Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτισμού στους χώρους παρουσίασης της ψηφιακής έκθεσης EL GRECO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτισμού στους χώρους παρουσίασης της ψηφιακής έκθεσης EL GRECO"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Μακρή Τηλέφωνα : , , , Γραφεία :Άλσος Ελληνικού Στρατού, Αθήνα Τ.Κ Fax : Αθήνα 31/10/2014 Αριθ. Πρωτ ΠΡΟΣ : Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση φωτισμού στους χώρους παρουσίασης της ψηφιακής έκθεσης EL GRECO Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του Ν. 1079/80 (ΦΕΚ 239/τ.Α/ ) «Περί Οργανισμού και Λειτουργίας της ΕΠΜΑΣ 2. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) ορίζονται θέματα περί του ΔημόσιουΛογιστικού, του Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις. 3. Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α / «Περί προμηθειών δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4. του Ν.Δ. 496/76 «Περί λογιστικού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των αντίστοιχων τροποποιήσεων» 5. Την παράγραφο 1 η απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β' ) του 6. Υπουργού Οικονομικών αναπροσάρμοσε τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α '), για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν, προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων 7. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α '/ ) προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/τ.Α/ ) «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ)» 9. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΜΑΣ κατά τη συνεδρίαση της 6 ης Ιουνίου του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α /194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 11. την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/45911/5974/5082/263/ (ΑΔΑ:ΒΙΥΗΚ-Τ7Κ) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί διορισμού των μελών του Δ.Σ. της ΕΠΜΑΣ, με τριετή θητεία 12. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΜΑΣ, κατά τη συνεδρίαση της 18 ης Ιουνίου 2014 περί συγκρότησης σε σώμα και εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ της ΕΠΜΑΣ.

2 13. την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΜΑΣ, κατά τη συνεδρίαση της 21 ης Οκτωβρίου 2014 περί έγκρισης εγκατάστασης φωτισμού στους εκθεσιακούς χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης, για την παρουσίαση της ψηφιακής έκθεσης «EL GRECO» συνολικής δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 14. την ΣΑΕ 014 του ΠΔΕ 2014 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο με ενάριθμο κωδικό 2014ΣΕ Αποφασίζουμε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και εγκατάσταση φωτισμού για την εγκατάσταση φωτισμού στους εκθεσιακούς χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης για την παρουσίαση της ψηφιακής έκθεσης «EL GRECO» κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά μέχρι του ποσού των ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/11/2014, ημέρα Τρίτη και 14:00 π.μ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ για το ποσό των ,00, του οικονομικού έτους Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Οι Τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού περιγράφονται στο Παράρτημα. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» και το άλλο «Αντίτυπο», όπου το «πρωτότυπο» θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρείς επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, σύμφωνα με το Παράρτημα. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου. Οι παραπάνω φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για την εγκατάσταση φωτισμού στους εκθεσιακούς χώρους της Εθνικής Πινακοθήκης για την παρουσίαση της ψηφιακής έκθεσης «EL GRECO»«, και τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά : Έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι: Είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α) Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. β) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία : α) η τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α., β) η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. υπερβαίνει την Προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, τα έξοδα μεταφοράς ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με άνοιγμα των «Τεχνικών προσφορών». Εφόσον οι Τεχνικές προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν τεθεί, θα συνεχίσει η διαδικασία με την αποσφράγιση των «Οικονομικών προσφορών». Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει εφάπαξ το αργότερο εντός (10) δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, στη διεύθυνση: Άλσος Ελληνικού Στρατού Αθήνα Τ.Κ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 18/11/2014, ημέρα Τρίτη και 14:00 π.μ. στα γραφεία της ΕΠΜΑΣ, Άλσος Ελληνικού Στρατού Αθήνα Τ.Κ Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν. Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 150 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Για περαιτέρω πληροφορίες για τα υπό προμήθεια είδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : (Μ.Μακρή) Η Διευθύντρια Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά τον φωτισμό στις ξύλινες οροφές, στο Β κτίριο της Εθνικής Γλυπτοθήκης, που βρίσκεται στο Άλσος Ελληνικού Στρατού στο Γουδί. Προβλέπεται ο φωτισμός να γίνει από τα τέσσερα γραμμικά φωτιστικά γενικού φωτισμού που υπάρχουν ήδη. Στην επάνω πλευρά τους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο προφίλ αλουμινίου σε σχήμα V. Μέσα σε αυτό θα τοποθετηθεί προφίλ αλουμινίου με ταινία led. Για παροχές τροφοδοσίας θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες καλωδιώσεις που είναι σε αναμονή. Ο δε χειρισμός θα γίνεται από διακόπτες που θα τοποθετηθούν στο κτίριο. Β Κτίριο Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τέσσερις σειρές φωτιστικών φθορισμού γενικού φωτισμού, με τοποθετημένο στην επάνω πλευρά προφίλ αλουμινίου σε σχήμα V. Η κάθε σειρά, από τις τέσσερις, είναι 30m σε μήκος. Μέσα στο προφίλ αυτό θα τοποθετηθεί προφίλ αλουμινίου με προστατευτικό κάλυμμα από Plexiglas, όπου μέσα σε αυτό πρόκειται να τοποθετηθεί η ταινία led. Τροφοδοτικά πρόκειται να τοποθετηθούν στον τοίχο του κτιρίου, στην άκρη της κάθε σειράς και όχι πάνω στο προφίλ αλουμινίου. Τα τροφοδοτικά θα είναι τουλάχιστον τις διπλάσιας ισχύος από την κάθε πεντάμετρη (5m) ταινία Led. Καλώδια ανεξάρτητα διατομής 2x1,5mm 2 πρόκειται να τοποθετηθούν από κάθε τροφοδοτικό προς στην αντίστοιχη πεντάμετρη (5m) ταινία Led. Το κάθε κύκλωμα θα ασφαλίζεται με αυτόματη ασφάλεια 10Α τύπου Β και θα υπάρχει προστασία από Δ.Δ.Ε 30mA. Τεχνική περιγραφή ταινίας LED Πρόκειται για προϊόν κατάλληλο για γραμμικό φωτισμό σε λευκά μονοχρωματικά LEDs, κατασκευασμένα από λευκό εύκαμπτο κύκλωμα, επικαλυμμένο με στρώμα σιλικόνης. Η σιλικόνη θα παρέχει προστασία βαθμού IP20 ως εκ τούτου, το υλικό θα χρησιμοποιεί σε εσωτερικούς χώρους. Οι ταινίες θα είναι 5m μήκους. Το πίσω μέρος του κυκλώματος επικαλύπτεται με αυτοκόλλητη ταινία για γρήγορη εγκατάσταση. Η ταινία μπορεί να κοπεί σε απόσταση από κέντρο σε κέντρο των 100 mm (ελάχιστο 6 LEDs). Χαρακτηριστικά Led: Λευκού χρώματος, 3000K, 60 LEDs / m, δέσμη 120, συνολική ισχύς 74W, παροχή 24V. Ανώτατο όριο συνδέσεων σε σειρά 2 ταινίες. Χαρακτηριστικά του προϊόντος Φωτεινή ροή [Lm]: 282

5 Φωτεινή ροή σε ή επάνω από γωνία 90 [Lm]: 6,16 Συνολική ισχύς [W]: 3,7 Απόδοση φωτεινής ροής [Lm / W]: 76,22 Απώλειες [W]: 0 Ονομαστική ισχύς [W]: 3,7 Θερμοκρασία χρώματος [K]: 3000 Ονομαστική φωτεινή ροή [Lm]: 282 Γωνία δέσμης [ ]: 120 Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI: 90 Αναλογία εξόδου φωτεινότητας (L.O.R) [%]: 100 Mac Adam step: 3 Συμμόρφωση με το πρότυπο και τους σχετικούς Κανονισμούς: EN Τεχνική περιγραφή τροφοδοτικών Πρόκειται για προϊόν κατάλληλο για εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δυνατότητα αυξομείωσης έντασης με ροοστάτη. Πλεονεκτήματα Πολύ υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας Ευρείας χρήσης λόγω ισχύος μέχρι 240 W Σταθερή φωτεινή ροή για πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες λόγω ειδικού συστήματος τροφοδοσίας. Τεχνικά χαρακτηριστικά Βαθμός προστασίας: IP67 Ισχύς [W]: 240 Τάση εισόδου[v]: Συχνότητα [Hz]: Τάση εξόδου [V]: 24 Ονομαστική τάση [V]: Ονομαστικό ρεύμα [Α]: 1,10 Απώλειες[W]: 18W Συντελεστής ισχύος λ: 0.90/0.95 Αποδοτικότητα : 93% Ρεύμα εισροής [Α]: 70 Χρόνος λειτουργίας [h]: Συμμόρφωση με τα κάτωθι πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς: IEC / IEC / IEC 62384/ CISPR 15/ / IEC / IEC CE / CB / C-Tick

6 Παρατηρήσεις προδιαγραφής: Σαν εγγύηση τόσο σε ότι αφορά την ταινία Led όσο και τα τροφοδοτικά, θα πρέπει να ορίζονται τα 2 έτη για βλάβες ή παραλείψεις που οφείλονται στον κατασκευαστή. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι καινούργια, πιστοποιημένα, διεθνούς κατασκευής και θα πρέπει επίσης να προσκομιστούν από τον κατασκευαστή, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των υλικών με τα Διεθνή Πρότυπα (CE, RoHS κλπ). Η προδιαγραφή θα πρέπει να αφορά την προμήθεια των υλικών και την παράδοσή τους στο χώρο του έργου, καθώς και την εργασία αποξήλωσης και απομάκρυνσης εκτός των κτιρίων του Άλσους Ελληνικού Στρατού, όλων των παλιών λαμπτήρων ψυχράς καθόδου και των μετασχηματιστών που βρίσκονται στους τοίχους, όπου στη θέση τους θα τοποθετηθεί η ταινία Led και τα τροφοδοτικά. Το συνεργείο που θα αναλάβει τις εργασίες θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο με ISO Αν προκληθεί καθυστέρηση των εργασιών που θα οφείλεται στον εργολάβο, τότε αυτός δεν δικαιούται την αναθεώρηση τιμών και ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο από την εργολαβία και να αναθέσει σ άλλον εργολάβο τη συνέχιση του έργου. Στις συμφωνηθείσες τιμές με τον εργολάβο για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων και η αμοιβή ολόκληρου του προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται με την ευθύνη του εργολάβου, μαζί με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω συμβάσεις εργασίας είτε αυτές υφίστανται, είτε πρόκειται να θεσπισθούν στο μέλλον, (π.χ επιδόματα, δώρα, υπερωριακή απασχόληση, υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ή κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή φορέα,.)

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Μ. Διαμαντοπούλου Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 31-8-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 229420/5580 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696435 2013-11-01

13PROC001696435 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 1-11-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 419868(13845) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001700387 2013-11-05

13PROC001700387 2013-11-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 04 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 417083/13748 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062126 2015-09-18

15PROC003062126 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 08:39:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΦΣ7ΛΛ-Χ00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461010 2014-12-09

14PROC002461010 2014-12-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002591377 2015-02-20

15PROC002591377 2015-02-20 Α Α: ΨΚΘ0465ΦΘ3-ΩΗΖ Ηµ/νία: 20/02/2015 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452 Ηµ/νία: 20/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.20 19:20:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΚΘ0465ΦΘ3-ΩΗΖ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/43819/24015/1452

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065575 2015-09-18

15PROC003065575 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001656942 2013-10-09

13PROC001656942 2013-10-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μικρασιατών 81 «Κτίριο Σπίρερ» Πληροφορίες : κ. ΜΑΪΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659623 2015-03-23

15PROC002659623 2015-03-23 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ TEΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ TEΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ TEΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΙΘ. 43/15 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EURO : 73.615,50 ( με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2011» αρ. μελ. 1017/2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 157.791,23 με ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Π.: 1106/13-03-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Καθαρισμός των γραφείων του Νομικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ηράκλειο, 25-07-2014 Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Τσιπλοστεφανάκης Εμμανουήλ, Τμηματάρχης Διαχείρισης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003068821 2015-09-21

15PROC003068821 2015-09-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης 52100 Καστοριά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα