ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ"

Transcript

1 ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΣΙΟ

2 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δηζαγσγή... 3 Πνηνηηθή έξεπλα γηα ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο.. 3 Δπηινγή δείγκαηνο (πιεζπζκόο θαη κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο) γηα έξεπλα κάξθεηηλγθ... 5 Δξσηεκαηνιόγην... 6 Αμηνιόγεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο Σπκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία

3 Διζαγυγή Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ζε ηαθηηθή βάζε ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο ζηελ πεξηνρή Εσγξάθνπ, κε απώηεξν ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δπλεηηθώλ πειαηώλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηώλ κάξθεηηλγθ. Αξρηθά ζα επηρεηξεζεί ε ρξήζε πνηνηηθώλ πεγώλ έξεπλαο κε ηε ρξήζε κηαο νκάδαο εζηίαζεο πνπ ζα απνηειείηαη από νθηώ άηνκα. Σηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζεη ε δηεμαγσγή κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα ρνξεγεζεί ζε επηιεγκέλν δείγκα. Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ησλ πην ζεκαληηθώλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε δηαλνκή 15 εξσηεκαηνινγίσλ ζε πξαγκαηηθνύο θαηαλαισηέο θαη ε ππνβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ-ελεξγεηώλ κάξθεηηλγθ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα γηα λα δηαηεξήζεη ηνπο ελεξγνύο πειάηεο ηνπ θαη λα πξνζειθύζεη λένπο. Ποιοηική έπεςνα για ηον βαθμό ικανοποίηζηρ από ηο ζούπεπ μάπκεη ΑΒ Βαζιλόποςλορ Οη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο έξεπλαο δηεμάγνπλ νκαδηθέο ζπδεηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο δεκηνπξγηθνύ ραξαθηήξα πνπ μεπεξλνύλ ην ηη κπνξεί λα εθθξάζεη ν θαηαλαισηήο ζε ιεθηηθό επίπεδν θαη απνθαιύπηνπλ / βαζύηεξεο ππνζπλείδεηεο αλάγθεο, απαηηήζεηο, πξνζδνθίεο ή θαη αληηιήςεηο ηνπ θνηλνύ κε έλαλ παξαζηαηηθό θαη πξαθηηθά αμηνπνηήζηκν ηξόπν 1. Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ζηάζεο γηα ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα κίαο νκάδαο νθηώ αηόκσλ πνπ θαηνηθνύλ ζηε γύξσ πεξηνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέμακε έλα ηπραίν δείγκα από ηνλ επξύηεξν θύθιν γλσζηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζηελ πεξηνρή, νη νπνίνη θαηά θύξην ιόγν «θέξνπλ ηελ επζύλε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγνξώλ ηνπ ζπηηηνύ». Γεδνκέλνπ όηη ε νκάδα εζηίαζεο είλαη κία θαη όρη πνιιέο θαη γηα ηελ θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο δπλακηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ νκαδηθή ζπδήηεζε, ζηελ νπνία είλαη θαιό λα αθνύγνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο απόςεηο, επηιέμακε έλα δείγκα πνπ απνηειείηαη θπξίσο από γπλαίθεο, ειηθίαο από 18 θαη άλσ, κέζεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αλεμάξηεηα από νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, επίπεδν κόξθσζεο θιπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, ηελ νπνία θαηεύζπλε ν «ζπληνληζηήο» (moderator) δηαηππώζεθαλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο: Πόζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα επηζθέπηεζηε έλα ζνύπεξ κάξθεη; Από πνην θαηάζηεκα πξαγκαηνπνηείηε ζπλήζσο ηηο αγνξέο ζαο; Γηαηί; 1 3

4 Πνπ αηζζάλεζηε όηη ςσλίδεηε πην άλεηα, ζε κεγάια ζνύπεξ κάξθεη ή ζηα κίλη κάξθεη ηεο γεηηνληάο ζαο; Τη γλώκε έρεηε γηα ηηο κεγάιεο αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη; Έρεηε επηζθεπηεί πνηέ ηνλ Βαζηιόπνπιν ηεο πεξηνρήο ζαο; Τη γλώκε έρεηε γηα ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα; (πνηόηεηα, ηηκέο, αηκόζθαηξα θαηαζηήκαηνο, πνηθηιία πξντόλησλ, πξνζθνξέο, εμππεξέηεζε, δηάηαμε πξντόλησλ θιπ) Υπάξρεη θάηη πνπ ζα ζέιαηε λα αιιάμεη ζην ελ ιόγσ θαηάζηεκα γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ζαο; Τα απνηειέζκαηα κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο έρνπλ λα θάλνπλ κε δηεξεύλεζε ησλ ζπλεζεηώλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ πιαηζίνπ αμηώλ ησλ αηόκσλ. Ζ παξνύζα πνηνηηθή έξεπλα αλέδεημε κία γεληθόηεξε ζπζηνιή εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηώλ, ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακήο ηνπο, εμαηηίαο ηεο δπζκελέζηεξεο ζρέζεο ηηκώλ θαη εηζνδεκάησλ. Οη θαηαλαισηέο βηώλνπλ ηηο απμήζεηο ηηκώλ ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο, θαη αλαπόθεπθηα νη αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη θαζίζηαηαη δέθηεο ηεο δπζαξέζθεηαο πνπ δεκηνπξγεί ε αθξίβεηα ζε βαζηθά θαηαλαισηηθά πξντόληα. Ζ κεησκέλε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ θαηαλαισηώλ επηδξά αξλεηηθά ζηε γλώκε ηνπο γηα ηα ζνύπεξ κάξθεη, ηδηαίηεξα ζηα νηθνλνκηθήο θύζεσο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη ζεηηθέο θξίζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηα ζνύπεξ κάξθεη ζε κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο, όπσο πνηθηιία θαη πνηόηεηα, παξακέλνπλ πνιύ πςειέο, ζε αληίζεζε κε ηα κίλη κάξθεη ηηο γεηηνληάο όπνπ νη ηηκέο αμηνινγήζεθαλ από ηελ νκάδα σο αθόκα πην αλεβαζκέλεο θαη ε θαηαλάισζε ησλ πξντόλησλ πην πεξηνξηζκέλε (κε απνηέιεζκα λα αγνξάδεηαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο π.ρ. γάια πνπ ιήγεη ηελ ίδηα ή ηελ ακέζσο επόκελε εκέξα θ.α.). Τν ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη ιίγν αθξηβό ζε κεξηθά είδε (π.ρ. ραξηηθά, απνξξππαληηθά θιπ) δηόηη, παξόηη ε αιπζίδα έρεη αλαπηύμεη ζεηξέο ηδησηηθήο εηηθέηαο, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αθξηβή ζε ζύγθξηζε κε ηα εθπησηηθά ζνύπεξ κάξθεη. Τν εμεηαδόκελν θαηάζηεκα (ζε ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή) έρεη ηελ θαιύηεξε πνηθηιία ζε ηπξηά, αιιαληηθά, θξέαηα θαη ιαραληθά θαη δίλεη έκθαζε ζηελ πνηθηιία θαη πνηόηεηα ζηα πξντόληα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ζε ζεηξέο πξντόλησλ δαραξνπιαζηηθήο θαη δηεζλνύο θνπδίλαο (θηλέδηθεο, κεμηθάληθεο θιπ). Κάπνηα κέιε ηεο νκάδαο έζημαλ ην δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζέζεσλ πνπ δηαζέηεη ην ππόγεην πάξθηλγθ ηνπ θαηαζηήκαηνο (κε απνηέιεζκα ζηηο ώξεο αηρκήο λα κελ κπνξνύλ λα ζηαζκεύζνπλ θνληά ζην θαηάζηεκα). Πάλησο, νη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο έθαλαλ ιόγν γηα πνιύ ζύληνκνπο ξπζκνύο εμππεξέηεζεο ζηα ηακεία (θαλνληθά θαη express), γηα πνιύ ηθαλνπνηεηηθό πξόγξακκα αληακνηβήο κέζσ ηεο θάξηαο ΑΒ (πνπ ηνπο 4

5 ρνξεγεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δσξν-επηηαγέο), γηα πνιύ εμππεξεηηθή δηάηαμε ησλ πξντόλησλ κέζα ζην ρώξν, γηα ππνδεηγκαηηθή θαζαξηόηεηα θαη γηα επγέλεηα θαη πξνζπκία ηνπ πξνζσπηθνύ. Σπκπεξαζκαηηθά, ε παξαπάλσ πνηνηηθή έξεπλα ζπλέβαιε ζηελ αλίρλεπζε, αλαγλώξηζε θαη δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηεο νκάδαο απέλαληη ζηα ζνύπεξ κάξθεη γεληθόηεξα θαη ζην ΑΒ ηεο πεξηνρήο Εσγξάθνπ εηδηθόηεξα. Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ έγηλε πνηνηηθά θαη όρη κε ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κία πνζνηηθή κέηξεζε ησλ ηάζεσλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη απόςεσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ, ζα δηεμαρζεί κία έξεπλα κάξθεηηλγθ κε ηε ρνξήγεζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ. Δπιλογή δείγμαηορ (πληθςζμόρ και μέθοδορ δειγμαηολητίαρ) για έπεςνα μάπκεηινγκ Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη θαηαξρήλ λα πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκό ηνπ πιεζπζκνύ από ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε άληιεζε πιεξνθνξηώλ. Ο πιεζπζκόο ηνπ δείγκαηνο ζα απνηειείηαη από θαηνίθνπο ή εξγαδόκελνπο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Εσγξάθνπ, δεδνκέλνπ όηη αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάιπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην ζνύπεξ κάξθεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ πιεζπζκνύ είλαη πεξηνξηζηηθή κε ειηθηαθά θξηηήξηα, όπσο θαη θξηηήξηα νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Σύκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο, ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απνηειείηαη από πνιινύο θνηηεηέο (ιόγσ ηεο εγγύηεηαο κε παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο), από ειηθησκέλνπο θαη νηθνγέλεηεο. Τν δείγκα ηνπ πιεζπζκνύ ζα είλαη αλάινγν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε ππνπιεζπζκνύ ζην ζύλνιν ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δείγκα ζα επηιέγνληαη ηπραία από ηνπο επηκέξνπο ππν-πιεζπζκνύο, ζπλζέηνληαο έηζη κία ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία. Ζ κέζνδνο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο νδεγεί ζε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ζε ζύγθξηζε κε ίζνπ κεγέζνπο δείγκα πνπ επηιέγεηαη ηειείσο ηπραία. 2 2 Κνπξεκέλνο Α., Marketing II, Τόκνο Γ, Έξεπλα Αγνξάο, Πάηξα, 2001, ζει

6 Δπυηημαηολόγιο [Πποζοσή!: Τν παξόλ απεπζύλεηαη ζην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαηά θύξην ιόγν ηηο αγνξέο ζε ηξόθηκα/ πνηά θαη απνξξππαληηθά είδε ζπηηηνύ] [1]. Να θαηαλείκεηε 100 βαζκνύο ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο, αλάινγα κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ επηινγή ελόο ζνύπεξ κάξθεη: Διθπζηηθόηεηα πξνζθνξώλ... Δπθνιία πξόζβαζεο... Γηαξξύζκηζε θαηαζηήκαηνο... Δμππεξέηεζε πξνζσπηθνύ... Αηκόζθαηξα θαηαζηήκαηνο... Πνηόηεηα πξντόλησλ... Πνηθηιία πξντόλησλ... Τηκέο... Σύλνιν: 100 [2]. Παξαθαινύκε λα αμηνινγήζεηε ην θαηάζηεκα ΑΒ Βαζηιόπνπινο πεξηνρήο Εσγξάθνπ σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο αξλεηηθνύο αξηζκνύο γηα ηηο ηδηόηεηεο πνπ αμηνινγείηε αξλεηηθά θαη ηνπο ζεηηθνύο αξηζκνύο γηα ηηο ηδηόηεηεο πνπ αμηνινγείηε ζεηηθά: Τηκέο νκνεηδώλ πξντόλησλ ζε ζρέζε κε αληαγσληζκό Πνηθηιία πξντόλησλ Πνηόηεηα πξντόλησλ Γηαξξύζκηζε θαηαζηήκαηνο 6

7 Δύξεζε πξντόλησλ πνπ έρεηε πξναπνθαζίζεη λα αγνξάζεηε Διθπζηηθόηεηα πξνζθνξώλ ηνπ θαηαζηήκαηνο Δπθνιία πξόζβαζεο Άλεζε κέζα ζην θαηάζηεκα (ύπαξμε αζαλζέξ, άλεζε δηαδξόκσλ θιπ.) [3]. Δίζηε επραξηζηεκέλνο/ ε από ην πξνζσπηθό ηνπ παξαπάλσ θαηαζηήκαηνο; Δίκαη από άιινπο επραξηζηεκέλνο/ε θαη από άιινπο όρη Δίκαη πνιύ επραξηζηεκέλνο/ε από όινπο Γελ είκαη επραξηζηεκέλνο/ε Γελ μέξσ/ δελ απαληώ [4]. Παξαθαινύκε λα αμηνινγήζεηε ηηο παξαθάησ δειώζεηο: «Δίκαη απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνο/ ε από ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο ηεο πεξηνρήο Εσγξάθνπ» Γηαθσλώ Ούηε Σπκθσλώ Σπκθσλώ Πνιύ Λίγν Ούηε Γηαθσλώ Λίγν Πνιύ «Δίκαη πεξηζζόηεξν/ ην ίδην ηθαλνπνηεκέλνο/ε από αληαγσληζηηθό θαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο» Γηαθσλώ Ούηε Σπκθσλώ Σπκθσλώ Πνιύ Λίγν Ούηε Γηαθσλώ Λίγν Πνιύ [5]. Πνην λνκίδεηε όηη είλαη ην βαζηθό κεηνλέθηεκα ηνπ θαηαζηήκαηνο: (α) Πνηόηεηα ζπιινγήο πξντόλησλ (β) Δμππεξέηεζε πξνζσπηθνύ κέζα ζην θαηάζηεκα 7

8 (γ) Γπζθνιία πξόζβαζεο/ εύξεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο (δ) Άιιν: [6]. Σε πεξίπησζε πνπ ην ΑΒ Βαζηιόπνπινο Εσγξάθνπ δελ είλαη ην κνλαδηθό θαηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγνξώλ ζαο παξαθαινύκε λα αμηνινγήζεηε ην ΑΒ Βαζηιόπνπινο (κε 1) θαη άιιν έλα θαηάζηεκα πξνηίκεζήο ζαο (2) σο πξνο ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Σεκείσζε: Αλ δελ έρεηε επαξθή δεδνκέλα γηα λα δηαηππώζεηε άπνςε γηα θάπνην από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, αλαθνξηθά κε έλα ή θαη ηα δύν ζνύπεξ κάξθεη παξαθαινύκε λα κελ ζεκεηώζεηε ηίπνηε) : Μεγάιε Πνηθηιία Πξντόλησλ _ Πεξηνξηζκέλε Πνηθηιία Πξντόλησλ Υςειέο ηηκέο _ Φακειέο Τηκέο Δύθνιε πξόζβαζε _ Γύζθνιε πξόζβαζε Διθπζηηθά πξνγξάκκαηα αληακνηβήο πειαηώλ Με ειθπζηηθά πξνγξάκκαηα _ αληακνηβήο πειαηώλ Υςειή εμππεξέηεζε _ Φακειή Δμππεξέηεζε Διθπζηηθά πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο _ Με ειθπζηηθά πξντόληα ηδ. εηηθέηαο Δύξεζε πξντόλησλ πνπ έρνπλ Αδπλακία εύξεζεο πξντόλησλ πνπ πξναπνθαζηζηεί πξνο αγνξά _ έρνπλ πξναπνθαζηζηεί πξνο αγνξά [7]. Καηά ηε γλώκε ζαο, πνην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν κέηξν πνπ πξέπεη λα ιάβεη ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα γηα ηελ αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηνπ; 8

9 [8]. Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηελ ειηθία ζαο: Α) Β) Γ) Γ) Δ) Ε) 65 θαη άλσ [9]. Παξαθαινύκε λα πξνζδηνξίζεηε ην θύιν ζαο: Άλδξαο Γπλαίθα [10]. Παξαθαινύκε λα πξνζδηνξίζεηε ην κεληαίν κηθηό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζαο: Α) κεδέλ Β) έσο Γ) από έσο Γ) από έσο Δ) πάλσ από Δςσαπιζηούμε πολύ για ηη ζςμμεηοσή ζαρ! 9

10 Αξιολόγηζη αποηελεζμάηυν έπεςναρ Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κάξθεηηλγθ βαζηδόκελνη ζε 15 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιόγηα. [Δπώηηζη 1]: Ζ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε είλαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο όινπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηόηη, θαηαηάζζεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ επηινγή ελόο ζνύπεξ κάξθεη (βι. Σρήκα πνπ αθνινπζεί). Σρήκα 1:Κξηηήξηα επηινγήο ζνύπεξ κάξθεη 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 22,80% 17,50% 12,80% 11,90% 11,70% 8,90% 7,30% 7% 1 πνηόηεηα πξόζβαζε πνηθηιία ηηκέο πξνζσπηθό δηαξξύζκηζε πξνζθνξέο αηκόζθαηξα Από ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαζίζηαηαη ζαθέο όηη από ηα νθηώ βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ελόο ζνύπεξ κάξθεη πξνηηκώληαη θαηά ζεηξά πξνηίκεζεο ε πνηόηεηα (22,8%), ε πξόζβαζε (17,5%), ε πνηθηιία πξντόλησλ (12,8%), νη ηηκέο (11,9%), ην πξνζσπηθό (11,7%), ε δηαξξύζκηζε (8,9%), νη πξνζθνξέο (7,3%) θαη ηέινο, ε αηκόζθαηξα (7%). Δληύπσζε πξνθαιεί ε εκθάληζε ηνπ παξάγνληα ηηκέο ζηελ ηέηαξηε ζέζε (θαη όρη πςειόηεξα) θαη ε κεγάιε ζπνπδαηόηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνηόηεηα, επθνιία πξόζβαζεο θαη πνηθηιία εκπνξεπκάησλ. Δίλαη πξνθαλέο, όηη ηα παξαπάλσ επξήκαηα πξέπεη λα αμηνινγεζνύλ ηδηαίηεξα από ηνπο ππεύζπλνπο κάξθεηηλγθ ηνπ ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο, ώζηε λα εληνπηζζνύλ ηπρόλ αδπλακίεο ζηνπο παξάγνληεο απμεκέλεο ζπνπδαηόηεηαο. [Δπώηηζη 2]: Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δίλεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην εμεηαδόκελν ζνύπεξ κάξθεη: 10

11 Πίλαθαο 1: Αμηνιόγεζε ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο Εσγξάθνπ Σιμέρ 0% 6,7% 40% 33,3% 20% 0% Ποικιλία 60% 20% 6,7% 13,3% 0% 0% Ποιόηηηα 40% 26,7% 20% 13,3% 0% 0% Γιαππύθμιζη 13,3% 20% 40% 13,3% 13,3% 0% Δύπεζη 86,7% 13,3% 0% 0% 0% 0% Πποζθοπέρ 0% 13,3% 26,7% 20% 26,7% 13,3% Ππόζβαζη 20% 26,7% 6,7% 13,3% 26,7% 6,6% Άνεζη 20% 40% 20% 13,3% 6,7% 0% Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη ην εμεηαδόκελν ζνύπεξ κάξθεη ζπγθεληξώλεη πνιύ πςειέο αμηνινγήζεηο ζηελ πνηθηιία θαη πνηόηεηα ηεο ζπιινγήο ησλ πξντόλησλ ηνπ, θαζώο θαη ζηελ εύξεζε ησλ πξντόλησλ πνπ έρνπλ πξναπνθαζηζηεί πξνο αγνξά. Αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα ηηκέο ε πςειόηεξε βαζκνινγία ζπγθεληξώλεηαη ζηνπο βαζκνύο +1 θαη -1 ππνδειώλνληαο νπζηαζηηθά όηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ίδησλ επώλπκσλ πξντόλησλ ζηηο δηάθνξεο αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ. Οη παξάγνληεο πξνζθνξέο θαη επθνιία πξόζβαζεο ζπγθεληξώλνπλ θάπνηα δπζαξέζθεηα από πιεπξάο ησλ εξσηεζέλησλ, όπσο πξνθύπηεη από ηηο ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο. [Δπώηηζη 3]: Ωο πξνο ην δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο από ην πξνζσπηθό ηνπ θαηαζηήκαηνο ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ όηη είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνη, ην 13,3% είλαη από άιινπο επραξηζηεκέλν θαη από άιινπο όρη θαη έλα άηνκν (6,7%) απάληεζε όηη δελ μέξεη /δελ απαληά. Σπλεπώο, ζπλνιηθά ε ζπκπεξηθνξά θαη εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ απνηειεί πεγή κεγάιεο ηθαλνπνίεζεο από πιεπξάο ησλ εξσηεζέλησλ. [Δπώηηζη 4]: Με ηε βνήζεηα δύν θιηκάθσλ Λίθεξη επηρεηξήζεθε ε απεπζείαο εμαγσγή ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ εξσηεζέλησλ από ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα. To 26,7% ζπκθσλεί πνιύ όηη είλαη απόιπηα ηθαλνπνηεκέλν από ην θαηάζηεκα, ην 46,7% ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ ελ ιόγσ δήισζε, ην 13,3% νύηε ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί θαη άιιν έλα 13,3% (2 άηνκα) δηαθσλεί ιίγν. Ωο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ηεο δήισζεο «Δίκαη πεξηζζόηεξν/ ην ίδην ηθαλνπνηεκέλνο/ ε από αληαγσληζηηθό θαηάζηεκα ηεο πεξηνρήο» ην 13,3% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιύ, ην 20% ζπκθσλεί ιίγν, ην 46,7% δηαθσλεί ιίγν θαη ην 20% δηαθσλεί πνιύ κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. 11

12 [Δπώηηζη 5]: Μέζσ ηεο παξνύζαο εξώηεζεο επηρεηξείηαη ν εληνπηζκόο ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ κεηνλεθηήκαηνο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Τξία άηνκα (20%) δελ ζπκπιήξσζαλ θαζόινπ ηε ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε, ην 60% δήισζε ηελ πξόζβαζε/ πάξθηλγθ, έλα άηνκν (6,7%) έθαλε ιόγν γηα κε ειθπζηηθέο πξνζθνξέο θη άιιν έλα (6,7%) γηα έιιεηςε άλεζεο κέζα ην θαηάζηεκα. [Δπώηηζη 6]: Ζ παξνύζα εξώηεζε απνηειεί νπζηαζηηθά κία ζύγθξηζε ηνπ ΑΒ Βαζηιόπνπινπ κε θάπνην άιιν θαηάζηεκα θύξηαο επηινγήο ησλ εξσηεζέλησλ. Αλαθνξηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ, ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα ζπγθέληξσζε θαιύηεξε βαζκνινγία θαη κε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο παξάγνληεο: (α) πνηθηιία ησλ πξντόλησλ, (β) εύξεζε πξντόλησλ πνπ έρνπλ πξναπνθαζηζηεί πξνο αγνξά, (γ) επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη (δ) πξνγξάκκαηα αληακνηβήο πειαηώλ. Με θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηηο ηηκέο ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ νη απαληήζεηο ζρεδόλ ηαπηίδνληαλ (κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ζε βάξνο ηνπ Βαζηιόπνπινπ), θαη κε θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηελ ειθπζηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ην εμεηαδόκελν θαηάζηεκα πζηεξεί ειάρηζηα έλαληη ηνπ αληαγσληζηηθνύ. [Δπώηηζη 7]: Σηελ αλνηθηή εξώηεζε «πνην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν κέηξν πνπ πξέπεη λα ιάβεη ην ελ ιόγσ θαηάζηεκα γηα ηελ αύμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηνπ» ην δείγκα επαλέξρεηαη ζηα δεηήκαηα ησλ πεξηζζόηεξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ησλ ειθπζηηθόηεξσλ πξνζθνξώλ. Έλα εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε κία ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε «λα ζπγθιίλνπλ νη ηηκέο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πεξηζζόηεξν κε ηα αληίζηνηρα ησλ εθπησηηθώλ ζνύπεξ κάξθεη». [Δπώηηζη 8]: Απηή ε εξώηεζε, όπσο θαη νη επόκελεο πνπ αθνινπζνύλ, ζηνρεύνπλ ζηελ άληιεζε πεξηζζόηεξσλ ζηνηρείσλ γηα ην δείγκα. Γηα ηελ παξνύζα εξώηεζε, όπσο θαη γηα ηηο επόκελεο θαηαθύγακε θπξίσο ζηνλ ηύπν ησλ θιεηζηώλ εξσηήζεσλ πνιιαπιώλ επηινγώλ, δεδνκέλνπ όηη από ηελ εκπεηξία καο από άιια εξσηεκαηνιόγηα πξνθύπηεη όηη νη θιεηζηέο εξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ γηα ηελ άληιεζε πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ επηιέγνληαη ζπρλόηεξα, δηόηη έηζη νκαδνπνηνύκε θαιύηεξα, εηζάγνπκε ζηνλ ππνινγηζηή επθνιόηεξα ηα δεδνκέλα θη επεμεξγαδόκαζηε ζσζηόηεξα ηα απνηειέζκαηα. Από ηνπο 15 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έρνπκε ηελ εμήο ειηθηαθή δηάξζξσζε: 1. [18 έσο 24 εηώλ] : 20% 12

13 2. [25 έσο 34 εηώλ] : 26,7% 3. [35 έσο 44 εηώλ] : 20% 4. [45 έσο 54 εηώλ] : 6,7% 5. [55 έσο 64 εηώλ] :26,6% 6. [65 εηώλ θαη άλσ]: 0% [Δπώηηζη 9]: Όπσο είλαη αλακελόκελν, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη από γπλαίθεο (73,3%) θαη ην ππόινηπν 26,7% από άλδξεο. [Δπώηηζη 10] : Τν κεληαίν κηθηό εηζόδεκα ηνπ δείγκαηνο θαηαλέκεηαη σο αθνινύζσο: (α) έσο 1000 : 33,3% (β) από έσο 2.000: 26,7% (γ) από έσο 4.000: 40% Από ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο παξαηεξνύκε όηη ην δείγκα θαιύπηεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο ειηθηαθέο θαη εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο, γεγνλόο πνπ αμηνινγείηαη πνιύ ζεηηθά γηα ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνινπζνύλ. ςμπεπάζμαηα 3 Τν κέγεζνο ηνπ νξγαλσκέλνπ ιηαλεκπνξίνπ είλαη πεξίπνπ 7,5 δηο. Ο θιάδνο είλαη πνιύ αληαγσληζηηθόο κε έληνλεο κεηαβνιέο, ηείλνληαο πξνο πεξαηηέξσ ζπγθέληξσζε. Ζ ΑΒ Βαζηιόπνπινο θαηέρεη κεξίδην αγνξάο 15,5% θαη θαηαιακβάλεη ηε δεύηεξε ζέζε (κε ζηνηρεία ηεο AC Nielsen Μάηνο 2005). Ζ εηαηξία ΑΒ έρεη δηαθξηζεί επαλεηιεκκέλα γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηηο θαηλνηνκίεο ηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ηα έηε 2002,2003 θαη 2004 ε ΑΒ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο 20 επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο κε ηελ θαιύηεξε θήκε, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Tradelink Reputation Management. Ζ εηαηξία πξνζπαζεί ζπλερώο λα αμηνπνηεί ηα λέα δεδνκέλα θαη λα εκπινπηίδεη ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Ζ πνηόηεηα, ε πνηθηιία, ε εμππεξέηεζε, ε εζηίαζε ζηα θξέζθα πξντόληα, ε επέλδπζε ζηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο, νη άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο, βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη νη θαηλνηόκεο εθαξκνγέο ζην ιηαληθό εκπόξην ηξνθίκσλ απνηεινύλ ηα ηζρπξά ηεο όπια θαη ηα ζεκεία ζηα νπνία επηδηώθεη θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα επηδηώθεη ηε δηαθνξνπνίεζε. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία επηβεβαηώλνληαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο δηελεξγεζείζαο έξεπλαο αγνξάο: ην θαηάζηεκα ΑΒ Βαζηιόπνπινο Εσγξάθνπ αμηνινγείηαη πνιύ ζεηηθά σο πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηνπ, ηελ πνηθηιία, ηνλ άκεζν αλεθνδηαζκό ησλ ξαθηώλ (ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ειιείςεηο) θαη ηα πξνγξάκκαηα αληακνηβήο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 3 Τα ζηνηρεία γηα ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο πξνέξρνληαη από ηελ ηζηνζειίδα 13

14 Από ηελ άιιε πιεπξά, ρξήδνπλ βειηίσζεο νη δηαηηζέκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο (ηδηαίηεξα ζε ώξεο αηρκήο) θαη ηα παθέηα πξνζθνξώλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε πεξηνδηθή βάζε ην θαηάζηεκα. Θεσξνύκε όηη ην δήηεκα ηεο ζηάζκεπζεο κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο ππαιιήινπ πνπ ζα ειέγρεη εάλ ν ρώξνο ππόγεηαο ζηάζκεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά από πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο (δεδνκέλνπ όηη έρεη παξαηεξεζεί όηη κε πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο). Τν δήηεκα ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα εμεηαζηεί όρη κόλν σο πξνο ην πεξηερόκελν αιιά θαη σο πξνο ηνλ ηξόπν πξνβνιήο θαη πξνώζεζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη πέξα από ην θπιιάδην πνπ δηαηίζεηαη ζην θαηάζηεκα, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ελέξγεηεο πξνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ κέζα από ηα θύξηα θαλάιηα δηαθήκηζεο όπσο ε ηειεόξαζε, ην ξαδηόθσλν θαη ηα έληππα κέζα, θαηά ην παξάδεηγκα ελόο βαζηθνύ αληαγσληζηή (Carrefour). Τέινο, πξνηείλεηαη λα επαλεμεηαζηεί ε θαζαξόηεηα θαη ε δηάηαμε ηνπ ζνύπεξ κάξθεη, ώζηε νη πειάηεο λα εληνπίδνπλ κε επθνιία ηα πξντόληα πνπ ςάρλνπλ θαη λα έρνπλ ην αίζζεκα ηνπ ειέγρνπ, δεδνκέλνπ όηη ην δήηεκα ηεο δηαξξύζκηζεο θαη ηεο άλεζεο ζπγθεληξώλεη ιηγόηεξν ζεηηθέο αμηνινγήζεηο. Θεσξνύκε πσο ε ζεηηθή αληαπόθξηζε ηνπ κηθξνύ δείγκαηνο (κόιηο 15 άηνκα) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνζπάζεηα ζσζηήο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο, νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηνπ ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο θαη ππέδεημε ηηο ζσζηέο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ώζηε ε επηρείξεζε λα πξνζειθύζεη πεξηζζόηεξνπο πειάηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο ήδε ελεξγνύο. 14

15 Βιβλιογπαθία 1. Κνπξεκέλνο Α., Marketing II, Τόκνο Γ, Έξεπλα Αγνξάο, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, Ιζηοζελίδες: 15

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα