Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/23

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/23"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 460/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαΐου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια των καταλοίπων για την ουσία chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) μέσα ή πάνω στα καρότα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (3) Η Αρχή εξέτασε την εκτίμηση κινδύνου που υποβλήθηκε από τη Γαλλία, εξετάζοντας ειδικότερα τους κινδύνους για τον καταναλωτή και όπου χρειαζόταν για τα ζώα. Η Αρχή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη επί του προτεινόμενου ΑΟΚ ( 3 ). Στην εν λόγω γνώμη η Αρχή έκρινε το προτεινόμενο ΑΟΚ αποδεκτό, όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή, με βάση εκτίμηση έκθεσης καταναλωτή για 27 συγκεκριμένες ομάδες ευρωπαίων καταναλωτών. Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια των καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 4, (4) Με βάση την αιτιολογημένη γνώμη της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το υπό εξέταση θέμα παραγόντων, το προτεινόμενο ΑΟΚ πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (5) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. (1) Για την ουσία chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) ορίζονται τα ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιτάχθηκαν σε αυτά, (2) Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ( 2 ), η Γαλλία κοινοποίησε στις 23 Αυγούστου 2010 στην Επιτροπή την προσωρινή έγκριση προϊόντος φυτοπροστασίας που περιέχει την ουσία chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) για χρήση σε καρότα ή την καταπολέμηση του σκουληκιού του καρότου, κινδύνου μη προβλέψιμου και ο οποίος δεν δύναται να καταπολεμηθεί με άλλα μέσα. Επομένως, η Γαλλία κοινοποίησε στα άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ότι ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά, εντός της επικράτειάς της, καρότων που περιέχουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκου υψηλότερα από τα ισχύοντα ΑΟΚ. Η Γαλλία επίσης υπέβαλε την ενδεδειγμένη εκτίμηση κινδύνου η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω καρότα δεν αποτελούν απαράδεκτο κίνδυνο, ιδιαίτερα ότι το προτεινόμενο αυξημένο επίπεδο καταλοίπων δεν αποτελεί κίνδυνο για οιονδήποτε καταναλωτή. ( 1 ) ΕΕ L 70 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 230 της , σ. 1. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ( 3 ) Οι επιστημονικές εκθέσεις της ΕΑΑΤ βρίσκονται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for chloranthraniliprole in carrots. EFSA Journal 2010; 8(10): Published: 11 October Adopted: 8 October [Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ: τροποποίηση του υφιστάμενου ΑΟΚ για την ουσία chloranthraniliprole στα καρότα. EFSA Journal 2010, 8(10): Δημοσιεύθηκε στις: 11 Οκτωβρίου Εκδόθηκε στις: 8 Οκτωβρίου 2010].

2 L 124/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 12 Μαΐου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στο μέρος A του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, η στήλη για την ουσία chlorantraniliprole (DPX E- 2Y45) αντικαθίσταται από τα εξής: «Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg) Κωδικός Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων ( α ) Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ ΑΚΡΟΔΡΥΑ i) Εσπεριδοειδή 0,01 (*) Γκρέιπ-φρουτ [Γκρέιπ-φρουτ (Citrus grandis), φράπες, sweeties (Citrus maxima x Citrus paradisi) tangelo (Citrus paradisi x Citrus reticulata, εκτός από τη mineola), ugli (Citrus paradisi x Citrus reticulata) και άλλα υβρίδια] Πορτοκάλια [Περγαμόντο, νεράντζι, chinotto (Citrus myrtifolia) και άλλα υβρίδια] Λεμόνια (Κίτρα) Πράσινα λεμόνια Μανταρίνια [Κλημεντίνες, tangerine (Citrus reticulata x Citrus aurantium), mineola και άλλα υβρίδια] Άλλα ii) Είδη καρυδιών (με ή χωρίς κέλυφος) 0, Αμύγδαλα Καρύδια Βραζιλίας Ανακάρδια (κάσιους) Κάστανα Καρύδες Φουντούκια [Filbert (C. avellana pontica)] Μακαντάμια Καρύδια πεκάν Κουκουνάρια Φυστίκια Κοινά καρύδια Άλλα

4 L 124/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης iii) Μηλοειδή 0, Μήλα [Αγριόμηλα (Malus sylvestris)] Αχλάδια [Ασιατικό αχλάδι (Pyrus pyrifolia)] Κυδώνια Μούσμουλα Ιαπωνικά μούσμουλα Άλλα iv) Πυρηνόκαρπα Βερίκοκα Κεράσια (Αγριοκέρασα, βύσσινα) Ροδάκινα (Νεκταρίνια και παρεμφερή υβρίδια) Δαμάσκηνα [Κορόμηλα, τζάνερα, ποικιλία P. domestica ssp. syriaca (mirabelle), τσάπουρνα (Prunus spinosa L.)] Άλλα v) Μούρα και μικροί καρποί α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Οινοποιήσιμα σταφύλια β) Φράουλες 0,01 (*) γ) Καρποί βάτου 0,01 (*) Βατόμουρα Καρποί ασπροβατομουριάς [Μούρα-σμέουρα (Rubus loganobaccus), ποικιλίες Rubus ursinus x idaeus (Boysenberries) και Rubus chamaemorus (cloudberries)] Σμέουρα [Οινοποιήσιμα μούρα, αρκτική βάτος/σμέουρα, (Rubus arcticus), νέκταρ σμέουρων (Rubus arcticus x idaeus)] Άλλα

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/ δ) Άλλα μικρά φρούτα και απύρηνοι καρποί 0,01 (*) Μύρτιλλα [Μύρτιλλα ποικ. Vaccinium Myrtillus (bilberries)] Μύρτιλλα μακρόκαρπα (Καρποί του είδους Vaccinium vitis-idaea) Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα) Πράσινα φραγκοστάφυλα (Συμπεριλαμβανομένων υβριδίων με άλλα είδη φραγκοστάφυλων) Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς Βατόμουρα [Κούμαρα (Arbutus spp.)] Αζάρολος (μεσογειακό μούσμουλο) [Kiwiberry (Actinidia arguta)] Καρποί της κουφοξυλιάς [Καρποί των ειδών Aronia melanocarpa, Billardiera spp., Sorbus aucuparia, Hippophae rhamnoides, κράταιγος (Crataegus spp.), Amelanchier spp., και άλλων παρεμφερών καρποφόρων θάμνων] Άλλα vi) Διάφοροι καρποί 0,01 (*) α) Καρποί με βρώσιμο φλοιό Χουρμάδες Σύκα Επιτραπέζιες ελιές Κουμκουάτ [Ποικιλίες marumi, nagami, λαϊμκουάτ (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)] Καράμβολα (Ποικιλία Averrhoa bilimbi L.) Λωτός Jambolan (δαμάσκηνο της Ιάβας), [Μήλο της Ιάβας (Syzygium aqueum), pomerac (Syzygium malaccense), rose apple (Eugenia jambos), κεράσι της Βραζιλίας, κεράσι του Σουρινάμ (Grumichama, Eugenia braziliensis)] Άλλα β) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί Ακτινίδια Λίτσι [Ποικιλίες pulasan, rambutan (τριχωτό λίτσι), μαγκοστίν (Garcinia mangostana)] Καρποί της πασιφλόρας

6 L 124/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φραγκόσυκα Χρυσόφυλλο η καϊνίτη (Star apple Αμερικανικός λωτός (kaki) [Black sapote (Diospyros digyna), white sapote (Casimiroa edulis), green sapote (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) και mammey sapote (Pouteria sapota)] Άλλα γ) Καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι Αβοκάντο Μπανάνες (Musa cavendishii (μπανάνες-νάνοι, ομάδα ΑΑΑ), μπανάνες για μαγείρεμα, μπανάνες-μήλα) Μάνγκο Καρποί παπαίας Ρόδι Cherimoya (Ποικιλίες A. reticulata, A. squamosa, A. diversifolia και άλλα φυτά μεσαίου μεγέθους της οικογένειας Annonaceae) Γκουάβα [Κόκκινη πιταχάγια ή dragon fruit (Hylocereus undatus)] Ανανάς Αρτόκαρπος [Καρπός του jaquier (αρτόκαρπος ο ακεραιόφυλλος)] Δούριο Καρποί της αννόνας της ακανθώδους (guanabana) Άλλα ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ Ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ i) Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά α) Πατάτες 0, β) Τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά 0, Ρίζες μανιόκας (cassava) [Dasheen (Colocasia esculenta), eddoe (C. esculenta ποικ. antiquorum), tannia (Xanthosoma sagittifolium)] Γλυκοπατάτες Κόνδυλοι της διοσκορέας [Pachyrhizus erosus ssp. (yam bean, Mexican yam bean)]

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/ Αραρούτη Άλλα γ) Άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα Koκκινογούλια 0, Καρότα 0,08 (+) Ραπανοσέλινα 0, Ραπάνια [Ρίζες αγγελικής, ρίζες λεβιστικού (Levisticum officinale), ρίζες γεντιανής (Gentiana lutea)] 0, Κόνδυλοι ηλίανθου 0, Παστινάκη 0, Ρίζες μαϊντανού 0, Ραπάνια [Μαυροράπανο, ιαπωνικό ραπάνι, μικρό ραπάνι και παρεμφερείς ποικιλίες, κίτρινη κύπερη (Cyperus esculentus)] 0, Λαγόχορτα [Μαύρο λαγόχορτο (Scorzonera hispanica), ισπανικό λαγόχορτο (Scolymus hispanicus)] 0, Γουλιά (είδος κράμβης) 0, Γογγύλια 0, Άλλα 0, ii) Βολβώδη λαχανικά 0,01 (*) Σκόρδα Κρεμμύδια (Μικρά άσπρα κρεμμυδάκια για τουρσί) Ασκαλώνια Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα) [Βολβίνα (σκορδόχορτο, Allium fistulosum) και παρεμφερείς ποικιλίες] Άλλα iii) Καρποφόρα λαχανικά α) Σολανώδη Ντομάτες [Ντοματάκια cherry, ταμαρίλος ή ντομάτες δένδρων (Cyphomandra betacea), καρποί του λύκου goji berries και wolf berries (Lycium barbarum και Lycium Chinense)] 0,6

8 L 124/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιπεριές [Καυτερές πιπεριές (τσίλι)] Μελιτζάνες [Πεπίνο (Solanum muricatum)] 0, Μπάμιες 0, Άλλα 0, β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 0, Αγγούρια Αγγουράκια Κολοκυθάκια [Διάφορες ποικιλίες C. pepo ssp. (Summer squash, marrow)] Άλλα γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό 0, Πεπόνια [Kiwano (Cucumis metuliferus)] Κολοκύθες (Ώριμες ποικιλίες των C. maxima, C. mixta, C. moschata και C. pepo) Καρπούζια Άλλα δ) Γλυκό καλαμπόκι 0, ε) Άλλα καρποφόρα λαχανικά 0, (iv) Κράμβες α) Ανθοκράμβες Μπρόκολα (Ποικιλίες Calabrese, Chinese broccoli, broccoli raab) Κουνουπίδια 0,01 (*) Άλλα 0,01 (*) β) Κεφαλωτές κράμβες Λαχανάκια Βρυξελλών 0,01 (*) Λάχανα [Μυτερό λάχανο (B. oleracea convar. Capita var. alba, forma conica), κόκκινο λάχανο, λάχανο Savoy (B. oleracea var. sabauda), λευκό λάχανο] 2

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/ Άλλα 0,01 (*) γ) Φυλλώδεις κράμβες Κινέζικα λάχανα [Ινδική κράμβη (Brassica juncea), pak choi (B. rapa chinensis), κινέζικο πλατύ λάχανο ή tai goo choi, choi sum (B. rapa narinosa), λάχανο του Πεκίνου ή pe-tsai (B. rapa L. ssp. pekinensis)] Μη κεφαλωτές κράμβες (Λαχανίδα, κατσαρό λάχανο, πορτογαλική μη κεφαλωτή κράμβη, πορτογαλικό λάχανο, ποικιλία Brassica oleracea L., ποικ. Αcephala υποποικ. viridis) Άλλα δ) Γογγυλοκράμβες 0,01 (*) (v) Φυλλώδη λαχανικά και αρωματικά φυτά α) Μαρούλια και άλλα σαλατικά συμπεριλαμβανομένων των κραμβών (Brassicacea) Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa) Μαρούλια [Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), σαλάτα iceberg, μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)] Σκαρόλα (πικρίδα) (Άγριο κιχώριο, κοκκινόφυλλο κιχώριο, ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, κιχώριο «sugar loaf») Κάρδαμο Γαιοκάρδαμο Ρόκα (Άγρια ρόκα) Κόκκινο σινάπι Φύλλα και βλαστοί των ειδών Brassica spp. [Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου)] Άλλα β) Σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα) Σπανάκι (Σπανάκι Νέας Ζηλανδίας, φύλλα αμάρανθου) Αντράκλα, γλυστρίδα [Είδη Claytonia perfoliata, Portulaca oleracea ποικ. sativa, purslane, κοινή γλυστρίδα, λάπαθο (Rumex spp.), Salicornia spp., Agretti (Salsola σόδα)] Τεύτλα με βρώσιμα (σέσκουλα) (Φύλλα παντζαριού) Άλλα

10 L 124/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) Αμπελόφυλλα δ) Νεροκάρδαμo ε) Ραδίκι Witloof (αντίβ) στ) Αρωματικά φυτά Φραγκομαϊντανός Σχοινόπρασο Φύλλα σέλινου (Φύλλα του μάραθου, του κορίανδρου, του άνηθου, του κύμινου, είδος Levisticum officinale, αγγελική, Myrrhis odorata L. και άλλα είδη της οικογένειας Apiacea) Μαϊντανός Φασκόμηλο [Θύμβρα η ορεινή (Satureja montana L.), θρούμπι (Satureja hortensis L.)] Δενδρολίβανο Θυμάρι (Ματζουράνα, ρίγανη) Βασιλικός [Μελισσόχορτο (Melissa officinalis), δυόσμος, μέντα] Φύλλα δάφνης Εστραγκόν (Ύσσωπος) Άλλα (Βρώσιμα άνθη) (vi) Ψυχανθή (νωπά) 0,01 (*) Φασόλια (με το λοβό) [Πράσινα φασολάκια, φασόλια Ισπανίας (Phaseolus coccineus L.), φασολάκια για τεμαχισμό, κινέζικα φασολάκια (Vigna unguiculata ssp. Sesquipedalis)] Φασόλια (χωρίς λοβό) [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες] Μπιζέλια (με το λοβό) (Γλυκομπίζελα) Μπιζέλια (χωρίς λοβό) (Διάφορες ποικιλίες αρακά, ρεβίθι) Φακές Άλλα vi) Λαχανικά με στέλεχος (νωπά) Σπαράγγια 0,01 (*) Άγριες αγγινάρες 0,01 (*)

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/ Σέλινο Μάραθο 0,01 (*) Αγγινάρες 0,01 (*) Πράσα 0,01 (*) Ραβέντι 0,01 (*) Φύτρα μπαμπού 0,01 (*) Καρδιές φοινίκων 0,01 (*) Άλλα 0,01 (*) viii) Μανιτάρια 0,01 (*) Καλλιεργημένα [Κοινό μανιτάρι, πλευρωτός (Pleurotus ostreatus), μανιτάρι Shitake (Lentintus edodes)] Άγρια [Κανθαρίσκος (Cantharellus cibarius), τρούφα, μορχέλα (Morchella sp.), βασιλομανίταρο (Boletus edulis)] Άλλα ix) Φύκια 0,01 (*) ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ 0,01 (*) Φασόλια [Κουκιά, φλαμπεόλες (flageolets), φασόλια της Μαδαγασκάρης (jack bean), φασόλια lima, μαυρομάτικα φασόλια και άλλες συναφείς ποικιλίες του είδους Vigna unguiculata] Φακές Μπιζέλια [Ρεβίθια, μπιζέλια της ποικιλίας P. sativum arvense, λαθούρι (Lathyrus sativus)] Λούπινα Άλλα ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ i) Ελαιούχοι σπόροι Λιναρόσπορος 0,01 (*) Αραχίδες 0,01 (*) Σπόροι παπαρούνας 0,01 (*) Σπόροι σησαμιού 0,01 (*) Σπόροι ηλιάνθου 0,01 (*)

12 L 124/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σπόροι ελαιοκράμβης (Σπόροι αγριοκράμβης, αγριογογγυλιού) 0,01 (*) Σόγια 0,01 (*) Σπόροι σιναπιού 0,01 (*) Βαμβακόσπορος 0, Σπόροι κολοκύθας (Άλλοι σπόροι κολοκυνθοειδών) 0,01 (*) Ατρακτυλίδα 0,01 (*) Βόραγο 0,01 (*) Ψευδολινάρι 0,01 (*) Κανναβόσπορος 0,01 (*) Ρετσινολαδιά (ρίκινος) 0,01 (*) Άλλα 0,01 (*) ii) Ελαιούχοι καρποί 0,01 (*) Ελιές για παραγωγή ελαίου Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων Καρποί ελαιούχων φοινίκων Καπόκ Άλλα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 0, Κριθάρι Μαύρο σιτάρι (Αμάρανθος, κινόα) Καλαμπόκι Κεχρί [Σεταρία η ιταλική (Setaria italica), πόα η αβησσυνιακή (teff)] Βρόμη Ρύζι Σίκαλη

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/ Σόργο Σίτος (Όλυρα, τριτικάλ) Άλλα ΤΣΑΪ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟ 0,02 (*) i) Τσάι (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη, που έχουν υποστεί ζύμωση ή όχι του είδους Camellia sinensis) ii) Κόκκοι καφέ iii) Αφεψήματα βοτάνων (αποξηραμένα) α) Άνθη Άνθη χαμομηλιού Άνθη ιβίσκου Ροδοπέταλα Άνθη γιασεμιού [Καρποί της κουφοξυλιάς (Sambucus nigra)] Τίλιο Άλλα β) Φύλλα Φύλλα φράουλας Φύλλα του φυτού Rooibos (Φύλλα Ginkgo) Ματέ Άλλα γ) Ρίζες Ρίζα βαλεριάνας Ρίζα τζινσενγκ Άλλα δ) Άλλα αφεψήματα βοτάνων

14 L 124/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης iv) Κακάο (κόκκοι που έχουν υποστεί ζύμωση) v) Χαρούπια ΛΥΚΙΣΚΟΙ (αποξηραμένοι), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης 0,02 (*) ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 0,02 (*) i) Σπόροι Γλυκάνισο Μαυροκούκκι Σπόροι σέλινου (Σπόροι του είδους Levisticum officinale) Σπόροι κορίανδρου Σπόροι κύμινου Άνηθος Σπόροι μάραθου Μοσχοσίταρο Μοσχοκάρυδο Άλλα ii) Καρποί και μικροί απύρηνοι καρποί Μπαχάρι Πιπέρι του Σετσουάν Κύμινο Καρδάμωμο Καρποί αρκεύθου Μαύρο και άσπρο πιπέρι (Μακρύ πιπέρι, ροζ πιπέρι) Καρποί βανίλιας Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ Άλλα

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/ iii) Φλοιός Καννέλα (Κασσία) Άλλα iv) Ρίζες ή ριζώματα Γλυκόριζα Ζιγγίβερι (πιπερόριζα) Κουρκουμάς Αγριοραπάνια Άλλα v) Οφθαλμοί ανθέων Γαρύφαλλα Κάπαρη Κάπαρη vi) Στίγμα ανθέων Κρόκος (ζαφορά) Άλλα vii) Επίσπερμο Περιβλήματα μοσχοκάρυδων Άλλα ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Ζαχαρότευτλα (ρίζα) 0, Ζαχαροκάλαμα 0,01 (*) Ρίζες κιχωρίου 0, Άλλα 0,01 (*)

16 L 124/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ 0,01 (*) i) Κρέας, παρασκευάσματα κρεάτων, εντόσθια, αίμα, ζωικά λίπη νωπά, σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά ή μεταποιημένα ως κρεατάλευρο άλλα μεταποιημένα προϊόντα όπως λουκάνικα και διατροφικά παρασκευάσματα που βασίζονται σε αυτά α) Χοίροι Κρέας Λίπος χωρίς κρεάτινα μέρη Ήπαρ Νεφροί Βρώσιμα εντόσθια Άλλα β) Βοοειδή Κρέας Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Βρώσιμα εντόσθια Άλλα γ) Πρόβατα Κρέας Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Βρώσιμα εντόσθια Άλλα δ) Αίγες Κρέας Λιπώδης ιστός

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124/ Ήπαρ Νεφροί Βρώσιμα εντόσθια Άλλα ε) Άλογα, όνοι, ημίονοι Κρέας Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Βρώσιμα εντόσθια Άλλα στ) Πουλερικά κοτόπουλα, χήνες, πάπιες, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, στρουθοκάμηλοι, περιστέρια Κρέας Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Βρώσιμα εντόσθια Άλλα ζ) Άλλα εκτρεφόμενα ζώα (Λαγός, καγκουρώ) Κρέας Λιπώδης ιστός Ήπαρ Νεφροί Βρώσιμα εντόσθια Άλλα

18 L 124/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ii) Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας, βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, τυρί και πηγμένο γάλα για τυρί Βοοειδή Πρόβατα Αίγες Άλογα Άλλα iii) Αυγά πτηνών, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα Αυγά με το τσόφλι και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα βρασμένα στον ατμό ή σε νερό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας Κοτόπουλα Πάπιες Χήνες Ορτύκια Άλλα iv) Μέλι (Βασιλικός πολτός, γύρη) v) Αμφίβια και ερπετά (Βατραχοπόδαρα, κροκόδειλοι) vi) Σαλιγκάρια vii) Άλλα προϊόντα χερσαίων ζώων ( α ) Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I. (*) Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού. Chlorantraniliprole (DPX E-2Y45) (+) Καρότα ΑΟΚ που ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 μετά την εν λόγω ημερομηνία θα ισχύει το όριο 0,02, εκτός αν τροποποιηθεί με κανονισμό.»

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 13.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 208/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 812/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 304/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Απριλίου 2010 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 28.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/3 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 459/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα 27.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59/75 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το άρθρο 14, περιπτ. Ιγ του ν. 721/1977, όπως τρο ποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/ 30.7.1999 (Α 154). 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 16 14 Ιανουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 123173 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων bifenazate, pethoxamid,

Διαβάστε περισσότερα

06-06-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

06-06-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-06-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 119520 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II-1 ΤΜΗΜΑ II ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σημείωση 1. Στο τμήμα αυτό η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων»(πελέτες) δείχνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 3.11.2006 COM(2006) 655 τελικό 2006/0218 (COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα

Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα EL EL EL Συµφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Σερβίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III β) ασµολογικές παραχωρήσεις της Σερβίας για κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) [Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4207 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4207 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4207 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σηµ: Ο ΚΑ αυτός δεν ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία Φρούτα - Λαχανικά ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Φρούτα κυρίως ώριμοι καρποί Ως επιδόρπια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007 15.3.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 311 NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο 13/07/2007 Eurostat Μονάδα 02 Στατιστική διακυβέρνηση, ποιότητα και αξιολόγηση ΤΟΜΕΑΣ Α - ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. CE/AL/LA/el 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιοµηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτηµα II(α) ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για πρωτογενή γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Griechisch (Normativer Teil) 1 von 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Griechisch (Normativer Teil) 1 von 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Griechisch (Normativer Teil) 1 von 73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα Ι ασµολογικές παραχωρήσεις της Αλβανίας για βιοµηχανικά προϊόντα της ΕΚ Παράρτηµα II(α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3332/30-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3332/30-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3332/30-06-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα

Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα Κ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Μέσες Αποδόσεις Φυτικών Καλλιεργειών στην Ελλάδα ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 526 5 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 134641 Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

01.11 "Καλλιέργεια φυτών ""μεγάλης καλλιέργειας"". Καλλιέργεια κηπευτικών ποικιλιών, φυτοκομία" 01.11 Καλλιέργεια δημητριακών και άλλες καλλιέργειες

01.11 Καλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Καλλιέργεια κηπευτικών ποικιλιών, φυτοκομία 01.11 Καλλιέργεια δημητριακών και άλλες καλλιέργειες 01.11 "Καλλιέργεια φυτών ""μεγάλης καλλιέργειας"". Καλλιέργεια κηπευτικών ποικιλιών, φυτοκομία" 01.11 Καλλιέργεια δημητριακών και άλλες καλλιέργειες που δεν κατατάσσονται αλλού 01.11.1 Καλλιέργεια δημητριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2010 COM(2010) 490 τελικό 2010/0254 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για

Διαβάστε περισσότερα