ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 128 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 8/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας περί Έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους Στην Λάρισα σήμερα την 19 η Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Μπεκύρης Μιχαήλ, 24) Ντάβαρη Ευαγγελία, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Ούντρια Ευαγγελή, 27) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πρασσάς Αναστάσιος, 30) Σαμουρέλης Κων/νος, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσιαούσης Κων/νος και 34) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αλαμάνης Ευθύμιος, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 9) Σάπκας Ιωάννης, 10) Σουλούκου Ασπασία και 11) Τσακίρης Μιχαήλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 34

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Σαμουρέλης, Κων/νος Καραμπάτσας και Ευαγγελή Ούντρια. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση, σχετικά με την με αριθμ. 8/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας περί Έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 234 και 240 παρ.2 του Ν. 3463/ Το άρθρο 65 του Ν.3852/ Την με αρ. 8/2014 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας περί Έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2013, ο οποίος παρουσιάζει: ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ: ,50 ευρώ ΕΞΟΔΑ: ,87 ευρώ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: ,63 ευρώ 4. Την διαφωνία των Δ.Σ. κ. Κρίκη Πέτρου & Καλογιάννη Απόστολου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον απολογισμό, οικονομικού έτους 2013, του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην με αρ.8/2014 απόφαση του Δ.Σ. του παραπάνω Νομικού Προσώπου. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 2 από 34

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ (ΦΕΚ 337 τ.α ) Πλατεία Λαού Τηλ & Fax : Α.Φ.Μ.: Β' Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ Αρίθμ.πρωτ.: 201/ ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΕΙ4-Τ9Α ΑΠΟΦΑΣΗ 8 ΑΠΟ ΤΟ Νο 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» Στη Λάρισα σήμερα την 6η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας ύστερα από την υπ. αρίθμ 184/ πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06). Παρόντες ήταν οι κ.κ. Κων/νος Γιαννούλας- Πρόεδρος, Παλιοτζήκα Βαϊα, Φασούλας Νικόλαος, Γιοβανούδη-Κουντούρη Καλλιόπη, Φαιτάκη Ελισάβετ, Σαϊτης Στέλιος, Λύρα Ευαγγελία, Κοτρώτσιος, Στέλιος. Απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Αράπκουλε Δέσποινα, Ούντρια Ευαγγελή, Ζήγρας Γεώργιος. Το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε απαρτία (Σε σύνολο αριθμού 11 Συμβούλων ήταν παρόντες οι οκτώ (8) αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 231 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06) «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» δηλ. τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του συμβουλίου) και εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων. ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013» Ο κ. Πρόεδρος εισηγείται τον απολογισμό του έτους 2013 ο οποίος αποτελείται από δύο σκέλη, δηλαδή: Α. Τον εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό απολογισμό & Β. τον Οικονομικό απολογισμό του Δ.Ω.Λ. για το Α. Στον εκπαιδευτικό- καλλιτεχνικό απολογισμό ο Πρόεδρος εισηγείται τα κατωτέρω : Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει στα 83 χρόνια λειτουργίας του, παρουσίασε και για το 2013 ένα πλούσιο έργο τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον καλλιτεχνικό τομέα. Στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας κατά το έτος 2013 απασχολήθηκαν οι : ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ Καθηγ. Μουσικής Σελίδα 3 από 34

4 2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 3 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 4 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 5 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 6 ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 7 ΛΙΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 8 ΛΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 9 ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 10 ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 11 ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 12 ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΕ Καθηγητών Μουσικής- 13 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΒΑΛΣΑΜΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ1-Διοικητικών ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ id Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 3 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5 ΒΙΣΟΒΣΙΟΥΚ ΑΝΑΤΟΛΙ ΑΡΚΑΝΤΙ 6 ΓΑΛΛΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7 ΓΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 9 ΓΚΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΚΑΚΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΔΑΧ Μουσική Τεχνολογία Σελίδα 4 από 34

5 13 ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 15 ΜΗΝΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 ΣΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 19 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20 ΤΣΙΑΚΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 21 ΧΑΛΚIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ Μουσικών ΙΔΑΧ 25 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ Μουσικών ΙΔΑΧ 26 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ Μουσικών ΙΔΑΧ 27 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ Μουσικών ΙΔΑΧ ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕ Μουσικών 28 ΛΥΚΟΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΕΜΗΣ ΙΔΑΧ ΔΕ Μουσικών 29 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΔΑΧ 30 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Τεχνιτών 31 ΚΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Τεχνιτων ΙΔΑΧ 32 ΛΕΝΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 33 ΣΙΟΠΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΔΑΧ Σελίδα 5 από 34

6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1. ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2. ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 3. ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 4. ΓΑΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 5. ΓΚΡΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 6. ΖΙΩΓΑ ΔΕΔΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 7. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 8. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 9. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΔΩΛ (ΜΙΚΤΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ) 10. ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 11. ΚΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 12. ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 13. ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΔΩΛ 14. ΛΕΝΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 15. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 16. ΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 17. ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 18. ΝΤΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 19. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 20. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 21. ΠΟΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 22. ΣΕΚΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 23. ΣΙΑΒΑΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 24. ΣΙΟΥΜΚΑ ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 25. ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 26. ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 27. ΤΣΙΑΡΔΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Σελίδα 6 από 34

7 28. ΧΑΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 29. ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 30. ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 31. ΧΩΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Συνεχιζόμενη παρακολούθηση των μαθημάτων και ειδικά των θεωρητικών από το διευθυντή, με παρεμβάσεις στη διαμόρφωση της διδασκόμενης ύλης και του τρόπου προσέγγισης των μαθητών ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Επιλογή των μαθητών που προτείνονται για φοίτηση στα ειδικά μαθήματα και σχετική ενημέρωση των γονέων τους. Παρουσιάσεις όλων των οργάνων σε μικρές συναυλίες στις τάξεις της μουσικής προπαιδείας παρουσία των γονέων και ενημερωτική συζήτηση προκειμένου να γίνουν οι βέλτιστες επιλογές. Ικανοποίηση όλων σχεδόν των αιτημάτων για εγγραφή σε συγκεκριμένο διδάσκοντα ή για αλλαγή διδάσκοντος με παράλληλη τήρηση της ιεραρχίας Παρακολούθηση των μαθημάτων από το διευθυντή σε τακτά διαστήματα ώστε να υπάρχει προσωπική του άποψη για τα περισσότερα παιδιά, ώστε να γίνει η καλύτερη διαχείριση των σπουδών τους. (επιλογή κατάλληλων συνδυασμών παρακολουθούμενων μαθημάτων). διοργάνωση σεμιναρίων για την καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη διεύρυνση των ερμηνευτικών και τεχνικών κατευθύνσεων των μαθητών. Ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους ανά τρίμηνο, σε ημέρες και ώρες που ορίζονται από τη διεύθυνση. Συστηματική τήρηση ψηφιακού αρχείου με τις συναυλίες του ωδείου. Συνέχιση των Μαθητικών επιδείξεων μεμονωμένων τάξεων η και συνδυασμού δύο και τριών διδασκόντων, τόσο στη μεγάλη αίθουσα συναυλιών όσο και στην αίθουσα Ήβη Βοζαλή-Βαρνά σε τακτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε όλα τα παιδιά του ωδείου να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους.. Το σχ. έτος λειτούργησαν στο Δ.Ω.Λ. οι παρακάτω σχολές, στις οποίες ο αριθμός των σπουδαστών ανήλθε σε : Σελίδα 7 από 34

8 Α/Α Σ Χ Ο Λ Η Δ.Ω.Λ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 1 ΠΙΑΝΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ 63 3 ΒΙΟΛΑΣ 1 4 ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 11 5 ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟΥ 1 6 ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 60 7 ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ 5 8 ΚΡΟΥΣΤΩΝ 9 9 ΚΙΘΑΡΑΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΑΡΜΟΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΩΔΕΙΑΚΗΣ ROCK - POP ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΠΡΟΩΔΕΙΑΚΗ ΝΗΠΙΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 8 Σύνολο 857 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ.Ω.Λ. Την χρονιά που πέρασε, δόθηκαν συνολικά 21 πτυχία και διπλώματα : Σχολή ανώτερων θεωρητικών : 10 πτυχία αρμονίας, 1 πτυχίο φούγκας, 3 πτυχία ενοργάνωσης Σχολή πιάνου : 2 πτυχία Σχολή βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής : 2 πτυχία, 1 δίπλωμα Σχολή βιολοντσέλου : 1 πτυχίο Σχολή κρουστών : 1 πτυχίο Στην αίθουσα συναυλιών του και στην αίθουσα συναυλιών «Ήβης Βοζαλή», το Δ.Ω.Λ. διοργάνωσε μουσικές βραδιές με το δυναμικό του ή με καλλιτέχνες που συνεργάστηκε ή μετακάλεσε : Συναυλία με έργα για φλάουτο και πιάνο από τους μουσικούς Δημήτρη Δημόπουλο στο πιάνο και Γεώργιο Τσιαρδάκα στο φλάουτο απέδωσαν έργα των συνθετών C. Reinecke, J. Mouquet, F. Born,C. Widor. Σελίδα 8 από 34

9 «Μια νότα για το Καστελλόριζο» μια πρωτοβουλία των μουσικών Δημήτρη Χατζούλη και Φρόσω Αστ. Κτιστάκη σε συνεργασία του Ωδείου Λάρισας,το Μουσικό Σχολείο Λάρισας, την ΕΛΜΕ Λάρισας και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας, <<Κων/νος Κούμας>> με σκοπό την ηθική ενίσχυση άλλα και την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης. Την επιμέλεια κειμένων και την παρουσίαση είχε ο Γιώργος Σαράτσης. Μουσική εκδήλωση από νέους μουσικούς, 9-16 ετών, υπότροφους του Διεθνούς Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Σπιβακόφ της Μόσχας, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι ταλαντούχοι μουσικοί ερμήνευσαν έργα Liszt, Mozart, Chopin, Pagannini και άλλων μεγάλων κλασικών συνθετών. Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στον Claude Debussy, με το καταξιωμένο πιανίστα Hugues Leclere, με αφορμή το εορτασμό των 150 χρόνων από την γέννηση του συνθέτη. Συναυλία με έργα κλασικής μουσικής φιλολογίας από καλλιτέχνες -καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας οπού παράλληλα με το εκπαιδευτικό τους έργο μελετούν αναπτύσσοντας τις δεξιοτεχνικές και ερμηνευτικές τους ικανότητες. Διαπρέπουν στο χώρο της μουσικής όπου εμφανίζονται ως σολίστες είτε ως μέλη των μουσικών συνόλων του Δημοτικού Ωδείου. Συμμετείχαν οι μουσικοί : Αριάδνη Δημητρίου (πιάνο), Ευδοξία Καραμανώλη Αποστολίδου (φαγκότο), Στέλιος Κοτρώτσιος (κλαρινέτο). Μια έξοχη εμφάνιση της Παιδικής Χορωδίας του Ωδείου, υπό την διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Καρβούνη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζοντας έργα των Dvorak, Werin, Strauss, Naisso. Συμμετείχε και σε ένα μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι από κοινού με άλλες 7 παιδικές χορωδίες της Θεσσαλονίκης υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Αντώνη Κοντογεωργίου. Το σύνολο πνευστών «Ο ήχος ως έχει» που αποτελείται από καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας έδωσε συναυλία με έργα για κουαρτέτο ξύλινων πνευστών μεταγραμμένα από το διάσημο κουαρτέτο της Λευκορωσίας, «Riviera».Το σύνολο απαρτίζουν οι Γιώργος Τσιαρδάκας (φλάουτο). Δημήτρης Χατζούλης (όμποε), Στέλιος Κοτρώτσιος (κλαρινέτο), Εύη Αποστολίδου Καραμανώλη (φαγκότο), ενώ συμμετείχε και η Νέλλη Χολέβα (κόρνο) Εορταστική συναυλία της Φιλαρμονικής στα πλαίσια των 10 χρόνων από την αδελφοποίηση των πόλεων Rybnik και Λάρισας δόθηκε στο Δημοτικό Ωδείο με τη συμμετοχή των (τραγούδι) Μαρία Ρουκά, Mariusz Wryszcz και των σολίστ Artur Motyka (σαξόφωνο), Miroslav Drescher και Witt Komarek (τρομπέτα), υπό τη διεύθυνση των μαέστρων Marian Wolny και Γιώργου Μηνά. «3 πιανίστες -4 εποχές» με τους Χρήστο Λενούτσο, Φανή Καραγιάννη και Μαριλένα Λιακοπούλου μια συναυλία όπου παρουσιάστηκαν έργα του J. S. Bach και σύγχρονων συνθετών παρακολουθώντας την μουσική εξέλιξη από την προκλασική στην κλασική, ρομαντική, σύγχρονη κλασική μουσική και νέα μουσική. Στη λεγόμενη «νέα μουσική» παρουσιάστηκε ένα έργο για πιάνο του Κώστα Τσούγκρα που μας μετέφερε ένα μικρό μέρος από τις ιδέες των συνθετών του σήμερα. Ρεσιτάλ πιάνου από τον Ιγκόρ Πέτριν σε τραγούδια του F. Schubert σε διασκευή για σόλο πιάνο του F. Liszt. Τιμητικό αφιέρωμα στον Κ. Καβάφη οργάνωσε το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας γιορτάζοντας τα 150 χρόνια από τη γέννηση του και 80 από τον θάνατό του. Η ορχήστρα του Ντίνου Καραποστόλου παρουσίασε τα μελοποιημένα τραγούδια του Καβάφη από τους συνθέτες Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Μούτση, Μικρούτσικο, Σπανό, Παπαδημητρίου κ.α. Χολιγουντιανή συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Λαρισαίων υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου Κτιστάκη παρουσιάστηκε με θέμα την μουσική κινηματογράφου από ταινίες που άφησαν εποχή όπως «Σούπερμαν», «Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών» κ.α. Εμφανίστηκαν οι Δημήτρης Τουφεξής (πιάνο) και η Bjork Oskarsdottir Σελίδα 9 από 34

10 (βιολί). Αγαπημένα κινούμενα σχέδια παρακολούθησαν οι μικροί μαθητές των τμημάτων της μουσικής προπαιδείας και προωδειακής του ΔΩΛ. Η παράσταση εστίαζε στη σχέση των καρτούν με την κλασική μουσική υπό την επιμέλεια της καθηγήτριας της Μουσικής Προπαιδείας του ΔΩΛ κ. Ολυμπίας Τσαγιάννη. Συναυλία μουσικής δωματίου με έργα για φλάουτο και πιάνο από την φλαουτίστα Γεωργία Βουλγαράκη και τον πιανίστα Χρήστο Δίγκα. Το μιούζικαλ «ΥΠΕΡπαραγωγή» παρουσιάστηκε στο ΔΩΛ από την παραγωγό και χορογράφο Φαίη Σούκου, τον σκηνοθέτη Νικόλα Μακρή, τον μαέστρο Χρήστο Κτιστάκη και πλήθος ηθοποιών. Συμμετείχε μεταξύ άλλων και η Μαθητική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας «Δημ. Μητρόπουλος» Τα παιδιά των τμημάτων της μουσικής προπαιδείας παρουσίασαν το παραμύθι της Σοφίας Ζαραμπούκα «ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΝΤΙΚΑΤΑ».Τα παιδιά μέσα από την ύλη που διδαχθήκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων προσέγγισαν το μουσικό περιεχόμενο της παράστασης. Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία των μουσικών Αποστολίδου Ε.(φαγκότο), Καραμανώλης Δ.(βιολί), Χατζούλης Δ.(όμποε), Φαρμακίωτη Βάνα (κοντραμπάσο) και μαθητών των τάξεων κλαρινέτου, βιόλας και φλάουτο του Ωδείου. Η διασκευή και η επιμέλεια του παραμυθιού έγινε από την καθηγήτρια μουσικής προπαιδείας του Δ.Ω.Λ Ολυμπία Τσαγιάννη. Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, διοργάνωσε μουσική βραδιά αφιερωμένη σε ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, με θέμα τη φτώχεια την ξενιτιά και τον έρωτα. Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Γιάννης Ζαρογιάννης και παρουσίασε η εκπαιδευτικός και συγγραφέας κ. Ελένη Χριστούλα. Μουσικός αποχαιρετισμός με συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Λαρισαίων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων σπουδαστών του για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατεθήκαν για την κάλυψη των εξόδων της συναυλίας και την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου. Έναρξη μετά μουσικής για την υποδοχή της νέας σχολικής-καλλιτεχνικής χρόνιας. Από νωρίς το πρωί στους χώρους του Ωδείου ηχούσαν μουσικές από όλα τα μουσικά σύνολα του Ωδείου. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας κ. Σπύρου Μπαρμπούτη ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του Ωδείου και στην συμβολή στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Ξεχωριστή μουσική νότα έδωσαν η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Λαρισαίων, οι Μαθητικές Ορχήστρες του Δ.Ω.Λ., «Μανώλης Καλομοίρής» και «Δημήτρης Μητρόπουλος», το Γυναικείο Φωνητικού Συνόλου InDonnation, η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, η Παιδική και Μικτή Χορωδία, η Σχόλη Μονωδίας και φυσικά η Φιλαρμονική του Δ.Ω.Λ. Η μέρα έκλεισε με πάρτι προς τιμήν όλων!!!! Τους διατελέσαντες εκτελεστές και τον πρώτο Αρχιμουσικό Γεώργιο Καμηλιέρη τίμησε η Φιλαρμονική του Δημοτικού Ωδείου.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική από τον κινηματογράφο και συγκεκριμένα κομμάτια των Γιάννη Μαρκόπουλου, Γιώργου Μουζάκη, Μίμη Πλέσσα, Γιώργου Κατσαρού, Λουκιανού Κηλαηδόνη, Μίκη Θεοδωράκη, Μάμου Χατζιδάκι, Σταμάτη Κραουνάκη κ.α. Με τη Φιλαρμονική θα εμφανιστούν οι σολίστ Μαρία Ρουκά-τραγούδι, Μανώλης Χατζημανώλης τραγούδι και τρομπέτα και Δημήτρης Τσιαβέςσαξόφωνο. Ρεσιτάλ πιάνου, έδωσε ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Λαρισαίων Χρήστος Κτιστάκης όπου ερμήνευσε έργα του Σοπέν, Λίστ, Χατζιδάκι καθώς και το έργο του «Θέμα και παραλλαγές» στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη σολιστική του περιοδεία σε πόλεις της Γερμανίας τον Νοέμβριο. Τα 100 χρόνια από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα αλλά και η ζωή και το έργο του Σελίδα 10 από 34

11 κυριότερου εκπροσώπου του νησιού Νίκου Καζαντζάκη, τιμήθηκαν με μια ξεχωριστή ιστορική-πολιτιστική εκδήλωση στο ΔΩΛ. Στην εκδήλωση πλαισίωσαν με ομιλίες ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. κ. Κων/νος Γιαννούλας και ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών κ. Γιάννης Βγόντζας. Καταχειροκροτήθηκε σε εμφάνιση της στο Δ.Ω.Λ. η Μικτή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας όπου ερμήνευσε ένα επιλεγμένο πρόγραμμα τραγουδιών από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο υπό την διεύθυνση του μαέστρου της κ. Δημήτρη Καρβούνη και την συνοδεία της κ. Ιωάννας Σιοπούδη στο πιάνο. Το κουαρτέτο «Ο ήχος ως έχει», με τη σύμπραξη της Νέλλης Χολέβα στο κόρνο και του Νίκου Αδρασκέλα στο πιάνο, ερμήνευσαν πολύ σπουδαία έργα μουσικής δωματίου. Συγκεκριμένα ακουστήκαν έργα των B. Bartok, A. Magnard, G. Verdi και A.Tanev. Το σύνολο αποτελείται από τους καθηγητές του Ωδείου και μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Λαρισαίων Γιώργο Τσιαρδάκα (φλάουτο), Δημήτρη Χατζούλη (όμποε), Στέλιο Κοτρώτσιο (κλαρινέτο) και Ευδοξία Αποστολίδου-Καραμανώλη (φαγκότο). Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργάνωσε μια ξεχωριστή βραδιά μουσικής δωματίου και σύγχρονου λυρικού τραγουδιού. Συμμετέχουν οι Γιώργος Τσιαρδάκας (φλάουτο), Στέλιος Κοτρώτσιος (κλαρινέτο), Ιωάννα Σιοπούδη (πιάνο), Δέσποινα Κουσουλού (σοπράνο), Αμαλία Σδρόλια (μέτζο σοπράνο) και Αστέρης Τσέτσιλας (τενόρος). Ακούστηκαν έργα των: Caplet, Faure, Emmanuel, Duparc, Delibes κ.α. Την πόλη Pomorie(Αγχίαλος) της Βουλγαρίας επισκέφτηκε η Μικτή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας για να λάβει μέρος στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ορθόδοξης Θρησκευτικής Μουσικής «Θεοτόκος Άξιον Εστί». Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από την Επισκοπή του Σλίβεν και τον Δήμο του Pomorie,με την υποστήριξη του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Σλίβεν κ. Ιωαννικίου και του δημάρχου της πόλης. Συμμετείχαν 28 χορωδίες, υψηλού επιπέδου, από διάφορες χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Συναυλία με τη διεθνούς φήμη σοπράνο Μυτρώ Παπαθανάσιου με τίτλο «Το ιταλικό τραγούδι στον 19ο αι.» έγινε στην αίθουσα του Δ.Ω.Λ όπου ερμήνευσε άριες και τραγούδια των μεγάλων συνθετών του ιταλικού μπελκάντο Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, με τη συνοδεία του καταξιωμένου και διακεκριμένου πιανίστα Χαράλαμπου Αγγελόπουλου και τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρήστου Κτιστάκη. Συναυλία αφιέρωμα στην προσφορά του Δημοσιογραφικού Οργανισμό «Ελευθερία» διοργάνωσε το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας και ο Σύλλογος Φίλων της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Δήμου Λαρισαίων για τη πολυετή προσφορά του «Δ.Ο.Ε.» στον πολιτισμό μέσα από κλασικά έργα του S. Barder, του W. Mozart και του F. Mendelssohn. «Να τα πούμε;» Μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία έδωσε η Μικτή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας του Δ.Ω.Λ. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας για τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τα καταξιωμένα μουσικά σύνολα του ΔΩΛ, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Καρβούνη παρουσίασαν ένα γιορταστικό μουσικό οδοιπορικό, που περιελάμβανε ελληνικά παραδοσιακά κάλαντα των εορτών του δωδεκαημέρου, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας συνδεδεμένα με αποσπάσματα από δυο χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Φώτη Κόντογλου που αφηγήθηκε η Ειρήνη Καισούδη-Ζιαβλιάκη. Σελίδα 11 από 34

12 Η Φιλαρμονική του Δ.Ω.Λ., υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Μηνά, πραγματοποίησε τις καθιερωμένες εμφανίσεις της στις εθνικές και θρησκευτικές γιορτές της πόλης. Παρουσίασε προγράμματα σε ευαγή Ιδρύματα, σε πλατείες και συνοικίες της πόλης. Στο πλούσιο έργο της, η Φιλαρμονική του Δ.Ω.Λ. συμμετείχε σε λιτανεύσεις και περιφορές εικόνων στον καθαγιασμό των υδάτων (Θεοφάνεια) στην περιφορά επιταφίων σε καταθέσεις στεφάνων σε συναυλία που πλαισίωσε τις εκδηλώσεις της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δ.Ω.Λ. στα καθιερωμένα εωθινά και παρελάσεις σε εκδήλωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας για τους Εβραίους Μάρτυρες της Κατοχής σε παρέλαση για την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας σε συναυλίες σε διάφορα σχολεία της πόλης στην τελετή υποδοχής της χειμερινής Ολυμπιακής Φλόγας σε κατάθεση στεφάνων του συλλόγου Κρητών σε συναυλία στα εκπαιδευτήρια Μ. Ράπτου σε συναυλία στο 9 Ο Γυμνάσιο σε εκδήλωση στο Αστυνομικό Μέγαρο για τους πεσόντες αστυνομικούς σε συναυλία για τον εορτασμό των 100 χρόνων της 110 ΠΜ στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του μνημείου «Αντιαεροπορικός» σε τελετή έναρξης αγώνων στο Δημοτικό Στάδιο Μπάσκετ απόδοση τιμών στην πλατεία Γ. Πατέρα απόδοση τιμών στην πλατεία Δ. Τσάτσου σε εκδήλωση για το Σύλλογο Κυπρίων σε επιμνημόσυνη δέηση για τους ευεργέτες της πόλης της Λάρισας σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ομορφοχώρι, στη Φαλάνη, στο Ελευθεραί, στην Τερψιθέα, στο Δασοχώρι, στη Γιάννουλη, στην Κοιλάδα κ.α. σε επιμνημόσυνη δέηση για τους εκτελεσθέντες Λαρισαίους (παλαιό κοιμητήριο) στην ετήσια εκδήλωση προς τιμήν των πεσόντων κατοχής της Ένωσης Συνταξιούχων Αναπήρων & Θυμάτων Εθνικής Αντίστασης στα εγκαίνια ψηφιδωτού στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα Πυροβολικά στην επέτειο απελευθέρωσης της Λάρισας από τη Γερμανική Κατοχή, στις εκδηλώσεις για το άναμμα Φώτων - Κεντρική Πλατεία στα Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στην αλλαγή χρόνου - Κεντρική Πλατεία Συναυλίες σπουδαστών κατωτέρων και ανωτέρων τάξεων του Ωδείου, με σκοπό να δείξουν τη δουλειά τους και να εξοικειωθούν με το κοινό, πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία όλη τη χρονιά Σημειώνεται ότι καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έχουν πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές των σχολείων (Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων) της Λάρισας με τα μουσικά σύνολα όλων των σχολών του Δ.Ω.Λ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Σελίδα 12 από 34

13 Στα πλαίσια της γενικότερης θεώρησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δ.Ω.Λ. πραγματοποιήθηκαν : Σεμινάριο πιάνου και ρεσιτάλ από τον καταξιωμένο πιανίστα, σολίστ και εκπαιδευτικό Δημήτριο Τουφεξή, Σεμινάριο για πνευστά και έγχορδα από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κ. Χασιώτη (όμποε) και Σ. Τσακαλίδη (βιολί) Σεμινάριο φλάουτου με τον καθηγητή Νικολό Δημόπουλο στην αίθουσα του Ωδείου «Ήβη Βοζάλη». Σεμινάριο πάνω σε ζητήματα τεχνικής και ερμηνείας, υπό την καθοδήγηση μαέστρου Αντώνη Κοντογεωργίου, είχαν τα μέλη της Μικτής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας που οργανώθηκε απ τη Μικτή Χορωδία του ΔΩΛ. Το τριήμερο σεμινάριο είχε ως στόχο την μεγαλύτερη εμβάθυνση των χορωδών σε ειδικότερα ζητήματα χορωδιακού τραγουδιού. Πραγματοποιήθηκε η 2η Πανελλήνια Συνάντηση Μαθητικών Ορχηστρών Κιθάρας και Κιθαριστικών Συνόλων. Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η Νάνση Χατζή, καθηγήτρια του Δ.Ω.Λ. Η συνάντηση εντάσσεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ετήσιου κύκλου συναυλιών και έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή νέους κιθαρίστες που απολαμβάνουν την ομαδική καλλιτεχνική δημιουργία. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Στις Κυριακή 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 1ος Πανελλήνιος διαγωνισμός πιάνου στον οποίο νέοι και νέες από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή προσβλέποντας σε μια διάκριση. Το Δημοτικό Ωδείο στόχευε να δώσει στους νέους πιανίστες την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις στους κάτω απ τις καλές προϋποθέσεις που εγγυάται η υποδομή του Ωδείου, το κύρος της κριτικής επιτροπής και το κίνητρο των βραβείων, τα οποία συνοδεύονταν από χρηματικά έπαθλα για όλες τις κατηγορίες, και σολιστική εμφάνιση με τη «Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Δήμου Λαρισαίων» για τον πρωτεύοντα της μεγαλύτερης (δ) κατηγορίας. Τα χρηματικά έπαθλα ήταν προσφορές του δημοσιογραφικού οργανισμού «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», καθώς και της Ιουλίας Ρίζου, στην μνήμη της ιδρύτριας του Δ.Ω.Λ. Ιουλίας Σάπκα. Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, έδωσε το βήμα σε νέους, ταλαντούχους σπουδαστές του, οργανώνοντας ατομικά ρεσιτάλ ή μουσικές βραδιές. Πραγματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες επιδείξεις και συναυλίες των σχολών και των τάξεων του Δ.Ω.Λ. Η σκληρή προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιβραβεύεται από το κοινό που καταχειροκροτεί κάθε φορά τις προσπάθειές τους. Επισημαίνεται η συμβολή του Δ.Ω.Λ. στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Συνεργάστηκε ή διέθεσε την αίθουσα συναυλιών του καθώς και τους χώρους του (Αίθριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα υπογείου) σε μουσικές, χορευτικές θεατρικές και άλλες πνευματικές - κοινωνικές εκδηλώσεις, συνέδρια επιστημονικών συλλόγων, εκθέσεις και άλλα. Το έργο του Ωδείου είναι πλούσιο τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Είναι δύσκολο όμως να αποδοθούν σε λίγες σελίδες, ο μόχθος των σπουδαστών του για το πρώτο ηχόχρωμά τους, η προσπάθεια των καθηγητών τους για την πρόοδο των μαθητών τους. Δεν είναι εύκολο να καταγραφεί η αγωνία των μουσικών λίγο πριν βγουν από τα καμαρίνια και η επιβράβευση που έρχεται με το χειροκρότημα του κοινού. Η Διεύθυνση, Σελίδα 13 από 34

14 εκπαιδευτικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, προσπαθούν καθημερινά να εκπληρώσουν στο ακέραιο το σκοπό του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και να επιβεβαιώσουν τα 83 χρόνια που το ίδρυμα υπηρετεί την πόλη μας, τιμώντας την τέχνη και τον πολιτισμό. Β. Στον οικονομικό απολογισμό έτους 2012, ο Πρόεδρος εισηγείται τα κατωτέρω : Σελίδα 14 από 34

15 Σελίδα 15 από 34

16 Σελίδα 16 από 34

17 Σελίδα 17 από 34

18 Σελίδα 18 από 34

19 Σελίδα 19 από 34

20 Σελίδα 20 από 34

21 Σελίδα 21 από 34

22 Σελίδα 22 από 34

23 Σελίδα 23 από 34

24 Σελίδα 24 από 34

25 Σελίδα 25 από 34

26 Σελίδα 26 από 34

27 Σελίδα 27 από 34

28 Σελίδα 28 από 34

29 Σελίδα 29 από 34

30 Σελίδα 30 από 34

31 Σελίδα 31 από 34

32 Σελίδα 32 από 34

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ν. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ) ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΑΦΜ Β ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΛ & FAX Emai: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στην Λάρισα σήμερα 6η Φεβρουαρίου 2014 και ημέρα Πέμπτη, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Συνεδρίασή του, την 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΩΛ, διαπιστώθηκαν τα εξής: 1. Το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου οικ. έτους 2012 ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (24.499,99 ) 2. Σύνολο ΕΣΟΔΩΝ : ,50 ΕΥΡΩ 3. Σύνολο ΕΞΟΔΩΝ : ,87 ΕΥΡΩ 4. Το υπόλοιπο που μεταφέρεται στην νέα χρήση 2014, ,63 ΕΥΡΩ, που αναλύεται ως εξής: α1) Στον με αριθμό GR λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς ,49 (Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης λογαριασμού επισυνάπτεται). α2) Στον με αριθμό. GR λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς 41,50 (Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης λογαριασμού επισυνάπτεται). α3) Στον με αριθμό 397/ λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 72,73 (Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης λογαριασμού επισυνάπτεται). β) Σε μετρητά : 4951,91 τα οποία αναλύονται ως κατωτέρω: χαρτονομίσματα των 50, 20, 10 και 5 το ποσό των 4.790,00 και σε κέρματα το ποσό των 161,91. Από το σύνολο του ταμείου το ποσό των 3086,00 αφορούσαν τις εισπράξεις των διδάκτρων της 31 ης /12/2013 τα οποία λόγω φόρτου εργασίας δεν κατετέθησαν στην τράπεζα. 5. Τα βιβλία που κλείστηκαν είναι τα εξής: 1. Το βιβλίο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ» 2. Το βιβλίο «ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ» 3. Το βιβλίο «ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ» 4. Το βιβλίο «ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ» Η τήρηση όλων των ανωτέρω βιβλία είναι μηχανογραφημένη. 6. Ο αριθμός των τίτλων που εκδόθηκαν και ο αύξων αριθμός τους έχει ως εξής: α) Γραμμάτια είσπραξης: Εκδόθηκαν συνολικά 307 τίτλοι (από α/α 001 έως α/α 307, άκυρα διπλότυπα: 0 ) β) Χρηματικά εντάλματα: Σειρά Α εγκεκριμένα από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδόθηκαν συνολικά 71 ΧΕ (από α/α 001 έως α/α 71), άκυρα 5 ΧΕ ήτοι τα 67/Α, 68/Α, 69/Α, 70/Α, 71/Α τα οποία ακυρώθηκαν ως οφειλόμενα λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης από το ελεγκτικό συνέδριο εμπρόθεσμα (απόφαση ΔΣ ΔΩΛ 5/2013). Σειρά Γ Χωρίς απαιτούμενη προέγκριση από Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδόθηκαν συνολικά 642 ΧΕ (από α/α 001 έως α/α 642), άκυρα 1 ΧΕ ήτοι το 474/Γ το οποίο ακυρώθηκε ως οφειλόμενο λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής εμπρόθεσμα. Σειρά Δ χρηματικά εντάλματα απόδοσης κρατήσεων εργαζομένων, εκδόθηκαν συνολικά 138 ΧΕ (από α/α 001 έως α/α 138, άκυρα 0 ΧΕ ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τα έσοδα εισπράχθηκαν κανονικά, κατατέθηκαν στην Τράπεζα και υπάρχουν όλα τα νόμιμα Σελίδα 33 από 34

34 δικαιολογητικά. Οι δαπάνες των εξόδων ήταν πραγματικές, έγιναν για υπηρεσιακούς σκοπούς και υπάρχουν στο σχετικό φάκελο όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά (αποδείξεις- τιμολόγια κλπ). 2.- ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Η τήρηση των βιβλίων είναι μηχανογραφημένη και φυλάσσονται όλα τα αρχεία τους σε back up και ο φάκελος με τα παραστατικά των δαπανών τακτοποιημένος και ενημερωμένος. Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον υπόλογο διαχειριστή Το Πρωτόκολλο, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως: Τα μέλη του Δ.Σ. του Δ. Ω.Λ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΩΛ 1. ΠΑΛΙΟΤΖΗΚΑ Β. 2. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ-ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3.ΦΑΪΤΑΚΗ ΕΛ. 4.ΦΑΣΟΥΛΑΣ Ν. Υπόλογος διαχειριστής 5.ΛΥΡΑ Ε. 6.ΣΑΪΤΗΣ ΣΤ. ΦΑΛΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7.ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΣΤ Το Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την έγκριση του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013, όπως παραπάνω αναλύεται. Η απόφαση έλαβε αριθμό 8. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Ακριβές αντίγραφο Λάρισα, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Σελίδα 34 από 34

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.54 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/04 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκτέλεση με ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο.

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 1 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 3. ΣΧΟΛΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ: φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, σαξόφωνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 29 07 2015 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1691 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Ταχ.Δ/νση: Αχιλλέως & Δυοβουνιώτη Ταχ.Κώδικας: 351 00 Λαμία Τηλέφωνα: 22310 52807, 28884 Αριθμ. Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 26 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 40/009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΘΕΜΑ Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1. Δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2012, 17:00 & 19:00, Αίθουσα Εθιµοτυπίας ήµου Ρόδου Παιδική Θεατρική Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ζήκος Γεώργιος: Πρόεδρος.Σ. ηµοτικός Σύµβουλος. Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας: Αντιπρόεδρος ηµοτικός Σύµβουλος

Ζήκος Γεώργιος: Πρόεδρος.Σ. ηµοτικός Σύµβουλος. Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας: Αντιπρόεδρος ηµοτικός Σύµβουλος Ηµεροµηνία, 11.7.2012 Αρ. Πρωτ.: 780 ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΝΝ-ΡΝΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παύλος Μελάς, 4/10/2013 Αριθ.πρωτ. 1264/ 2013. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ Α. Ωδείο Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ Α. Ωδείο Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( Η.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Κων/πόλεως 59 Ορεστιάδα 22 Οκτωβρίου 2014 Τ.Κ. 682 00 - Νέα Ορεστιάδα Αριθµ. 350 τηλ. &φαξ :2552027272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013

«ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 882/Δ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Ν ο 75/2013 Στην Καλαμάτα σήμερα 29 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε στα γραφεία της Κ.Ε ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 50-9 Φαξ: 50963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ: Ε. Παράσχου Καβάλα, Νοεμβρίου 04 Α.Π: 549 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Γνωμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου. Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Χώρος στάθμευσης Εναερίου Χριστουγεννιάτικο Χωριό των Θαυμάτων Σάββατο 24 Νοεμβρίου 5.00μ.μ. Εγκαίνια και φωταγώγηση του χωριού από το Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ MIΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ MIΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ: 9-2-2012 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. πρωτ: 101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΛ: 23733 50106, 23730 65686 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2005/2006

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2005/2006 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2005/2006 28/09/2005 Η παιδική χορωδία του Εθνικού Ωδείου Χαλανδρίου «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ» πλαισίωσε με τραγούδια, που έγραψε η διευθύντρια του Ωδείου κα Μαρία Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Με τιμή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις επετειακές εκδηλώσεις των 90 χρόνων Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος. Με τιμή Ο Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου»

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015. «Δος μου το χέρι σου» Κυριακή 7/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά 2014-2015 «Δος μου το χέρι σου» -Τ.Κ Ερμητσίου ώρα 4:30μμ κεντρική πλατεία Ο Σύλλογος Γυναικών Ερμητσίου υποδέχεται τα Χριστούγεννα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΛΞ-Κ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

35475/11-07-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: Β4ΛΩΕΒ-4ΑΡ Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35475/-07-202 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 88/202 ΘΕΜΑ Καθορισμός αριθμού και

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 214 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 214 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/20 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Γνωμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Live ANEMA E CORE Στους ρυθμούς της Μεσογείου Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Τραγούδια με άξονα τις μελωδίες και τους ρυθμούς της Μεσογείου παρουσιάζει το μουσικό σύνολο Anema e Core, στο Black Duck, την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36029/31.07.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 19 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 274/2015 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 697/2015 ΘΕΜΑ: 79 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 28-6-, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ (FOTA)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ (FOTA) ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ (FOTA) Η Διεθνής Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Φεστιβάλ Αιγαίου θα περιλαμβάνει νέους μουσικούς μεταξύ 16 24 ετών από την Ελλάδα και παγκοσμίως. Οι μουσικοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02--201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99 ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς φρέσκου γάλακτος. Στη Λάρισα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ-.Ο.Π.ΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΟ ΟΥ-ΕΚΘΕΣΗ ιάρκεια έκθεσης: 15 Νοεµβρίου 08:00-20:00 " Ρόδος, ένα νησί στις πύλες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Χαράλαμπος Ράπτης Τηλέφωνο : 2103307648 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ : α) επί

Διαβάστε περισσότερα