ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου: ΘΕΜΑ 2: Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, επαναξιολόγησης των κατατεθειμένων οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 18/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,50 με το ΦΠΑ, για το έτος Κατακύρωση των ειδών της αρ. 1225/ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης προμηθευτών τροφίμων ενδεικτικού προϋπολογισμού ,25 με το ΦΠΑ, για το έτος ΣΧΕΤ.: 1. Τις Δ/ξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» και τις Δ/ξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141). 2. Τις Δ/ξεις του 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει µε τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α /9-2-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μ.Κ.Φ. 3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την αρ. Π1/2100/ εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης: προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ ), όπως και η προμήθεια τροφίμων. 5. Τις Δ/ξεις του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων κ.α. διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπόκειται πλέον στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. 6. Οι διατάξεις του Ν.4109/2013 (τ.α 16) άρθ. 9 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.α.», σύμφωνα με τον οποίο συστήνεται, κατόπιν συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 7. Την αρ. οικ/δ30/31966/953/ (ΦΕΚ 481/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφαση Υπουργού Εργασίας περί ορισμού μελών στο ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η., το αρ.3173/ έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πρόνοιας περί αναπλήρωσης καθηκόντων Προέδρου ΔΣ λόγω παραίτησης από τον Α Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου και της αρ. Δ30/15437/360/ (ΦΕΚ 431/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφασης του Υπουργού Εργασίας περί διορισμού ως νέου Προέδρου του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. του κ. Κυριάκου Τσόδουλου. 8. Η αρ. 4672/387/ (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΛ-7ΕΛ) απόφαση του Υπ. Εργασίας περί έγκρισης του ενιαίου προϋπολογισμού του ΚΚΠΠΗ έτους Η αρ. 14/2014 (θ.5ο) απόφαση του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου από την οποία προέκυψε αναγκαιότητα προκήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 18/2014 περί ανάδειξης

2 Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ,50 με το ΦΠΑ, έτους Η αρ. 16/2014 (θ.3ο) απόφαση του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου περί έγκρισης Πρακτικού Διενέργειας, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 18/2014 περί ανάδειξης Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ,50 με το ΦΠΑ, έτους Το αρ.1230/ έγγραφο του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου. 12. Η αρ. 1225/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης προμηθευτών τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ,25 με το ΦΠΑ, για το έτος Η από (αρ. πρωτ. 1239/ του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου) επιστολή του υποψηφίου «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ». 14. Το Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, επαναξιολόγησης κατατεθειμένων οικονομικών προσφορών του με αρ. 18/2014 επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και κατακύρωσης των ειδών από την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατέθεσε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Με την (10) σχετική πράξη του Δ.Σ. εγκρίθηκε το Πρακτικό Διενέργειας, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 18/2014 περί ανάδειξης Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,50 με το ΦΠΑ, για το έτος Με το (11) σχετικό έγγραφο ενημερώθηκαν όλοι οι προμηθευτές για την κατάθεση εκ μέρους τους των δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Γ της 18/2014 Διακήρυξης. Παράλληλα, με την ανωτέρω (12) σχετική, δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων, για τα είδη εκείνα για τα οποία δεν αναδείχτηκε προμηθευτής ούτε στον αρχικό διαγωνισμό με αρ. 10/2014 Διακήρυξης προμήθειας τροφίμων ούτε στον επαναληπτικό σχετικό διαγωνισμό με αρ. 18/2014 Διακήρυξης, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ,25 με το ΦΠΑ για το έτος 2014, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδοσία των Μονάδων που περιθάλπουν ασθενείς και φιλοξενούν παιδιά. Σύμφωνα με την (13) παραπάνω σχετική επιστολή, ο υποψήφιος μειοδότης προμηθευτής «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» από τον επαναληπτικό διαγωνισμό (18/2014), γνωστοποιεί στην Υπηρεσία μας την απόσυρση της οικονομικής του προσφοράς από τον διαγωνισμό, για λόγους «μεταφοράς της έδρας (της εταιρείας) και αλλαγής του καταστατικού της εταιρείας». Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού κατά τη συνεδρίασή της για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού διαγωνισμού, αφού ενημερώθηκε για την επιστολή του υποψηφίου «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» αναφορικά με την απόσυρση της οικονομικής του προσφοράς, προέβη καταρχήν στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψηφίου προμηθευτή «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» τα οποία βρήκε πλήρη, ορθά και σύμφωνα με τα ζητούμενα από την 18/2014 Διακήρυξη. Σημειώνεται ότι για τους λοιπούς υποψηφίους προμηθευτές (οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στον αρχικό διαγωνισμό 10/2014) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης έχουν κατατεθεί και ελεγχθεί κατά το στάδιο κατακύρωσης του αρχικού διαγωνισμού. Έπειτα, η Επιτροπή προέβη στην επαναξιολόγηση των, κατατεθειμένων στον επαναληπτικό διαγωνισμό, οικονομικών προσφορών, μόνο για τα είδη εκείνα για τα οποία είχε αναδειχθεί μειοδότης η εταιρεία «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ», προκειμένου η κατακύρωση να γίνει στον αμέσως επόμενο μειοδότη και να καλυφθούν οι ανάγκες σε τρόφιμα των Μονάδων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών. Στη συνέχεια μονόγραψε και κατέγραψε σε πίνακα τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, ανά Παράρτημα και είδος, που υποβλήθηκαν κατόπιν της (12) σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ανέδειξε επίσης τελικούς μειοδότες.

3 Έπειτα από όλα τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανωτέρω (10) σχετική απόφαση του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου όσο και το ανωτέρω (14) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ανάδειξης Προμηθευτών Τροφίμων, προτείνεται η κατακύρωση του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. 18/2014 Διακήρυξη και της αρ. 1225/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στους κάτωθι προμηθευτές ανά είδος-κατηγορία τροφίμων και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στην εν λόγω Δ/ξη ποσότητες: 1) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού - Μονάδα Ιωαννίνων: Α/Α 4 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ Άρτος, αρτοσκευάσματα κ.λ.π. συναφή είδη Άρτος τύπου 70 % (κιλά) Ψωμάκια για σαντουιτς (τεμάχια) Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα φρέσκο (λίτρα) 10 Γιαούρτι αγελάδας (τεμάχια) Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας τυρί φέτα (κιλά) Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα Γραβιέρα αγελάδος (κιλά) 15 Αλλαντικά λουκάνικα (κιλά) παριζα (κιλά) ζαμπόν (κιλά) Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Αγγούρι (τεμάχια) Ακτινίδια (κιλά) Αχλάδια (κιλά) Βερύκοκα (κιλά) Καρότα (κιλά) Καρπούζι (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Μπανάνες (κιλά) Νεκταρίνια (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Προμηθευτής και Τιμή σε άνευ ΦΠΑ ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1,59 ΚΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 0,25 0,97 0,68 5,95 7,25 3,42 (Νο5)-3,20 (Νο5)-3,60 20%

4 Πεπόνι (κιλά) Πιπεριές καβάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Ροδάκινα (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Σπανάκι (κιλά) Σταφύλι σταφίδα (κιλά) Χόρτα διάφορα (κιλά) 23 Ψάρια φρέσκα Πέστροφα (κιλά) 2) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού - Μονάδα Κόνιτσας: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα μακράς διάρκειας Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας τυρί φέτα (κιλά) Οπωροπωλείου Φρούτα Λαχανικά Αγγούρι (τεμάχια) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Σπανάκι (κιλά) 23 Ψάρια φρέσκα Πέστροφα (κιλά) 3) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Μονάδα Πωγωνιανής: Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα Άρτος τύπου 70 % (κιλά) Ψωμάκια σαντουιτς 5 Αυγά Αυγά (τεμάχια) ΣΙΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5,00 Προμηθευτής και Τιμή σε άνευ ΦΠΑ 0,93 5,95 20% ΣΙΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5,00 Προμηθευτής και Τιμή σε άνευ ΦΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 1,4 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 0,3

5 0,15 9 Γάλα φρέσκο Γάλα φρέσκο (λίτρα) 10 Γιαούρτι αγελάδας (τεμάχια) Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας τυρί φέτα (κιλά) τυρί τρίμμα (κιλά) 14 Γραβιέρα Γραβιέρα αγελάδος (κιλά) 15 Αλλαντικά λουκάνικα (κιλά) παριζα (κιλά) ζαμπόν (κιλά) ΦΕΤΕΣ ζαμπόν (κιλά) ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 16 Τυροκομικά προϊόντα τυρί ισοδύναμου γκούντα μπαστούνι τυρί ισοδύναμου γκούντα ΦΕΤΕΣ 19 Λαχανικά κατεψυγμένα Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Αρακάς κατ/νος Φασολάκια κατ/να Αγγούρι (τεμάχια) Αχλάδια (κιλά) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) 22 Ψάρια κατ/να Παγγάσιους (κιλά) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 1,4 0,54 5,95 5,20 7,10 3,6 3,20 3,6 3,6 4,5 4,5 10% 10% 20% ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ 8% 4) Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας Φιλιάτες: Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά Προμηθευτής και Τιμή σε άνευ ΦΠΑ

6 Κόκα-κόλα 1,5 lit Πορτοκαλάδα 1,5 lit 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα Άρτος τύπου 70 % Ψωμάκια για σαντουιτς 6 Είδη παντοπωλείου Μακαρόνια Νο 6 500gr (κιλα) Ρίγανη σε συσκ των 50 γραμ Σόδα μαγειρική συσκ 350 γραμ 8 Πατάτες κατεψ/νες Γάλα φρέσκο Γάλα φρέσκο 10 Γιαούρτι πρόβειο 11 Γαλοτύρι Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας τυρί φέτα 14 Κεφαλογραβιέρα Κεφαλογραβιέρα (κιλά) 19 Λαχανικά κατεψυγμένα Αρακάς κατ/νος 10 kgr (κιλά) Φασολάκια κατ/να 10 kgr (κιλά) 21 Πουλερικά Κοτόπουλο κατεψυγμένο (κιλά) 22 Ψάρια κατ/να ψαρι φετα-βακαλαος (κιλά) 5) Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Ηγουμενίτσας: Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά Χυμοί πορτοκάλι 1 lit, χωρίς ζάχαρη 2 Νερό Νερό εμφιαλωμένο φιάλη των 500 ml 4 Άρτος Άρτος τύπου μικτού τεμ. 750 γρ 1,10 0,97 ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΣ 1,55 ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΣ 0,4 0,5 0,8 0,7 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1,52 0,97 0,67 2,45 5,95 8,2 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15% ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16% 10% 15% Προμηθευτής και Τιμή σε άνευ ΦΠΑ 0,84 0,12 ΑΗΔΟΝΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,56

7 Άρτος τύπου σικάλεως τεμ. 750 γρ 5 Αυγά Αυγά 6 Είδη παντοπωλείου Άλευρα Eλιές Φασόλια ξηρά 500gr Φασόλια γίγαντες kg Κριθαράκι μέτριο 500gr Μακαρόνια Νο2 500gr Μακαρονάκι κοφτό 500 gr Πεπονάκι 500gr Ρύζι τύπου καρολίνα kg Ρύζι τύπου νυχάκι kg Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr Σιμιγδάλι 500 gr Ελιές kg Τοματοπολτός συσκ των 410 gr / 200 ΓΡΑΜ Ξύδι σε φιάλες 5 lit / 400 ΓΡΑΜ Αλάτι μαγειρικό 1 kgr Ζωμός Κότας συσκ. 1 kg Γάλα εβαπορέ 500 γρ / 410 ΓΡΑΜ Φύλλο κρούστας συσκ. 1 kg Κομπόστα 820 gr, ροδάκινο μισόκαρπο Καφές ελληνικός συσκ 200 gr Γαλλικός Καφές συσκ. 500 gr Φίλτρα καφέ Νο 2 7 Μαγειρικά λίπη Μαργαρίνη συσκ 500 γραμ 9 Γάλα Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο χύμα λίτρο Ξυνόγαλο 500 ml 10 Γιαούρτι Γιαούρτι αγελάδας 200 gr, στραγγιστό 2% λιπαρά 11 Γαλοτύρι ΑΗΔΟΝΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,56 0,15 0,88 2,80 0,56 0,56 0,56 0,72 1,30 1,00 0,48 0,60 4,25 0,43 0,28 0,40 9,90 0,66 1,55 1,70 1,52 5,20 0,65 1,17 0,97 0,66 0,54

8 Γαλοτύρι kg / 480 ΓΡΑΜ 12 Βούτυρο Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 13 Τυρί Τυρί φέτα kg, Συσκευασία μεταλλική 13 κιλών περίπου Τυρί τρίμμα φέτα kg, Συσκευασία μεταλλική 13 κιλών περίπου Γραβιέρα- 14 Κεφαλογραβιέρα Κεφαλογραβιέρα αγελάδας kg 15 Αλλαντικά Πάριζα, Ζαμπόν, Γαλοπούλα, kg Λουκάνικα kg 16 Τυροκομικά προιόντα Φέτες κίτρινου τυριού (Gouda,Edam) kg Λαχανικά κατεψυγμένα Μπάμιες κατ/νες 1 Κg Σπανάκι κατ/νο 1 kg Φασολάκια κατ/να 1 kg 2,45 1,85 5,95 5,20 8,20 3,20 3,60 6,15 3,75 4,60 12% 12% 12% 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Αγγούρι τμχ Ακτινίδια κιλό Άνιθος τμχ Αχλάδια κιλό Δυόσμος τμχ Καρότα κιλό Καρπούζι κιλό Κολοκυθάκια κιλό Κουνουπίδι κιλό Κρεμμύδια ξερά κιλό Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο Λάχανο άσπρο κιλό Λεμόνια κιλό Μαϊντανός τμχ Μανταρίνια κιλό Μαρούλια κιλό Μελιτζάνες κιλό Μήλα κιλό Μπανάνες κιλό 20%

9 Μπρόκολο κιλό Νεκταρίνια κιλό Ντομάτες για σαλάτα κιλό Ντομάτες για γεμιστά κιλό Πράσσα κιλό Παντζάρια κιλό Πατάτες κιλό Πεπόνι κιλό Πιπεριές καβάτες για γεμιστά κιλό Πιπεριές ψιλές για σαλάτα κιλό Πορτοκάλια κιλό Ροδάκινα κιλό Σέλινο κιλό Σκόρδα τμχ Σταφύλι σταφίδα κιλό Φασολάκια φρέσκα κιλό Χόρτα διάφορα (αντίδια, βλήτα)κιλό 22 Ψάρια κατ/να Βακαλάος φιλέτο κιλό Πέρκα κιλό 23 Ψάρια Φρέσκα Τσιπούρα κιλό Λαβράκι κιλό Γαύρος κιλό Σαρδέλα 5% 2% 7,3 9,00 5,00 5,00 6) Για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας Μονάδα Φιλιατών: Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά - χυμοί - ποτά Χυμοί πορτοκάλι 1 lit, χωρίς ζάχαρη Xυμοί Ανάμικτοι 1 lit 2 Νερό Άρτος Νερό εμφιαλωμένο φιάλη των 500 ml Άρτος τύπου μικτού τεμ. Άρτος τύπου σικάλεως τεμ. Λοιπά αρτοποιήματα: Λαγά-να, κουλούρια, βουτήματα, σταφιδόψωμα, τσουρέκια, βασιλόπιτα, αρτοκλασία, πρόσφορα. 5 Αυγά Προμηθευτής και Τιμή σε άνευ ΦΠΑ 0,84 0,9 0,12 ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΣ 1,55 ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΣ 1,55 ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΣ 6,00

10 Αυγά 6 Είδη παντοπωλείου Όσπρια - Ζυμαρικά Άλευρα Eλιές Λοιπά είδη γενικού εμπορίου.: Φακές των 500gr Φασόλια ξηρά 500gr Φασόλια γίγαντες kg Κριθαράκι μέτριο 500gr Μακαρόνια Νο2 500gr Μακαρονάκι κοφτό 500 gr Πεπονάκι 500gr Ρύζι τύπου καρολίνα kg Ρύζι τύπου νυχάκι kg Τραχανάς 500gr, ξινός Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr Φαρίνα 500gr Σιμιγδάλι 500 gr Κρέμα αραβοσίτου τμχ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟ Ελιές kg, καλαμών μεγάλες σε δοχείο 13 kg Χαμομήλι κουτί 10 τμχ Τοματοπολτός συσκ των 410 gr / 200 ΓΡΑΜ Ξύδι σε φιάλες 5 lit / 400 ΓΡΑΜ Αλάτι μαγειρικό 1 kgr, ψιλό Κορν φλάουερ τμχ. 200 gr Ζελέ Φρούτων Οι ζητούμενες ποσότητες μοιράζονται δια δύο, διότι οι υποψήφιοι μειοδότησαν με την ίδια τιμή. Ζωμός Κότας συσκ. 1 kg Γάλα εβαπορέ 410 γρ, κουτί με άνοιγμα Φύλλο κρούστας συσκ. 1 kg Κομπόστα 820 gr, ροδάκινο μισόκαρπο Ζάχαρη 1 kg Καφές ελληνικός συσκ 200 gr Στιγμιαίος καφές συσκ. 750 gr, τύπου νεσκαφέ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟΥ Γαλλικός Καφές συσκ. 500 gr 0,15 0,66 0,88 2,8 0,56 0,56 0,56 0,792 1,3 1,00 1,3 0,48 0,72 0,6 2,1 4,25 0,54 0,43 0,28 0,4 0,68 0,9/ τμχ 200γραμ. 4,5/κιλό 9,9 0,66 1,55 1,7 0,68 1,52 19,8

11 Φίλτρα καφέ Νο 2, συσκευασία 100 τμχ Χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών Φρυγανιά τριμμένη τμχ ΣΥΣΚ ΚΙΛΟΥ 7 Μαγειρικά λίπη Μαργαρίνη συσκ 500 γραμ 9 Γάλα Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο χύμα λίτρο Ξυνόγαλο 500 ml 10 Γιαούρτι Γιαούρτι αγελάδας 200 gr, στραγγιστό 2% λιπαρά 11 Γαλοτύρι Γαλοτύρι kg ΣΥΣΚ 480 ΓΡΑΜ 12 Βούτυρο Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 13 Τυρί Τυρί φέτα kg, Συσκευασία μεταλλική 13 κιλών περίπου Τυρί τρίμμα φέτα kg, Συσκευασία μεταλλική 13 κιλών περίπου Γραβιέρα- 14 Κεφαλογραβιέρα Κεφαλογραβιέρα αγελάδας kg 15 Αλλαντικά Πάριζα, Ζαμπόν, Γαλοπούλα, kg Λουκάνικα kg Τυροκομικά προιόντα Φέτες κίτρινου τυριού (Gouda,Edam) kg Λαχανικά κατεψυγμένα Αρακάς κατ/νος 1 kg Μπάμιες κατ/νες 1 Κg Σπανάκι κατ/νο 1 kg Φασολάκια κατ/να 1 kg Ανάμικτα λαχανικά κατ/να 1 kg Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά ,2 0,65 5,5 1,65 1,17 0,97 0,66 0,54 2,45 1,85 5,95 5,20 8,2 3,20 3,60 6,15 3,75 4,6 15,10% 12% 12% 12% 15,10%

12 21 Αγγούρι τμχ Ακτινίδια κιλό Άνιθος τμχ Αχλάδια κιλό Δυόσμος τμχ Καρότα κιλό Καρπούζι κιλό Κολοκυθάκια κιλό Κουνουπίδι κιλό Κρεμμύδια ξερά κιλό Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο Λάχανο άσπρο κιλό Λεμόνια κιλό Μαϊντανός τμχ Μανταρίνια κιλό Μαρούλια κιλό Μελιτζάνες κιλό Μήλα κιλό Μπανάνες κιλό Μπρόκολο κιλό Νεκταρίνια κιλό Ντομάτες για σαλάτα κιλό Ντομάτες για γεμιστά κιλό Πράσσα κιλό Παντζάρια κιλό Πατάτες κιλό Πεπόνι κιλό Πιπεριές καβάτες για γεμιστά κιλό Πιπεριές ψιλές για σαλάτα κιλό Πορτοκάλια κιλό Ροδάκινα κιλό Σέλινο κιλό Σκόρδα τμχ Σταφύλι σταφίδα κιλό Φασολάκια φρέσκα κιλό Χόρτα διάφορα (αντίδια, βλήτα)κιλό Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Μπούτι κοτόπουλο κιλό Κοτόπουλα φρέσκα κιλό 22 Ψάρια κατ/να Βακαλάος φιλέτο κιλό Πέρκα κιλό 23 Ψάρια φρέσκα Λαβράκι κιλό Γαύρος κιλό 20% 25,50% 25,50% 15% 15% 9,00 5,00

13 Σαρδέλα 5,00 Το μοναδικό είδος για το οποίο δεν υπάρχει μειοδότης είναι το «Νερό εμφιαλωμένο φιάλη των 18,9 lit» το οποίο ζητείται από το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας για την Μονάδα Ηγουμενίτσας σε ποσότητα 120 τεμαχίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 900,00 με το ΦΠΑ και για την Μονάδα Φιλιατών σε ποσότητα 120 τεμαχίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 900,00 με το ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι για το συγκεκριμένο είδος είχε κατατεθεί μία μόνο προσφορά στον επαναληπτικό διαγωνισμό από τον υποψήφιο «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ», ο οποίος όμως αποσύρθηκε από αυτόν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική κρίση και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η κατακύρωση στους μειοδότες έγκειται στην δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμαι I. Την έγκριση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, επαναξιολόγησης των κατατεθειμένων οικονομικών προσφορών και την κατακύρωση, με δικαίωμα προαίρεσης βάσει των άρθ.2 παράγραφος 2 εδάφιο (β) και άρθ. 21 παράγραφος 1 εδάφιο (α) του ΠΔ 118/2007, του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 18/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,50 με το ΦΠΑ, για το έτος 2014 καθώς και την κατακύρωση, με δικαίωμα προαίρεσης βάσει των άρθ.2 παράγραφος 2 εδάφιο (β) και άρθ. 21 παράγραφος 1 εδάφιο (α) του ΠΔ 118/2007, των ειδών της αρ. 1225/ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης προμηθευτών τροφίμων για τις ανάγκες των εν λόγω Παραρτημάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού ,25 με το ΦΠΑ για το έτος 2014, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα παραπάνω και για ποσότητες σύμφωνες με τις τιθέμενες από την 18/2014 διακήρυξη και την αρ. 1225/ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. II. Την συλλογή προσφορών για το είδος «Νερό εμφιαλωμένο φιάλη των 18,9 lit» το οποίο ζητείται από το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας για την Μονάδα Ηγουμενίτσας σε ποσότητα 120 τεμαχίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 900,00 με το ΦΠΑ και για την Μονάδα Φιλιατών σε ποσότητα 120 τεμαχίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 900,00 με το ΦΠΑ, λόγω του γεγονότος ότι η μοναδική κατατεθείσα προσφορά ήταν αυτή της εταιρείας «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ», η οποία απέσυρε την προσφορά της από τον διαγωνισμό. III. Την ανατροπή αντιλογισμό της αρ. 539/ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΒΙΗΥΟΞΧΓ- ΡΩΚ) από την Υπηρεσία μας και την εκ νέου δέσμευση στο κατακυρωθέν ποσό του διαγωνισμού. IV. Την υπογραφή των συμβάσεων με τους προαναφερόμενους τελικούς μειοδότες με άμεση ισχύ, ήτοι από τις V. Την ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση όπως έχει. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Α Αντιπρόεδρος Β Αντιπρόεδρος Κυριάκος Τσόδουλος Ιωάννης Σούρλας Ευτυχία Σκούρα Τα μέλη: Κων/νος Καραμάνης Μαρία Σκανδάλη Ακριβές Αντίγραφο του αποσπάσματος Ο Γραμματέας Δημήτριος Πραμαντιώτης

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 31/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 31/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 2-12-2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) Αρ. Πρωτ.: 2209 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002170656 2014-07-16

14PROC002170656 2014-07-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Καβάλα, 15/07 /2014 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4025 Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ.

«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016» K. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 21/11/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ. Πρωτ.: 4333 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Καθολικός Διάδοχος του τ. Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» 60100 Κατερίνη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ της αριθ. 7/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ Αριθ. Αποφ. 131/2014 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Καλαμπάκα 26-08-2015 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Αρίθ. Πρωτ.: 19005 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Αρίθ. Απόφασης: 443 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (παρούσα) Η ειδοποίηση των μελών του Δ.Σ. έγινε στις 04/07/2011 με αρ. πρωτ. ΑΔΑ: 4ΑΣΦΟΚ67-0ΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη, 11-07-2011 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΪΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΪΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΗΡ-ΓΓ Αριθμ. απόφ. 0/0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0/0 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 7 ης ΜΑΪΟΥ 0 ΘΕΜΑ: ο «Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών

15PROC002894239 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Τ.Κ. 19005- Νέα Μάκρη Τηλ.: 2294320585-2294320572 FAX: 2294320555 Μαραθώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για κατάθεση προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για κατάθεση προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 14-9-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Π : & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 5724 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 1.04.2013 7ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1947 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόµενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την συµµετοχή σας στο διαγωνισµό «ιάφορα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα