Έλεγχος Χ 2 (καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας και ομογένειας) Προβλήματα και Ασκήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλεγχος Χ 2 (καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας και ομογένειας) Προβλήματα και Ασκήσεις"

Transcript

1 Έλεγχος Χ -Προβλήματα και Ασκήσεις Έλεγχος Χ (καλής προσαρμογής, ανεξαρτησίας και ομογένειας) Προβλήματα και Ασκήσεις 1. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα ποσοστά των ομάδων αίματος Α, Β, ΑΒ και Ο σε έναν πληθυσμό είναι, 0.41, 0.10, 0.04 και 0.45, αντίστοιχα. Μια ομάδα ερευνητών, προκειμένου να ελέγξει αν τα ποσοστά των ομάδων αίματος σε αυτόν τον πληθυσμό είναι πράγματι αυτά που αναφέρονται στην βιβλιογραφία, επέλεξε τυχαία 00 άτομα από αυτόν τον πληθυσμό και για καθένα κατέγραψε την ομάδα αίματός του. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κάθε ομάδας αίματος που παρατηρήθηκε στο δείγμα. Ομάδα αίματος Α Β ΑΒ Ο Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, τα ποσοστά που παρατηρούνται στο δείγμα συμφωνούν ή όχι, με τα αντίστοιχα ποσοστά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία;. Ένας ερευνητής σχεδίασε και εκτέλεσε το εξής πείραμα: σε έναν κλειστό διάδρομο στο τέλος του οποίου υπήρχαν τρεις έξοδοι διαφορετικού χρώματος (πράσινου, κόκκινου και μπλε αντίστοιχα), απελευθέρωσε ένα ποντίκι 90 φορές και κατέγραψε πόσες φορές διέφυγε από την πράσινη έξοδο, πόσες από την κόκκινη και πόσες από τη μπλε. Η που παρατηρήθηκε για κάθε έξοδο διαφυγής φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Έξοδος διαφυγής Πράσινη Κόκκινη Μπλε Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, υποστηρίζουν αυτά τα πειραματικά δεδομένα ότι ο ποντικός δε δείχνει την ίδια προτίμηση και στις τρεις εξόδους; 3. Ένας ερευνητής μέτρησε την τιμή ένας αιματολογικού δείκτη 100 ζώων, τυχαία επιλεγμένων, από μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα. Τις παρατηρήσεις που πήρε τις ομαδοποίησε σε πέντε κλάσεις αφού προηγουμένως τις τυποποίησε (από κάθε μια αφαίρεσε τη μέση τιμή τους και διαίρεσε τη διαφορά που προέκυψε με την τυπική απόκλισή τους). Προέκυψε, έτσι, ο ακόλουθος πίνακας συχνοτήτων. Τιμή του δείκτη (τυποποιημένη) < [-1.5, -0.5) 0 [-0.5, 0.5) 40 [0.5, 1.5) Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι οι τυποποιημένες τιμές του δείγματος προέρχονται από την τυποποιημένη κανονική κατανομή; 4. (Συνέχεια της άσκησης-18 Περιγραφικής Στατιστικής). Να κατασκευάσετε ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την άγνωστη μέση συγκέντρωση υδραργύρου στο συκώτι των αρσενικών δελφινιών του συγκεκριμένου είδους. Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, να ελέγξετε αν ικανοποιείται η υπόθεση που χρειάσθηκε να κάνετε για να κατασκευάσετε το ζητούμενο διάστημα εμπιστοσύνης. Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 71

2 Έλεγχος Χ -Προβλήματα και Ασκήσεις 5. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνονται οι θέσεις 168 φρεατίων έρευνας για κοίτασμα πετρελαίου σε μια περιοχή του Texas. Η περιοχή έχει διαιρεθεί σε 10 x16 = 160 τμήματα σχήματος τετραγώνου και εμβαδού 10mi το καθένα. Ο πίνακας συχνοτήτων της χωροδιάταξης των φρεατίων είναι ο ακόλουθος: Αριθμός φρεατίων ανά τμήμα Σύνολο 160 Να ελέγξετε, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, αν η χωροδιάταξη των φρεατίων περιγράφεται από μια κατανομή Poisson. 6. Ένας ερευνητής μέτρησε σε μια πλάκα Petri τον αριθμό βακτηρίων ανά τετραγωνίδιο εμβαδού 1cm. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε 50 τέτοια τετραγωνίδια. Αριθμός βακτηρίων/cm Σύνολο 50 Να ελέγξετε, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, αν ο αριθμός των βακτηρίων/cm περιγράφεται από την κατανομή Poisson με μέση τιμή βακτήρια/cm. 7. Από κατάλληλη διασταύρωση φυτών πετούνιας προκύπτουν, ως προς το χρώμα του άνθους και το σχήμα του φύλλου, οι εξής τέσσερις τύποι φυτών: ΑΒ (κόκκινα άνθη και στρογγυλά φύλλα), Αb (κόκκινα άνθη και μακρόστενα φύλλα), aβ (λευκά άνθη και στρογγυλά φύλλα) και ab (λευκά άνθη και μακρόστενα φύλλα). Σύμφωνα με το μοντέλο κληρονομικότητας του Mendel, οι τέσσερις τύποι απογόνων, AB, Ab, ab και ab πρέπει να βρίσκονται σε αναλογία 9:3:3:1. Σε ένα σχετικό πείραμα, από 160 πειραματικά φυτά, τα 95 βρέθηκαν να είναι τύπου AB, τα 30 τύπου Ab, τα 8 τύπου ab και τα 7 τύπου ab. Σε επίπεδο Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 7

3 Έλεγχος Χ -Προβλήματα και Ασκήσεις σημαντικότητας 1%, αυτά τα πειραματικά δεδομένα δίνουν άραγε σημαντικές αποδείξεις εναντίον του μοντέλου κληρονομικότητας του Mendel; Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%; 8. Μια βιομηχανία τροφίμων παράγει από τρεις γραμμές παραγωγής Γ 1, Γ και Γ 3, ελαφρά συμπυκνωμένο χυμό τομάτας σε συσκευασίες των 00gr. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της βιομηχανίας, όταν διαπιστώνει ότι κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό το κατατάσσει σε μία από τέσσερις κατηγορίες Α 1, Α, Α 3 ή Α 4, ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα των ελαττωμάτων που παρουσιάζει. Επίσης, καταγράφει από ποια γραμμή παραγωγής παρήχθη. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται πώς κατανέμονται 309 προϊόντα που βρέθηκαν ελαττωματικά στις τέσσερις κατηγορίες Α 1, Α, Α 3, Α 4 και στις τρεις γραμμές παραγωγής Γ 1, Γ, Γ 3. Γραμμή Παραγωγής Γ 1 Γ Γ 3 Κατηγορία κατάταξης Α Α Α Α Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, δίνουν αυτά τα δεδομένα σημαντικές αποδείξεις ότι η κατηγορία κατάταξης ενός ελαττωματικού προϊόντος εξαρτάται από το ποια γραμμή παραγωγής προέρχεται; 9. Σε μια αγροτική περιοχή έγινε μια μελέτη για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα ενός νέου εμβολίου, το οποίο χορηγείται σε δύο δόσεις, για την προστασία από τη γρίπη. Στους 1000 κατοίκους της περιοχής δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν το εμβόλιο δωρεάν και εθελοντικά. Για κάθε κάτοικο, η ερευνητική ομάδα κατέγραψε πόσες δόσεις του εμβολίου έκανε (καμία, μία ή δύο) και αν αρρώστησε ή όχι από τη γρίπη. Αρρώστησαν Αριθμός δόσεων Καμία Μια Δύο Ναι Όχι α) Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, δίνουν αυτά τα δεδομένα σημαντικές αποδείξεις ότι ο αριθμός των περιστατικών γρίπης εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων; β) Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου θα μπορούσε να γίνει ως εξής: σε ένα συγκεκριμένο αριθμό κατοίκων, τυχαία επιλεγμένων, να μη χορηγηθεί το εμβόλιο, σε έναν άλλο αριθμό κατοίκων, επίσης τυχαία επιλεγμένων, να δοθεί μια μόνο δόση και στους υπόλοιπους να χορηγηθούν και οι δύο δόσεις. Να σχολιάσετε (συγκριτικά) τους δύο πειραματικούς σχεδιασμούς. 10. Ένας ερευνητής, για να ελέγξει αν η ανθεκτικότητα ενός συγκεκριμένου είδους φυτού σε κάποια συγκεκριμένη ασθένεια σχετίζεται με το μέγεθός του, πήρε ένα τυχαίο δείγμα 100 φυτών αυτού του είδους, τα κατέταξε ως προς το μέγεθος τους σε «μεγάλα» και «μικρά» και εξέτασε αν έχουν προσβληθεί ή όχι από την συγκεκριμένη ασθένεια. Ο αριθμός των φυτών σε κάθε κατηγορία φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Μέγεθος Μεγάλα Μικρά Ναι Αρρώστησαν Όχι 5 45 Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 73

4 Έλεγχος Χ -Προβλήματα και Ασκήσεις Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, δίνουν αυτά τα δεδομένα σημαντικές αποδείξεις ότι η ανθεκτικότητα των φυτών εξαρτάται από το μέγεθός τους; 11. Από καθένα από τρία συνοικιακά super market Α 1, Α και Α 3, επιλέξαμε, με βάση ένα σχέδιο τυχαίας δειγματοληψίας, ένα δείγμα 00 πελατών (ένα δείγμα από κάθε super market) και ρωτήσαμε αν θα αγόραζαν βιολογικά όσπρια, εφόσον αυτά υπήρχαν στα ράφια του super market. Για κάθε super market, οι απαντήσεις των πελατών (ναι, όχι, ίσως) δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πρόθεση για αγορά Super market Α 1 Α Α 3 Ναι Όχι Ίσως α) Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, και σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, τι μπορούμε να συμπεράνουμε για τις προθέσεις των πελατών στα τρία super market (ως προς το αν θα αγόραζαν βιολογικά όσπρια). β) Εξηγείστε τι ακριβώς ελέγξατε στο ερώτημα (α). 1. Θέλουμε να ελέγξουμε αν οι παράμετροι p A, pb, pc τριών διωνυμικών πληθυσμών Α, Β και C, αντίστοιχα, είναι ίσες ή όχι. Για το σκοπό αυτό πήραμε τρία ανεξάρτητα τυχαία δείγματα, ένα από κάθε πληθυσμό, μεγέθους 100 το καθένα. Τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πληθυσμός Α Β C Αριθμός επιτυχιών Αριθμός αποτυχιών Να διατυπώσετε και να κάνετε κατάλληλο στατιστικό έλεγχο (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%). Για τι έλεγχο πρόκειται; 13. Στο πλαίσιο μιας έρευνας για τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την επιθετικότητα των ποντικιών έγινε, μεταξύ άλλων, το εξής πείραμα. Επελέγησαν τυχαία 140 νεογέννητα ποντίκια και αμέσως μετά τη γέννηση τους απομακρύνθηκαν από τις φυσικές τους μητέρες και δόθηκαν σε «θετές μητέρες». Εκατόν εξήντα επτά άλλα νεογέννητα ποντίκια, τα οποία επελέγησαν επίσης τυχαία, αφέθηκαν να μεγαλώσουν με τις φυσικές τους μητέρες. Όταν, κάθε ποντίκι, συμπλήρωνε τρεις μήνες ζωής, οι ερευνητές το έκλειναν σε ένα μικρό κλουβί μαζί με ένα άλλο ποντίκι που δεν είχε ξαναδεί. Στη συνέχεια παρατηρούσαν το ποντίκι για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (έξι λεπτών) και κατέγραφαν αν εκδήλωσε ή όχι επιθετική συμπεριφορά. Τα δεδομένα που προέκυψαν, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Μητέρα Φυσική Θετή Επιθετική Ναι 7 47 συμπεριφορά Όχι Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, μπορούμε, με βάση αυτά τα πειραματικά δεδομένα, να συμπεράνουμε ότι α) η πρόωρη απομάκρυνση των ποντικιών από τις φυσικές τους μητέρες επηρεάζει την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς στο μέλλον; (ο έλεγχος να γίνει με δύο τρόπους), β) το ποσοστό των ποντικιών που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και έχουν απομακρυνθεί πρόωρα από τις Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 74

5 Έλεγχος Χ -Προβλήματα και Ασκήσεις φυσικές τους μητέρες είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των ποντικιών που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά και δεν έχουν απομακρυνθεί πρόωρα από τις φυσικές τους μητέρες; 14. Μια ομάδα ερευνητών για να μελετήσει την εξάπλωση μιας ασθένειας (υφέρπουσα σήψη) στις φυτικές καλλιέργειες, διαίρεσε μια καλλιέργεια λάχανου σε 70 τετράγωνα τμήματα καθένα από τα οποία περιείχε τον ίδιο αριθμό λάχανων και κατέγραψε, ανά τμήμα, τον αριθμό των φυτών που παρουσίαζαν σημάδια υφέρπουσας σήψης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων στα 70 τμήματα της καλλιέργειας δίνονται στον πίνακα συχνοτήτων που ακολουθεί. Αριθμός φυτών που έχουν προσβληθεί/τμήμα Σύνολο 70 Να ελέγξετε, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, αν ο αριθμός των φυτών που παρουσιάζουν σημάδια υφέρπουσας σήψης (ανά τμήμα) περιγράφεται από μια κατανομή Poisson. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου; Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 75

6 Έλεγχος Χ -Προβλήματα και Ασκήσεις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, δεν υποστηρίζουν ασυμφωνία αφού X = ενώ χ ;0.05 =. Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, ναι, αφού X = > χ ;0.05 = Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, δε μπορεί να απορριφθεί ο ισχυρισμός αφού X = ενώ χ 4 ;0.05 = α) Με την υπόθεση ότι το δείγμα προέρχεται από κανονικό πληθυσμό, ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης είναι [181.79, 91.61] β) Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, δεν απορρίπτεται η υπόθεση. 5. Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, απορρίπτεται η υπόθεση ότι η χωροδιάταξη περιγράφεται από μια κατανομή Poisson αφού X = 13. > χ ;0.05 = Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, δε μπορεί να απορριφθεί η υπόθεση ότι ο πληθυσμός ακολουθεί την κατανομή Poisson με μέση τιμή, αφού X = ενώ χ 4 ;0.05 = Σε επίπεδο σημαντικότητας 1% αλλά και σε 5%, όχι, αφού X = ενώ χ 3 ;0.01 = και χ 3 ;0.05 = , αντίστοιχα. 8. Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, ναι, αφού X = > χ 6;0.05 = α) Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, ναι, αφού X = > χ ;0.05 = β) Στο δεύτερο σχεδιασμό ελέγχουμε την ισότητα τριών διωνυμικών ποσοστών δηλαδή την ομογένεια τριών πληθυσμών, ενώ στον πρώτο την ανεξαρτησία δύο χαρκτηριστικών/μεταβλητών που μετρώνται επί των ίδιων πειραματικών μονάδων (μιας διωνυμικής και μιας από κοινού τριδιάστατης πολυωνυμικής). Και στους δύο ελέγχους ως στατιστική συνάρτηση ελέγχου χρησιμοποιείται η X και η απορριπτική περιοχή είναι η ίδια X > χ ; α. Το συμπέρασμα και στους δύο ελέγχους έχει το ίδιο νόημα. 10. Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, όχι, αφού X = ενώ χ 1 ;0.05 = α) Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, τα δεδομένα δίνουν σημαντικές αποδείξεις ότι σε δύο τουλάχιστον super market τα ποσοστά των απαντήσεων, για μία τουλάχιστον κατηγορία απάντησης, δεν είναι ίδια, αφού X = > χ 4;0.05 = β) Κάναμε έλεγχο ομογένειας. Ελέγξαμε τα αντίστοιχα ποσοστά τριών πολυωνυμικών πειραμάτων. 1. H 0 : p A = pb = pc και q A = qb = qc έναντι της H1 : Δ εν είναι αληθής η H 0 Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται αφού X = ενώ χ ;0.05 = Πρόκειται για έλεγχο ομογένειας τριών πληθυσμών. 13. α) Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, ναι, αφού X = 1.61 > χ1;0.05 = (πρώτος τρόπος) και z = 3.46 > z0. 05 = (δεύτερος τρόπος). β) Εργαζόμενοι με το δεύτερο τρόπο, προφανώς ναι (αφού η μηδενική απορρίπτεται στον αμφίπλευρο) 14. Σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, όχι, αφού X = > χ5;0.05 = Η χωροδιάταξη των φυτών που έχουν προσβληθεί δεν είναι τυχαία, η ασθένεια μάλλον είναι μεταδοτική (καταστρατηγείται, έτσι, η υπόθεση της ανεξαρτησίας). Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 76

7 Έλεγχος Χ -Προβλήματα και Ασκήσεις Τιμές χ n ;a της κατανομής χ n Ο Πίνακας δίνει τα άνω α -ποσοστιαία σημεία της κατανομής χ με n βαθμούς ελευθερίας Αν X χ, ισχύει, P ( X > χ α ) = α. ~ n n; n α = α = 0.99 α = α = 0.95 α = 0.05 α = 0.05 α = 0.01 α = , Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος (www.aua.gr/gpapadopoulos) 77

Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Προβλήματα και Ασκήσεις

Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Προβλήματα και Ασκήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης και Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων Προβλήματα και Ασκήσεις. Μια μηχανή εμφιάλωσης κρασιού γεμίζει φιάλες του μισού κιλού με ποσότητα κρασιού η οποία είναι κανονική τυχαία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις 1. Ένας ερευνητής προκειμένου να συγκρίνει τρία σιτηρέσια εκτροφής κοτόπουλων (Σ1, Σ2 και Σ3, αντίστοιχα), σχεδίασε και εκτέλεσε το εξής πείραμα. Επέλεξε 15 νεογέννητα

Διαβάστε περισσότερα

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA) είναι μέθοδος στατιστικού ελέγχου υποθέσεων που αναφέρονται σε περισσότερους από δύο πληθυσμούς. Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 2008 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 29.9.2008

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 2008 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 29.9.2008 Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 8 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 9.9.8. [] Μια βιομηχανία τροφίμων προμηθεύεται νωπά κοτόπουλα από τρεις διαφορετικούς παραγωγούς Α, Β, Γ. Το % των κοτόπουλων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Εργαστήριο Μαθηματικών & Στατιστικής 2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Ας θεωρήσουμε ότι είναι γνωστό από στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ότι οι τιμές χοληστερίνης στον πληθυσμό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας-1 Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2

Πίνακας-1 Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2 Περιγραφική Στατιστική Όπως, ήδη έχουμε αναφέρει, στόχος της Περιγραφικής Στατιστικής είναι, «η ανάπτυξη μεθόδων για τη συνοπτική και την αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων» Για το σκοπό αυτό, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας 3 Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην εισαγωγική ενότητα αλλά και όπως θα διαπιστώσουμε στις ενότητες που ακολουθούν, βεβαιότητες για συμπεράσματα που αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 5] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Στο κεφάλαιο αυτό, θα μελετήσουμε μερικές ειδικές διακριτές κατανομές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω, κυρίως των πολλών εφαρμογών τους. Πριν όμως

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων α) Σημειοεκτιμητική β) Εκτιμήσεις Διαστήματος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

if code='1' then type='fixed'; else if code='2' then type='variable'; else type='unknown'; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

if code='1' then type='fixed'; else if code='2' then type='variable'; else type='unknown'; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Πολλές φορές, αντί να χρησιμοποιούμε μια σειρά από IF-THEN εντολές, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή ELSE, για να δηλώσουμε μια εναλλακτική ενέργεια όταν η συνθήκη στην IF-THEN εντολή δεν ικανοποιείται.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα

Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα Ενότητα 0 Εισαγωγή Βασικές Έννοιες. Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα Τα δεδομένα με τα οποία ασχολείται η Στατιστική προέρχονται από παρατηρήσεις και πειράματα που εμπίπτουν σε οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα - Πειράματα

Φαινόμενα - Πειράματα Στατιστική Προσέγγιση Προβλημάτων: Μια Γενική Επισκόπηση Τα διάφορα προβλήματα (επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτικά, κ.λπ.) συνδέονται με φαινόμενα ή με πειράματα 1 τα οποία ταξινομούνται σε δύο γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-278-7

ISBN 978-960-456-278-7 ISBN 978-960-456-278-7 Copyright: Δ. Iωαννίδης, Eκδόσεις Zήτη, Μάϊος 2011, Θεσσαλονίκη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Eλληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA). Εισαγωγή Η ανάλυση της διακύμανσης (ANalysis Of VAriance ANOVA) είναι μια στατιστική μεθόδος με την οποία η μεταβλητότητα που υπάρχει σ ένα σύνολο δεδομένων διασπάται στις

Διαβάστε περισσότερα