ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Αθήνα, 29/07/2013 Αρ. πρ.: 16421

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Αθήνα, 29/07/2013 Αρ. πρ.: 16421"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 29/07/2013 Αρ. πρ.: ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α A2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ , Αθήνα ιεύθυνση ιστοσελίδας: ΘΕΜΑ: ιευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά µε ερωτήµατα για τη συµπλήρωση του εντύπου οικονοµικών στοιχείων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 144 «Πρόγραµµα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» Σε συνέχεια ερωτηµάτων σχετικά µε τη συµπλήρωση του εντύπου οικονοµικών στοιχείων σας κοινοποιούµε διευκρινιστικές απαντήσεις. Οι ερωτήσεις / απαντήσεις έχουν οµαδοποιηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Στον Πίνακα Α αναφέρεται ότι το µέγιστο συνολικό ύψος αποζηµίωσης των υπευθύνων δεν µπορεί να υπερβαίνει τα Εντούτοις, στο Παράδειγµα 3 που µας αποστείλατε το ποσόν αυτό αντιστοιχεί σε Τι ισχύει σχετικά; Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το µέγιστο συνολικό ποσό αποζηµίωσης των υπευθύνων ( ) δεν είναι δεσµευτικό. Για προτάσεις στις οποίες µετέχει µεγάλος αριθµός Ιδρυµάτων και Τµηµάτων είναι δυνατόν το συνολικό ποσό αποζηµίωσης υπευθύνων να υπερβεί το όριο αυτό (πρέπει όµως να υπολογίζεται µε βάση τις µέγιστες συνολικές αµοιβές των υπευθύνων, ατοµικά). Συστήνεται να µην ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισµού. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην περίπτωση πρότασης οι Υπεύθυνοι είναι και διδάσκοντες. Η αµοιβή τους για την διδασκαλία θα υπολογιστεί ξεχωριστά από την αποζηµίωσή τους ως υπεύθυνοι; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αµοιβή τους θα υπολογιστεί ξεχωριστά. 1

2 ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιπλέον γίνεται αναφορά ότι στην αµοιβή τους ως υπεύθυνοι, συµπεριλαµβάνονται και οι τυχόν µετακινήσεις τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι δικές τους µετακινήσεις δεν υπολογίζονται στην κατηγορία «ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ»; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι µετακινήσεις των υπευθύνων δεν υπολογίζονται στην κατηγορία «ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ». 2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρακαλώ όπως µε ενηµερώσετε για τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται το ύψος της ωριαίας αµοιβής βάσει της Υ.Α, όπως προκύπτει από το Έντυπο Οικονοµικών Στοιχείων (ΕΟΣ). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ύψη ωριαίας αµοιβής που παρουσιάζονται (ανά κατηγορία εκπαιδευτών) στον Πίνακα Β του ΕΟΣ, προκύπτουν από τα ύψη ωριαίας αµοιβής (ανά κατηγορία) στην ισχύουσα Υ.Α. (ΦΕΚ 171/ ) συνυπολογίζοντας επαύξηση 50%. Η επαύξηση συνυπολογίστηκε µε την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί σχετική Κ.Υ.Α. τροποποίησης της ισχύουσας Υ.Α. Η εφαρµογή της επαύξησης (κατά 50%) θα ισχύσει µε τη δηµοσίευση της Κ.Υ.Α. Σε κάθε περίπτωση, θα εφαρµόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην ΥΠΑΣΥ 5058/ΕΥΘΥ δεν γίνεται αναφορά στο κόστος της ώρας εργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε συµβατική/έντυπη µορφή. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κρίνεται ότι, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε συµβατική/έντυπη µορφή, για κάθε ώρα διδασκαλίας απαιτούνται 3 ώρες εργασίας µε µέγιστο κόστος ανά ώρα εργασίας ίσο µε αυτό της σχετικής ωριαίας αµοιβής βάσει της Υ.Α. για τις αµοιβές εκπαιδευτών ενηλίκων, όπως παρουσιάζεται στον επικαιροποιηµένο Πίνακα Β του ΕΟΣ: ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ (τα προφίλ εκπαιδευτών ορίζοντια βάσει των αναφερόµενων στην Υ.Α. περί ωριαίας αµοιβής εκπαιδευτών) ΥΨΟΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Υ.Α. Μέλη ΕΠ/ΕΠ 40,50 Πτυχιούχοι ιδακτορ. Τίτλου 33,00 Πτυχιούχοι Μεταπτυχ. ιπλ. 28,50 Πτυχιούχοι Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 25,50 Μη πτυχιούχοι, εµπειρία >10 έτη 21,00 Μη πτυχιούχοι, εµπειρία =<10 έτη 19,50 Εφ όσον πρόκειται: 1) για κατηγορία προσωπικού, η οποία υπάγεται στις διατάξεις της ΥΠΑΣΥ, ο υπολογισµός θα γίνει µε βάση τα προβλεπόµενα σε αυτή, µε ανώτατο όριο το ποσό που προβλέπεται στον σχετικό Πίνακα, και 2) για κατηγορία προσωπικού που δεν υπάγεται στην ΥΠΑΣΥ (εξωτερικοί συνεργάτες), ο προϋπολογισµός της σύµβασης έργου θα γίνει µε ποσό που εναρµονίζεται µε το ανώτατο όριο του σχετικού Πίνακα. 2

3 ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως υπολογίζεται το κόστος εξ αποστάσεως διδασκαλίας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κόστος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα υπολογιστεί (όπως και το κόστος δια-ζώσης διδασκαλίας) ανάλογα µε το προφίλ εκπαιδευτή και το ύψος της σχετικής ωριαίας αµοιβής βάσει της Υ.Α. (όπως παρουσιάζεται στον επικαιροποιηµένο Πίνακα Β του ΕΟΣ). ΕΡΩΤΗΣΗ: Και ποια µπορούν να είναι τα προσόντα του εξ αποστάσεως εκπαιδευτή; είναι ίδια µε τα προσόντα/προφίλ του δια-ζώσης εκπαιδευτή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Υπεύθυνος της Πρότασης θα κρίνει για την επιλογή των εξ αποστάσεως εκπαιδευτών και των προσόντων τους µε γνώµονα την βέλτιστη υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου (µε τη διαδικασία επιλογής να είναι σύµφωνη µε όσα προβλέπονται σε σχετικές διατάξεις). ΕΡΩΤΗΣΗ: Στον Πίνακα «Αποζηµιώσεις Προσωπικού Υποστήριξης Εργαστηριακών Ασκήσεων» η ωραία αποζηµίωση φαίνεται στο Παράδειγµά σας να είναι 14 ανά ώρα. Αυτή η ωριαία αποζηµίωση ισχύει γενικά ή διαφοροποιείται ανάλογα µε κάποιες άλλες παραµέτρους; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αριθµητική τιµή των 14 ανά ώρα είναι ενδεικτική. Είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ανάλογα µε άλλες παραµέτρους (εφαρµογή διατάξεων της ΥΠΑΣΥ εφ όσον πρόκειται για προσωπικό του Ιδρύµατος). Σε περίπτωση εξωτερικών συνεργατών, το ύψος της αµοιβής θα πρέπει να εναρµονίζεται µε την αµοιβή προσωπικού αντίστοιχων προσόντων. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στον πίνακα ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ θα πρέπει να αναφερθούν ονοµαστικά οι συνεργάτες ή όχι; Αν δεν αναφερθούν ονοµαστικά θα πρέπει αργότερα να υπάρξει προκήρυξη για τη συγκεκριµένη θέση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην τρέχουσα φάση συµπλήρωσης του ΕΟΣ δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούν ονοµαστικά οι συνεργάτες. Η επιλογή τους θα γίνει βάσει των ισχυόντων διατάξεων, εκ µέρους του Ιδρύµατος. ΕΡΩΤΗΣΗ: Όσον αφορά τεχνικό και εργαστηριακό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων... Αν ορισθούν οι πραγµατικές ώρες απασχόλησης τότε στο σύνολο του κάθε σεµιναρίου αυτές θα υπερβαίνουν το σύνολο των 150 ωρών. Τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ότι αφορά στο πλήθος των ωρών απασχόλησης του τεχνικού και εργαστηριακού προσωπικού, αυτές δεν πρέπει συνολικά ανά πρόγραµµα να υπερβαίνουν το πλήθος των ωρών εργαστηριακής άσκησης προσαυξηµένου κατά 20%. 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο διάστηµα από την κατάθεση της πρότασης (Φεβρουάριος 2012) µέχρι την έκδοση των τελικών αποτελεσµάτων (Ιούλιος 2013) έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές σχετικά µε την ιδιότητα ορισµένων µελών της οµάδας έργου της πρότασης. Τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι µετακινήσεις στην υλοποίηση του προγράµµατος; Οι συνάδελφοι αυτοί θα συνεχίσουν να λογίζονται ως µέλη της οµάδας εκτέλεσης έργου ή ως εξωτερικοί 3

4 συνεργάτες; Αν λογίζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες δηµιουργείται πρόβληµα αφού είναι σηµαντικά µέλη της οµάδας έργου που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της πρότασης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφ όσον πρόκειται για διδάσκοντες, τα µέλη ΕΠ, ΕΠ οποιουδήποτε ΑΕΙ, δεν λογίζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες. Αναφορικά µε τους υπευθύνους (ιδρυµατικός, συνεργαζόµενων ιδρυµάτων / τµηµάτων αυτοί θα πρέπει να προέρχονται από το οικείο ίδρυµα / τµήµα (και για τις 2 περιπτώσεις βλέπε 9, σελ. 10, Πρόσκληση 144, Επικαιροποίηση /04/2012). ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην πρόταση µας έχουν συµπεριληφθεί και συνάδελφοι (µέλη ΕΠ) άλλων ΑΕΙ (εκτός των συνεργαζοµένων στην πρόταση). Στην πρόταση είχαν ορισθεί ως εξωτερικοί συνεργάτες. Στο ΕΟΣ δεν υπάρχει διάκριση των διδασκόντων σε εξωτερικούς, άρα τα εξωτερικά µέλη ΕΠ (άλλων µη-συνεργαζόµενων ΑΕΙ) θα αναφερθούν ως µέλη ΕΠ, συνολικά, στον πίνακα ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ( Ι ΑΣΚΑΛΙΑ); ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανεξάρτητα του αν πρόκειται για εξωτερικούς ή όχι εκπαιδευτές, θα εφαρµόζονται οι αµοιβές σύµφωνα µε τις κατηγορίες του Πίνακα Β του ΕΟΣ. ΕΡΩΤΗΣΗ: Γραµµατειακή υποστήριξη προβλέπεται µόνο για το συντονιστή ή και για τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν υπάρχει δεσµευτικό πλαίσιο για το θέµα αυτό. Η δαπάνη πρέπει να είναι ρεαλιστική, να συνδέεται στο φυσικό αντικείµενο και να τεκµηριώνεται επαρκώς. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην αρχικά υποβληθείσα πρόταση υπήρχε κατηγορία Ε1.3 µε τίτλο: Αποζηµιώσεις Εξωτερικών Συνεργατών Επεξεργασία από τρίτους, στην οποία είχαµε προβλέψει την γραµµατειακή (οργανωτική) υποστήριξη του έργου καθώς και την τεχνική υποστήριξη e-learning. Το σύνολο αυτών των ποσών µεταφέρονται στην κατηγορία «ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ» ή και σε άλλες κατηγορίες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα ποσά αυτά θα αναγραφούν στην κατηγορία «ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ». ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποιον τρόπο ορίζεται η αµοιβή των εξωτερικών συνεργατών (µη µέλη ΕΠ) που θα κληθούν να δώσουν διαλέξεις βάσει της πρότασης που έχουµε υποβάλλει; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι αµοιβές των εξωτερικών συνεργατών πρέπει να εναρµονίζονται µε το αντίστοιχο επίπεδο αµοιβών Υ.Α. 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ: Στον «ΠΙΝΑΚΑ Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» στο σηµείο που περιγράφεται το Εκπαιδευτικό υλικό (ψηφιακό µάθηµα προδιαγραφών Α-, Α) υπάρχει από την πλευρά µας η ευελιξία αν θα επιλέξουµε προδιαγραφές τύπου Α- ή Α (αλλάζει και η ωραία αποζηµίωση). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Υπεύθυνος της Πρότασης θα κρίνει για την επιλογή των προδιαγραφών µε γνώµονα την βέλτιστη υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. ΕΡΩΤΗΣΗ: ιευκρινίστε αν οι ώρες προετοιµασίας έντυπου υλικού (3 ανά ώρα διδασκαλίας) µπορούν να αποζηµιωθούν και για επαναληπτικές (πλην της πρώτης) διενέργειες του προγράµµατος (προς ενηµέρωση/επέκταση/αλλαγή/προσαρµογή του υλικού). 4

5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν µπορούν να αποζηµιωθούν και για επαναληπτικές (πλην της πρώτης) διενέργειες του προγράµµατος. ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί να πληρωθεί για το σύνολο του παραγόµενου υλικού (συµβατικού / εντύπου ή/και ψηφιακού) µια άλλη «οντότητα», π.χ. µια εταιρία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι επιλέξιµη η δαπάνη για ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού από εξωτερικό φορέα (µέχρι ποσού που εναρµονίζεται µε το αντίστοιχο επίπεδο αµοιβών Υ.Α. και των προβλεποµένων ωρών για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού), είτε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην κατηγορία «ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ» υπάρχει κελί το οποίο αναγράφει «Αναλώσιµα - εκπ. υλικό». Αυτό σηµαίνει το κόστος για την εκτύπωση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κόστος εκτύπωσης έντυπου εκπαιδευτικού υλικού θα αναγραφεί στη κατηγορία «ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ», σε σχετικό κελί. 5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την προκήρυξη της πράξης «προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πράξεων ορίζεται η 31η εκεµβρίου 2015». Στο υπόδειγµα που αναρτήσατε φαίνεται ότι η περίοδος υλοποίησης των έργων καλύπτει µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος Μπορείτε παρακαλώ να διευκρινίσετε ποια είναι η τελευταία ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των έργων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων όσον αφορά το φυσικό αντικείµενο είναι η 31η Ιουλίου 2015, και η προθεσµία επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινοµένων πράξεων είναι η 31η εκεµβρίου ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η διδασκαλία των µαθηµάτων του Προγράµµατος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΡΩΤΗΣΗ: Το ΕΟΣ (Έντυπο Οικονοµικών Στοιχείων) περιέχει διαφορετικά στοιχεία από αυτά που έχουν κατατεθεί µε την πρόταση. Θα υπάρξει και τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου ώστε να υπάρχει συµφωνία φυσικού αντικειµένου και νέων οικονοµικών στοιχείων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν θα υπάρξει τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου, αλλά µόνο των οικονοµικών στοιχείων σύµφωνα µε τα νέα οικονοµικά δεδοµένα. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι τιµές άλλων κατηγοριών δαπανών (π.χ. κόστος αξιολόγησης, δαπάνες προβολής και δηµοσιότητας, άλλες δαπάνες) είναι ενδεικτικές ή καθορισµένες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι αριθµητικές τιµές άλλων κατηγοριών δαπανών είναι ενδεικτικές. Οι δαπάνες πρέπει να είναι ρεαλιστικές, να συνδέονται στο φυσικό αντικείµενο και να τεκµηριώνονται επαρκώς. 5

6 ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι απαραίτητο το έντυπο οικονοµικών στοιχείων να περάσει από έγκριση από το Ειδικό Επταµελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου ΧΧΧ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν είναι απαραίτητη η έγκριση αυτή από πλευράς ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά µε τις προτάσεις της πρόσκλησης 144 για την οποία ζητάτε τη συµπλήρωση του Εντύπου Οικονοµικών Στοιχείων, δεν έχουµε λάβει µέχρι σήµερα σαφή δήλωση σχετικά µε το ύψος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Αυτό σηµαίνει προφανώς ότι συµπληρώνουµε το Έντυπο µε βάση τον προϋπολογισµό που καταθέσαµε. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η συµπλήρωση του ΕΟΣ θα πρέπει να γίνει µε βάσει τα στοιχεία φυσικού αντικειµένου της αρχικής υποβολής. εν θα υπάρξει τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου, αλλά µόνο των οικονοµικών στοιχείων σύµφωνα µε τα νέα οικονοµικά δεδοµένα. Βάσει των ανωτέρω, θα προκύψει ο νέος συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθµός επαναλήψεων του προγράµµατος συνολικά ως τη λήξη του; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο αριθµός επαναλήψεων προγράµµατος απεικονίζεται στο φυσικό αντικείµενο της αρχικής υποβολής (που όµως δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα κύκλο ανά ακαδηµαϊκό έτος, µε τεκµηρίωση, σύµφωνα µε τη 2η ιευκρινιστική Εγκύκλιο /01/2012). ΕΡΩΤΗΣΗ: Ένα µάθηµα ορισµένες ώρες του οποίου γίνονται εκτός από το Ίδρυµα δικαιούχο και στα δύο συνεργαζόµενα. Η ερώτηση είναι σε ποιο Ίδρυµα θα πρέπει να δηλωθεί το µάθηµα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιλογή του Ιδρύµατος στο οποίο θα δηλωθεί το πρόγραµµα, θα αποφασισθεί από τον Υπεύθυνο Πρότασης (π.χ. µπορεί να δηλωθεί το Ίδρυµα που θα υλοποιήσει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας του προγράµµατος ή το Ίδρυµα που θα οργανώσει το πρόγραµµα). ΕΡΩΤΗΣΗ: Ενηµερώστε παρακαλώ για τα Παραδοτέα της Πράξης. Τι θα ζητηθεί ως Παραδοτέο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ενδεικτικά αναφέρουµε ως παραδοτέα: εκθέσεις ετήσιας παρακολούθησης, διδασκαλία / παρουσιολόγια, εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο / συµβατικό, ψηφιακό), ηµερίδες προβολής (προσκλήσεις, κατάλογος συµµετεχόντων, υλικό ηµερίδας), έκθεση/εκθέσεις αξιολόγησης, κ.ά. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο κόστος αξιολόγησης της πράξης είχε υπολογισθεί στην αρχική πρόταση, ποσό µεγαλύτερο του αντιπροσωπευτικού (ήτοι ). Θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε εάν αυτό είναι και δεσµευτικό ή εάν σε αντίθετη περίπτωση και κατόπιν αιτιολογήσεως µπορεί να υπολογισθεί ως είχε αρχικά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δαπάνες πρέπει να είναι ρεαλιστικές (τόσο στο οικονοµικό µέρος όσο και στο να ανταποκρίνονται σε ρεαλιστικό φυσικό αντικείµενο). Το ποσό που αναφέρεται είναι 6

7 αντιπροσωπευτικό. Η αναγραφή µεγαλύτερου ποσού δαπάνης θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην κατηγορία «ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ» υπάρχει κελί στο οποίο αναγράφει Γραµµατειακή υποστήριξη. Σε αυτή την κατηγορία µπορεί να είναι έκτακτο ή τακτικό προσωπικό και µε τι ασφάλιση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε αυτή την κατηγορία µπορεί να αναφερθεί είτε έκτακτο είτε τακτικό προσωπικό ανεξαρτήτως ασφάλισης (µε την ασφάλιση που αντιστοιχεί στην κάθε περίπτωση). ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά µε τη δηµιουργία ιστοσελίδας και τη συντήρησή της (ή του portal του προγράµµατος): Που θα πρέπει να ενταχθεί το συγκεκριµένο κόστος; Στις " απάνες προβολής και δηµοσιότητας - άλλο", στις "Άλλες δαπάνες-αναλώσιµα-εκπ. υλικό", ή να καταγραφεί χωριστά (και που). Επίσης, προβλέπεται ανώτατο ποσό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δαπάνη για τη δηµιουργία ιστοσελίδας και τη συντήρησή της θα αναγραφεί στην κατηγορία «ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ», σε σχετικό κελί. Η δαπάνη πρέπει να είναι ρεαλιστική. ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι επιλέξιµη η δαπάνη για αεροπορικά εισητήρια για µετακινήσεις διδασκόντων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την «ιευκρινιστική Εγκύκλιο για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες µετακίνησης σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του ΕΣΠΑ (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥ αριθµ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ )» 16137/ΕΥΘΥ 293, 12/4/2013, επιτρέπεται η δαπάνη µετακίνησης µε οποιοδήποτε µέσο µαζικής µεταφοράς. ΕΡΩΤΗΣΗ: Το Ίδρυµα στο παρελθόν είχε αγοράσει µια πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης την οποία σκοπεύουν να χρησιµοποιήσουν στο πρόγραµµα. Η πλατφόρµα λόγω παλαιότητας είναι περιορισµένων δυνατοτήτων. Είναι δυνατόν: 1. να ενταχθεί στο πρόγραµµα δαπάνη για αγορά της αναβάθµισης; 2. να ενταχθεί στο πρόγραµµα δαπάνη για αγορά νέων αδειών χρήσης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν µπορούν να ενταχθούν δαπάνες για αναβάθµιση ή/και για άδειες χρήσης. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε πρόταση µε 3 συνεργαζόµενα Ιδρύµατα, οι έµµεσες δαπάνες που διενεργούνται από τα άλλα 2 Ιδρύµατα, µε ποια διαδικασία αποδίδονται από τον ΕΛΚΕ του Ιδρύµατος-συντονιστή; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην πρόσκληση 144, η Επιτροπή Ερευνών του δικαιούχου Ιδρύµατος καθώς και το ίδιο το Ίδρυµα µέσω του νόµιµου εκπροσώπου του, θα συνάψουν ειδικό συµφωνητικό µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο κάθε Προγράµµατος, όπου θα αναφέρονται / αναλύονται οι δεσµεύσεις σχετικά τις έµµεσες δαπάνες της Πράξης. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο φάκελος µε το υλικό του κάθε εκπαιδευόµενου (ντοσιέ, µπλοκ σηµειώσεων, στυλό, memory stick κλπ.) µε τα λογότυπα της δράσης, σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσεται, στις δαπάνες δηµοσιότητας ή στις άλλες δαπάνες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εντάσσεται στις «ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ». 7

8 ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει δυνατότητα η αρχική δηλωθείσα κατανοµή ωρών που προέβλεπε 60 ώρες θεωρία και 90 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση να µεταβληθεί ως εξής: 50 ώρες θεωρία και 100 ώρες εξ αποστάσεως; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχει η δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να τεκµηριωθεί επαρκώς. ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει ο τίτλος κάποιων διδακτικών ενοτήτων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει ο τίτλος (διατύπωση) των διδακτικών ενοτήτων χωρίς όµως αλλαγή του περιεχοµένου. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην κατηγορία ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ και συγκεκριµένα για τις µετακινήσεις αναφέρεται ρητά ότι αφορούν µόνο µετακινήσεις διδασκόντων. Στην πρόταση µας όµως συµπεριλαµβάνονται ΧΧ ώρες/σεµινάριο επίσκεψης και µετρήσεων πεδίου των εκπαιδευόµενων σε συγκεκριµένες περιοχές, το κόστος των µετακινήσεων αυτών που θα αναφερθεί; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κόστος των µετακινήσεων για επισκέψεις εκπαιδευοµένων αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη εφ όσον έχει προβλεφθεί στην αρχική υποβολή και εφ όσον η αναγκαιότητα των επισκέψεων τεκµηριωθεί αναλυτικά. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο αριθµός των συµµετεχόντων εκπαιδευοµένων σε κάθε τµήµα του προγράµµατος επηρεάζει κατά οιονδήποτε τρόπο τον προϋπολογισµό του προγράµµατος; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, δεν επηρεάζει (δεν συνδέεται µε) τον προϋπολογισµό του προγράµµατος (αντίθετα, το πλήθος των προγραµµάτων επηρρεάζει τον προϋπολογισµό). Όµως θα πρέπει ο αριθµός συµµετεχόντων να είναι εντός των πλαισίων που προβλέπονται από την Πρόσκληση 144. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τα ποσά του Πίνακα «ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ» έχουν κάποιο ποσοτικό περιορισµό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δαπάνες πρέπει να είναι ρεαλιστικές, να συνδέονται στο φυσικό αντικείµενο, και να τεκµηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητά τους. Επιπλέον σας υπενθυµίζουµε ότι θα πρέπει τακτικά να ενηµερώνεστε, µέσω της ιστοσελίδας της ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ, για θέµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία ένταξης των προτάσεων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 144 «Πρόγραµµα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ». Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥ ΕΠΕ ΒΜ α.α ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ 8

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής»

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 01/06/2011 Αρ. πρωτ.: 5529 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α2 «Προώθηση & Βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου µάθησης» ΜΕΤΡΟ 2.4 Επαγγελµατικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης 3.2. Διοικητικές Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/EΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΈΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05

Κωδ.Πρόσκλησης:193 04_72_31_05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014.

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ4691Ω2-ΔΞΖ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ.πρωτ: 25873/27.3.2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έντυπο ΔΟ-Ο1-Ε-Ο1 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας (εσωτερικό έντυπο) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα