ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΟ-ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΣΟΠΙΟ ΣΗΝ ΙΚΑΡΙΑ, ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΟ-ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΣΟΠΙΟ ΣΗΝ ΙΚΑΡΙΑ, ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ:"

Transcript

1 ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΟ-ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΣΟΠΙΟ ΣΗΝ ΙΚΑΡΙΑ, ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: Ομοιότθτεσ, Διαφορζσ και Προςπάκειεσ Διάςωςθσ και Αποκατάςταςισ του ΜΑΡΙΑ-ΣΕΛΛΑ ΑΛΟΤΠΗ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΔΗΛΟΤ ΙΚΑΡΙΑ

2 Σο πρόγραμμα αυτό εξελίςςεται ςε πολλά επίπεδα, επάνω ςτουσ ίδιουσ άξονεσ, εδϊ και χρόνια. Φζτοσ, κυρίωσ λόγω του καιροφ (ςυνεχείσ βροχοπτϊςεισ επί μινεσ), αλλά και άλλων, ςυνικωσ ευχάριςτων δραςτθριοτιτων δεν είχαμε τθν ευκαιρία να αςχολθκοφμε από τόπο ςε τόπο ςε υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ είχαμε κάνει τθν προθγοφμενθ χρονιά. Εκτόσ των πολλαπλϊν και πολυδιάςτατων αναφορϊν ςτο πρόγραμμα με κάκε ευκαιρία, βαρφτθτα δόκθκε φζτοσ ςτισ καταςκευζσ που ζκαναν τα παιδιά με φυςικά υλικά. Αφορμζσ για ςυηιτθςθ δόκθκαν ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ: άμοσ (ΑϋΣάξθ), φροσ (ΒϋΣάξθ), φροσ (ΓϋΣάξθ), και ενόσ Ικαρίασ ςτο Χριςτό Ραχϊν (αναπαλαιωμζνοσ ανεμόμυλοσ). Με τισ καταςκευζσ αςχολικθκε κυρίωσ θ ΒϋΣάξθ, ενϊ πολλά παιδιά ςυνειςζφεραν φωτογραφίεσ, και κάποια ζγραψαν κείμενα. Σο Πρόγραμμα παρουςιάςτθκε ςτο εμινάριο Δικτφου του ΚΠΕ Ομθροφπολθσ Χίου και κα παρουςιαςτεί και ςε εκδιλωςθ του Γυμναςίου Ευδιλου Ικαρίασ ( ).

3 ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ:

4 ΑΘΑΝΑΙΑ ΡΑΛΛΗ - Καραβόςταμο

5 ΑΝΝΑ ΣΙΓΚΟΤ - Δάφνθ Τν θπξηόηεξν ζεκείν ηεο Ιθαξηαθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη νη ηθαξηώηηθεο πιάθεο. Ο ηξόπνο πνπ ηηο ηνπνζεηνύζαλ ήηαλ ηδηαίηεξνο θαη κνλαδηθόο, πνπ ν πην ηαιαληνύρνο ηερλίηεο δε κπνξεί λα ην ζπιιάβεη θαη λα ην απνηππώζεη κε νπνηαδήπνηε κνξθή. Οη άλζξσπνη ζηηο άιιεο πεξηνρέο θαη νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ γλώξηδαλ γηα ηηο πιάθεο, όκσο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό νη πιάθεο ζπλδπάδνληαη κε ηε ζύγρξνλε αξρηηεθηνληθή, θαη δεκηνπξγνύλ έλα απνηέιεζκα ηδηαίηεξν. Δπζηπρώο όκσο, νινέλα θαη πεξηζζόηεξα παιαηά, κηζνγθξεκηζκέλα ζπίηηα, γθξεκίδνληαη, αθνύ: «Εκπνδίδνπλ», ή, «ηη λα ηα θάλνπκε ηα εξείπηα», ή, «λα ηα αλαπαιαηώζσ; ράζηκν ρξόλνπ, πεηακέλα ιεθηά».

6 ΣΑ ΠΑΛΙΑ ΙΚΑΡΙΩΣΙΚΑ ΠΙΣΙΑ «Η ΠΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ» Άλλα Σζίγθνπ Δάθλε, Σζηγθάην Θα αλαθεξζώ ζπγθεθξηκέλα ζην παηξηθό ζπίηη ηεο ζείαο κνπ, Σηακαηνύιαο Καξλαβά Τζίγθνπ, ζύκθσλα κε ηηο αθεγήζεηο ηεο. Πξηλ αθόκα κπνύκε ζηελ θνπδίλα, ην πξώην πξάγκα πνπ ηξαβά ηελ πξνζνρή καο είλαη ε πόξηα. Απνηειείηαη από ην παλσπόξηη θαη ην θαησπόξηη. Γηα λα αλνίμεηο, άλνηγεο πξώηα ην παλσπόξηη, πνπ άλνηγε κε πεηνύγηα θαη πάλσ ηνπ ζηεξηδόηαλ έλα μύιν ή ζηίγθα, πνπ ζηήξηδε ηελ πόξηα. Έπεηηα, άλνηγεο ην θαησπόξηη, ην νπνίν άλνηγε πνιύ ζπάληα, δηόηη ιεηηνπξγνύζε σο θξάρηεο γηα ηηο θόηεο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ απιή. Πξνρσξώληαο κέζα ζην ζπίηη, ζα δνύκε ην θνπξλάξη, ην ηδάθη θαη ηνλ λεξνρύηε. Σπλήζσο ν θνύξλνο ζηα παιηά Ιθαξηώηηθα ζπίηηα βξίζθεηαη έμσ, ζε κεξηθά ζπίηηα όκσο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θνύξληζκα ησλ ςσκηώλ. Τν ηδάθη ήηαλ ην κνλαδηθό κέζν ζέξκαλζεο. Πάλσ ηνπ ππήξρε έλα ξάθη, όπνπ ηνπνζεηνύληαλ ν θαθέο, ε δάραξε θη άιια ηέηνηα. Σην πιάη ηνπ ξαθηνύ ππήξρε ε πηαηνζήθε, κηαο θαη δελ ππήξραλ ληνπιάπηα. Εθεί θνληά ππήξραλ δύν ζπξίδεο γηα ηε θύιαμε ηνπ θαγεηνύ, αθνύ δελ ππήξρε θάπνην ςπγείν. Γηα ηελ ίδηα δνπιεηά ρξεζηκνπνηνύληαλ ην θαλάξη, ηνπ νπνίνπ ν ζθειεηόο ήηαλ ηελεθεδέληνο. Πεξηβαιιόηαλ από κία ζίηα, θαη ήηαλ θξεκαζηό. Ο λεξνρύηεο πάιη βξηζθόηαλ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ παξαζύξνπ, θαη ηα απόλεξα νδεγνύληαλ ζηνλ θήπν. Τν παξάζπξν είρε ηέζζεξα ηδάκηα πάλσ θη άιια ηόζα θάησ. Τα θάησ ηέζζεξα ηδάκηα άλνηγαλ πξνο ηα πάλσ. Όια απηά βξίζθνληαη ζηελ θνπδίλα, όπνπ ήηαλ θαη ην δσκάηην ησλ γνλέσλ. Κάησ από ηελ θνπδίλα ήηαλ έλα ππόγεην πνπ νλνκαδόηαλ αγθιαβαλή. Τξία ζθαιηά ζε νδεγνύζαλ από ηελ θνπδίλα ζηελ αγθιαβαλή. Κάησ από ην πιαηύζθαιν, ππήξρε κία ηξύπα από όπνπ έκπαηλε ν αέξαο θαη νη γάηεο, γηα λα θάλε ηα πνληίθηα. Η ηξύπα απηή νλνκαδόηαλ θαηόηξππα (θάηη = γάηα). Εθεί αθνπκπνύζαλ θαη ηα μύια γηα ηε θσηηά. Τα παηδηά έκελαλ ζην ππξγάξη. Τα ζθαιηά γηα λα αλεβείο ην ππξγάξη, μεθηλνύζαλ εθεί πνπ ηειείσλαλ ηα ζθαιηά ηεο θνπδίλαο. Είρε δύν παξάζπξα, ην έλα κηθξόηεξν θαη ην άιιν κεγαιύηεξν. Τν κεγάιν είρε δύν θύια, ελώ ην κηθξό έλα. Υπήξραλ δύν ζπξίδεο. Σηε κία θπιάζζνληαλ εηθόλεο Αγίσλ, θαληειάθη θαη ν Αγηαζκόο. Σηελ άιιε, βηβιία. Υπήξρε κία αθόκα ζπξίδα, ε Μεγάιε ζπξίδα, πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ κία ζηξσκαηνζήθε, πνπ πάληα ήηαλ θαιπκκέλε κε κία θνπξηίλα γηα λα κε ζθνληζηνύλ. Τα έπηπια ηνπ δσκαηίνπ ήηαλ ηα εμήο: Έλαο θαλαπέο, έλα δηπιό θξεβάηη, ζηδεξέλην, κε κπξνύηδηλν θεθαιάξη θαη πόδηα, έλα ηξαπέδη, δύν κπανύια θαη κηα κηθξή ληνπιαπίηζα. Όζν αθνξά ζηε δηαθόζκεζε, ε ζθάια ήηαλ γεκάηε πινπκηζηά

7 κπξσδάηα ινπινύδηα, θαη νη ηνίρνη ηνπ ππξγαξηνύ ήηαλ γεκάηνη κε θσηνγξαθίεο ησλ πξνγόλσλ ηνπο. Η ζθεπή είρε θαιάκηα από θάησ θαη θαιππηόηαλ από Ιθαξηώηηθεο πιάθεο, νη νπνίεο θάζε ρξόλν, πξίλ ηα πξσηνβξόρηα, ζθίγγνληαλ, ώζηε λα κελ πεξάζεη κέζα ζηα δσκάηηα ην λεξό. Κάησ από ην ππξγάξη ήηαλ ην θειάξη. Τν θειάξη ήηαλ ε απνζήθε ηνπ ζπηηηνύ θαηά θάπνηνλ ηξόπν. Φπιάζζνληαλ νη πιεμνύδεο ησλ θξεκκπδηώλ, νη βηηίλεο, ή αιιηώο θηνύπηα, πνπ πεξηείραλ γηα παξάδεηγκα ιάδη, θξαζί, απνμεξακέλα θξνύηα, θαη νη θνύκλεο, δειαδή πνιύ κηθξέο βηηίλεο, όπνπ γηα παξάδεηγκα πεξηείραλ πξντόληα όπσο ειηέο, ηπξί, κα θαη αιάηη. Σην θειάξη δηαηεξνύζαλ θαη ην ςσκί. Άπισλαλ θάησ θαζαξά θιαδηά, ηα ζθέπαδαλ κε παλί θαη ηνπνζεηνύζαλ ηα ςσκηά. Τέινο ην κέξνο όπνπ ηα παηδηά πεξλνύζαλ ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ηνπο, ήηαλ ε απιή. Καιππηόηαλ κε πιάθεο, κε έλα κηθξό θελό αλάκεζά ηνπο, θη όηαλ αλάκεζά ηνπο θύηξσλαλ ηα ινπινύδηα, ε απιή έπαηξλε ηελ όςε θάπνηνπ πίλαθα δσγξαθηθήο, πνπ ν πην επθάληαζηνο θαη πεξίηερλνο θαιιηηέρλεο δε ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί θαη λα απαζαλαηίζεη ζηνλ θακβά ηνπ.

8 ΑΡΓΤΡΩ ΕΤΣΡΑΣΟΤΔΑΚΗ Καραβόςταμο

9 ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΕΗ Εξοχι Η ανκρϊπινθ διάςταςθ ςτο τοπίο

10 ΓΙΩΡΓΙΑ ΣΕΦΑΝΑΔΗ τελλί ΑΡΗ ΡΟΤΣΑ ΓΙΩΡΓΟ ΦΟΤΚΑ

11 Δροφτςουλασ

12 ΕΛΛΗ ΚΑΡΝΑΒΑ, ΟΦΙΑ ΚΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

13 ΣΑΜΑΣΗ ΚΟΤΒΑΡΗ, ΑΡΓΤΡΗ ΠΑΝΣΕΛΙΑΔΗ, ΟΦΙΑ ΜΑΤΡΟΓΕΩΡΓΗ Ακαμάτρα, Κάμποσ

14

15 ΕΛΙΑ ΓΕΜΙΝΗ: Θρανιογραφία! ΗΛΕΚΣΡΑ ΑΡΓΤΡΙΔΗ

16 ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΡΟΓΕΩΡΓΗ - Εφδθλοσ

17 ΕΦΗ ΜΟΤΛΑ Σα παλιά Ικαριϊτικα ςπίτια ΣΑ ΠΑΛΙΑ ΙΚΑΡΙΩΣΙΚΑ ΠΙΣΙΑ Έθε Μνπιά Σα παιηά Ιθαξηώηηθα ζπίηηα ήηαλ ζπλήζσο κνλόρσξα θαη ρπηά ή., όπσο ηα νλνκάδνπλ νη ληόπηνη. Παξαηεξώληαο ηε ζηέγε ελόο ηέηνηνπ ζπηηηνύ, δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε όηη ρύλεηαη πξνο ηα θάησ. Είλαη νξζνγώληα κε ηε καθξηά πιεπξά ηνπο παξάιιειε πξνο ηηο γξακκέο ηνπ εδάθνπο πνπ βξίζθνληαλ ζην ίδην ύςνο. Δηέζεηαλ έλα δσκάηην θαη κνλόξηρηε ζηέγε, κε θιίζε πξνο ηελ θαησθέξεηα. πρλά ην ύςνο ηεο πξόζνςεο δελ μεπεξλνύζε ην έλα κέηξν, θη εθεί βξηζθόηαλ ην κνλαδηθό ζπλήζσο άλνηγκα ηνπ θηίζκαηνο, ε πόξηα, ε νπνία έθιεηλε κε θαξθσηό θύιιν. Μπξνζηά ηεο, θαη ζε κηθξή απόζηαζε, ρηίδεηαη ζπρλά απιόηνηρνο από μεξνιηζηά.

18 Θενράξεο Σζηκπίδεο ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΙΜΠΙΔΗ Οξζ

19 ΛΕΤΚΗ ΦΟΤΚΑ Καραβόςταμο - Καρκινάγρι Σο Παλιό και το Καινοφριο

20 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΣΕΖΟΤ Αυλάκι, Θεοκτίςτθ

21 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΟΤΡΒΑ

22 ΝΙΚΟ ΦΑΚΑΡΟ - Καραβόςταμο

23 ΦΩΣΕΙΝΗ ΟΤΣΚΑΝ Μθλιωπό

24 ΧΡΤΑ ΜΑΜΜΑΣΑ Εφδθλοσ

25 ΚΟΜΑ ΚΟΤΒΑΡΗ

26 ΦΙΛΙΠΠΟ ΡΑΠΣΗ

27 Ασ περάςουμε όμωσ μζςα

28 Θεζκνζέηεζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηνπ Σνπίνπ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Αξ.Φύιινπ 30, 25 Φεβρουαρίου 2010 NOMO ΤΠ ΑΡΙΘ Κύξσζε ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο ηνπ Σνπίνπ Δθδίδνκε ηνλ αθόινπζν λ όκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άξζξν πξώην: Κπξώλ εηαη θαη έρεη ηελ ηζρύ, πνπ νξίδεη ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πλ ηάγκαηνο, ε Δπξσπατθή ύκβαζε ηνπ Σνπίνπ, πνπ ππεγξάθε ζηε Φισξελ ηία, ζηηο 20 Οθησ βξίνπ 2000, ην θείκελ ν ηεο νπνίαο ζε πξσηόηππν ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη ζε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, έρεη σο εμήο: EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION CONVENTION EYROPEENNE DU PAYSAGE Η Ειιάδα έρεη ππνγξάςεη (αξγά) ηελ Επξσπατθή ύκβαζε γηα ηε Δηαηήξεζε ηνπ Σνπίνπ, πνπ απνηειεί κηα πξναηξεηηθή δέζκεπζε ησλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Οη πεξηζζόηεξνη δελ έρνπκε θαλ αθνύζεη γη απηή θαη δηαξθήο ζθνπόο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη θαη ε αθύπληζε ηνπ θνηλνύ ζε απηά ηα δεηήκαηα.

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Κώζηαο Βνπιαδέξεο http://www.fantastikosorizontas.gr/kostasvoulazeris Γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ θεηκέλνπ ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ

Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ Σν βηβιίν απηό κηιά γηα ηελ ηπξαλλία πνπ ππνβάιινπλ ηα αλζξώπηλα δώα πάλσ ζηα κήαλζξώπηλα, κηα ηπξαλλία πνπ έρεη επηβάιεη θαη πνπ ζπλερίδεη λα επηβάιιεη ηξνκεξνύο πόλνπο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα