ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ. και της 4ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. για διορι σμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων..... Κατανομή του ποσοστού 5% των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια, του άρθρου 9 του ν. 3386/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/859 () Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ. και της 4ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 5, 7, 4 και 9 3 του Π.Δ. 57/007 (ΦΕΚ 59 Α / ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνι κό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης». β) την αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/009 (ΦΕΚ 67/ Α / ) υπουργική απόφαση «Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ και της 4ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων». γ) Την αριθ. 876/009 (ΦΕΚ/34/Β / ) απόφα ση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλων Υπουργείων». δ) το αριθ. Π.Δ. 65/0 (ΦΕΚ 47 Α /7.6.0), «Διά σπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». ε) το αριθ. Π.Δ. 66/0 (ΦΕΚ 48 Α /7.6.0), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». στ) της παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 3979/0 (ΦΕΚ 38/Α /6.6.) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» ζ) του Ν. 385/00 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /7.6.00) η) το αριθ. 604/3.6.0 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και το αριθ. 83/3.9.0 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. θ) την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.//995/ (ΦΕΚ 587 Β /.7.0), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».. Το αριθ. πρωτ. 53/9.9. έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 3. Τα αριθ. πρωτ. /6500/0004/4.9. και ΔΑ 3746 ΕΞ 0/.9. έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών 4. Τα αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α/8758/5.9., 50047/ 7.0. και 3393/0.0. έγγραφα του Υπουργείου Πολι τισμού και Τουρισμού. 5. Το αριθ. πρωτ. 0569(ΔΚΗ/Α)56/.9. έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων. 6. Τα αριθ. πρωτ /5048 /5.9., ΔΔΟ/Φ.03./ 8403/9.9. και 54.03/87/0/.9. έγγραφα του Υπουρ γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 7. Το αριθ. πρωτ. Ρ00/3706/8.0. έγγραφο του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 8. Tο αριθ. πρωτ. 767/0/9.9. έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης 9. Το αριθ. πρωτ. Οικ.8907/7.6. έγγραφο του Υπουρ γείου Εσωτερικών, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπη ρεσία μας το αριθ. πρωτ. Οικ.4336/3.6. έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής και το αριθ. πρωτ. 468/30.9. όμοιο έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας τα 6503/30.9. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Μακεδονίας Θράκης, 9740/674/9.9. έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 83706/7494/9.9. και 865/785/7.9. έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 5/3.9. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 9553/7.9. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Αιγαίου, 36369/330/7.9. έγγραφο της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 4045//.9. της

2 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονί ας και 83/093/9.9. έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 0. Το αριθ. πρωτ. 4530/409/9.9. έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.. Το αριθ. πρωτ. Οικ /.6. έγγραφο της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.. Το αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.8./0708/4.0.0 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 3. Το αριθ. πρωτ. 089/7.0.0 έγγραφο του Υφυ πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη. 4. Το αριθ. πρωτ. Δ39/7.0. έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού. 5. Το γεγονός ότι πρόκειται να αποφοιτήσουν από την η εκπαιδευτική σειρά της Ε.Σ.Δ.Δ. δύο () επιπλέ ον άτομα, λόγω της υπαγωγής τους στο άρθρο 9 της αριθμ. 849/ απόφασης του Διοικητικού Συμ βουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «Κανονισμός Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 674/Β/008), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3553/ απόφαση (ΦΕΚ 378/Β/009). 6. Τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών όπως απο τυπώνονται στα ανωτέρω έγγραφα αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ. 9844/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κα θορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ. και της 4ης εκπαιδευτι κής σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 67/Β/ ) και καθορίζουμε τις υπη ρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι απόφοιτοι της ης εκπαιδευτι κής σειράς των Τμημάτων Γενικής Διοίκησης, Περιφερεια κής Διοίκησης, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κοινωνικής Διοί κησης και Στελεχών Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), καθώς και οι απόφοιτοι της 4ης εκπαιδευτικής σειράς των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.), ως ακολούθως:. Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό οι απόφοιτοι της ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.: Α. Τμήμα Γενικής Διοίκησης (Σύνολο 6). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ A Κεντρική Υπηρεσία 3 B Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α Κεντρική Υπηρεσία Β Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων 3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ A Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου B Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (κ.υ.) 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Γ.Γ. Φορολο γικών και Τελωνειακών Θεμάτων) Α Δ/νση Διοικητικού (Δ) (κ.υ. Καρ. Σερβίας) Β Δ/νση Προσωπικού ΔΟΥ (Δ) Γ Δ/νση Προσωπικού Τελωνείων (Δ3) 5.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Γ.Γ. ΔΗΜΟ ΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Δ Δ/νση Προσωπικού Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ4) 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (κ.υ.) 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (κ.υ.) 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗ ΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (κ.υ.) 0. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κ.υ.). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (κ.υ.). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (κ.υ.) 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ ΣΜΟΥ (κ.υ.) ΣΥΝΟΛΟ 6 Β. Τμήμα Περιφερειακής Διοίκησης (Σύνολο 5). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κεντρική Υπηρεσία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ A. Γ.Γ. Φορολογικών και Τελωνειακών Θε μάτων/δ/νση Προσωπικού Τελωνείων B. Γ.Γ. Φορολογικών και Τελωνειακών Θε μάτων/δ/νση Προσωπικού Δ.Ο.Υ. 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ A. Κεντρική Υπηρεσία Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (κ.υ.) 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (κ.υ.) 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (κ.υ.) ΣΥΝΟΛΟ 5 Γ. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (Σύνολο 9). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙ ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ ΣΗΣ (Κ.Υ) Κεντρική Υπηρεσία 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. Ισότητας των Φύλλων 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κεντρική Υπηρεσία 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κεντρική Υπηρεσία 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Κεντρική Υπηρεσία 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ ΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΣΥΝΟΛΟ 9 Δ. Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Σύνολο 5). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6 Β. Ε.Ο.Τ. 9 ΣΥΝΟΛΟ 5 Ε. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (Σύνολο 3) α) Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Σύ νολο 7). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. Ισότητας των Φύλλων Α. Κεντρική Υπηρεσία 4 Β. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) 3 Γ. Ο.Α.Ε.Δ. Δ. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κεντρική Υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ 7 β) Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (Σύνολο 5) Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. Κεντρική Υπηρεσία 6 Β. Νοσοκομεία Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Γεν. Νοσοκομείο Μαιευτήριο Αθηνών «Ελενα Βενιζέλου» Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλέ νειο Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο» Γ. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ΣΥΝΟΛΟ 5 ΣΤ. Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας (Σύνολο 7) Α/Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 7 Ζ. Θέσεις για αποφοίτους όλων των τμημάτων της Ε.Σ.Δ.Δ. Α/Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Θέσεις για πτυχιούχους νομικού τμήματος Θέσεις για πτυχιούχους τμήματος πολιτικών επιστημών 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3 Θέσεις για πτυχιούχους τμήματος δημόσιας διοίκησης

4 34364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 Θέσεις για πτυχιούχους οικονομικών επιστημών 5 Θέσεις για πτυχιούχους πολυτεχνικών σχολών ΣΥΝΟΛΟ 0 Οι υπό στοιχείο (Ζ) θέσεις μπορούν να καλυφθούν με αποφοίτους όλων των τμημάτων της Ε.Σ.Δ.Δ.. Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό οι απόφοιτοι της 4ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. από: Α. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης (Σύνολο 6). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Κεντρική Υπηρεσία 3. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Α) θέσεις στην Τρίπολη Β) θέση στην Κέρκυρα. Αιγαίου 4 Α) θέση στη Μυτιλήνη Β) θέσεις στον Πειραιά Γ) θέση στη Ρόδο 3. Αττικής 4. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος (Λάρισα) 5. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (Ιωάννινα) Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αττικής 3 Ενότητα Κιλκίς Ενότητα Πέλλας Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας Ενότητα Κοζάνης Ενότητα Φλώρινας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων (Ερμούπολη) Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας Ενότητα Άρτας Δ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης ΣΥΝΟΛΟ 6 3 Β. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης (Σύνολο 3). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Κεντρική Υπηρεσία. Αττικής. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) 3. Μακεδονίας Θράκης 4. Κρήτης 5. Αιγαίου (Ερμούπολη) 6. Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Αττικής 3 Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότη τα Λακωνίας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας Ενότητα Γρεβενών Ενότητα Κοζάνης Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων Ενότητα Θεσσαλονίκης Ενότητα Πρέβεζας Ενότητα Άρτας Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ΣΥΝΟΛΟ 3 Γ. Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής (Σύνολο 7) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Κεντρική Υπηρεσία 3 Κρήτης Μακεδονίας Θράκης 7 Α) θέσεις στη Θεσσαλονίκη

5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2286 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος Κέ ντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 34 9 Φεβρουαρίου 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 6820/2.9.200 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 55/B/7.9.200)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περίληψη της υπ αριθμ. 39/2012/2014 Καταλογιστι κής Πράξης σε βάρος του JUNAID

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ εναλλαγές σε κυβερνητικά αξιώματα απασχοληθέντα πρόσωπα ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛ. α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ (υφυπουργείο) 2 2 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7 9 10 2 12 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 23 ο από 03/06/203 έως 07/06/203) 3 0 )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1753 18 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 95 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημέ νων ομολόγων λήξης 25/7/2057

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 25 ο από 8/6 έως 22/6) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25 Ιουνίου 202 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 432 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015.... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03. Δ/νσεις Διοικητικού. Υπηρεσιών της Περιφέρειάς του)

Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03. Δ/νσεις Διοικητικού. Υπηρεσιών της Περιφέρειάς του) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Σ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aθήνα, 03/02/2011 Αρ.πρωτ.: 1114/Φ.234.03 Προς:1. Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ (Τεύχος ο από / έως /) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οκτωβρίου Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα