Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Νοέµβριος 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 i ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ii ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 4 iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 iv ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6 v ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 Περιγραφή- αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Γεωγραφικά χαρακτηριστικά Πληθυσµιακά χαρακτηριστικά Κοινωνικά χαρακτηριστικά Οικονοµικά χαρακτηριστικά Πολεοδοµικά και Χωροταξικά χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά Σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις Περιφέρειας Κρήτης µε ευρύτερη περιοχή Βασικά οργανωτικά χαρακτηριστικά οργανισµού Περιφέρειας Κρήτης Βασικά οικονοµικά χαρακτηριστικά οργανισµού Περιφέρειας Κρήτης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (swot analysis) & ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (swot analysis) & ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ 59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΙΑ & ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 74 Σελ.2/78

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ i. Αντικείµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Κρήτης και των Νοµικών Προσώπων της συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα περιφερειακής και οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις µε ορίζοντα τριετίας, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την αναβάθµιση της οργάνωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης ως οργανισµού. Με άλλα λόγια το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αφορά όχι µόνον στις υποδοµές και τις τοπικές επενδύσεις στην Περιφέρεια Κρήτης, ως χωρική ενότητα, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας της ίδιας της Περιφέρειας Κρήτης, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, µεριµνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Ουσιαστικά, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί ένα εργαλείο για την άσκηση περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής µε τα εξής χαρακτηριστικά: α. Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα περιφερειακής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας: Αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και περιφερειακών επενδύσεων, αλλά και πρόγραµµα που αποσκοπεί στη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από την Περιφέρεια Κρήτης. Είναι δηλαδή ένα πρόγραµµα πολυτοµεακού χαρακτήρα µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του φάσµατος των θεµάτων που αφορούν την καθηµερινή λειτουργία της Περιφέρειας και όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων της. Σελ.3/78

4 β. Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης της Περιφέρειας και του προγραµµατικού της κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης της Περιφέρειας. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταµένων και της αρµόδιας /νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. γ. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης της Περιφέρειας και των νοµικών προσώπων της: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού τριετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε ετήσιο πρόγραµµα των υπηρεσιών που υλοποιούν τµήµατα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. δ. Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξης του συµµετέχουν αιρετά όργανα, υπηρεσιακά στελέχη, τοπικοί φορείς και οµάδες πολιτών µε εµπλοκή - συµβολή στην τοπική ανάπτυξη και στη λειτουργία της Περιφέρειας. ii. Θεσµικό πλαίσιο Η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. β βαθµού θεσπίστηκε για πρώτη φορά µε το άρθρο 268 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ): Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. Σύµφωνα µε αυτό, οι Περιφέρειες που συνιστώνται µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης οφείλουν να καταρτίζουν Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα στο πρώτο εννιάµηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου. Κατά την πρώτη εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης, η χρονική διάρκεια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι τριετής. Με την Υπουργική απόφαση 74754/ , όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2043/Β/ : Περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Σελ.4/78

5 των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β βαθµού, καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. iii. Περιεχόµενο και διάρθρωση του προγράµµατος Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Κρήτης, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ / , (ΦΕΚ 2043/Β/ ) Υπουργική Απόφαση για το περιεχόµενο και τη δοµή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ο.Τ.Α β βαθµού, χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασµός αναφέρεται στο Στρατηγικό Σχεδιασµό και περιλαµβάνει δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο Περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, περιλαµβάνει την τεκµηριωµένη περιγραφή και ανάλυση των δηµοσίων προβληµάτων, χρονίων καταστάσεων ή ζητηµάτων οικονοµικής, κοινωνικής ή άλλης φύσης, που επιζητούν λύση, ρύθµιση ή βελτίωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο Στρατηγική της Περιφέρειας και αναπτυξιακές προτεραιότητες, περιλαµβάνεται η διατύπωση του αναπτυξιακού οράµατος της Περιφέρειας και των κατευθυντήριων αρχών, η στρατηγική της Περιφέρειας και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύµφωνα µε τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τοµεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραµµατισµός αναφέρεται στον επιχειρησιακό προγραµµατισµό της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαµβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο του επιχειρησιακού προγραµµατισµού: Στόχοι και δράσεις, εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι σε ειδικότερους στόχους. Ακολούθως, κάθε άξονας εξειδικεύεται σε µέτρα, που αντιστοιχούν σε έναν ή περισσότερους ειδικότερους στόχους, που πρέπει να επιτευχθούν κατά προτεραιότητα από την Περιφέρεια Κρήτης την επόµενη τριετία. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε µέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωµένο υποπρόγραµµα δράσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο Τριετής προγραµµατισµός των δράσεων, ιεραρχούνται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων του κάθε µέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας. Σελ.5/78

6 Ενότητα 3: Οικονοµικός προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης αναφέρεται στον οικονοµικό προγραµµατισµό της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαµβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο Οικονοµικός προγραµµατισµός, περιλαµβάνεται εκτίµηση των εσόδων της Περιφέρειας Κρήτης και των Νοµικών της Προσώπων, ανά πηγή χρηµατοδότησης για κάθε έτος της επόµενης τριετίας, συνοπτικός υπολογισµός των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των δράσεων του προγράµµατος και καταρτίζονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες ανά άξονα και µέτρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράµµατος, καταρτίζονται οι δείκτες αποτελεσµάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθµού υλοποίησης των δράσεων του προγράµµατος, όπου σε κάθε δείκτη αντιστοιχίζεται µια τιµή - στόχος για κάθε δράση. Οι δείκτες αυτοί, αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειµένου αυτοί να καταστούν µετρήσιµοι. iv. Μεθοδολογία εκπόνησης του προγράµµατος Η εκπόνηση του Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε µε βάση τη µεθοδολογία που περιγράφεται στην Υ.Α 74754/ , (ΦΕΚ 2043/Β/ ): Περιεχόµενο, δοµή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β βαθµού. Ειδικότερα, η µεθοδολογία για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Κρήτης δίνεται στο επόµενο διάγραµµα ροής. Σελ.6/78

7 ιάγραµµα Ροής µεθοδολογίας εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Σελ.7/78

8 v. Οµάδα έργου Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Κρήτης, πραγµατοποιήθηκε υπό την επιµέλεια, επίβλεψη και συντονισµό της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Κρήτης. Στην Οµάδα Έργου συµµετείχε, για την υποστήριξη της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, η εταιρεία συµβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε. ως εξωτερικός Σύµβουλος Υποστήριξης στο πλαίσιο σχετικής σύµβασης συµβούλου συνολικής τεχνικής υποστήριξης. Συνολικά, η Οµάδα Έργου αποτελούνταν από τους κ.κ.: Άννα Βασιλάκη, /ντρια Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Κρήτης. Φωτεινή Κατίκα, Προϊσταµένη Τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης. Χρήστος Μπίλιος, υπάλληλος Τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης. Νίκος ρακωνάκης, Οικονοµολόγος, ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΤΑΜ ΑΕ. Καίτη Γεωργούδη, Γεωπόνος (ΜΒΑ), ΕΤΑΜ ΑΕ. Στέλιος Γυπαράκης, Χηµικός Μηχανικός, ΕΜΠ (MEng Περιβαλλοντικής & Υγειονοµικής Μηχανικής), ΕΤΑΜ ΑΕ. Γεράσιµος Κουτσογιώργος, Πολιτικός Επιστήµονας (ΜΑ Ευρωπαϊκών Σπουδών), ΕΤΑΜ ΑΕ. Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος (Msc Αγροτικής Οικονοµίας), ΕΤΑΜ ΑΕ. Σελ.8/78

9 Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασµός Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή - αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης Γεωγραφικά χαρακτηριστικά Η θέση της Κρήτης, στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και το φυσικό της ανάγλυφο, προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την εικόνα και το χαρακτήρα της. Κατεξοχήν ορεινό νησί χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή γεωµορφολογικών σχηµατισµών, που έχει καθορίσει σε µεγάλο µάλιστα βαθµό τη χωροταξική οργάνωση, την οικιστική δοµή και εν γένει τα ανθρωπογενή δεδοµένα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ως χωρική ενότητα είναι τα εξής: Η νησιωτική υπόσταση και η γεωγραφική της θέση ως αυτόνοµου χωρικά συστήµατος µε ικανό µέγεθος ενδοχώρας και πληθυσµού. Η απόσταση της σε σχέση µε την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και τις Περιφέρειες του Ευρωπαϊκού χώρου. Η στρατηγική της θέση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Η δυσκολία πρόσβασης από το νότιο προς το βόρειο τµήµα της. Οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε πολλές χωρικές ενότητες. Η συνολική έκταση της είναι τ.χλµ. (6,3% της συνολικής έκτασης της Ελληνικής επικράτειας). Βρίσκεται στο νότιο άκρο του Αιγαίου πελάγους σε απόσταση 160 χλµ. περίπου από την ηπειρωτική χώρα. Έχει αξιοσηµείωτη ακτογραµµή άνω των χλµ., βόρεια βρέχεται από το Κρητικό και νότια από το Λιβυκό πέλαγος, ενώ περιβάλλεται από πλήθος µικρών νησιών (Γαύδος, Γαυδοπούλα, Χρυσή, Κουφονήσι, Ντία, ιονυσάσες κ.α.). Το µήκος του νησιού από το ένα άκρο (δυτικό) στο άλλο (ανατολικό) είναι 256 χιλιόµετρα, ενώ το µεγαλύτερο πλάτος του, 57 χιλιόµετρα, εντοπίζεται στο νοµό Ηρακλείου και το µικρότερο πλάτος, 12 χιλιόµετρα, στο νοµό Λασιθίου. Η µορφολογία της χαρακτηρίζεται από τρεις ζώνες, την ορεινή, µε υψόµετρο από 400 µ. και άνω, την ηµιορεινή, από µ., και την πεδινή, από το επίπεδο της θάλασσας ως 200 µ. Οι πρώτες δύο ζώνες καλύπτουν περίπου τα 3/5 του Σελ.9/78

10 νησιού. Σε ποσοστό 49% είναι ορεινή, οι δε ορεινοί όγκοι που δεσπόζουν είναι τα Λευκά Όρη (2.452 µ.), ο Ψηλορείτης (2.456 µ.) και η ίκτη (2.148 µ.). Τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά έχουν µεγάλη σηµασία ως παράγοντες διαµόρφωσης των οικισµών και του οδικού δικτύου σε όλη την περιφέρεια και δηµιουργούν αντίστοιχα πλεονεκτήµατα και περιορισµούς στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη Πληθυσµιακά χαρακτηριστικά Ο πληθυσµός της Περιφέρειας Κρήτης βάσει της απογραφής του 2001 ανέρχονταν σε κατοίκους και αντιστοιχούσε στο 5,48% του πληθυσµού της Ελλάδας. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Πληθυσµιακή Εξέλιξη ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ % % % Ηρακλείου ,74 9,94 20,06 Λασιθίου ,75 6,25 8,94 Ρεθύµνου ,91 12,64 30,82 Χανίων ,29 10,97 19,49 Περιφέρεια Κρήτης ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,55 11,31 19, ,33 6,86 12,56 Πηγή : ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσµού 1981, 1991, 2001 Στο διάστηµα των δύο δεκαετιών και , ο πληθυσµός σηµείωσε συνεχή ανοδική πορεία µε τις αντίστοιχες ποσοστιαίες µεταβολές να είναι υψηλότερες από εκείνες της χώρας (7,55% και 11,31% για την Κρήτη, 5,33% και 6,86% για το σύνολο της Χώρας). Συνολικά, στην περίοδο ο πληθυσµός της Κρήτης αυξήθηκε κατά 19,71% γεγονός που υπογραµµίζει τη δυνατότητά της να συγκρατεί και να ανανεώνει τον πληθυσµό της. Κατά νοµό σηµειώθηκαν ανάλογες τάσεις µε την Περιφέρεια, µε τους Νοµούς Ρεθύµνου και Χανίων να εµφανίζουν µεγαλύτερη θετική µεταβολή (12,64%, 10,97%) συγκριτικά µε τους δύο άλλους Νοµούς (9,94% Ν. Ηρακλείου, 6,25% Ν. Λασιθίου). Η πληθυσµιακή πυκνότητα την ίδια περίοδο, , παρουσίασε αυξητική τάση µε το 2001 να είναι 72,11 κάτοικοι / τ.χλµ., αρκετά χαµηλότερη βέβαια από την Σελ.10/78

11 αντίστοιχη σε επίπεδο χώρας (83,09). Σε γενικές γραµµές, η πληθυσµιακή πυκνότητα της Κρήτης χαρακτηρίζεται χαµηλή (63,3 στο Νοµό Χανίων, 54,77 στο Νοµό Ρεθύµνου, 41,87 στο Νοµό Λασιθίου). Εξέλιξη πληθυσµιακής πυκνότητας ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1981 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 1991 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 2001 Νοµός Ηρακλείου 92,24 100,30 110,74 Νοµός Λασιθίου 38,43 39,10 41,87 Νοµός Ρεθύµνου 41,87 46,85 54,77 Νοµός Χανίων 52,97 56,31 63,30 Περιφέρεια Κρήτης 60,24 64,79 72,11 Σύνολο Χώρας 73,82 77,75 83,09 Πηγή : ΕΣΥΕ, Επεξεργασία στοιχείων Σε ότι αφορά στην ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσµού, η δηµογραφική εικόνα της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται αφενός από φθίνοντες ρυθµούς αύξησης στις νεαρές ηλικίες και αφετέρου, από αύξηση των ατόµων της τρίτης ηλικίας. Πληθυσµός κατά οµάδες ηλικιών Νοµός Ηρακλείου 27,21 13,58 25,18 20,87 13,02 Νοµός Λασιθίου 21,77 11,62 23,12 24,75 18,71 Νοµός Ρεθύµνου 25,98 12,36 21,12 23,01 17,53 Νοµός Χανίων 23,89 14,31 23,87 22,89 15,03 Περιφέρεια Κρήτης 25,47 13,34 24,06 22,19 14, Νοµός Ηρακλείου 22,44 16,10 26,65 21,74 13,06 Νοµός Λασιθίου 19,31 12,00 24,82 24,40 19,48 Νοµός Ρεθύµνου 21,17 16,75 24,18 20,84 17,06 Νοµός Χανίων 20,24 14,94 27,29 21,85 15,68 Περιφέρεια Κρήτης 21,32 15,36 26,25 22,00 15, Νοµός Ηρακλείου 17,16 15,34 30,23 22,09 15,18 Νοµός Λασιθίου 15,99 12,16 28,60 22,81 20,43 Νοµός Ρεθύµνου 17,61 16,67 29,67 19,91 16,14 Νοµός Χανίων 16,71 14,03 31,43 21,51 16,33 Περιφέρεια Κρήτης 16,96 14,79 30,25 21,74 16,26 Πηγή : ΕΣΥΕ, Επεξεργασία στοιχείων Σελ.11/78

12 ιαχρονικά, στο διάστηµα ο νεανικός πληθυσµός (0-14 ετών) µειώθηκε. Έτσι ενώ το 1981 το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 0-14 ετών ήταν 25,47%, στην απογραφή του 2001, τα στοιχεία ήταν αποθαρρυντικά καθώς το αντίστοιχο ποσοστό είχε µειωθεί σηµαντικά στο 16,96% γεγονός που υπογραµµίζει το έντονο δηµογραφικό πρόβληµα. Σε συνάρτηση µε τα παραπάνω, η κατάσταση καθίσταται ακόµη πιο ανησυχητική αν συνυπολογιστεί ότι στη δεκαετία παράλληλα µε τον νεανικό πληθυσµό, πτωτική πορεία καταγράφηκε και στον πληθυσµό ηλικίας ετών. Αντίθετα, σηµαντική ήταν η αύξηση που σηµειώθηκε στο γεροντικό πληθυσµό (από 15,07% το 1991, ανήλθε σε 16,26% το 2001). ΠΛ ΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΡΑ ΜΙ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σ ΚΡΗΤΗΣ (2001) ,87% 14,70% ,04% 29,62% 21,44% 30,86% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ,97% 15,59% ,50% 17,41% Όπως φαίνεται από την πληθυσµιακή πυραµίδα, ο πληθυσµός εµφανίζει έντονα σηµάδια γήρανσης. Ο νεανικός και ο γεροντικός πληθυσµός έχουν περίπου την ίδια συµµετοχή στο σύνολο του πληθυσµού. Σε επίπεδο Νοµού, σηµαντικότερο δηµογραφικό πρόβληµα φαίνεται να αντιµετωπίζει ο Νοµός Λασιθίου καθώς είχε το µικρότερο ποσοστό νεανικού πληθυσµού (15,99%) και το υψηλότερο ποσοστό πληθυσµού άνω των 65 ετών (20,43%) συγκριτικά µε τους υπόλοιπους Νοµούς. Σελ.12/78

13 ηµογραφικοί είκτες 2001 ΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 1 ΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 3 Νοµός Ηρακλείου 88,43 17,16 47,80 Νοµός Λασιθίου 127,76 15,99 57,30 Νοµός Ρεθύµνου 91,62 17,61 50,95 Νοµός Χανίων 97,69 16,71 49,34 Περιφέρεια Κρήτης 95,87 16,96 49,76 Σύνολο Χώρας 110,06 15,18 46,81 Πηγή : ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων Ο δείκτης γήρανσης το 2001 ήταν αρκετά υψηλός της τάξης του 95,87% ωστόσο, ήταν χαµηλότερος από τον αντίστοιχο στο σύνολο της χώρας. Εντονότερο πρόβληµα γήρανσης αντιµετωπίζει ο Νοµός Λασιθίου µε το συγκεκριµένο δείκτη να φθάνει το 127,76%. Η τιµή του δείκτη νεανικότητας, αν και χαµηλή, χαρακτηρίζεται σχετικά ικανοποιητική (16,96%) τουλάχιστον συγκριτικά µε εκείνη του συνόλου της χώρας (15,18%). Η τιµή του δείκτη εξάρτησης ανέρχονταν στο 49,76% ως απόρροια του υψηλού δείκτη γήρανσης και ήταν µεγαλύτερος του αντίστοιχου της χώρας (46,81%). Σύµφωνα µε τα προσωρινά αποτελέσµατα της απογραφής του 2011, η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε αύξηση πληθυσµού σε ποσοστό 3,36% µεταξύ Πιο συγκεκριµένα σήµερα έχει πληθυσµό κατοίκους (άρρενες και θήλεις ), µε πυκνότητα µόνιµου πληθυσµού ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο ίση µε 74,54. Αντιπροσωπεύει το 5,76% του πληθυσµού της επικράτειας και κατατάσσεται πέµπτη µεταξύ των Ελληνικών περιφερειών. 1 είκτης γήρανσης: ο αναλογών αριθµός ατόµων άνω των 65 ετών ως προς 100 άτοµα ηλικίας 0-14 ετών 2 είκτης νεανικότητας: ο αναλογών αριθµός ατόµων 0-15 ετών ως προς συνολικό πληθυσµό 3 είκτης εξάρτησης: ο αναλογών αριθµός ατόµων των οµάδων 0-14 ετών και 65 και άνω, ως προς 100 άτοµα ηλικίας ετών Σελ.13/78

14 Προσωρινά Αποτελέσµατα του Μόνιµου Πληθυσµού της Ελλάδος Απογραφή 2011 ιοικητική διαίρεση Σύνολο Άρρενες Θήλεις Πυκνότητα µόνιµου πληθυσµού ανά τετρ. χιλιόµετρο Περιφέρεια Κρήτης ,54 Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ,20 ήµος Ηρακλείου ,08 ήµος Αρχανών - Αστερουσίων ,39 ήµος Βιάννου ,83 ήµος Γόρτυνας ,80 ήµος Μαλεβιζίου ,65 ήµος Μινώα Πεδιάδος ,21 ήµος Φαιστού ,30 ήµος Χερσονήσου ,50 Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ,52 ήµος Αγίου Νικολάου ,65 ήµος Ιεράπετρας ,03 ήµος Οροπεδίου Λασιθίου ,77 ήµος Σητείας ,58 Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου ,92 ήµος Ρεθύµνης ,55 ήµος Αγίου Βασιλείου ,71 ήµος Αµαρίου ,46 ήµος Ανωγείων ,23 ήµος Μυλοποτάµου ,31 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ,75 ήµος Χανίων ,31 ήµος Αποκορώνου ,76 ήµος Γαύδου ,63 ήµος Καντάνου- Σελίνου ,41 ήµος Κισσάµου ,67 ήµος Πλάτανιά ,08 ήµος Σφακίων ,11 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011 Σελ.14/78

15 Κοινωνικά χαρακτηριστικά Το µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων βελτιώθηκε αισθητά στην εικοσαετία Αυτό αποδεικνύεται από τη σηµαντική µείωση του ποσοστού των αναλφάβητων που από 9,21% που ήταν το 1981 µειώθηκε στο 3,49% το Μάλιστα κατά την απογραφή του 2001, το εν λόγω ποσοστό ήταν µικρότερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο χώρας (3,78%). Επιπλέον, παρατηρήθηκαν αυξητικές τάσεις στις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης µε τα ποσοστά των πτυχιούχων ανώτατων και ανώτερων σχολών να βελτιώνονται διαρκώς και να εµφανίζουν µικρή απόκλιση από εκείνα του συνόλου της χώρας. Παρά όµως την άνοδο που καταγράφηκε στο µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού, η πλειοψηφία των κατοίκων όπως αποτυπώνεται στην απογραφή του 2001 είναι απόφοιτοι στοιχειώδους (36,37%) και µέσης εκπαίδευσης (24,56%). Επίσης σηµαντικό εξακολουθεί να είναι το ποσοστό της σχολικής διαρροής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (8,50% το 2001) αν και έχει µειωθεί αρκετά από το 1981 (16,15%). Σελ.15/78

16 Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός µε βάση τα στοιχεία των απογραφών 1981, 1991 και 2001 ακολούθησε ανοδική πορεία και διαµορφώθηκε από άτοµα το 1981, σε το 1991 και το Ως ποσοστό του πληθυσµού, αντίστοιχα εξελίχθηκε ανοδικά από 38,47%, σε 39,10% και 43,59%, γεγονός που υπογραµµίζει την ενίσχυση του εργατικού δυναµικού. Εξέλιξη οικονοµικά ενεργού πληθυσµού Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ΟΕΠ ως % του συνολικού πληθυσµού 38,47% 39,10% 43,59% Πηγή: Απογραφές πληθυσµού 1981, 1991, 2001 Κατά την τελευταία απογραφή του 2001 ο ενεργός πληθυσµός των ατόµων ήταν άνδρες (62%) και γυναίκες (38%), ενώ σε ότι αφορά τη βαρύτητα του εργατικού δυναµικού ανά νοµό, ο Νοµός Ηρακλείου αντιπροσώπευε το 50% της εργατικής δύναµης της περιφέρειας και ο Νοµός Χανίων το 24%. εσπόζουσα ηλικιακή τάξη ήταν αυτή των ετών και στα δύο φύλα. Σε σχέση µε τη θέση στο επάγγελµα, διαχρονικά αυξήθηκαν οι κλάδοι µισθωτών και το 60% περίπου ήταν µισθωτοί και το 30% εργαζόµενοι για δικό τους λογαριασµό και εργοδότες, ενώ ως κυρίαρχες οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας καταγράφηκαν η Γεωργοκτηνοτροφία, το Εµπόριο, τα Ξενοδοχεία & Εστιατόρια και οι Κατασκευές. Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός κατά θέση στο επάγγελµα Εργοδότες Αυτοαπασχολούµενοι Μισθωτοί Συµβοηθούντα µέλη ε δήλωσαν & νέοι ,55% 42,93% 32,78% 18,30% 3,44% ,15% 35,91% 43,14% 9,50% 5,30% ,24% 20,36% 57,42% 6,64% 4,33% Πηγή: Απογραφές πληθυσµού 1981, 1991, 2001 Σελ.16/78

17 Η απασχόληση εξελίχθηκε ανοδικά στο διάστηµα , πλην όµως ως ποσοστό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού ακολούθησε φθίνουσα πορεία και διαµορφώθηκε από 97,61% το 1981 σε 89,29% το Εξέλιξη απασχόλησης ΚΡΗΤΗ Ν. Ηρακλείου Ν. Λασιθίου Ν. Ρεθύµνου Ν. Χανίων Πηγή: Απογραφές πληθυσµού 1981, 1991, 2001 Σε ότι αφορά την κατά τοµέα κατανοµή της απασχόλησης, µε βάση την πρόσφατη απογραφή του 2001, το 23,42% απασχολούνταν στον πρωτογενή τοµέα, το 16,09% στο δευτερογενή και το 55,57% στον τριτογενή (δεν δήλωσαν 4,93%). ιαχρονικά διαπιστώνεται µία σηµαντική µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα, µία σχετική σταθερότητα στο δευτερογενή και µία επίσης σηµαντική αύξηση στον τριτογενή τοµέα. Εξέλιξη απασχόλησης ανά παραγωγικό τοµέα Πρωτογενής Τοµέας ευτερογενής Τοµέας Τριτογενής Τοµέας ε δήλωσαν ,72% 17,01% 30,51% 3,76% ,49% 16,21% 46,29% 8,01% ,42% 16,09% 55,57% 4,93% Πηγή: Απογραφές πληθυσµού 1981, 1991, 2001 Σύµφωνα µε την έρευνα εργατικού δυναµικού που εκπονεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Β τρίµηνο του τρέχοντος έτους η απασχόληση ανά παραγωγικό τοµέα διαµορφώθηκε σε ποσοστά 21,3%, 14,1% και 64,5% στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα αντίστοιχα, ενώ σε ότι αφορά στην κλαδική αντιπροσώπευση τα σηµαντικότερα µερίδια είχαν οι κλάδοι της γεωργίας, του εµπορίου και των καταλυµάτων. Σελ.17/78

18 Αναλογία % απασχολουµένων ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας το Β τρίµηνο 2011 Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας Ελλάδα Κρήτη Γεωργία, ασοκοµία & αλιεία 12,3 21,3 Ορυχεία & Λατοµεία 0,3 0,1 Μεταποίηση 10,0 6,0 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και κλιµατισµού 0,5 0,4 Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 0,7 0,4 Κατασκευές 6,3 7,2 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 18,6 17,2 Μεταφορά & αποθήκευση 4,9 3,8 ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης 7,3 13,2 Ενηµέρωση και επικοινωνία 1,9 0,6 Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2,7 1,5 ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,1 0,1 Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 5,1 3,7 ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 2,0 1,8 ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 8,8 7,5 Εκπαίδευση 7,5 7,0 ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας 5,7 4,4 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 1,2 0,5 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 2,1 1,9 ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 1,9 1,3 Σύνολο 100,0 100,0 Χαρακτηριστικό της εξέλιξης της ανεργίας είναι η διαχρονική της µεγέθυνση. Συγκεκριµένα το 1981 οι άνεργοι στην περιφέρεια Κρήτης ανέρχονταν σε άτοµα, ήτοι ένα ποσοστό 2,39% επί του ενεργού πληθυσµού. Στη συνέχεια κατά το 1991 το ποσοστό ανεργίας υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας σε ποσοστό 5,54% ( άτοµα) και το 2001 σε ύψος 10,71% ( άτοµα). Εξέλιξη ανεργίας Άνεργοι Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός % Ανεργίας 2,39% 5,54% 10,71% Πηγή: Απογραφές πληθυσµού 1981, 1991, 2001 Με βάση περισσότερο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η ανεργία κατά το 2 ο τρίµηνο του 2011 λόγω της συνεχιζόµενης κρίσης ανέρχονταν σε πολύ υψηλό ποσοστό της τάξης του 13,4% έναντι ποσοστού 11% την ίδια περίοδο το Σελ.18/78

19 Ανεργία % κατά περιφέρεια Β Τρίµηνο Περιφέρειες Σύνολο Χώρας 11,8 16,3 Ανατολική Μακεδονία Θράκη 13,9 20,7 Κεντρική Μακεδονία 12,7 18,8 υτική Μακεδονία 14,6 23,1 Ήπειρος 12,1 16,1 Θεσσαλία 11,4 15,4 Ιόνιοι Νήσοι 12,6 14 υτική Ελλάδα 11,2 16,1 Στερεά Ελλάδα 11,5 16,9 Αττική 11,6 15,6 Πελοπόννησος 9,9 13,1 Βόρειο Αιγαίο 8,5 14,1 Νότιο Αιγαίο 12,1 13,7 Κρήτη 11 13,4 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή Σελ.19/78

20 Οικονοµικά χαρακτηριστικά Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Περιφερειακών Λογαριασµών της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κρήτης διατηρείται διαχρονικά σε επίπεδα της τάξης του 5% ως προς το αντίστοιχο της χώρας και διαµορφώθηκε το 2008 σε ύψος εκατοµµυρίων ευρώ. Ο νοµός Ηρακλείου δεσπόζει (52,06%) ως προς τη συµµετοχή του στο περιφερειακό προϊόν, ακολουθούµενος από το νοµό Χανίων (23,07%), ενώ σε χαµηλότερα επίπεδα διαµορφώνεται η αντιπροσώπευση των νοµών Λασιθίου (12,89%) και Ρεθύµνου (11,99%). Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εκατ. ευρώ) Σύνολο Ελλάδας Κρήτη Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυµνο Χανιά Κρήτη / Σύνολο Ελλάδας 5,38% 5,25% 5,43% Ηράκλειο / Κρήτη 50,59% 51,97% 52,06% Λασίθι / Κρήτη 12,77% 11,82% 12,89% Ρέθυµνο / Κρήτη 13,81% 12,68% 11,99% Χανιά / Κρήτη 22,84% 23,53% 23,07% Πηγή: Εθνική Στατιστική Αρχή Σε ότι αφορά την Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά τοµέα, διαχρονικά σηµειώθηκε υποχώρηση της αντιπροσώπευσης του Πρωτογενή τοµέα (από 10,04% το 2000, σε 5,50% το 2008), έναντι αύξησης κυρίως του Τριτογενή αλλά και του ευτερογενή τοµέα. ιαφοροποιηµένος από την εν λόγω τάση εµφανίζεται ο νοµός Λασιθίου ο οποίος διατήρησε διψήφιο ποσοστό αντιπροσώπευσης και υψηλή βαρύτητα στον Πρωτογενή τοµέα (10,10%), εν αντιθέσει µε τους άλλους τρεις νοµούς των οποίων τα ποσοστά ήταν µεταξύ 4,32% και 5,65%, έχοντας ξεπεράσει ταυτόχρονα στον Τριτογενή τοµέα ποσοστά άνω του 80%. Σελ.20/78

21 Ακαθάριστη προστιθέµενη αξία κατά τοµέα (εκατ. ευρώ) Πρωτογενής τοµέας ευτερογενής τοµέας Τριτογενής τοµέας Σύνολο Ελλάδας Κρήτη Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυµνο Χανιά Σύνολο Ελλάδας 6,59% 4,91% 3,14% 20,95% 18,72% 18,12% 72,46% 76,37% 78,74% Κρήτη 10,04% 9,97% 5,50% 12,28% 13,69% 13,84% 77,68% 76,34% 80,66% Ηράκλειο 8,27% 7,88% 4,32% 12,55% 14,23% 13,58% 79,18% 77,89% 82,10% Λασίθι 11,00% 11,33% 10,10% 10,04% 12,20% 13,51% 78,96% 76,48% 76,40% Ρέθυµνο 14,88% 18,67% 5,65% 12,86% 12,35% 14,16% 72,26% 68,98% 80,19% Χανιά 10,49% 9,23% 5,53% 12,58% 13,95% 14,45% 76,93% 76,82% 80,02% Πηγή: Εθνική Στατιστική Αρχή Σε σχέση µε το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το 2008 η Κρήτη ξεπερνούσε οριακά κατά 0,35% την αντίστοιχη εθνική επίδοση και διαµορφώνονταν σε ύψος ευρώ. Σηµαντικά καλύτερες επιδόσεις, τόσο σε σχέση µε το επίπεδο της χώρας, όσο και σε σχέση µε την επίδοση της περιφέρειας, κατέγραψαν οι νοµοί Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ σηµαντικά υπολείπονταν οι νοµοί Ρεθύµνου και Χανίων. Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ευρώ) Σύνολο Ελλάδας Κρήτη Ηράκλειο Λασίθι Ρέθυµνο Χανιά Κρήτη / Σύνολο Ελλάδας 99,13% 96,73% 100,35% Ηράκλειο / Κρήτη 103,16% 105,71% 105,25% Λασίθι / Κρήτη 99,99% 94,08% 103,80% Ρέθυµνο / Κρήτη 103,98% 95,41% 89,96% Χανιά / Κρήτη 91,68% 94,18% 93,02% Ηράκλειο / Ελλάδα 102,26% 102,25% 105,62% Λασίθι / Ελλάδα 99,12% 91,00% 104,16% Ρέθυµνο / Ελλάδα 103,08% 92,29% 90,27% Χανιά / Ελλάδα 90,88% 91,10% 93,35% Πηγή: Εθνική Στατιστική Αρχή Σελ.21/78

22 Η πτώση στη γεωργία εξηγείται από την εγκατάλειψη ορισµένων καλλιεργειών (αµπελοκαλλιέργειες) σε συνδυασµό µε την πτώση των τιµών στο ελαιόλαδο και σε ορισµένα κηπευτικά προϊόντα. Οι νοµοί στους οποίους σηµειώνεται πτώση στη γεωργία είναι εκείνοι που αποκοµίζουν τα µεγαλύτερα οφέλη από τον τουρισµό. Ο µαζικός τουρισµός αυξάνει µεν τα έσοδα αλλά συµβάλλει επίσης και στη δηµιουργία ανισορροπιών. Ενώ οι πλέον αναπτυγµένες περιοχές κατά µήκος των ακτών εξακολουθούν να αναπτύσσονται, οι αγροτικές περιοχές στην ενδοχώρα φθίνουν και η οικονοµική τους κατάσταση χειροτερεύει. Ο πρωτογενής τοµέας διατηρεί δεσπόζουσα θέση τόσο από απόψεως προϊόντος, όσο και απασχόλησης, αλλά χαρακτηρίζεται από µικρό και διάσπαρτο κλήρο, από την εξάρτηση από παραδοσιακά πρότυπα και καλλιέργειες και διαρθρωτική υστέρηση µε ατελείς υποδοµές, παραγωγικά συστήµατα σε µεγάλο βαθµό παρωχηµένα και µε χαµηλή µεταπαραγωγική προστιθέµενη αξία. Επίσης, το ποσοστό αρδεύσιµων εκτάσεων στην Κρήτη είναι πολύ κάτω του αντίστοιχου µέσου όρου της Ελλάδας, ενώ η δοµή των καλλιεργειών χαρακτηρίζεται από έµφαση σε παραδοσιακές καλλιέργειες. Οι κηπευτικές καλλιέργειες καλύπτουν το 3% του συνόλου των καλλιεργήσιµων εκτάσεων, αλλά η Κρήτη διαθέτει το 50% των θερµοκηπίων στην Ελλάδα, µε πλεονεκτήµατα στην παραγωγή λαχανικών και ανθέων. ιάσπαρτη είναι επίσης και η κτηνοτροφία (κυρίως εκτατικής µορφής), µε ελάχιστες οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες, ενώ υπάρχουν σηµαντικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη τυροκοµικών προϊόντων. Όσον αφορά το δευτερογενή τοµέα, παρατηρούνται επίσης διαρθρωτικά προβλήµατα που αφορούν το µικρό κατά κανόνα µέγεθος και την οικογενειακή µορφή των επιχειρήσεων. Το µικρό µέγεθος και ο οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων λειτουργεί ανασταλτικά στην εν γένει πρόοδο τους, ερµηνεύει δε σε πολύ µεγάλο βαθµό τις οργανωτικές και οικονοµικές αδυναµίες τους και την παρεπόµενη χαµηλή ένταση καινοτοµίας. Η µεταποίηση συνδέεται κυρίως µε την επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα (τρόφιµα και ποτά), µε τον κατασκευαστικό και τον τοµέα των πλαστικών. Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις είναι σχετικά µικρού µεγέθους, µε εξαίρεση τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η Κρήτη διαθέτει µόνο το 1,8% της βαριάς βιοµηχανίας και ελάχιστες µονάδες δηµιουργούν υψηλό κύκλο εργασιών. Η µεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα παρουσιάζει προβλήµατα Σελ.22/78

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Ι. Απολογισµός και Εκτίµηση Αναγκών σε Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Παράρτηµα Ι. Απολογισµός και Εκτίµηση Αναγκών σε Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον Μονάδα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Παράρτηµα Ι Απολογισµός και Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3

ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤ. ΘΕΣΗ ΑΡ.Θ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας: 712.01 Πληροφορίες: Ε. Καργάκη Τηλέφωνο: 2813 400-249 Fax: 2810 240-320 Email: kalogeris@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου

Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής. Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου Διαχείριση προσωπικού Δημοτικής Αρχής Δράσεις ενεργούς ενίσχυσης της απασχόλησης στα όρια του δήμου Βιάννου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γιάννης Μεραμβελιωτάκης Μαρίνα Καμπιτάκη Workshop INKAS Ηράκλειο, 18/19 Απριλίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα