Στρεπτοκοκκικζσ λοιμϊξεισ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρεπτοκοκκικζσ λοιμϊξεισ"

Transcript

1 Στρεπτοκοκκικζσ λοιμϊξεισ Δθμιτρθσ Καφετηισ Ομότιμοσ Κακθγθτισ Παιδιατρικισ

2 Streptococcus group A Η βήηα αιμόλςζη επιδεικνύεηαι ζηο αιμαηούσο άγαπ

3 O Group A strep προκαλεί τρεπτοκοκκικι φαρυγγίτιδα-αμυγδαλίτιδα Οςτρακιά Μολυςματικό κθρίο Διάχυτο φλζγμονα (Cellulitis) και Ερυςίπελασ Βακτθριαιμία φνδρομο τοξικισ καταπλθξίασ (Toxic shock syndrome) Νεκρωτικι φαςιίτιδα (περιτονιίτιδα) (necrotizing fasciitis)

4 DL Stevens, IDSA Guidelines, 2005 Μολυςματικό κηρίο

5 Cellulitis (Διάχυτος φλέγμων)

6 Erysipelas

7 O Group B strep μπορεί να προκαλζςει Βακτθριαιμία, πνευμονία, μθνιγγίτιδα ςτο νεογζννθτο Κατά τθν εγκυμοςφνθ πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ ρουτίνασ για τον εντοπιςμό φπαρξθσ ςτον κόλπο, (I.V. Αντιβιοτικά) Ο Strep B μπορεί να προκαλζςει ουρολοίμωξθ, βακτθριαιμία, λοιμϊξεισ του δζρματοσ και πνευμονία ςτο ενιλικα Τπεριλικοι και άτομα με προβλιματα υγείασ είναι ευάλωτοι ςε λοιμϊξεισ από Strep B

8 Επιδθμιολογία τθσ GAS λοίμωξθσ υχνότθτα GAS λοιμϊξεων περιπτϊςεισ/100,000 πλθκυςμό Σο αν κα αυξθκοφν, μειωκοφν ι παραμείνουν ςτο μζλλον είναι άγνωςτο Περιγραφζσ επιδθμιϊν και επιπλοκϊν: 1600: επιδθμία οςτρακιάσ μεταδόκθκε από τθν Ιταλία και Ιςπανία ςτθ Βόρεια Ευρϊπθ 1736: επιδθμία ςτισ Αμερικανικζσ αποικίεσ ςκότωςε 4,000 άτομα 2 ο παγκόςμιο πόλεμο: μεγάλθ επιδθμία ρευματικοφ πυρετοφ ςτα Αμερικανικά ςτρατεφματα. Ακολοφκθςε μεταςτρεπτοκοκκικι ςπειραματονεφρίτιδα που απλϊκθκε ςε πολλζσ πολιτίεσ των ΗΠΑ

9 Επιπλοκζσ τθσ GAS λοίμωξθσ (μετά ανεπαρκι ι μθ κεραπεία) Ρευματικό πυρετό: εκδθλϊνεται περί τισ 18 θμζρεσ μετά τθ λοίμωξθ, ςχεδόν πάντα με καρδίτιδα και μπορεί μινεσ αργότερα να ακολουκιςει χορεία του Sydenham Μεταςτρεπτοκοκκικι πειραματονεφρίτιδα: ακολουκεί τθν strep φαρυγγίτιδα, αλλά ςυχνότερα τθν strep λοίμωξθ του δζρματοσ Η ζγκαιρη και αποτελεςματική θεραπεία τησ strep λοίμωξησ τισ ζχει ςχεδόν εξαφανίςει

10 Φαπςγγίηιδα/αμςγδαλίηιδα Αγόπι 6 εηών με θεπμοκπαζία ζώμαηορ 38,9 ο C, πονόλαιμο και ςπογνάθια λεμθαδενίηιδα

11 Λοίμωξθ από Streptococcus group A Μοροειδισ γλϊςςα (White strawberry tongue). Εικόνα από J. Bashera

12 Φαρυγγίτιδα Φαρυγγίτιδα: 11 εκατομμφρια αςκενείσ/ζτοσ (U.S. Emergency) υχνότερα: ιογενισ GAS: ςυχνότερο βακτιριο (ςε παιδιά 15-30%), (ενιλικεσ 5 20%) Παιδιά ςχολικισ θλικίασ παρουςιάηουν: Πονόλαιμο: 33 ανά 100 παιδιά/ζτοσ Θετικι καλλιζργεια για GAS: 13 ανά 100 παιδιά/ζτοσ Ορολογικά (Strep+): 8 ανά 100 παιδιά/ζτοσ 1:4 παιδιά με οξφ πονόλαιμο ζχει ορολογικά τεκμθριωμζνθ GAS φαρυγγίτιδα Oικογζνεια με μία GAS φαρυγγίτιδα: 43% κα παρουςιαςτεί και 2 θ Peak GAS εποχισ: Αργά το χειμώνα με νωρίσ την άνοιξη Μετάδοςθ: αναπνευςτικζσ εκκρίςεισ Χρόνοσ επϊαςθσ: 24 με 72 ϊρεσ

13 Στοιχεία Ιςτορικοφ και φυςικισ εξζταςθσ που ςυνθγοροφν για φαρυγγίτιδα από GAS (Centor) ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΤΑΙΘΗΙΑ (%) ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ (%) ΘΕΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚH ΑΞIΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚH ΑΞIΑ Αποςζία βήσα 51 με με με με 0.89 Διόγκωζη ππόζθιων ηπασηλικών λεμθαδένων 55 με με με με 0.92 Κεθαλαλγία με με με 1.1 Μςαλγία Υπεπώιερ πεηέσειερ Φαπςγγικό εξίδπωμα Σηπεπηοκοκκική έκθεζη καηά ηιρ δύο ηελεςηαίερ εβδομάδερ

14 Στοιχεία Ιςτορικοφ και φυςικισ εξζταςθσ που ςυνθγοροφν για φαρυγγίτιδα από GAS ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΤΑΙΘΗΙΑ (%) ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ (%) ΘΕΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚH ΑΞIΑ ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚH ΑΞIΑ Θεπμοκπαζία 38.3 C (100.9 F) Αμςγδαλικό εξίδπωμα Αμςγδαλικό ή θαπςγγικό εξίδπωμα 22 με με με με Centor RM, et al Medical Decision Making 1981, 1(3): ]

15 Modified Centor score BETH A. CHOBY, MD, University of Tennessee College of Medicine Chattanooga, Chattanooga, Tennessee

16 Δείκτεσ διάγνωςησ τησ GAS φαρυγγίτιδασ 1. Προεηόπ >38.4 C 2. Ποξζθια Τοαςηλική λεμθαδεμίηιδα 3. Τρπική εικόμα θαοργγίηιδαπ (εούθημα, ξίδημα ή επίςοιζμα) 4. Σςξλική ηλικία (4-15ε) 5. Επξςή (ςειμώμαπ/άμξινη) 6. Απξρζία ζρμπηωμάηωμ από ΑΑΣ (βήςαπ, οιμίηιδα, επιπεθρκίηιδα) Ellen R. Wald, 36th IDSA, 1998

17 Δείκτεσ διάγνωςησ τησ GAS φαρυγγίτιδασ Αζθεμήπ με όλξρπ ηξρπ 6 δείκηεπ: 80% με 85% έςει ζηοεπηξκξκκική θαοργγίηιδα Αζθεμήπ με 5 δείκηεπ: ξι πιθαμόηηηεπ 50% Ellen R. Wald, 36th IDSA 1998

18 Επιβεβαίωςη τησ διάγνωςησ τησ ςτρεπτοκοκκικήσ φαρυγγίτιδασ Μία καλλιέογεια θαοργγικξύ:εραιζθηζία 90-95% Ταςεία αμίςμερζη ηξρ αμηιγόμξρ: 95-97% (ζηημ ποάνη 80%) Σε αζρμπηωμαηικό αζθεμή δεμ απαιηείηαι άλλη καλλιέογεια μεηά ηξ ηέλξπ ηηπ θεοαπείαπ Ο GAS είμαι θρζιξλξγική ςλωοίδα: 5% Τξ ςειμώμα: 15-20% Ellen R. Wald, 36th IDSA, 1998

19 Θεραπεία τησ ςτρεπτοκοκκικήσ φαρυγγίτιδασ ςτην Ελλάδα 2008 Σςνηαγέρ καηά ηο 2008: 2,610, % 36.3% Ανηιβιοηικό Παιδιά(%) Ενήλικερ(%) Μακπολίδερ Κεθαλοζπ/νερ Αμοξς/κλαβ Αμοξςκιλλίνη Πενικιλλίνη V Σύμθωνα με: Information Medical Statistics for Greece

20 Επιπλοκζσ τθσ GAS Φαρυγγίτιδασ Διαπυητικές Βακτηριαιμία Τραχηλική λεμφαδεμίτιδα Εμδοκαρδίτιδα Μαστοϊδίτιδα Μημιγγίτιδα Μέση ωτίτιδα Περιαμυγδαλικό/οπισθιοφαρυγγικό απόστημα Πμευμομία Μη Διαπυητικές Μεταστρεπτοκοκκική σπειραματομεφρίτιδα Ρευματικός πυρετός

21 Αμυγδαλεκτομι Η επίδραςθ τθσ αμυγδαλεκτομισ ςτθ μείωςθ του κινδφνου χρονίασ ι υποτροπιάηουςασ λοίμωξθσ του λαιμοφ δεν ζχει διευκρινιςτεί Μιά μελζτθ ζδειξε ότι θ ςυχνότθτα λοιμϊξεων μειϊκθκε ςτουσ αμυγδαλεκτομθκζντεσ/αδενοθδεκτομθκζντεσ όςο και ςτουσ μάρτυρεσ Η ομάδα που χειρουργικθκε είχε ζνα επειςόδιο λιγότερο/χρόνο Μεταανάλυςθ παιδιϊν και ενθλίκων με χρόνια αμυγδαλίτιδα ςυγκρίνοντασ αμυγδαλεκτομθκζντεσ με μθ δεν ζβγαλε ςυμπζραςμα Αναδρομική μελζτη από Rochester Epidemiology Project διαπίςτωςε: παιδιά με αμυγδαλζσ = 3 φορζσ περιςςότερεσ πιθανότητεσ να παρουςιάςουν επειςόδιο GAS φαρυγγίτιδασ (odds ratio = 3.1; P <.001)

22 Ζρευνα NIAID National Institute of Allergy and Infectious Diseases Ζχουν ταυτοποιθκεί 120 ςτελζχθ group A streptococci Σο κακζνα παράγει τισ δικζσ του μοναδικζσ πρωτείνεσ, μερικζσ των οποίων ευκφνονται για ςυγκεκριμζνα GAS νοςιματα Η γενετικι αλλθλουχία ι ο κϊδικασ του DNA για 5 ςτελζχθ του group A streptococcus ζχουν καταγραφεί Η παραγωγι εμβολίου κατά του group A streptococcus είναι ςε καλό δρόμο μετά από 30 χρόνια μελζτθσ ςτο NIAID Ο εμβολιαςμόσ κα προλαμβάνει όχι μόνο τθν αμυγδαλίτιδα και το μολυςματικό κθρίο αλλά και ςοβαρζσ λοιμϊξεισ και τισ επιπλοκζσ

23 Σφνδρομο τοξικισ καταπλθξίασ (Streptococcal TSS) Χαρακτθρίηεται από ςυςτθματικι καταπλθξία με πολυοργανικι ανεπάρκεια Η πρωτείνθ M τφποι 1 και 3 παράγουν πυρετογόνεσ εξωτοξίνθ A, εξωτοξίνθ B ι και τισ δφο και ευκφνονται πρωταρχικϊσ για το ςφνδρομο

24 Επιδθμιολογία του GAS επί strep TSS και νεκρωτικισ φαςιίτιδασ Ζχουν περιγραφεί 5 τοξίνεσ οςτρακιάσ και ςτρεπτ-εξωτοξίνεσ Οριςμζνεσ μεταδίδονται ςε Μ τφπουσ με βακτθριφάγουσ M τφποι 1, 3, 12, και 28 ςυχνότεροι από αςκενείσ με shock και πολυοργανικι ανεπάρκεια ουθδία: 80% των ςτελεχϊν GAS ιςαν M τφποσ 1 Πυρετογόνεσ εξωτοξίνεσ A ι/και B βρζκθκαν ςτισ περιςςότερεσ από τισ βαριζσ περιπτϊςεισ ΗΠΑ, ςυχνότερθ θ πυρετογόνοσ εξωτοξίνθ A ουθδία και ΗΒ ςυχνότερθ θ εξωτοξίνθ B Πρόςφατα απομονϊκθκε ςτρεπτοκοκκικό υπεραντιγόνο (SSA), μια νζα πυρετογόνοσ εξωτοξίνθ από ςτελζχθ M 3

25 Παθογζνεςη Οςτρακιάσ, Βακτηριαιμίασ, και Συνδρόμου τοξικήσ καταπληξίασ Ξενιςτήσ Εκτρωτική λοίμωξη Οςτρακιά (καλοήθησ) Λοίμωξη (τοπική) Βακτηριαιμία M-1+ SPEA+ = a GAS strain that contains M protein type 1 and streptococcal pyrogenic exotoxin A (SPEA); +anti-m-1 = the presence of antibody to M protein type 1; -anti-m-1 = the absence of antibody to M protein type 1 ; anti-spea+ = antibody to SPEA; and DIC - disseminated intravascular coagulation. DL Stevens, EL Kaplan, Streptococcal Infections, Oxford University Press, 2000

26 Τα ςυμπτώματα τησ Νεκρωτικήσ φαςιίτιδασ μπορεί να είναι παραπλανητικά! Ώρεσ μετά τον τραυματιςμό αρχίηουν τα ενοχλιματα που προςομοιάηονται ωσ άλλο νόςθμα ι τραφμα Οριςμζνοι το παρομοιάηουν ςαν τράβθγμα μυόσ Σο δζρμα μπορεί να είναι κερμό, ερυκρό με οίδθμα που εξελίςςεται γριγορα Μπορεί να παρουςιαςτοφν φυςαλίδεσ ι μελανά ςτίγματα ςτο δζρμα Ο πόνοσ ςυνικωσ είναι υπερβολικόσ ςε ςχζςθ με τα ευριματα Πυρετόσ, ρίγθ, κόπωςθ ι ζμετοι μπορεί να ακολουκιςουν Αυτά κακυςτεροφν τθν αναηιτθςθ ιατρικισ βοικειασ

27 Βακτηριακά αίτια νεκρωτικήσ φαςιίτιδασ Type I, πολυμικροβιακόσ Type II, GAS Type III αεριογόνοσ γάγγραινα, ι Clostidium myonecrosis Ο type I όταν επιμολυνκεί με καλάςςιο νερό μπορεί να οφείλεται ςε Vibrio species Κλαςςικά υπάρχει υποδόριοσ αζρασ που διαπιςτϊνεται απεικονιςτικά

28 Κριτιρια κακοριςμοφ του strep TSS και τθσ νεκρωτικισ φαςιίτιδασ A. Απομόνωςθ του group A Streptococcus 1. Από ςτείρο υλικό 2. Από μθ ςτείρο ςθμείο του ςϊματοσ B. Κλινικά ςθμεία ςοβαρότθτασ 1. Τπόταςθ 2. Κλινικά και εργαςτθριακά κριτιρια (απαιτοφνται δφο ι περιςςότερα): a) Νεφρικι ανεπάρκεια b) Διαταραχζσ πιξθσ c) Ηπατικζσ διαταραχζσ d) φνδρομο οξείασ αναπνευςτικισ δυςχζρειασ e) Εκτεταμζνθ νζκρωςθ ιςτϊν f) Ερυκθματόδεσ εξάνκθμα Definite Case = A1 + B(1+2) Probable Case = A2 + B(1+2) DL Stevens, Emerging Infectious Diseases, 1,3, 1995

29 Νεκρωτικι φαςιίτιδα Πρόκειται για εν τω βάκει λοίμωξθ του υποδόριου ιςτοφ που προοδευτικά καταςτρζφει τθν περιτονία (fascia) και το λίποσ αλλά μπορεί να εξαιρζςει το δζρμα και τουσ μφσ Definite case 1. Νζκρωςθ μαλακϊν ιςτϊν με ςυμμετοχι τθσ περιτονίασ (fascia) ΤΝ 2. οβαρι ςυςτθματικι νόςθςθ περιλαμβανομζνθσ τουλάχιςτον μιάσ εκ: α) Θάνατο β) Καταπλθξία 1. Suspected case Α) 1. 1 και ορολογικι επιβεβαίωςθ λοίμωξθσ από GAS με 4-πλάςια αφξθςθ: α) streptolysin O β) Dnase. B) 2. 1 και ιςτολογικι επιβεβαίωςθ: Gram-κετικόσ κόκκοσ ςε ιςτό με βλάβθ

30 Necrotizing fasciitis

31 Necrotizing fasciitis

32 Streptococcal Myositis Πολφ ςπάνια εντόπιςθ Οι Adams et al. Διαπίςτωςαν 21 περιπτϊςεισ από το 1900 ζωσ το 1985 Ο Svane 4 περιπτϊςεισ ςε 20,000 αυτοψίεσ Πρϊιμο ςφμπτωμα: ζντονο άλγοσ, ακολουκοφν: οίδθμα, ερφκθμα

33 Επιπλοκζσ τθσ GAS λοίμωξθσ των μαλακϊν ιςτϊν Επιπλοκή Ποςοςτό των Αςθενών Shock 95 φνδρομο οξείασ αναπνευςτικισ δυςχζριασ 55 Νεφρικι αναπάρκεια 80 Αναςτρζψιμθ 10 Μθ αναςτρζψιμθ 70 Βακτθριαιμία 60 Θάνατοσ 30

34 Θεραπευτικζσ ςυμβουλζσ Ο S. pyogenes δεν ανζπτυξε ποτζ αντοχι ςτισ β-λακτάμεσ Πενικιλλίνεσ και κεφαλοςπορίνεσ αποτελεςματικά: ερυςίπελασ, μολυςματικό κθρίο, φλζγμονα Πενικιλλίνθ (εντόσ 8 10 θμερϊν από ζναρξθ πονόλαιμου) προλαμβάνει το ρευματικό πυρετό Η πενικιλλίνθ απζτυχε να εκριηϊςει τον GAS από το λαιμό ςτο 5% - 20% των περιπτϊςεων Η πενικιλλίνθ λιγότερο αποτελεςματικι: νεκρωτικι φαςιίτιδα, εμπφθμα, μεταεγκαυματικι λοίμωξθ, υποδόρεια γάγγραινα και μυοςίτιδα (κνθτότθτα περί 85%) Η πενικιλλίνθ αποτυγχάνει όταν το μζγεκοσ του ενοφκαλμιματοσ μεγάλο.

35 Θεραπευτικζσ ςυμβουλζσ Κλινταμυκίνθ επιβάλλεται: Αποτελεςματικότθτα δεν επθρεάηεται από το μζγεκοσ του ενοφκαλμιματοσ Ιςχυρόσ αναςτολζασ ςφνκεςθσ τθσ βακτθριακισ τοξίνθσ Αναςτζλλει ςφνκεςθ M-protein διευκολφνοντασ τθ φαγοκφτωςθ του S. pyogenes Καταςτζλλει τθ ςφνκεςθ των πενικιλινο-δεςμευτικϊν πρωτεινϊν, που είναι ζνηυμα απαραίτθτα για τθ ςφνκεςθ και αποδόμθςθ του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ Παρζχει μακρφτερθ μετααντιβιοτικι δράςθ από τισ β-λακτάμεσ Καταςτζλλει τθ ςφνκεςθ TNF από τα μονοκφτταρα

36 Necrotizing Fasciitis Συμβουλζσ πρόλθψθσ Κοινι λογικι και καλι περιποίθςθ τραφματοσ πρωταρχικά υνεχισ παροχζτευςθ ι παραμονι ανοιχτοφ του τραφματοσ καλυμμζνο με γάηεσ μζχρι τθσ ίαςθσ Άμεςθ παροχι πρϊτθσ βοικειασ ςε κάκε λφςθ τθσ ςυνζχειασ του δζρματοσ και ςτα πολφ ελαφρά, μθ μολυςμζνα τραφματα, όπωσ φυςαλίδεσ ι εκδορζσ Επί ανοιχτοφ τραφματοσ αποφεφγονται οι μπανιζρεσ και το κολφμπι Απαιτείτε ςυχνό πλφςιμο χεριϊν ι/και χριςθ αλκοολοφχων διαλυμάτων ςτα χζρια

37 Γιατί δεν παρουςιάηονται επιδθμίεσ; 1. Η πλειοψθφία του πλθκυςμοφ διακζτει ζνα ι περιςςότερα αντιςϊματα ενάντια ςε λοιμογόνουσ παράγοντεσ του ςτρεπτοκόκκου 2. Παράγοντεσ κινδφνου αναγκαίοι (π.χ. ανεμευλογιά, χριςθ NSAIDs) 3. Μικρό ποςοςτό πλθκυςμοφ διακζτει ςυγγενϊσ δικό του παράγοντα κινδφνου για ςοβαρι λοίμωξθ από GAS (τφπο αντιγόνου HLA Class II, διαταραχι ςτα B-κφτταρα ι άλλα)

38 Αναδυόμενο παθογόνο μπορεί να είναι: Κάποιο εντελϊσ καινοφριο (π.χ. HIV) Ζνα που ιταν γνωςτό αλλά μόνο πρόςφατα ανακαλφφκθκε (Helicobacter pylori) Ζνα που είναι παλαιό αλλά ζμακε νζα tricks Dr. Stanley Falkow ιςχυρίηεται ότι αυτόσ μετά βίασ βγάηει μεροκάματο (make a living) ς ζνα περιβάλον που ςυνεχϊσ αλλάηει

39 Τι είναι το PANDAS; Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections Διαταραχζσ εμμονισ ι καταναγκαςμοφ (Obsessive compulsive disorder - OCD) ι/και διαταραχζσ tic παρουςιάηονται αιφνίδια μετά από strep λοίμωξθ (π.χ. strep αμυγδαλίτιδα ι οςτρακιά) ι Σα ςυμπτϊματα τθσ OCD ι των tic αιφνίδια επιδεινϊνονται μετά strep λοίμωξθ Σα ςυμπτϊματα είναι ςυνικωσ δραματικά, παρουςιάηονται ωσ εν αικρία και περιλαμβάνουν κινθτικά ι/και φωνθτικά tics, εμμονζσ, ι/και αίςκθμα καταναγκαςμοφ Ακόμθ, εκδθλϊςεισ μελαγχολίασ, ευερεκιςτότθτασ, επειςόδια πανικοφ ι υπερβολικά ςυναιςκιματα αποχωριςμοφ με γονείσ ι αγαπθμζνα πρόςωπα

40 Τι προκαλεί το PANDAS; Strep, αρχαίοσ μικροργανιςμόσ, διαβιϊνει με άνκρωπο από χιλιετίεσ, κρυπτόμενο από αμυντικό ςφςτθμα για όςο γίνεται μακρφτερα Tοποκετεί μόρια επί του κυτταρικοφ τοιχϊματόσ του που φαίνονται πανομοιότυπα με του μυοκαρδίου, αρκρϊςεων, δζρματοσ, εγκεφάλου (μοριακι απομίμθςθ ι molecular mimicry ), επιτρζποντασ ςτον strep να διαφεφγει τθν αναγνϊριςθ για κάποιο διάςτθμα Όταν τα μόρια αναγνωριςτοφν ωσ ξζνα αρχίηει θ παραγωγι αυτοαντιςωμάτων Μελζτεσ από το NIMH ζδειξαν ότι τα αντι-εγκεφαλικά αντιςϊματα προκαλοφν τα επειςόδια OCD, tics, και άλλα νευροψυχιατρικά ςυμπτϊματα του PANDAS ΝΙΜΗ: National Institute of Mental Health

41 Διαγνωςτικά κριτιρια PANDAS Παρουςία διαταραχϊν OCD ι/και tic Ζναρξθ ςυμπτωμάτων από 3 ετϊν ζωσ εφθβία Επειςοδιακι πορεία ςοβαρότθτασ ςυμπτωμάτων υςχζτιςθ με λοίμωξθ από GABHS (φαρυγγικι καλλιζργεια, ιςτορικό οςτρακιάσ) υςχζτιςθ με νευρολογικζσ διαταραχζσ (υπερδραςτθριότθτα ι αςυνικεισ, ακοφςιεσ κινιςεισ μθ ελεγχόμενεσ από το παιδί) Πολφ αιφνίδια ζναρξθ ι επιδείνωςθ των ςυμπτωμάτων Με τθν πάροδο >εβδομάδα ζλεγχοσ αντιςτρεπτοκοκκικϊν τίτλων για επιβεβαίωςθ προθγθκείςασ λοίμωξθσ

42 Άλλα ςυμπτώματα που παρατηροφνται ςτα επειςόδια PANDAS υμπτϊματα υπερενεργθτικότθτασ, διαταραχζσ προςοχισ, ανυςθχίασ Άγχοσ αποχωριςμοφ (δζνεται με γονείσ) Αλλαγζσ διάκεςθσ (ευερεκιςτότθτα, μελαγχολία, ςυναιςκθματικι αςτάκεια) Διαταραχζσ φπνου Ενοφρθςθ, ι/και ςυχνουρία Αλλαγζσ λεπτισ/αδρισ κινθτικότθτασ (π.χ. Αλλαγι γραφικοφ χαρακτιρα) Αρκραλγίεσ

43 Θεραπεία του PANDAS Αντιβιοτικά αν υπάρχει ακόμα ο ςτρεπτόκοκκοσ Αποςτείρωςθ ι αλλαγι οδοντόβουρτςασ ςτθ διάρκεια κεραπείασ Ζλεγχοσ και εκκρίηωςθ ςτρεπτοκόκκου από φορείσ μζλθ τθσ οικογζνειασ Πλαςμαφαίρεςθ ι χοριγθςθ ανοςοςφαιρίνθσ μπορεί να ςυηθτθκεί ςε βαρειά πάςχοντα παιδιά

44 Τι άλλο για τον Streptococcus Streptococcus group D: Streptococcus bovis: ενδοκαρδίτισ, καρκίνοσ παχζοσ εντζρου, νεογνικι ςυψαιμία και μθνιγίτιδα, βακτθριαιμία, ενδοκαρδίτιδα, ουρολοίμωξθ, ςθπτικι αρκρίτιδα Streptococcus suis: μθνιγγίτιδα, ςθψαιμία Streptococcus dysgalactiae (equisimilis): Παρόμοια με pyogenes Streptococcus infantarius (γιαοφρτι, τυρί) Streptococcus group C, G, παρόμοια με S. pyogenes, διακζτουν 72% γονιδιακι ομοιότθτα: φλζγμονα, βακτθριαιμία, μθνιγγίτιδα, είναι νεφριτογόνα Streptococcus viridans (S. mutans, S. sanguinis): περιοδοντίτιδα, ενδοκαρδίτιδα Enterococcus: E. faecalis (90-95%) και E. faecium (5-10%). πάνια λοιμϊξεισ προκαλοφνται από άλλα ςτελζχθ, όπωσ E. casseliflavus, E. gallinarum, και E. raffinosus

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ

ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ-ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΗΓΕ ΜΟΛΤΝΗ TO ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ-ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΡΟΥΔΑΣΤΙΑ: ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΘΩΜΑΗ ΕΡΙΒΛΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ

14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ 14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Κλινικό Εργαςτήριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτημίου Πατρών ΒΚΒΛΚΟ ΠΕΡΚΛΗΨΕΩΝ 24 25 Κουνίου 2011 Ξενοδοχείο «Mediterranee»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ

Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ Φαρμακευτικζσ δθλθτθριάςεισ Αλλεργικζσ αντιδράςεισ «H δόςη κάνει το φάρμακο δηλητήριο» Παράκελςοσ το φάρμακο είναι και φαρμάκι «λαϊκή ρήςη» ΡΑΚΤΛΚΑ ΚΑΚΕ ΦΑΜΑΚΟ Ι ΟΥΣΛΑ ΜΡΟΕΛ ΝΑ ΡΟΚΑΛΕΣΕΛ ΣΥΜΡΤΩΜΑΤΑ ΔΘΛΘΤΘΛΑΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν

Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Clostridium difficile απολφμανςθ ενδοςκοπίων και επιφανειϊν Μαρία Πμπαςθ ΠΕ Νοςηλεφτρια Επιτήρηςησ Λοιμώξεων, MSc Νοςοκομείο Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο Μπενάκειο» Clostridium difficile Clostridium difficile

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων. Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Τ.Ε.Ι) Ακινασ Σχολι Επαγγελμάτων Υγείασ και Ρρόνοιασ Τμιμα Ιατρικϊν Εργαςτθρίων Εργαςτιριο Κλινικισ Μικροβιολογίασ Υπεφκυνοι μακιματοσ: Αγγελικι Στάκθ, B.sc., Ph.D., Ελζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ

Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Μελϋτη μικροβιολογικών χαρακτηριςτικών πόςιμου νερού ςτο Δόμο Πλατανιϊ ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΕΝΙΕΡΗ ΔΑΝΑΗ Εξεταςτικι επιτροπι Βενιζρθ Δανάθ Μαντηαβίνοσ Διονφςιοσ Παρανυχιανάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)»

«ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)» ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ «ΣΑ ΤΝΔΡΟΜΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ (Ε-J)» πουδάςτριεσ: Δομοφηθ Σταυροφλα, AM.: 11752 Τηιόλθ Στεφανία, AM.:11841 Ειςθγθτισ: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ. ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.) ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ: ΧΕΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Ρτυχιακι εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ GILLES DE LA TOURETTE KAI ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Κ Προκοπάκη Κ.Κ.Ψ.Υ.Π. Γ.Ν.

ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ GILLES DE LA TOURETTE KAI ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. Κ Προκοπάκη Κ.Κ.Ψ.Υ.Π. Γ.Ν. ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ GILLES DE LA TOURETTE KAI ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Κ Προκοπάκη Κ.Κ.Ψ.Υ.Π. Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» Ο ρόλος λοιμωδών παραγόντων στην αιτιολογία των διαταραχών μυοσπασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΟΤ ΣΗ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ω ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΟΝΣΟΣΗΣΑ» ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΑΤΡΙΓΟΤ ΛΔΤΚΟΘΔΑ Α.Μ. 187/04 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα