Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων."

Transcript

1 ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων Ιησούς Χριστός αρχίζει την επίγεια ζωή Του ως πρόσφυγας, όταν η αγία οικογένεια καταφεύγει στηναίγυπτογιανασωθείαπότηναπειλήτουηρώδη(ματθ.β.13 15),καισυνεχίζει τηνεπίγειαδράσητουωςξένος,μηέχωνπούνακλίνειτηνκεφαλήντου.γιατην Ορθόδοξη Θεολογία μας ο σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου, η αναγνώριση τουιδίουτουχριστούστοπρόσωποτουξένου,καικατάσυνέπειαηαπόρριψηκάθε μορφής συμπεριφοράς που προσβάλλει, υποβιβάζει, αδικεί ή απειλεί τον ξένο, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού, είναι ζήτημα γνησιότητας της πίστεώς του και βεβαίωσης για την ορθή πορεία του επί τα ίχνη του Χριστού, των Αποστόλων και τωνπατέρωνκαιαγίωντηςεκκλησίας. Ο Κύριος μας δίδαξε ότι το μοναδικό κριτήριο για να είναι ο κάθε πιστός δίπλα Του, μέσα στην Εκκλησία Του, στον χώρο της αιώνιας και παντοτινής αγαλλίασης, είναι η Αγάπη. Ειδικότερα ο Σωτήρας μας, μας δίδαξε ότι, ως Χριστιανοί, πρέπει να αισθανόμαστε την ανάγκη να είμαστε πηγές απεριόριστης Αγάπηςπροςτονπλησίον,ιδιαίτερατονεμπερίστατο,ειδικότεραδετον«ξένο»,τον οποίο καλούμεθα να «συναγάγουμε» και να φροντίσουμε (Ματθ. κε 3 εξ.). Ο χριστιανός δεν αρκείται σε μια παθητική ανεκτικότητα της ετερότητας του ξένου, αλλά προχωρεί σε μια δυναμική κατάφαση του προσώπου του, εκφραζόμενη σε κοινωνία αγάπης. Είναι εντολή του Θεού να αντιμετωπίζουμε τους ξένους (οικέτιδες) που έρχονται στην χώρα μας, ωσάν να ήσαν αυτόχθονες και να τους αγαπούμεόπωςτονίδιομαςτονεαυτόμας(λευιτικόνιθ 33 34).ΤόσοσταΒιβλία της Παλαιάς Διαθήκης όσο και της Καινής Διαθήκης η διδασκαλία για την στήριξη του«ξένου»καιτηςαγάπηςπροςαυτόνείναιδιάχυτηκαιδυναμική.ταευαγγέλια οιεπιστολέςτουευαγγελιστήιωάννου,τουαποστόλουπαύλου,ηδιδασκαλίατων ΠατέρωναλλάκαιηπράξητωνΑγίωνδιδάσκουνόλουςμαςπερίτηςαναγκαιότητας τηςαγάπηςστον«ξένο». 1

2 Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος είναι αλληλέγγυος με όλους όσους εξαιτίας ανυπόφορων πολιτικών, θρησκευτικών, φυλετικών, εθνοτικών και κοινωνικών περιστάσεων εξαναγκάζονται να εγκαταλείψουν την χώρα τους, τον πολιτισμότους,τηνοικογένειάτους,τουςφίλουςτουςκαιτουςγνωστούςτους,την περιουσία τους και την εργασία τους και να αναζητήσουν στη χώρα μας τη δυνατότητα μιας νέας ζωής. Δεν ξεχνούμε ποτέ πως πίσω από τις στατιστικές και τους αριθμούς κρύβονται προσωπικές και οικογενειακές ιστορίες φόβου, πόνου, διαμελισμένων οικογενειών, απόγνωσης και μαρτυρίου. Κανείς δεν εγκαταλείπει χωρίςλόγοοικείουςκαιοικείαγιαναξενιτευθείμεκίνδυνοζωήςκαιαβεβαιότητα γιατομέλλον.δενξεχνούμετιςσυνθήκεςκάτωαπότιςοποίεςοιάνθρωποιαυτοί παίρνουντονδρόμογιατηνελευθερία,πουπολλέςφορέςτουςοδηγείναχάσουν τηζωήτουςσεεπικίνδυνεςδιαδρομές,χιονισμέναβουνά,ναρκοπέδιαήναπνιγούν με κάποιο σαπιοκάραβο, θύματα αδίστακτων δουλεμπόρων. Εξάλλου όταν φθάσουν στη χώρα υποδοχής πρέπει να ξεπεράσουν τα αναρίθμητα εμπόδια της καταγραφής, ως αιτούντων άσυλο και της παροχής καθεστώτος διεθνούς προστασίαςμέσασεσυνθήκεςστέρησηςκαιυποτίμησηςκαινακαταλήξουντέλος σε κρατητήρια ή σε καταυλισμούς προσφύγων, που στις περισσότερες χώρες εάν καιεφόσονυπάρχουν,δενφημίζονταιγιατιςανέσειςτους. Το θέμα του σημερινού Διαλόγου της Υπάτης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. είναι«πίστη καιπροστασία».μετιςανωτερωσκέψειςκαταγράψετηνπίστημαςγιατον«ξένο», στησυνέχειαθακαταθέσουμετιςσκέψειςμαςγιατηνδυνατότητατηςπροστασίας του«ξένου»στηνελλάδα,τηνπατρίδαμαςαλλάκαιγενικότερα. Ξένοςστηνσυνάντησήμαςνοείταιοπρόσφυγας,οεσωτερικάεκτοπισμένοςκαιο ανιθαγενής. Οιπόλεμοι,τααυταρχικάκαθεστώτα,οιεμφύλιεςσυγκρούσεις,οιακραίεςμορφές φτώχειαςκαιοικλιματικέςαλλαγέςέχουναυξήσειτηνμικτήμετανάστευσηκαιστις επόμενες δεκαετίες θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και πώς μπορούμε να οργανώσουμε το ανθρωπιστικό πεδίο δράσεωςμαςστιςπεριπτώσειςτωνπροσφύγων; ΣτηνπερίπτωσητωνΠροσφύγων: 2

3 Θα πρέπει να διατηρηθεί το ουσιαστικό νόημα του Ασύλου, να σταματήσουν οι ασυνεπείςπρακτικέςκαιναενισχυθείκαιστηριχθείη«διακυβέρνηση»τουασύλου. Παράλληλα θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά ο εθελοντικός επαναπατρισμός, η τοπική ένταξη καθώς και μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψειτιςπραγματικέςανάγκεςτωνπροσφύγων. Στο πλαίσιο της δεσμεύσεώς της και της προσεγγίσεώς της στην υποδοχή και υποβοήθηση των ξένων, ιδίως των προσφύγων, εντός μιας κοινότητος αγάπης, σεβασμούκαιπροστασίας,ηεκκλησίατηςελλάδοςλειτουργεί,απότο1994,ειδική υπηρεσίαδιατουςπρόσφυγες,τοοικουμενικόνπρόγραμμαπροσφύγων(erp).το ERP παρέχει πρωτίστως κοινωνική υποστήριξη, καθώς και νομική προστασία και εκπροσώπηση προς αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες και είναι μία από τις κυριότερεςοργανώσειςσεαυτότονχώροστηναθήνα,δηλαδήτηνπεριοχήηοποία υποδέχεταιτονμεγαλύτεροαριθμόαλλοδαπώνπουχρήζουνδιεθνούςπροστασίας στην Ελλάδα. Το ERP αντιμετωπίζει την κατάσταση με άμεσες παρεμβάσεις και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες κατηγορίες, όπως ασυνόδευτα παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα βασανιστηρίων, ηλικιωμένοι, πρόσωπα με αναπηρίες και κρατούμενοι. Το ERP ήταν παρόν στο Κέντρο Κρατήσεως «Παγανή», στη Μυτιλήνη, επί σχεδόν δύο έτη, από το 2008 έως το Νοέμβριο του 2009, προκειμένου να παράσχει συμβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη και νομική προστασία σε κρατουμένους και νεοαφιχθέντες στο νησί, και να αντιμετωπίσειτιςειδικέςανάγκεςγιατηνπροστασίατους. Μεταξύ των ετών 2001 και 2002 το ERP ήταν εταίρος υλοποιήσεως της Ύπατης ΑρμοστείαςτουΟΗΕγιατουςΠρόσφυγεςγιατηνδιοίκηση,τηνοργάνωσηκαιτην παρουσίασηεπιμορφωτικώνδραστηριοτήτωνεπίθεμάτωνπροστασίαςπροσφύγων στην Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και άλλα, νομικής φύσεως δίκτυα. Από τον Μάρτιο του 2011 έχει επανενεργοποιήσει τον ρόλο του αυτό για την παροχή νομικής προστασίας και εκπροσωπήσεως σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγεςστηνελλάδακαθώςκαιπαροχήκοινωνικήςκαινομικήςυποβοηθήσεως σεασυνόδευτουςανηλίκους. 3

4 Μία από τις κύριες δραστηριότητες του ERP υπήρξε η δημόσια υποστήριξη της προαγωγής και προστασίας των νομικών δικαιωμάτων προσφύγων και αιτούντων άσυλοστηνελλάδαμεειδικήέμφασηστηνπροαγωγήτουσεβασμούτωνεθνικών καιδιεθνώννομικώνπροτύπωνταοποίαεγγυώνταιδικαίηδιαδικασίαασύλουκαι διασφάλιση έναντι απελάσεως ή αυθαίρετης κρατήσεως προσώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Αυτές περιλαμβάνουν το δικαίωμα αιτήσεως και επίσημης υποβολής αιτήματος ασύλου, το δικαίωμα σε στοιχειώδεις συνθήκες υποδοχής, το δικαίωμα αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων να μην υπόκεινταισεκράτηση,τηνκαταπολέμησητουρατσισμούκαιτηςξενοφοβίαςκτλ. ΤοERPδιατηρείπολύστενήσυνεργασίαμεάλλαελληνικά,ευρωπαϊκάκαιδιεθνή νομικάπροσώπα,οργανώσειςκαιμκουπερασπιζομέναταανθρώπιναδικαιώματα, ιδίως μεταναστών και προσφύγων, και έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό διεθνών και ελληνικών εκστρατειών προς τον σκοπόν τούτο. Ωρισμένες εκ των εκστρατειών αυτών υπήρξαν η ελληνική εκστρατεία κατά το 2012 υπέρ της ελευθέρας προσβάσεως στο άσυλο, η ευρωπαϊκή εκστρατεία υπέρ της διασφαλίσεως ενός minimum συνθηκών κρατήσεως και η διεθνής εκστρατεία εναντίον της κρατήσεως παιδιών. Εξ άλλου, η Εκκλησία της Ελλάδος και το ERP έχουνδιατηρήσειεποικοδομητικόδιάλογομετιςελληνικέςαρχέςκαιυποστηρίζουν τις επίσημες πολιτικές οι οποίες ως στόχο έχουν την εγκαθίδρυση μιας νέας πολιτικήςασύλουκαιτηνβελτίωσητωνσυνθηκώνυποδοχής. Σε αυτή την εποχή της αβεβαιότητας, της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, της οποίαςηεπίδρασηείναιιδιαιτέρωςκαταστροφικήστηνελλάδα,καισεέναταχέως επιδεινούμενοεξωτερικό περιβάλλον του οποίου οι συνέπειες είναι αρνητικές επί του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, εγείρονται νέες προκλήσεις, όπως η ανάγκη καταπολέμησης των διακρίσεων εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών, ανασχέσεως της ευρέως διαδιδομένης ξενοφοβικής βίας και των ρατσιστικώνεπιθέσεωνεναντίοντους,καιπροαγωγήςτηςαμοιβαίαςκατανοήσεως μεταξύ ελλήνων πολιτών και αλλοδαπών (προσφύγων, παρατύπων και νομίμων μεταναστών,απατρίδων,νεοαφιχθέντωνχρηζόντωνδιεθνούςπροστασίας). 4

5 Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν λησμονεί τον ξένο ο οποίος βρίσκεται ανάμεσά μας. Διατηρεί ζωντανό το ζήτημα της μεταναστεύσεως και της προστασίας του ασύλου και αγωνίζεται ώστε να συμπεριληφθεί αυτό, μαζί με άλλες κρατικές πολιτικές, στονπυρήνατηςμέριμναςτηςκοινωνικήςπολιτικής(προνοίας)συμφώνωςάλλωστε προςταδιεθνήπρότυπα.ανανεώνειτηνδέσμευσητηςστιςαρχεςτωνανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμβάλλει στην βελτίωση συνολικών πολιτικών προστασίας των προσφύγωνκαιτωνμεταναστώνοιοποίοιείναιεγκλωβισμένοιεντόςτηςελλάδος με μικρές πιθανότητες επαναπατρισμού τους. Τέλος, εξακολουθεί να παρέχει κοινωνικέςυπηρεσίεςστουςμετανάστεςκαιπρόσφυγεςτόσομέσωτωνενοριώντης (διανομή τροφίμων, ιατρική βοήθεια, κοινωνικές υπηρεσίες) όσο και μέσω της συνεχίσεως παροχής των εξειδικευμένων υπηρεσιών της (ERP) οι οποίες παρακολουθούν,μεδυνατότηταάμεσηςδραστηριοποιήσεώςτουςεπίτουπεδίου, τηνκατάστασησχετικώςμετοάσυλο. Αθήνα,7Δεκεμβρίου2012 ΚείμενονσυνταχθένυπόΠανοσιολ.Αρχιμ.ΤιμοθέουΆνθη,Διευθυντούτου ΚέντρουΣυμπαραστάσεωςΠαλιννοστούντων Μεταναστών Οικουμενικού ΠρογράμματοςΠροσφύγων(ΚΣΠΜ ERP)τηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος,και καςευθαλίαςπαππά,υπευθύνουπρογραμμάτωντουοππ,καιμεταφρασθέν προςκαιαπότηναγγλικήνυπόδροςνικολάουκ.πετρόπουλου,m.st., D.Phil.[Oxon.]. 5

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας. Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευτικό και το άσυλο

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας. Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευτικό και το άσυλο Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Συμβολή στο διάλογο για το μεταναστευτικό και το άσυλο Με σκοπό τη συμβολή της στο δημόσιο διάλογο, η Ύπατη Αρμοστεία προσεγγίζει τα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012

υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012 ΣΥΝΟΨΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Σε Αναζήτηση Αλληλεγγύης ΣΥΝΟΨΗ υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ 2012 Επισκόπηση Η παρούσα έκδοση αποτελεί σύνοψη του βιβλίου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Eφαρμογή Ασύλου & Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη Έκθεση Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2013 H έκδοση της έκθεσης «Άσυλο και ένταξη αιτούντων και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη» έγινε με την συνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,#

!#$%&# '()*+%+'$+',' *+-.##&'$&(#$,# /01 )$+#+'$,#- &.!&()#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# !"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# 4/5678 9:07;8:1? ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ. ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γραφείο Ελλάδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ. ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γραφείο Ελλάδας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2007 United Nations High Commissioner for Refugees Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ Οι πρόσφυγες είναι άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία...5 Διαχείριση συνόρων και πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια...7

3. Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία...5 Διαχείριση συνόρων και πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια...7 Romania Η Ελλάδα Serbia ontenegro Kosovo (UNSCR 1244) The former Yugoslav Republic of Macedonia Bulgaria Ως Xώρα Ασύλου Turkey Albania Greece Greece Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2012:

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2012: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2012: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα είναι συνταγματική δημοκρατία με πολυκομματικό Κοινοβούλιο. Στις 17 Ιουνίου, η χώρα διεξήγαγε εθνικές εκλογές και ορκίστηκε μια νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2012 Ελλάδα ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η Ελλάδα είναι μία κοινοβουλευτική δημοκρατία με Σύνταγμα και πολυκομματικό κοινοβούλιο. Στις 17 Ιουνίου, διεξήχθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μελέτη σχετικά με την αντιμετώπιση από την Πολιτεία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα Κατόπιν ανάθεσης από το Γραφείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ] ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: Βασιλική Καλαμοβράκα, Σουσάνα Καψή, Αναστασία Σκούφη [ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, η διασφάλιση του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΥΠΡΟΣ Περιεχόμενα Λευκωσία Φεβρουάριος 2014 Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Τ.Θ. 21642 1590 Λευκωσία www.unhcr.org.cy Η αποστολή μας 4 Ποιος είναι πρόσφυγας; 5 Γιατί οι πρόσφυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας. (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ Υπόθεση RAHIMI κατά Ελλάδας (Προσφυγή υπ αρ. 8687/08) Απόφαση Στρασβούργο, 5 Απριλίου 2011 Η απόφαση αυτή είναι θα γίνει οριστική υπό τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ»

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» Μουδάτσου Μαρία, Ψυχολόγος, PRAKSIS, m.moudatsou@praksis.gr Λίγα λόγια για την PRAKSIS Η Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές. για την προστασία. των γυναικών προσφύγων. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες

Κατευθυντήριες Αρχές. για την προστασία. των γυναικών προσφύγων. Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Κατευθυντήριες Αρχές για την προστασία των γυναικών προσφύγων Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Τίτλος Αγγλικής Έκδοσης GUIDELINES ON THE PROTECTION OF REFUGEE WOMEN 1 η Ελληνική Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο

Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Επείγουσα παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στους χώρους κράτησης μεταναστών στον Έβρο Δεκέμβριος 2010 Απρίλιος 2011 Μάρτιος 2011 Ένας γιατρός των ΓΧΣ περιθάλπει ένα μικρό κορίτσι στο τμήμα συνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2013 Location Date

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2013 Location Date Ελλάδα ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2013 Location Date ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η Ελλάδα είναι μία συνταγματική δημοκρατία με πολυκομματικό κοινοβούλιο. Τον Ιούνιο 2012 διεξήχθησαν εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ. Ζωές υπό κράτηση ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ. Ζωές υπό κράτηση ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ Ζωές υπό κράτηση ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 FYROM ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Φυλάκιο (Έβρος) ΑΛΒΑΝΙΑ Βέννα (Ροδόπη) ΤΟΥΡΚΙΑ Λέσβος Μεσόγειος 2 Περιεχόμενα Περίληψη 1 Εισαγωγή 3 Η μετανάστευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου., π À π 2011 Copyright:Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του. Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών

«Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του. Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών Οδηγός για δάσκαλους ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.» Άρθρο 14, Οικουµενική ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ηνωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δέκα-Σημείων Δραστηριότητες

Σχέδιο Δέκα-Σημείων Δραστηριότητες Ανεπίσημη μετάφραση Εφαρμόζοντας το Σχέδιο Δράσης Δέκα-Σημείων στην Νότια Ευρώπη: Δραστηριότητες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) για την Αντιμετώπιση της Μεικτής Μετανάστευσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα