ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 2 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για την προσωπι κή ασφάλεια του Δημάρχου Αθηναίων... 1 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επι τροπής του Οργανισμού Αθήνας στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, στον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας και στο νόμιμο αναπλη ρωτή του Τροποποίηση 2η προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλο ηγικής Υπηρεσίας Έτους Ορισμός δικαστικού καταστήματος για τις συνεδρι άσεις του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7004/3/50 β από απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προ στασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πο λίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφι στάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β 2418) Μετατροπή Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κορ θίου Άνδρου (Δ.Ε.Α.Κ.Α.) σε Κοινωφελή Επιχείρη ση με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δή μου Κορθίου Άνδρου (Κ.Ε.Δ.Κ.Α.) Υπαγωγή της επένδυσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Μαρινάκης Ιωάννης και Σια Ο.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αιγινίου Ν. Πιερίας. 8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες Κυρι ακών και εξαιρέσιμων, από μέχρι για το προσωπικό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Αρκαδίας Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Α εξά μηνο 2010 για το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Ιω αννίνων Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπι κό της Δ/νσης Προγραμματισμού ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /09 (1) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Δημάρχου Αθηναίων. O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297). 2. Το / έγγραφο του Δήμου Αθηναί ων σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη σης για επτά (7) αστυνομικούς υπαλλήλους που έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Δημάρχου Αθηναίων. 3. Τις Α.Π /12/5/ και Α.Π. Δ.Υ./ , βεβαιώσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με τις οποίες διατέθηκαν οι ανωτέρω, για την προσωπική ασφάλεια του Δημάρχου Αθηναίων. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα έξι χιλιάδων (76.000) ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2010, στον οποίο έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α και Την Α.Π / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής περί «έγκρισης εξαιρέσεως από την εφαρμογή της πενθήμερης εργα σίας σε υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων». 6. Την αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29/Β/2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονιικής Διακυβέρνησης «Κα θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο δώρας Τζάκρη και Γεώργιου Ντόλιου.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010, για τους αστυνομικούς υπαλλήλους Κω/νο Μουζούλα, Κων/νο Σάκκο, Θεοφάνη Κόκκαλη, Λάμπρο Χονδρο, Θεο δόσιο Μουρτζούχο, Αντώνιο Φώτη και Νικόλαο Σολδάτο ως ακολούθως:

2 1092 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Απογευματινής υπερωριακής εργασίας εξήντα (60) ώρες μηνιαίως. Εργασίας τις Κυριακές Αργίες δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. Νυχτερινής εργασίας καθημερινών, πέραν από την υποχρεωτική δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως. Νυκτερινή εργασία καθημερινών ημερών προς συ μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εκατό (100) ώρες μηνιαίως, για κάθε έναν από τους ανωτέρω υπαλ λήλους. Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/1/2010, να δημοσι ευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ Αριθμ (2) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας στον Πρόεδρο της Εκτελε στικής Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Εκτελεστι κής Επιτροπής, στον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας και στο νόμιμο αναπληρωτή του. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 8) του ν. 1515/1985 «Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας πε ριβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» (Α 18). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Την 1/πρ. 1/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. 4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Εκτελε στικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας στον Πρόε δρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και στον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας και στο νόμιμο αναπληρωτή του, ως ακολούθως: Α. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ορ γανισμού Αθήνας, κατευθύνει και εποπτεύει την όλη λειτουργία του Οργανισμού. Επίσης, έχει την εποπτεία για την εκτέλεση των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ειδικότερα: 1. Συντονίζει και εποπτεύει α) την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ρ.Σ.Α.) και το επιχειρη σιακό πρόγραμμα εφαρμογής του, β) τον σχεδιασμό των μεγάλων προγραμμάτων εφαρμογής του Ρ.Σ.Α., γ) τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων μητροπολιτικού χαρακτήρα, δ) τα προγράμματα μεγάλης κλίμακας που βρίσκονται σε εξέλιξη. 2. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό Αθήνας ενώπιον δικα στικών αρχών και φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ενωση και αναλαμβάνει τον συντονισμό των Διεθνών Σχέσεων και των Διεθνών Προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ο Οργανισμός Αθήνας. 3. Διορίζει, πληρεξουσίους δικηγόρους και αντικλήτους με πλήρη εξουσία να διενεργούν κάθε δικαστική πράξη ή πράξη που σχετίζεται με δικαστική ενέργεια πλην της παραιτήσεως από αγωγές, προσφυγές και πάσης φύσεως ένδικα μέσα. 4. Ορίζει την σύνθεση Επιτροπών Παρακολούθησης ή Παραλαβής Έργων και Ομάδων Εργασίας που σχετίζο νται με: α) την επικαιροποίηση του Ρ.Σ.Α. και το επιχει ρησιακό πρόγραμμα εφαρμογής του, β) τον σχεδιασμό των μεγάλων προγραμμάτων εφαρμογής του Ρ.Σ.Α., γ) τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων μητροπολιτικού χα ρακτήρα, δ) τα προγράμματα μεγάλης κλίμακας που βρίσκονται σε εξέλιξη. 5. Υπογράφει: α) Τον ετήσιο Προϋπολογισμό, καθώς και την αυξο μείωση των σχετικών κονδυλίων του Προϋπολογισμού αυτού, εφ όσον πρόκειται για συνολικά ποσά κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ ( ). β) Την έκθεση πεπραγμένων του Οργανισμού Αθή νας. γ) Τα ετήσια και μακροχρόνια προγράμματα δραστη ριοτήτων του Οργανισμού Αθήνας. δ) Τους κανονισμούς του Οργανισμού Αθήνας. ε) Τις κάθε μορφής συμβάσεις των οποίων τα ανώτατα όρια αμοιβής προβλέπονται από την κείμενη νομοθε σία. στ) Τα έγγραφα προς τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που αναφέρονται σε θέματα πολιτικής του Ορ γανισμού Αθήνας, καθώς και σε ενέργειες ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο των αποφάσεων της Εκτελεστι κής Επιτροπής. ζ) Επιταγές ανεξαρτήτως ποσού σύμφωνα με τη πα ράγραφο Ε της παρούσας. η) Χρηματικά εντάλματα ανεξαρτήτως ποσού με συνυ πογραφή του Προϊσταμένου του Οργανισμού Αθήνας. 6. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις και συνάπτει συμβάσεις των οποίων το αντικείμενο αναφέρεται σε αρμοδιό τητες του Οργανισμού Αθήνας και προβλέπονται από τον εγκεκριμένο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Προγραμματισμό του. 7. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη που δεν υπερβαίνει το ποσόν των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ). 8. Μεταβιβάζει, με ειδική πράξη, στην Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων των προηγουμένων παραγράφων 1 έως και 6, προκειμένου να χειρισθεί ειδικά θέματα του Ορ γανισμού Αθήνας. 9. Αναθέτει στον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθή νας, συμπληρωματικά, ειδικά καθήκοντα και αρμοδιό τητες για την προώθηση του έργου του Οργανισμού Αθήνας. Β. Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ορ γανισμού Αθήνας σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, ανάκλησης ή παραίτησης αναπληροί η Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. Γ. Η Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εγκρίνει και αποφασίζει τις μετακινήσεις στο εσω τερικό, προεγκρίνει τις μετακινήσεις στο εξωτερικό, και την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης στην Αντιπρόεδρο της Εκτε λεστικής Επιτροπής, στον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας ή του νόμιμου αναπληρωτή του, στους υπαλ λήλους του Οργανισμού Αθήνας, στο προσωπικό που υπηρετεί με διάθεση στον Οργανισμό Αθήνας, στο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό. 2. Παρακολουθεί, συντονίζει και εποπτεύει, σε συνερ γασία με τον Πρόεδρο, μετά από απόφαση της Εκτε λεστικής Επιτροπής, έργα και προγράμματα που της ανατίθενται. Δ. Ο Προϊστάμενος του Οργανισμού Αθήνας: Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού Αθήνας. Παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις εργασίες σύμ φωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους κανονισμούς του Οργανισμού Αθήνας και τις σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, και εισηγείται με αποκλει στική αρμοδιότητα τα θέματα στην Εκτελεστική Επι τροπή. Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση και υλοποίηση των Αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ορίζει, σε συνεργασία με την Πρόεδρο της Εκτελε στικής Επιτροπής, πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο A4 ανωτέρω, την σύνθεση: α) Επιτροπών Παρακολούθησης ή Παραλαβής Έργων ή Εργασιών ή Υλικών, β) Ομάδων Εργασίας που κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού Αθήνας. Ορίζει υπολόγους για την εκτέλεση διαφόρων ενεργει ών (π.χ. διαγωνισμούς, προμήθειες, κ.λπ.) που κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού Αθήνας. Γνωμοδοτεί για την διάθεση στον Οργανισμό Αθήνας από άλλους φορείς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. του απα ραίτητου προσωπικού, και εισηγείται για την αιτιολο γημένη απομάκρυνση από αυτόν ή για την εσωτερική κατανομή του υπηρετούντος με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού του Οργανισμού Αθήνας. Υπογράφει όλα τα έγγραφα ή εκθέσεις του Οργανι σμού Αθήνας, εκτός από εκείνα που προβλέπεται να υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή την Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Υπογράφει: α) Χρηματικά εντάλματα μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ). β) Επιταγές, ανεξαρτήτως ποσού, σύμφωνα με τη πα ράγραφο Ε της παρούσας. Ασκεί όλες τις διοικητικές αρμοδιότητες επί του συ νόλου του προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στον Οργανισμό Αθήνας, εγκρίνει και χορηγεί τις κάθε είδους άδειες. Ο Προϊστάμενος ενημερώνει τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Αθήνας για τις σχετικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκό ντων του. Τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας σε περί πτωση απουσίας, κωλύματος, ανάκλησης ή παραίτησης, αναπληροί ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ε. Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής επιταγών, ανεξαρτήτως ποσού, σε βάρος των πιστώσεων του Τα κτικού Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων του Οργανισμού Αθήνας σε δύο συγχρόνως εκ των: Ιωάννη Πολύζο, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτρο πής Δανάη Αντωνάκου, Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Μάνο Παπανικολάου, Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας. Γεώργιο Στεφανόπουλο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας, για επιταγές που αναφέρονται σε όλους τους λογαριασμούς που τηρούνται στην Τρά πεζα της Ελλάδος και την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η 31919/ απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 1804Β/9.2007). Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Τροποποίηση 2η προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας Έτους Με την αριθμ. πρωτ. Μ /08/09/ απόφα ση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 πργ. 3 και 4 του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α 43) εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2009, του οποίου τα τελικά αποτελέσματα δια μορφώνονται ως εξής: ΕΣΟΔΑ: ,00 ΕΞΟΔΑ: ,00 Έλλειμμα: ,00 (απόφαση Υπ. Οικονομικών αριθ. πρωτ.: 2/92224/0094/ ). Το έλλειμμα θα καλυφθεί από το Ταμειακό υπόλοι πο της 31/12/2008 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ,95. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Αριθμ (4) Ορισμός δικαστικού καταστήματος για τις συνεδριά σεις του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι καστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α 35) και β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το υπ αριθμ. 7900/ έγγραφο του Πρωτο δικείου Πειραιώς. (3)

4 1094 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε, από ως δικαστικό κατάστημα για τις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά (Μονομελούς και Τριμελούς) το νέο μισθωμένο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά που βρίσκεται επί της οδού Κολοκοτρώνη 123. Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. 7004/3/50 ζ (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7004/3/50 β από απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασί ας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμά των Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσι ακά όργανα» (Β 2418). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Τα άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», π.δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί ας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α 213). 3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Α 214). 4. Την 7004/3/49 από απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια» (Β 2365). 5. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ γίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Στην περίπτωση Α του άρθρου 1 της 7004/3/50 β από απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα όργα να» (Β 2418) προστίθενται εδάφια 51, 52, 53 και 54, ως εξής: «51. Την έκδοση απόφασης διορισμού του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμ βουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3387/2005). 52. Τη θέση ανωτάτων αξιωματικών στην κατάσταση της διαθεσιμότητας (άρθρο 15 παρ. 1 εδαφ. α και β π.δ. 120/2008). 53. Την έκδοση διοικητικών πράξεων επιβολής ποινής σε Αντιστρατήγους, ύστερα από τελεσίδικη απόφαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων (άρθρο 54 παρ. 3 εδαφ. β π.δ. 120/2008). 54. Την απόφαση επί πειθαρχικών υποθέσεων (Ε.Δ.Ε.) που αφορούν Αντιστρατήγους και Υποστρατήγους ή διενεργήθηκαν από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο μίας (άρθρο 31 παρ. 1 εδαφ. α και β π.δ. 120/2008)». Άρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ Αριθμ. 1416/504 (6) Μετατροπή Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κορθί ου Άνδρου (Δ.Ε.Α.Κ.Α.) σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κορ θίου Άνδρου (Κ.Ε.Δ.Κ.Α.). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/Α). β) Των άρθρων και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ Α/ ) και της παρ. 3 του άρθρ. 17 Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234/Α). 2. Την 43886/ απόφαση του Υφυπουργού Εσω τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθο ρισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής» (ΦΕΚ 1574/Β/ ). 3. Την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κορ θίου Άνδρου σε Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κορθίου Άνδρου. 4. Την αριθ. 137/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου Δήμου Κορθίου Άνδρου, αποφασίζουμε: Την μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κορθίου Άνδρου (Δ.Ε.Α.Κ.Α.) σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κορ θίου Άνδρου με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Δ.Κ.Α.» ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Έδρα: Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο Δήμος Κορθίου. Σκοποί και αντικείμενα: Οι σκοποί και τα αντικείμενα της κοινωφελούς επιχείρησης είναι: Σκοποί της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Κορθίου Άνδρου είναι, η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτή των και η παροχή υπηρεσιών συναφών η συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες του Δήμου που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και την αποκομιδή των απορ ριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου, την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και την εφαρμογή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1095 προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανά πτυξη της περιοχής του Δήμου Κορθίου. Αντικείμενο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. θα είναι: Η ανάληψη προγραμμάτων Κοινωνικής μέριμνας, με στόχο την εξασφάλιση και αξιοποίηση Κοινοτικών και Εθνικών Χρηματοδοτήσεων του κοινωνικού τομέα ( Προ γράμματα Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου, Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλπ). Η υλοποίηση προγραμμάτων και η εισαγωγή νέων θεσμών Κοινωνικής προστασίας. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα. Η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μειονεκτού ντων ατόμων καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προ γραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών επιμόρφωσης των πολιτών. Η συμμετοχή και η οργάνωση περιβαλλοντικών προ γραμμάτων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση της πε ριβαλλοντικής παράδοσης και κληρονομιάς του Δήμου Κορθίου και του νησιού της Άνδρου και η πληροφόρηση των πολιτών για τη σημασία της αειφορίας που αποτελεί ανάγκη και προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη και η προώθηση συνεργασιών με πανε πιστημιακούς και άλλους Δημόσιους και Κοινωνικούς φορείς σε θέματα αειφορίας, αντιμετώπισης πηγών ρύπανσης, κυκλοφορίας, προστασίας του πρασίνου, ανακύκλωση απορριμμάτων κλπ. Η έρευνα και η προώθηση με δημόσιες ανοικτές συ ζητήσεις των προβλημάτων της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Κορθίου. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του Δήμου Κορθίου αλλά και ευρύτερα της νήσου Άνδρου. Η δημοτική συγκοινωνία με σκοπό την εξυπηρέτηση της μετακίνησης δημοτών από τα δημοτικά διαμερίσμα τα προς την έδρα του Δήμου και το αντίστροφο, των εργαζομένων του Δήμου, ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως είναι οι μαθητές, οι ηλικιωμένοι κ.λπ. Κεφάλαιο: Το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης αναλύεται στην οικονομοτεχνική μελέτη. Ως κεφάλαιο κίνησης ο Δήμος Κορθίου θα διαθέσει στην επιχείρηση το ποσό των ευρώ, το οποίο θα βαρύνει το Κ.Α , του σκέλους των εξόδων του προϋπολογι σμού του Δήμου. Διάρκεια της επιχείρησης: Η διάρκεια της Επιχείρη σης θα είναι είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία της ίδρυσή της. Πόροι της επιχείρησης: Οι πόροι της επιχείρησης θα προέρχονται: Η χρηματοδότηση από το Δήμο ΚΟΡΘΙΟΥ, για τις παρερχόμενες από αυτή υπηρεσίες και δραστηριότητες με την προϋπόθεση κατάθεσής διετούς προγράμματος δράσης εκ μέρους της επιχείρησης και έγκρισης μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Τα έσοδα από εύλογη αποζημίωση από τους αποδέ κτες των υπηρεσιών των δραστηριοτήτων της, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα έσοδα από την συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις και σε αξιοποίησης προσραμμάτων Εθνικών και Ευρωπαϊκών. Τα έσοδα από εκδηλώσεις και υπηρεσίες που θα δι οργανώνει. Τα έσοδα από απ απευθείας αναθέσεις από τον Δήμο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή υπηρεσιών συναφών προς τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα έσοδα από δωρεές κληρονομιές κ.λπ. Τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες που θα ασκεί, σύμφωνα με τον σκοπό της. Διοίκηση: Η κοινωφελής επιχείρηση θα διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα ορί ζεται για τέσσερα (4) έτη από το δημοτικό συμβούλιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006. Από τα μέλη του, τρία (3) τουλάχιστον θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον προέρ χεται από τη μειοψηφία, ένα (1) μέλος θα είναι εκπρό σωπος των εργαζομένων που θα προτείνεται από την γενική τους συνέλευση, όταν οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου θα είναι πάνω από 20 άτομα, ένα (1) μέλος θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής που θα προτείνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη θα είναι δημότες με πείρα σε αντίστοιχες κοινωνικές μονάδες. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα ακολουθεί την θητεία του δημοτικού συμβουλίου, κατά τις της παρ. 2 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006. Λύση και εκκαθάριση. Η επιχείρηση λύεται: α) με τη συμπλήρωση του χρόνου για τον οποίο έχει συσταθεί, β) πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συ νόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της γ) υποχρεωτικά εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Μετά την εκκαθάριση της Επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχειά απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Κορθίου Άνδρου. Η εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται για το σκοπό αυτό από το δημοτικό συμβούλιο. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η διαχείριση και η εποπτεία της επιχείρηση διέπονται από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στις δημοτικές επιχειρήσεις του Κώδικα Δή μων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 και 410/1995). Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κορθίου Άν δρου για το τρέχον οικονομικό έτος, ύψους ,00 που βαρύνει τον Κ.Α του σκέλους των εξό δων του. Ερμούπολη, 27 Ιανουαρίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ

6 1096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) Υ παγωγή της επένδυσης της επιχείρησης με την επω νυμία «Μαρινάκης Ιωάννης και Σια Ο.Ε» στις διατά ξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΙΑΟΥ Με την A.Π. 1386/900/Π/13/5/00038/Ε/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτί ου Αιγαίου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004, όπως ισχύει, της επένδυσης της επιχεί ρησης, με την επωνυμία «Μαρινάκης Ιωάννης και Σια Ο.Ε», που αναφέρεται στην «Ιδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας τριών αστέρων (3***) δυναμικότητας 22 δωμα τίων (49 κλινών), με κολυμβητική δεξαμενή στην περιοχή Θημωνιές Χώρας Φολεγάνδρου του Νομού Κυκλάδων», συνολικού κόστους ,00. Το ποσοστό της επιχορήγησης ορίστηκε στο 39% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ,91. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο 30,46% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό ,60. Το τραπεζικό δάνειο ορίστηκε στο 30,54% επί του παρα γωγικού κόστους, δηλαδή ποσό ,49. Με την επένδυση αυτή θα δημιουργηθούν επτά νέες θέσεις απασχόλησης (3,08 ΕΜΕ). Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 107η Συνε δρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν.3299/2004, όπως ισχύει, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 02 Δεκεμβρίου Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος ΔΙ.Σ.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ Αριθμ πε (8) Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αιγινίου Ν. Πιερίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Την αριθμ. 2475/ (ΦΕΚ 472/τ.Β / ) απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 84/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγινίου «περί εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας». 2. Την αριθμ. 7500/ (ΦΕΚ 1225/τ.Β / ) απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 3. Την αριθμ. 1398/ (ΦΕΚ 757/τ.Β / ) ΚΥΑ περί «Σύστασης θέσεων στους ΟΤΑ Α Βαθμού για την λειτουργία των ΚΕΠ Κατάργηση Κοινής Υπουρ γικής απόφασης». 4. Την αριθμ. 134/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Αιγινίου περί «Τροποποίησης Οργανισμού Εσω τερικής Υπηρεσίας του Δήμου». 5. Την αριθ. 62/2009 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσια κού Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Νομού. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α / ) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 7. Τις διατάξεις Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές δια τάξεις». 8. Τις διατάξεις του Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α / ) «Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημό σιας Υγείας και άλλες Διατάξεις». 9. Τις διατάξεις του Ν. 230/2004 (ΦΕΚ 44/Α / ) «Καθιέρωση Συστήματος Διοίκησης με Στόχους, Μέτρη ση της Αποδοτικότητας και άλλες Διατάξεις». 10. Τις διατάξεις του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α / ) «Ρυθμίσεις του Συστήματος Προσλήψεων και Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης». 11. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α / ) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού». 12. Τις διατάξεις του Ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α / ) «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ιδρυση Εθνικού Κέ ντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 13. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 8 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ.Α / ) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμο διοτήτων Υπ. Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νο μαρχιακή Αυτ/ση». 14. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α /3 3 94) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επι λογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Δ/σης». 15. Τις διατάξεις των Π.Δ. 37α/1987 και τις όμοιες του Π.Δ. 22/ Τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.A / ) «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού Δημ. Δ/σης Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ». 17. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 18 παρ. 2 του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α / ) «Συγκρότηση της Πρω τοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 13 του Ν. 2672/98 (ΦΕΚ 290/ Α / ) «Οικονομικοί πόροι της Νομ/κής Αυτ/σης και άλλες διατάξεις». 18. Τις διατάξεις του αρ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ), αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθ. 2475/ (ΦΕΚ 472/ τ.β / ) απόφασή μας, «περί έγκρισης του Ορ γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγινίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 7500/ (ΦΕΚ 1225/τ.Β / ) όμοιά μας, ως προς τα άρθρα 11 και 16 ως εξής: 1. Άρθρο 11 Προστίθενται δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙ ΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ και το σύνολο των οργανικών θέσεων κατηγορίας ΠΕ ανέρχεται σε δώδεκα (12) ενώ το σύνολο των οργανικών θέσεων σε σαράντα έξι (46). 2. Άρθρο 14 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, επαναδιατυ πώνεται μόνο για το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και συμπληρώνεται ως εξής: Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών: Προΐστανται υπάλ ληλοι του κλάδου ΠΕ1, ελλείψει αυτών ΤΕ17 και ελλείψει αυτών ΔΕ1, ΔΕ14 και ΔΕ15. Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ: προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών. Κάλυψη δαπάνης: Από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2010, στον ΚΑΕ 2228, πο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1097 σού Ανάλογη θα είναι η δαπάνη για τα επόμενα έτη και θα εγγράφεται στον ανωτέρω ΚΑΕ των οικείων λογαριασμών. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 2475/ (ΦΕΚ 472/τ.Β / ) απόφασή μας, όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Κατερίνη, 18 Ιανουαρίου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ Αριθμ. 488 (9) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες Κυρι ακών και εξαιρέσιμων, από μέχρι για το προσωπικό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας. 1. Τις διατάξεις: Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ α) του π.δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης», β) των άρθρων 29 του Ν. 3528/2007, 15 του Ν. 2592/ 1998, 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 και 16 του Ν. 3205/2003, γ) του Π.Δ/τος 402/ Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγι ές, σεισμοί, εκκαθάριση αρχείων και λοιπές) για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολούνται κατά πε ρίπτωση οι υπάλληλοι όλων των Υπηρεσιών της Ν.Α. Αρκαδίας. 3. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά νω αναγκών, καθώς και κάθε εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν, επιβάλλεται το προσωπικό της Ν.Α. Αρκαδίας να απασχολείται υπερωριακά καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ, η οποία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α. Αρκαδίας οικονομικού έτους 2010 και είναι εγγεγραμμένη στους ΚΑΕ 511 ( ) και 512 (8.000 ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι που υπηρε τούν στην Ν.Α. Αρκαδίας, υπερωριακά από μέχρι όπως παρακάτω: υπηρετούντων προτεινόμενων υπαλλήλων ΠΕ TE ΔΕ ΥΕ ωρών Α & Β εξαμήνου απογευματινών ωρών εργασίμων ημερών νυκτερινών ωρών ωρών Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών Εγγεγραμμένη πίστωση ΣΥΝΟΛΟ Η ονομαστική κατάσταση των ανωτέρω ωρών θα γίνει με νεώτερη απόφασή μας. Τρίπολη, 15 Ιανουαρίου 2010 Ο Νομάρχης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 462 (10) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Α εξάμηνο 2010 για το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Με ταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Ιωαννίνων. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 2. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/Α/ ). 3. Τον Ν. 3205/03, αρθρ. 16 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ... και άλλες συναφείς διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ / (ΦΕΚ 2082Β) κοινής απόφασης των Υπουρ γών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύ πανσης» (ΦΕΚ 181/Α ) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των οικονομικών κινήτρων της απόσυρσης και αγοράς οχήματος. 5. Την αριθμ. 2/81302/0026/ ΚΥΑ που τροπο ποίησε την ανωτέρω όμοια και καθόρισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους δικαιούχους για την καταβολή οικονομικών κινήτρων της απόσυρσης και αγοράς οχήματος. 6. Τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιά ζο νται από το πρόσθετο έργο διεκπεραίωσης της ανωτέρω διαδικασίας, στην Δ/νση Μετ/ρων της Ν.Α. Ιωαννίνων. 7. Την ανάγκη καλύτερης εξυπηρέτησης των ενδια φερομένων πολιτών για να εξυπηρετηθούν χωρίς κα θυστέρηση από την Υπηρεσία. 8. Την αριθμ / απόφαση Νομάρχη Ιω αννίνων για τη λειτουργία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών τις απογευματινές ώρες εργάσιμων ημε ρών για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

8 1098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα πάνης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, που θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις της Ν.Α. Ιωαννίνων και στον Ειδ. Φορέα 390, ΚΑ 0511, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το Α εξάμηνο έτους 2010, όπως παρα κάτω: Αριθμός υπαλλή Ώρες υπερωρ. λων εργασίας Ημέρες Από Δευτέρα έως Παρασκευή Ώρες που θα προ σφερθεί η εργασία Πέραν του ωραρίου Πίστωση υπερωρ. εργασίας ευρώ Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει με αποφάσεις του Νομάρχη Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2010 Ο Νομάρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Αριθμ. 42 (11) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Δ/νσης Προγραμματισμού. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ.30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 25, παρ. 7 του Ν. 2738/ Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κύ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.». 4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων της Δ/νσης Προγραμματισμού προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξημένες και επείγουσες υπηρεσια κές ανάγκες όπως η εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμ μάτων της Δ Προγραμματικής Περιόδου, η εφαρμογή και μέτρηση των διεργασιών του Συστήματος Διαχεί ρισης Ποιότητας, η στοχοθεσία, η καταχώρηση των στοιχείων των εκτελούμενων έργων και μελετών στο νέο πρόγραμμα της «Κοινωνίας της πληροφορίας», η αναδιοργάνωση του πληροφοριακού δικτύου της Ν.Α. η οποία δεν μπορεί να γίνει πρωινές ώρες λόγω άλ λων ανειλημμένων υποχρεώσεων και της υποστήριξης των χρηστών, οι τεχνικές εργασίες και η διασφάλιση δεδομένων η οποία πρέπει να γίνεται απογευματινές ώρες όταν όλοι οι χρήστες έχουν αποσυνδεθεί από τις εφαρμογές και το πληροφοριακό δίκτυο κ.α. 5. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την υπερωριακή απασχόληση υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Ν.Α. Λακωνίας έτους 2010 πίστωση ,00 (KAE 0511 αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το έτος 2010 (από έως ) των τεσσάρων (4) υπαλ λήλων της Δ/νσης Προγραμματισμού και μέχρι (720) επτακόσιες είκοσι ώρες έκαστος. Σπάρτη, 29 Ιανουαρίου 2010 Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 240 9 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11993 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 954 8 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 22 1 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ. Ως πίνακας αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 7 ο από 9/ έως /) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6 Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ, 30.04.2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 9817 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Τροποποίηση των υπ αριθμ. πρωτ. 25669/15-09-2014, (ΑΔΑ: 7ΟΕΕΩ9Θ-8ΚΣ) και 29552/20-10-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ».

ΘΕΜΑ: Σύσταση κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΟΑΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 29-12 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 71197/20783 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τσαμαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Τον κ. Πρόεδρο του. Δημοτικού Συμβουλίου. Ενταύθα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 30957/ΓΠ8601 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: «Συγχώνευση των υφιστάμενων ΔΕΥΑ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1538 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυ πηρέτηση των Επιχειρησιακών Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος 5 ο από 7/ έως /) 3-0 ) 4 Δεκεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 22 (Τεύχος o από /9 έως 2/9) - ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Αναρτητέα στο διαδίκτυο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ.πρωτ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 981 23 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 34/2015 από (02-12- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45957 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 36 ο από 3/9 έως 7/9) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 10 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα