ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1

2 ISBN: X

3 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Yπεύθυνη για την επιµέλεια της έκδοσης: Oλυµπία Kαµινιώτη Συγγραφείς: Oλυµπία Kαµινιώτη (Kεφ. Πρώτο, Kεφ. εύτερο, Kεφ.Tέταρτο) Mιχάλης Xλέτσος (Kεφ.Tρίτο) Παρατηρητήριο Aπασχόλησης Eρευνητική-Πληροφορική A.E. K. Παλαµά Aθήνα τηλ.: fax:

4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ύο από τους πιο πολυσυζητηµένους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης είναι η δηµιουργία στην Ευρώπη της πιο ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας στον κόσµο που να βασίζεται στη γνώση και η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας στην Ευρώπη. Ο πρώτος στόχος επικεντρώνεται στην ανάγκη οικονοµικής µεγέθυνσης µε κινητήριο µοχλό τη γνώση. Σύµφωνα µε αυτό το στόχο, το σπουδαιότερο κεφάλαιο στην Ευρώπη είναι το ανθρώπινο δυναµικό της και εποµένως η οικονοµία της πρέπει να βασιστεί στη διαρκή επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό. Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού και του κοινωνικού προσώπου που επιθυµεί για τον εαυτό της, η Ευρώπη αντιµετωπίζει µία σοβαρή πρόκληση. Για να την αντιµετωπίσει επιτυχώς επιβάλλεται η αναβάθµιση του ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης ή για να είµαστε περισσότερο ακριβείς των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών µελών ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις µιας οικονοµίας βασισµένης στην κοινωνία της γνώσης και να εγγυηθούν την πρόσβαση στη δια βίου µάθηση για όλους. Ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας είναι περισσότερο πολύπλοκος. Συχνά ο όρος «ποιότητα της εργασίας» παραφράζεται ως «περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης για όλους». Σύµφωνα µε αυτό το στόχο όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ικανοποιητικές προοπτικές εύρεσης θέσης απασχόλησης και ευκαιρίες εξέλιξης κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους πορείας. Η ποιότητα της εργασίας είναι πολυδιάστατη έννοια και αφορά τη βελτίωση πολλών πτυχών της εργασιακής ζωής συµπεριλαµβανοµένων της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και της προόδου στην εργασιακή πορεία για όλες τις οµάδες του πληθυσµού.

6 Για τη χάραξη αποτελεσµατικών πολιτικών δεν αρκεί απλώς η υιοθέτηση των στόχων πολιτικής αλλά απαιτείται σε βάθος γνώση όλων των παραγόντων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της σηµερινής κατάστασης. Οι αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας όπως για παράδειγµα η ταυτόχρονη ύπαρξη ανεργίας και ελλείψεων σε ορισµένες ειδικότητες αλλά και πιο συγκεκριµένες αναντιστοιχίες όπως η υπερβάλλουσα ζήτηση ή προσφορά ορισµένων προσόντων, δεξιοτήτων ή ικανοτήτων σε επίπεδο γεωγραφικής ενότητας ή επαγγέλµατος ή κλάδου λειτουργούν ανασταλτικά στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και ειδικότερα των στόχων της δηµιουργίας στην Ευρώπη της πιο ανταγωνιστικής οικονοµίας και παράλληλα της βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας. Η συστηµατική διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για το σχεδιασµό κατάλληλων πολιτικών που θα στοχεύουν αφενός στη µείωση των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας και αφετέρου στην προώθηση της δια βίου µάθησης. Οι δύο αυτοί στόχοι συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων στους στόχους της δηµιουργίας του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ), το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13 του Νόµου 3191/2003 και το οποίο αναθέτει στην ΠΑΕΠ Α.Ε. το έργο της διάγνωσης αναγκών. Το έργο της διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αναµφίβολα ένα έργο µεγάλης σηµασίας για το σχεδιασµό πολιτικών. Αποτελεί παράλληλα ένα σύνθετο έργο καθότι οι ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης προκύπτουν από την ανάλυση του δυναµισµού των επαγγελµάτων, της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και τη µελέτη των αλλαγών στο περιεχόµενο των επαγγελµάτων. Η ιεύθυνση Ερευνών και Μελετών της ΠΑΕΠ έχει σχεδιάσει τη δηµιουργία ενός Συστήµατος ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς

7 Εργασίας και συγκεκριµένα της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων µε στόχο την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το έργο περιλαµβάνει το σχεδιασµό µεθοδολογίας για τη συστηµατική παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και τη χρήση της µεθοδολογίας αυτής για την εξαγωγή αποτελεσµάτων και προτάσεων πολιτικής. Το Σύστηµα ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας αξιοποιεί τις υπάρχουσες πηγές δεδοµένων - κατά κύριο λόγο τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ - ενώ στις περιπτώσεις έλλειψης στοιχείων σχεδιάζει πρωτογενείς έρευνες για την κάλυψη του σχετικού κενού. Το 2003 σχεδιάστηκε από την ΠΑΕΠ µία µεγάλη έρευνα πεδίου µε στόχο τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας και κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων κατά κλάδο, επάγγελµα και νοµό. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζουµε την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας αυτής για το σύνολο της χώρας. Ο πλούτος και η ποιότητα των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί επιτρέπουν την παρουσίασή τους σε επίπεδο νοµού. Στην πρώτη έκδοση στην οποία χρησιµοποιούνται τα στοιχεία αυτά κρίθηκε σκόπιµο να σχολιαστούν για το σύνολο της χώρας µε αναφορές σε επιµέρους γεωγραφικές ενότητες. Επιπλέον, αν και ο κύριος στόχος για τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η έρευνα είναι η διερεύνηση του δυναµισµού των επαγγελµάτων στην ελληνική αγορά εργασίας, µία πληθώρα άλλων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση στα σχετικά κεφάλαια. Αξιοποιώντας τα πρωτογενή στοιχεία που για πρώτη φορά έχει η Π.Α.Ε.Π. στη διάθεσή της παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σε σχέση µε τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά 7

8 εργασίας. Ακολουθούν ειδικότερες εκδόσεις οι οποίες επικεντρώνονται στις περιφέρειες και τους νοµούς της χώρας και έχουν αντίστοιχη θεµατολογία µε την παρούσα έκδοση. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη παράλληλες µελέτες στις οποίες δίδεται έµφαση στην ανάλυση επιµέρους θεµάτων όπως της σχέσης της ευελιξίας και της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στην παρούσα έκδοση για το σύνολο της χώρας αλλά και στις εκδόσεις που θα ακολουθήσουν και επικεντρώνονται στις περιφέρειες και τους νοµούς της χώρας αναλύονται τα ποσοτικά στοιχεία της έρευνας, που προέκυψαν από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγµα επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, ενώ τα ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από συνεντεύξεις σε βάθος µε ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε εκπροσώπους ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων, θα αποτελέσουν το αντικείµενο αυτοτελούς έκδοσης, τους προσεχείς µήνες. Κάθε µελέτη καταλήγει σε συµπεράσµατα τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν από τους φορείς σχεδιασµού πολιτικών παρεµβάσεων στην αγορά εργασίας. Αναλυτικότερα και διεξοδικότερα συµπεράσµατα θα προκύψουν όταν όλες οι µελέτες ολοκληρωθούν και τα συµπεράσµατά τους συνδυαστούν και µε τα συµπεράσµατα άλλων υποέργων όπως του οικονοµετρικού µοντέλου της ΠΑΕΠ καθώς και των αναλύσεων που έχουν ολοκληρωθεί από την Εταιρεία και στις οποίες χρησιµοποιούνται τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ. Προς το παρόν θέτουµε στη διάθεση όλων των ενδιαφεροµένων την παρούσα έκδοση µε την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας πεδίου για το σύνολο της χώρας και ακολουθούν µέχρι το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2004, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του επιχειρησιακού σχεδιασµού της ΠΑΕΠ για το 2004, εκδόσεις για κάθε Περιφέρεια και Νοµό της χώρας. Βασίλης Ντερτιλής Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΠΑΕΠ Α.Ε. 8

9 ΠEPIEXOMENA ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 Σύνοψη Mελέτης 11 Eισαγωγή 20 Κεφάλαιο Πρώτο: Mεθοδολογία Σχεδιασµός του συστήµατος διερεύνησης των µεγεθών της αγοράς εργασίας Στόχοι της έρευνας πεδίου Σχεδιασµός της ποσοτικής έρευνας Σχεδιασµός της ποιοτικής έρευνας Παρατηρήσεις από την υλοποίηση Συµπεράσµατα 44 Κεφάλαιο εύτερο:tο προφίλ των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων Aποτελέσµατα της έρευνας πεδίου Γενικά χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων ιάρθρωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων τους Eργασιακές σχέσεις Πολιτικές των ιδιωτικών επιχειρήσεων αναφορικά µε προσλήψεις, απολύσεις, την κατάρτιση του προσωπικού Κατανοµή των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανάλογα µε τη συµµετοχή στα προγράµµατα του OAE 90

10 ΠEPIEXOMENA 2.6 ιάρθρωση απασχόλησης Kενές θέσεις Προοπτικές ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων Συµπεράσµατα αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων 139 Κεφάλαιο Tρίτο:Tο προφίλ των εργαζοµένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ιάρθρωση της απασχόλησης Eίδος απασχόλησης Aνάλυση της απασχόλησης µε βάση το επάγγελµα Aνάλυση της διάρθωσης της απασχόλησης µε βάση το επίπεδο εκπαίδευσης ιάρθρωση της προσδοκόµενης απασχόλησης Kενές θέσεις εργασίας Συµπεράσµατα 226 Κεφάλαιο Tέταρτο: Zήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 229 Παράρτηµα I 303 Παράρτηµα II 335 Παράρτηµα III

11 ΣYNOΨΗ THΣ MEΛETHΣ Η διενέργεια έρευνας πεδίου για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό της ΠΑΕΠ για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δεδοµένων και την ανάλυση αυτών για τον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. Η έλλειψη δεδοµένων για τη ζήτηση ειδικοτήτων σε επίπεδο νοµού από υπάρχουσες πηγές οδήγησε στο σχεδιασµό και τη διενέργεια της έρευνας πεδίου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα µε την οποία συλλέχθηκαν στοιχεία όχι απλώς για την υπάρχουσα και προσδοκώµενη διάρθρωση της απασχόλησης αλλά και για άλλα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους. Η σηµασία της διενεργείσας έρευνας έγκειται όχι απλώς στη συλλογή πλούτου στοιχείων αλλά κυρίως στη συλλογή στοιχείων µε µεθοδολογία που αφενός επιτρέπει την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων για το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας συµπεριλαµβανοµένων όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων και αφετέρου επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων για τους νοµούς, τους κλάδους, τις επαγγελµατικές κατηγορίες και κατηγορίες επιχειρήσεων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Στη µελέτη παρουσιάζεται η µεθοδολογία διενέργειας της έρευνας και η γενικότερη µεθοδολογία της ΠΑΕΠ για τον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης εργασίας και τον εντοπισµό των αναγκών κατάρτισης και τα αποτελέσµατα της έρευνας πεδίου για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στο σύνολο της χώρας. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα ευρήµατα της έρευνας σχετικά µε τη ζήτηση ειδικοτήτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 11

12 Στο σχεδιασµό της δειγµατοληψίας ελήφθη υπόψη η αναγκαιότητα παροχής αντιπροσωπευτικής πληροφόρησης για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας και η δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων σε τοπικό επίπεδο για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων όσον αφορά το δυναµισµό των ειδικοτήτων. Για τη δειγµατοληψία έγινε χρήση του πλέον πρόσφατου µητρώου επιχειρήσεων που διαθέτει η ΕΣΥΕ µε αναφορά στα στοιχεία του Ακολουθήθηκε η διαδικασία της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας βάσει των ακολούθων στρωµάτων: µέγεθος επιχείρησης βάση τζίρου (11 κλιµάκια), γεωγραφική περιφέρεια (13 περιφέρειες) και κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας (16 κατηγορίες). Το συγκεκριµένο µητρώο που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή του δείγµατος περιλαµβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας κατά το 2000 που είναι επιχειρήσεις και εκπροσωπούνται οι επιχειρήσεις όλων των τύπων ως προς κλάδο, γεωγραφική περιφέρεια και τζίρο. Από το αρχικό αρχείο εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις του κλάδου δηµόσιας διοίκησης και άµυνας, οι επιχειρήσεις µε ελλειπή ή ασαφή στοιχεία διεύθυνσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφάνιζαν µηδενικό τζίρο και εποµένως ήταν ανενεργές. Η επιλεγείσα δειγµατοληψία επιτρέπει την αξιολόγηση των συµπερασµάτων της έρευνας ανάλογα µε το εξεταζόµενο κάθε φορά ζήτηµα χρησιµοποιώντας κατάλληλες σταθµίσεις είτε µε βάση τον αριθµό των επιχειρήσεων (οπότε οι σταθµίσεις είναι αντιστρόφως ανάλογες προς το κλάσµα δειγµατοληψίας) είτε µε βάση τον αριθµό των απασχολουµένων, περίπτωση στην οποία χρησιµοποιούνται τα ίδια τα δεδοµένα της έρευνας (αυτοστάθµιση). Τα συµπεράσµατα της έρευνας αναφέρονται στο ιδιωτικό κοµµάτι της οικονοµίας και ειδικότερα στις απαντήσεις των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Εποµένως οι αυτοαπασχολούµενοι οι οποίοι δεν έχουν συστήσει επιχείρηση δεν εκπροσωπούνται στα συµπεράσµατα της έρευνας ενώ αντιθέτως οι µονοπρόσωπες επιχειρήσεις λαµβάνονται υπόψη. 12

13 Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη χάραξη πολιτικών για την αγορά εργασίας είναι το µέγεθος των επιχειρήσεων καθότι το χαρακτηριστικό αυτό φαίνεται ότι καθορίζει πολλά από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Η κλαδική ειδίκευση των επιχειρήσεων και η γεωγραφική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται αποτελούν άλλους σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρκετά άλλα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους. Όσον αφορά στο σύνολο των ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας η µεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι εξαιρετικά µικρού µεγέθους και ως προς το τζίρο και ως προς τον αριθµό των απασχολουµένων τους. Η συντριπτική µάλιστα πλειοψηφία των επιχειρήσεων (85%) έχουν ετήσιο τζίρο λιγότερο από 0,15 εκατοµ- µύρια ευρώ ενώ το 70% των επιχειρήσεων λειτουργεί µε έναν ή δύο εργαζόµενους. Όσον αφορά στην κλαδική ειδίκευση των επιχειρήσεων, περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις είναι εµπορικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Το 35% του συνόλου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς εργασίας έχει την έδρα του στην Αττική ενώ περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις της αγοράς εδρεύουν στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε τις εργασιακές σχέσεις που χρησιµοποιούν και ειδικότερα τη συχνότητα χρησιµοποίησης πλήρους και µερικής απασχόλησης δείχνει ότι η µερική απασχόληση εξακολουθεί να αποτελεί σπάνια πρακτική στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εκπροσώπων επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις οποίες η µερική απασχόληση στοιχίζει ακριβά και παράλληλα διαπιστώνονται δυσκολίες εξεύρεσης εργαζοµένων µερικής απασχόλησης µε κατάλληλη εκπαίδευση και εµπειρία. Ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων (18%) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη υπεργολαβικών σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις οφείλεται στη δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού. 13

14 Ο κυρίαρχος τρόπος µε τον οποίο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό είναι µέσω των κοινωνικών δικτύων στα οποία εντάσσονται. Στον ΟΑΕ βασίζονται σε διαφορετικό βαθµό ανάλογα µε την κλαδική τους ειδίκευση και το γεωγραφικό προσδιορισµό της έδρας τους. Σε πολλές επιχειρήσεις δεν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο αναζητείται προσωπικό όπως δεν υπάρχει και συγκεκριµένη διαδικασία µε την οποία αντιµετωπίζονται οι ελλείψεις που διαπιστώνονται στην κατάρτιση του προσωπικού. Βέβαια όσο πιο µεγάλος είναι ο αριθ- µός των εργαζοµένων στην επιχείρηση τόσο πιο συχνός είναι ο προγραµµατισµός προγραµµάτων κατάρτισης στην επιχείρηση. Το γεγονός ότι για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν υπάρχει κάποιος συγκεκρι- µένος τρόπος αντιµετώπισης των ελλείψεων κατάρτισης του προσωπικού αποτελεί ανησυχητικό στοιχείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τη στιγµή που διακηρύσσεται η προσπάθεια δηµιουργίας στην Ευρώπη µίας κοινωνίας της γνώσης, οι µικρές επιχειρήσεις της Ελλάδας φαίνονται να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην απαίτηση αυτή. Οι λόγοι των δυσκολιών είναι πολλοί και µεταξύ άλλων θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τις λειτουργικές δυσκολίες των µικρών επιχειρήσεων και το σχετικά χαµηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των ιδιοκτητών µικρών επιχειρήσεων. Οι δυσκολίες αυτές θα πρέπει να ληφθούν στο µέλλον σοβαρότερα υπόψη από τους φορείς σχεδιασµού πολιτικών για την ενίσχυση της κατάρτισης του προσωπικού των µικρών επιχειρήσεων. Ένα από τα θέµατα που διερευνήθηκαν µε την παρούσα έρευνα είναι η συχνότητα συµµετοχής των επιχειρήσεων στα προγράµµατα του ΟΑΕ, οι λόγοι συµµετοχής καθώς και οι επιπτώσεις των προγραµµάτων απασχόλησης για τις επιχειρήσεις. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται ότι η µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι ο κυρίαρχος λόγος συµµετοχής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µείωση του κόστους είναι συχνότερη επιλογή στις επιχειρήσεις µε µικρότερο µέγεθος και µειώνεται όσο αυξάνει το µέγεθος της επιχείρησης. Το εύρηµα αυτό 14

15 δηλώνει ότι τα προγράµµατα του ΟΑΕ είναι προσαρµοσµένα καλύτερα στις ανάγκες των µεγαλύτερων επιχειρήσεων ενώ λειτουργούν κυρίως ως ένας τρόπος µείωσης του κόστους λειτουργίας για τις µικρότερες. Η διάρθρωση της απασχόλησης όσον αφορά τη συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων ειδικοτήτων σε κλάδους και περιφέρειες διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κλάδων και των περιφερειών. Η κλαδική διάρθρωση των ειδικοτήτων δείχνει ότι οι επιχειρήσεις της Αττικής απασχολούν συχνότερα επιστήµονες σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιφέρειες ενώ στις περιφέρειες υτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος τα ποσοστά των επιχειρήσεων που απασχολούν επιστήµονες είναι πολύ χαµηλά. Το χαρακτηριστικό αυτό υποδηλώνει ένα συγκριτικό µειονέκτηµα των περιοχών αυτών αναφορικά µε τις παραγωγικές δραστηριότητες που υπάρχουν εκεί αποτελεί όµως παράλληλα και µία ένδειξη η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε στοχευµένες παρεµβάσεις για την αντιστροφή της κατάστασης. Όσον αφορά στην εξέλιξη της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι θα προκύψει µία καθαρή αύξηση της απασχόλησης τα επόµενα έτη προερχόµενη κυρίως από τις επιχειρήσεις µεγαλύτερου µεγέθους. Οι επιχειρήσεις πάντως που δηλώνουν ότι έχουν κενές θέσεις είναι λιγότερες από εκείνες που προσδοκούν ότι στο άµεσο µέλλον θα αυξηθεί η απασχόλησή τους. Οι εκτιµήσεις για το µέγεθος και τη διάρθρωση της απασχόλησης διαφοροποιούνται ως ένα βαθµό µεταξύ των περιφερειών. Περισσότερο αισιόδοξοι ως προς την αύξηση της απασχόλησης των επιχειρήσεων της περιφέρειάς τους είναι οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στις περιφέρειες υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Οι πιο απαισιόδοξοι σχετικά µε το µέγεθος της απασχόλησης είναι οι εκπρόσωποι επιχειρήσεων στις περιφέρειες Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και υτικής Μακεδονίας. Η περίπτωση της Ηπείρου παρουσιάζει ενδιαφέρον καθότι διαφοροποιείται 15

16 από το σύνολο της χώρας έχοντας µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων που προβλέπουν αύξηση της απασχόλησης, µεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων που προβλέπουν µείωση της απασχόλησης και φυσικά µικρότερο ποσοστό απαντήσεων που προβλέπουν διατήρηση της απασχόλησης στα σηµερινά µεγέθη. Στην Ήπειρο φαίνεται ότι αναµένονται περισσότερες αναδιαρθρώσεις στις επιχειρήσεις από ότι σε άλλες περιοχές. Το γεγονός ότι σε ορισµένους κλάδους και σε ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων οι ανάγκες προσλήψεων που διατυπώνονται είναι εντονότερες από τις ανάγκες που προκύπτουν από το σύνολο του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας, µπορεί να οδηγήσει σε στοχευµένες ενέργειες κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης σε αυτούς τους κλάδους και τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας ως προς τον αριθµό των απασχολουµένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων εργάζεται στον τριτογενή τοµέα. Από αυτούς, περισσότερο από το 50% της απασχόλησης είναι συγκεντρωµένο σε τρεις βασικούς οικονο- µικούς κλάδους: α) «χονδρικό και λιανικό εµπόριο», β) «ξενοδοχεία και εστιατόρια» και γ) «διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και εµπορικές δραστηριότητες» και ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά ο κλάδος «µεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες» και ο κλάδος «κατασκευές». Ως εκ τούτου τα επόµενα χρόνια οι όποιες µεταβολές στην απασχόληση θα προέλθουν σε σηµαντικό βαθµό από τις µεταβολές της απασχόλησης στους εν λόγω κλάδους, συµπεριλαµβανοµένου και του κλάδου «µεταποιητικές βιο- µηχανίες» όπου συγκεντρώνεται το 19,1% της συνολικής απασχόλησης. Το 7,8% του συνόλου των απασχολουµένων είναι αλλοδαποί. Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων αλλοδαπών είναι στους κλάδους «χονδρικό και λιανικό εµπόριο» (24% επί του συνόλου των αλλοδαπών απασχολουµένων), «ξενοδοχεία και εστιατόρια» (21,4%), «µεταποιητικές βιοµηχανίες» (18,6%) και «κατασκευές» (14%). 16

17 Σ ότι αφορά τη γεωγραφική διάρθρωση της απασχόλησης, το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων είναι στην περιφέρεια της Αττικής και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η µεγάλη συγκέντρωση της απασχόλησης (66,5% επί του συνόλου των απασχολουµένων) σε δύο γεωγραφικές περιφέρειες δείχνει µε σαφή τρόπο το πρόβληµα της ερή- µωσης της υπαίθρου και της συγκέντρωσης του πληθυσµού στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Ως εκ τούτου και λόγω της γεωγραφικής συγκέντρωσης της απασχόλησης παρουσιάζεται και µεγάλη συγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε αυτές τις δύο περιφέρειες. Πιθανή δε αύξηση της απασχόλησης αναµένεται να επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτές τις δύο περιφέρειες απ ότι σε άλλες περιοχές και λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας. Το 92,8% των απασχολουµένων είναι πλήρους απασχόλησης και το 7,2% είναι µερικής απασχόλησης. Η διάρθρωση της απασχόλησης σε πλήρη και µερική διαφοροποιείται ανάλογα µε τη γεωγραφική περιφέρεια. Στις περιφέρειες που είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη η µερική απασχόληση είναι εξίσου υψηλή η απασχόληση µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Στις περιοχές δε αυτές ο τουρισµός είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένος και υπάρχει σχετικά µεγάλος αριθµός απασχολουµένων νεαρής ηλικίας (µέχρι 29 ετών). Για τον προσδιορισµό του δυναµισµού των επαγγελµάτων πραγµατοποιείται συνδυαστική ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η παρουσίαση της παρούσας και αναµενόµενης διάρθρωσης της απασχόλησης στη µελέτη ξεκινά µε τη σύγκριση του αριθµού των επιχειρήσεων που αναµένουν αύξηση της απασχόλησής τους σε τρία έτη και του αριθ- µού των επιχειρήσεων που αναµένουν µείωση του προσωπικού τους ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Η ανάλυση αυτή µας παρέχει µία ένδειξη δυναµισµού των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας τουλάχιστον αναφορικά µε την απασχόληση. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε την προσδοκώµενη µεταβολή του αριθµού των επιχειρήσεων που απασχο- 17

18 λούν εργαζόµενους συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Έχουµε µε τον τρόπο αυτό µία ένδειξη της δυναµικής των ειδικοτήτων ή καλύτερα της κατανοµής των ειδικοτήτων στις επιχειρήσεις χωρίς όµως ακριβή στοιχεία για τη µεταβολή της απασχόλησης στις επαγγελµατικές ειδικότητες. Τα προηγούµενα αποτελέσµατα προκύπτουν από ερωτήµατα της έρευνας στα οποία οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων κάνουν εκτιµήσεις για το µέγεθος της απασχόλησης σε κάθε ειδικότητα που έχουν στις επιχειρήσεις τους. Ζητήθηκε επιπλέον από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να εκτιµήσουν τη µεταβολή της ζήτησης των ειδικοτήτων του κλάδου τους ανεξαρτήτως από το αν υπάρχουν οι ειδικότητες αυτές στις δικές τους επιχειρήσεις και ανεξαρτήτως από τις προοπτικές των ειδικοτήτων αυτών στις δικές τους επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται µία άλλη ένδειξη του δυναµισµού των ειδικοτήτων. Αναλυτικότερες πληροφορίες για το σηµερινό αριθµό απασχολουµένων και τον αναµενόµενο αριθµό απασχολουµένων ανά ειδικότητα παρέχεται στη συνέχεια. Ακολουθούν η παρουσίαση των κενών θέσεων µε δύο µορφές: πρώτον ο αριθµός των επιχειρήσεων που έχουν κενές θέσεις σε κάθε ειδικότητα και δεύτερον οι κενές θέσεις ανά ειδικότητα. Τέλος παρουσιάζουµε τα ευρήµατα της έρευνας αναφορικά µε την προσφορά και ζήτηση προσόντων,δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά επαγγελµατική κατηγορία. Συνοψίζοντας τα ευρήµατα για τη ζήτηση ειδικοτήτων θα πρέπει πρώτα απ όλα να σηµειώσουµε την ανάγκη συνδυαστικής ανάλυσης διαφόρων παραµέτρων για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων αναφορικά µε το δυναµισµό των επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας η απασχόληση αναµένεται να αυξηθεί τα επόµενα τρία έτη στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Σε ορισµένους κλάδους αναµένεται σηµαντική ποσοστιαία αύξηση της απασχόλησης (ενδιάµεσοι πιστωτικοί οργανισµοί, εκπαίδευση, µεταποιητικές βιοµηχανίες) ενώ οι προβλέψεις είναι σε µικρότερο βαθµό αισιόδοξες για άλλους κλάδους (ξενοδοχεία-εστιατόρια, παροχή υπηρεσιών υπέρ του κοινωνι- 18

19 κού συνόλου). Η δυναµική των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα είναι αξιοσηµείωτη αλλά αναµένεται να αντισταθµιστεί από την αναδιάρθρωση που επιτελείται στον τοµέα αυτό και τη µείωση του µεγάλου αριθ- µού αυτοαπασχολουµένων στους επιµέρους κλάδους που περιλαµβάνει. Όσον αφορά στις επαγγελµατικές ειδικότητες, µεγάλη αύξηση της απασχόλησης αναµένεται σε συγκεκριµένες ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται ανώτατη εκπαίδευση (πολιτικοί µηχανικοί, λογιστές, κλπ) και σε ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται πτυχίο ΤΕΙ (τεχνολόγοι ηλεκτρολόγοι, βοηθοί λογιστών, κλπ). Μεταξύ των υπαλλήλων γραφείου, ειδικότητες µε µεγάλο δυναµισµό είναι οι ειδικότητες των γραµµατέων, των υπαλλήλων λογιστηρίων και των χειριστών συστηµάτων Η/Υ. Στους υπαλλήλους παροχής υπηρεσιών αναµένεται σηµαντική αύξηση της απασχόλησης για τους πωλητές, τους σερβιτόρους και ορισµένες άλλες ειδικότητες. Ιδιαιτέρως δυναµικές εµφανίζονται αρκετές τεχνικές ειδικότητες όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων, µηχανικοί αυτοκινήτων, ηλεκτροτεχνίτες καθώς και ορισµένες ειδικότητες χειριστών µηχανηµάτων. Στην περίπτωση των τεχνικών ειδικοτήτων σηµειώνονται οι µεγαλύτερες δυσκολίες πλήρωσης υπαρχόντων κενών θέσεων. Αναφορικά µε τις ελλείψεις προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης οι µεγαλύτερες ελλείψεις παρουσιάζονται σε ορισµένες «οριζόντιες δεξιότητες» και συγκεκριµένα στις γνώσεις ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και στις λεγόµενες «κοινωνικές δεξιότητες» (ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας, ικανότητα οµαδικής εργασίας, κλπ). 19

20 EIΣAΓΩΓH Μία από τις παραµέτρους αποτελεσµατικότητας γενικά των πολιτικών της αγοράς εργασίας και των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδικότερα της πολιτικής συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι η ύπαρξη συστηµατικής και λεπτοµερούς πληροφόρησης για το βαθµό ανταπόκρισης των πολιτικών που υιοθετούνται στις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας και τις αλλαγές που διαπιστώνονται στους δύο αυτούς τοµείς. Στην ουσία οι πολιτικές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν κοµµάτι τόσο των πολιτικών της αγοράς εργασίας όσο και των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από την πλευρά της αγοράς εργασίας το κύριο ζητούµενο είναι η συµβολή της κατάρτισης στην "ποιότητα της εργασίας" όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (European Employment Strategy). Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, ποιότητα στην εργασία σηµαίνει απλά «περισσότερες και καλύτερες δουλειές για όλους». Εποµένως για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν την ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και συνθήκες που να ευνοούν την παραµονή και πρόοδο στην αγορά εργασίας για όλες τις οµάδες του πληθυσµού. Η κατάρτιση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς συµβάλει στην επίτευξη του στόχου της υψηλότερης ποιότητας στην εργασία διευκολύνοντας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και διασφαλίζοντας την παραµονή και την πρόοδο στην αγορά εργασίας. Ο συστηµατικός προσδιορισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις συνθήκες και εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι ένα σύνθετο έργο και προϋποθέτει τον ακριβή προσδιορισµό διαφό- 20

21 ρων µεγεθών της αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί στην ΠΑΕΠ ένα Σύστηµα ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας στο οποίο εντάσσονται µία σειρά αναλύσεων και επιµέρους έργων µε τα οποία εκτιµάται η προσφορά και η ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και τελικώς προσδιορίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο γενικός στόχος του έργου είναι ο προσδιορισµός της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας και η εκτίµηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης που απορρέουν από τις υπάρχουσες ανάγκες. Ειδικότεροι στόχοι του έργου που αποτελούν και επιµέρους έργα είναι: Η εκτίµηση της κλαδικής και επαγγελµατικής διάρθρωσης της απασχόλησης και ανεργίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στο σύνολο της χώρας και σε αναλυτικότερο γεωγραφικό επίπεδο Η εκτίµηση της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων κατά κλάδο, επάγγελµα, εκπαιδευτικό επίπεδο και γεωγραφική ενότητα Η µελέτη του περιεχοµένου των επαγγελµάτων και ο σχεδιασµός επαγγελµατικών περιγραµµάτων Ο προσδιορισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο ως προς τις οµάδες στόχου της κατάρτισης (άνεργοι, εργαζόµενοι, συγκεκριµένες ειδικότητες κλπ) αλλά και ως προς το περιεχόµενο της κατάρτισης (δεξιότητες, ικανότητες κλπ). Η εκτίµηση των µεγεθών του πρώτου έργου πραγµατοποιείται στη βάση δευτερογενών πηγών δεδοµένων που προέρχονται κύρια από την ΕΣΥΕ και τον ΟΑΕ. Συµπληρωµατικά χρησιµοποιούνται στοιχεία άλλων οργανισµών και φορέων. Όσον αφορά το δεύτερο έργο, αυτό της εκτίµησης της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων κατά κλάδο, επάγγελµα και εκπαιδευτικό επίπε- 21

22 δο, τα διαθέσιµα στοιχεία από δευτερογενείς πηγές δεδοµένων δεν ήταν επαρκή και για αυτό το λόγο το Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχεδίασε µία µεγάλου εύρους έρευνα πεδίου για να συλλέξει τη ζητούµενη πληροφόρηση. Η έρευνα που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του 2003 και στην παρούσα έκδοση παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας για το σύνολο της Ελλάδος. Με την έρευνα αυτή συλλέχθηκαν πληροφορίες για τη ζήτηση ειδικοτήτων καθώς και για την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων ανά επαγγελµατική ειδικότητα από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Η έρευνα σχεδιάστηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθούν αντιπροσωπευτικά συµπεράσµατα για το σύνολο της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων πολύ µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων. Η δειγµατοληψία έγινε µε τρία κριτήρια: το κριτήριο του µεγέθους της επιχείρησης, το κριτήριο της κλαδικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων και τη γεωγραφική κατανοµή των επιχειρήσεων στους νοµούς της χώρας. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα σε επίπεδο νοµού αλλά και σε επίπεδο κλάδου και επαγγελµάτων. Είναι επίσης δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα για επιχειρήσεις µε διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως νοµική µορφή, έτος ίδρυσης, χαρακτηριστικά των απασχολουµένων τους και πρακτικές που ακολουθούν ως προς διάφορα θέµατα (πρακτικές προσλήψεων, κατάρτισης, κλπ). Πραγµατοποιήθηκαν επίσης 80 συνεντεύξεις σε βάθος µε ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε εκπροσώπους ιδιωτικών και δηµοσίων επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών φορέων. Με τις συνεντεύξεις σε βάθος συλλέχθηκαν ποιοτικά στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατό να συλλεχθούν µε δοµηµένα ερωτηµατολόγια ούτε να βρεθούν από άλλες πηγές. Με τις συνεντεύξεις σε βάθος συλλέχθηκαν στοιχεία όχι µόνο από τον ιδιωτικό τοµέα αλλά και από δηµόσιους φορείς ώστε να αποτυπωθεί η κατάσταση που επικρατεί και σε αυτό το κοµµάτι της αγοράς εργασίας αλλά και σε φορείς (εργοδοτών και εργαζοµένων) ώστε να αποτυπωθούν και οι δικές τους απόψεις. Η συγκεκριµένη έρευνα προβλέπεται να πραγµατοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε 22

23 στόχο την επικαιροποίηση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί. Εκτός από την παραπάνω έρευνα, βασική εισροή στοιχείων στο σύστη- µα της ΠΑΕΠ θα αποτελέσει και η ανίχνευση αναγκών στις επιχειρήσεις από τους Εργασιακούς Συµβούλους στα ΚΠΑ του ΟΑΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη σχεδιαστεί και ενταχθεί σε µηχανογραφικό σύστηµα, «εργαλείο» και µεθοδολογία για τον εντοπισµό κενών θέσεων στις επιχειρήσεις και την κάλυψή τους από ανέργους ή απειλούµενους από ανεργία. Τα δεδοµένα που συλλέγονται είτε από πρωτογενείς είτε από δευτερογενείς πηγές αποτελούν τα στοιχεία µίας βάσης δεδοµένων και αναλύονται είτε συνδυαστικά, όπου αυτό είναι δυνατό είτε µεµονωµένα για την εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου. Στο κοµµάτι της ποσοτικής ανάλυσης εντάσσεται και η εκτίµηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων για τη διάρθρωση της συνολικής προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας αλλά και η εκτίµηση ειδικότερων υποδειγµάτων για τις επιµέρους κλαδικές κατηγορίες. Για την εκτίµηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων απαιτούνται δεδοµένα για την αγορά εργασίας και για άλλες αγορές (αγορά προϊόντων, αγορά χρή- µατος) µε τη µορφή των χρονολογικών σειρών αλλά και διαστρωµατικά δεδοµένα για τα ίδιες µεταβλητές. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί ειδική βάση δεδοµένων στην ΠΑΕΠ στην οποία περιλαµβάνονται όλες οι σχετικές µεταβλητές οι οποίες χρησιµοποιούνται είτε στα οικονοµετρικά υποδείγµατα είτε στην εκτίµηση επιµέρους δεικτών. Με τη χρήση οικονο- µετρικών τεχνικών γίνεται εκτίµηση της ζήτησης εργασίας διαχρονικά και των προσδιοριστικών παραγόντων που την επηρεάζουν. Στη συνέχεια γίνεται εκτίµηση ανάλογου υποδείγµατος για την προσφορά εργασίας και σε τρίτο στάδιο γίνεται η σύζευξη των δύο εκτιµήσεων για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων. Εκτιµούνται µοντέλα για το σύνολο της χώρας, τις περιφέρειες και τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Όσον αφορά το τρίτο έργο, αυτό της µελέτης του περιεχοµένου των 23

24 επαγγελµάτων και του σχεδιασµού επαγγελµατικών περιγραµµάτων, αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του γενικότερου έργου της διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για τη δηµιουργία των επαγγελµατικών περιγραµµάτων είναι αναγκαία ειδική µεθοδολογία και η χρήση της µεθοδολογίας αυτής για τη δηµιουργία των περιγραµµάτων. Η γνώση του περιεχοµένου των επαγγελµάτων και των µεταβολών που υφίσταται λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις ή αλλαγών άλλων παραγόντων είναι απαραίτητη για την έγκαιρη και σωστή διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για παράδειγµα, ένα κοµ- µάτι του προβλήµατος είναι ο ποσοτικός προσδιορισµός της ζήτησης λογιστών και ένα άλλο ισότιµο κοµµάτι του προβλήµατος είναι ο επακριβής προσδιορισµός του επαγγέλµατος του λογιστή: των απαιτήσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των προσόντων που απαιτούνται για την είσοδο και εξέλιξη στο επάγγελµα. Το επαγγελµατικό προφίλ παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση όσον αφορά το δεύτερο κοµµάτι πληροφόρησης, το οποίο συνδυαζόµενο µε τα άλλα στοιχεία δίνει τη δυνατότητα ακριβούς πληροφόρησης για το θέµα της διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα πορίσµατα των τριών πρώτων υποέργων θα αξιοποιηθούν στον προσδιορισµό των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης για διαφορετικές οµάδες στόχου. Το τέταρτο έργο αφορά αφενός τον προσδιορισµό των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης και αφετέρου το περιεχόµενο της κατάρτισης. Όπως προαναφέρθηκε, µία από τις εισροές του Συστήµατος ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας είναι τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας πεδίου που σχεδίασε η ΠΑΕΠ µε στόχο τη συλλογή στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζουµε την ανάλυση των στοιχείων αυτών για το σύνολο της χώρας ενώ άλλες εκδόσεις που θα ακολουθήσουν επικεντρώνονται σε περισσότερο ειδικά θέµατα είτε ως 24

25 προς τη γεωγραφική ενότητα (περιφέρειες, νοµοί), είτε ως προς επιµέρους κοµµάτια της αγοράς εργασίας (κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, επαγγελµατικές κατηγορίες) είτε ως προς κάποια χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας (πχ εργασιακές σχέσεις). Τα κεφάλαια της παρούσας µελέτης έγραψε η Ολυµπία Καµινιώτη, ιευθύντρια Ερευνών και Μελετών της ΠΑΕΠ εκτός του κεφαλαίου 3 το οποίο έγραψε ο Μιχάλης Χλέτσος, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ιερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στην κοινωνική προστασία και στην αγορά εργασίας. Η εταιρεία Opinion Α.Ε. ανέλαβε κατόπιν της συµµετοχής της σε Ανοιχτό ιεθνή ιαγωνισµό τη δειγµατοληψία, συλλογή, κωδικοποίηση και εισαγωγή των στοιχείων σε βάση δεδοµένων και συνεργάστηκε στενά µε την ΠΑΕΠ για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. Η χρηµατοδότηση του έργου προήλθε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και κατά 25% από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων ενώ και ο ΟΑΕ συνέβαλε µεταξύ άλλων στην πληρωµή του ΦΠΑ για το έργο. Ευχαριστίες θα θέλαµε να απευθύνουµε στους φορείς που συνέβαλαν χρηµατικά στην υλοποίηση της έρευνας και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο προώθησε προς χρηµατοδότηση το παρόν έργο καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα. Η µελέτη διαρθρώνεται στα ακόλουθα κεφάλαια. Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η µεθοδολογία της έρευνας. Ακολουθούν δύο κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ιδιωτικών επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς εργασίας και των εργαζοµένων τους αντίστοιχα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας σε σχέση µε τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας. Ολυµπία Καµινιώτη Yπεύθυνη για την επιµέλεια της έκδοσης ιευθύντρια Ερευνών και Μελετών ΠΑΕΠ Α.Ε. 25

26 KEΦAΛAIO ΠPΩTO MEΘO OΛOΓIA ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΕΥΝΗ- ΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο σχεδιασµό του Συστήµατος ιερεύνησης των Μεγεθών της Αγοράς Εργασίας από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης έχει αξιοποιηθεί η πολύχρονη εµπειρία επιστηµόνων και επιστηµονικών ινστιτούτων άλλων χωρών στο ίδιο αντικείµενο. Οι διάφορες µέθοδοι ανάλυσης έχουν αξιολογηθεί και οι επιλεχθείσες µέθοδοι έχουν προσαρµοστεί στην ελληνική πραγµατικότητα. Για τη συστηµατική παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων από διάφορες πηγές. Το σύστηµα που έχει σχεδιαστεί από το Παρατηρητήριο Απασχόλησης χρησιµοποιεί τις υπάρχουσες πηγές δεδοµένων ΕΣΥΕ, ΟΑΕ, κλπ και όταν υπάρχει έλλειψη απαραίτητων στοιχείων σχεδιάζει έρευνες για τη συλλογή των στοιχείων που δεν είναι διαθέσιµα από τις υπάρχουσες πηγές. Στη συνέχεια τα στοιχεία που συλλέγονται αναλύονται µε τις κατάλληλες µεθόδους, συνδυαστικά όπου αυτό είναι δυνατό, για την εξαγωγή των συµπερασµάτων. Η εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου γίνεται µε το συνδυασµό ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων ανάλυσης που χρησιµοποιούν ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα από πρωτογενείς έρευνες και δευτερογενείς πηγές. Κύριες δευτερογενείς πηγές δεδοµένων είναι τα στοιχεία από διάφορες πηγές της ΕΣΥΕ για την οικονοµία, την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και κατάρτιση, τα στοιχεία του ΟΑΕ που αφορούν την προσφορά και ζήτηση ειδικοτήτων καθώς και στοιχεία που αφορούν

27 συγκεκριµένους κλάδους, επαγγέλµατα και επίπεδα εκπαίδευσης και συλλέγονται από διάφορους άλλους φορείς. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, το Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχεδίασε µία µεγάλου εύρους έρευνα πεδίου µε στόχο τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων τα οποία δεν ήταν διαθέσιµα από υπάρχουσες πηγές. Τα δεδοµένα που συλλέγονται είτε από πρωτογενείς είτε από δευτερογενείς πηγές αποτελούν τα στοιχεία µίας βάσης δεδοµένων και αναλύονται είτε συνδυαστικά, όπου αυτό είναι δυνατό είτε µεµονωµένα για την εκτίµηση των επιµέρους στόχων του έργου. Τα ποιοτικά στοιχεία αναλύονται βεβαίως µε ποιοτικές µεθόδους ανάλυσης και χρησιµοποιούνται αφενός για την εξαγωγή συµπερασµάτων και αφετέρου για τον επαναπροσδιορισµό των ποσοτικών µεθόδων. Τα ποσοτικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό ειδικών δεικτών µε τους οποίους προσδιορίζονται τα ζητούµενα µεγέθη. Στο κοµµάτι της ποσοτικής ανάλυσης εντάσσεται και η εκτίµηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων για τη διάρθρωση της συνολικής προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας αλλά και η εκτίµηση ειδικότερων υποδειγ- µάτων για κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Το σύστηµα διάγνωσης αναγκών που σχεδιάστηκε και χρησιµοποιείται στην ΠΑΕΠ ακολουθεί την ολιστική προσέγγιση ως προς την επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή διάφορες τεχνικές και µέθοδοι συνδυάζονται για την εκτίµηση των επιµέρους µεγεθών και για την εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων. Ο λόγος που αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µέθοδοι ανάλυσης και κατ επέκταση να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές πηγές δεδοµένων, διαφορετικές τόσο ως προς τη µορφή των στοιχείων όσο και ως προς την πηγή προέλευσής τους είναι αφενός για να παραχθεί µία κατά το δυνατό πλήρης εικόνα για το ζητούµενο θέµα και αφετέρου για να ελαχιστοποιηθούν τα µειονεκτήµατα της κάθε επιµέρους µεθοδολογικής προσέγγισης. Θα αναφέρουµε ενδεικτικά ορισµένα προβλή- 27

28 µατα που παρουσιάζονται όταν επιµέρους µεθοδολογικές προσεγγίσεις υιοθετηθούν και τα οποία αν δεν αντιµετωπιστούν κατάλληλα οδηγούν σε παρερµηνείες. Μία ανάλυση για την προσφορά και ζήτηση ειδικοτήτων η οποία βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία των ηµοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ακόµα και αν τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά αξιόπιστα, µπορεί να οδηγήσει στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι η ζήτηση είναι αυξηµένη για θέσεις οι οποίες εµφανίζονται συχνότερα στα µητρώα των υπηρεσιών αυτών. Το γεγονός όµως αυτό µπορεί να οφείλεται στην υψηλή κινητικότητα ορισµένων ειδικοτήτων που µε τη σειρά της µπορεί να οφείλεται στην υπερπροσφορά εργατικού δυναµικού για αυτές τις θέσεις ή/και σε εργασιακές συνθήκες οι οποίες δεν είναι ιδιαιτέρως προνοµιούχες για αυτές τις θέσεις και οδηγούν σε υψηλή κινητικότητα. Βασιζόµενος κανείς µόνο σε αυτή την πηγή δεδοµένων και τη σχετική µεθοδολογική προσέγγιση µπορεί να οδηγηθεί σε λάθος συµπεράσµατα. Επίσης αναλύσεις που στηρίζονται αποκλειστικά στην ανάλυση των µικρών αγγελιών στα µέσα έντυπου ή και ηλεκτρονικού τύπου δεν είναι δυνατό να δώσουν µία πλήρη εικόνα της ζήτησης ειδικοτήτων καθότι ένα µέρος της ζήτησης ειδικοτήτων παρότι υπάρχει ουδέποτε εµφανίζεται ή εµφανίζεται λιγότερο συχνά στις αγγελίες αυτές σε σύγκριση µε άλλες ειδικότητες. ύσκολο είναι επίσης να βασιστεί κανείς αποκλειστικά σε µία έρευνα πεδίου στην οποία ερωτάται ο εργοδότης για τις µελλοντικές του ανάγκες σε ειδικότητες και δεξιότητες. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος σύνταξης του ερωτηµατολογίου και ο τρόπος µε τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η συνέντευξη είναι καθοριστικά στοιχεία της ποιότητας της συλλεγόµενης πληροφόρησης. Επίσης, τα οικονοµετρικά µοντέλα ενώ είναι χρήσιµα στην εκτίµηση ορισµένων µεγεθών τόσο στην παρούσα στιγµή όσο και στο άµεσο µέλλον καθώς και στον καθορισµό των προσδιοριστικών παραγόντων διαφόρων µεγεθών δεν είναι δυνατό να µας δώσουν πολύ αναλυτική πληροφόρηση για τα εκτι- µώµενα µεγέθη. 28

29 Ο λόγος που αναφέρουµε τα προβλήµατα που παρουσιάζονται όταν χρησιµοποιείται µία επιµέρους µεθοδολογική προσέγγιση είναι για να επισηµάνουµε τη σηµασία της λεγόµενης ολιστικής µεθοδολογικής προσέγγισης για τον προσδιορισµό της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και των αναγκών κατάρτισης. Η προσέγγιση αυτή ελαχιστοποιεί τα µειονεκτήµατα των επιµέρους µεθόδων και ουσιαστικά βοηθά στη δηµιουργία ενός συστήµατος παρακολούθησης της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων. 1.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ ΙΟΥ Η έρευνα πεδίου µε την οποία συλλέχθηκαν τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα έκδοση ξεκίνησε τον Ιούλιο και ολοκληρώθηκε το εκέµβριο του Θα αναφερθούµε στους στόχους της έρευνας και στη µεθοδολογία της έρευνας ενώ παραθέτουµε και ορισµένα σχόλια από την υλοποίηση της έρευνας. Ο σχεδιασµός της παρούσας έρευνας εντάσσεται στον προαναφερθέντα σχεδιασµό του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης µε τον οποίο επιδιώκεται ο προσδιορισµός της προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων και ο εντοπισµός των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης του εργατικού δυναµικού. Το έργο αυτό περιλαµβάνει τη µελέτη του δυναµισµού των επαγγελµάτων καθώς και του περιεχοµένου των επαγγελµάτων ώστε να είναι δυνατός τελικά ο προσδιορισµός των εκπαιδευτικών αναγκών και των αναγκών κατάρτισης κατά επαγγελµατική αλλά και κατά κλαδική κατηγορία. Ο εντοπισµός των αναγκών αυτών για να µπορέσει να µεταφραστεί σε πολιτικές προτάσεις θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο νοµού ή σε µικρότερη γεωγραφική ενότητα. Η διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας αποτέλεσε το έναυσµα του σχεδιασµού µίας έρευνας πεδίου η οποία µε δεδοµένους τους οικονο- 29

30 µικούς και χρονικούς περιορισµούς που υπήρχαν να δώσει τη µέγιστη δυνατή πληροφόρηση που απαιτείται για το ερευνούµενο θέµα. Το ζητούµενο της έρευνας πεδίου ήταν να παραχθεί αξιοποιήσιµη πληροφόρηση για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων σε επίπεδο επαγγέλ- µατος, κλάδου και νοµού. όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο ιδιωτικό κοµµάτι της οικονοµίας από το οποίο µπορούν περισσότερο άµεσα να προσδιοριστούν οι ζητούµενες ειδικότητες και δεξιότητες αλλά µε ειδικές τεχνικές ανιχνεύθηκε και το δηµόσιο κοµµάτι της οικονοµίας ώστε η εικόνα για την αγορά εργασίας να είναι πλήρης. Η έρευνα πεδίου που σχεδιάστηκε αποτελείται από δύο κοµµάτια, ένα ποσοτικό και ένα ποιοτικό. Με το ποσοτικό κοµµάτι της έρευνας συλλέχθηκαν στοιχεία µε επιτόπιες συνεντεύξεις και δοµηµένο ερωτηµατολόγιο από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Το δείγµα επιλέχθηκε µε τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ανάλογα µε το µέγεθός τους (τζίρος, αριθµός απασχολουµένων) και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα σε επίπεδο νοµού. Με το ποιοτικό κοµµάτι της έρευνας συλλέχθηκαν στοιχεία µε συνεντεύξεις σε βάθος και ηµιδοµηµένο ερωτηµατολόγιο από 50 κλαδικούς και επαγγελµατικούς φορείς και 30 επιχειρήσεις του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα. Οι συνεντεύξεις σε βάθος καλύπτουν αφενός το δηµόσιο κοµµάτι της οικονοµίας το οποίο δεν ήταν δυνατό να καλυφθεί από το ποσοτικό τµήµα της έρευνας και αφετέρου παρέχουν περισσότερο αναλυτική πληροφόρηση για το ζητούµενο θέµα. Το Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχεδίασε τη µεθοδολογία µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η έρευνα πεδίου. Για τον καθορισµό του δείγ- µατος βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν από το Παρατηρητήριο αλλά και για τη συλλογή των δεδοµένων, την κωδικοποίησή τους και την εισαγωγή τους σε βάση δεδοµένων ήταν αναγκαία η συµβολή εξωτερικού συνεργάτη ο οποίος επιλέχθηκε κατόπιν Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού. Ο συνεργάτης αυτός ήταν η εταιρεία Opinion Α.Ε. η οποία 30

31 συνεργαζόµενη στενά µε την ΠΑΕΠ ολοκλήρωσε µε επιτυχία το έργο που της ανατέθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα ο σχεδιασµός του ποσοτικού και του ποιοτικού κοµµατιού της έρευνας καθώς και παρατηρήσεις από την υλοποίηση της έρευνας. 1.3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Στο σχεδιασµό της ποσοτικής έρευνας βαρύνουσα σηµασία έχουν η δειγµατοληψία της έρευνας και ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου. Η σωστή διεξαγωγή της έρευνας δηλαδή η διεξαγωγή της σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, η κωδικοποίηση των απαντήσεων και η συστηµατοποίηση της καταγεγραµµένης πληροφόρησης µε την εισαγωγή της σε βάση δεδοµένων αποτελούν επίσης σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό επιτυχίας µιας έρευνας ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Στο σχεδιασµό της δειγµατοληψίας ελήφθη υπόψη η αναγκαιότητα παροχής αντιπροσωπευτικής πληροφόρησης για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς εργασίας και η δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων σε τοπικό επίπεδο για τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων όσον αφορά το δυναµισµό των ειδικοτήτων. Για τη δειγµατοληψία έγινε χρήση του πλέον πρόσφατου µητρώου επιχειρήσεων που διαθέτει η ΕΣΥΕ µε αναφορά στα στοιχεία του Ακολουθήθηκε η διαδικασία της στρω- µατοποιηµένης δειγµατοληψίας βάσει των ακολούθων στρωµάτων: Μέγεθος επιχείρησης βάση τζίρου (11 κλιµάκια) Γεωγραφική περιφέρεια (13 περιφέρειες) Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας (16 κατηγορίες) 31

32 Το συγκεκριµένο µητρώο που χρησιµοποιήθηκε για την εξαγωγή του δείγµατος περιλαµβάνει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας κατά το 2000 που είναι επιχειρήσεις και εκπροσωπούνται οι επιχειρήσεις όλων των τύπων ως προς κλάδο, γεωγραφική περιφέρεια και τζίρο. Από το αρχικό αρχείο εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις του κλάδου δηµόσιας διοίκησης και άµυνας, οι επιχειρήσεις µε ελλειπή ή ασαφή στοιχεία διεύθυνσης και οι επιχειρήσεις οι οποίες εµφάνιζαν µηδενικό τζίρο και επο- µένως ήταν ανενεργές. Το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών κατανέµεται ανάλογα µε το µέγεθος του τζίρου ως εξής: Ù ÓÔÌ ÙˆÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ó ÏÔÁ Ì ÙÔ Ù ÚÔ ÏÈÌ ÎÈÔ Ù ÚÔ (Û ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ Â ÚÒ) ÔÛÔÛÙfi Âapple ÙÔ Û ÓfiÏÔ >0-0, ,7 0,15-0,299 7,3 0,3-0,499 3,2 0,5-1,499 3,3 1,5-4,99 1,0 5-14,99 0, ,1 Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο επιχειρήσεων 2000 Ακολουθεί η κατανοµή των επιχειρήσεων µε βάση το µέγεθος της απασχόλησης όπως προκύπτει από το µητρώο επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ του 1995 καθότι τα στοιχεία για τον αριθµό των απασχολουµένων δεν είναι διαθέσιµα στο µητρώο επιχειρήσεων του

33 Ù ÓÔÌ ÙˆÓ È ÈˆÙÈÎÒÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ Ó ÏÔÁ Ì ÙÔÓ ÚÈıÌfi apple - Û ÔÏÔ Ì ÓˆÓ ÏÈÌ ÎÈÔ Ù ÚÔ (Û ÂÎ ÙÔÌÌ ÚÈ Â ÚÒ) % Âapple ÙÔ Û ÓfiÏÔ >0-0, ,0 0,15-0,299 7,3 0,3-0,499 5,5 0,5-1,499 11,1 1,5-4,99 12,0 5-14,99 8, ,8 Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο επιχειρήσεων 1995 Συγκρίνοντας την κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε το τζίρο και τον αριθµό απασχολουµένων προκύπτουν τα εξής. Η κατηγορία τζίρου 1,5 εκατοµµύρια ευρώ και άνω αντιπροσωπεύει σχεδόν το 50% του εργατικού δυναµικού και εποµένως οι αντίστοιχες επιχειρήσεις αποφασίστηκε να αντιπροσωπευτούν στο δείγµα περίπου µε αντίστοιχο ποσοστό (48%). Για να επιτευχθεί αυτό αποφασίστηκε το ποσοστό δειγµατοληψίας για την κατηγορία επιχειρήσεων µε τζίρο άνω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ, να είναι ως εξής: 70% για την κατηγορία των επιχειρήσεων µε τζίρο άνω των 15 εκατοµµυρίων ευρώ, 50% για την κατηγορία επιχειρήσεων µε τζίρο 5-14,99 εκατοµµύρια ευρώ και 25% για την κατηγορία επιχειρήσεων µε τζίρο 1,5-4,99 εκατοµµύρια ευρώ ώστε µε τον τρόπο αυτό να καλυφθεί το επιδιωκόµενο ποσοστό για το σύνολο των επιχειρήσεων µε τζίρο 1,5 εκατοµµύρια ευρώ και άνω. Το κλάσµα δειγµατοληψίας αυξάνεται ανά κατηγορία τζίρου ώστε να αντισταθµίζεται το διαφοροποιηµένο µέγεθος της απασχόλησης και εποµένως να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος ως προς το συνολικό 33

34 αριθµό απασχολουµένων ανάλογα µε την κατηγορία επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες κατηγορίες αντιπροσωπεύονται στο δείγµα περίπου κατά την αναλογία των ποσοστών που τους αντιστοιχούν µε τεκµήριο τον αριθµό των απασχολουµένων. Τα ποσοστά αυτά αποφασίστηκε να είναι ελαφρώς αυξηµένα για τις κατηγορίες των µικροµεσσαίων επιχειρήσεων µε τζίρο 0,15-1,499 εκατοµµύρια ευρώ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αυτοδύναµης ανάλυσης για τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις ανά κατηγορία τζίρου και ελαφρώς χαµηλότερα για την πολυπληθή κατηγορία των µικρών επιχειρήσεων µε τζίρο 0-0,1499 εκατοµµύρια ευρώ οι οποίες αποτελούν το 85% του συνόλου των επιχειρήσεων εντούτοις σε επίπεδο απασχόλησης δεν αντιπροσωπεύουν παρά µόνο το 30% του συνόλου των απασχολουµένων. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή τους στο δείγµα µε επιχειρήσεις (25% του δείγµατος) θεωρείται επαρκής για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Στη συνέχεια το δείγµα επιµερίστηκε στις 13 διοικητικές περιφέρειες ακολουθώντας στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας το εθνικό κλάσµα δειγµατοληψίας κατά κατηγορία τζίρου. Στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας και για κάθε κατηγορία τζίρου χωριστά οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν κατανέµονται αναλογικά στους νοµούς και παράλληλα τηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν για κάθε κλάδο χωριστά. Με το σχεδιασµό αυτό τα αποτελέσµατα είναι δυνατόν να αναλυθούν µε στατιστική επάρκεια κατά κατηγορία τζίρου, ανά περιφέρεια, για τους περισσότερους νοµούς (εξαιρούνται 4 νοµοί για τους οποίους το δείγµα είναι πολύ µικρό) και τους περισσότερους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση κλάδων µε µικρό αριθµό ερωτηµατολογίων όπως την εκπαίδευση και την υγεία-πρόνοια είναι δυνατή η εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων και για τους δύο κλάδους µαζί. Με στόχο την εξαγωγή συµπερασµάτων σε επίπεδο νοµού, αποφασίστηκε να µειωθεί στο δείγµα η συµµετοχή του νοµού Αττικής ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των ερωτηµατολογίων στους νοµούς εκείνους που σύµφωνα µε την τυχαία δειγµατοληψία ο αριθµός ερωτηµατολογίων που 34

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Η ΠΑΕΠ Α.Ε., είναι, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της, ο επιστημονικός σύμβουλος του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Γ Τρίμηνο 2015. Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προβλέψεις προσλήψεων των εργοδοτών στην Ελλάδα ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Βίκυ Μπουλούκου 210-6931204

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, κατά µήνα: Οκτώβριος 2010 Οκτώβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Πειραιάς, 10 Ιανουαρίου 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 ISBN 9963-43-739-7

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2)

ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών. Επιχειρήσεων» Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) ΙΝ.ΕΜ.Υ. Ε.Σ.Ε.Ε. «Έρευνα Πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Εμπορικών Χρονοσειρά δεδομένων 3 ο κύμα (Επικαιροποίηση Νο2) Επιχειρήσεων» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Νο 4 Ιούλιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέµβριος 20 29 27 25 23 21 19 17 15 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Δελτίο Τύπου Βίκυ Μπουλούκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 9 9 8-2 0 0 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 20 Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr

Marketing Research Communication. 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr Marketing Research Communication ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46, 104 33, Αθήνα Τηλ.. 210 88468528 6852, Fax.. 210 88468538 846853 www.imegsevee.gr info@imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ

ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών

Επαναπροσδιορισµός προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης µε βάση την αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρµογών Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 4 - Συµβατικές και ηλεκτρονικές εφαρµογές Σ.Ε.Κ. για τον έλεγχο εγκυρότητας και λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα