ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ. Μνλ. Mεηξ ΟΜΑΓΑ Α :ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ. Μνλ. Mεηξ. 1 2 3 4 5 6 1. ΟΜΑΓΑ Α :ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α. Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ Α. 2013Δ ΔΠΑ-ΔΠΠΔΡΑΑ-ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ & ΔΘΝΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ (ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΥΩΡΩΝ) 4,250, (Με αναθεώρηση και ΦΠΑ) ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΑΑ Δίδνο Δξγαζηώλ Μνλ. Mεηξ. A.T. Κσδηθόο Άξζξνπ Πνζόηεηα ΟΜΑΓΑ Α :ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 1 Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε, εδαθώλ γαησδώλ θαη εκηβξαρσδώλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλώλ, κεηά ησλ απνμειώζεσλ αζθαιηνηαπήησλ, ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο, πιαθνζηξώζεσλ, δαπέδσλ από ζθπξόδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θιπ. m ΟΓΟ Ν\Α Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ m ΟΗΚ Β\ Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηώδεο - εκηβξαρώδεο m ΟΓΟ A\Α Καζαίξεζε θηηζκάησλ κε θέξνληα ζηνηρεία από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα γηα ύςνο έσο θαη 4,0 m m ΟΓΟ A\Α Καζαίξεζε νιόζσκσλ πεξηθξάμεσλ m 1.05 ΟΓΟ A\Α Καζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ m ΟΓΟ A\Α Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο m ΟΓΟ A\Γ ΟΜΑΓΑ Β :ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ, ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ-ΚΡΑΠΔΓΑ-ΔΠΗΣΡΩΔΗ 8 Γαξκπηιόδεκα ησλ 250 kg ηζηκέληνπ δηά ιηζνζπληξίκκαηνο (γαξκπίιη) δηαζηάζεσλ 0,4 έσο 1 cm θαη πξνζζήθε έγρξσκσλ ςεθίδσλ καξκάξνπ ζε πνζνζηό 30% ηεο ζύλζεζήο ηνπ. m ΟΗΚ Ν\ Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20 κε 25% ιεπθό ηζηκέλην ζηελ ζύλζεζή ηνπ, κε ηελ δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο. m ΟΗΚ B

2 10 Καηαζθεπή ηνίρσλ από ιηζνδνκή, από ηνπηθή ζρηζηνιηζηθή αθαλόληζηε πέηξα, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. m ΟΗΚ Ν\ Δπηθάιπςε-δηακόξθσζε άλσ νξηδνληίνπ επηθάλεηαο ηνίρσλ μεξνιηζνδνκήο ή ιηζνδνκήο, κε ηνπηθή ζρηζηνιηζηθή νξζνγσληζκέλε πέηξα πιάηνπο 600 mm θαη πάρνπο 60 mm. m ΟΗΚ Ν\ Ξύιηλν δάπεδν εμσηεξηθώλ ρώξσλ επί ζθειεηνύ, ζε βάζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, θαηαζθεπαζκέλν από εκπνηηζκέλε μπιεία, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. m ΟΗΚ Ν\ Ξύιηλν θάζηζκα θαζηζηηθώλ επί ζθειεηνύ, ζε βάζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, θαηαζθεπαζκέλν από εκπνηηζκέλε μπιεία, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. m ΟΗΚ Ν\ ηδεξέληνο ζθειεηόο δηακόξθσζεο θαη ζηήξημεο πιαθώλ ππνδαπέδηνπ ζηληξηβαληνύ, από δηαηνκέο Σ 6 cm αλνμείδσηνπ ράιπβα AISI 316, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Γηακόξθσζε πέξαηνο-ζπλαξκνγήο, επηζηξώζεσλ θπβόιηζσλ, θεπεπηηθνύ ρώκαηνο, δηαρσξηζηηθώλ δσλώλ επηζηξώζεσλ, από δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ γσληαθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 100/100/15 mm. Γηακόξθσζε πέξαηνο -ζπλαξκνγήο, επηζηξώζεσλ γαξκπηινδέκαηνο θαη θεπεπηηθνύ ρώκαηνο, από δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ δηαζηάζεσλ 200/15 mm. Γηακόξθσζε πέξαηνο -ζπλαξκνγήο, βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο θαη θεπεπηηθνύ ρώκαηνο, από δηαηνκή κνξθνζηδήξνπ δηαζηάζεσλ 300/15 mm. Δπηζηξώζεηο δηα ρνλδξν-πιαθώλ ηνπηθήο πξνέιεπζεο νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ πιεπξάο cm θαη πάρνπο 4-5 cm, ηνπνζεηνπκέλσλ ζε ζέζε θαη δηάηαμε ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. kg 2.07 ΟΗΚ Ν\ m 2.08 ΟΗΚ Ν\ m 2.09 ΟΗΚ Ν\ m 2.10 ΟΗΚ Ν\ m ΟΗΚ Ν\ Α Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε αληηνιηζζεξέο πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 40Υ40 cm, κε εη δηθή δηακόξθσζε θαηάιιειε γηα όδεπζε, αιιαγή θαηεύζπλζεο θαη επηζήκαλζε θηλδύλνπ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο. Δπεμεξγαζία (ιείαλζε) επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή γαξκπηινδέκαηνο, κε κεραληθό ηξηβείν. Δπεμεξγαζία-δηακόξθσζε άλσ επηθαλείαο δαπέδσλ από έγρξσκν γαξκπηιόδεκα γηα ηε δεκηνπξγία επηκειεκέλεο αληηνιηζζεξήο επηθαλείαο. m ΟΗΚ Ν\ m ΟΗΚ Ν\ m ΟΗΚ Ν\ Γηάλνημε νπήο Φ 40 mm, κε εηδηθό θόπηε, ζηηο ρνλδξόπιαθεο ηνπηθήο πξνέιεπζεο νξζνγσληζκέλσλ δηαζηάζεσλ cm θαη πάρνπο 4-5 cm, ηνπ ππνδαπέδηνπ ζηληξηβαληνύ ζηηο ζέζεηο θαη ηελ δηάηαμε πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηεκ ΟΗΚ Ν\ Βειηίσζε ζεξκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε επίζηξσζε εγρξώκσλ θπβόιηζσλ, κε ηερλεηή παιαίσζε όςεο, πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά (cool materials), δηαζηάζεσλ200υ100υ60 mm, m ΟΗΚ Ν\ Καηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο επηθάλεηαο, από "ζηαζεξνπνηεκέλν ρώκα" ζπλνιηθνύ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 cm, από κίγκα αδξαλώλ κε πξόζκημε έγρξσκεο άκκνπ, κε θπζηθό πδξαπιηθό πνδνιαληθό πξόζκηθην κε ςπρξέο ηδηόηεηεο, ζε αλαινγία kg/m3. m ΟΗΚ Ν\

3 25 Καηαζθεπή βαηήο ρσκάηηλεο, από "ζηαζεξνπνηεκέλν ρώκα" ζπλνιηθνύ ζπκππθλσκέλνπ πά ρνπο 10 cm, από κίγκα αδξαλώλ κε θπζηθό πδξαπιηθό πνδνιαληθό πξόζκηθην κε ςπρξέο ηδηόηεηεο, ζε αλαινγία 120 kg/m3 m ΟΗΚ Ν\ Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ m ΟΗΚ Β\ Φξάγκαηα πδξαηκώλ από ζπλζεηηθά πιηθά κε θύιια πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 0,40 mm Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ. κε ζθπξόδεκα C12/15, άνπιν m ΟΗΚ Β\ m ΟΓΟ Β\Β Καηαζθεπή ηνίρσλ, πεδνδξνκίσλ γεθπξώλ, επέλδπζεο παζζαινζηνηρηώλ θιπ. από ζθπξόδεκα C16/20 m ΟΓΟ Β\Β Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500C Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, xαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C kg 2.23 ΟΓΟ Β\Β kg 2.24 ΟΓΟ Β\Β Γεσύθαζκα δηαρσξηζκνύ m ΟΓΟ Β\Β

4 3. ΟΜΑΓΑ Γ: ΑΦΑΛΔΗΑ-ΔΞΟΠΛΗΜΟ 33 Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνύ πάγθνπ κήθνπο 3,50 m από πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία από νπιηζκέλν εηδηθό ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C25/30 παξαγόκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε ην ζρέδην ΛΕ 17γ ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. ηεκ ΟΗΚ Ν\ Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνύ πάγθνπ κήθνπο 5,15 m από πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία από νπιηζκέλν εηδηθό ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C25/30 παξαγόκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε ην ζρέδην ΛΕ 17β ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. ηεκ ΟΗΚ Ν\ Πιήξεο θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνύ πάγθνπ κήθνπο 6,827 m από πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία από νπιηζκέλν εηδηθό ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C25/30 παξαγόκελα ζε δηαηνκέο θαη δηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε ην ζρέδην ΛΕ 17α ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. ηεκ ΟΗΚ Ν\ Οξζνζηάηεο (ζηύινο), πεξίθξαμεο από ράιπβα γαιβαληζκέλν πάρνπο 10 mm νξζνγσληθήο δηαηνκήο δηαζηάζεσλ 200Υ200 mm, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο θαη βακκέλνο, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. kg 3.04 ΟΓΟ Ν\Δ Μεηαιιηθέο δηαηνκέο δηακόξθσζεο πιαηζίσλ θαη επίζηεςεο πεξίθξαμεο, από γαιβαληζκέλεο θαη βακκέλεο ραιύβδηλεο δηαηνκέο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. kg 3.05 ΟΓΟ Ν\Δ Ξύιηλε πεξζίδα ηνπνζεηεκέλε ζε θάηλσκα πεξίθξαμεο από πιαληζκέλε μπιεία, εκπνηηζκέλε θαη βεξληθσκέλε, ύςνπο 3,90 m ζπλνιηθήο δηαηνκήο 200Υ50 mm, ηνπνζεηεκέλε ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. m 3.06 ΟΓΟ Ν\Δ Πεξίθξαμε από πεξαζηή εζράξα από δνκηθό ράιπβα ΔΝ 10025, γαιβαληζκέλα "ελ ζεξκώ" θαηά ISO 1461, m ΟΓΟ Ν\Δ Κηγθιηδώκαηα αζθαιείαο, απνηεινύκελα από νξζνζηάηεο από δύν γαιβαληζκέλεο ζηδεξέο δηαηνκέο θεθιηκέλεο γσληαθήο κνξθήο, ζηδεξέο ξάβδνπο θαη μύιηλεο ζαλίδεο ζην ελδηάκεζν θελό θαη μύιηλε θνππαζηή, κεηά ηνπ ρξσκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. m 3.08 ΟΓΟ Ν\Δ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπάξαο (εκπόδην ζηάζκεπζεο ηξνρνθόξσλ), δηαζηάζεσλ Φ 10 cm, ύςνπο 100 cm από ράιπβα,. ηεκ ΟΓΟ Ν\Δ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζπώκελεο κπάξαο (εκπόδην ζηάζκεπζεο ηξνρνθόξσλ κε δπλαηόηεηα αθαίξεζεο), δηαζηάζεσλ Φ 10 cm, ύςνπο 100 cm από ράιπβα, επί αηζάιηλεο βάζεο ηεκ ΟΓΟ Ν\Δ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο (stand) γηα ην ρώξν ζηάζκεπζεο θαη θύιαμεο πνδειάησλ, ηεκ ΟΓΟ Ν\Δ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θαζηζηηθώλ πάγθσλ ρσξίο πιάηε, από ζθπξόδεκα κε εληζρπκέλν ηζηκέλην θαη κεηαιιόηππν δηαζηάζεσλ 200Υ50 cm ύςνπο 45 cm ηεκ ΟΓΟ Ν\Δ20.4Α 20

5 45 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, θάδνπ απνξξηκκάησλ από ραιύβδηλε ιακαξίλα ρσξεηηθόηεηαο 60 It, ηεκ ΟΓΟ Ν\Δ Α Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, βξύζεο κε εζράξα, από νξείραιθν (κπξνύηδν), ηεκ ΟΓΟ Ν\Δ20.6Α 2 47 Καηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε Ζ/Μ δηθηύσλ (παξνρήοαπνρέηεπζεο, αληιηώλ, ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ) κεηά ησλ εμαξηεκάησλ θαη κεραληζκώλ, πξνο πιήξε ιεηηνπξγία Τπνδαπέδηνπ ηληξηβαληνύ, κε 6 πίδαθεο θαη 20 θσηηζηηθά ζώκαηα, κε ελαιιαζζόκελα πδάηηλα ζρήκαηα, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. ηεκ ΖΛΜ Ν\ ΟΜΑΓΑ Γ: ΑΡΓΔΤΖ 48 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 16 Μ 4.01 H ,00 49 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 25 Μ 4.02 H ,00 50 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 40 Μ 4.03 H ,00 51 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm Φ 50 Μ 4.04 H ,00 52 σιήλαο από PVC 4 atm-φ-50 Μ 4.05 H ,00 53 ηαιαθηεθόξνη Φ16 ή Φ17 mm από ΡΔ κε απηνξπζκηδόκελνπο ζηαιάθηεο κε απνζηάζεηο ζηαιαθηώλ 33cm θαη ξηδναπσζεηηθό γηα ππόγεηα ηνπνζέηεζε Μ 4.06 H ,00 54 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm Φ-1 ηεκ H ,00 55 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκό Φ-1 ηεκ H ,00 56 Φίιηξν γξακκήο ζήηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθό ηεκ H7.1 2,00 57 Μεησηέο πίεζεο ΡΝ 16 atm ηεκ H ,00 58 Απηόκαηε βαιβίδα εμαεξηζκνύ, πιαζηηθή ή κεηαιιηθή ηεκ H5.8 21,00 59 Τδξόκεηξα νξεηράιθηλα, πνιιαπιήο ξηπήο ηεκ H ,00 60 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο,κε κεραληζκό ξύζκηζεο πίεζεο, Φ-1 ηεκ H ,00 61 Πελία ειεθηξνβαλώλ 24 V AC ηεκ H ,00 62 ηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο ηεκ H , Οηθηαθόο πξνγξακκαηηζηήο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ γηα έιεγρν 4-6 Ζιεθηξνβαλώλ ηεγαλό θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθό, δηαζηάζεσλ 60ρ50ρ25/1,2(mm) Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ηάθξσλ ππνγείνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ζε βάζνο 20-40cm ηεκ H ,00 ηεκ H ,00 Μ 4.18 H ,00 66 Πώκα (ηάπα) από P.V.C. βηδσηό, δηακέηξνπ 50ΜΜ ηεκ ΑΣΖΔ Ν ,00 67 Πιαζηηθό θξεάηην ειεθηξνβαλώλ ηεκ H ,00 68 Καιώδην ηύπνπ JIVV-U (πξώελ ΝΤΤ) δηαηνκήο 2ρ2,5mm 2 Μ 4.21 H ,00 69 Αηζζεηήξαο βξνρήο ηεκ H ,00 70 Απηόκαηε βαιβίδα θαζαξηζκνύ ½ ηεκ ρεη Ζ5.9 21,00 71 Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U, Φ50 6 ΑΣΜ Μ 4.24 ΤΓΡ ,00 72 Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U, Φ63 6 ΑΣΜ Μ 4.25 ΤΓΡ ,00 73 Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U, Φ110 6 ΑΣΜ Μ 4.26 ΤΓΡ ,00

6 5. ΟΜΑΓΑ Δ: ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ 74 Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο θαισδίσλ 53,5ρ53,5εθ από ζθπξόδεκα δίπια ζηε βάζε ηζηνύ θσηηζκνύ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεγαλό θάιπκκα 40ρ40εθ κε θιεηδί από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ηεκ ρεηηθό 1 ΖΛΜ ,00 75 Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο θαισδίσλ 43,5ρ43,5εθ από ζθπξόδεκα δίπια ζηε βάζε ηζηνύ θσηηζκνύ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεγαλό θάιπκκα 30ρ30εθ κε θιεηδί από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ηεκ ,00 76 Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο θαισδίσλ 73,5ρ53,5εθ από ζθπξόδεκα δίπια ζηε βάζε ηζηνύ θσηηζκνύ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεγαλό θάιπκκα 60ρ40εθ κε θιεηδί από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ηεκ ρεηηθό 2 ΖΛΜ ,00 77 Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο θαισδίσλ 113,5ρ93,5εθ από ζθπξόδεκα δίπια ζηε βάζε ηζηνύ θσηηζκνύ κε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεγαλό θάιπκκα 100ρ80εθ κε θιεηδί από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ηεκ ρεηηθό 3 ΖΛΜ ,00 78 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηέιεπζεο θαισδίσλ δηακέηξνπ Φ40 Μ ,00 79 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηέιεπζεο θαισδίσλ δηακέηξνπ Φ50 Μ ,00 80 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηέιεπζεο θαισδίσλ δηακέηξνπ Φ90 Μ ,00 81 ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ DN-100 Μ 5.08 ΝΑΟΓΟ Α\Β-59 40,00 82 Πίιιαξ νδνθσηηζκνύ είθνζη αλαρσξήζεσλ ηεκ ΖΛΜ ,00 83 Ρπζκηζηήο ηαζεξνπνηεηήο Σάζεο 380V/50Hz, ηζρύνο 33KVA, εληόο ζηεγαλνύ ΗΡ-54 θηβσηίνπ Πίιιαξ. ηεκ ,00 84 Γηέιεπζε δξόκνπ κε δύν ζσιήλεο ΡΔ Φ90. Μ 5.11 ΑΣΖΔ Ν ,34 85 Γηέιεπζε δξόκνπ κε ηξεηο ζσιήλεο ΡΔ Φ90. Μ 5.12 ΑΣΖΔ Ν ,00 86 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο από ράιθηλε πιάθα ηεκ ύλδεζε κεηξεηνύ ΓΔΖ ηεκ ΑΣΖΔ Ν ,00 88 Σξίγσλν γείσζεο ηεκ ΑΣΖΔ Ν ,00 89 ύλδεζκνο ράιθηλνο ζπκπηεζηνύ ηύπνπ C ηεκ ΑΣΖΔ Ν ,00 30,00 90 ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΣΔΓΑΝΟ ΦΩΣΗΣΗΚΟ ΗP68 ΜΔ ΛΑΜΠΣΖΡΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ Σ5/830FH (HIGH EFFICIENCY) 35W, ηεκ ΑΣΖΔ Ν ,00 91 Φσηηζηηθό ηύπνπ πξνβνιέα αλάδεημεο, ζηελήο δέζκεο, ζηεγαλό, πξνζηαζίαο ΗΡ65 κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE 70W, κε θσηεηλή δέζκε 25 o κεηά ηνπ αληηζακβσηηθνύ γείζνπ ρξώκαηνο αζεκί. ηεκ ΑΣΖΔ Ν ,00

7 92 Ηζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ ύςνπο 3,00κ γηα ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ αλάδεημεο, ύςνπο 3,0m θαηαζθεπαζκέλνο από ραιπβδνζσιήλα Φ102ρ3mm, κε ζπξίδα δηαθιάδσζεο θαη πιάθα έδξαζεο Φ-310mmρ10mm γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκώ κε.& βακκέλνο ειεθηξνζηαηηθά κε ηξία ρέξηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ ζε ρξώκα RAL-9006 ηεκ ρεηηθό 1 ΖΛΜ ,00 93 Ηζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ζηεγαλόο ΗΡ-65 κε δπλαηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκό θαη ηε βάζε ηνπ θπιηλδξηθό από ρπηνπξεζζαξηζηό αινπκίλην δηακέηξνπ 180mm θαη δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο 360, ζπλνιηθνύ ύςνπο 6m θαη κήθνπο εγθηβσηηζκνύ- αγθύξσζεο 0,8m ρξώκαηνο RAL ηεκ ρεηηθό 2 ΖΛΜ ,00 94 Ηζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ζηεγαλόο ΗΡ-65 κε δπλαηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκό θαη ηε βάζε ηνπ θπιηλδξηθό από ρπηνπξεζζαξηζηό αινπκίλην δηακέηξνπ 230mm θαη δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο 360, ζπλνιηθνύ ύςνπο 9m θαη κήθνπο εγθηβσηηζκνύ - αγθύξσζεο 1,2m ρξώκαηνο RAL ηεκ ρεηηθό ΖΛΜ ,00 95 Φσηηζηηθό ζηνηρείν κήθνπο 900mm κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-150W κε ζπκκεηξηθή ή αζύκκεηξε εθπνκπή δέζκεο, θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηελ θνξπθή ηζηνύ ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δπλαηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκό θαη βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 230mm ζπλνιηθνύ ύςνπο 9m, ρξώκαηνο RAL ηεκ ρεηηθό ΖΛΜ ,00 96 Φσηηζηηθό ζηνηρείν κήθνπο 800mm κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-70W κε ζπκκεηξηθή ή αζύκκεηξε εθπνκπή δέζκεο, θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηελ θνξπθή ηζηνύ ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δπλαηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκό θαη βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 180mm ζπλνιηθνύ ύςνπο 6m, ρξώκαηνο RAL ηεκ ρεηηθό 1 ΖΛΜ ,00 97 Φσηηζηηθό ζηνηρείν κήθνπο 300mm κε ιακπηήξα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-70W κε θσηεηλή εθπνκπή 55Ο γηα θσηηζκό όςεσλ θηηξίσλ, θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηνλ θνξκό ηζηνύ ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δπλαηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκό θαη βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 230mm ζπλνιηθνύ ύςνπο 9m, ρξώκαηνο RAL ηεκ ρεηηθό 2 ΖΛΜ ,00 98 Φσηηζηηθό ζηνηρείν κήθνπο 400mm κε πξνβνιέα αινγνληδίσλ κεηάιισλ HIT-CE-35W κε θσηεηλή εθπνκπή 55Ο γηα θσηηζκό όςεσλ θηηξίσλ, θαηάιιειν γηα πξνζαξκνγή ζηνλ θνξκό ηζηνύ ειεθηξνθσηηζκνύ νδώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δπλαηόηεηα ζπλαξκνιόγεζεο δηαθνξεηηθώλ θσηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ζηέςε, θνξκό θαη βάζε ηνπ, δηακέηξνπ 180mm ζπλνιηθνύ ύςνπο 6m, ρξώκαηνο RAL ηεκ ρεηηθό 3 ΖΛΜ ,00

8 99 ηεγαλόο ειεθηξηθόο πίλαθαο ΗΡ-65, ΗΚ-10 δηαζηάζεσλ 205mm(Π)ρ220mm(Τ)ρ140mm(Β) κε 4 ζηεξίγκαηα γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε, θιεηδαξηά, πξνηξππεκέλεο θιάληδεο εηζόδνπ-εμόδνπ θαισδίσλ θαη ζηππηνζιίπηεο εκπνηηζκέλνπο κε ξεηίλε, πνπ θέξεη 1-3 κηθξναπηόκαηνπο 6Α/6ΚΑ, ραξαθηεξηζηηθήο C, ηνπνζεηεκέλνο εληόο θξεαηίνπ γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ γξακκηθώλ θσηηζηηθώλ ζηα παγθάθηα ηεκ ρεηηθό ΖΛΜ , Γξακκηθό ζηεγαλό θσηηζηηθό ΗP67 κε ηαηλία led 10W/24VDC, κήθνπο 1080mm, θηληξίζκαηνο rust red. ηεκ ΑΣΖΔ Ν , Σξνθνδνηηθό 220V-24Vdc ζηεγαλό ΗΡ-65 ηζρύνο 150W ηεκ ΑΣΖΔ Ν , Σξνθνδνηηθό 220V-24Vdc ζηεγαλό ΗΡ-65 ηζρύνο 240W ηεκ ΑΣΖΔ Ν , ΟΜΑΓΑ Ε: ΠΡΑΗΝΟ Γηάλνημε ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 1,20*1,20*1,20 κε ρξήζε ζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο ηεκ Δ4.4 50, Γηάλνημε ιάθθσλ δηαζηάζεσλ 0,50*0,50*0,50 ηεκ Δ , Γέληξα θαηεγνξίαο Γ5 ηεκ Γ1.5 50, Γέληξα θαηεγνξίαο Γ4 ηεκ Γ , Γέληξα θαηεγνξίαο Γ3 ηεκ Γ1.3 20, Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ1 ηεκ Γ , Θάκλνη αλαξξηρεηηθά θαηεγνξίαο Α3 ηεκ Γ , Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο από 2,00 έσο 4,00 lit ηεκ Δ , Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο από 4,50 έσο 12,00 lit ηεκ Δ , Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο από 12,50 έσο 22,00 lit ηεκ Δ9.6 19, Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο από 23,00 έσο 40,00 lit ηεκ Δ9.7 50, ρεκαηηζκόο ιεθάλεο πνηίζκαηνο θπηώλ κε δηάκεηξν κέρξη 0,60 m ηεκ Σ , Λίπαλζε θπηώλ κε ηα ρέξηα ηεκ Σ , Άξδεπζε θπηώλ κε Βπηίν ηεκ Σ ,00 ΡΔΘΤΜΝΟ, ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2013 OI ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ ΜΔΛΔΣΖΣΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ Ζ Γ/ΝΣΡΗΑ Σ.Τ.Γ.Ρ.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Η/Μ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥ/ΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΧΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΤΠΧΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧ ΚΣΗΡΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΡΓΟ: Σσποποιημένοι οικίζκοι για Αρταιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ: Απθπο: 4.13 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6082.1 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ .Α.Τ. Φ.Α.Τ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ

ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ «Σν πην παιηφ ζπίηη ηεο Αζήλαο» επί ηεο νδνχ Αδξηαλνχ 96 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 1 Α. ΓΔΝΗΚΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic)

1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) 1.1.1 ύζηεκα πλδέζεο ωιήλωλ (Victaulic) Σν δίθηπν ζσιελώζεσλ απνηειείηαη από ζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο ISO- MEDIUM (πξάζηλνο) κε ζύλδεζε κέζν εηδηθώλ κεηαιιηθώλ Flexible Coupling ηύπνπ S/75 ηνπ Ακεξηθάληθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μειέηε: ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ Πξνυπ. : 73.265,00 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Υξήζε 2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ παηδηθψλ ραξψλ θαη ειαζηηθψλ δαπέδσλ αζθαιείαο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα