: Αξηζηνηέινπο 17 : : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : ,1617 : :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Αξηζηνηέινπο 17 : 101 87 : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : 213-2161623,1617 : 210-5230577 : pfy@moh.gov.gr"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.:γ3δ/γ/φατ9/2015/γ.π.νηθ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ Σαρ. Γηεχζπλζε Σαρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Φαμ Αξηζηνηέινπο 17 : : ηξ.υαηδεραξαιάκπνπο : Δι. Νεζηψηε : ,1617 : : ΠΡΟ : ΟΠΧ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΘΔΜΑ: Παγθόζκηα Ζκέξα Φπρηθήο Τγείαο (World Mental Health Day) _10 Oθησβξίνπ 2015, κε ζέκα «Αμηνπξέπεηα ζηελ Φπρηθή Τγεία» (Dignity and Mental Health). ΥΔΣ: 1. Σν κε αξηζκ. Γ3δ/ΓΦΑΤ 9 /Γ.Π./νηθ / έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Π.Φ.Τ. θαη Πξφιεςεο, κε ζέκα «Καζνξηζκφο εληαίσλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο Δγθπθιίσλ γηα Παγθφζκηεο θαη Γηεζλείο Ηκέξεο /Δβδνκάδεο». 2. Σν απφ Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηεο Γ/λζεο Φπρηθήο Τγείαο. Η Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, Σκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλαξκφδηα Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζην πιαίζην ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο Φπρηθήο Τγείαο (World Mental Health Day), φπσο απηή έρεη θαζηεξσζεί απφ ηελ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Φπρηθήο Τγείαο (WFMH) θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WΗΟ) θαη είλαη ε 10 ε Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, ζαο ελεκεξψλεη γηα ηα αθφινπζα: Α. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο γηα ην έηνο 2015, ζέηεη σο ζέκα ηεο ελεκεξσηηθήο Δθζηξαηείαο, «Αμηνπξέπεηα θαη Φπρηθή Τγεία» (Dignity and Mental Health), επηδηψθνληαο λα ελεκεξψζεη θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ην επξχ θνηλφ γηα ηα ςπρηθά λνζήκαηα, ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο ζε φιεο ηηο πηπρέο/ εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο. Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη φηη ε απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, είλαη δπλαηφλ λα θαηαζηεί, σο κία ηηο πην κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο επνρήο καο. Υηιηάδεο άλζξσπνη κε ςπρηθέο αζζέλεηεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζπρλά ζηεξνχληαη ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο. Βηψλνπλ φρη κφλν ηελ δηάθξηζε, ην ζηίγκα θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, αιιά ππφθεηληαη επίζεο ζε

2 ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή θαθνκεηαρείξηζε θαζψο θαη ζε έλα επξχ θάζκα παξαβηάζεσλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη πξνζβνιήο ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο. Η Παγθφζκηα Ηκέξα Φπρηθήο Τγείαο, παξέρεη ηελ επθαηξία γηα πξνβιεκαηηζκφ, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθψο παζρφλησλ, ηελ αλάδεημε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αζζελψλ ζηελ ςπρηθή πγεία, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηνπ ςπρηαηξηθνχ ζηίγκαηνο θαη ησλ δηαθξίζεσλ, ψζηε ηα άηνκα κε ςπρηθέο παζήζεηο λα κπνξνχλ λα δηαβηνχλ ηζφηηκα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ., Β1. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, ν φξνο αμηνπξέπεηα αλαθέξεηαη ζηελ έκθπηε αμία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζπλδέεηαη έληνλα κε ηνλ ζεβαζκφ πξνο άιια πξφζσπα, ηελ αλαγλψξηζε, ηνλ απηνζεβαζκφ θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ επηινγψλ. Η δσή κε αμηνπξέπεηα πεγάδεη απφ ηνλ ζεβαζκφ ζε βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ : ηεο ειεπζεξίαο απφ ηε βία θαη ηελ θαθνκεηαρείξηζε ηεο ειεπζεξίαο απφ δηαθξίζεηο ηεο απηνλνκίαο θαη απηνδηάζεζεο ηεο ελζσκάησζεο ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ράξαμε πνιηηηθψλ Β2. Πνιινί ςπρηθά αζζελείο, ζε φιν ηνλ θφζκν, βηψλνπλ ην ζηίγκα, ηε δηάθξηζε θαη έλα επξχ θάζκα παξαβηάζεσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, φπσο: - Σνλ ηδξπκαηηθφ εγθιεηζκφ θαη ηελ απνκφλσζε απφ ηελ θνηλφηεηα, πνπ ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ απάλζξσπε θαη ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε. - Σε θπζηθή, ζεμνπαιηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε/ παξακέιεζε, θαζψο θαη ηελ εγθαηάιεηςε ζε λνζνθνκεία θαη θπιαθέο αιιά θαη ζηηο θνηλφηεηεο. - Σε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. πρλά απνζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη γηα ηελ θξνληίδα θαη ηελ αγσγή ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο, γηα ηνλ ρψξν πνπ επηζπκνχλ λα δηαβηνχλ, θαζψο θαη γηα ηηο πξνζσπηθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζρέζεηο. - Σε ζηέξεζε ηεο απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ζηε γεληθή θαη εμεηδηθεπκέλε ςπρηθή θξνληίδα πγείαο. πλεπεία απηνχ, ζπγθξηηηθά κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, νη ςπρηθά αζζελείο εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. - Σε ζηέξεζε ηεο πξφζβαζεο ζε εθπαηδεπηηθέο θαη εξγαζηαθέο επθαηξίεο. Σν ζηίγκα θαη ε παξαπιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα ςπρηθά λνζήκαηα, έρνπλ σο απνηέιεζκα νη 2

3 ςπρηθά πάζρνληεο λα αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο ζηελ απαζρφιεζε ελψ παξάιιεια ζηεξνχληαη επθαηξηψλ γηα εξγαζία θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. Σέινο, νη αλήιηθνη ςπρηθά αζζελείο αληηκεησπίδνπλ απνθιεηζκνχο σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε κε απνηέιεζκα ηε δηαηψληζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ απνθιεηζκνχ. πρλά απνζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο γηα πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή. Σνπο ζηεξείηαη ε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ κέξνο ζε δεκφζηεο/θνηλσληθέο ζρέζεηο, λα ςεθίζνπλ ή λα απνθηήζνπλ δεκφζην αμίσκα. Δπίζεο δελ ηνπο παξέρεηαη ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο επεξεάδνπλ θαη ηνπο αθνξνχλ, φπσο ε πνιηηηθή γηα ηελ ςπρηθή πγεία θαη ε λνκνζεηηθή ή δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. πρλά ζε άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο εκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε ζε ςπραγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Γ. χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, νη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αλάδεημεο αμηνπξέπεηαο ησλ αηφκσλ κε ςπρηθά λνζήκαηα ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: 1. ην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, είλαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη πνηνηηθή ππνζηήξημε θαη θξνληίδα κέζσ: ηεο παξνρήο θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ ςπρηθά αζζελψλ. ηνπ ζεβαζκνχ ηεο απηνλνκίαο ησλ αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα ιακβάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία θαη ηε θξνληίδα ηνπο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πξφζβαζεο ζε εμαηνκηθεπκέλεο πνηνηηθέο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο πνπ πξνάγνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζέβνληαη ηηο αμίεο ηνπο, ηηο επηινγέο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 2. ηελ θνηλφηεηα απαηηείηαη: λα ππνζηεξίδνληαη ηα άηνκα κε ςπρηθέο αζζέλεηεο, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ απξφζθνπηα ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε αμία ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή. λα γίλεηαη ζεβαζηή ε απηνλνκία, ε ειεπζεξία αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ ηξφπν δηαβίσζήο ηνπο θαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. 3

4 λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ζηέγαζε, ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ζηελ παξνρή άιισλ επθαηξηψλ έληαμεο. ην παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη κε ζέκα, «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΗΝ ΠΡΟΑΠΙΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΦΤΥΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ», παξνπζηάδνληαη νη άμνλεο ηνπ έξγνπ QualityRights, ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, ην έξγν θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο θαζψο θαη άιινη αξκφδηνη Φνξείο θαη Τπεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν απηφ. Γ1. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ αθφινπζσλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ: Δλεκέξσζεο- πιεξνθφξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο /πνιηηψλ, παηδηψλ, εθήβσλ, εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ εππαζψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ πνιηηψλ, γηα ηελ πξφιεςε θαη έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο, γηα ηελ πξνάζπηζε/δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ, ηελ θνηλσληθή επαλέληαμή ηνπο, ηελ ηζφηηκε πξφζβαζή ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο, απνθαηάζηαζεο θαη ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο κε έκθαζε ζηελ αμηνπξέπεηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ. Δπηκφξθσζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο θαζψο θαη άιισλ ζηειερψλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα πνπ απαζρνινχληαη ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. Δπίζεο, αλάινγεο δξάζεηο επηκφξθσζεο δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ ζε θνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ηεο Πξσηνβάζκηαο Φπρηθήο Τγείαο ζε ππεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ηα παηδηά θαη νη λένη ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ ζε ςπρηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο θαζψο θαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ςπρηθψο παζρφλησλ. Οη ελ ιφγσ δξάζεηο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνχλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ησλ θαηά ηφπνπο Ιαηξηθψλ πιιφγσλ, Δπηζηεκνληθψλ Δηαηξεηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ςπρηθή Τγεία (Φπρηάηξσλ, Φπρνιφγσλ, 4

5 θ.α.) ή άιισλ αξκφδησλ επηζηεκνληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ Φνξέσλ, πιιφγσλ Φπρηθά Αζζελψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ θ.α., πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνχλ ζε ζέκαηα πξφιεςεο θαη έγθαηξεο δηάγλσζεο ςπρηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ δηαηαξαρψλ, ηεο θαηάιιειεο ζεξαπείαο, θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ άξζε ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηεο δηάθξηζεο ησλ ςπρηθψο παζρφλησλ, ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ γηα δηακφξθσζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη δεκνζηνπνίεζε απηψλ, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιφγσ ζέκα. Δηδηθφηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: Αλάξηεζε αθηζψλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη εληχπσλ κε νδεγίεο, παξνηξχλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθφηεξεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπσο γνλείο, λένπο, εθπαηδεπηηθνχο, επαγγεικαηίεο πγείαο, θ.α. Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιψλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Πξνβνιή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εθζηξαηείαο γηα ηελ Παγθφζκηα Ηκέξα Φπρηθήο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ηνπ κελχκαηνο «Αμηνπξέπεηα θαη Φπρηθή Τγεία» (Dignity and Mental Health), κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ, κέζσ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθψλ εθπνκπψλ. Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπδεηνχλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, κε ζηφρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο, ηελ αιιεινυπνζηήξημε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε δηαιφγνπ θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο θνξείο πγείαο, ή άιινπο αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνχο άμνλεο. Γ2. Δπηζεκαίλεηαη, όηη ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ζε δξάζεηο θαη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνύ (παηδηθνύ εθεβηθνύ) πιεζπζκνύ, σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπληελ ςπρηθή πγεία, ηελ αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελώλ, ηελ ζεκαζία ηεο αλαδήηεζεο θαηάιιειεο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο (νηθνγελεηαθό, ζρνιηθό, θ.ι.π. πεξηβάιινλ), ηελ αλαδήηεζε ηεο 5

6 έγθαηξεο πιεξνθνξίαο θαη θαζνδήγεζεο θαζώο θαη ηεο δηεπθόιπλζεο ησλ παηδηώλ κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ (εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, άξζε ηνπ απνθιεηζκνύ θαη ηεο απνκόλσζεο, ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θ.α.) γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξναγσγή ησλ ζεκάησλ ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ καζεηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Δ. Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ δξάζεηο θαη ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη νη αξκφδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο ςπρίαηξνη, παηδνςπρίαηξνη, γεληθνί ηαηξνί, παζνιφγνη, ηαηξνί δεκφζηαο πγείαο, λνζειεπηέο ηξηεο, επηζθέπηεο-ηξηεο πγείαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θ.α., λα ζπλεξγαζηνχλ ζε θάζε επίπεδν κε θνξείο, ππεξεζίεο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, Πξσηνβάζκηεο Γνκέο Φπρηθήο Τγείαο Φνξείο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΟΣΑ, πιιφγνπο, Μ.Κ.Ο./Α.κ.Κ.Δ. πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζέκαηα πξφιεςεο, δηάγλσζεο, ζεξαπεπηηθήο δηαρείξηζεο, ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο θαη επαλέληαμεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Σ. Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δχλαληαη λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα δηθαησκάησλ ςπρηθά παζρφλησλ ζηνπο αθφινπζνπο ηζηφηνπνπο. Γηεζλείο ηζηόηνπνη: Ηζηόηνπνη ζηελ Διιάδα : Ε. Οη απνδέθηεο ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο Φνξείο φπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδφκελν Φνξέα, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ θαηά πεξίπησζε ελεξγεηψλ. Δπίζεο, ην Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, παξαθαιείηαη φπσο εθδψζεη δειηίν ηχπνπ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνχλ ζρεηηθά φια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο. Η Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ( ζηελ ελφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε θαη ζηελ ελφηεηα Τγεία /Γ/λζε ΠΦΤ/Σκήκα Γ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξφιεςεο/ελφηεηα «Παγθφζκηεο Ηκέξεο»), ηελ παξνχζα εγθχθιην. 6

7 Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλψζνπλ εθδειψζεηο, παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο, Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο, πλεκκέλα: Παξάξηεκα (ζει. 4) Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ ΑΝΓΡΔΑ ΞΑΝΘΟ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ( κε ηα ζπλεκκέλα) 1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Βαζ. Γεσξγίνπ Β 2, Αζήλα 2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, Αζήλα 3. Αθαδεκία Αζελψλ, Δι. Βεληδέινπ 28, Αζήλα 4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηψλ θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ) 5. Τπνπξγείν Τγείαο α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνχλ φινη νη επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο). β) Όινπο ηνπο επνπηεπφκελνο Φνξείο, ΝΠΙΓ & ΝΠΓΓ γ) Δζληθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή δ) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηφινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Μαξνχζη Αηηηθήο ε) Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ, Παπαδηακαληνπνχινπ θαη Θεβψλ 1, η.θ , Αζήλα ζη) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή δ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη Αηηηθήο ε) Γξαθ. Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ η) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ , Αζήλα 7. Όια ηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο Υψξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιψλ θαη Σκεκάησλ) 8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνχ Λ. Καλειινπνχινπ Π. 1 & Καηεράθε, η.θ , Αζήλα. 9. Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνχ Π. Καλειινπνχινπ 3, η.θ , Αζήλα 7

8 10. Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνχ, Γεηλνθξάηνπο 70, η.θ , Αζήλα 11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρψλ (γηα ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ Π.Δ.) 12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 13. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), Γ. Γελλαδίνπ Αζήλα 14. Διιεληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο, Παιαηνιφγνπ , Μαξνχζη Αηηηθήο 15. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο, Πεηξαηψο 134, Αζήλα (ελεκέξσζε Μειψλ ) 16. Παλειιήληνο Ιαηξηθφο χιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο, 19675,Αζήλα (ελεκέξσζε Μειψλ) 17. Παλειιήληα Έλσζε Ιαηξψλ Γεκφζηαο Τγείαο Λ. Αιεμάλδξαο 215, Αζήλα 18. Ιαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ Αζήλα (Δλεκέξσζε Δπηζηεκνληθψλ Δηαηξεηψλ) 19. Γηαξθήο Ιεξά χλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Ι. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα (γηα ελεκέξσζε Ι.Μ.) 20. Φπρηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ, Ππαδηακαληνπνχινπ 11, η.θ , Αζήλα 21. Παλειιήληνο Φπρνινγηθφο χιινγνο, Σδψξηδ 10 Πι. Κάληγγνο, 10677, Αζήλα 22. χιινγνο Διιήλσλ Φπρνιφγσλ, Λ. Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 42,10558, Αζήλα 23. Δλσζε Ννζειεπηψλ Διιάδαο, Βαζ. νθίαο 47, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειψλ) 24. χλδεζκνο Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδνο, Σνζίηζα Αζήλα 25. χιινγνο Δπηζηεκφλσλ Μαηψλ ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ , Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειψλ) 26. Παλειιήληνο χιινγνο Δπηζθεπηψλ ηξηψλ, Παπαξεγνπνχινπ 15, η.θ , Αζήλα (ελεκέξσζε Μειψλ ) 27. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδχιε 17, η.θ.10432, Αζήλα 28. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνχ 1, Αζήλα 29. Ι.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, Αζήλα 30. Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο : α) Γηα ινγαξηαζκφ Γεκφζηαο Σειεφξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκφ Γεκφζηαο Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνχδε 11, Αζήλα (δχν (2) αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνχζνπ 4,11525 Αζήλα 8

9 33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, Μαξνχζη Αηηηθήο 34. ALPHA TV, 40 ν ρικ Αηηηθήο Οδνχ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ, Κηίξην 6) Κάληδα Αηηηθήο 35. STAR CHANNEL,Βηιηαληψηε 36, Κάησ Κεθηζηά Αηηηθήο 36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηψο 100, Αζήλα 37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο Μαξνχζη Αηηηθήο 38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, Ν. Φάιεξν Αηηηθήο. 39. ΔΗΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα 40. Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ) Λεσθ. Δι. Βεληδέινπ 236, η.θ ( Με ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ ηνπο πιιφγνπο Μέιε) 41. Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Δι. Βεληδέινπ 236, η.θ Ηιηνχπνιε. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνχ Τγείαο 2. Γξαθ. θ. Αλ. Τπνπξγνχ 3. Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (2) 4. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 5. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 6. Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο 7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξφιεςεο 9

10 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΑΠΗΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Α. Μέζσ ηνπ έξγνπ QualityRights, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, έρεη επηθεληξσζεί ζην λα εμαζθαιίζεη φηη ε αμηνπξέπεηα ησλ ςπρηθά παζρφλησλ γίλεηαη ζεβαζηή ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν QualityRights πξνσζεί ηελ αμηνπξέπεηα: Τπνζηεξίδνληαο ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε πλεξγάδεηαη κε θπβεξλήζεηο ρσξψλ, επαγγεικαηίεο πγείαο, νηθνγέλεηεο θαη ςπρηθά πάζρνληεο ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη νη απφςεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηζαθνχγνληαη ζε επίπεδν πνιηηηθήο, ππεξεζηψλ θαη θνηλφηεηαο. Πξνσζψληαο κία πξνζέγγηζε αλάθακςεο ηεο θξνληίδαο ςπρηθήο πγείαο Απηφ ζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ θξνληίδαο πνπ ζα παξέρεη ζπζηεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη φρη κφλν κία ζεξαπεία ή δηαρείξηζε ησλ ζπκπησκάησλ. Αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ςπρηθή πγεία ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο ςπρηθά πάζρνληεο γηα λα αληηιεθζνχλ ηηο ειπίδεο θαη ηα φλεηξά ηνπο, λα εξγαζηνχλ, λα δηαζθεδάζνπλ κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θίινπο ηνπο θαη λα δήζνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή δσή κέζα ζηελ θνηλφηεηα. Τπνζηεξίδνληαο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ. Σν QualityRights, έρεη αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ θξνληίδαο πγείαο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο αζζέλεηεο θαη λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο απέλαληί ηνπο. Δλζαξξχλνληαο ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αιιεινυπνζηήξημεο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Σν QualityRights εληζρχεη ηνπο αλζξψπνπο κε ςπρηθά λνζήκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα αηζζαλζνχλ ζπλδεδεκέλνη κέζσ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ ππνζηήξημεο θαη ελδπλακψλνληάο ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ ςπρηθά παζρφλησλ. Β. ηελ Διιάδα, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ θαη ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, έρεη ζπζηαζεί ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ζην πιαίζην ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο, Σκήκα Πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ Αζζελψλ ( παξ. 3δ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 106 ΦΔΚ 173/ η. Α / ) «Οξγαληζκφο ηνπ 10

11 Τπνπξγείνπ Τγείαο» φπνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο θαζψο θαη Δηδηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ζπζηαζείζαο κε ην Ν. 2519/1997 Δζληθήο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ (παξ. 2 άξζξν 2 ηνπ Ν. 2716/1999). Αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο, είλαη ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο, φπσο ελδεηθηηθά είλαη ην δηθαίσκα γηα αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο, ην δηθαίσκα γηα εμεηδηθεπκέλε αηνκηθή ζεξαπεία, ην δηθαίσκα λα ακθηζβεηεί ν αζζελήο ζην Γηθαζηήξην ηελ αθνχζηα λνζειεία, λα ζπλνκηιεί θαη ηδίαλ κε δηθεγφξν, λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ αξρείσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ, ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεη ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ην δηθαίσκα ηεο θνηλσληθήο ηνπ επαλέληαμεο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο (νηθνλνκηθή, επαγγεικαηηθή, κνξθσηηθή θιπ). ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Δηδηθή Δπηηξνπή:. α. Γέρεηαη αλαθνξέο, παξάπνλα ή θαηαγγειίεο απφ θάζε πνιίηε, νξγάλσζε, θνξέα ή νπνηαδήπνηε επηηξνπή ή αξρή. β. Δπηζθέπηεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. γ. Πξαγκαηνπνηεί απηεπαγγέιησο ή κεηά απφ θαηαγγειία έθηαθηεο επηζθέςεηο ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. δ. Δλεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο ε έθδνζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν ή ηειενπηηθά κελχκαηα. ε. Γέρεηαη θαη δηεξεπλά πεξαηηέξσ ηηο εηήζηεο ππνρξεσηηθέο εθζέζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ησλ ηξηκειψλ επηηξνπψλ πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ηνπ Ν. 2519/1997. ζη. Τπνβάιιεη εηήζηεο εθζέζεηο γηα ην έξγν ηεο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αζζελψλ θαη θάζε θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, θαηαζέηεη ζρεηηθή έθζεζε ππνβάιεη έθζεζε ζηελ πξναλαθεξφκελε Δπηηξνπή γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. δ. Παξεκβαίλεη θάζε θνξά πνπ δηαπηζηψλεη παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο, πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο θαη απνζηέιιεη αλαθνξά ζην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε. 11

12 ε. Οξγαλψλεη, επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ζε φιε ηελ Διιάδα ηελ εζεινληηθή δηθεγνξηθή αξσγή ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο ηεο ρψξαο. Γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πιεξνθνξία, θαηάζεζε θαηαγγειηψλ, αλαθνξψλ θαηαγγειίαο, θ.α. ζρεηηθά κε ηα Γηθαηψκαηα ησλ ςπρηθψο παζρφλησλ, νη Τπεξεζίεο, νη Φνξείο θαη νη πνιίηεο δχλαληαη λα απεπζχλνληαη: Τπνπξγείν Τγείαο Δηδηθή Δπηηξνπή πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Φπρηθέο Γηαηαξαρέο Αξηζηνηέινπο 17, η.θ Γ. Δπηπιένλ, θαη γηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα, ζεζκηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά παζρφλησλ έρνπλ Αλεμάξηεηεο Αξρέο, φπσο ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο Ν. 2477/1997 θαη Ν. 2472/1997 αληίζηνηρα. Δληζρπηηθά ζηα αλσηέξσ ιεηηνπξγεί ε πξφβιεςε ηνπ Ν. 3293/2004, κε ηελ νπνία επεθηείλνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ζε ζέκαηα πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη εληζρχεηαη ην επηζηεκνληθφ ηνπ πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Η αλαγλψξηζε, ε πξνάζπηζε/ δηαζθάιηζε θαη ε πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελψλ ξπζκίδνληαη απφ φιν ην πιέγκα ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, φπσο ην χληαγκα θαη ηνπο Ν. 2071/1992, 2519/1997 θαη 2716/1999 θαη ζε ζπλδπαζκφ κε δηάζπαξηεο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ θαη Πνηληθνχ Κψδηθα. Γ. Σα δηθαηψκαηα ησλ ςπρηθά αζζελψλ αλαθέξνληαη ζε γεληθνχο άμνλεο παξαθάησ φπνπ ζηνλ θαζέλα απφ απηνχο ελζσκαηψλεηαη ζεηξά επηκέξνπο δηθαησκάησλ/ ππνρξεψζεσλ θαη είλαη : - Σν δηθαίσκα ζηελ αμηνπξεπή πεξίζαιςε (εθνχζηα θαη αθνχζηα). - Σν δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα. - Σν δηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε. - Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. - Σν δηθαίσκα ζηελ απνθαηάζηαζε. - Σν δηθαίσκα ζηε δσή ζηελ θνηλφηεηα. - Σν δηθαίσκα ζηε δηεθδίθεζε αμηψζεσλ. ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τγεία Πξφλνηα » θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΦΤΥΑΡΓΧ Β ΦΑΗ» έρεη εθδνζεί εγρεηξίδην κε ζέκα: «Γηθαηψκαηα Φπρηθψο Παζρφλησλ», ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο 12

13 ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, κε ζθνπφ ηελ πιεξνθφξεζε ελεκέξσζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ έξγνπ ηνπο, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο θξνληίδαο ζε άηνκα κε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. (Πιεξνθνξίεο: Δ. Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία (Π.Ο..Ο.Φ.Τ) σο αλεμάξηεην Γεπηεξνβάζκην Όξγαλν εζεινληηθψλ ζπιιφγσλ νηθνγελεηψλ θαη ιεπηψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο νξακαηίδεηαη φηη φια ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δνχλε αμηνπξεπψο ζ' έλαλ θφζκν ρσξίο απνθιεηζκνχο, ζηηγκαηηζκνχο θαη δηαθξίζεηο, λα αζθνχλ φια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ ζηελ απηνλνκία θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηά ηνπο σο ηζφηηκα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Βαζηδφκελε ζηηο αξρέο φηη νη νηθνγέλεηεο θξνληηζηέο πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηζφηηκνη εηαίξνη ζηε ζεξαπεπηηθή νκάδα κε ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ην άηνκν κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, φηη νη νηθνγέλεηεο θξνληηζηέο ρξεηάδνληαη επίζεο ππνζηήξημε θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα γίλνληαη ζεβαζηέο, φηη φια ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη λα ιακβάλνπλ ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο θαη φηη φια ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα ζε επθαηξίεο, απνιαχζεηο, πξνθιήζεηο θαη επζχλεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ζηφρνη ηεο Π.Ο..Ο.Φ.Τ είλαη: λα πξνβαίλεη ζε δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο άγλνηαο θαη ηεο παξαπιεξνθφξεζεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζηίγκα γχξσ απφ ηελ ςπρηθή αζζέλεηα, λα αζθεί πηέζεηο γηα ηζφηεηα ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν πνπ ζα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ επεκεξία ησλ νηθνγελεηψλ θξνληηζηψλ ηνπο, λα δηεθδηθεί επαξθείο πφξνπο γηα ηελ πγεία θαη θνηλσληθή θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ νηθνγελεηψλ θξνληηζηψλ ηνπο λα ελδπλακψλεη θαη λα βνεζά ηνπο ζπιιφγνπο κέιε ηεο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ζεξαπείαο θαη θξνληίδαο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, λα κάρεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θξνληίδαο θαη δσήο ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ππνζηήξημεο ησλ ηδίσλ θαη ησλ θξνληηζηψλ ζπγγελψλ ηνπο, λα δηεπθνιχλεη ηνπο ζπιιφγνπο κέιε ηεο λα ζπλδπάζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα δξνχλε απφ θνηλνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, λα πξναζπίδνπλ ηα 13

14 αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ νηθνγελεηψλ θξνληηζηψλ ηνπο. Η Π.Ο..Ο.Φ.Τ πξνζθέξεη ηελ εκπεηξία ηεο γηα ηελ εμέιημε ησλ ζπιιφγσλ κειψλ ηεο δηαηεξψληαο ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη αμηνπνηψληαο έλα δίθηπν εζεινληψλ πξνζπαζεί δηα ηνπ παξαδείγκαηνο ησλ κειψλ ηεο λα κεηαδψζεη ην πάζνο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα θάζε είδνπο δηεθδηθήζεηο. Η Π.Ο..Ο.Φ.Τ εκπιέθεη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ηηο νηθνγέλεηεο θξνληηζηέο δηα ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηνπο ζπιιφγσλ πνπ είλαη κέιε ηεο πξνσζψληαο ηε ζεκαίλνπζα ζπκκεηνρή ηνπο σο ηζφηηκνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. 14

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 16. 06.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αρ. πρφη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.45035 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 20.4.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Α.Π.Γ3δ/Γ.Φ.1.2 α ΦΑΤ9/2015/Γ.Π. οικ. 28500 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν

Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη Πξναηξεηηθό Πξσηόθνιιν Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) 1 Πξννίκην Σα Κξάηε Μέξε ζηελ παξνχζα χκβαζε, (α) Δπηθαινχκελα ηηο αξρέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο».

Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Αξκνδηόηεηεο Γηεύζπλζεο «Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο». Η Γ/λζε «Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο» είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηελ πξνζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ Σνλ Ηνχλε ηνπ 1993 δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα, απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ», ε 1 ε Παλειιαδηθή πλάληεζε Φνξέσλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΟΡΙΜΟ «Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο θαθνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 5.10.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. πξση.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.61783 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα