ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βι ομετρικών δεδομένων που εισάγονται στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ 215 Α )... 1 Tροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 3257/ Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β/ ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανο μή των δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωρ γικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο ρισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014»... 2 Τροποποίηση της 2705/Γ5 243/ (ΦΕΚ Β 614/ ) απόφασης με θέμα «Έγκριση, προ κήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών δι ενέργειας της Έρευνας επί του Εισοδήματος και των Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της Χώρας (EU SILC), έγκριση χρησιμοποίησης στα τιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος Τροποποίηση της 6771/Γ5 692/ (ΦΕΚ 1587/ Β / ) απόφασης με θέμα, Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέρ γειας της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας Κύμα 2 (EHIS European Health Interview Survey Wave 2), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, έτους 2014»... 4 Μεταβίβαση στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε πιστημίου Αθηνών την αρμοδιότητα να υπογρά ψουν «Με εντολή Πρύτανη» αποφάσεις και έγγρα φα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /2014 (1) Διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βι ομετρικών δεδομένων που εισάγονται στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ 215 Α ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 (Α 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών». 2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρω ση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157 της 15 ης Ιουνίου 2002), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008 «για την τροπο ποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπη κόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 115 της 29 ης Απριλίου 2008), καθώς και των σχετικών εφαρμοστικών αποφάσεων. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α 50), «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσω πικού χαρακτήρα». 5. Τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α 80), «Κώδικας Με τανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές δια τάξεις», όπως ισχύει.

2 34548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις διατάξεις του π.δ. 49/1988 (Α 18) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Την υπ αριθμ / (Β 1321) απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, «Έκδοση αδειών δια μονής υπηκόων τρίτων χωρών με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. Καθορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, καθώς και προσδι ορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, προς εθνική χρήση». 8. Την υπ αριθμ. 4062/ (Β 2110) απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμο διοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο». 9. Την υπ αριθμ. 3/2014 γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρ θρου 8 του ν. 4018/ Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Λήψη των βιομετρικών δεδομένων Καθορίζουμε τη διαδικασία λήψης των βιομετρικών δεδομένων, τα οποία είναι η ψηφιακή φωτογραφία του αιτούντος και δύο δακτυλικά αποτυπώματά του και πε ριλαμβάνονται στις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου υπό τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου που χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/2011, ως εξής: 1. Τα ανωτέρω βιομετρικά δεδομένα παραλαμβάνει υπάλληλος των σημείων υποδοχής, όπως αυτά έχουν ορισθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011. Για το σκοπό αυτό, ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας διαμονής παρέχει ειδική εξουσιοδότηση στον ανωτέρω υπάλληλο, ο οποίος: α. Παραλαμβάνει την ψηφιακή φωτογραφία, την οποία προσκομίζει ο αιτών σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) και σε αναλογικό φωτογραφικό χαρτί (σε δύο αντίτυπα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ θρου 1 του ν. 4018/2011. Η ως άνω ψηφιακή φωτογραφία υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης ή το αργότερο κατά το χρόνο λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, εάν τούτο επισυμβεί μεταγενέστερα της υποβολής της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β της πα ρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή φωτογραφία δεν πληροί τις προβλεπό μενες τεχνικές προδιαγραφές, αυτή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος νέα. Μετά την εισαγωγή της ψηφιακής φωτογραφίας από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσω τερικών, ο οπτικός δίσκος αποθήκευσης επιστρέφεται στον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας. β. Λαμβάνει τα δακτυλικά αποτυπώματα του αιτού ντος και εκτελεί τον αρχικό ποιοτικό έλεγχο. Ο αρχικός ποιοτικός έλεγχος αφορά στη συμβατότητα αυτών με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τον Κανονισμό 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011. Η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων πραγματοποιείται, εφό σον έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση με τα πλήρη δικαι ολογητικά που προβλέπει η οικεία νομοθεσία. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό κατά το χρόνο κατάθεσης, τα δακτυ λικά αποτυπώματα λαμβάνονται σε προκαθορισμένη μεταγενέστερη ημερομηνία, ύστερα από πρόσκληση του αιτούντος από την αρμόδια υπηρεσία. 2. Εφόσον τα βιομετρικά δεδομένα είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, διαβιβάζονται, σε πραγμα τικό χρόνο, κρυπτογραφημένα και μέσω των ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Μηχανοργά νωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η οικεία υπηρεσία υποδοχής (Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργεί ου Εσωτερικών ή Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανά στευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) δεν τηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. 3. Εάν διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που έχουν ει σαχθεί στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτε ρικών παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την τεχνική αρτιότητα και ποιότητα της υπό έκδοση άδειας διαμονής, αυτά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος. Ακολούθως, η διαδικασία λήψης επαναλαμβάνεται, ως ανωτέρω, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του αιτούντος. 4. Με στόχο τη διασφάλιση των διαδικασιών και της ποιότητας των δεδομένων, ειδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους για την λήψη των βιομετρι κών δεδομένων υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερι κών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. Η πρόσβαση αυτή περιορίζεται στη λήψη των δεδομένων από τους αιτούντες πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και την ηλεκτρονική διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Μηχα νοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, το Υπουργείο Εσωτερικών μεριμνά για την κατάλληλη εκ παίδευση των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων. Άρθρο 2 Τήρηση των βιομετρικών δεδομένων 1. Τα βιομετρικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλει στικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011, για όσο χρόνο ισχύει ο σχετικός τίτλος διαμονής ή μέχρι του χρόνου της καταστροφής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. Η πρόσβαση στα βιομετρικά δεδομένα επιτρέπεται σύμ φωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2472/1997, όπως ισχύει. 2. Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστά την υπεύθυνη αρχή για τη τήρηση, επεξεργα σία και αποστολή των βιομετρικών δεδομένων στον εκτυπωτικό φορέα, καθώς και για κάθε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων και την ασφαλή μεταφορά / διαβίβασή τους. 3. Για τους ανωτέρω σκοπούς, παρέχεται σε εξουσι οδοτημένους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανοργά νωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών πρόσβαση στις διαδικασίες του

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μηχανογραφικού συστήματος, στο οποίο τηρούνται τα βιομετρικά δεδομένα. 4. Ο εκτυπωτικός φορέας, ο οποίος έχει αναλάβει την εκτύπωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών υπό τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, τηρεί αντίγραφο των δεδομένων που αφορούν τους εκτυπωθέντες τίτ λους διαμονής, υπό τους όρους της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 και της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Καταστροφή των βιομετρικών δεδομένων 1. Μετά τη λήξη ισχύος του τίτλου διαμονής ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης, τα βιομετρικά δεδο μένα, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου, καταστρέφονται, μέσω ασφα λών διαδικασιών ψηφιακής καταστροφής. Η ίδια προ θεσμία ισχύει και στην περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί σε πολίτη τρίτης χώρας. Συγκεκριμένα, η καταστροφή των αρχείων γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοι χείων του Υπουργείου Εσωτερικών για τα βιομετρικά δεδομένα που τηρούνται στην οικεία βάση δεδομένων και με μέριμνα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις που ο χορηγηθείς τίτλος διαμονής ανακαλείται. 2. Για τα καταστρεφόμενα αρχεία συντάσσεται, ανά εξάμηνο, αναλυτική έκθεση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επε ξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην έκθεση αυτή αναγράφονται το όνομα, το επώνυμο και το όνομα πατρός του υπηκόου τρίτης χώρας στον οποίο αντιστοιχούν τα καταστραφέντα δεδομένα, η ημερομη νία λήψης τους και η ημερομηνία καταστροφής τους. 3. Εάν ο εκτυπωτικός φορέας είναι δημόσια αρχή, τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους εφαρ μόζονται αναλογικά και για αυτήν. Σε διαφορετική περί πτωση, η καταστροφή των δεδομένων γίνεται υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι συντάσσουν και τη σχετική έκθεση. Άρθρο 4 Επεξεργασία Δεδομένων, Προστασία, Δεδομένων και Ευθύνη 1. Όσον αφορά στην ασφάλεια των δεδομένων που επεξεργάζονται οι αρμόδιες αρχές για την παραλαβή των αιτήσεων, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις δι ατάξεις του ν. 4018/2011, η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουρ γείου Εσωτερικών, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε: α) να προβλέπει την υλική προστασία των δεδομένων, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας, β) να απαγορεύει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στους χώρους εγκατάστασης του κεντρικού συστήματος (έλεγχοι στην είσοδο της εγκατάστασης), γ) να αποτρέπει την άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγρα φή, τροποποίηση, ή απομάκρυνση από τους χώρους του, των μέσων εγγραφής δεδομένων (έλεγχος μέσων εγγραφής δεδομένων), δ) να αποτρέπει την άνευ αδείας καταγραφή και επε ξεργασία δεδομένων και την άνευ αδείας ανάγνωση, τροποποίηση ή απαλοιφή αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (έλεγχος αποθηκευμένων δε δομένων) ή δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα (έλεγχος καταγραφής δεδομένων). ε) να διασφαλίζει ότι τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα έχουν πρό σβαση μόνο σε δεδομένα που καλύπτονται από τις άδειες πρόσβασής τους, με ατομικούς και μοναδικούς αναγνω ριστικούς αριθμούς και μόνο με εμπιστευτικούς κωδικούς πρόσβασης (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα), στ) να διασφαλίζει τη δυνατότητα ελέγχου και εξα κρίβωσης των φορέων στους οποίους μπορούν να δι αβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω εξοπλισμού διαβίβασης δεδομένων και να καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση της μορφής δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης), ζ) να μπορεί να ελέγχει και να εξακριβώνει ποια δε δομένα έχουν υποστεί επεξεργασία στο κεντρικό σύ στημα, πότε, και από ποιον (έλεγχος της καταχώρισης δεδομένων) και η) να εμποδίζει την άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή απαλοιφή δεδομένων προσωπικού χαρα κτήρα κατά τη διαβίβασή τους προς ή από το κεντρικό σύστημα, ή κατά τη μεταφορά τους, κυρίως με κατάλ ληλες τεχνικές κρυπτογράφησης (έλεγχος μεταφοράς), 2. Στα δεδομένα που αφορούν πρόσωπο, το οποίο απέ κτησε την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας διαμονής, εφαρμόζονται, ως προς την πρόωρη απαλοιφή των δεδομένων τους από την βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και από τη βάση δεδομένων που τηρεί ο εκτυπωτικός φορέ ας, τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος, αμελλητί, κατόπιν κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. 3. Η Διεύθυνση Μηχανογράφησης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων τηρεί αρχείο όλων των εργασι ών επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του κεντρικού συστήματος. Στο αρχείο αυτό τηρούνται η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης, τα δεδομένα τα οποία υπέστη σαν επεξεργασία και τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων που τα επεξεργάστηκαν. Για τους σκοπούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η εν λόγω Διεύ θυνση τηρεί μητρώο για το προσωπικό που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο να καταγράφει ή να ανακτά δεδομένα. 4. Εάν ο εκτυπωτικός φορέας είναι δημόσια αρχή, τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται αναλογικά και για αυτήν. Σε διαφορετι κή περίπτωση, η καταστροφή των δεδομένων γίνεται υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 15 Οκτωβρίου 2014 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

4 34550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Γ2 820 (2) Tροποποίηση της Απόφασης με αριθ. Πρωτ. 3257/Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β / ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στα τιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίη σης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) ως Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10 του Νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνι κής οικονομίας», το άρθρο 323 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ) «Βελτίωση επιχειρηματικού πε ριβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσί τες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 7 της από πράξης Νομοθετικού πε ριεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 228 Α ), β. του Π.Δ 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανι σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθη κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8(ΦΕΚ 35/ Α / ) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντι μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 49 παρ.1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α ), ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι ατάκτες» (Α 194), στ. της Γ.Π 400/ απόφασης, με θέμα «Έγκρι ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελ ληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β / ). ζ. το Β.Δ. 111/ «Περί διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α / ). 2. Την απόφαση με αριθ. Πρωτ 3257/Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β/ ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και κα θορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014». 3. Το γεγονός ότι στην απόφαση με αριθ. πρωτ 3257/ Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β / ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014», είχε υποεκτιμηθεί το κόστος των εργοδο τικών εισφορών. 4. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0289, με αριθ. πρωτ. 2480/Α2 1371/ (αριθμό καταχώρισης 267) ύψους τριακοσίων είκοσι επτά χιλιά δων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ), την απόφαση αποδέσμευσης στον ΚΑΕ 0289, με αριθ. πρωτ. 9295/Α2 4764/ (αριθμό καταχώρισης 647) ύψους τριακοσίων είκοσι επτά χιλιά δων τετρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών ( ,80 ) και την ανάληψη υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0289, με αριθ.πρωτ. 9293/Α2 4766/ (αριθμό καταχώρισης 646) ύψους τριακοσίων ενενήντα μίας χι λιάδων πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, στον ΚΑΕ 0289 προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50 ), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ για το οικονομικό έτος 2014, αποφασίζουμε: 1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του σκεπτικού της απόφασης, με αριθ. πρωτ. 3257/Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β / ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014», ως εξής: «2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη ύψους, τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων, εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πε νήντα λεπτών ( ,50), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ για το οικο νομικό έτος 2014», ως ακολούθως: α. Στον ΚΑΕ 0419 ποσό ύψους χιλίων είκοσι έξι ευρώ (1.026,00), και ανάληψη υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 1473/ Α2 865/ (αριθμό καταχώρισης 191). β. Στον ΚΑΕ 0429 ποσό ύψους τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ (36.612,00 ) και ανάληψη υπο χρέωσης με αριθ. πρωτ. 1470/Α2 863/ , (αριθμό καταχώρισης 188). γ. Στον ΚΑΕ 0289 ποσό ύψους τριακοσίων ενενή ντα μίας χιλιάδων πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50) και ανάληψη υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 9293/Α2 4766/ , (αριθμό καταχώρισης 646). 2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 11δ του διατακτικού της απόφασης, με αριθ. πρωτ. 3257/Γ2 170/ (ΦΕΚ 754/τ.Β/ ) με θέμα «Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2013, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2014», ως εξής: «δ. Για τις εργοδοτικές εισφορές των Στατιστικών Ανταποκριτών, συμπεριλαμβάνεται το ποσό ύψους, εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (73.114,70) στον ΚΑΕ 0289». 3.. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. πρωτ. 3257/Γ2 170/ , (ΦΕΚ 754/τ.Β / ) απόφαση ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 14 Οκτωβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ.12188/Γ (3) Τροποποίηση της 2705/Γ5 243/ (ΦΕΚ Β' 614/ ) απόφασης με θέμα "Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της Έρευνας επί του Εισοδήματος και των Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών της Χώρας (EU SILC), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στα τιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στα τιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ) «Επεί γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας», το άρθρο 323 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσί τες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 7 της από πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Δη μοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α ). β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανι σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ 35/Α / ) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ πιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την προσθήκη του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α ), ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι ατάκτες» (Α 194), στ. της ΓΠ 400/ απόφασης με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β / ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αλλά μειώνεται το κόστος της Έρευνας από διακόσιες τρεις χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) σε διακόσιες μία χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά ( ,30 ) μείωση κατά χίλια διακόσια είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (1.226,20 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 κατά δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ (18.257,00 ) και τον ΚΑΕ 0429 κατά εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά ( ,30 ),αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την παράγραφο 5 του διατακτικού μέρους της 2705/Γ5 243/ απόφασης ως εξής: α) Στην υποπαράγραφο 5.α) η ανάλυση του κόστους αμοιβής ανά ΚΑΕ της κατάρτισης των καταλόγων πλαι σίων, αντικαθίσταται ως εξής: 70 κατάλογοι πλαίσια Χ 22,61 /κατάλογο πλαίσιο = 1.582,70 (ΚΑΕ 0419) 460 κατάλογοι πλαίσια Χ 22,61 /κατάλογο πλαίσιο = ,60 (ΚΑΕ 0429) β) Στην υποπαράγραφο 5.β) η ανάλυση του κόστους αμοιβής ανά ΚΑΕ των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων αντικαθίσταται ως εξής: 970 ερωτηματολόγια Χ 17,19 /ερωτηματολόγιο = ,30 (ΚΑΕ 0419) ερωτηματολόγια Χ 17,19 /ερωτηματολόγιο = ,70 (ΚΑΕ 0429) και γ) Στην υποπαράγραφο 5.γ) η ανάλυση του κόστους αμοιβής των ερωτηματολογίων για τη συμπλήρωση των οποίων θα χρησιμοποιηθούν ιδιώτες διερμηνείς αντικα θίσταται ως εξής: 90 ερωτηματολόγια Χ 8,60 /ερωτηματολόγιο = 774,00 (ΚΑΕ 0429) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΚΑΕ: ΚΑΕ 0419 : ,00 ΚΑΕ 0429: ,30 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 2705/Γ5 243/ από φαση ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθμ /Γ (4) Τροποποίηση της 6771/Γ5 692/ (ΦΕΚ 1587/ Β / ) απόφασης με θέμα, 'Έγκριση, προκήρυ ξη, ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργει ας της Ευρωπαϊκής Έρευνας Υγείας Κύμα 2 (EHIS European Health Interview Survey Wave 2), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορι σμός αμοιβής τους, έτους 2014".Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α / ) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», το άρθρο 10, του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στή ριξης της Ελληνικής Οικονομίας», το άρθρο 323 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α / ) «Βελτίωση επιχει ρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σή ματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» και της παρ. 1 του άρθρου 7 της από πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 228 Α ). β. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργανι σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ), δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως του άρθρου 2 και 8 (ΦΕΚ 35/Α / ) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε νων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ πιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την

6 34552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσθήκη του άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/A / ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 13 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α ), ε. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι ατάκτες» (Α 194), στ. της ΓΠ 400/ απόφασης με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β / ). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη αλλά μειώ νεται το κόστος της Έρευνας από διακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά ( ,70 ) σε διακόσιες τρεις χιλιάδες διακό σια εβδομήντα ευρώ και τριάντα λεπτά ( ,30 ) μείωση κατά χίλια πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (1.592,40 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 κατά δεκαεννέα χιλιάδες σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (19.042,70 ) και τον ΚΑΕ 0429 κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτά ( ,60 ), αποφασίζουμε: 1. Τροποποιούμε την παράγραφο 5 του διατακτικού μέρους της 6771/Γ5 692/ απόφασης ως εξής: α) Η υποπαράγραφος 5.α) που αφορά στην κατάρτιση των καταλόγων πλαισίων της έρευνας αντικαθίσταται ως εξής: «α) Για την κατάρτιση των καταλόγων πλαισίων θα χρησιμοποιηθούν μέχρι διακόσιοι είκοσι (220) ιδιώτες συνεργάτες με αμοιβή είκοσι δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (22,61 ) ανά κατάλογο πλαίσιο: 70 κατάλογοι πλαίσια Χ 22,61 /κατάλογο πλαίσιο = 1.582,70 (ΚΑΕ 0419) 1160 κατάλογοι πλαίσια Χ 22,61 / κατάλογο πλαίσιο = ,60 (ΚΑΕ 0429)» β) Στην υποπαράγραφο 5.γ, που αφορά στη απασχό ληση ιδιωτών διερμηνέων για τη συλλογή των στοι χείων της έρευνας, ο αριθμός των ερωτηματολογίων μειώνεται από εκατόν ογδόντα (180) σε εκατό (100) και το κόστος μειώνεται αντίστοιχα: 100 ερωτηματολόγια Χ 8,60 /ερωτηματολόγιο = 860,00 (ΚΑΕ 0429) 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 6771/Γ5 692/ από φαση ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ F Αριθ. πράξης 20/ (5) Μεταβίβαση στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μο νάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνών την αρμοδιότητα να υπογράψουν «Με εντολή Πρύτανη» αποφάσεις και έγγραφα. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ α) το άρθρο 8 παρ. 18 (ι) Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α /2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». β) το άρθρο 16 Ν. 641/77 (ΦΕΚ 200 Α /1977) «Περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πα νεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων» γ) το Π.Δ. 338/1998 (ΦΕΚ 227 Α /1998) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών». δ) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Α) να μεταβιβάσουμε στους Προϊσταμένους των Ορ γανικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα νεπιστημίου Αθηνών, την αρμοδιότητα να υπογράψουν «Με εντολή Πρύτανη» αποφάσεις και έγγραφα, ως έξης: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στο Γενικό Διευθυντή Εκπαίδευσης: 1. Τα πιστοποιητικά σπουδών, αντιγράφων πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικοί διπλωμάτων, συστατι κών επιστολών, βεβαιώσεων, τα οποία εκδίδονται από τα Τμήματα και προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό. 2. Τις περγαμηνές των διδακτορικών διπλωμάτων. 3. Στοιχεία Μεταπτυχιακών Φοιτητών (έναρξης και λήξης ακαδ. έτους). 4. Στοιχεία Υπ. Διδακτόρων (έναρξης και λήξης ακαδ. έτους). 5. Ετήσια Απογραφική Έρευνα του Υπ. Παιδείας με στοιχεία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Υπ. Διδακτόρων και προσωπικού. 6. Εθνικότητες Μεταπτυχιακοί φοιτητών και Υπ. Δι δακτόρων. 7. Αιτήματα διακοπής/αναστολής φοίτησης. 8. Οργανόγραμμα Τμημάτων. 9. Ανάλυση (ανά φύλο, κ.λπ.) διδακτικού και διοικητι κού προσωπικού Τμημάτων (Πρόεδροι, Δ/ντές Τομέων/ Εργαστηρίων/Κλινικών/Μουσείο)ν, κ.λπ.) Στο Διευθυντή Εκπαίδευσης και Έρευνας: 1. Εισηγήσεις της Διεύθυνσης προς τον Πρύτανη και το Γενικό Διευθυντή Εκπαίδευσης για δέματα που αφορούν σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά δέματα για περαιτέρω ενέργειες προς τη Σύγκλητο και τον Νομικό Σύμβουλο του Ιδρύματος. 2. Έγγραφα με τα οποία δίνονται, διευκρινήσεις επί της νομοθεσίας προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτο ρικών σπουδών, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, προς τις Γραμματείες σε δέματα που άπτονται τον αρμοδιοτήτων των Γραμματειών τον Σχολών και Τμη μάτων. 3. Κοινοποιήσεις εγγράφων του Υ.ΠΑΙ.Θ., άλλων ιδρυ μάτων και υπηρεσιών ημεδαπής και αλλοδαπής σχετι κών: α) με προκηρύξεις για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές καθώς και μεταδιδακτορική έρευνα και β) με χορήγηση υποτροφιών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών), προς τις Γραμ ματείες των Σχολών και Τμημάτων και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 4. Κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων του Υ.Π ΑΙ.Θ. που αφορούν στη νομοθεσία και στη λειτουργία των προπτυχιακών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί σπου δών καθώς και σε μεταδιδακτορική έρευνα, προς τις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων. 5. Έγγραφα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, με τα οποία ζητούνται στοιχεία σπουδών για προπτυ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά θέματα, προς τις Γραμματείες τον Σχολών και Τμημάτων. 6. Έγγραφα απαντητικά της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, στους Κοσμήτορες, στου Προέδρους των Τμημάτων, στις Γραμματείες προς άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στους φοιτητές και σε πολίτες, σχετικά με προπτυχι ακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές καθώς και μεταδιδακτορική έρευνα, σε τεθέντα θέματα. Στο Διευθυντή Διοικητικού: 1. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την υπηρεσια κή κατάσταση του προσωπικού του Πανεπιστημίου με εξαίρεση αυτών που προορίζονται για το εξωτερικό, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφούν του προσωπικού αυτού. 2. Ανακοινώσεις αποφάσεων και πράξεων που αφο ρούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, τις άδειες του προ σωπικού του Πανεπιστημίου και λοιπών περιπτώσεων πλην πειθαρχικών. 3. Θεωρήσεις βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους και έγγραφα προς Υγειονομικές Επιτροπές για χορήγηση αναρρωτικών αδειών και έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας. 4. Υπηρεσιακές μεταβολές Διοικητικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μελών Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού προσωπικού. 5. Πράξεις μισθολογικής εξέλιξης όλου του προσωπι κού του Ιδρύματος. 6. Θέματα Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) του Πανεπιστημίου. 7. Χορήγηση αδειών απουσίας (κανονικών, εκπαιδευτι κοί, αναρρωτικών) διοικητικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μελών Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού. 8 Χορήγηση αδειών μητρότητας και αδειών διευκο λύνσεων υπάλληλων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Στο Διευθυντή Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων: 1. Ανακοινώσεις αποφάσεων και εγκυκλίων που αφο ρούν σε συγγράμματα καθώς και την αλληλογραφία που αφορά στην ενίσχυση των Βιβλιοθηκών με διδα κτικά συγγράμματα (από το πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ). 2. Απαντήσεις και διακίνηση αλληλογραφίας σε έγ γραφα που αφορούν σε διδακτικά συγγράμματα, ση μειώσεις, πανεπιστημιακές παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, προσθέτους φακέλους. 3. Απαντήσεις και διακίνηση αλληλογραφίας σε έγ γραφα, αιτήσεις, επιστολές που αφορούν σε εκτυπώσεις. Στο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών: 1. Δηλώσεις, που προβλέπονται από τη φορολογική νομοδεσία, για την απόδοση στο Δημόσιο Φόρων, χαρ τοσήμων κ.λ.π. 2. Αποδόσεις των κρατήσεων στο Δημόσιο, Ασφαλι στικά Ταμεία και τρίτους. 3. Εκτελωνισμό των εισαγόμενων εφοδίων. 4. Ανακαταλογισμό των δαπανών στους οικείους κω δικούς αριθμούς του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 5. Επιστροφή στους δικαιούχους των εγγυητικών επιστολών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου. 6. Βεβαιώσεις και εισπράξεις εσόδων της περιουσίας του Ιδρύματος. 7. Την εκκαθάριση, αναγνώριση και πληρωμή των δα πανούν του Ιδρύματος. 8. Υποβολή στην Υπηρεσία Παρέδρου Ελεγκτικού Συ νεδρίου του Κράτους παραστατικών και λοιπών δικαι ολογητικών απόδοσης λογαριασμών των ΧΕΠ ή παρά τασης της προθεσμίας απόδοσης. 9. Έγγραφα σε προμηθευτές, και λοιπούς ιδιώτες για ζητήματα προμηθειών, και λοιπά δέματα που ανάγονται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών. 10. Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων δικαιολο γήσεως των δαπανών, εκτός από τις περιπτώσεις επι στροφής χρηματικών ενταλμάτων με σχετικές πράξεις του Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 11. Το δικαίωμα υπογραφής επιταγών ποσού άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ) από κοινού με τον Προ ϊστάμενο του Ταμείου. Επιταγές μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ 3.000, θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Ταμείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Στο Διευθυντή Κληροδοτημάτων: 1. Δηλώσεις που προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία, για την απόδοση στο Δημόσιο, φόρων, χαρ τοσήμων κλπ. σε βάρος των Δωρεών Κληρονομιών Κλη ροδοτημάτων. 2. Απόδοση των κρατήσεων στο Δημόσιο, Ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους. 3. Επιστροφή στους δικαιούχους των εγγυητικών επιστολών κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ε.Κ.Π.Α.. 4. Βεβαιώσεις και εισπράξεις εσόδων των Δ.Κ.Κ. 5. Την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών των Δ.Κ.Κ. 6. Έγγραφα σε προμηθευτές, μισθωτές, υποτρόφους, Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) και λοιπούς ιδιώτες για ζητήματα προμηθειών, μισθώσε ων, υποτροφιών και λοιπών δεμάτων που ανάγονται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κλη ροδοτημάτων. 7. Καταστάσεις πληρωμής υποτροφιών. 8. Έγγραφα για την υποβολή συμπληρωματικών δικαι ολογητικών δαπανών Κληροδοτημάτων. 9. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης για εκπροσώπηση του πανεπιστημίου σε Γενικές Συνελεύσεις ιδιοκτήτου ακινήτων, των Κληρο δοτημάτων. Στο Διευθυντή Περιουσίας: 1. Επιστροφή στους δικαιούχους των εγγυητικών επι στολών κατόπιν κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γρα φείου Νομικού Συμβούλου του Ε.Κ.Π.Α.. 2. Αλληλογραφία με μισθωτές, εκμισθωτές και λοι πούς ιδιώτες για ζητήματα μισθώσεων, εκμισθώσεων και λοιπά δέματα που ανοίγονται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της ιδίας περιουσίας του Ιδρύματος. 3. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης για εκπροσώπηση του πανεπιστημίου σε Γενικές Συνελεύσεις ιδιοκτητών ακινήτων, της Ιδίας Περιουσίας. 4. Έγγραφα για τον ορισμό υπολόγου του μη ανα λώσιμου υλικού και τον ορισμό επιτροπής για την κα ταστροφή και διαγραφή από το κτηματολόγιο του μη αναλώσιμου υλικού, των Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμη μάτων, Κλινικών και Εργαστηρίων του Ε.Κ.Π.Α.

8 34554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών: 1. Συμβάσεις που αφορούν έργα, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και μελέτες μέχρι του ποσού των ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 2. Έγγραφα με τα οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με όρους διακηρύξεων. 3. Έγγραφα απευθυνόμενα σε προμηθευτές, εργολή πτες, παρόχους υπηρεσιών και μελετητές, για δέματα που ανάγονται αποκλειστικά στις (αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 4. Έγγραφα/βεβαιώσεις/δηλώσεις προς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς για δέματα που ανάγονται αποκλει στικά στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 5. Έγγραφα αποστολής σχεδίων συμβάσεων και σχετι κή αλληλογραφία που αφορά στον Προσυμβατικό Έλεγ χο από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή από άλλες αρμόδιες Αρχές/Υπηρεσίες κλπ. 6. Προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε πρόχειρους διαγωνισμούς. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Στο Γραμματέα της Επιτροπής Ερευνών: 1. τα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της Γραμμα τείας και με την υλοποίηση των αποφάσεων της Επι τροπής Ερευνών, έγγραφα και 2. κάδε έγγραφο σχετικό με την κίνηση των λογα ριασμών που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (αλληλογραφία, εντολές, επιταγές, εγγυητικές επιστολές, e banking, κτλ.), για την υλοποίηση εγκεκρι μένων αποφάσεων. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014 Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 24 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/12985 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης και ανά κλησης πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efahra@culture.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: efahra@culture.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 233771 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Δ. Γρουζής Τηλ. : 210-3332990 Ε-mail:dgrouzis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 87.845.200 )

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση - Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Έτους 2015 (Ανακατανομή Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ ποσού 87.845.200 ) ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ειδικό Λογιστήριο ΥΠΕΘΑ, Ακαδημίας 31 106 72, Αθήνα ΓΕΣ/ΔΟΙ ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ ΓΕΑ/Δ6 Υπουργείο Οικονομικών Δνση Π/Υ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πανεπιστημίου 37 101 65, Αθήνα ΥΠΕΘΑ /ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39557 13 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3989 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα