ελτίο δεδοµένων ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο δεδοµένων ασφαλείας"

Transcript

1 Ηµεροµηνία έκδοσης: (πέµπτη έκδοση) Σελίδα 1/8 1 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός αναφοράς Όνοµα προϊόντος Συστατικά προϊόντος PapilloCheck DNA Chips (Τσιπ DNA) PapilloCheck high-risk MasterMix CytoInspect TM Hybridisation Buffer (Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδισµού) ParoCheck Buffer A (Ρυθµιστικό διάλυµα A) Buffer B (Ρυθµιστικό διάλυµα B) CarnoCheck ipcr (µόνο στο CytoInspect TM ) 1.2 Σχετικές προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος Όνοµα προϊόντος PapilloCheck PapilloCheck high-risk CytoInspect TM ParoCheck CarnoCheck Προβλεπόµενη χρήση Ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση 24 τύπων του ανθρώπινου ιού των θηλωµάτων σε παρασκευές DNA από ανθρώπινα τραχηλικά επιχρίσµατα. Ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση 14 τύπων υψηλού κινδύνου του ανθρώπινου ιού των θηλωµάτων σε παρασκευές DNA από ανθρώπινα τραχηλικά επιχρίσµατα. Ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση 40 ειδών του µυκοπλάσµατος σε παρασκευές DNA από κυτταροκαλλιέργειες και βιολογικά. Ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση 10 έως 20 παθογόνων σχετικών µε την περιοδοντίτιδα. Ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση 8 ζωικών συστατικών σε προϊόντα διατροφής µε βάση το κρέας Σχετικές προσδιοριζόµενες χρήσεις: Εργαστηριακά χηµικά (PC21) 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφάλειας Εταιρεία: Greiner Bio-One GmbH ιεύθυνση: Maybachstrasse 2 D Frickenhausen Germany Τηλέφωνο: +49 (0) , Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Εκτός Γερµανίας (DE): Καλέστε την τοπική υπηρεσία κέντρου δηλητηριάσεων ή την τοπική υπηρεσία διάσωσης. DE: Κέντρο δηλητηριάσεων Mainz, τηλ. +49 (0) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ αριθ. 1272/2008 Hybridisation Buffer (Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδισµού) οξεία τοξικότητα, από του στόµατος (κατηγορία 4) οξεία τοξικότητα, διά της εισπνοής (κατηγορία 4) χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον (κατηγορία 3) Buffer B (Ρυθµιστικό διάλυµα B) ερεθισµός του δέρµατος (κατηγορία 2) σοβαρή οφθαλµική βλάβη (κατηγορία 1)

2 Ηµεροµηνία έκδοσης: (πέµπτη έκδοση) Σελίδα 2/8 2.2 Στοιχεία επισήµανσης Hybridisation Buffer (Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδισµού) (διάλυµα θειοκυανικής γουανιδίνης, 25-50%, CAS αριθ ) Buffer B (Ρυθµιστικό διάλυµα B) (διάλυµα θειικού δωδεκυλικού νατρίου, 10-20%, CAS αριθ ) Προειδοποιητική λέξη ΠΡΟΣΟΧΉ ηλώσεις επικινδυνότητας: H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. ηλώσεις προφυλάξεων: P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Συµπληρωµατικές πληροφορίες κινδύνου (ΕΕ): EUH032 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝ ΥΝΟΣ ηλώσεις επικινδυνότητας: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. ηλώσεις προφυλάξεων: P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/το πρόσωπο. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι κανένας 3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Περιγραφή των στοιχείων Στοιχείο Χηµική ουσία Ταξινόµηση/ ηλώσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την καθαρή χηµική ουσία DNA Chips (Τσιπ DNA) MasterMix Hybridisation Buffer (Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδισµού) Buffer A (Ρυθµιστικό διάλυµα A) Buffer B (Ρυθµιστικό διάλυµα B) ipcr θειοκυανική γουανιδίνη CAS αριθ ΕΚ-αριθ θειικό δωδεκυλικό νάτριο CAS αριθ ΕΚ αριθ µη επικίνδυνο δεν απαιτείται δήλωση µη επικίνδυνο δεν απαιτείται δήλωση οξεία τοξικότητα (κατηγορία 4) διάβρωση του δέρµατος (κατηγορία 1c) χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον (κατηγορία 3) H H312 + H332 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, σε επαφή µε το δέρµα, σε περίπτωση εισπνοής. H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH 032 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. µη επικίνδυνο δεν απαιτείται δήλωση Εύφλεκτα στερεά (κατηγορία 1) οξεία τοξικότητα, από του στόµατος (κατηγορία 4) οξεία τοξικότητα, διά του δέρµατος (κατηγορία 3) ερεθισµός του δέρµατος (κατηγορία 2) σοβαρή οφθαλµική βλάβη (κατηγορία 1) Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από µία εφάπαξ έκθεση (κατηγορία 3) H228 Εύφλεκτο στερεό. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα. H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. µη επικίνδυνο δεν απαιτείται δήλωση Συγκέντρωση 25-50% 10-20%

3 Ηµεροµηνία έκδοσης: (πέµπτη έκδοση) Σελίδα 3/8 4 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Συµβουλευτείτε έναν γιατρό. Επιδείξτε αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφάλειας στον θεράποντα γιατρό. Τοποθετήστε το τραυµατισµένο άτοµο σε σηµείο έξω από τη ζώνη κινδύνου σε καθαρό αέρα. Εξασφαλίστε ήσυχο και ζεστό περιβάλλον και παράσχετε ανάνηψη, αν χρειάζεται Μετά από επαφή µε το ΕΡΜΑ Βγάλτε τα µολυσµένα ενδύµατα. Ξεπλύνετε καλά το προσβεβληµένο δέρµα ή τους βλεννογόνους µε τρεχούµενο νερό. (Αν είναι δυνατό) χρησιµοποιήστε σαπούνι. Μετά από επαφή µε τα ΜΑΤΙΑ Μετά από επαφή µε τα µάτια, ξεπλύνετε καλά µε τρεχούµενο νερό µε τα βλέφαρα ανοιχτά, χρησιµοποιώντας φιάλη πλυσίµατος µατιών, ντους µατιών ή τρεχούµενο νερό (προστατέψτε το µάτι που δεν έχει προσβληθεί) Μετά από ΕΙΣΠΝΟΗ ατµών Μετά από εισπνοή θα πρέπει γίνει εισπνοή καθαρού αέρα. Κρατήστε τις αναπνευστικές οδούς ανοικτές. Μετά από λήψη διά του ΣΤΟΜΑΤΟΣ Ξεπλύνετε το στόµα µε νερό. Συµβουλευτείτε έναν γιατρό. 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιπτώσεις, οξείες και µεταγενέστερες Από όσο γνωρίζουµε, οι χηµικές, φυσικές και τοξικολογικές ιδιότητες δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως. 4.3 Ένδειξη για απαιτούµενη άµεση ιατρική φροντίδα και ειδική θεραπεία εν υπάρχουν πρόσθετες συστάσεις. 5 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Ξηρή σκόνη 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα Οξείδια του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, οξείδια του θείου, οξείδια του νατρίου 5.3 Συµβουλή για πυροσβέστες / προστατευτικός εξοπλισµός Αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητη από τον αέρα του περιβάλλοντος (αυτοδύναµος εξοπλισµός) και σφραγισµένα προστατευτικά ενδύµατα είναι απαραίτητα σε περίπτωση µεγάλης κλίµακας σχηµατισµού τοξικών ουσιών. 5.4 Πρόσθετες πληροφορίες Η συσκευασία του προϊόντος καίγεται όπως το χαρτί ή το πλαστικό. 6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας. Αποφύγετε την αναπνοή ατµών, σταγονιδίων ή αερίων. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό. 6.2 Περιβαλλοντολογικές προφυλάξεις Αποφύγετε περαιτέρω διαρροή ή εκροή, εάν µπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο µε ασφάλεια. Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στις αποχετεύσεις. Η απορροή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται. 6.3 Μέθοδοι και υλικά περιορισµού και καθαρισµού Συλλέξτε το προϊόν µε αδρανές απορροφητικό υλικό και απορρίψτε το ως επικίνδυνο απόβλητο. Μην ξεπλένετε µε νερό. Φυλάξτε το σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία προς απόρριψη. 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προληπτικά µέτρα για τον ασφαλή χειρισµό Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Αποφύγετε την εισπνοή ατµών ή σταγονιδίων. 7.2 Συνθήκες ασφαλούς αποθήκευσης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβατοτήτων Η αρχική συσκευασία του προϊόντος επιτρέπει ασφαλή αποθήκευση σε θερµοκρασία 4-8 C σε σκοτεινό χώρο. ιατηρείτε τις αρχικές συσκευασίες του προϊόντος κλεισµένες καλά κατά το χειρισµό και την αποθήκευση. Μην αποθηκεύετε το προϊόν µαζί µε οξέα.

4 Ηµεροµηνία έκδοσης: (πέµπτη έκδοση) Σελίδα 4/8 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράµετροι ελέγχου Το προϊόν δεν περιέχει σηµαντικές ποσότητες υλικών µε κρίσιµες τιµές που πρέπει να παρακολουθούνται στο χώρο εργασίας. 8.2 Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν Καλός αερισµός και σύστηµα εξαερισµού του χώρου, δάπεδο ανθεκτικό σε χηµικά µε αποχέτευση δαπέδου και εξοπλισµό πλυσίµατος. Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται στο υψηλότερο επίπεδο καθαριότητας. Αναπνευστική προστασία Απαιτείται µόνο όταν δηµιουργείται σκόνη ή ατµός (Φίλτρο P3 σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 3181). Αν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, δεν θα δηµιουργηθεί ατµός ή σκόνη. Προστασία των χεριών Χρησιµοποιήστε προστατευτικά γάντια που συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας ΕΚ 89/686/ΕΕΚ και το προκύπτον πρότυπο EN 374. Προστασία των οφθαλµών Χρησιµοποιήστε προστατευτικά γυαλιά µε πλευρικά προστατευτικά σύµφωνα µε το πρότυπο EN 166. Προστασία του δέρµατος Φορέστε ποδιά εργαστηρίου και πλήρη ενδυµασία προστασίας από χηµικές ουσίες. Ο τύπος του προστατευτικού εξοπλισµού πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών στον συγκεκριµένο χώρο εργασίας. Γενική υγιεινή Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα ενδύµατα. Βγάλτε αµέσως τα µολυσµένα ενδύµατα. Πλύνετε καλά τα χέρια µετά την εργασία µε την ουσία. Κρατήστε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες Ιδιότητα Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδισµού Εµφάνιση υγρό υγρό Χρώµα άχρωµο άχρωµο Οσµή Όριο οσµής άοσµο ph 7,0-8,5 Σηµείο τήξης/σηµείο πήξης Αρχικό σηµείο βρασµού και περιοχή βρασµού Ρυθµιστικό διάλυµα B Σηµείο ανάφλεξης δεν εφαρµόζεται δεν εφαρµόζεται Ταχύτητα εξάτµισης Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) δεν εφαρµόζεται δεν εφαρµόζεται Άνω/κάτω όριο αναφλεξιµότητας ή εκρηκτικά όρια Τάση ατµών δεν εφαρµόζεται δεν εφαρµόζεται Πυκνότητα ατµών Σχετική πυκνότητα 1,06-1,12 g/cm³ 1,010 g/cm³ Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό ιαλυτότητα στο νερό δεν εφαρµόζεται δεν εφαρµόζεται

5 Ηµεροµηνία έκδοσης: (πέµπτη έκδοση) Σελίδα 5/8 Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης δεν εφαρµόζεται δεν εφαρµόζεται Θερµοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες µη εκρηκτικό µη εκρηκτικό Οξειδωτικές ιδιότητες καµία 9.2 Άλλες πληροφορίες ασφαλείας εν υπάρχουν διαθέσιµα 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 ραστικότητα εν υπάρχουν διαθέσιµα 10.2 Χηµική σταθερότητα εν υπάρχουν διαθέσιµα 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Η θέρµανση µέχρι την αποσύνθεση ή η επαφή του ρυθµιστικού διαλύµατος υβριδισµού µε οξέα ή ισχυρά οξειδωτικά αντιδραστήρια µπορεί να απελευθερώσει δηλητηριώδεις ατµούς κυανιδίου. Το ρυθµιστικό διάλυµα B µπορεί να αντιδράσει µε ισχυρά οξειδωτικά αντιδραστήρια Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Θέρµανση (αποσύνθεση), φως 10.5 Ασύµβατα υλικά Ισχυρά οξειδωτικά αντιδραστήρια. Αποφεύγετε την επαφή µε ισχυρά οξειδωτικά αντιδραστήρια Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Στην αρχική συσκευασία όλα τα µέρη/όλα τα αντιδραστήρια είναι αποθηκευµένα µε ασφάλεια και ξεχωριστά. εν παρατηρούνται αποσυνθέσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου λήξης κάτω από τις συνιστώµενες συνθήκες. 11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11.1 Πληροφορίες για τοξικολογικές επιδράσεις εν υπάρχουν διαθέσιµα για την τοξικότητα των µειγµάτων σε αυτό το προϊόν. Οι ακόλουθες τοξικολογικές πληροφορίες ισχύουν µόνο για τις καθαρές χηµικές ουσίες. Τοξικολογικές επιδράσεις των καθαρών χηµικών ουσιών Στοιχείο Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδισµού Ρυθµιστικό διάλυµα B Χηµική ουσία θειοκυανικής γουανιδίνης θειικό δωδεκυλικό νάτριο Οξεία τοξικότητα ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρµατος LD50 από του στόµατος - αρουραίος mg/kg LD50 ενδοπεριτοναϊκά - ποντικός mg/kg LD50 από του στόµατος - αρουραίος - 1,288 mg/kg LC50 διά του δέρµατος - αρουραίος - 1 h - > 3,900 mg/m3 LD50 διά του δέρµατος - κουνέλι mg/kg έρµα - κουνέλι - Ερεθισµός του δέρµατος - 24 h Μάτια - κουνέλι - Κίνδυνος σοβαρής οφθαλµικής βλάβης. - Κατευθυντήρια γραµµή δοκιµής ΟΟΣΑ 405 Παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισµένα ευαίσθητα άτοµα. Μεταλλαξιγένεση των

6 Ηµεροµηνία έκδοσης: (πέµπτη έκδοση) Σελίδα 6/8 γεννητικών κυττάρων Καρκινογένεση ιεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο ( ΚΕΚ): Κανένα συστατικό αυτού του προϊόντος σε επίπεδα µεγαλύτερα ή ίσα του 0,1% δεν έχει αναγνωριστεί ως εν δυνάµει, πιθανό ή επιβεβαιωµένο καρκινογόνο για τον άνθρωπο από το ΚΕΚ. Αναπαραγωγική τοξικότητα Ειδική τοξικότητα στα όργαναστόχους - µία εφάπαξ έκθεση Ειδική τοξικότητα στα όργαναστόχους - επαναλαµβανόµενη έκθεση Εισπνοή - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Κίνδυνος από αναρρόφηση Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των µειγµάτων/συστατικών αυτού του προϊόντος Εισπνοή Κατάποση έρµα Μάτια Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδισµού Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση απορρόφησης από το δέρµα. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει οφθαλµικό ερεθισµό. Ρυθµιστικό διάλυµα B Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Προκαλεί ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να είναι επιβλαβές σε περίπτωση απορρόφησης από το δέρµα. Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ εν υπάρχουν διαθέσιµα ποσοτικά για την οικοτοξικότητα των µειγµάτων σε αυτό το προϊόν. Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν µόνο για τις καθαρές χηµικές ουσίες Τοξικότητα Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδισµού Ρυθµιστικό διάλυµα B χηµική ουσία: θειοκυανική γουανιδίνη Τοξικότητα σε δαφνίδες και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα EC50 - αφνίδα - 42,4 mg/l - 48 h χηµική ουσία: θειικό δωδεκυλικό νάτριο Τοξικότητα σε ψάρια θνησιµότητα NOEC - Oncorhynchus mykiss (ιριδίζουσα πέστροφα) - 19,5 mg/l - 96 h θνησιµότητα LOEC - Pimephales promelas (χονδροκέφαλη τσίµα) - 4,6 mg/l - 8 h LC50 - Oncorhynchus mykiss (ιριδίζουσα πέστροφα) - 3,6 mg/l - 96 h Τοξικότητα σε άλγη 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Αναστολή ανάπτυξης LOEC - Pseudokirchneriella subcapitata - 2,68 mg/l - 6 d 90 % - άµεσα βιοαποικοδοµήσιµη. Cyprinus carpio (Κυπρίνος) - 72 h Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF): 3,9-5,3

7 Ηµεροµηνία έκδοσης: (πέµπτη έκδοση) Σελίδα 7/ Αποτελέσµατα της αξιολόγησης PBT και vpvb 12.6 Άλλες δυσµενείς επιδράσεις Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 13 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ Τηρείτε τους τοπικούς κανονισµούς για τη συλλογή και απόρριψη των επικίνδυνων αποβλήτων και επικοινωνήστε µε την εταιρεία απόρριψης αποβλήτων, όπου θα λάβετε πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη των αποβλήτων εργαστηρίου (κωδικός απορριµµάτων ). ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε ρυθµιζόµενη επεξεργασία αποβλήτων. 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Όλα τα συστατικά έχουν ταξινοµηθεί ως µη επικίνδυνα εµπορεύµατα σύµφωνα µε τους οργανισµούς ADR/RID, IMDG, IATA. 15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αυτό το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του κανονισµού ΕΚ αριθ. 1907/ Κανονισµοί/νοµοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το µείγµα εν υπάρχουν διαθέσιµα 15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας εν υπάρχουν διαθέσιµα 16 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 16.1 Ταξινόµηση και σήµανση σύµφωνα µε τις οδηγίες ΕΕ 67/548/ΕΕΚ ή 1999/45/ΕΚ Hybridisation Buffer (Ρυθµιστικό διάλυµα υβριδισµού ) (διάλυµα θειοκυανικής γουανιδίνης, 25-50%, CAS αριθ ) Buffer B (Ρυθµιστικό διάλυµα B) (διάλυµα θειικού δωδεκυλικού νατρίου, 10-20%, CAS αριθ ) Επιβλαβές Xn R20/21/22 Επιβλαβές διά της εισπνοής, σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης R32 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. R52/R53 Επιβλαβές για υδρόβιους οργανισµούς, ενδέχεται να έχει µακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. S13 Κρατήστε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. S61 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Ανατρέξτε στις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. Επιβλαβές Xn R20/22 Επιβλαβές διά της εισπνοής και σε περίπτωση κατάποσης R38 Ερεθίζει το δέρµα Σηµειώσεις: Ουσία επιβλαβής για το νερό και τα υπόγεια ύδατα Έχει χορηγηθεί ειδική άδεια σύµφωνα µε την οδηγία ΕΕ 88/379, άρθρο 9, η οποία επιτρέπει µικρές συσκευασίες έως 125 ml ή g που περιέχουν υλικά τα οποία είναι επιβλαβή για την υγεία ή ερεθιστικά να µην επισηµαίνονται µε τα στοιχεία προσδιορισµού κινδύνου που παρέχονται στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας Αναθεώρηση Αυτή είναι η πέµπτη έκδοση του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας µε αναθεωρηµένο περιεχόµενο και διάταξη Οδηγίες για την εκπαίδευση Τακτική εκπαίδευση ασφαλείας.

8 Ηµεροµηνία έκδοσης: (πέµπτη έκδοση) Σελίδα 8/ Συνιστώµενοι περιορισµοί χρήσης Μόνο για επαγγελµατίες χρήστες Περαιτέρω στοιχεία Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες εκδόσεις των δελτίων δεδοµένων ασφαλείας στο Internet: Η Greiner Bio-One παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν καλή τη πίστει ως ενηµερωµένες στο βαθµό που γνωρίζει κατά το χρόνο της αναθεώρησης. Αυτό το έγγραφο προορίζεται µόνο ως οδηγός για τον κατάλληλο προσεκτικό χειρισµό του υλικού από το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό που χρησιµοποιεί το προϊόν. Τα άτοµα που λαµβάνουν αυτές τις πληροφορίες πρέπει να χρησιµοποιήσουν την κρίση τους για να προσδιορίσουν την καταλληλότητά τους για έναν συγκεκριµένο σκοπό. Η Greiner Bio-One δεν παρέχει ΚΑΜΙΑ ΗΛΩΣΗ ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ρητή ή σιωπηρή, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε εγγυήσεων εµπορευσιµότητας, καταλληλότητας για συγκεκριµένο σκοπό αναφορικά µε τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν ή µε το προϊόν στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες. Κατά συνέπεια, η Greiner Bio-One δεν είναι υπεύθυνη για ζηµιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την εξάρτηση από αυτές τις πληροφορίες.

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A1412A 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 500 Έκδοση: 04 Ημερομηνία Έκδοσης: 12/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: LEMON 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDREINIGER G2 UND EPOXIDHARZSCHLEIERENTFERNE

GRUNDREINIGER G2 UND EPOXIDHARZSCHLEIERENTFERNE ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ηµερ/νία σύνταξης Μάιος 2014 G2 GRUNDREINIGER G2 UND EPOXIDHARZSCHLEIERENTFERNE 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IMPATH TR4 Σελίδα 1 από 6 Έκδοση: 23/12/2014 Αρ. αναθεώρησης: 1 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ /ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Προϊόν:

Διαβάστε περισσότερα

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

Kaiso Sorbie 5 EG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

CHAMP 37,5 WG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CHAMP 37,5 WG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOCLEAN

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FASTAC 10 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία : WEEDAZOL 22.9 SL 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή Husqvarna 4Stroke Oil 10W50 προσδιορισμός του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 02-Απρ-2012 Ημερομηνία αναθεώρησης 02-Απρ-2012 Έκδοση 001 ENOTHTA 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06.

KLERAT PELLETS Έκδοση 9- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A10976C 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Lentemul 45 EW. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

Lentemul 45 EW. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03.

NINJA 2.5 WG Εκδοχή 9- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 20.3.2014 Ημερομηνία Εκτύπωσης 20.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12728B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOSONIC Συμπύκνωμα καθαρισμού 69039 132-27-4

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα