Το πλέγμα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρόλοι και αποτίμηση του έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πλέγμα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρόλοι και αποτίμηση του έργου"

Transcript

1 Το πλέγμα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρόλοι και αποτίμηση του έργου Γεώρνιος Κανλης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου, e- mail: aeorqioskan(5)vahoo.qr, Περίληψη Θεωρητικό υπόβαθρο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία μετέχει η χώρα μας από το 1981, επηρεάζει σε σημαντικό βαϋμό τη καθημερινή ζωή μας καϋώς και το σύνολο της πολιτικής της χώρας μας. Σ' αυτό το πλαίσιο, μείζονος λοσιόν σημασίας είναι η έγκυρη, τεκμηριωμένη και άμεση πληροφόρηση που προσφέρεται από το επίσημο πλέγμα πληροφόρησης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος: Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση του πλέγματος της επίσημης πληροφόρησης της Ε.Ε. καϋώς και της αξιολόγησης του τόσο από την ίδια την Ε.Ε. όσο και από εξωτερικούς ερευνητές, αναδεικνύοντας παράλληλα τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του. Μέθοδος: Αρχικά, γίνεται η παρουσίαση των δικτύων πληροφόρησης της Ε.Ε. και η περιγραφή του έργου τους. Στη συνέχεια αναφέρεται η αξιολόγηση τους από την Ε.Ε. σε συνδυασμό με εξωγενείς πηγές για την εξαγωγή πορισμάτων. Αποτελέσματα: Διαφαίνεται η ύπαρξη πληροφοριακού χάσματος ανάμεσα στην Ε.Ε. και τους πολίτες της για το οποίο συνυπεύθυνες με την Ε.Ε. είναι οι τοπικές κυβερνήσεις τα ΜΜΕ αλλά και η ύπαρξη ενός «ψηφιακού χάσματος» κυρίως ανάμεσα στις βορειοδυτικές και τις νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Συμπεράσματα: Παρά το γεγονός ότι η Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα τόσο μεγάλο πλέγμα πραγματικά χρήσιμων και εξειδικευμένων δικτύων για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των ευρωπαίων πολιτών υπάρχει αρκετός ακόμα δρόμος μέχρι να ξεπεραστούν τα προβλήματα και αυτή να οδεύσει επιτυχημένα στην κοινωνία της πληροφορίας. Λέξεις-κλειδιά: πλέγμα πληροφόρησης, δίκτυο πληροφόρησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτίμηση, αξιολόγηση [293]

2 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Abstract Background knowledge: The European Union, in which our country participates since 1981, influences significantly our every-day lives as much as our country's policy making. In this framework it is of a great importance the reliable, documented and immediate information offered by the official information complex of the European Union itself Aim: This work aims at the presentation of the EU official information complex and moreover its assessment by the EU and external researchers bringing out problems that occur while its functioning. Methodology: Initially, there is a presentation of the EU information networks and their work description. Next, follows up their assessment by the EU combined with external sources for making conclusions. Results: It is conspicuous that there is an information divide between the EU and its citizens for which, apart from the EU, responsible are also regional governments, the media and the existence of a "digital divide", mostly between northwestern and southeastern European countries. Conclusions: Despite the fact that the EU has developed such a broad complex of really useful and specialized networks for covering the information needs of the European citizens, there is still long way to go to get over the problems and walk successfully on the way of the information society. Keywords: information complex, information network, European Union, assessment, evaluation 1. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας συνασπισμός κρατών οικονομικού χαρακτήρα αρχικά που στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο τείνει να πάρει τη μορφή πλήρους κρατικής οντότητας, αποτελεί πραγματικότητα με τη συνθήκη της Ρώμης στις 25 Μαρτίου Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της έγινε αντιληπτή η ανάγκη της πληροφόρησης των ευρωπαίων πολιτών τόσο για την ίδια την Ένωση και τα θεσμικά όργανα της όσο και για το τι αυτή μπορεί να προσφέρει άμεσα για να διευκολύνει τη καθημερινή ζωή των πολιτών της. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα πλέγμα πληροφοριακών μονάδων και υπηρεσιών που καθώς αυξάνεται ο όγκος των διαθέσιμων πληροφοριακών δεδομένων γίνεται όλο και πιο περίπλοκο με τη σειρά του ώστε να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση και διαρκώς [294]

3 περισσότερες υπηρεσίες. Πόσοι όμως από εμάς γνωρίζουν αυτό το δίκτυο πληροφόρησης της Ε. Ε. και σε ποιους τομείς μπορεί αυτό να μας εξυπηρετήσει; Στόχος της εργασίας λοιπόν είναι να παρουσιάσει συνοπτικά και όσο το δυνατόν πληρέστερα το πλαίσιο δικτύων και υπηρεσιών πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι στην παρούσα φάση, καθώς μεταβάλλεται διαρκώς όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, και ακόμα την ενδογενή και εξωγενή αξιολόγηση του. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση του ρόλου και του έργου καθενός από τα επιμέρους δίκτυα πληροφόρησης της Ε.Ε., η αξιολόγηση τους και τα τελικά συμπεράσματα. 2. Παρουσίαση του πλέγματος πληροφόρησης Το πλέγμα πληροφόρησης της Ε.Ε. λοιπόν είναι ένας περίπλοκος μηχανισμός στον οποίο εντάσσονται μικρότερα δίκτυα που λειτουργούν κυρίως υπό την διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό θα ήταν ξεκινώντας την παρουσίαση του πλέγματος να αρχίσουμε με τις αντιπροσωπίες δύο εκ των κυριοτέρων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.: την Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτός του ότι εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη της Ε.Ε. συμβάλλει στην πληροφόρηση των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά θέματα και παράλληλα ενημερώνει την Επιτροπή για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην εκάστοτε χώρα όπου εδρεύει (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, 2008). Για να το πετύχει αυτό έχει τον κύριο ρυθμιστικό ρόλο στη στρατηγική της επίσημης ευρωπαϊκής πληροφόρησης, της πληροφόρησης δηλαδή που προέρχεται από τα ίδια τα όργανα της Ε.Ε., ορνανώνοντας διαφόρων τύπων εκδηλώσεις ή συναντήσεις με ευρωπαϊκό περιεχόμενο, συντάσσει εβδομαδιαία ενημερωτικά δελτία, δελτία τύπου σε ημερήσια βάση και επίσης ασκεί ένα είδος ελέγχου στα όργανα του δικτύου Europe Direct, που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, με επιτόπιες επισκέψεις (Ρηγάκου, 2009). Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε χώρα-μέλος, εστιάζει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και των ΜΜΕ για τις εργασίες του Κοινοβουλίου KOL τις θέσεις του σχετικά με τις διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, 2008). Στη συνέχεια καταγράφει τις σχετικές αντιδράσεις και ενημερώνει την κεντρική διοίκηση. Συνεχίζοντας πρέπει να αναφέρουμε το κυριότερο ίσως και πιο ευρέως διαδεδομένο δίκτυο της Ε.Ε., το Europe Direct. [ 295 ]

4 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών To Europe Direct, αν και σχετικά πρόσφατο ως θεσμός (2004), σύμφωνα με τις νέες επικοινωνιακές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελείται με τη σειρά του από τρία επιμέρους δίκτυα τα οποία προϋπήρχαν ως ανεξάρτητα: 1. Το Δίκτυο Γραφείων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Πολίτη- Europe Direct 2. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (European Documentation Centres) 3. To Team Europe 1. Τα Γραφεία Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Πολίτη-Europe Direct, που εκτός από τις πρωτεύουσες βρίσκονται και στις πιο σημαντικές πόλεις των κρατών-μελών, στοχεύουν στην άμεση πληροφόρηση του ευρέος κοινού σε γενικά θέματα που αφορούν την Ε.Ε. με την παροχή δωρεάν ενημερωτικών φυλλαδίων, την πρόσβαση σε επίσημες κοινοτικές εκδόσεις, τη διοργάνωση σεμιναρίων, συναντήσεων και εκδηλώσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, 2008) 2. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης -European Documentation Centres, ένα από τα πιο παλιά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από ευρωπαϊκά θέματα. Για να το επιτύχουν καλύτερα αυτό ιδρύονται κυρίως σε πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα ως τμήματα των βιβλιοθηκών τους και στις συλλογές τους τείνουν να περιλάβουν το σύνολο της εκδοτικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρηγάκου, 2009). 3. To Team Europe είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από ανεξάρτητους ομιλητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προερχόμενους από διαφορετικούς ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς χώρους οι οποίοι συμμετέχουν σε ημερίδες, σεμινάρια και εκδηλώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με σκοπό να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιδέα σε συνδυασμό με την εθνική πραγματικότητα (Ρηγάκου, 2009). Ε 296 ]

5 4. Πέρα από τα τρία προαναφερθέντα δίκτυα στα πλαίσια του ευρύτερου δικτύου Europe Direct λειτουργεί επίσης και η υπηρεσία Europe Direct Contact Centre. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό μέσω δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (στον αριθμό ) και παρέχει απαντήσεις σε γενικού τύπου ερωτήσεις για την Ε.Ε., για τις πολιτικές της ή για το πώς μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). Εκτός από τα προαναφερθέντα δίκτυα γενικής πληροφόρησης αξίζει να παρουσιάσουμε και μια σειρά πιο εξειδικευμένων δικτύων που έχουν άμεση σχέση με τις επιχειρήσεις, την εργασία και τις σπουδές στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα εξής: 1. To Enterprise Europe Network. Δημιουργήθηκε το 2008 κατόπιν συγχωνεύσεως δύο προϋπαρχόντων δικτύων, των Euro Info Centres και των Innovation Relay Centres (European Information Association, 2009). Είναι ένα δίκτυο που στοχεύει στη βοήθεια και στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων αλλά και γενικότερα όλων των επιχειρήσεων, με την παροχή δωρεάν πρακτικών συμβουλών και παράλληλα στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Το δίκτυο αποτελείται από κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν βιομηχανικοί σύνδεσμοι, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 2. Τα Κέντρα Επιχειρήσεων και Καινοτομίας-Business Innovation Centres. Έχουν παραπλήσιο στόχο με το Enterprise Europe Network, αλλά ασχολούνται αποκλειστικά με την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επίσης προωθούν και την εισαγωγή της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους που επιτυγχάνεται με τη μετάδοση τεχνογνωσίας και σωστών πρακτικών μέσω της διασύνδεσης του δικτύου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, 2008). 3. To European Employment Services-EURES. Είναι ένα δίκτυο δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, τύπου ΟΑΕΔ, εμπορικών ενώσεων και οργανισμών εργοδοτών. Έχει στόχο να βοηθήσει όσους πολίτες θέλουν [297]

6 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών να βρουν εργασία σε άλλη χώρα και όσους εργοδότες αντίστοιχα ενδιαφέρονται για εργαζομένους από το εξωτερικό. Έτσι το EURES δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν στην καθημερινή ζωή και εργασία σε μια άλλη χώρα (π.χ. το κόστος ζωής, παροχές υγείας), παρέχει συμβουλές, δίνει απαντήσεις σε νομικά θέματα ή σχετικά με εμπορικό δίκαιο, αναζητεί εργαζομένους ή θέσεις εργασίας (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 4. To EURAXESS Services Network. Απευθύνεται σε ερευνητές που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Τα κέντρα του δικτύου παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια σχετικά με διαθέσιμες ερευνητικές θέσεις στο εξωτερικό, ζητήματα διαμονής, μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 5. Τα National Academic Recognition and Information Centres - NARIC δίνουν πληροφορίες και συμβουλές για την αναγνώριση ξένων πτυχίων και διπλωμάτων πανεπιστημιακού επιπέδου ή άλλων προσόντων προερχομένων από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Τα NARIC έχουν δευτερεύοντα στόχο και την ενημέρωση για ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό, πληροφορίες για φοιτητικά δάνεια και υποτροφίες (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 6. To Citizens Signpost Service είναι μία συμβουλευτική υπηρεσία μέσω Διαδικτύου ή τηλεφώνου σχετικά με το πώς οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ασκήσουν και να ωφεληθούν από τα δικαιώματα τους και τις ευκαιρίες στην κοινή αγορά. Απαντά σε ερωτήματα γύρω από την ελεύθερη μετακίνηση, εργασιακά ή νομικά θέματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν πολίτες που ζουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και συνεργάζεται με τα άλλα δίκτυα που ασχολούνται με την επίλυση παρόμοιων ζητημάτων (Europe Direct, Solvit, Eures, Euraxess) (Citizens Signpost Service, 2009). [298]

7 7. To Euroguidance είναι ένα δίκτυο εθνικών κέντρων πληροφόρησης που παρέχουν καθοδηγητικές υπηρεσίες για άτομα που θέλουν να εργαστούν ή να σπουδάσουν στο εξωτερικό δίνοντας πληροφορίες για ευκαιρίες καριέρας και τις συνθήκες που επικρατούν (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). 8. To Eurodesk είναι ένα δίκτυο που απευθύνεται συγκεκριμένα στους νέους και απαντά σε ερωτήματα που τους απασχολούν και σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, ενημερώνει τους νέους για τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό ή για πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους αφορούν. Δίνει ακόμα πληροφορίες για ευκαιρίες χρηματοδότησης των νέων και οργανώνει καμπάνιες ευρωπαϊκού χαρακτήρα σε σχολεία και οργανώσεις νεότητας (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). Συνεχίζοντας πρέπει να αναφέρουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επεκταθεί και σε παροχή νομικής βοήθειας και υπηρεσιών, δημιουργώντας τα ακόλουθα τρία δίκτυα που έχουν ως έργο τη διευθέτηση διαφορών χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα ή σχετικών με αγοραπωλησίες. Έτσι έχουμε τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή-European Consumer Centres Network (ECC-Net) που δημιουργήθηκαν για την ενημέρωση των ευρωπαίων καταναλωτών για τα δικαιώματα τους. Παρέχουν συμβουλές και τους βοηθούν σε τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύπτουν σε αγορές εκτός συνόρων. Σε περίπτωση που καταφύγει κάποιος στις υπηρεσίες τους, το κέντρο της χώρας του καταναλωτή έρχεται σε συνεννόηση με το κέντρο της χώρας του πωλητή για να βρεθεί μια αποδεκτή λύση χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή στα δικαστήρια (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). Παραπλήσια αλλά πιο εξειδικευμένη είναι η υπηρεσία του δικτύου FIN-NET που αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών οικονομικού χαρακτήρα, π.χ. με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες ή επενδύσεις (European Commission. Directorate-General for Communication Publications, 2009). Τέλος, το δίκτυο Solvit δημιουργήθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε άτομα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων όταν οι δημόσιες αρχές εφαρμόζουν λανθασμένα το κοινοτικό δίκαιο (Solvit, 2009). [299]

8 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Τελειώνοντας την παρουσίαση των δικτύων της Ε.Ε. πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ε.Ε., αντιλαμβανόμενη τις νέες τάσεις στην πληροφόρηση, έχει εκμεταλλευτεί τις νέες τεχνολογίες τόσο στο χώρο του Διαδικτύου όσο στο ραδιοτηλεοπτικό, με τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές κοινοπραξίες. Έτσι έχει δημιουργήσει τη δικτυακή πύλη Europa με στόχο να παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της και στα προαναφερόμενα δίκτυα (Kurpas, 2006), συμμετέχει ήδη από το 1993 στο κανάλι Euronews και δημιούργησε το 2008 το δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών Euranet. To Euronews αποτελεί κοινοπραξία 20 ευρωπαϊκών τηλεοπτικών σταθμών, και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. Το κανάλι εκπέμπει σε επτά γλώσσες, καλύπτοντας τη διεθνή ειδησεογραφία μέσα από μια ευρωπαϊκή ματιά και επιπλέον παρέχει γενική πληροφόρηση για το έργο της Ε.Ε. (Kurpas, 2006). Το δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών Euranet (European Radio Network) αποτελεί επίσης μια κοινοπραξία 18 διεθνών, εθνικών και τοπικών σταθμών χωρίς να αποτελεί το ίδιο αυτόνομο σταθμό. Στόχος του δικτύου είναι να ενισχύσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ομοψυχίας, και την επικοινωνία ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες και τους κυβερνώντες διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία των σταθμών-μελώντου (Euranet, 2010). Είναι φανερό λοιπόν από τα παραπάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί διαρκώς να διευρύνει τα δίκτυα πληροφόρησης της και να εξειδικεύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Όμως, ποιο είναι τελικά το αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών και ποια η απήχηση στους ευρωπαίους πολίτες; 3. Αξιολόγηση Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που γίνονται από την ίδια την επιτροπή υπάρχει μια συνεχής αύξηση στη χρήση των δικτύων πληροφόρησης της από τους ευρωπαίους πολίτες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το ποσοστό των ατόμων που απευθύνονται στο δίκτυο Eures αυξήθηκε κατά 50% την περίοδο (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007). Επίσης, υψηλό είναι και το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των δικτύων. Συγκεκριμένα, 69% δήλωσαν ικανοποιημένοι από την υπηρεσία Citizens Signpost Service το 2006, ενώ σε άλλη έρευνα 60-70% πολιτών δήλωσαν πιο ενημερωμένοι για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη χρήση της υπηρεσίας Europe Direct (Kurpas, 2006). Επίσης, από τις [30θ]

9 αξιολογήσεις φαίνεται ότι είναι σε υψηλό επίπεδο τόσο η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίνονται τα δίκτυα στα αιτήματα των πολιτών όσο και η επιτυχία στην επίλυση προβλημάτων. Σύμφωνα με έκθεση του 2009 για το περασμένο έτος οι περιπτώσεις που αναλαμβάνει να επιλύσει το δίκτυο Citizens Signpost Service διεκπεραιώνονται σε ποσοστό 90% μέσα σε τρεις μέρες (Citizens Signpost Service, 2009), ενώ για το 2008 το δίκτυο Solvit δήλωσε ότι έχει επιτυχία επίλυσης προβλημάτων σε ποσοστό 83% (Solvit, 2009). Ωστόσο, σε όλες τις αξιολογήσεις γίνεται λόγος για την ανάγκη περισσότερης προβολής και προώθησης των δικτύων. Είναι γεγονός ότι κάποια δίκτυα είναι «κρυμμένα» και οι πολίτες δυσκολεύονται να τα εντοπίσουν. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το % των ευρωπαίων πολιτών δεν είναι εξοικειωμένοι με τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν. Υπάρχει λοιπόν ένα πληροφοριακό χάσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της, στο οποίο ίσως δεν αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά σίγουρα την απασχολεί. Σύμφωνα με εξωγενείς κριτικές, το πρόβλημα ξεκινά από την ίδια την Ε.Ε. Τα τρία θεσμικά όργανα της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναπτύσσουν ανεξάρτητες και ετερογενείς δραστηριότητες πληροφόρησης χωρίς να έχουν μια κοινή πολιτική (Θυμιατζή, 2008). Ως δεύτερη αιτία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ένα κλίμα αρνητικού σκεπτικισμού που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, για το οποίο μεγάλο ρόλο φαίνεται να παίζουν τα Μ Μ Ε και οι τοπικές κυβερνήσεις. Εν πρώτοις, τα ΜΜΕ όχι μόνο αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο (10%) για προβολή ειδήσεων σχετικών με ευρωπαϊκά θέματα, αλλά επίσης συνηθίζουν να τονίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν οι πολιτικές της Ε.Ε. στους πολίτες (Θυμιατζή, 2008). Κάτι αντίστοιχο κάνουν και οι πολιτικοί των εθνικών κυβερνήσεων. Πολλές φορές επιρρίπτουν την ευθύνη στην Ε.Ε. για τη λήψη μη δημοφιλών αποφάσεων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τις παρουσιάζουν σαν δικές τους επιτυχίες (Θυμιατζή, 2008). Συνέπειες αυτών των πρακτικών είναι η δυσαρέσκεια των ευρωπαίων πολιτών, που οδηγεί στην απάθεια και στην έλλειψη ενδιαφέροντος τόσο για τα ευρωπαϊκά δρώμενα όσο και για την ενημέρωση γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό έγινε φανερό με το χειρότερο τρόπο για την Ε. Ε. με τη χαμηλή προσέλευση στις ευρωεκλογές του 2004, όταν το 2005 απορρίφθηκε από τους Γάλλους και τους Ολλανδούς η ευρωπαϊκή συνταγματική συνθήκη και η μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισσαβόνας από τους Ιρλανδούς το 2008 (Θυμιατζή, 2008). Αυτό υπήρξε ένα ισχυρό σοκ νια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η [301]

10 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών οποία ανασύνταξε τα δίκτυα της δίνοντας μεγάλη έμφαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η έμφαση που δόθηκε στην ηλεκτρονική πληροφόρηση ίσως είναι και απόρροια του γεγονότος ότι είναι πιο φθηνός τρόπος προσέγγισης σε σχέση με τον έντυπο (Davies, 2000). Σ' αυτό όμως το σημείο τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχονται αντιμέτωπα με ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το «ψηφιακό χάσμα» (Garcia, 2009). Σύμφωνα τόσο με την ανεξάρτητη μελέτη των Garcia-Gommez (2009) όσο και με τις στατιστικές του Ευρωβαρόμετρου, η διείσδυση και η χρήση των νέων τεχνολογιών δεν είναι καθόλου ομοιόμορφη στην Ευρώπη των 27 και μάλιστα υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις πρωτοπόρες βόρειες χώρες, όπως η Ολλανδία, με πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε ποσοστό 86% και στις τελευταίες στη λίστα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, με ποσοστό πρόσβασης 22% (Eurobarometer, 2008). Συγκρίνοντας τις διαδοχικές ετήσιες μετρήσεις του Ευρωβαρόμετρου βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση στη χρήση προσωπικών υπολογιστών και του Διαδικτύου, η οποία όμως παραμένει μικρή. Αντιστρόφως διαπιστώνουμε ότι η διείσδυση της τηλεόρασης αγγίζει σε μέσο όρο το 97%, ποσοστό που παραμένει σταθερό μέσα στα έτη (Eurobarometer, 2007, 2008). Επίσης 75% των ευρωπαίων πολιτών δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιούσαν την τηλεόραση για να ενημερωθούν πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα, ενώ 76% αναφέρουν ότι θα τους ενδιέφερε να παρακολουθήσουν προγράμματα για τα ευρωπαϊκά θέματα στη μητρική τους γλώσσα (Eurobarometer, 2006). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή με τη συνεργασία με το κανάλι Euronews, το οποίο φαίνεται να έχει μια επιτυχημένη πορεία (Kurpas, 2006). Τέλος, θα πρέπει ενδεικτικά να αναφερθούμε και σε ορισμένα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στα επιμέρους δίκτυα της Ε.Ε., τα οποία έτσι ενισχύουν το πληροφοριακό χάσμα. Για τη Europa έχει ειπωθεί ότι λόγω της πληθώρας ντοκουμέντων που διαθέτει είναι δύσκολο για το χρήστη της να βρει αυτό που ψάχνει (Davies, 2000), γεγονός που επιτείνεται από την ανεπαρκή μηχανή αναζήτησης της η οποία δυσκολεύει έναν μέσο χρήστη (Kurpas, 2006), (European Commission DG Communication, 2008). Για το δίκτυο Europe Direct αναφέρεται ότι ενώ κάποια γραφεία του είναι πολύ αποτελεσματικά, κάποια περνούν απαρατήρητα λόγω έλλειψης μιας κεντρικής διοίκησης (Kurpas, 2006). Επίσης, και για το δίκτυο Citizens Signpost Service έχει αναφερθεί ότι είναι [302]

11 δύσκολο να εντοπιστεί από τους πολίτες που το χρειάζονται (Citizens Signpost Service, 2009). 4. Συμπεράσματα Ανακεφαλαιώνοντας βλέπουμε πως η Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα δικτύων πληροφόρησης, το οποίο συνεχώς βελτιώνει και εξελίσσει προσπαθώντας να ανταποκριθεί στα αιτήματα των καιρών. Παρ' όλες όμως τις αξιέπαινες προσπάθειες, υπάρχει ακόμα πληροφοριακό χάσμα και έλλειψη πληροφόρησης των πολιτών για τα ευρωπαϊκά θέματα, για το οποίο συμμέτοχοι φαίνεται να είναι, πέρα από επιμέρους προβλήματα των δικτύων, τα ΜΜΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών. Ακόμη, μια διαπίστωση που έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η πληροφόρηση που προσφέρει η Ε.Ε. γίνεται με παθητικό τρόπο, παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του πολίτη (Θυμιατζή, 2008). Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία από ειδικούς για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Έχουν προταθεί η δημιουργία Υπουργείων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που να μεριμνούν για την ευρωπαϊκή επικοινωνία, η συνεργασία της Ε.Ε. με τις κρατικές τηλεοράσεις για επιμορφωτικά προγράμματα ευρωπαϊκού περιεχομένου, η δημιουργία περιπτέρων ευρωπαϊκής επικοινωνίας σε πολυσύχναστα μέρη (Θυμιατζή, 2008). Επίσης η πρόσληψη περισσότερου προσωπικού για τα δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η αύξηση των αξιολογήσεων τους θα διευκόλυναν την καλύτερη παροχή υπηρεσιών (Kurpas, 2006). Τέλος θα πρέπει να προσθέσουμε πως οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα μπορούσαν στο σύνολο τους να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη προώθηση και γνωστοποίηση των δυνατοτήτων του πλέγματος πληροφόρησης της Ε.Ε. με τη δημιουργία Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης-European Documentation Centres στους κόλπους τους τα οποία θα εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο Europe Direct, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Ήδη παγκοσμίως λειτουργούν περίπου 400 ΚΕΤ σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ενώ στην ελληνική επικράτεια 12, προσφέροντας σημαντικό έργο στην έγκυρη ευρωπαϊκή πληροφόρηση καθώς διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό γύρω από τα ευρωπαϊκά θέματα και ενημερώνουν ενεργά τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και το ευρύ κοινό για τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα. Και σε αυτή τη περίπτωση βεβαίως καθοριστικό ρόλο για την επιτυχημένη λειτουργία τους παίζει η Ε.Ε. η οποία παρέχει την εκπαίδευση του προσωπικού και το υλικό [303]

12 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών χους καθώς και η διοίκηση των βιβλιοθηκών που θα φιλοξενήσουν τα ΚΕΤ η οποία έχει την ευθύνη των δραστηριοτήτων τους. Δεν μένει πλέον παρά να δούμε αν έμπρακτα η Ε.Ε. θα καταφέρει με επιτυχία να οδεύσει στην Κοινωνία της Πληροφορίας αντυλαμβανόμενη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους-μέλους της και προσαρμοζόμενη στις πληροφοριακές του ανάγκες. Βιβλιογραφία Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (2007). Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 'Εκϋεση δραστηριότητας του δικτύου Eures που υποβλήθηκε από την επιτροπή σύμφωνα με το άρϋρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68: Προς μια ολοκληρωμένη αγορά εργασίας: η συμβολή του Eures. COM(2007) 116 τελικό, Βρυξέλλες, Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Μαρτίου 2010, από 0116el01.pdf Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα, (2008). Οδηγός ευρωπαϊκής πληροφόρησης στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπία στην Ελλάδα. Θυμιατζή, Ειρήνη, (2008). Ο μετασχηματισμός της πολιτικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: η περίπτωση των ΚΕΤ. Ανακτημένο την 27 η Μαρτίου 2010, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού αποθετηρίου της βιβλιοθήκης του pager,php?filename=/var/www/dlibportal//dlib/4/a/e/attached-metadata-dlibd07b80c54cf2a61c36c47d08198d805c / Thymiatzi Eirini Mc.pd f&lang=el&pageno=l&pagestart=l&width=595&height=842&maxpage=255 Ρηγάκου, Βασιλική, (2009). Ευρωπαϊκή τεκμηρίωση: εισηγήσεις σεμιναρίου ΙΝΕΠ, Μάιος Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Citizens Signpost Service, (2009) report on the functioning and development of the Citizens Signpost Service, Luxembourg: Office for the Official Publications of the European Communities. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 19 η Μαρτίου 2010, από GB/- /EUR/ViewPublication-Start?PublicationKev=KMAC08001 Euranet, (2010). Corporate information: the pan-european co-operation Euranet- a new dimension in European communication. Euranet. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 7 η Απριλίου 2010, από [304]

13 Eurobarometer, (2008). Ε-communications household survey. European Commission. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 29 n Μαρτίου 2010 από opinion/archives/ebs/ebs 293 full en.pdf Eurobarometer, (2007). Ε-communications household survey. European Commission. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 29 η Μαρτίου 2010 από opinion/archives/ebs/ebs 274 en.pdf Eurobarometer, The Gallup Organization Hungary, (2006). EU communication and the citizens: general public. European Commission. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 29 n Μαρτίου 2010 από opinion/flash/fl 189a en.pdf European Commission. Directorate-General for Communication Publications, (2009). EU information and assistance services, Luxembourg: Office for the Official Publications of the European Communities. European Commission DG Communication, (2008). Evaluation of the Europa website: executive summary. Ernst & Young. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 27 Π Μαρτίου 2010 από final report executive summary en.pdf European Information Association, (2009). The development of EU information networks. European Information Association. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 27 η Μαρτίου 2010, από Garcia-Jimenez, Μ. C, Gommez-Barroso, J. L. (2009, February). "Universal service in a broader perspective: The European digital divide". Informatica Economica, 13, (2), pp Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 19 n Μαρτίου 2010, από =all&bl=and&q2=&f2=all&recno=l Kurpas, S., De Clerck-Sachsse, J., Bruggemann, M. (2006). Informing European Citizens? Evaluating the activities of the European Commission in the field of information, Centre for European Policy Studies. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 20 η Μαρτίου, από Solvit, (2009) report: development and performance of the Solvit network, Luxembourg: Office for the Official Publications of the European Communities. Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 20 η Μαρτίου 2010, από report en.pdf [305]

14 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Διαδικτυακοί τόποι δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα: el.htm Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα: Business Innovation Centres: Citizens Signpost Service: Enterprise Europe Network: en.htm Euranet: Euraxess Services Network: Eures: Eurodesk : Euronews: Europe Direct: European Consumer Centres Network: en.htm Fin-Net: market/fin-net/ NARIC: Solvit: [306J

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ τεκµηρίωση, επικοινωνία, δικτύωση Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης Σύγχρονα εργαλεία Επιµέλεια: ΕιρήνηΘυµιατζή εκέµβριος 2012 ΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΓΙΑΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΈΝΩΣΗ : ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ Πoύ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης

Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ τεκµηρίωση, επικοινωνία, δικτύωση Πηγές ευρωπαϊκής πληροφόρησης Αντιπροσωπείες των θεσµικών οργάνων, υπηρεσίεςκαιδίκτυαπληροφόρησηςτηςε.ε. για τους πολίτες Επιµέλεια: ΕιρήνηΘυµιατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013. Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Δίκτυο Enterprise Europe Network Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 20 Σεπτεμβρίου 2013 Γεωργία Τζένου Δρ Χριστίνα Πασκουάλ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Μεγαλύτερο Δίκτυο Υποστήριξης Διεθνούς Συνεργασίας Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ Απρίλιος 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΜΕ Tο ερωτηματολόγιο αυτό θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ενιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ)- Ιαν. 2000. Δημιουργία μία ενιαίας ζώνης χωρίς σύνορα για την έρευνα. Η στρατηγική της Λισαβόνας Μάρτιος 2000

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ)- Ιαν. 2000. Δημιουργία μία ενιαίας ζώνης χωρίς σύνορα για την έρευνα. Η στρατηγική της Λισαβόνας Μάρτιος 2000 Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της ΕΕ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Ο ρόλος των EURAXESS Services Centres στους μετακινούμενους Ερευνητές Μαριάννα Γκριτζάλα EURAXESS Services Centre για την Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74. Φθινόπωρο 2010 ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 74 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Φθινόπωρο 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Μαρτίου 2011 Αντιπροσωπεία της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ του ΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια του Έργου «ομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Αθήνας» και του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιχειρηματικότητας

Μάθημα Επιχειρηματικότητας Μάθημα Επιχειρηματικότητας Τίτλος Μαθήματος: «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία» Έτος Διδασκαλίας: 4ο έτος σπουδών, εαρινό εξάμηνο Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με όλα τα τμήματα του Π.Κ. Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ

ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ Παναγιώτης Τσανάκας Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012 Γενική Περιγραφή Η δράση αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία

Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία Δημιουργούμε το Μέλλον Δρ Γρηγόρης Μακρίδης Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES

Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES Η ΠΡΩΤΗ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EURES Συνήθεις ερωτήσεις Γενικά Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για το πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» (Your first EURES job YFEJ) Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2009 Το Δίκτυο EURES Δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών, Απασχόλησης των 27 Κρατών-Μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία-Ισλανδία-Λίχτενσταϊν)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2008

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES. Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2008 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EURES Αντώνης Κάφουρος EURES Manager ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεπτέμβρης 2008 Το Δίκτυο EURES Δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών, Απασχόλησης των 27 Κρατών-Μελών της ΕΕ και των χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία-Ισλανδία-Λίχτενσταϊν)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

1. ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: JOB DESCRIPTION PROJECT MANAGER Πρόγραμμα: EMPLOYABILITY Έκδοση: 1 η 1. ΘΕΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ιεραρχικά και λειτουργικά αναφέρεται στο Διευθυντή Προγραμμάτων και τον Γενικό Διευθυντή τόσο για τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Page 1 of 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ- ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3/06/2014 Η Ταυτότητα και ο Ρόλος του ΕΒΕΑ Το ΕΒΕΑ λειτουργεί από το 1919 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και προωθεί τα ενδιαφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ)

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ) ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ( ΑΣΤΑ) ΟΜΕΣ ΤΟΥ.Α.ΣΤΑ..Α.ΣΤΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΥς ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στους φοιτητές και αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και

Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και Προϋπολογισμός: 3.650.000 Ευρώ Φορέας υλοποίησης: Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορείου ΟΠΕ ΑΕ Χρηματοδότηση: Συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΚAΙNOΤOΜΗΣΕ Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην EΥPΩΠH Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα)

Τ.Ε.Ι. Σερρών. REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) REPORT: Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Σπήλαιο Αλιστράτης (Σέρρες) και στο Οινοποιείο NICO LAZARIDI (Δράμα) Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποίησε στις

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

FUTURE PERSPECTIVE OF NGO IN THE BROADBAND AGE. ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ, B.Sc. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ AEGEE - ATHINA

FUTURE PERSPECTIVE OF NGO IN THE BROADBAND AGE. ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ, B.Sc. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ AEGEE - ATHINA ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ FUTURE PERSPECTIVE OF NGO IN THE BROADBAND AGE ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ, B.Sc. ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ AEGEE - ATHINA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AEGEE EUROPE/ AEGEE ATHINA ΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EUROPEISKA ΕΠΙΤΡΟΠΗ KOMMISSIONEN

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EUROPEISKA ΕΠΙΤΡΟΠΗ KOMMISSIONEN Yπηρεσίες πληροφόρησης και βοήθειας της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EUROPEISKA ΕΠΙΤΡΟΠΗ KOMMISSIONEN Μπορείτε να βρείτε το κείμενο του παρόντος φυλλαδίου καθώς και άλλες σύντομες, σαφείς επεξηγήσεις για την ΕΕ σε απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Σοφοκλέους Σύμβουλος Απασχόλησης Τμήμα Εργασίας / ΔΥΑ ΔΥΑ

Αλέξης Σοφοκλέους Σύμβουλος Απασχόλησης Τμήμα Εργασίας / ΔΥΑ ΔΥΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αλέξης Σοφοκλέους Σύμβουλος Απασχόλησης ης Τμήμα Εργασίας / ΔΥΑ ΔΥΑ Λήψη και Καταχώρηση κενών θέσεων Εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού Ενημέρωση για σχέδια παροχής κινήτρων προς εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Πολυτεχνείο Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας εντάχθηκε στο οργανόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ. Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Μέλος του ΒΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2007 March 07 Τεχνολογική Καινοτοµία Υπεροχή (1) ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα