ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βι ομετρικών δεδομένων που εισάγονται στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ 215 Α )... 1 Tροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 3257/ Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β/ ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανο μή των δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωρ γικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο ρισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014»... 2 Τροποποίηση της 2705/Γ5 243/ (ΦΕΚ Β 614/ ) απόφασης με θέμα «Έγκριση, προ κήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών δι ενέργειας της Έρευνας επί του Εισοδήματος και των Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της Χώρας (EU SILC), έγκριση χρησιμοποίησης στα τιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος Τροποποίηση της 6771/Γ5 692/ (ΦΕΚ 1587/ Β / ) απόφασης με θέμα, Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέρ γειας της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας Κύμα 2 (EHIS European Health Interview Survey Wave 2), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, έτους 2014»... 4 Μεταβίβαση στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε πιστημίου Αθηνών την αρμοδιότητα να υπογρά ψουν «Με εντολή Πρύτανη» αποφάσεις και έγγρα φα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /2014 (1) Διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βι ομετρικών δεδομένων που εισάγονται στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ 215 Α ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 (Α 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». 2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρω ση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157 της 15 ης Ιουνίου 2002), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008 «για την τροπο ποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπη κόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 115 της 29 ης Απριλίου 2008), καθώς και των σχετικών εφαρμοστικών αποφάσεων. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α 50), «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσω πικού χαρακτήρα». 5. Τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α 80), «Κώδικας Με τανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές δια τάξεις», όπως ισχύει.

2 34548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις του π.δ. 49/1988 (Α 18) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Την υπ αριθμ / (Β 1321) απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, «Έκδοση αδειών δια μονής υπηκόων τρίτων χωρών με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. Καθορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, καθώς και προσδι ορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, προς εθνική χρήση». 8. Την υπ αριθμ. 4062/ (Β 2110) απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμο διοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο». 9. Την υπ αριθμ. 3/2014 γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρ θρου 8 του ν. 4018/ Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Λήψη των βιομετρικών δεδομένων Καθορίζουμε τη διαδικασία λήψης των βιομετρικών δεδομένων, τα οποία είναι η ψηφιακή φωτογραφία του αιτούντος και δύο δακτυλικά αποτυπώματά του και πε ριλαμβάνονται στις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου υπό τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου που χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/2011, ως εξής: 1. Τα ανωτέρω βιομετρικά δεδομένα παραλαμβάνει υπάλληλος των σημείων υποδοχής, όπως αυτά έχουν ορισθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011. Για το σκοπό αυτό, ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας διαμονής παρέχει ειδική εξουσιοδότηση στον ανωτέρω υπάλληλο, ο οποίος: α. Παραλαμβάνει την ψηφιακή φωτογραφία, την οποία προσκομίζει ο αιτών σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) και σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί (σε δύο αντίτυπα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ θρου 1 του ν. 4018/2011. Η ως άνω ψηφιακή φωτογραφία υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης ή το αργότερο κατά το χρόνο λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, εάν τούτο επισυμβεί μεταγενέστερα της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β της πα ρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή φωτογραφία δεν πληροί τις προβλεπό μενες τεχνικές προδιαγραφές, αυτή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος νέα. Μετά την εισαγωγή της ψηφιακής φωτογραφίας από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσω τερικών, ο οπτικός δίσκος αποθήκευσης επιστρέφεται στον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας. β. Λαμβάνει τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτού ντος και εκτελεί τον αρχικό ποιοτικό έλεγχο. Ο αρχικός ποιοτικός έλεγχος αφορά στη συμβατότητα αυτών με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τον Κανονισμό 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011. Η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων πραγματοποιείται, εφό σον έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση με τα πλήρη δικαι ολογητικά που προβλέπει η οικεία νομοθεσία. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό κατά το χρόνο κατάθεσης, τα δακτυ λικά αποτυπώματα λαμβάνονται σε προκαθορισμένη μεταγενέστερη ημερομηνία, ύστερα από πρόσκληση του αιτούντος από την αρμόδια υπηρεσία. 2. Εφόσον τα βιομετρικά δεδομένα είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, διαβιβάζονται, σε πραγμα τικό χρόνο, κρυπτογραφημένα και μέσω των ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Μηχανοργά νωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η οικεία υπηρεσία υποδοχής (Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργεί ου Εσωτερικών ή Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανά στευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) δεν τηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. 3. Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που έχουν ει σαχθεί στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτε ρικών παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την τεχνική αρτιότητα και ποιότητα της υπό έκδοση άδειας διαμονής, αυτά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος. Ακολούθως, η διαδικασία λήψης επαναλαμβάνεται, ως ανωτέρω, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του αιτούντος. 4. Με στόχο τη διασφάλιση των διαδικασιών και της ποιότητας των δεδομένων, ειδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους για την λήψη των βιομετρι κών δεδομένων υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερι κών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται στη λήψη των δεδομένων από τους αιτούντες πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και την ηλεκτρονική διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Μηχα νοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, το Υπουργείο Εσωτερικών μεριμνά για την κατάλληλη εκ παίδευση των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων. Άρθρο 2 Τήρηση των βιομετρικών δεδομένων 1. Τα βιομετρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλει στικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011, για όσο χρόνο ισχύει ο σχετικός τίτλος διαμονής ή μέχρι του χρόνου της καταστροφής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. Η πρόσβαση στα βιομετρικά δεδομένα επιτρέπεται σύμ φωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2472/1997, όπως ισχύει. 2. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστά την υπεύθυνη αρχή για τη τήρηση, επεξεργα σία και αποστολή των βιομετρικών δεδομένων στον εκτυπωτικό φορέα, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και την ασφαλή μεταφορά / διαβίβασή τους. 3. Για τους ανωτέρω σκοπούς, παρέχεται σε εξουσι οδοτημένους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανοργά νωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών πρόσβαση στις διαδικασίες του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μηχανογραφικού συστήματος, στο οποίο τηρούνται τα βιομετρικά δεδομένα. 4. Ο εκτυπωτικός φορέας, ο οποίος έχει αναλάβει την εκτύπωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών υπό τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, τηρεί αντίγραφο των δεδομένων που αφορούν τους εκτυπωθέντες τίτ λους διαμονής, υπό τους όρους της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 και της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Καταστροφή των βιομετρικών δεδομένων 1. Μετά τη λήξη ισχύος του τίτλου διαμονής ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης, τα βιομετρικά δεδο μένα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου, καταστρέφονται, μέσω ασφα λών διαδικασιών ψηφιακής καταστροφής. Η ίδια προ θεσμία ισχύει και στην περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί σε πολίτη τρίτης χώρας. Συγκεκριμένα, η καταστροφή των αρχείων γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοι χείων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα βιομετρικά δεδομένα που τηρούνται στην οικεία βάση δεδομένων και με μέριμνα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις που ο χορηγηθείς τίτλος διαμονής ανακαλείται. 2. Για τα καταστρεφόμενα αρχεία συντάσσεται, ανά εξάμηνο, αναλυτική έκθεση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επε ξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην έκθεση αυτή αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και το όνομα πατρός του υπηκόου τρίτης χώρας στον οποίο αντιστοιχούν τα καταστραφέντα δεδομένα, η ημερομη νία λήψης τους και η ημερομηνία καταστροφής τους. 3. Εάν ο εκτυπωτικός φορέας είναι δημόσια αρχή, τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους εφαρ μόζονται αναλογικά και για αυτήν. Σε διαφορετική περί πτωση, η καταστροφή των δεδομένων γίνεται υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι συντάσσουν και τη σχετική έκθεση. Άρθρο 4 Επεξεργασία Δεδομένων, Προστασία, Δεδομένων και Ευθύνη 1. Όσον αφορά στην ασφάλεια των δεδομένων που επεξεργάζονται οι αρμόδιες αρχές για την παραλαβή των αιτήσεων, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις δι ατάξεις του ν. 4018/2011, η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουρ γείου Εσωτερικών, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε: α) να προβλέπει την υλική προστασία των δεδομένων, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, β) να απαγορεύει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στους χώρους εγκατάστασης του κεντρικού συστήματος (έλεγχοι στην είσοδο της εγκατάστασης), γ) να αποτρέπει την άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγρα φή, τροποποίηση, ή απομάκρυνση από τους χώρους του, των μέσων εγγραφής δεδομένων (έλεγχος μέσων εγγραφής δεδομένων), δ) να αποτρέπει την άνευ αδείας καταγραφή και επε ξεργασία δεδομένων και την άνευ αδείας ανάγνωση, τροποποίηση ή απαλοιφή αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος αποθηκευμένων δε δομένων) ή δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα (έλεγχος καταγραφής δεδομένων). ε) να διασφαλίζει ότι τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα έχουν πρό σβαση μόνο σε δεδομένα που καλύπτονται από τις άδειες πρόσβασής τους, με ατομικούς και μοναδικούς αναγνω ριστικούς αριθμούς και μόνο με εμπιστευτικούς κωδικούς πρόσβασης (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα), στ) να διασφαλίζει τη δυνατότητα ελέγχου και εξα κρίβωσης των φορέων στους οποίους μπορούν να δι αβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω εξοπλισμού διαβίβασης δεδομένων και να καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση της μορφής δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης), ζ) να μπορεί να ελέγχει και να εξακριβώνει ποια δε δομένα έχουν υποστεί επεξεργασία στο κεντρικό σύ στημα, πότε, και από ποιον (έλεγχος της καταχώρισης δεδομένων) και η) να εμποδίζει την άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή απαλοιφή δεδομένων προσωπικού χαρα κτήρα κατά τη διαβίβασή τους προς ή από το κεντρικό σύστημα, ή κατά τη μεταφορά τους, κυρίως με κατάλ ληλες τεχνικές κρυπτογράφησης (έλεγχος μεταφοράς), 2. Στα δεδομένα που αφορούν πρόσωπο, το οποίο απέ κτησε την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας διαμονής, εφαρμόζονται, ως προς την πρόωρη απαλοιφή των δεδομένων τους από την βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και από τη βάση δεδομένων που τηρεί ο εκτυπωτικός φορέ ας, τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος, αμελλητί, κατόπιν κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 3. Η Διεύθυνση Μηχανογράφησης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων τηρεί αρχείο όλων των εργασι ών επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του κεντρικού συστήματος. Στο αρχείο αυτό τηρούνται η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, τα δεδομένα τα οποία υπέστη σαν επεξεργασία και τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων που τα επεξεργάστηκαν. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η εν λόγω Διεύ θυνση τηρεί μητρώο για το προσωπικό που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο να καταγράφει ή να ανακτά δεδομένα. 4. Εάν ο εκτυπωτικός φορέας είναι δημόσια αρχή, τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται αναλογικά και για αυτήν. Σε διαφορετι κή περίπτωση, η καταστροφή των δεδομένων γίνεται υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2014 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

4 34550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Γ2 820 (2) Tροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 3257/Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β / ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στα τιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίη σης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνι κής οικονομίας», το άρθρο 323 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ) «Βελτίωση επιχειρηματικού πε ριβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσί τες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 7 της από πράξης Νομοθετικού πε ριεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 228 Α ), β. του Π.Δ 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανι σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8(ΦΕΚ 35/ Α / ) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντι μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 49 παρ.1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α ), ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι ατάκτες» (Α 194), στ. της Γ.Π 400/ απόφασης, με θέμα «Έγκρι ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελ ληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β / ). ζ. το Β.Δ. 111/ «Περί διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α / ). 2. Την απόφαση με αριθ. Πρωτ 3257/Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β/ ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και κα θορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014». 3. Το γεγονός ότι στην απόφαση με αριθ. πρωτ 3257/ Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β / ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014», είχε υποεκτιμηθεί το κόστος των εργοδο τικών εισφορών. 4. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0289, με αριθ. πρωτ. 2480/Α2 1371/ (αριθμό καταχώρισης 267) ύψους τριακοσίων είκοσι επτά χιλιά δων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ), την απόφαση αποδέσμευσης στον ΚΑΕ 0289, με αριθ. πρωτ. 9295/Α2 4764/ (αριθμό καταχώρισης 647) ύψους τριακοσίων είκοσι επτά χιλιά δων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ) και την ανάληψη υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0289, με αριθ.πρωτ. 9293/Α2 4766/ (αριθμό καταχώρισης 646) ύψους τριακοσίων ενενήντα μίας χι λιάδων πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, στον ΚΑΕ 0289 προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ για το οικονομικό έτος 2014, αποφασίζουμε: 1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του σκεπτικού της απόφασης, με αριθ. πρωτ. 3257/Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β / ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014», ως εξής: «2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη ύψους, τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πε νήντα λεπτών ( ,50), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ για το οικο νομικό έτος 2014», ως ακολούθως: α. Στον ΚΑΕ 0419 ποσό ύψους χιλίων είκοσι έξι ευρώ (1.026,00), και ανάληψη υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 1473/ Α2 865/ (αριθμό καταχώρισης 191). β. Στον ΚΑΕ 0429 ποσό ύψους τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ (36.612,00 ) και ανάληψη υπο χρέωσης με αριθ. πρωτ. 1470/Α2 863/ , (αριθμό καταχώρισης 188). γ. Στον ΚΑΕ 0289 ποσό ύψους τριακοσίων ενενή ντα μίας χιλιάδων πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50) και ανάληψη υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 9293/Α2 4766/ , (αριθμό καταχώρισης 646). 2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 11δ του διατακτικού της απόφασης, με αριθ. πρωτ. 3257/Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β/ ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014», ως εξής: «δ. Για τις εργοδοτικές εισφορές των Στατιστικών Ανταποκριτών, συμπεριλαμβάνεται το ποσό ύψους, εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (73.114,70) στον ΚΑΕ 0289». 3.. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. πρωτ. 3257/Γ2 170/ , (ΦΕΚ 754/τ.Β / ) απόφαση ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 14 Οκτωβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ.12188/Γ (3) Τροποποίηση της 2705/Γ5 243/ (ΦΕΚ Β' 614/ ) απόφασης με θέμα "Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Έρευνας επί του Εισοδήματος και των Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της Χώρας (EU SILC), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στα τιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στα τιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ) «Επεί γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», το άρθρο 323 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσί τες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 7 της από πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Δη μοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α ). β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανι σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ 35/Α / ) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ πιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α ), ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι ατάκτες» (Α 194), στ. της ΓΠ 400/ απόφασης με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β / ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αλλά μειώνεται το κόστος της Έρευνας από διακόσιες τρεις χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) σε διακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά ( ,30 ) μείωση κατά χίλια διακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (1.226,20 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 κατά δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ (18.257,00 ) και τον ΚΑΕ 0429 κατά εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά ( ,30 ),αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την παράγραφο 5 του διατακτικού μέρους της 2705/Γ5 243/ απόφασης ως εξής: α) Στην υποπαράγραφο 5.α) η ανάλυση του κόστους αμοιβής ανά ΚΑΕ της κατάρτισης των καταλόγων πλαι σίων, αντικαθίσταται ως εξής: 70 κατάλογοι πλαίσια Χ 22,61 /κατάλογο πλαίσιο = 1.582,70 (ΚΑΕ 0419) 460 κατάλογοι πλαίσια Χ 22,61 /κατάλογο πλαίσιο = ,60 (ΚΑΕ 0429) β) Στην υποπαράγραφο 5.β) η ανάλυση του κόστους αμοιβής ανά ΚΑΕ των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων αντικαθίσταται ως εξής: 970 ερωτηματολόγια Χ 17,19 /ερωτηματολόγιο = ,30 (ΚΑΕ 0419) ερωτηματολόγια Χ 17,19 /ερωτηματολόγιο = ,70 (ΚΑΕ 0429) και γ) Στην υποπαράγραφο 5.γ) η ανάλυση του κόστους αμοιβής των ερωτηματολογίων για τη συμπλήρωση των οποίων θα χρησιμοποιηθούν ιδιώτες διερμηνείς αντικα θίσταται ως εξής: 90 ερωτηματολόγια Χ 8,60 /ερωτηματολόγιο = 774,00 (ΚΑΕ 0429) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΚΑΕ: ΚΑΕ 0419 : ,00 ΚΑΕ 0429: ,30 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 2705/Γ5 243/ από φαση ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθμ /Γ (4) Τροποποίηση της 6771/Γ5 692/ (ΦΕΚ 1587/ Β / ) απόφασης με θέμα, 'Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργει ας της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας Κύμα 2 (EHIS European Health Interview Survey Wave 2), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορι σμός αμοιβής τους, έτους 2014".Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή ριξης της Ελληνικής Οικονομίας», το άρθρο 323 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ) «Βελτίωση επιχει ρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σή ματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 7 της από πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 228 Α ). β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανι σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ 35/Α / ) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ πιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την

6 34552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσθήκη του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/A / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α ), ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι ατάκτες» (Α 194), στ. της ΓΠ 400/ απόφασης με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β / ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αλλά μειώ νεται το κόστος της Έρευνας από διακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά ( ,70 ) σε διακόσιες τρεις χιλιάδες διακό σια εβδομήντα ευρώ και τριάντα λεπτά ( ,30 ) μείωση κατά χίλια πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (1.592,40 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 κατά δεκαεννέα χιλιάδες σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (19.042,70 ) και τον ΚΑΕ 0429 κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτά ( ,60 ), αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την παράγραφο 5 του διατακτικού μέρους της 6771/Γ5 692/ απόφασης ως εξής: α) Η υποπαράγραφος 5.α) που αφορά στην κατάρτιση των καταλόγων πλαισίων της έρευνας αντικαθίσταται ως εξής: «α) Για την κατάρτιση των καταλόγων πλαισίων θα χρησιμοποιηθούν μέχρι διακόσιοι είκοσι (220) ιδιώτες συνεργάτες με αμοιβή είκοσι δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (22,61 ) ανά κατάλογο πλαίσιο: 70 κατάλογοι πλαίσια Χ 22,61 /κατάλογο πλαίσιο = 1.582,70 (ΚΑΕ 0419) 1160 κατάλογοι πλαίσια Χ 22,61 / κατάλογο πλαίσιο = ,60 (ΚΑΕ 0429)» β) Στην υποπαράγραφο 5.γ, που αφορά στη απασχό ληση ιδιωτών διερμηνέων για τη συλλογή των στοι χείων της έρευνας, ο αριθμός των ερωτηματολογίων μειώνεται από εκατόν ογδόντα (180) σε εκατό (100) και το κόστος μειώνεται αντίστοιχα: 100 ερωτηματολόγια Χ 8,60 /ερωτηματολόγιο = 860,00 (ΚΑΕ 0429) 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 6771/Γ5 692/ από φαση ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθ. πράξης 20/ (5) Μεταβίβαση στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μο νάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών την αρμοδιότητα να υπογράψουν «Με εντολή Πρύτανη» αποφάσεις και έγγραφα. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) το άρθρο 8 παρ. 18 (ι) Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α /2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». β) το άρθρο 16 Ν. 641/77 (ΦΕΚ 200 Α /1977) «Περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πα νεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων» γ) το Π.Δ. 338/1998 (ΦΕΚ 227 Α /1998) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών». δ) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Α) να μεταβιβάσουμε στους Προϊσταμένους των Ορ γανικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα νεπιστημίου Αθηνών, την αρμοδιότητα να υπογράψουν «Με εντολή Πρύτανη» αποφάσεις και έγγραφα, ως έξης: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στο Γενικό Διευθυντή Εκπαίδευσης: 1. Τα πιστοποιητικά σπουδών, αντιγράφων πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικοί διπλωμάτων, συστατι κών επιστολών, βεβαιώσεων, τα οποία εκδίδονται από τα Τμήματα και προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό. 2. Τις περγαμηνές των διδακτορικών διπλωμάτων. 3. Στοιχεία Μεταπτυχιακών Φοιτητών (έναρξης και λήξης ακαδ. έτους). 4. Στοιχεία Υπ. Διδακτόρων (έναρξης και λήξης ακαδ. έτους). 5. Ετήσια Απογραφική Έρευνα του Υπ. Παιδείας με στοιχεία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Υπ. Διδακτόρων και προσωπικού. 6. Εθνικότητες Μεταπτυχιακοί φοιτητών και Υπ. Δι δακτόρων. 7. Αιτήματα διακοπής/αναστολής φοίτησης. 8. Οργανόγραμμα Τμημάτων. 9. Ανάλυση (ανά φύλο, κ.λπ.) διδακτικού και διοικητι κού προσωπικού Τμημάτων (Πρόεδροι, Δ/ντές Τομέων/ Εργαστηρίων/Κλινικών/Μουσείο)ν, κ.λπ.) Στο Διευθυντή Εκπαίδευσης και Έρευνας: 1. Εισηγήσεις της Διεύθυνσης προς τον Πρύτανη και το Γενικό Διευθυντή Εκπαίδευσης για δέματα που αφορούν σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά δέματα για περαιτέρω ενέργειες προς τη Σύγκλητο και τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος. 2. Έγγραφα με τα οποία δίνονται, διευκρινήσεις επί της νομοθεσίας προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτο ρικών σπουδών, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, προς τις Γραμματείες σε δέματα που άπτονται τον αρμοδιοτήτων των Γραμματειών τον Σχολών και Τμη μάτων. 3. Κοινοποιήσεις εγγράφων του Υ.ΠΑΙ.Θ., άλλων ιδρυ μάτων και υπηρεσιών ημεδαπής και αλλοδαπής σχετι κών: α) με προκηρύξεις για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές καθώς και μεταδιδακτορική έρευνα και β) με χορήγηση υποτροφιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών), προς τις Γραμ ματείες των Σχολών και Τμημάτων και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 4. Κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων του Υ.Π ΑΙ.Θ. που αφορούν στη νομοθεσία και στη λειτουργία των προπτυχιακών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί σπου δών καθώς και σε μεταδιδακτορική έρευνα, προς τις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων. 5. Έγγραφα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, με τα οποία ζητούνται στοιχεία σπουδών για προπτυ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά θέματα, προς τις Γραμματείες τον Σχολών και Τμημάτων. 6. Έγγραφα απαντητικά της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, στους Κοσμήτορες, στου Προέδρους των Τμημάτων, στις Γραμματείες προς άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στους φοιτητές και σε πολίτες, σχετικά με προπτυχι ακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές καθώς και μεταδιδακτορική έρευνα, σε τεθέντα θέματα. Στο Διευθυντή Διοικητικού: 1. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την υπηρεσια κή κατάσταση του προσωπικού του Πανεπιστημίου με εξαίρεση αυτών που προορίζονται για το εξωτερικό, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφούν του προσωπικού αυτού. 2. Ανακοινώσεις αποφάσεων και πράξεων που αφο ρούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, τις άδειες του προ σωπικού του Πανεπιστημίου και λοιπών περιπτώσεων πλην πειθαρχικών. 3. Θεωρήσεις βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους και έγγραφα προς Υγειονομικές Επιτροπές για χορήγηση αναρρωτικών αδειών και έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας. 4. Υπηρεσιακές μεταβολές Διοικητικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μελών Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού προσωπικού. 5. Πράξεις μισθολογικής εξέλιξης όλου του προσωπι κού του Ιδρύματος. 6. Θέματα Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου. 7. Χορήγηση αδειών απουσίας (κανονικών, εκπαιδευτι κοί, αναρρωτικών) διοικητικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μελών Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού. 8 Χορήγηση αδειών μητρότητας και αδειών διευκο λύνσεων υπάλληλων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Στο Διευθυντή Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων: 1. Ανακοινώσεις αποφάσεων και εγκυκλίων που αφο ρούν σε συγγράμματα καθώς και την αλληλογραφία που αφορά στην ενίσχυση των Βιβλιοθηκών με διδα κτικά συγγράμματα (από το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ). 2. Απαντήσεις και διακίνηση αλληλογραφίας σε έγ γραφα που αφορούν σε διδακτικά συγγράμματα, ση μειώσεις, πανεπιστημιακές παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, προσθέτους φακέλους. 3. Απαντήσεις και διακίνηση αλληλογραφίας σε έγ γραφα, αιτήσεις, επιστολές που αφορούν σε εκτυπώσεις. Στο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών: 1. Δηλώσεις, που προβλέπονται από τη φορολογική νομοδεσία, για την απόδοση στο Δημόσιο Φόρων, χαρ τοσήμων κ.λ.π. 2. Αποδόσεις των κρατήσεων στο Δημόσιο, Ασφαλι στικά Ταμεία και τρίτους. 3. Εκτελωνισμό των εισαγόμενων εφοδίων. 4. Ανακαταλογισμό των δαπανών στους οικείους κω δικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 5. Επιστροφή στους δικαιούχους των εγγυητικών επιστολών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου. 6. Βεβαιώσεις και εισπράξεις εσόδων της περιουσίας του Ιδρύματος. 7. Την εκκαθάριση, αναγνώριση και πληρωμή των δα πανούν του Ιδρύματος. 8. Υποβολή στην Υπηρεσία Παρέδρου Ελεγκτικού Συ νεδρίου του Κράτους παραστατικών και λοιπών δικαι ολογητικών απόδοσης λογαριασμών των ΧΕΠ ή παρά τασης της προθεσμίας απόδοσης. 9. Έγγραφα σε προμηθευτές, και λοιπούς ιδιώτες για ζητήματα προμηθειών, και λοιπά δέματα που ανάγονται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών. 10. Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων δικαιολο γήσεως των δαπανών, εκτός από τις περιπτώσεις επι στροφής χρηματικών ενταλμάτων με σχετικές πράξεις του Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 11. Το δικαίωμα υπογραφής επιταγών ποσού άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ) από κοινού με τον Προ ϊστάμενο του Ταμείου. Επιταγές μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ 3.000, θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Ταμείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Στο Διευθυντή Κληροδοτημάτων: 1. Δηλώσεις που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία, για την απόδοση στο Δημόσιο, φόρων, χαρ τοσήμων κλπ. σε βάρος των Δωρεών Κληρονομιών Κλη ροδοτημάτων. 2. Απόδοση των κρατήσεων στο Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους. 3. Επιστροφή στους δικαιούχους των εγγυητικών επιστολών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ε.Κ.Π.Α.. 4. Βεβαιώσεις και εισπράξεις εσόδων των Δ.Κ.Κ. 5. Την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών των Δ.Κ.Κ. 6. Έγγραφα σε προμηθευτές, μισθωτές, υποτρόφους, Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) και λοιπούς ιδιώτες για ζητήματα προμηθειών, μισθώσε ων, υποτροφιών και λοιπών δεμάτων που ανάγονται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κλη ροδοτημάτων. 7. Καταστάσεις πληρωμής υποτροφιών. 8. Έγγραφα για την υποβολή συμπληρωματικών δικαι ολογητικών δαπανών Κληροδοτημάτων. 9. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης για εκπροσώπηση του πανεπιστημίου σε Γενικές Συνελεύσεις ιδιοκτήτου ακινήτων, των Κληρο δοτημάτων. Στο Διευθυντή Περιουσίας: 1. Επιστροφή στους δικαιούχους των εγγυητικών επι στολών κατόπιν κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γρα φείου Νομικού Συμβούλου του Ε.Κ.Π.Α.. 2. Αλληλογραφία με μισθωτές, εκμισθωτές και λοι πούς ιδιώτες για ζητήματα μισθώσεων, εκμισθώσεων και λοιπά δέματα που ανοίγονται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της ιδίας περιουσίας του Ιδρύματος. 3. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης για εκπροσώπηση του πανεπιστημίου σε Γενικές Συνελεύσεις ιδιοκτητών ακινήτων, της Ιδίας Περιουσίας. 4. Έγγραφα για τον ορισμό υπολόγου του μη ανα λώσιμου υλικού και τον ορισμό επιτροπής για την κα ταστροφή και διαγραφή από το κτηματολόγιο του μη αναλώσιμου υλικού, των Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμη μάτων, Κλινικών και Εργαστηρίων του Ε.Κ.Π.Α.

8 34554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών: 1. Συμβάσεις που αφορούν έργα, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και μελέτες μέχρι του ποσού των ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 2. Έγγραφα με τα οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με όρους διακηρύξεων. 3. Έγγραφα απευθυνόμενα σε προμηθευτές, εργολή πτες, παρόχους υπηρεσιών και μελετητές, για δέματα που ανάγονται αποκλειστικά στις (αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 4. Έγγραφα/βεβαιώσεις/δηλώσεις προς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς για δέματα που ανάγονται αποκλει στικά στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 5. Έγγραφα αποστολής σχεδίων συμβάσεων και σχετι κή αλληλογραφία που αφορά στον Προσυμβατικό Έλεγ χο από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή από άλλες αρμόδιες Αρχές/Υπηρεσίες κλπ. 6. Προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε πρόχειρους διαγωνισμούς. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Στο Γραμματέα της Επιτροπής Ερευνών: 1. τα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Γραμμα τείας και με την υλοποίηση των αποφάσεων της Επι τροπής Ερευνών, έγγραφα και 2. κάδε έγγραφο σχετικό με την κίνηση των λογα ριασμών που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (αλληλογραφία, εντολές, επιταγές, εγγυητικές επιστολές, e banking, κτλ.), για την υλοποίηση εγκεκρι μένων αποφάσεων. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 11 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001 Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα γράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3761/16-06-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/7/3237 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1494 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Γ4 1153/29.12.2011 (ΦΕΚ 110/Β /2.2.2012) απόφασης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/10241 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΔΝ-ΨΗΦ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ - 1 -

ΑΔΑ: ΒΙΦΔΝ-ΨΗΦ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: 69ΞΩ465ΦΘΘ-0Η7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα