ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ"

Transcript

1 ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΣΙΟ

2 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δηζαγσγή... 3 Πνηνηηθή έξεπλα γηα ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο.. 3 Δπηινγή δείγκαηνο (πιεζπζκόο θαη κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο) γηα έξεπλα κάξθεηηλγθ... 5 Δξσηεκαηνιόγην... 6 Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο Σπκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία

3 Διζαγυγή Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ζε ηαθηηθή βάζε ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο ζηελ πεξηνρή Εσγξάθνπ, κε απώηεξν ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δπλεηηθώλ πειαηώλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηώλ κάξθεηηλγθ. Αξρηθά ζα επηρεηξεζεί ε ρξήζε πνηνηηθώλ πεγώλ έξεπλαο κε ηε ρξήζε κηαο νκάδαο εζηίαζεο πνπ ζα απνηειείηαη από νθηώ άηνκα. Σηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζεη ε δηεμαγσγή κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα ρνξεγεζεί ζε επηιεγκέλν δείγκα. Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ησλ πην ζεκαληηθώλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε δηαλνκή 15 εξσηεκαηνινγίσλ ζε πξαγκαηηθνύο θαηαλαισηέο θαη ε ππνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ-ελεξγεηώλ κάξθεηηλγθ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα γηα λα δηαηεξήζεη ηνπο ελεξγνύο πειάηεο ηνπ θαη λα πξνζειθύζεη λένπο. Ποιοηική έπεςνα για ηον βαθμό ικανοποίηζηρ από ηο ζούπεπ μάπκεη ΑΒ Βαζιλόποςλορ Οη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο έξεπλαο δηεμάγνπλ νκαδηθέο ζπδεηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο δεκηνπξγηθνύ ραξαθηήξα πνπ μεπεξλνύλ ην ηη κπνξεί λα εθθξάζεη ν θαηαλαισηήο ζε ιεθηηθό επίπεδν θαη απνθαιύπηνπλ / βαζύηεξεο ππνζπλείδεηεο αλάγθεο, απαηηήζεηο, πξνζδνθίεο ή θαη αληηιήςεηο ηνπ θνηλνύ κε έλαλ παξαζηαηηθό θαη πξαθηηθά αμηνπνηήζηκν ηξόπν 1. Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ζηάζεο γηα ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα κίαο νκάδαο νθηώ αηόκσλ πνπ θαηνηθνύλ ζηε γύξσ πεξηνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέμακε έλα ηπραίν δείγκα από ηνλ επξύηεξν θύθιν γλσζηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζηελ πεξηνρή, νη νπνίνη θαηά θύξην ιόγν «θέξνπλ ηελ επζύλε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγνξώλ ηνπ ζπηηηνύ». Γεδνκέλνπ όηη ε νκάδα εζηίαζεο είλαη κία θαη όρη πνιιέο θαη γηα ηελ θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο δπλακηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε, ζηελ νπνία είλαη θαιό λα αθνύγνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο απόςεηο, επηιέμακε έλα δείγκα πνπ απνηειείηαη θπξίσο από γπλαίθεο, ειηθίαο από 18 θαη άλσ, κέζεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αλεμάξηεηα από νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, επίπεδν κόξθσζεο θιπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, ηελ νπνία θαηεύζπλε ν «ζπληνληζηήο» (moderator) δηαηππώζεθαλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο: Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα επηζθέπηεζηε έλα ζνύπεξ κάξθεη; Από πνην θαηάζηεκα πξαγκαηνπνηείηε ζπλήζσο ηηο αγνξέο ζαο; Γηαηί; 1 3

4 Πνπ αηζζάλεζηε όηη ςσλίδεηε πην άλεηα, ζε κεγάια ζνύπεξ κάξθεη ή ζηα κίλη κάξθεη ηεο γεηηνληάο ζαο; Τη γλώκε έρεηε γηα ηηο κεγάιεο αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη; Έρεηε επηζθεπηεί πνηέ ηνλ Βαζηιόπνπιν ηεο πεξηνρήο ζαο; Τη γλώκε έρεηε γηα ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα; (πνηόηεηα, ηηκέο, αηκόζθαηξα θαηαζηήκαηνο, πνηθηιία πξντόλησλ, πξνζθνξέο, εμππεξέηεζε, δηάηαμε πξντόλησλ θιπ) Υπάξρεη θάηη πνπ ζα ζέιαηε λα αιιάμεη ζην ελ ιόγσ θαηάζηεκα γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ζαο; Τα απνηειέζκαηα κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο έρνπλ λα θάλνπλ κε δηεξεύλεζε ησλ ζπλεζεηώλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ πιαηζίνπ αμηώλ ησλ αηόκσλ. Ζ παξνύζα πνηνηηθή έξεπλα αλέδεημε κία γεληθόηεξε ζπζηνιή εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηώλ, ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακήο ηνπο, εμαηηίαο ηεο δπζκελέζηεξεο ζρέζεο ηηκώλ θαη εηζνδεκάησλ. Οη θαηαλαισηέο βηώλνπλ ηηο απμήζεηο ηηκώλ ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο, θαη αλαπόθεπθηα νη αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη θαζίζηαηαη δέθηεο ηεο δπζαξέζθεηαο πνπ δεκηνπξγεί ε αθξίβεηα ζε βαζηθά θαηαλαισηηθά πξντόληα. Ζ κεησκέλε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ θαηαλαισηώλ επηδξά αξλεηηθά ζηε γλώκε ηνπο γηα ηα ζνύπεξ κάξθεη, ηδηαίηεξα ζηα νηθνλνκηθήο θύζεσο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ζεηηθέο θξίζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηα ζνύπεξ κάξθεη ζε κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, όπσο πνηθηιία θαη πνηόηεηα, παξακέλνπλ πνιύ πςειέο, ζε αληίζεζε κε ηα κίλη κάξθεη ηηο γεηηνληάο όπνπ νη ηηκέο αμηνινγήζεθαλ από ηελ νκάδα σο αθόκα πην αλεβαζκέλεο θαη ε θαηαλάισζε ησλ πξντόλησλ πην πεξηνξηζκέλε (κε απνηέιεζκα λα αγνξάδεηαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο π.ρ. γάια πνπ ιήγεη ηελ ίδηα ή ηελ ακέζσο επόκελε εκέξα θ.α.). Τν ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη ιίγν αθξηβό ζε κεξηθά είδε (π.ρ. ραξηηθά, απνξξππαληηθά θιπ) δηόηη, παξόηη ε αιπζίδα έρεη αλαπηύμεη ζεηξέο ηδησηηθήο εηηθέηαο, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αθξηβή ζε ζύγθξηζε κε ηα εθπησηηθά ζνύπεξ κάξθεη. Τν εμεηαδόκελν θαηάζηεκα (ζε ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή) έρεη ηελ θαιύηεξε πνηθηιία ζε ηπξηά, αιιαληηθά, θξέαηα θαη ιαραληθά θαη δίλεη έκθαζε ζηελ πνηθηιία θαη πνηόηεηα ζηα πξντόληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ζε ζεηξέο πξντόλησλ δαραξνπιαζηηθήο θαη δηεζλνύο θνπδίλαο (θηλέδηθεο, κεμηθάληθεο θιπ). Κάπνηα κέιε ηεο νκάδαο έζημαλ ην δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζέζεσλ πνπ δηαζέηεη ην ππόγεην πάξθηλγθ ηνπ θαηαζηήκαηνο (κε απνηέιεζκα ζηηο ώξεο αηρκήο λα κελ κπνξνύλ λα ζηαζκεύζνπλ θνληά ζην θαηάζηεκα). Πάλησο, νη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο έθαλαλ ιόγν γηα πνιύ ζύληνκνπο ξπζκνύο εμππεξέηεζεο ζηα ηακεία (θαλνληθά θαη express), γηα πνιύ ηθαλνπνηεηηθό πξόγξακκα αληακνηβήο κέζσ ηεο θάξηαο ΑΒ (πνπ ηνπο 4

5 ρνξεγεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δσξν-επηηαγέο), γηα πνιύ εμππεξεηηθή δηάηαμε ησλ πξντόλησλ κέζα ζην ρώξν, γηα ππνδεηγκαηηθή θαζαξηόηεηα θαη γηα επγέλεηα θαη πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνύ. Σπκπεξαζκαηηθά, ε παξαπάλσ πνηνηηθή έξεπλα ζπλέβαιε ζηελ αλίρλεπζε, αλαγλώξηζε θαη δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηεο νκάδαο απέλαληη ζηα ζνύπεξ κάξθεη γεληθόηεξα θαη ζην ΑΒ ηεο πεξηνρήο Εσγξάθνπ εηδηθόηεξα. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ έγηλε πνηνηηθά θαη όρη κε ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κία πνζνηηθή κέηξεζε ησλ ηάζεσλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη απόςεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ, ζα δηεμαρζεί κία έξεπλα κάξθεηηλγθ κε ηε ρνξήγεζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ. Δπιλογή δείγμαηορ (πληθςζμόρ και μέθοδορ δειγμαηολητίαρ) για έπεςνα μάπκεηινγκ Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη θαηαξρήλ λα πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκό ηνπ πιεζπζκνύ από ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε άληιεζε πιεξνθνξηώλ. Ο πιεζπζκόο ηνπ δείγκαηνο ζα απνηειείηαη από θαηνίθνπο ή εξγαδόκελνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Εσγξάθνπ, δεδνκέλνπ όηη αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην ζνύπεξ κάξθεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ πιεζπζκνύ είλαη πεξηνξηζηηθή κε ειηθηαθά θξηηήξηα, όπσο θαη θξηηήξηα νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Σύκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απνηειείηαη από πνιινύο θνηηεηέο (ιόγσ ηεο εγγύηεηαο κε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο), από ειηθησκέλνπο θαη νηθνγέλεηεο. Τν δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ ζα είλαη αλάινγν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε ππνπιεζπζκνύ ζην ζύλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δείγκα ζα επηιέγνληαη ηπραία από ηνπο επηκέξνπο ππν-πιεζπζκνύο, ζπλζέηνληαο έηζη κία ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία. Ζ κέζνδνο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο νδεγεί ζε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ζε ζύγθξηζε κε ίζνπ κεγέζνπο δείγκα πνπ επηιέγεηαη ηειείσο ηπραία. 2 2 Κνπξεκέλνο Α., Marketing II, Τόκνο Γ, Έξεπλα Αγνξάο, Πάηξα, 2001, ζει

6 Δπυηημαηολόγιο [Πποζοσή!: Τν παξόλ απεπζύλεηαη ζην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαηά θύξην ιόγν ηηο αγνξέο ζε ηξόθηκα/ πνηά θαη απνξξππαληηθά είδε ζπηηηνύ] [1]. Να θαηαλείκεηε 100 βαζκνύο ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, αλάινγα κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ επηινγή ελόο ζνύπεξ κάξθεη: Διθπζηηθόηεηα πξνζθνξώλ... Δπθνιία πξόζβαζεο... Γηαξξύζκηζε θαηαζηήκαηνο... Δμππεξέηεζε πξνζσπηθνύ... Αηκόζθαηξα θαηαζηήκαηνο... Πνηόηεηα πξντόλησλ... Πνηθηιία πξντόλησλ... Τηκέο... Σύλνιν: 100 [2]. Παξαθαινύκε λα αμηνινγήζεηε ην θαηάζηεκα ΑΒ Βαζηιόπνπινο πεξηνρήο Εσγξάθνπ σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αξλεηηθνύο αξηζκνύο γηα ηηο ηδηόηεηεο πνπ αμηνινγείηε αξλεηηθά θαη ηνπο ζεηηθνύο αξηζκνύο γηα ηηο ηδηόηεηεο πνπ αμηνινγείηε ζεηηθά: Τηκέο νκνεηδώλ πξντόλησλ ζε ζρέζε κε αληαγσληζκό Πνηθηιία πξντόλησλ Πνηόηεηα πξντόλησλ Γηαξξύζκηζε θαηαζηήκαηνο 6

7 Δύξεζε πξντόλησλ πνπ έρεηε πξναπνθαζίζεη λα αγνξάζεηε Διθπζηηθόηεηα πξνζθνξώλ ηνπ θαηαζηήκαηνο Δπθνιία πξόζβαζεο Άλεζε κέζα ζην θαηάζηεκα (ύπαξμε αζαλζέξ, άλεζε δηαδξόκσλ θιπ.) [3]. Δίζηε επραξηζηεκέλνο/ ε από ην πξνζσπηθό ηνπ παξαπάλσ θαηαζηήκαηνο; Δίκαη από άιινπο επραξηζηεκέλνο/ε θαη από άιινπο όρη Δίκαη πνιύ επραξηζηεκέλνο/ε από όινπο Γελ είκαη επραξηζηεκέλνο/ε Γελ μέξσ/ δελ απαληώ [4]. Παξαθαινύκε λα αμηνινγήζεηε ηηο παξαθάησ δειώζεηο: «Δίκαη απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνο/ ε από ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο ηεο πεξηνρήο Εσγξάθνπ» Γηαθσλώ Ούηε Σπκθσλώ Σπκθσλώ Πνιύ Λίγν Ούηε Γηαθσλώ Λίγν Πνιύ «Δίκαη πεξηζζόηεξν/ ην ίδην ηθαλνπνηεκέλνο/ε από αληαγσληζηηθό θαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο» Γηαθσλώ Ούηε Σπκθσλώ Σπκθσλώ Πνιύ Λίγν Ούηε Γηαθσλώ Λίγν Πνιύ [5]. Πνην λνκίδεηε όηη είλαη ην βαζηθό κεηνλέθηεκα ηνπ θαηαζηήκαηνο: (α) Πνηόηεηα ζπιινγήο πξντόλησλ (β) Δμππεξέηεζε πξνζσπηθνύ κέζα ζην θαηάζηεκα 7

8 (γ) Γπζθνιία πξόζβαζεο/ εύξεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο (δ) Άιιν: [6]. Σε πεξίπησζε πνπ ην ΑΒ Βαζηιόπνπινο Εσγξάθνπ δελ είλαη ην κνλαδηθό θαηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγνξώλ ζαο παξαθαινύκε λα αμηνινγήζεηε ην ΑΒ Βαζηιόπνπινο (κε 1) θαη άιιν έλα θαηάζηεκα πξνηίκεζήο ζαο (2) σο πξνο ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Σεκείσζε: Αλ δελ έρεηε επαξθή δεδνκέλα γηα λα δηαηππώζεηε άπνςε γηα θάπνην από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, αλαθνξηθά κε έλα ή θαη ηα δύν ζνύπεξ κάξθεη παξαθαινύκε λα κελ ζεκεηώζεηε ηίπνηε) : Μεγάιε Πνηθηιία Πξντόλησλ _ Πεξηνξηζκέλε Πνηθηιία Πξντόλησλ Υςειέο ηηκέο _ Φακειέο Τηκέο Δύθνιε πξόζβαζε _ Γύζθνιε πξόζβαζε Διθπζηηθά πξνγξάκκαηα αληακνηβήο πειαηώλ Με ειθπζηηθά πξνγξάκκαηα _ αληακνηβήο πειαηώλ Υςειή εμππεξέηεζε _ Φακειή Δμππεξέηεζε Διθπζηηθά πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο _ Με ειθπζηηθά πξντόληα ηδ. εηηθέηαο Δύξεζε πξντόλησλ πνπ έρνπλ Αδπλακία εύξεζεο πξντόλησλ πνπ πξναπνθαζηζηεί πξνο αγνξά _ έρνπλ πξναπνθαζηζηεί πξνο αγνξά [7]. Καηά ηε γλώκε ζαο, πνην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν κέηξν πνπ πξέπεη λα ιάβεη ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα γηα ηελ αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηνπ; 8

9 [8]. Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ ειηθία ζαο: Α) Β) Γ) Γ) Δ) Ε) 65 θαη άλσ [9]. Παξαθαινύκε λα πξνζδηνξίζεηε ην θύιν ζαο: Άλδξαο Γπλαίθα [10]. Παξαθαινύκε λα πξνζδηνξίζεηε ην κεληαίν κηθηό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζαο: Α) κεδέλ Β) έσο Γ) από έσο Γ) από έσο Δ) πάλσ από Δςσαπιζηούμε πολύ για ηη ζςμμεηοσή ζαρ! 9

10 Αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν έπεςναρ Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ βαζηδόκελνη ζε 15 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα. [Δπώηηζη 1]: Ζ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε είλαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο όινπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηόηη, θαηαηάζζεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ επηινγή ελόο ζνύπεξ κάξθεη (βι. Σρήκα πνπ αθνινπζεί). Σρήκα 1:Κξηηήξηα επηινγήο ζνύπεξ κάξθεη 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 22,80% 17,50% 12,80% 11,90% 11,70% 8,90% 7,30% 7% 1 πνηόηεηα πξόζβαζε πνηθηιία ηηκέο πξνζσπηθό δηαξξύζκηζε πξνζθνξέο αηκόζθαηξα Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαζίζηαηαη ζαθέο όηη από ηα νθηώ βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ελόο ζνύπεξ κάξθεη πξνηηκώληαη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ε πνηόηεηα (22,8%), ε πξόζβαζε (17,5%), ε πνηθηιία πξντόλησλ (12,8%), νη ηηκέο (11,9%), ην πξνζσπηθό (11,7%), ε δηαξξύζκηζε (8,9%), νη πξνζθνξέο (7,3%) θαη ηέινο, ε αηκόζθαηξα (7%). Δληύπσζε πξνθαιεί ε εκθάληζε ηνπ παξάγνληα ηηκέο ζηελ ηέηαξηε ζέζε (θαη όρη πςειόηεξα) θαη ε κεγάιε ζπνπδαηόηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνηόηεηα, επθνιία πξόζβαζεο θαη πνηθηιία εκπνξεπκάησλ. Δίλαη πξνθαλέο, όηη ηα παξαπάλσ επξήκαηα πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ ηδηαίηεξα από ηνπο ππεύζπλνπο κάξθεηηλγθ ηνπ ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο, ώζηε λα εληνπηζζνύλ ηπρόλ αδπλακίεο ζηνπο παξάγνληεο απμεκέλεο ζπνπδαηόηεηαο. [Δπώηηζη 2]: Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δίλεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην εμεηαδόκελν ζνύπεξ κάξθεη: 10

11 Πίλαθαο 1: Αμηνιόγεζε ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο Εσγξάθνπ Σιμέρ 0% 6,7% 40% 33,3% 20% 0% Ποικιλία 60% 20% 6,7% 13,3% 0% 0% Ποιόηηηα 40% 26,7% 20% 13,3% 0% 0% Γιαππύθμιζη 13,3% 20% 40% 13,3% 13,3% 0% Δύπεζη 86,7% 13,3% 0% 0% 0% 0% Πποζθοπέρ 0% 13,3% 26,7% 20% 26,7% 13,3% Ππόζβαζη 20% 26,7% 6,7% 13,3% 26,7% 6,6% Άνεζη 20% 40% 20% 13,3% 6,7% 0% Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη ην εμεηαδόκελν ζνύπεξ κάξθεη ζπγθεληξώλεη πνιύ πςειέο αμηνινγήζεηο ζηελ πνηθηιία θαη πνηόηεηα ηεο ζπιινγήο ησλ πξντόλησλ ηνπ, θαζώο θαη ζηελ εύξεζε ησλ πξντόλησλ πνπ έρνπλ πξναπνθαζηζηεί πξνο αγνξά. Αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα ηηκέο ε πςειόηεξε βαζκνινγία ζπγθεληξώλεηαη ζηνπο βαζκνύο +1 θαη -1 ππνδειώλνληαο νπζηαζηηθά όηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ίδησλ επώλπκσλ πξντόλησλ ζηηο δηάθνξεο αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ. Οη παξάγνληεο πξνζθνξέο θαη επθνιία πξόζβαζεο ζπγθεληξώλνπλ θάπνηα δπζαξέζθεηα από πιεπξάο ησλ εξσηεζέλησλ, όπσο πξνθύπηεη από ηηο ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο. [Δπώηηζη 3]: Ωο πξνο ην δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο από ην πξνζσπηθό ηνπ θαηαζηήκαηνο ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ όηη είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνη, ην 13,3% είλαη από άιινπο επραξηζηεκέλν θαη από άιινπο όρη θαη έλα άηνκν (6,7%) απάληεζε όηη δελ μέξεη /δελ απαληά. Σπλεπώο, ζπλνιηθά ε ζπκπεξηθνξά θαη εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ απνηειεί πεγή κεγάιεο ηθαλνπνίεζεο από πιεπξάο ησλ εξσηεζέλησλ. [Δπώηηζη 4]: Με ηε βνήζεηα δύν θιηκάθσλ Λίθεξη επηρεηξήζεθε ε απεπζείαο εμαγσγή ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ από ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα. To 26,7% ζπκθσλεί πνιύ όηη είλαη απόιπηα ηθαλνπνηεκέλν από ην θαηάζηεκα, ην 46,7% ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ ελ ιόγσ δήισζε, ην 13,3% νύηε ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί θαη άιιν έλα 13,3% (2 άηνκα) δηαθσλεί ιίγν. Ωο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ηεο δήισζεο «Δίκαη πεξηζζόηεξν/ ην ίδην ηθαλνπνηεκέλνο/ ε από αληαγσληζηηθό θαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο» ην 13,3% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιύ, ην 20% ζπκθσλεί ιίγν, ην 46,7% δηαθσλεί ιίγν θαη ην 20% δηαθσλεί πνιύ κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. 11

12 [Δπώηηζη 5]: Μέζσ ηεο παξνύζαο εξώηεζεο επηρεηξείηαη ν εληνπηζκόο ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ κεηνλεθηήκαηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Τξία άηνκα (20%) δελ ζπκπιήξσζαλ θαζόινπ ηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε, ην 60% δήισζε ηελ πξόζβαζε/ πάξθηλγθ, έλα άηνκν (6,7%) έθαλε ιόγν γηα κε ειθπζηηθέο πξνζθνξέο θη άιιν έλα (6,7%) γηα έιιεηςε άλεζεο κέζα ην θαηάζηεκα. [Δπώηηζη 6]: Ζ παξνύζα εξώηεζε απνηειεί νπζηαζηηθά κία ζύγθξηζε ηνπ ΑΒ Βαζηιόπνπινπ κε θάπνην άιιν θαηάζηεκα θύξηαο επηινγήο ησλ εξσηεζέλησλ. Αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ, ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα ζπγθέληξσζε θαιύηεξε βαζκνινγία θαη κε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο παξάγνληεο: (α) πνηθηιία ησλ πξντόλησλ, (β) εύξεζε πξντόλησλ πνπ έρνπλ πξναπνθαζηζηεί πξνο αγνξά, (γ) επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη (δ) πξνγξάκκαηα αληακνηβήο πειαηώλ. Με θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηηο ηηκέο ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ νη απαληήζεηο ζρεδόλ ηαπηίδνληαλ (κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ζε βάξνο ηνπ Βαζηιόπνπινπ), θαη κε θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηελ ειθπζηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα πζηεξεί ειάρηζηα έλαληη ηνπ αληαγσληζηηθνύ. [Δπώηηζη 7]: Σηελ αλνηθηή εξώηεζε «πνην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν κέηξν πνπ πξέπεη λα ιάβεη ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα γηα ηελ αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηνπ» ην δείγκα επαλέξρεηαη ζηα δεηήκαηα ησλ πεξηζζόηεξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ησλ ειθπζηηθόηεξσλ πξνζθνξώλ. Έλα εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε κία ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε «λα ζπγθιίλνπλ νη ηηκέο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πεξηζζόηεξν κε ηα αληίζηνηρα ησλ εθπησηηθώλ ζνύπεξ κάξθεη». [Δπώηηζη 8]: Απηή ε εξώηεζε, όπσο θαη νη επόκελεο πνπ αθνινπζνύλ, ζηνρεύνπλ ζηελ άληιεζε πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ γηα ην δείγκα. Γηα ηελ παξνύζα εξώηεζε, όπσο θαη γηα ηηο επόκελεο θαηαθύγακε θπξίσο ζηνλ ηύπν ησλ θιεηζηώλ εξσηήζεσλ πνιιαπιώλ επηινγώλ, δεδνκέλνπ όηη από ηελ εκπεηξία καο από άιια εξσηεκαηνιόγηα πξνθύπηεη όηη νη θιεηζηέο εξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ γηα ηελ άληιεζε πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ επηιέγνληαη ζπρλόηεξα, δηόηη έηζη νκαδνπνηνύκε θαιύηεξα, εηζάγνπκε ζηνλ ππνινγηζηή επθνιόηεξα ηα δεδνκέλα θη επεμεξγαδόκαζηε ζσζηόηεξα ηα απνηειέζκαηα. Από ηνπο 15 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπκε ηελ εμήο ειηθηαθή δηάξζξσζε: 1. [18 έσο 24 εηώλ] : 20% 12

13 2. [25 έσο 34 εηώλ] : 26,7% 3. [35 έσο 44 εηώλ] : 20% 4. [45 έσο 54 εηώλ] : 6,7% 5. [55 έσο 64 εηώλ] :26,6% 6. [65 εηώλ θαη άλσ]: 0% [Δπώηηζη 9]: Όπσο είλαη αλακελόκελν, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη από γπλαίθεο (73,3%) θαη ην ππόινηπν 26,7% από άλδξεο. [Δπώηηζη 10] : Τν κεληαίν κηθηό εηζόδεκα ηνπ δείγκαηνο θαηαλέκεηαη σο αθνινύζσο: (α) έσο 1000 : 33,3% (β) από έσο 2.000: 26,7% (γ) από έσο 4.000: 40% Από ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο παξαηεξνύκε όηη ην δείγκα θαιύπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο ειηθηαθέο θαη εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο, γεγνλόο πνπ αμηνινγείηαη πνιύ ζεηηθά γηα ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνινπζνύλ. ςμπεπάζμαηα 3 Τν κέγεζνο ηνπ νξγαλσκέλνπ ιηαλεκπνξίνπ είλαη πεξίπνπ 7,5 δηο. Ο θιάδνο είλαη πνιύ αληαγσληζηηθόο κε έληνλεο κεηαβνιέο, ηείλνληαο πξνο πεξαηηέξσ ζπγθέληξσζε. Ζ ΑΒ Βαζηιόπνπινο θαηέρεη κεξίδην αγνξάο 15,5% θαη θαηαιακβάλεη ηε δεύηεξε ζέζε (κε ζηνηρεία ηεο AC Nielsen Μάηνο 2005). Ζ εηαηξία ΑΒ έρεη δηαθξηζεί επαλεηιεκκέλα γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηηο θαηλνηνκίεο ηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ηα έηε 2002,2003 θαη 2004 ε ΑΒ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο 20 επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο κε ηελ θαιύηεξε θήκε, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Tradelink Reputation Management. Ζ εηαηξία πξνζπαζεί ζπλερώο λα αμηνπνηεί ηα λέα δεδνκέλα θαη λα εκπινπηίδεη ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Ζ πνηόηεηα, ε πνηθηιία, ε εμππεξέηεζε, ε εζηίαζε ζηα θξέζθα πξντόληα, ε επέλδπζε ζηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο, νη άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο, βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη νη θαηλνηόκεο εθαξκνγέο ζην ιηαληθό εκπόξην ηξνθίκσλ απνηεινύλ ηα ηζρπξά ηεο όπια θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία επηδηώθεη θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα επηδηώθεη ηε δηαθνξνπνίεζε. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία επηβεβαηώλνληαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο αγνξάο: ην θαηάζηεκα ΑΒ Βαζηιόπνπινο Εσγξάθνπ αμηνινγείηαη πνιύ ζεηηθά σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηνπ, ηελ πνηθηιία, ηνλ άκεζν αλεθνδηαζκό ησλ ξαθηώλ (ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ειιείςεηο) θαη ηα πξνγξάκκαηα αληακνηβήο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 3 Τα ζηνηρεία γηα ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο πξνέξρνληαη από ηελ ηζηνζειίδα 13

14 Από ηελ άιιε πιεπξά, ρξήδνπλ βειηίσζεο νη δηαηηζέκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο (ηδηαίηεξα ζε ώξεο αηρκήο) θαη ηα παθέηα πξνζθνξώλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε πεξηνδηθή βάζε ην θαηάζηεκα. Θεσξνύκε όηη ην δήηεκα ηεο ζηάζκεπζεο κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο ππαιιήινπ πνπ ζα ειέγρεη εάλ ν ρώξνο ππόγεηαο ζηάζκεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά από πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο (δεδνκέλνπ όηη έρεη παξαηεξεζεί όηη κε πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο). Τν δήηεκα ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα εμεηαζηεί όρη κόλν σο πξνο ην πεξηερόκελν αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηξόπν πξνβνιήο θαη πξνώζεζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη πέξα από ην θπιιάδην πνπ δηαηίζεηαη ζην θαηάζηεκα, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ελέξγεηεο πξνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ κέζα από ηα θύξηα θαλάιηα δηαθήκηζεο όπσο ε ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν θαη ηα έληππα κέζα, θαηά ην παξάδεηγκα ελόο βαζηθνύ αληαγσληζηή (Carrefour). Τέινο, πξνηείλεηαη λα επαλεμεηαζηεί ε θαζαξόηεηα θαη ε δηάηαμε ηνπ ζνύπεξ κάξθεη, ώζηε νη πειάηεο λα εληνπίδνπλ κε επθνιία ηα πξντόληα πνπ ςάρλνπλ θαη λα έρνπλ ην αίζζεκα ηνπ ειέγρνπ, δεδνκέλνπ όηη ην δήηεκα ηεο δηαξξύζκηζεο θαη ηεο άλεζεο ζπγθεληξώλεη ιηγόηεξν ζεηηθέο αμηνινγήζεηο. Θεσξνύκε πσο ε ζεηηθή αληαπόθξηζε ηνπ κηθξνύ δείγκαηνο (κόιηο 15 άηνκα) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνζπάζεηα ζσζηήο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο, νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηνπ ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο θαη ππέδεημε ηηο ζσζηέο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε ε επηρείξεζε λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο πειάηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο ήδε ελεξγνύο. 14

15 Βιβλιογπαθία 1. Κνπξεκέλνο Α., Marketing II, Τόκνο Γ, Έξεπλα Αγνξάο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, Ιζηοζελίδες: 15

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΜΔΣΡΟ. Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΟ. σληάτζεθε γηα ιογαρηαζκό ηοσ Σειεοπηηθού ηαζκού ΑΝΣ1

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΜΔΣΡΟ. Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΟ. σληάτζεθε γηα ιογαρηαζκό ηοσ Σειεοπηηθού ηαζκού ΑΝΣ1 ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΜΔΣΡΟ Ιαλνπάξηνο 2011 ΕΚΛΟΓΙΚΟ σληάτζεθε γηα ιογαρηαζκό ηοσ Σειεοπηηθού ηαζκού ΑΝΣ1 Η ηαπηόηεηα ηεο έξεπλαο ΑΝΑΘΕΗ: Σειενπηηθόο ηαζκόο ΑΝΣ1. ΔΕΙΓΜΑ: Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 2514

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα