ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 42029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών... 1 Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και κα ταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγρα φο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε», αναφορικά με τα ακίνητα που περιήλθαν σε αυτή με την υπ αριθμ. 202/2012 (ΦΕΚ Β 656/ ) απόφαση της Διυ πουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο κρατικοποιήσεων... 2 Προκήρυξη διενέργειας στην Π.Α. Γραπτών εξετάσε ων για τη μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλι τών (ΕΠ.ΟΠ) (Ανδρών Γυναικών) της τρίτης σειράς κατάταξης έτους Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7016/4/12 ε από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Διάρθρωση Υπηρεσιών εξουδετέρωσης εκρηκτι κών μηχανισμών Προσόντα, επιλογή, εκπαίδευση, ειδικά καθήκοντα προσωπικού Χρησιμοποιούμε να μέσα» (Β 309) ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στο Φ.Ε.Κ. 1470/τ.Β / , στη σελίδα 19975, στη στήλη Α και στον δέκατο έβδομο στίχο εκ των κάτω (παραγρ.7), που δη μοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 5839/ απόφα ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π23ΓΥΓΓ (1) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Ορ γανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 117). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α 177), όπως τροποποιηθέν ισχύει. 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141). 5. Την υπ αριθμ. Π7Κ21β 34308/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 439) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών περί τοποθέτησης, από του Βα σιλείου Στυλιανού Κασκαρέλη του Διονυσίου, «Πρέσβε ως εκ προσωπικοτήτων», στη θέση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών. 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, Βασι λείου Στυλιανού Κασκαρέλη, «Πρέσβεως εκ προσωπι κοτήτων», ως εξής:

2 42030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Να συμβουλεύει ως επικεφαλής της Υπηρεσιακής Ιεραρ χίας τον Υπουργό Εξωτερικών επί θεμάτων εξωτερικής πολι τικής και διοίκησης, να συντονίζει τη δράση των Υπηρεσιών του Υπουργείου και να ασκεί γενική επ αυτών εποπτεία. 2. Να συγκαλεί υπό την Προεδρία του σε τακτά χρο νικά διαστήματα τους Γενικούς Διευθυντές και όσους από τους Διευθυντές κρίνει σκόπιμο, για συντονισμό των ενεργειών της Διπλωματικής Υπηρεσίας. 3. Να προετοιμάζει τη σύγκληση του Συμβουλίου Πο λιτικών Υποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3566/ Να υποβάλλει υπομνήματα στο Συμβούλιο της Επι κρατείας ή τα άλλα Διοικητικά Δικαστήρια, επί προ σφυγών και αιτήσεων στα Δικαστήρια αυτά του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών. 5. Να υποβάλλει ερωτήματα στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Β. 1 Στον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουρ γείου Εξωτερικών, μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες της ΣΤ Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης: α) Την έκδοση πράξεων, αποφάσεων και κλήσεων σχε τικών με την υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύ σεως προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, όλων των κλάδων και κατηγοριών, μόνιμου και μη μόνιμου, με σύμβαση ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση ιδιωτικού δικαίου, μετακλητών και μη, και ιδίως (ειδικότερα) αυτών, που αφορούν σε προαγωγές, εντολές τοποθετήσεων, μεταθέσεων και ειδικών αποστολών, μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και την ένταξη και μονιμοποίηση του προσωπικού αυτού. β) Την έκδοση εντολών για όλες τις υπηρεσιακές μετα κινήσεις ή ειδικές αποστολές του πάσης φύσεως προσω πικού του Υπουργείου Εξωτερικών, ανεξαρτήτως κλάδου και βαθμού, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπουργείων, οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό, στα πλαίσια αποστο λών αρμοδιότητος του Υπουργείου Εξωτερικών. 2. Από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής Διοίκησης: α) Την αρμοδιότητα ενίσχυσης των πιστώσεων από το τακτικό αποθεματικό και της μεταφοράς πιστώσεων. β) Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών για μεταφο ρά οικοσκευών, καθώς και αποθηκεύτρων οικοσκευών, ανεξαρτήτως ποσού. γ) Την αρμοδιότητα χρηματοδοτήσεων, καθώς και κα τανομής έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. δ) Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών για όλες τις υπηρεσιακές μετακινήσεις, ειδικές αποστολές, αποσπά σεις και μεταθέσεις των αναφερομένων στην παράγρα φο Β1β προσώπων. 3. Από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών: α) Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών για σύναψη αρχικών συμβάσεων μισθώσεων κτιρίων, αναμισθώσεων ή αναπροσαρμογών μισθωμάτων κτιρίων της Κεντρικής και των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και την κατάρτιση του πίνακα αρχικής κατανομής των πι στώσεων δημοσίων σχέσεων. β) Τις επιμέρους εγκριτικές αποφάσεις των δημοσίων σχέσεων, εισφορών και μισθωμάτων. γ) Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών προμηθειών αγα θών κεφαλαιακού εξοπλισμού, λειτουργικών δαπανών, παρο χής υπηρεσιών και όλων των σχετικών συμβάσεων, εφόσον σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το ύψος του ποσού είναι ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ) και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) Μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ) η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται στο Διευθυντή της ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών. 4. Την αρμοδιότητα για την έκδοση χρηματικών ενταλμά των προπληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων 2, 3 και 4 της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 151/1998 (Α 116), καθώς και την κατάρτιση του σχετικού πίνακα. 5. Την έγκριση των δαπανών παραστάσεως του Κρά τους και ξενίας στο εξωτερικό. 6. Την έγκριση των δαπανών δεξιώσεων, γευμάτων και κάθε είδους φιλοφρονήσεων χάριν ξένων διπλωματικών απο στολών, επισήμων ή άλλων παραγόντων στην ημεδαπή. Γ. Τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας, ελλείψεως ή κωλύματός του αναπληρώνει σε όλες τις καθοριζόμενες αρμοδιότητες, πλην των υπό στοιχεία Α1, 2, 3, ο ΣΤ Γενικός Διευθυντής Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης. Δ. Αρμοδιότητες αναφερόμενες στην παράγραφο Β1α, στην παράγραφο Β1β, στην παράγραφο Β1γ, καθώς και στις παραγράφους Β4 και Β5 της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Υπηρεσια κού Γενικού Γραμματέα και του ΣΤ Γενικού Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης ασκούνται από το Διευθυντή της ΣΤ1 Διεύ θυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης. Ε. Αρμοδιότητες αναφερόμενες στην παράγραφο Β3β της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση απουσίας ή κω λύματος του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα και του ΣΤ Γενικού Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης ασκούνται από το Διευθυντή της ΣΤ5 Διεύθυνσης Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών. ΣΤ. Αρμοδιότητες αναφερόμενες στην παράγραφο Β2δ της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση απουσίας ή κω λύματος του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα και του ΣΤ Γενικού Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης ασκούνται από το Διευθυντή της ΣΤ4 Διεύθυνσης οικονομικής Διοίκησης. Ζ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ αριθμ. Π23ΓΥΓΓ 31677/ (Β 2244) απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ F Aριθμ. 2/71054/0025 (2) Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και κατα χώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικη τικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε», αναφορικά με τα ακίνητα που πε ριήλθαν σε αυτή με την υπ αριθμ. 202/2012 (ΦΕΚ Β 656/ ) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 152) και ειδικότερα τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της πα ραγράφου 6 του άρθρου 2.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. 202/ (ΦΕΚ Β 656/ ) από φαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, που εκδόθηκε δυνάμει των διατά ξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011, με την οποία μεταβιβάστηκαν και περιήλθαν χωρίς ανάλ λαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» κατά πλήρη κυριότητα και κατοχή τα αναφερόμενα σε αυτήν ακίνητα, κυριότητας του Δημοσίου, 3. Τη λήξη στις της προβλεπόμενης στην πα ράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση της απόφασης του Διοι κητικού Συμβουλίου της άνω εταιρείας, αναφορικά με τα ακίνητα που περιήλθαν σε αυτή με την υπ αριθμ. 202/2012 (ΦΕΚ Β 6561/ ) απόφαση της Διυπουργικής Επιτρο πής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, 4. Την με αριθμ. 3564/ επιστολή του Εντεταλ μένου Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επω νυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε», αναφορικά με τα ακίνητα που περιήλθαν σε αυτή με την υπ αριθμ. 202/2012 (ΦΕΚ Β 656/ ) απόφα ση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μέχρι την Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ F (3) Προκήρυξη διενέργειας στην Π.Α. Γραπτών εξετάσεων για τη μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) (Ανδρών Γυναικών) της τρίτης σειράς κατά ταξης έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Το Ν.2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 166) όπως ισχύει, μετά την τροποποί ησή του με το Ν. 3036/2002 «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υπο χρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπό τακτων και οπλιτών, θέματα Επαγγελματιών Οπλιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171 Α ). β. Την Φ.416/205235/Σ.5388/ /ΓΕΕΘΑ/Ε ΚΛ/ΔΠΡΣ ΔΜ & ΟΡΓ. απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ 1610 Β ), όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/ απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β 2507/2007). γ. Την υπ αριθμ.105/ απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού ΣΥμβουλίου/Ολομελείας. δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προκηρύσσεται η διενέργεια γραπτών εξετάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας μονιμοποίησης των Επαγγελ ματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) (Ανδρών Γυναικών) της ΠΑ, που κατατάχθηκαν τον Δεκέμβριο του έτους 2005 και συμπληρώνουν την εκ του νόμου απαιτούμενη επταετή υποχρέωση παραμονής το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Άρθρο 2 1. Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται, η Παρασκευή 2 Νοεμβρίου Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ως ακολούθως: α. Στη ΣΙ (ΑΒ Δεκέλειας), όπου θα συμμετέχουν στις εξετάσεις οι ΕΠ.ΟΠ που υπηρετούν σε Μονάδες της περιφερειακής ενότητας Αττικής και Βοιωτίας. β. Για τους υπόλοιπους ΕΠ.ΟΠ οι εξετάσεις θα δι εξαχθούν στις Μονάδες που υπηρετούν. Όσοι ΕΠ.ΟΠ υπηρετούν στο ΑΤΑ, σε Διακλαδικές, Πολυεθνικές Δι ακλαδικές Μονάδες, σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός ΠΑ ή σε Μονάδες της ΠΑ. οι οποίες λόγω μικρής στελέχωσης αδυνατούν να διεξάγουν τις εξετάσεις μονιμοποίησης, θα κληθούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που θα διεξαχθούν στην πλησιέστερη Μονάδα της περιφέρειάς τους. Η παραπάνω διαδικασία δύναται να εφαρμοσθεί και σε Μονάδες που υπηρετεί μικρός αριθμός συμμετεχόντων ΕΠ.ΟΠ. Η διαταγή που θα καθορίζει αυτές τις περιπτώσεις, θα εκδοθεί με μέ ριμνα του ΓΕΑ/Β2. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις έχουν όσοι ΕΠ.ΟΠ υπέβαλαν την απαιτούμενη αίτηση επιθυμίας μονιμοποίησης και κρίθηκαν υγειονομικά κα τάλληλοι από την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ). Άρθρο 3 Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των γρα πτών εξετάσεων συγκροτούνται, με μέριμνα του ΓΕΑ/Β2, οι παρακάτω επιτροπές: 1. Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων α. Αποτελούμενη από τους: (1) Επιτελάρχη ΔΑΕ, ως πρόεδρο (2) Δντή Β Κλάδου ΔΑΕ, (3) Δντή Γ Κλάδου ΔΑΕ, (4) Επιτελή ΓΕΑ/Β1, (5) Επιτελή ΓΕΑ/Β2, (6) Επιτελή ΓΕΑ/Β3, (7) Επιτελή ΓΕΑ/Δ1, (8) Επιτελή ΔΑΕ/Β1, (9) Επιτελή ΔΑΕ/Γ1, (10) Επιτελή ΔΑΕ/ΚΜΗ, ως μέλη και (11) Επιτελή ΔΑΕ/Α7, ως γραμματέα της Επιτροπής. (12) Ως συμβουλευτικά μέλη στην Επιτροπή Διενέρ γειας Εξετάσεων συμμετέχει προσωπικό της ΠΑ που εμπλέκεται στην παροχή εκπαίδευσης «Βασικής, Βαθ μοφόρου και Ειδικότητος», για κάθε μια από τις συμμε τέχουσες στη διαδικασία ειδικότητες. Για τις ειδικότη τες με συναφές αντικείμενο, είναι δυνατή η συμμετοχή κοινού εκπροσώπου.

4 42032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Έργο της Επιτροπής Διενέργειας Εξετάσεων, είναι: (1) Η οργάνωση παρακολούθηση των γραπτών εξε τάσεων και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προ κύψουν κατά τη διεξαγωγή τους. (2) Η εκπόνηση και ο έλεγχος τριών (3) ερωτηματολογί ων πολλαπλών απαντήσεων για κάθε ειδικότητα, σύμφω να με τα καθοριζόμενα στο άρθρο «6» της παρούσας. (3) Η σύνταξη φύλλου ορθών απαντήσεων (κλείδα) για κάθε ερωτηματολόγιο. (4) Η κλήρωση ενός (1) εκ των τριών (3) εκπονηθέντων ερωτηματολογίων, στο οποίο αυτοί θα εξεταστούν. (5) Η έκδοση του απαιτουμένου αριθμού φωτοαντιγρά φων (ερωτηματολογίων και εντύπων απαντήσεων) για κάθε εξεταστικό κέντρο και η φύλαξή τους. (6) Η ασφαλής συσκευασία και η αποστολή τους στον πρόεδρο κάθε Εξεταστικής Επιτροπής. (7) Η παραλαβή των εντύπων απαντήσεων ερωτημα τολογίου, από τις Εξεταστικές Επιτροπές και ο αριθ μητικός έλεγχος αυτών. (8) Η παράδοση των ανωτέρω εντύπων στην Επιτροπή Βαθμολόγησης, για τη βαθμολόγησή τους. (9) Η παραλαβή των βαθμολογημένων εντύπων από την Επιτροπή Βαθμολόγησης, η αποκάλυψή τους και η σύνταξη του Πρακτικού Επιτυχόντων Αποτυχόντων ΕΠ.ΟΠ για κάθε ειδικότητα. (10) Η υποβολή του Πρακτικού στο ΓΕΑ/Β1, για κύρωση από τον κ. Α/ΓΕΑ. 2. Επιτροπή Βαθμολόγησης α. Αποτελούμενη από τους: (1) Διοικητή ΣΠΑ, ως πρόεδρο. (2) Επιτελή ΔΑΕ/Β1, (3) Επιτελή ΣΠΑ, (4) Επιτελή ΣΤΥΑ, (5) Επιτελή 123ΠΤΕ, (6) Επιτελή 123ΠΤΕ, ως μέλη. β. Έργο της Επιτροπής Βαθμολόγησης είναι: (1) Η παραλαβή από την Επιτροπή Διενέργειας Εξε τάσεων, των εντύπων απαντήσεων ερωτηματολογίου μαζί με τα φύλλα ορθών απαντήσεων (κλείδες) για το ερωτηματολόγιο της κάθε ειδικότητας. (2) Η βαθμολόγηση των εντύπων απαντήσεων ερωτημα τολογίου, σύμφωνα με την παράγραφο «3» του άρθρου «6» της παρούσας, χωρίς την αποκάλυψη των ονομάτων. (3) Η παράδοση των βαθμολογημένων εντύπων στην Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων. 3. Εξεταστικές Επιτροπές α. Εξεταστική Επιτροπή ΣΙ, αποτελούμενη από τους: (1) Δντή ΓΕΑ/Β2, ως πρόεδρο. (2) Τμχη ΓΕΑ/Β2, (3) Επιτελή ΓΕΑ/Β2, (4) Επιτελή ΓΕΑ/Δ1, (5) Επιτελή ΣΙ, ως μέλη. β. Εξεταστική Επιτροπή Μονάδας, αποτελούμενη από το Διοικητή της κάθε εμπλεκόμενης Μονάδας ως πρόε δρο, με μέριμνα του οποίου ορίζονται δύο (2) Αξκοί αυτής ως μέλη. Ο αριθμός των παραπάνω μελών δύναται να αυ ξηθεί, ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών εξέτασης. γ. Με μέριμνα της ΔΑΕ και του Διοικητή της Μονάδας στην έδρα της οποίας διεξάγονται οι εξετάσεις, ορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός Αξκών ως επιτηρητές, για τη ΣΙ και την κάθε εμπλεκόμενη Μονάδα αντίστοιχα. δ. Έργο των Εξεταστικών Επιτροπών είναι: (1) Η παραλαβή από την Επιτροπή Διενέργειας Εξε τάσεων των αναπαραχθέντων φωτοαντιγράφων και η φύλαξή τους μέχρι τη διενέργεια των εξετάσεων. (2) Η συγκέντρωση των υποψηφίων και η κατανομή τους στον/στους χώρο/χώρους εξέτασης. (3) Ο έλεγχος των στοιχείων τους, η ενημέρωσή τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων και η διανομή των ερωτηματολογίων και των εντύπων απα ντήσεων. (4) Η επιτήρηση των εξεταζόμενων, η παραλαβή των εντύπων απαντήσεων, η αντιπαραβολή των στοιχείων ταυτότητας και η επικάλυψή τους παρουσία του εξε ταζόμενου, η συρραφή των εντύπων απαντήσεων με το ερωτηματολόγιο και η καταμέτρησή τους. (5) Η σύνταξη του πρακτικού Εξεταστικής Επιτροπής, με συνημμένα τα παραπάνω έντυπα και η αποστολή αυτών στην Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων. Άρθρο 4 1. Ώρα έναρξης των εξετάσεων, σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, ορίζεται η 10:00 πμ. 2. Με διαταγή του ΓΕΑ/Β2, θα αποσταλούν σε κάθε Μονάδα διεξαγωγής εξετάσεων, καταστάσεις με τα στοιχεία του εξεταζόμενου προσωπικού. 3. Οι εξεταζόμενοι θα εισέλθουν στο χώρο εξέτασης, αφού προηγουμένως παραδώσουν στην Εξεταστική Επι τροπή τυχόν βοηθήματα και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών κινητής τηλεφωνίας). Μαζί τους θα έχουν μόνο στυλό διαρκείας χρώματος μπλε και την ταυτότητά τους. 4. Μετά την είσοδο όλων των εξεταζόμενων στο χώρο εξέτασης, ο Πρόεδρος ή μέλος της Εξεταστικής Επι τροπής, τους ανακοινώνει ότι: α. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι εξήντα (60) λεπτά. β. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, απαγορεύεται κάθε μορ φή αντιγραφής ή συνεργασίας μεταξύ των εξεταζόμενων. γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συνεργασία ή αντι γραφή, το έντυπο απαντήσεων του ερωτηματολογίου του/των εμπλεκόμενου/νων, θα παραδίδεται στην Εξε ταστική Επιτροπή, η οποία θα καταγράφει πάνω σε αυτό το γεγονός και θα το βαθμολογεί με μηδέν (0). δ. Το έντυπο απαντήσεων του ερωτηματολογίου που θα φέρει χαρακτηριστικά σημεία αναγνώρισης θα μη δενίζεται. 5. Κάθε εξεταζόμενος, μόλις ολοκληρώσει τη συμπλή ρωση του εντύπου απαντήσεων, το παραδίδει σε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και το υπογράφει, αφού προηγουμένως γίνει αντιπαραβολή των ατομικών του στοιχείων. Στη συνέχεια το μέλος της Επιτροπής, πα ρουσία του εξεταζόμενου, καλύπτει με σκούρο χαρτί τα ατομικά του στοιχεία και συρράπτει επί του εντύπου απαντήσεων το ερωτηματολόγιο. 6. Οι τρεις (3) τελευταίοι εξεταζόμενοι αποχωρούν ταυτόχρονα από τον χώρο εξέτασης. 7. Όλα τα έντυπα απαντήσεων των εξεταζομένων υπο γράφονται από τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτρο πής, η οποία στη συνέχεια καταμετρά τα φύλλα απα ντήσεων με τα ερωτηματολόγια, συντάσσει το σχετικό πρακτικό και τα αποστέλλει στην Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων. 8. Η Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων ελέγχει τα γρα πτά ως προς τον αριθμό και τις ειδικότητες για κάθε εξεταστικό κέντρο, με βάση την εκδοθείσα διαταγή του ΓΕΑ/Β2 και το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια τα παραδίδει στην Επιτροπή Βαθμολόγησης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Επιτροπή Βαθμολόγησης: α. Βαθμολογεί τα έντυπα απαντήσεων ερωτηματο λογίων με τη χρήση των ορθών φύλλων απαντήσεων (κλείδες), χωρίς να αποκαλύψει τα στοιχεία των εξε ταζόμενων. β. Προβαίνει στο μηδενισμό των εντύπων απαντήσεων ερωτηματολογίου που φέρουν χαρακτηριστικά σημάδια αναγνώρισης. γ. Αναγράφει σε κάθε έντυπο απαντήσεων το συνο λικό αριθμό των σωστών απαντήσεων και το σύνολο της βαθμολογίας. Κάθε φύλλο υπογράφεται από τον βαθμολογητή. δ. Παραδίδει τα βαθμολογημένα έντυπα στην Επιτρο πή Διενέργειας Εξετάσεων. 10. Η Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων παραλαμβάνει τα βαθμολογημένα έντυπα, προβαίνει στην αποκάλυψη των στοιχείων των εξεταζόμενων και συντάσσει πρα κτικό Επιτυχόντων Αποτυχόντων για κάθε ειδικότητα ΕΠ.ΟΠ, το οποίο υποβάλει στο ΓΕΑ/Β1 για κύρωση από τον Α/ΓΕΑ. 11. Τα βαθμολογημένα έντυπα απαντήσεων φυλάσσο νται στη ΔΑΕ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και στη συνέχεια καταστρέφονται. Άρθρο 5 1. Οι ΕΠ.ΟΠ που θα κληθούν για συμμετοχή στις εξετά σεις μονιμοποίησης και δεν παρουσιαστούν θεωρούνται ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ, εκτός εάν η απουσία τους οφείλεται σε λόγους «ανωτέρας βίας», όπως αυτοί ενδεικτικά ορί ζονται παρακάτω: α. Νοσηλεία σε στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο κατά την ημερομηνία των εξετάσεων, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του οικείου νοσοκομείου. β. Αναρρωτική άδεια, με βεβαίωση του στρατιωτικού νοσοκομείου ή της στρατιωτικής αρχής που τη χορή γησε. γ. Θάνατο συγγενούς Α βαθμού του υπόχρεου ή της συζύγου του, βεβαιούμενο με ληξιαρχική πράξη θανάτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. δ. Αποκοπή συγκοινωνιακών αξόνων για οποιαδήποτε λόγο, με βεβαίωση αστυνομικής αρχής. ε. Άδεια κύησης τοκετού ή ανατροφής τέκνου, με βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης, στην οποία να φαί νεται και η ημερομηνία κατά την οποία οι υπόχρεοι θα αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία. στ. Η εγγράφως βεβαιούμενη καθυστέρηση ή ακύρωση δρομολογίου συγκοινωνιακών μέσων, με την προϋπόθε ση ότι είχε ληφθεί από τον εξεταζόμενο κάθε δυνατός τρόπος μετακίνησης. ζ. Οποιοσδήποτε άλλος λόγος που θα κριθεί από την Υπηρεσία ότι δύναται να αποτελέσει λόγο «ανωτέρας βίας». 2. Οι παραπάνω λόγοι πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή φωτοαντίγρα φα) θεωρημένα από τον εκδότη και να κατατίθενται από τον υπόχρεο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εξέτασης στη Μονάδα του, προκειμένου να υποβληθούν άμεσα στο ΓΕΑ/Β2. 3. Τυχόν νέα εξέταση των δικαιολογημένως μη πα ρουσιασθέντων στην αρχική ημερομηνία εξετάσεων θα διεξαχθεί σε τόπο και ημερομηνία που θα καθορισθεί με διαταγή του ΓΕΑ/Β2. 4. Οι προβαλλόμενοι λόγοι «ανωτέρας βίας» εξετά ζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο πέντε (5) του άρθρου επτά (7), της (β) σχετικής Υπουρ γικής απόφασης. Άρθρο 6 1. Τα αντικείμενα και η ύλη των εξετάσεων, περιλαμ βάνονται σε γενικά ερωτηματολόγια στρατιωτικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων ειδικότητας (ξεχωριστά για κάθε μία), τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στους υπο ψήφιους για μονιμοποίηση στην ΠΑ ΕΠ.ΟΠ, με μέριμνα των ΓΕΑ/Β2 και ΔΑΕ/Α3. 2. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιλαμβάνει πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των οποίων οι τριάντα πέντε (35) αφορούν στα θέματα της κάθε ειδικότητας και οι δεκαπέντε (15) στα γενικά στρα τιωτικά θέματα. Οι ερωτήσεις των γενικών στρατιωτι κών θεμάτων είναι κοινές για όλες τις συμμετέχουσες ειδικότητες. 3. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δυο (2) βαθμούς. Επιτυχών θεωρείται όποιος συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 70% (τουλάχιστον 35 σωστές απαντήσεις). Άρθρο 7 Λόγω της φύσεως των ερωτημάτων (πολλαπλής επι λογής) και του τρόπου βαθμολόγησης, όπου δεν υπει σέρχεται η προσωπική γνώμη των βαθμολογητών, δεν επιτρέπεται αναβαθμολόγηση. Άρθρο 8 Τυχόν απαιτούμενες διοικητικές και ερμηνευτικές οδη γίες για την εφαρμογή της παρούσας θα εκδοθούν, από το ΓΕΑ. Άρθρο 9 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (4) Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1 Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3, 6 παρ. 3 και 9 παρ. 2 εδάφιο γ του ν. 3898/2010 (Α 211). 2. Του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λο γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 3. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 141) 4. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ48/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού ρα» (Β 2105). 5. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί ζουμε:

6 42034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καθορίζουμε το παράβολο που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, β) την κατάθεση του πρακτικού διαμεσολάβησης στη γραμματεία του Μο νομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου έχει διεξαχθεί η διαμεσολάβηση, στο ποσό των εκατό (100) ευρώ και γ) την προκαταβολή των εξέταστρων από κάθε υποψήφιο στην επιτροπή εξετάσεων, στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ F Αριθμ. 7016/4/12 κδ (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7016/4/12 ε από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Διάρ θρωση Υπηρεσιών εξουδετέρωσης εκρηκτικών μη χανισμών Προσόντα, επιλογή, εκπαίδευση, ειδικά καθήκοντα προσωπικού Χρησιμοποιούμενα μέσα» (Β 309). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ν. 1590/1986 (Α 49). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 2 του π.δ. 357/1986 «Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία υπη ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την εξουδετέρω ση εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών» (Α 157). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α 143), 94/2012 (Α 149) και 98/2012 (Α 160). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμο διοτήτων του» (Α 213). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 της 7016/4/12 ε από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β 309), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητι κών, τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων και τους πινάκες ικανών και αποκλειστέων, εφαρμόζονται ανάλο γα οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 82/2006 (Α 86), με τη διαφορά ότι κατά τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα του άρ θρου 14 της παρούσας». 2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 16 της ως άνω απόφασης αντικαθίστανται ως εξής: «3. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία ελέγχει τα ιδιαίτερα προσόντα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, καθώς και την εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογεί και συντάσσει πίνακες ικανών και μη ικανών, οι οποίοι ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση στο εξεταστικό κέντρο. Όσοι περιλαμβάνονται στους πίνακες ικανών καλούνται να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία (εξετάσεις) σε θέματα που αφορούν γνώσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες. Το είδος της γραπτής δοκιμασίας και η εξεταστέα ύλη καθορίζονται κάθε φορά από την προκήρυξη, με βάση τα δεδομένα της επιστήμης στον οικείο τομέα. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της διαδικασίας των εξετάσεων. 4. Ο βαθμός της γραπτής δοκιμασίας αποτελεί και την τελική βαθμολογία του υποψηφίου, η οποία καθορίζει τη σειρά επιτυχίας του. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στη γραπτή δοκιμασία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, διενεργείται με μέριμνα της Επιτροπής Εξετάσεων κλήρωση, στην οποία καλούνται να παρα στούν οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι». 3. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 16 της ιδίας ως άνω απόφασης προστίθενται παράγραφοι 5 έως και 7 ως εξής: «5. Η Επιτροπή με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής δοκιμασίας, καταρτίζει πίνακες επιτυχόντων, κατά σειρά επι τυχίας, καθώς και αποτυχόντων κατ αλφαβητική σειρά. 6. Οι παραπάνω πίνακες υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και με μέριμνα του Προέδρου της υποβάλλο νται μαζί με τα ατομικά δελτία των υποψηφίων και τα λοιπά δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. 7. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κυρώνει τους ανωτέρω πίνακες, εντός δέκα ημερών, από την υποβολή τους και καλεί για εκπαίδευση ονομαστικά τους επιτυχόντες, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με αυτόν που καθορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 15. Ο κυρούμενος πίνακας επιτυχό ντων, ισχύει για ένα χρόνο από την κύρωσή του». 4. Η περίπτωση ε της παρ. 5 του άρθρου 19 της ιδίας ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Τα προσόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 14.» 5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Για τη βαθμολόγηση της πρακτικής εξέτασης συνε κτιμώνται τα προσόντα του άρθρου 14 και η ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των διδαχθέντων». 6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 της ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Αν το κώλυμα οφείλεται σε λόγους υγείας ή υπηρε σίας, ο διακόπτων την εκπαίδευση δικαιούται να συμ μετάσχει στην εκπαίδευση της επομένης εκπαιδευτικής σειράς, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εντός 2ετίας από τη διακοπή και ο ίδιος δεν απώλεσε κάποιο από τα προσόντα του άρθρου 14, πλην του ορίου ηλικίας». 7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 της ως άνω από φασης αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του π.δ. 190/1996 (Α 153)».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα ταργείται το άρθρο 17 της 7016/4/12 ε από απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β 309). Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (6) Στο Φ.Ε.Κ. 1470/τ.Β / , στη σελίδα 19975, στη στήλη Α και στον δέκατο έβδομο στίχο εκ των κάτω (πα ραγρ. 7), που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 5839/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με τη λύση της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Κέραμος» Αμιγής Δημο τική Επιχείρηση Δήμου Κεραμειών, επιφέρεται διόρθωση αναφορικά με τον αριθμό της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων: Από το λανθασμένο «275/2011», Στο σωστό: «257/2011». (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)

8 42036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.415/9/170957/Σ.7312/24.12.2013 Προκήρυξη μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών Ανθυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα, 01/09/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13102 Ταχ. Δ/νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35015 Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο : 2234-350305 Fax : 22340-49872

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού με εξετάσεις για την κάλυψη τριών (3) κενών θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα