τις υπάρχουσες πηγές δεδοµένων ΕΣΥΕ, ΟΑΕ, κλπ και όταν υπάρχει έλλειψη απαραίτητων στοιχείων σχεδιάζει έρευνες για τη συλλογή των στοιχείων που δεν είναι διαθέσιµα από τις υπάρχουσες πηγές. Στη συνέχεια τα στοιχεία που συλλέγονται αναλύονται µε τις κατάλληλες µεθόδους, συνδυαστικά όπου αυτό είναι δυνατό, για την εξαγωγή των συµπερασµάτων. Η εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου γίνεται µε το συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων ανάλυσης που χρησιµοποιούν ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα από πρωτογενείς έρευνες και δευτερογενείς πηγές. Κύριες δευτερογενείς πηγές δεδοµένων είναι τα στοιχεία από διάφορες πηγές της ΕΣΥΕ για την οικονοµία, την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και κατάρτιση, τα στοιχεία του ΟΑΕ που αφορούν την προσφορά και ζήτηση ειδικοτήτων καθώς και στοιχεία που αφορούν

27 συγκεκριµένους κλάδους, επαγγέλµατα και επίπεδα εκπαίδευσης και συλλέγονται από διάφορους άλλους φορείς. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, το Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχεδίασε µία µεγάλου εύρους έρευνα πεδίου µε στόχο τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων τα οποία δεν ήταν διαθέσιµα από υπάρχουσες πηγές. Τα δεδοµένα που συλλέγονται είτε από πρωτογενείς είτε από δευτερογενείς πηγές αποτελούν τα στοιχεία µίας βάσης δεδοµένων και αναλύονται είτε συνδυαστικά, όπου αυτό είναι δυνατό είτε µεµονωµένα για την εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου. Τα ποιοτικά στοιχεία αναλύονται βεβαίως µε ποιοτικές µεθόδους ανάλυσης και χρησιµοποιούνται αφενός για την εξαγωγή συµπερασµάτων και αφετέρου για τον επαναπροσδιορισµό των ποσοτικών µεθόδων. Τα ποσοτικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό ειδικών δεικτών µε τους οποίους προσδιορίζονται τα ζητούµενα µεγέθη. Στο κοµµάτι της ποσοτικής ανάλυσης εντάσσεται και η εκτίµηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων για τη διάρθρωση της συνολικής προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας αλλά και η εκτίµηση ειδικότερων υποδειγ- µάτων για κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Το σύστηµα διάγνωσης αναγκών που σχεδιάστηκε και χρησιµοποιείται στην ΠΑΕΠ ακολουθεί την ολιστική προσέγγιση ως προς την επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή διάφορες τεχνικές και µέθοδοι συνδυάζονται για την εκτίµηση των επιµέρους µεγεθών και για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων. Ο λόγος που αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µέθοδοι ανάλυσης και κατ επέκταση να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές πηγές δεδοµένων, διαφορετικές τόσο ως προς τη µορφή των στοιχείων όσο και ως προς την πηγή προέλευσής τους είναι αφενός για να παραχθεί µία κατά το δυνατό πλήρης εικόνα για το ζητούµενο θέµα και αφετέρου για να ελαχιστοποιηθούν τα µειονεκτήµατα της κάθε επιµέρους µεθοδολογικής προσέγγισης. Θα αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένα προβλή- 27

28 µατα που παρουσιάζονται όταν επιµέρους µεθοδολογικές προσεγγίσεις υιοθετηθούν και τα οποία αν δεν αντιµετωπιστούν κατάλληλα οδηγούν σε παρερµηνείες. Μία ανάλυση για την προσφορά και ζήτηση ειδικοτήτων η οποία βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία των ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ακόµα και αν τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά αξιόπιστα, µπορεί να οδηγήσει στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι η ζήτηση είναι αυξηµένη για θέσεις οι οποίες εµφανίζονται συχνότερα στα µητρώα των υπηρεσιών αυτών. Το γεγονός όµως αυτό µπορεί να οφείλεται στην υψηλή κινητικότητα ορισµένων ειδικοτήτων που µε τη σειρά της µπορεί να οφείλεται στην υπερπροσφορά εργατικού δυναµικού για αυτές τις θέσεις ή/και σε εργασιακές συνθήκες οι οποίες δεν είναι ιδιαιτέρως προνοµιούχες για αυτές τις θέσεις και οδηγούν σε υψηλή κινητικότητα. Βασιζόµενος κανείς µόνο σε αυτή την πηγή δεδοµένων και τη σχετική µεθοδολογική προσέγγιση µπορεί να οδηγηθεί σε λάθος συµπεράσµατα. Επίσης αναλύσεις που στηρίζονται αποκλειστικά στην ανάλυση των µικρών αγγελιών στα µέσα έντυπου ή και ηλεκτρονικού τύπου δεν είναι δυνατό να δώσουν µία πλήρη εικόνα της ζήτησης ειδικοτήτων καθότι ένα µέρος της ζήτησης ειδικοτήτων παρότι υπάρχει ουδέποτε εµφανίζεται ή εµφανίζεται λιγότερο συχνά στις αγγελίες αυτές σε σύγκριση µε άλλες ειδικότητες. ύσκολο είναι επίσης να βασιστεί κανείς αποκλειστικά σε µία έρευνα πεδίου στην οποία ερωτάται ο εργοδότης για τις µελλοντικές του ανάγκες σε ειδικότητες και δεξιότητες. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος σύνταξης του ερωτηµατολογίου και ο τρόπος µε τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η συνέντευξη είναι καθοριστικά στοιχεία της ποιότητας της συλλεγόµενης πληροφόρησης. Επίσης, τα οικονοµετρικά µοντέλα ενώ είναι χρήσιµα στην εκτίµηση ορισµένων µεγεθών τόσο στην παρούσα στιγµή όσο και στο άµεσο µέλλον καθώς και στον καθορισµό των προσδιοριστικών παραγόντων διαφόρων µεγεθών δεν είναι δυνατό να µας δώσουν πολύ αναλυτική πληροφόρηση για τα εκτι- µώµενα µεγέθη. 28

29 Ο λόγος που αναφέρουµε τα προβλήµατα που παρουσιάζονται όταν χρησιµοποιείται µία επιµέρους µεθοδολογική προσέγγιση είναι για να επισηµάνουµε τη σηµασία της λεγόµενης ολιστικής µεθοδολογικής προσέγγισης για τον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και των αναγκών κατάρτισης. Η προσέγγιση αυτή ελαχιστοποιεί τα µειονεκτήµατα των επιµέρους µεθόδων και ουσιαστικά βοηθά στη δηµιουργία ενός συστήµατος παρακολούθησης της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. 1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ ΙΟΥ Η έρευνα πεδίου µε την οποία συλλέχθηκαν τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα έκδοση ξεκίνησε τον Ιούλιο και ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του Θα αναφερθούµε στους στόχους της έρευνας και στη µεθοδολογία της έρευνας ενώ παραθέτουµε και ορισµένα σχόλια από την υλοποίηση της έρευνας. Ο σχεδιασµός της παρούσας έρευνας εντάσσεται στον προαναφερθέντα σχεδιασµό του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης µε τον οποίο επιδιώκεται ο προσδιορισµός της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και ο εντοπισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναµικού. Το έργο αυτό περιλαµβάνει τη µελέτη του δυναµισµού των επαγγελµάτων καθώς και του περιεχοµένου των επαγγελµάτων ώστε να είναι δυνατός τελικά ο προσδιορισµός των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναγκών κατάρτισης κατά επαγγελµατική αλλά και κατά κλαδική κατηγορία. Ο εντοπισµός των αναγκών αυτών για να µπορέσει να µεταφραστεί σε πολιτικές προτάσεις θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο νοµού ή σε µικρότερη γεωγραφική ενότητα. Η διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας αποτέλεσε το έναυσµα του σχεδιασµού µίας έρευνας πεδίου η οποία µε δεδοµένους τους οικονο- 29

30 µικούς και χρονικούς περιορισµούς που υπήρχαν να δώσει τη µέγιστη δυνατή πληροφόρηση που απαιτείται για το ερευνούµενο θέµα. Το ζητούµενο της έρευνας πεδίου ήταν να παραχθεί αξιοποιήσιµη πληροφόρηση για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων σε επίπεδο επαγγέλ- µατος, κλάδου και νοµού. όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο ιδιωτικό κοµµάτι της οικονοµίας από το οποίο µπορούν περισσότερο άµεσα να προσδιοριστούν οι ζητούµενες ειδικότητες και δεξιότητες αλλά µε ειδικές τεχνικές ανιχνεύθηκε και το δηµόσιο κοµµάτι της οικονοµίας ώστε η εικόνα για την αγορά εργασίας να είναι πλήρης. Η έρευνα πεδίου που σχεδιάστηκε αποτελείται από δύο κοµµάτια, ένα ποσοτικό και ένα ποιοτικό. Με το ποσοτικό κοµµάτι της έρευνας συλλέχθηκαν στοιχεία µε επιτόπιες συνεντεύξεις και δοµηµένο ερωτηµατολόγιο από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Το δείγµα επιλέχθηκε µε τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ανάλογα µε το µέγεθός τους (τζίρος, αριθµός απασχολουµένων) και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα σε επίπεδο νοµού. Με το ποιοτικό κοµµάτι της έρευνας συλλέχθηκαν στοιχεία µε συνεντεύξεις σε βάθος και ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο από 50 κλαδικούς και επαγγελµατικούς φορείς και 30 επιχειρήσεις του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Οι συνεντεύξεις σε βάθος καλύπτουν αφενός το δηµόσιο κοµµάτι της οικονοµίας το οποίο δεν ήταν δυνατό να καλυφθεί από το ποσοτικό τµήµα της έρευνας και αφετέρου παρέχουν περισσότερο αναλυτική πληροφόρηση για το ζητούµενο θέµα. Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχεδίασε τη µεθοδολογία µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα πεδίου. Για τον καθορισµό του δείγ- µατος βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν από το Παρατηρητήριο αλλά και για τη συλλογή των δεδοµένων, την κωδικοποίησή τους και την εισαγωγή τους σε βάση δεδοµένων ήταν αναγκαία η συµβολή εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος επιλέχθηκε κατόπιν Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού. Ο συνεργάτης αυτός ήταν η εταιρεία Opinion Α.Ε. η οποία 30

31 συνεργαζόµενη στενά µε την ΠΑΕΠ ολοκλήρωσε µε επιτυχία το έργο που της ανατέθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα ο σχεδιασµός του ποσοτικού και του ποιοτικού κοµµατιού της έρευνας καθώς και παρατηρήσεις από την υλοποίηση της έρευνας. 1.3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στο σχεδιασµό της ποσοτικής έρευνας βαρύνουσα σηµασία έχουν η δειγµατοληψία της έρευνας και ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου. Η σωστή διεξαγωγή της έρευνας δηλαδή η διεξαγωγή της σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, η κωδικοποίηση των απαντήσεων και η συστηµατοποίηση της καταγεγραµµένης πληροφόρησης µε την εισαγωγή της σε βάση δεδοµένων αποτελούν επίσης σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό επιτυχίας µιας έρευνας ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Στο σχεδιασµό της δειγµατοληψίας ελήφθη υπόψη η αναγκαιότητα παροχής αντιπροσωπευτικής πληροφόρησης για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας και η δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων σε τοπικό επίπεδο για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων όσον αφορά το δυναµισµό των ειδικοτήτων. Για τη δειγµατοληψία έγινε χρήση του πλέον πρόσφατου µητρώου επιχειρήσεων που διαθέτει η ΕΣΥΕ µε αναφορά στα στοιχεία του Ακολουθήθηκε η διαδικασία της στρω- µατοποιηµένης δειγµατοληψίας βάσει των ακολούθων στρωµάτων: Μέγεθος επιχείρησης βάση τζίρου (11 κλιµάκια) Γεωγραφική περιφέρεια (13 περιφέρειες) Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας (16 κατηγορίες) 31

32 Το συγκεκριµένο µητρώο που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή του δείγµατος περιλαµβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας κατά το 2000 που είναι επιχειρήσεις και εκπροσωπούνται οι επιχειρήσεις όλων των τύπων ως προς κλάδο, γεωγραφική περιφέρεια και τζίρο. Από το αρχικό αρχείο εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις του κλάδου δηµόσιας διοίκησης και άµυνας, οι επιχειρήσεις µε ελλειπή ή ασαφή στοιχεία διεύθυνσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφάνιζαν µηδενικό τζίρο και επο- µένως ήταν ανενεργές. Το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών κατανέµεται ανάλογα µε το µέγεθος του τζίρου ως εξής: Ù ÓÔÌ ÙˆÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ Ù ÚÔ ÏÈÌ ÎÈÔ Ù ÚÔ (Û ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ Â ÚÒ) ÔÛÔÛÙfi Âapple ÙÔ Û ÓfiÏÔ >0-0, ,7 0,15-0,299 7,3 0,3-0,499 3,2 0,5-1,499 3,3 1,5-4,99 1,0 5-14,99 0, ,1 Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο επιχειρήσεων 2000 Ακολουθεί η κατανοµή των επιχειρήσεων µε βάση το µέγεθος της απασχόλησης όπως προκύπτει από το µητρώο επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ του 1995 καθότι τα στοιχεία για τον αριθµό των απασχολουµένων δεν είναι διαθέσιµα στο µητρώο επιχειρήσεων του

33 Ù ÓÔÌ ÙˆÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÚÈıÌfi apple - Û ÔÏÔ Ì ÓˆÓ ÏÈÌ ÎÈÔ Ù ÚÔ (Û ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ Â ÚÒ) % Âapple ÙÔ Û ÓfiÏÔ >0-0, ,0 0,15-0,299 7,3 0,3-0,499 5,5 0,5-1,499 11,1 1,5-4,99 12,0 5-14,99 8, ,8 Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο επιχειρήσεων 1995 Συγκρίνοντας την κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε το τζίρο και τον αριθµό απασχολουµένων προκύπτουν τα εξής. Η κατηγορία τζίρου 1,5 εκατοµµύρια ευρώ και άνω αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του εργατικού δυναµικού και εποµένως οι αντίστοιχες επιχειρήσεις αποφασίστηκε να αντιπροσωπευτούν στο δείγµα περίπου µε αντίστοιχο ποσοστό (48%). Για να επιτευχθεί αυτό αποφασίστηκε το ποσοστό δειγµατοληψίας για την κατηγορία επιχειρήσεων µε τζίρο άνω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ, να είναι ως εξής: 70% για την κατηγορία των επιχειρήσεων µε τζίρο άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ, 50% για την κατηγορία επιχειρήσεων µε τζίρο 5-14,99 εκατοµµύρια ευρώ και 25% για την κατηγορία επιχειρήσεων µε τζίρο 1,5-4,99 εκατοµµύρια ευρώ ώστε µε τον τρόπο αυτό να καλυφθεί το επιδιωκόµενο ποσοστό για το σύνολο των επιχειρήσεων µε τζίρο 1,5 εκατοµµύρια ευρώ και άνω. Το κλάσµα δειγµατοληψίας αυξάνεται ανά κατηγορία τζίρου ώστε να αντισταθµίζεται το διαφοροποιηµένο µέγεθος της απασχόλησης και εποµένως να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος ως προς το συνολικό 33

34 αριθµό απασχολουµένων ανάλογα µε την κατηγορία επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες κατηγορίες αντιπροσωπεύονται στο δείγµα περίπου κατά την αναλογία των ποσοστών που τους αντιστοιχούν µε τεκµήριο τον αριθµό των απασχολουµένων. Τα ποσοστά αυτά αποφασίστηκε να είναι ελαφρώς αυξηµένα για τις κατηγορίες των µικροµεσσαίων επιχειρήσεων µε τζίρο 0,15-1,499 εκατοµµύρια ευρώ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αυτοδύναµης ανάλυσης για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις ανά κατηγορία τζίρου και ελαφρώς χαµηλότερα για την πολυπληθή κατηγορία των µικρών επιχειρήσεων µε τζίρο 0-0,1499 εκατοµµύρια ευρώ οι οποίες αποτελούν το 85% του συνόλου των επιχειρήσεων εντούτοις σε επίπεδο απασχόλησης δεν αντιπροσωπεύουν παρά µόνο το 30% του συνόλου των απασχολουµένων. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή τους στο δείγµα µε επιχειρήσεις (25% του δείγµατος) θεωρείται επαρκής για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Στη συνέχεια το δείγµα επιµερίστηκε στις 13 διοικητικές περιφέρειες ακολουθώντας στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας το εθνικό κλάσµα δειγµατοληψίας κατά κατηγορία τζίρου. Στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας και για κάθε κατηγορία τζίρου χωριστά οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν κατανέµονται αναλογικά στους νοµούς και παράλληλα τηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν για κάθε κλάδο χωριστά. Με το σχεδιασµό αυτό τα αποτελέσµατα είναι δυνατόν να αναλυθούν µε στατιστική επάρκεια κατά κατηγορία τζίρου, ανά περιφέρεια, για τους περισσότερους νοµούς (εξαιρούνται 4 νοµοί για τους οποίους το δείγµα είναι πολύ µικρό) και τους περισσότερους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση κλάδων µε µικρό αριθµό ερωτηµατολογίων όπως την εκπαίδευση και την υγεία-πρόνοια είναι δυνατή η εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων και για τους δύο κλάδους µαζί. Με στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων σε επίπεδο νοµού, αποφασίστηκε να µειωθεί στο δείγµα η συµµετοχή του νοµού Αττικής ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των ερωτηµατολογίων στους νοµούς εκείνους που σύµφωνα µε την τυχαία δειγµατοληψία ο αριθµός ερωτηµατολογίων που 34

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Η ΠΑΕΠ Α.Ε., είναι, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της, ο επιστημονικός σύμβουλος του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ISBN 9963-43-739-7

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

H χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 1 ος Κύκλος Μάρτιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 23 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΔΡΑΣΗ: 23 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΛΓΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΣΗ: 23 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οριοθέτηση μορφών Κοινωνικού Διαλόγου: ΤΙΤΛΟΣ: ενεργός γήρανση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151

Ημερίδα Έναρξης Πλατφόρμας EPALE- Ιούνιος 20151 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γρηγόρης Δημητρίου Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1 ης Τάξης Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης Ημερίδα Έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 5-2 0 1 5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 Υπεύθυνος Λειτουργός Στέλιος Μυτίδης, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα