ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0

2 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση Συμφερόντων 4. Εξωεταιρικές Δραστηριότητες 5. Προνομιακή Πληροφόρηση 6. Ασφάλεια εργασίας, Υγεία, Προστασία Περιβάλλοντος & Υγείας 7. Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων 8. Ενδοεπιχειρισιακές γνώσεις 9. Δώρα και Δωρεές 10. Επιλογή προμηθευτών 11. Εφαρμογή και Παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας 12. Παραβάσεις 13. Καταγγελία Παραβάσεων 14. Άποψη συνεργατών

3 YALCO ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας, παραθέτουμε ένα πλαίσιο αρχών λειτουργίας, ώστε ο καθένας μας να κατανοήσει ποιες είναι οι καθημερινές απαιτήσεις κατά την εκτέλεση της καθημερινής εργασίας του. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ο κώδικας δεοντολογίας αποτελεί τη δέσμευση της διοίκησης και όλων των εργαζομένων (μητρικής και θυγατρικών) για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με τον τρόπου που ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των αρχών του κώδικα είναι ο καθένας μας να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο κατανοήσει τις αρχές του και να προσαρμόσει τις ενέργειές του στις απαιτήσεις του κώδικα αυτού. Σημειώνεται ότι οι αρχές του κώδικα αυτού αφορούν πέραν της διοίκησης και των εργαζομένων, τους πελάτες, προμηθευτές και κάθε επιχειρηματικό συνεργάτη της εταιρίας και των θυγατρικών της. Η εφαρμογή του κώδικα αυτού αποτελεί βασικό εργαλείο για την ευημερία της επιχείρησης και των εργαζομένων. 19/11/2013 Σ.Κωνσταντίνου Διευθύνων Σύμβουλος 2

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δεσμευόμαστε για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς συμβάσεις. Δεν επιτρέπουμε καμία άνομη διαφορετική μεταχείριση, διάκριση, παρενόχληση ή ταπείνωση εργαζομένων. Κυρίως, δεν ανεχόμαστε καμία αδικία για λόγους φυλετικούς ή λόγω εθνικής καταγωγής φύλου, θρησκείας ή πίστεως, πολιτικής ιδεολογίας ή σεξουαλικής ταυτότητας. 2) ΔΙΚΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσφέρουμε στους εργαζόμενους τις νόμιμες αποδοχές και δίκαιες συνθήκες εργασίας, όπως απαιτεί η νομοθεσία. Απορρίπτουμε κάθε μορφή καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας και κάθε παρεμπόδιση άσκησης των συμφερόντων των εργαζομένων. 3) ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η διοίκηση της εταιρίας και οι εργαζόμενοι, λειτουργούν πάντα με στόχο την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ανταγωνιστική των συμφερόντων της εταιρίας. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αντιληφθεί τέτοια σύγκρουση συμφερόντων, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός αυτό στον υπεύθυνο του τμήματος και αυτός στη διοίκηση. 4) ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δεν επιτρέπονται εξω-εταιρικές δραστηριότητες, οι οποίες περιορίζουν την απόδοση των εργαζομένων ή αντιβαίνουν προς τα συμφέροντα της εταιρίας. Για την ανάληψη μίας αμειβόμενης εξωεταιρικής δραστηριότητας απαιτείται πάντα γραπτή έγκριση της αρμόδιας διεύθυνσης και στην περίπτωση διευθυντών γραπτή έγκριση της διοίκησης. 5) ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Προνομιακή πληροφόρηση αποτελεί κάθε πληροφορία που δεν δημοσιοποιείται από τη διοίκηση. Τέτοιες πληροφορίες αφορούν την εμπορική πολιτική, την τιμολογιακή πολιτική, τη μισθολογική πολιτική και κάθε μη-δημοσιοποιημένη πληροφορία, που σχετίζεται με τους στόχους και τα πλάνα της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι δεσμεύονται να προστατεύουν και να μην κοινοποιούν παρόμοιες πληροφορίες καθ όλη τη διάρκεια της εργασιακής τους 3

5 σχέσης και όταν γίνονται κοινωνοί διαρροής των πληροφοριών αυτών, οφείλουν άμεσα να ενημερώνουν τους αρμόδιους της εταιρίας. 6) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Η προστασία της ζωής των εργαζομένων είναι αυτονόητη για την εταιρία. Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση στον χώρο εργασίας να αποφεύγει ό,τι μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τον άνθρωπο και να περιορίζει τις βλαβερές επιδράσεις στο περιβάλλον και να διαχειρίζεται με οικονομία τους διαθέσιμους πόρους. Κατά την διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας τηρούμε πιστά τα κριτήρια καταλληλότητας και αποφυγής περιβαλλοντικών κινδύνων. 7) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η εταιρία απαιτεί από κάθε εργαζόμενο να προστατεύει τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα ακίνητα, τα μέσα παραγωγής, τα χρεόγραφα, τα μετρητά, τα είδη γραφείου, τα πληροφοριακά συστήματα και το λογισμικό, όπως επίσης τα δικαιώματα, το εμπορικό σήμα και κάθε τεχνογνωσία. Παραβάσεις όπως απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρημάτων, υπόκεινται σε ποινική δίωξη. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός στο σύνολό τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για υπηρεσιακούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει ρητή άδεια για ιδιωτική χρήση. Κατά τη χρήση του διαδικτύου πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να λαμβάνονται και να διαβιβάζονται πληροφορίες με απρεπές περιεχόμενο. 8) ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ενδο-επιχειρηματικών γνώσεων που αποκτώνται από εργαζομένους για προσωπική τους χρήση ή παροχή τέτοιων γνώσεων σε τρίτους. 9) ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ Η εταιρία απαγορεύει κάθε προσφορά ή προτροπή ή αποδοχή δώρων, δωρεών σε μετρητά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων. Επιτρέπεται μόνο η αποδοχή, μη-χρηματικών δώρων μικρής αξίας, στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής. Δωρεές εκ μέρους της εταιρίας επιτρέπονται μόνον εφ όσον τηρείται η σχετική νομοθεσία και με απόλυτη διαφάνεια. 4

6 10) ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Η εταιρία εξετάζει όλες τις προσφορές των προμηθευτών με τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο. Η εκτίμηση, ανάθεση και διεκπεραίωση των παραγγελιών πρέπει να διεξάγονται αυστηρά σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια επαγγελματισμού και με διαδικασίες διαφάνειας. Η αθέμιτη προτίμηση ή παρεμπόδιση προμηθευτών γενικά απαγορεύεται. Κατά την επιλογή των συνεργατών (προμηθευτών, πελατών) η εταιρία απαιτεί την τήρηση των αρχών του παρόντος κώδικα και από εκείνους. Η παράβαση των αρχών και αξιών αυτών από ένα συνεργάτη της εταιρίας μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ τους. 11) ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εφαρμογή του παρόντος κώδικα δεοντολογίας είναι υποχρεωτική. Οι επικεφαλείς των τμημάτων και διευθύνσεων είναι υπεύθυνοι για την κοινοποίηση των αρχών του κώδικα στους εργαζομένους και την κατανόησή τους. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να εξοικειωθούν με το περιεχόμενό του και είναι υπόλογοι για την τήρηση των κανόνων και αρχών του. Όποτε απαιτείται παρέχεται υποστήριξη και διευκρινήσεις, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης κατανόηση των κανόνων και αρχών που θεσπίζονται στον κώδικα. 12) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Εάν κάποιος εργαζόμενος παραβιάσει τον κώδικα, ενδέχεται να υποστεί πειθαρχικές συνέπειες, οι οποίες πιθανότατα περιλαμβάνουν και τη λύση της εργασιακής σχέσης, με την επιφύλαξη της τήρησης της σχετικής εργατικής νομοθεσίας. Στη περίπτωση που μία πράξη παραβιάζει υφιστάμενη νομοθεσία, ο εργαζόμενος μπορεί να παραπεμφθεί βάσει του αστικού ή ποινικού δικαίου. 13) ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να προβούν σε καταγγελία για κάποιο ζήτημα που πιστεύουν ότι παραβιάζει τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας μπορούν να γνωστοποιήσουν το γεγονός αυτό στον προϊστάμενο του τμήματός τους και αυτός να ενημερώσει τη διοίκηση. 14) ΑΠΟΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους τους συνεργάτες μας, ότι την εποχή που ζούμε, χαρακτηρίζει ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Όσο ταχύτερα προσαρμοζόμαστε τόσο περισσότερο θα συμβάλλουμε στη συνολική πρόοδο και τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι οι προσπάθειές μας. Στο πλαίσιο αυτό η άποψή σας είναι ευπρόσδεκτη και εποικοδομητική. 5

Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct)

Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct) Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct) Περιεχόμενα Πρόλογος της διεύθυνσης της Voith GmbH: 3 Ενεργώντας σύμφωνα με τις αξίες της Voith 1. Εισαγωγή και διακήρυξη αρχών 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1

*smith&nephew. Αναθεώρηση Απρίλιος 2015. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 Αναθεώρηση Απρίλιος 2015 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με την Σ.Κ.Τράπεζα (Κεντρικό Φορέα) ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Γενικά 2 2. Συμπεριφορά προς τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

κώδικας δεοντολογίας

κώδικας δεοντολογίας κώδικας δεοντολογίας κώδικας δεοντολογίας Aπρίλιος 2012 περιεχόμενα Όραμα, Αποστολή & Αξίες Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 7 Μήνυμα Διοίκησης 9 1. Συμμόρφωση προς τη νομοθεσία 11 2. Ανταγωνισμός 12 3. Διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα