Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου"

Transcript

1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ του ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου 13/30 ερωτηματολόγια, ποσοστό 43% Η αποτύπωση της σημερινής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου προσδιορίζοντας βασικά στοιχεία, όπως τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τη γενική συμβολή του καθώς και την αξιοποίησή του κατέληξε στο βασικό συμπέρασμα ότι το Παρατηρητήριο παρόλο που διαθέτει άρτια τεκμηριωμένο ερευνητικό υπόβαθρο στον ελληνικό χώρο με ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προϊόντα και με δυνατότητα να παίξει τον ρόλο ενός Υποστηρικτικού Συστήματος Λήψης Αποφάσεων για τη χάραξη στρατηγικής, δεν αξιοποιείται ικανοποιητικά τόσο από την ίδια την ΕΟΑΕ όσο και από άλλους εξωτερικούς χρήστες και κυρίως από το δημόσιο τομέα. Βασικό πρόβλημα της υπάρχουσας δομής αποτελεί η υποστελέχωσή του. Σχετικά με την εκτίμηση των προοπτικών του Παρατηρητηρίου υπήρξε η γενική διαπίστωση ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί τη τεχνογνωσία που έχει συσσωρεύσει και να προχωρήσει στην κατάλληλη διεύρυνση των αντικειμένων και να μετεξελιχθεί σε ένα Παρατηρητήριο χωρικών επιδράσεων μεγαλύτερης χωρικής εμβέλειας, είτε στο επίπεδο της Βόρειας Ελλάδας είτε σε εθνικό επίπεδο για το σύνολο των μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας με την απαραίτητη θεσμική κατοχύρωση της ένταξής του σε κάποιο φορέα (όπως την ένταξή σε ένα φορέα που θα έχει την εποπτεία όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας - Εθνική Αρχή Αυτοκινητοδρόμων - και θα συνδέεται με τη Χωροταξία, την Ανάπτυξη και τις Υποδομές). Παράλληλα, απαιτείται ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής με βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη ομογενοποιημένης βάσης των γεωχωρικών δεδομένων. Επίσης για την καλύτερη αξιοποίησή του μεγάλου αριθμού προϊόντων του, είναι αναγκαία μια καλύτερη ταξινόμηση τους και προσαρμογή τους ώστε να γίνουν πιο επιχειρησιακά και πιο φιλικά στους διάφορους φορείς κυρίως του δημόσιου τομέα. Επιπλέον απαιτείται βελτίωση του ιστότοπου και προώθηση της συνεργασία και δικτύωσης με άλλους ανάλογους οργανισμούς (Παρατηρητήρια) σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, με αναπτυξιακούς φορείς, με την ΕΛΣΤΑΤ για την τροφοδότηση και ανταλλαγή συμπληρωματικών στοιχείων καθώς και άλλες υπηρεσίες (όπως Τελωνεία, Λιμάνια, ΥΠΑ, Τουρισμό κλπ) για ανταλλαγή στοιχείων και στη συνέχεια τη συμβολή του Παρατηρητηρίου ως εργαλείο παρακολούθησης, ελέγχου και υποστηρικτικό στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, σημειώθηκε η αναγκαιότητα για μια θεσμική κατά κάποιο τρόπο διασύνδεση με το ESPON για ενίσχυση της προβολής του και η επέκτασή του στο ερευνητικό πεδίο με διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που θα αποτελέσει και μια πιθανή πηγή εσόδων. 1

2 Αποτελέσματα έρευνας εξωτερικού ερωτηματολογίου 50/140 ερωτηματολόγια, ποσοστό 36% Ένα γενικό συμπέρασμα σε σχέση με τον βαθμό γνώσης και αξιοποίησης του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού είναι ότι αυτός είναι περιορισμένος σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο βαθμός αξιοποίησης φαίνεται γενικά να φθίνει καθώς το πεδίο δράσης του φορέα μεταφέρεται από το επίπεδο συγκεκριμένων και εστιασμένων εφαρμογών (μελέτες, έρευνα, υλοποίηση προγραμμάτων, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη) προς το επίπεδο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού και μέχρι το επίπεδο χάραξης και υλοποίησης της εθνικής και περιφερειακής πολιτικής. Συχνή είναι η αξιοποίησή του στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαιδευτικής διαδικασίας (ως υπόδειγμα, πηγή δεδομένων για εργασίες κτλ). Παράλληλα, μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι στο σύνολο των φορέων ο βαθμός αξιοποίησης του Παρατηρητηρίου μειώνεται με την απομάκρυνση της έδρας των φορέων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η έδρα του Παρατηρητηρίου. Από τους εκπροσώπους των φορέων που γνωρίζουν το Παρατηρητήριο, περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για αυτό μέσω διαδικτύου και δελτίων τύπου ενώ οι υπόλοιποι μέσω της επαφής με συναδέλφους στην εργασία και μέσω των σπουδών τους. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί φορείς που έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν γνωρίζουν το Παρατηρητήριο, σχεδόν τα ¾ αυτών που το γνωρίζουν είναι και χρήστες του Παρατηρητηρίου. Από τους χρήστες, οι μισοί το αξιοποιούν τακτικά. Η αξιολόγησή του από τους χρήστες είναι ιδιαίτερα θετική ως προς την κατανόηση, την εγκυρότητα, την επικαιροποίηση και τη χρησιμότητα των δεδομένων του. Επιπρόσθετα, το Παρατηρητήριο αξιολογήθηκε ιδιαίτερα θετικά ως προς τη συνολική παρουσία και τη συμβολή του στην υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού, της αξιολόγησης υποδομών και της ερευνητικής και μελετητικής δραστηριότητας. Το σύστημα δεικτών, το χαρτογραφικό υλικό και ο ιστότοπος είναι τα προϊόντα του Παρατηρητηρίου που κρίθηκαν πολύ θετικά. Από την άλλη πλευρά, προτάθηκε τόσο η επέκταση της θεματικής και χωρικής εμβέλειας του Παρατηρητηρίου όσο και η βελτίωση των δεδομένων και προϊόντων του με τη συστηματικότερη επικαιροποίηση και διάχυσή τους, την αναθεώρηση του συστήματος δεικτών και τη βελτίωση του ιστότοπου. Επίσης, κάποιοι χρήστες εξέφρασαν το αίτημα για διάθεση πρωτογενών γεωχωρικών δεδομένων από το Παρατηρητήριο. Στο επίπεδο της εξωτερικής παρουσίας και της ανταγωνιστικότητας του Παρατηρητηρίου, αναφέρθηκε η έλλειψη ανταγωνισμού από αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη διαρκή αναβάθμιση του φορέα. Παράλληλα, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη βελτίωση του Παρατηρητηρίου θεωρήθηκε από πολλούς χρήστες η εντατικότερη προβολή και ενημέρωση του κοινού και η αποτελεσματικότερη δικτύωση και συνέργια με άλλους φορείς. Σχολιάστηκε ακόμη η ανάγκη θεσμικής ενίσχυσης του Παρατηρητηρίου. Συμπερασματικά, από τη συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει ότι το Παρατηρητήριο δεν είναι γνωστό και δεν έχει αξιοποιηθεί με την ευρύτητα που θα δικαιολογούσε η μοναδικότητά του σε εθνικό επίπεδο και η διατομεακότητα του πεδίου δράσης του. Παρόλα αυτά, οι χρήστες των υπηρεσιών και προϊόντων του δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από αυτά εντοπίζοντας παράλληλα σημεία βελτίωσης. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, η εντατικοποίηση της προβολής και της δικτύωσής του και η ενίσχυσή του θεσμικά αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για την ενδυνάμωση του ρόλου του ενώ συνδυαστικά πρέπει να γίνει αναθεώρηση του πεδίου δράσης του (χωρικά και θεματικά) και του τρόπου παρουσίασης και διάθεσης των προϊόντων του. 2

3 Αποτελέσματα έρευνας Delphi 18/20 συμμετοχές, ποσοστό 90% Η εφαρμογή της μεθόδου Delphi διερεύνησε τη συμβολή του Παρατηρητηρίου σε σχέση με την αποτίμηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού σε ζητήματα εδαφικής συνοχής, κοινωνικής συνοχής, οικονομικής ανταγωνιστικότητας, ποιότητας περιβάλλοντος και αναπτυξιακού προγραμματισμού. Ο βαθμός εξοικείωσης των ειδικών με τις 20 δηλώσεις τις οποίες κλήθηκαν να αξιολογήσουν κρίθηκε γενικά ικανοποιητικός (πάνω από 50%) για όλες και πολύ ικανοποιητικός (πάνω από 80%) σε 11 από τις 20 δηλώσεις. Με βάση της επιδόσεις αυτές οι απόψεις των ειδικών μπορεί να θεωρηθούν ασφαλής βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σχετικά με την αποδοχή της πιθανότητας πραγματοποίησης των δηλώσεων διαπιστώθηκε ότι όλες οι δηλώσεις που συνδέονται με την εδαφική συνοχή έχουν ψηλά ποσοστά αποδοχής, γεγονός που υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της Εγνατίας Οδού στη βελτίωση της προσβασιμότητας. Σχετικά με την περίοδο πραγματοποίησης των δηλώσεων θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και γενικά υπερισχύει η αντίληψη της πραγματοποίησης τους τα επόμενα 7 χρόνια, μόνο σε 7 από τις 20 το σχετικό ποσοστό ξεπερνάει το 70% καθώς η εκτίμηση ότι θα πραγματοποιηθούν μετά το 2020 κινείται επίσης σε πολύ ψηλά ποσοστά. Σχετικά με τη σημασία των δηλώσεων διαφαίνεται ότι τις ψηλότερες τιμές ως προς το χαρακτηρισμό "πολύ σημαντική" έχουν οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στον άξονα της εδαφικής συνοχής, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την αναγνώριση από τους ειδικούς της συμβολής της Εγνατίας Οδού σε αυτό το πεδίο. Σχετικά με τις επιδράσεις από την πραγματοποίηση των δηλώσεων στην ανάπτυξη και συνοχή αξίζει να σημειωθεί ότι γενικά κρίνονται ως θετικές, ενώ ως πολύ θετικές ξεχωρίζουν οι δηλώσεις που αντιστοιχούν στους άξονες της εδαφικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την πραγματοποίηση των δηλώσεων ξεχωρίζουν ως ψηλής επιρροής οι "Στελέχωση" και "Στρατηγική της Εγνατίας Οδού ΑΕ" και ακολουθούν οι "Χρηματοδότηση" και "Δικτύωση". Συνοψίζοντας, η εφαρμογή της μεθόδου Delphi υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τόσο στην αξιολόγηση όσο και σε κάθε ενδεχόμενο επανασχεδιασμό του Παρατηρητηρίου αφενός ο μακρινός ορίζοντας των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και του υποστηρικτικού ρόλου του Παρατηρητηρίου που εκτείνεται και πέραν της επόμενης προγραμματικής περιόδου και αφετέρου η βαρύτητα που αποδίδεται στις επιδράσεις που συνδέονται με την προσβασιμότητα και την εδαφική συνοχή. Οι επιδράσεις αυτές θεωρούνται γενικά θετικές ή πολύ θετικές και μπορούν έτσι να αποτελέσουν τον άξονα πάνω στον οποίο θα αρθρωθούν οι προτεραιότητες του Παρατηρητηρίου ώστε να ενορχηστρωθούν και οι επιδράσεις των υπολοίπων πεδίων πολιτικής. Τέλος, αναδεικνύεται σαφώς η ανάγκη να δοθεί βάρος στην ικανοποιητική στελέχωση του Παρατηρητηρίου σε συνάρτηση με τον προσανατολισμό της "Στρατηγικής της Εγνατίας Οδού ΑΕ". 3

4 Διαδικασία focus group 2 συναντήσεις εργασίας (Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα) 17/22 συμμετοχές, ποσοστό 77% Από τις δυο συναντήσεις focus group σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα τέθηκαν από τους συμμετέχοντες σειρά ζητημάτων των οποίων η αντιμετώπιση θεωρήθηκε κρίσιμη στην προοπτική (ανα)θέωρησης της στρατηγικής του Παρατηρητηρίου υπό την απαίτηση της συνεχούς βελτίωσης και των προοπτικών εδραίωσης του ρόλου του. Αυτά εστίασαν σε θέματα: σχέσεων με την ΕΟΑΕ, προσδιορισμού αντικειμένου, ρόλου στη διαμόρφωση πολιτικών, βιωσιμότητας - ανταποδοτικότητας, δικτύωσης και συνεργασιών, ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας, ανταπόκρισης στις ανάγκες των χρηστών, διάχυσης - προβολής και διάδοσης. Ως γενική αποτίμησης διαπιστώθηκε ότι η ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου μέχρι σήμερα, συνδέθηκε άρρηκτα με την εξέλιξη κατασκευής του αυτοκινητόδρομου και του τρόπου ένταξής του στη διοικητική δομή της εταιρείας. Αντίστοιχα, οι δράσεις του επικεντρώθηκαν στον αναπτυξιακό ρόλο της Εγνατίας Οδού αλλά και γενικότερα στην παρακολούθηση των σχετικών δεδομένων και επιλεκτικά, στην ανάλυση τάσεων των περιοχών επιρροής του άξονα και των καθέτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Παρατηρητήριο φαίνεται να έχει ανταποκριθεί ικανοποιητικά στους βασικούς του στόχους, ωστόσο εντοπίζονται δυσκολίες σε επιμέρους κύριες λειτουργικές του εστιάσεις όπως η συλλογή επικαιροποιημένων δεδομένων, οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες υπηρεσίες του σε ένα επίπεδο αιχμής. Κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας, η προοπτική ιδιωτικοποίησης τμημάτων ή του συνόλου της ΕΟΑΕ και η ένταξη του Παρατηρητηρίου στο νέο σχήμα σε συνδυασμό με τις ευρύτερες εξελίξεις στον Ελληνικό χώρο, στην ΝΑ Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναδεικνύουν ενδεχομένως την απαίτηση της αναθεώρησης της στρατηγικής και του πλαισίου λειτουργίας του. Κρίσιμη επίσης θεωρείται η διερεύνηση της ανταγωνιστικότητάς του τόσο στο υφιστάμενο όσο και στο μελλοντικό πλαίσιο διοικητικής - θεσμικής του ένταξης. Επιπρόσθετα, θεωρείται απαραίτητη η αναθεώρηση του αντικειμένου και της χωρικής αναφοράς των δράσεων ώστε να συμβάλουν στις σύγχρονες απαιτήσεις και να είναι ελκυστικά στους ενδιαφερόμενους, είτε αυτοί είναι φορείς είτε μεμονωμένοι χρήστες. Συνολικά, θεωρείται σημαντική η εξεύρεση του κατάλληλου σχήματος όπου το Παρατηρητήριο θα ενταχθεί με αποδοτικό τρόπο, αξιοποιώντας την υφιστάμενη τεχνογνωσία και εδραίωσή του στον χώρο και αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τις υποδομές, τη στελέχωση και τις υπηρεσίες του. Αυτό το αποδοτικό σχήμα πρέπει να επιτύχει την εξάλειψη του σημαντικού ελλείμματος στο επίπεδο της προβολής και διάχυσης, χρησιμοποιώντας για αυτό τον σκοπό νέα μέσα ή αξιοποιώντας με πιο εντατικό τρόπο τα υφιστάμενα. Επίσης, θεωρείται σημαντική η εδραίωση ουσιαστικών συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς και μηχανισμούς παρακολούθησης. Θεωρείται τέλος ουσιαστική η διερεύνηση για την υιοθέτηση ενός οικονομικά ανταγωνιστικού πλαισίου λειτουργίας του Παρατηρητηρίου. 4

5 Διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) Συνοπτικά αποτελέσματα δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης Πεδίο σύγκρισης Τεχνογνωστική βάση Τεχνογνωστική βάση Τεχνογνωστική βάση Παραγωγικότητα Παραγωγικότητα Επίδραση Επίδραση Επίδραση Δείκτης σύγκρισης Πλήθος απασχολούμενων Αναθέσεις μελετών και ερευνών Επιστημονικές συνεργασίες και εκδηλώσεις Χρησιμοποιούμενοι πόροι / Προϊόντα - υπηρεσίες Προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική αναφορά Δράσεις υποστήριξης Πλήθος αποδεκτών προϊόντων Πλήθος επισκέψεων/ημέρα στον ιστότοπο Παρατηρητήριο ΕΛΣΤΑΤ ΕΟΠ (TERM) ESPON ΙΜΕΤ SEETO 6,11 918, ,11 3,67-5,14 1 5,50 8,37 7, ,28 5 1,12 523, , , ,23 242,86 39, ,00 3,33 9 1,43 0,57 0,75 85, , Με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) επιχειρήθηκε η διάγνωση των σημείων - στόχων προς τα οποία πρέπει να κινηθεί το Παρατηρητήριο ώστε να ανταποκρίνεται με συνεχή και επίκαιρο τρόπο στο ρόλο του ως μηχανισμός αποτίμησης των επιδράσεων του συστήματος Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες στις χωρικές ζώνες διέλευσης αλλά και ευρύτερα. Για την προσέγγιση αυτής της επιδίωξης ακολουθήθηκε μεθοδολογική αντιμετώπιση η οποία στηρίχθηκε στην εύρεση και αξιολόγηση μηχανισμών παρακολούθησης (άλλων Παρατηρητηρίων δηλαδή) οι οποίοι πληρούν δύο καταρχήν προϋποθέσεις: α) δημοφιλία ως προς τη χρήση τους από φορείς που παρεμβαίνουν στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων και β) σχετικότητα - συνάφεια ως προς τα φαινόμενα που εξετάζει και αναλύει το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού. Η δημοφιλία προέκυψε από την έρευνα εξωτερικού ερωτηματολογίου ενώ η σχετικότητα προέκυψε από την ειδικότερη διερεύνηση αυτών που προέκυψαν βάσει δημοφιλίας. Στη συνέχεια, τέθηκαν τα πεδία σύγκρισης (τεχνογνωστική βάση, παραγωγικότητα και επίδραση) καθώς και οι δείκτες σύγκρισης ανά πεδίο (πλήθος απασχολούμενων, αναθέσεις μελετών - ερευνών, επιστημονικές συνεργασίες - εκδηλώσεις για το πεδίο τεχνογνωστικής βάσης, χρησιμοποιούμενοι πόροι / προϊόντα - υπηρεσίες, προϊόντα - υπηρεσίες / χρονική αναφορά για το πεδίο της παραγωγικότητας, δράσεις υποστήριξης, πλήθος αποδεκτών 5

6 προϊόντων για το πεδίο της επίδρασης). Οι δείκτες συστηματοποιήθηκαν ως προς το περιεχόμενό τους και τις μονάδες μέτρησης. Στη βάση πλέον αυτής της πλατφόρμας συγκριτικής αξιολόγησης, υπολογίστηκαν οι δείκτες για το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού ώστε να προκύψει το σημείο αναφοράς των συγκρίσεων καθώς και οι δείκτες για τους υπόλοιπους ομοειδής φορείς ώστε να προκύψουν τα ποσοτικά μεγέθη τα οποία και θα οδηγήσουν στην προσέγγιση του βασικού στόχου της όλης διαδικασίας. Αυτό το καταληκτικό στοιχείο της διαδικασίας αφορά στη διαπίστωση των προτύπων σύγκρισης και σχετίζεται ειδικότερα με διαπιστώσεις και πιθανές προτάσεις για την εκπλήρωση των στόχων συνεχούς βελτίωσης και εδραίωσης του Παρατηρητηρίου μέσα από τις διεργασίες ενίσχυσης της τεχνογνωστικής του βάσης, της παραγωγικής του λειτουργίας και της επίδρασής του σε φορείς που εμπλέκονται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Το συνολικό - συνθετικό συμπέρασμα της διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης μπορεί να αποτιμηθεί λαμβάνοντας υπόψη: α) την καταλληλότητα της ακολουθούμενης μεθοδολογίας και β) τις διαπιστώσεις που προέκυψαν απόρροια της συγκριτικής αξιολόγησης του Παρατηρητηρίου με άλλους ομοειδής φορείς. Αναφορικά με την καταλληλότητα της μεθοδολογίας, θεωρείται ότι αυτή αντιμετώπισε ικανοποιητικά το σύνολο των πεδίων στόχευσης με δεδομένο ότι μπόρεσε να αποφέρει ποσοτικά και ποιοτικά συμπεράσματα για κάθε ένα από αυτά. Επίσης, οι δείκτες έκφρασης αυτών των πεδίων μπόρεσαν να υπολογιστούν για το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων με δεδομένο ότι τα στοιχεία για τον υπολογισμό τους ήταν εφικτό να ανευρευθούν και να συστηματοποιηθούν σχετικά εύκολα. Επιπρόσθετα η όλη ροή της διαδικασίας μπόρεσε να αποτυπωθεί και να περιγραφεί με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να αναπαραχθεί στο μέλλον, όταν ανάλογα ερωτήματα τεθούν προς διερεύνηση. Δεν πρέπει ωστόσο να παραγνωρίζεται ότι η μεθοδολογία που επιλέχθηκε αφορά μια συγκεκριμένη θεώρηση του τρόπου και του βαθμού συγκριτικής αξιολόγησης στη βάση κυρίως της γενικής κατεύθυνσης κατανόησης της λειτουργίας και απόδοσης του Παρατηρητηρίου και των ομοειδών φορέων. Αυτό, δεν αποκλείει την κατά περίπτωση ανάπτυξη άλλων μεθοδολογιών αξιολόγησης περισσότερο εστιασμένων σε ειδικότερα θέματα, όπως για παράδειγμα του τρόπου που επιλύονται συγκεκριμένοι (παρόμοιοι) δείκτες ή του τρόπου που ο ιστότοπος (βασικός μηχανισμός διάχυσης) δομείται, λειτουργεί και επηρεάζει. Αναφορικά με τις διαπιστώσεις που προέκυψαν, πρέπει καταρχήν να σημειωθεί ότι αυτές κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της ποιοτικής ανάγνωσης των ποσοτικών δεδομένων ώστε να περιγράψουν τα σημεία - στόχους προς τα οποία θα πρέπει να κινηθεί το Παρατηρητήριο στη διαδικασία βελτίωσης και περαιτέρω εδραίωσης του ρόλου του. Άμεσες ποσοτικές συγκρίσεις δεν εισήχθησαν στη διαδικασία της αξιολόγησης με δεδομένο ότι οι φορείς που αξιολογήθηκαν συγκριτικά, παρότι έχουν το χαρακτήρα του ομοειδούς, δεν αποτελούν ταυτόσημα μεγέθη σε σχέση με το Παρατηρητήριο. Ωστόσο μέσα από τη διαδικασία της ποιοτικής αποτίμησης των συγκρίσεων, παρήχθησαν χρήσιμες διαπιστώσεις, ικανές να τροφοδοτήσουν την πιθανή αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Παρατηρητηρίου με συγκεκριμένες δράσεις. Τέτοιες διαπιστώσεις ομαδοποιούνται γενικά: α) στην ανάγκη ισχυρότερης και θεσμικής δικτύωσης με φορείς παραγωγής δεδομένων και μεθοδολογιών ως διαδικασία συνεχούς βελτίωσης της τεχνογνωστικής του βάσης, β) στην ανάγκη εξωτερίκευσης και διάχυσης σε θεσμική βάση, των αποκλειστικών προϊόντων και των πρωτογενών στοιχείων που αναπτύσσει προς φορείς συστηματοποίησης δεδομένων ως διαδικασία ενίσχυσης του ρόλου του, γ) στην ανάγκη συστηματικής συμμετοχής σε διαδικασίες και περιοδικές δράσεις της στατιστικής κοινότητας της χώρας ως ενέργειες που εμβαθύνουν την επιστημονική του εξέλιξη και νομιμοποίηση και δ) στην ανάγκη διεύρυνσης της "δεξαμενής" άντλησης δεδομένων και μεθοδολογιών στο πλαίσιο συνεργασιών με ομοειδής φορείς ειδικού ενδιαφέροντος. 6

7 Ανάλυση SWOT και συνθετική αξιολόγηση Η ανάλυση SWOT καταγράφει τις βασικές διαστάσεις της διάγνωσης: τις δυνάμεις και αδυναμίες (εσωτερικοί παράγοντες) και τις διαθέσιμες ευκαιρίες και απειλές (εξωτερικοί παράγοντες). Η προσπάθεια αυτή αξιοποιεί τις πληροφορίες και διαπιστώσεις όλων των πτυχών της εμπειρικής έρευνας που περιλαμβάνει την έρευνα ερωτηματολογίων εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης, την εφαρμογή Delphi, τη διερεύνηση Benchmarking και τη διεξαγωγή των Focus group. Συνοψίζοντας, η διάγνωση καταγράφει όλο το φάσμα των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων τόσο σε σχέση με τους βασικούς άξονες προτεραιοτήτων όσο και σε σχέση με το χωρικό επίπεδο αναφοράς που συνδέονται με τις επιδράσεις της Εγνατίας Οδού και το ρόλο του Παρατηρητηρίου. Χαρακτηριστικά διαπιστώνεται ότι στη ζώνη διέλευσης του άξονα, το Παρατηρητήριο παρέχει σημαντικές εισροές υποστηρίζοντας τόσο τη λειτουργική διαχείριση του συστήματος Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες όσο και σε ειδικές περιπτώσεις την εφαρμογή του χωρικού σχεδιασμού τοπικής κλίμακας. Η διάγνωση καταγράφει επίσης το γεγονός ότι παρά τις δυνατότητες που διαθέτει το Παρατηρητήριο να διαμορφώσει εισροές για τον χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, κάποιες ενδογενείς αδυναμίες αλλά κυρίως μια σειρά από εξωγενείς παράγοντες καθυστερούν την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων. Στο επόμενο κεφάλαιο επιχειρείται η σύνθεση των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που κατέγραψε η διάγνωση, προκειμένου να προσανατολίσει τη διαμόρφωση των διαφορετικών εναλλακτικών προτεραιοτήτων και προοπτικών ανάληψης δράσης στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του Παρατηρητηρίου. Πίνακας Ανάλυσης SWOT (δυνάμεις - αδυναμίες - ευκαιρίες - απειλές) ΔΥΝΑΜΕΙΣ (S) Μοναδικό μόνιμο παρατηρητήριο παρακολούθησης επιπτώσεων οδικού άξονα σε εθνικό επίπεδο. Συστηματική συλλογή, επεξεργασία και διάθεση δεδομένων σε αντικείμενα που δεν καλύπτονται από άλλους φορείς. Δεκαετής λειτουργία στο πλαίσιο της ΕΟΑΕ. Συμβολή στους σκοπούς της, εδραίωση της στρατηγικής σημασίας της και υποστήριξη από στελέχη. Ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, επιστημονικού υπόβαθρου και τεχνογνωσίας. Ικανοποιητικό περιβάλλον και λειτουργία του δικτυακού τόπου. Σχετική ανεξαρτησία και υποστήριξη ως προς την οργάνωση, τη λειτουργία, το αντικείμενο και τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΕΟΑΕ. Αποδοτικό σύστημα δεικτών. Ύπαρξη μεγάλης βιβλιοθήκης που αποτελείται από βάσεις δεδομένων, μεθοδολογίες υπολογισμού δεικτών, μελέτες, εκθέσεις, χαρτογραφικό υλικό και ανεπτυγμένο σύστημα διαχείρισης γεωχωρικών πληροφοριών. Παραγωγή πρωτογενών δεδομένων με σημαντική προστιθέμενη αξία λόγω ιδιαιτερότητας και σπανιότητας μέσα από την ανάθεση εξειδικευμένων μελετών αποτίμησης των επιδράσεων. Πολύ καλή σχέση μεταξύ παραγόμενων προϊόντων και διαθέσιμων πόρων, όπως προκύπτει από τις συγκρίσεις με άλλους ομοειδής φορείς (χαμηλό μοναδιαίο κόστος παραγωγής, μικρός λόγος απασχολούμενων προς παραγόμενα προϊόντα). ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (W) 7

8 Μεγάλο έλλειμμα στην προβολή και δικτύωση. Ελλείψεις σε στελέχωση. Επάρκεια υποδομών, συμπεριλαμβανόμενων των κτιριακών υποδομών. Μη υλοποίηση σημαντικών ερευνών/μελετών σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης. Δυσκολία στην ανάπτυξη ομογενοποιημένης (ολοκληρωμένης) βάσης γεωχωρικών δεδομένων. Μη ικανοποιητική προβολή - διάθεση σε στοχευμένους χρήστες των υψηλής προστιθέμενης αξίας δεδομένων που παράγει, γεγονός που αποστερεί από το Παρατηρητήριο την προοπτική νομιμοποίησης του έργου του σε θεσμικούς παράγοντες. Η δομή του ιστότοπου δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην οργάνωση της μεγάλης πλέον διαθέσιμης πληροφορίας αλλά και στις απαιτήσεις των χρηστών οι οποίες μπορεί να ποικίλουν από απλές έως σύνθετες και εξειδικευμένες. Έλλειψη στοχευμένων πλέον αναλύσεων, τόσο θεματικά όσο και χωρικά ώστε να καλύπτονται ανάγκες εξειδικευμένης πληροφορίας, ειδικά σε ζητήματα επιπτώσεων και επιδράσεων σε γεωγραφικές ζώνες σε άμεση εγγύτητα με το βασικό οδικό άξονα και τις καθέτους. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) Αξιοποίηση του συνόλου των προϊόντων από τους χρήστες με συχνότερη αυτή των στοιχείων μετρήσεων/δεικτών και στη συνέχεια των χαρτών και εκθέσεων. Ικανοποίηση χρηστών για την ποιότητα των δεδομένων που παρέχει σήμερα. Σημαντική απήχηση στο επίπεδο φορέων μελετών, υλοποίησης προγραμμάτων, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης αλλά και ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Αναθεώρηση των τάσεων ανάπτυξης και των πολιτικών προτεραιότητας σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Νέα δομή οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΟΑΕ - ένταξη του Παρατηρητηρίου. Αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται εσωτερικά (πρωτογενή δεδομένα) για τη δικτύωση του Παρατηρητηρίου με το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα και την εδραίωση έτσι της θεσμικής του προοπτικής ως πάροχος αξιόπιστων δεδομένων και πληροφοριών. Δικτύωση και εμβάθυνση της συνεργασίας με φορείς (δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος) παραγωγής στατιστικών δεδομένων και καλλιέργειας μεθοδολογιών επεξεργασίας - σύνθεσης και επικοινωνίας αυτών, ως διαδικασία εμβάθυνσης των επιστημονικών προσεγγίσεων που ενσωματώνει το Παρατηρητήρια και γενικότερης διεύρυνσης της τεχνογνωστικής του βάσης. Το πλαίσιο χρηματοδότησης των εθνικών προγραμματικών περιόδων για ανάθεση εξειδικευμένων μελετών επιδράσεων, γεγονός όμως που φαίνεται να συνδέεται και με τη διοικητική ένταξη του Παρατηρητηρίου στην ΕΟΑΕ Το σχετικό ενδιαφέρον της δημόσιας διοίκησης, τουλάχιστον στις Περιφέρειες διέλευσης του άξονα, για την ενσωμάτωση των στοιχείων που παράγει το Παρατηρητήριο στη διαδικασία ολοκλήρωσης των προτάσεών τους για την επόμενη προγραμματική περίοδο αλλά και στην προώθηση ζητημάτων προβολής και διάχυσης του Παρατηρητηρίου. Ισχυρή διασύνδεση των παραγόμενων προϊόντων και ειδικά αυτών που ενσωματώνουν εξειδίκευση και υψηλή αξία, με πλαίσια χρηματοδότησης των εθνικών προγραμματικών περιόδων - η χρηματοδότηση από το φορέα όπου εντάσσεται (ΕΟΑΕ) κατευθύνεται κυρίως στο μισθολογικό και λειτουργικό κόστος και όχι σε ανάγκες υποστήριξης των προγραμμάτων μελετών. ΑΠΕΙΛΕΣ (T) Μικρότερος βαθμός αναγνωρισιμότητας από φορείς με έδρα εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Περιορισμένη απήχηση στο επίπεδο φορέων δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης με 8

9 αντικείμενο το στρατηγικό σχεδιασμό, την χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών. Ως μοναδικό μόνιμο παρατηρητήριο παρακολούθησης επιπτώσεων οδικού άξονα σε εθνικό επίπεδο διατρέχει κίνδυνο περιθωριοποίησης λόγω απουσίας δυνατοτήτων ανταγωνιστικής εξέλιξης. Σταδιακή απαξίωση των εργασιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην περίπτωση μη συστηματικής συνέχειας της παραγωγής και εμβάθυνσής τους, γεγονός που μπορεί να συνδεθεί με τον τρόπο χρηματοδότησης των μελετών κυρίως από το εθνικό προγραμματικό πλαίσιο. Μη ικανοποιητική διασύνδεση με φορείς και μηχανισμούς παραγωγής μεθοδολογιών, γεγονός που σχετίζεται με την εμβάθυνση της επιστημονικότητας των αποτελεσμάτων και τη σταδιακή δημιουργία "τεχνογνωστικού χάσματος". Μη ικανοποιητική εισαγωγή των αναλύσεων επιδράσεων που παράγει στη διαμόρφωση των πολιτικών χωρικής συνοχής και χωροθέτησης δραστηριοτήτων, γεγονός που συνδέεται με την απειλή "υποβάθμισης" της προοπτικής του Παρατηρητηρίου ως συμβουλευτικό όργανο υψηλής αποδοχής. Η μη αξιοποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας και φόρτων από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον (ανά)σχεδιασμό του πλέγματος μεταφορών του βορειοελλαδικού χώρου, γεγονός που προβάλει το χαμηλό βαθμό διείσδυσης των προϊόντων του Παρατηρητηρίου στους ανάλογους μηχανισμούς υλοποίησης των πολιτικών. Η μη αξιοποίηση, των υπολοίπων αποκλειστικών δεδομένων (π.χ. χρήσεις γης, εγκατάσταση επιχειρήσεων, στοιχεία δόμησης), παρότι δεν παρέχονται από άλλο ανάλογο φορέα, γεγονός που επίσης αποτελεί ένδειξη της χαμηλής διείσδυσης των προϊόντων του Παρατηρητηρίου στους μηχανισμούς σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών. Μη ύπαρξη αναδράσεων από διάφορους χρήστες των προϊόντων του Παρατηρητηρίου, γεγονός που θα επέτρεπε τον έλεγχο στοιχείων και μεθοδολογιών μέσα από ένα είδος "σκιώδους διαβούλευσης", και τελικά τη βελτιστοποίηση του παραγωγικού του αποτελέσματος. 9

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μάρτιος 2013 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"

15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού 15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού" Η σημασία του έργου της Εγνατίας Οδού αλλά και το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κωδικός αναφοράς 5212 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις

Περίγραμμα εισήγησης και παρουσίασης με βάση ερωτήσεις - απαντήσεις Δρ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, Τμηματάρχης Παρατηρητηρίου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τίτλος εισήγησης: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων αυτοκινητόδρομων: η 1. Βασικά συμπεράσματα ως γενικές (χωρικές) επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTRAWAY ΕΠΕ Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2Σ6 01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2Σ6 01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2Σ6 01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 Το εργαστήριο χωροταξικού σχεδιασμού ολοκληρώνεται ως εξής: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Παράδοση τελικής έκθεσης. Κάθε ομάδα θα παραδώσει, μέσω του

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης

Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» & «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013 Επιτροπή Παρακολούθησης Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή χρήση των ευρημάτων του ESPON

Περιφερειακή χρήση των ευρημάτων του ESPON The Role of Regions in the EU2020 Strategy: Sustainable growth of South regions in a European context Περιφερειακή χρήση των ευρημάτων του ESPON Στέλλα ΚΥΒΕΛΟΥ, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Θεοδόσιος Παλάσκας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Μαρία Τσάμπρα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας Χρυσόστομος Στοφόρος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (σύμφωνα με τους διδάσκοντες) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Καραΐσκος Περικλής Υποψήφιος Διδάκτορας ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Msc Γεωπληροφορικής Επιστημονικά - Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Πρόταση Επιτροπής Φύση 2000 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Φεβρουάριος 2012 2 Εισαγωγή Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Θωμάς Μπαρτζάνας Ερευνητής ΙΕΤΕΘ /ΕΚΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της καινοτομίας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ: στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών

Η ανάδειξη της καινοτομίας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ: στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών οικονομιών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ 2 ο Τακτικό Συνέδριο «Αλλάζοντας την Ελλάδα και τον Κόσμο: Ιδέες και Πολιτική» Θεματική: «Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Ηρακλείου»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στο Δήμο Ηρακλείου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό κτίριο Πλ. Δασκαλογιάννη Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ. Καρατζιά Τηλ.: 2813409347

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

2Σ6 01 και 2Σ6 11 Χειµερινό Εξάµηνο 2Σ6 02 και 2Σ6 12 Εαρινό Εξάµηνο. Σχεδιασµού (και ) Ε. Ανδρικοπούλου, Γ.

2Σ6 01 και 2Σ6 11 Χειµερινό Εξάµηνο 2Σ6 02 και 2Σ6 12 Εαρινό Εξάµηνο. Σχεδιασµού (και ) Ε. Ανδρικοπούλου, Γ. 2Σ6 01 και 2Σ6 11 Χειµερινό Εξάµηνο 2Σ6 02 και 2Σ6 12 Εαρινό Εξάµηνο Εκτεταµένο Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού 2012-13 (και 2013-14) Ε. Ανδρικοπούλου, Γ. Καυκαλάς Εκπαιδευτικοί στόχοι του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μεθοδολογικά, η συνολική εκτίμηση των επιδράσεων προσεγγίζεται βάσει ενός θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης και ερμηνείας το οποίο ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες

Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Επιχειρήσεις και οι Ανάγκες τους σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες Μάρτιος 2015 Η α Φορέας lobbying μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτείας ΕΕ/κοινωνικών εταίρων Ηγετικός οργανισμός γνώσης υπέρ μιας ανοιχτής, εξωστρεφούς,

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος

Προγραμματική Περίοδος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Ιωάννης Φίρμπας Διευθυντής ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Σεπτέμβριος 2012 Γενικά Στοιχεία: Αποστολή και Στόχοι Άμεση σύνδεση της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

1 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016

Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Σεμινάριο ΣΕΣ-ΜΒΚ/ΕΜΠ για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Αίθουσα ΤΕΕ, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΥΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας Δύο χαρακτηριστικά των ΣΒΑΚ που τα διαφοροποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case)

Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (do-nothing case) Αξιολόγηση σεναρίου (1) Σενάριο 1: Μη παρέμβασης (donothing case) Συνάφεια με τις κατευθύνσεις άλλων μορφών στρατηγικού σχεδιασμού Η υπάρχουσα κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον κεντρικό αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα