ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35049 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ 842/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προ ϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊστα μένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού... 1 Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίη σης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιω τικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφα λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ 842/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Δι καιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενι κούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί ου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των πε ριφερειακών υπηρεσιών αυτού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), ως ισχύουν. β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. γ) του π.δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ 29Α ) «Οργανισμός Υπουρ γείου Δικαιοσύνης», ως ισχύει. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2457 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 3 Νοεμβρίου 2011 δ) του π.δ. 94/2010 (ΦΕΚ 169Α ) «Σύσταση Γενικής Γραμ ματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». ε) την αριθ / (ΦΕΚ 842Β ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δι καιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού», όπως η απόφαση αυτή τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. με την 82834/ (ΦΕΚ 1304Β ), / (ΦΕΚ 1490Β ), 9311/ (ΦΕΚ 104Β ), 21614/ (ΦΕΚ 404Β ), / (ΦΕΚ 2556Β ), 42515/ (ΦΕΚ 597Β ), 30793/ (ΦΕΚ 385Β ), / (ΦΕΚ 1758Β ), όμοιες. στ) τις αριθ οίκ./ (ΦΕΚ 1118Β ) και 93091/ (ΦΕΚ 1556Β ) αποφάσεις του Υπουργού Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». 2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο δοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτές. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ / απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβα ση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 842Β ), ως ισχύει, ως ακολούθως: Προστίθεται άρθρο 2 με το εξής περιεχόμενο: «Άρθρο 2 Στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για θέματα που αφορούν:

2 35050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Τις εγκυκλίους για θέματα αρμοδιότητας της Γε νικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 2. Τα έγγραφα που αφορούν στη συνεργασία και σύγκληση συσκέψεων με άλλα Υπουργεία για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νο μοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 3. Τις προτάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία για θέ ματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 4. Τα ερωτήματα, με τα οποία παραπέμπονται για γνωμοδότηση ή μελέτη υπηρεσιακά θέματα στο Γρα φείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου ή άλλη Δη μόσια Αρχή, που έχει τέτοια αρμοδιότητα, σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύ θυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 5. Τα έγγραφα που αφορούν στη διαμόρφωση εθνι κών θέσεων και απόψεων επί νομικών πράξεων που καταρτίζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ο.Η.Ε., του Συμβουλίου της ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών. 6. Τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και τις θέσεις επί θεμάτων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που είναι συναφή με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύ θυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων, οι οποίες ανάγονται σε επίπεδο γε νικότερης κυβερνητικής πολιτικής. 7. Τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην επιμέλεια διεξαγωγής αξιολογήσεων της Χώρας, στο πλαίσιο συμβατικών της υποχρεώσεων στην Ευρωπαϊ κή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς, επί ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 8. Τα πάσης φύσεως έγγραφα και ενέργειες που ανα φέρονται στο σχεδιασμό και διαπραγμάτευση διμερών συμβάσεων, συμφωνιών και συνεργασιών. 9. Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και η παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων για την ενίσχυση της συ νεργασίας των κρατών και την ανάπτυξη πρωτοβουλι ών που προωθούν πολιτικές αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδι κών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 10. Τις απαντήσεις στην Επιτροπή Μόνιμων Αντιπρο σώπων του Συμβουλίου της ευρώπης επί των ατομικών και γενικών μέτρων συμμόρφωσης της Χώρας μας στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για θέματα αρμοδιότητας και συναρμο διότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στους Προέδρους και τον Εισαγγελέα των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προκειμένου να ενημερωθούν επί του περιεχομένου τους οι δικαστικοί λειτουργοί της Χώρας. 11. Τα έγγραφα με τα οποία ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή προτείνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο ορισμός εκπροσώπων ως μελών σε συλλογικά όργανα, νομοπα ρασκευαστικές επιτροπές ή ειδικές ομάδες εργασίας, που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμ ματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 12. Τις εισηγήσεις επί αποφάσεων σύστασης, συγκρό τησης και ορισμού μελών συλλογικών οργάνων, νομοπα ρασκευαστικών επιτροπών ή ειδικών ομάδων εργασίας, που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμ ματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων, καθώς και την παρακολού θηση της προόδου των εργασιών αυτών. 13. Τις εισηγήσεις επί θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση της συμμετοχής και εκπροσώπησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε διασκέψεις, επιτροπές, ομάδες εργα σίας και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ευρω παϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών. 14. Την έγκριση και διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέ ψεων, συνεδρίων, εκθέσεων, επισκέψεων ξένων αντι προσωπειών επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδι κών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 15. Τον σχεδιασμό και τις εισηγήσεις των αναγκαίων νομοθετικών ή άλλων μέτρων, αρμοδιότητας ή συναρ μοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών καθώς και την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 16. Την ευθύνη παρακολούθησης της έκδοσης κανο νιστικών πράξεων που πηγάζουν από νόμους αρμοδι ότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντο νισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 17. Τα έγγραφα για τη διατύπωση θέσεων απόψεων για τα προδικαστικά ερωτήματα ενώπιον του Δικαστη ρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Τα άρθρα 2 επομ. αναριθμούνται με την παρούσα απόφαση σε άρθρα 3 επομ.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Nοεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. 1016/109/169 γ (2) Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της ικα νότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρή σεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3707/2008 (Α 209) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α 164). 2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Του π.δ. 184/ «Σύσταση Υπουργείου Προ στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (Α 213). 4. Του π.δ. 185/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. (Α 213). 5. Την υπ αριθμ. Υ350/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β 1603). 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφα λείας (Ι.Ε.Π.ΥΑ.) που επιθυμούν να εξετασθεί η καταλ ληλότητα προσωπικού τους να οπλοφορεί και να υπο βληθεί σε βασική εκπαίδευση στη χρήση των όπλων, υποβάλλουν το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφαλείας ή στις Αστυ νομικές Διευθύνσεις Χώρας, όπου έχουν την έδρα τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α Αίτηση στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία ταυ τότητας των προς εξέταση για καταλληλότητα προς οπλοφορία υπαλλήλων: Επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, μη τρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερο μηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (fax). Με την αίτηση αυτή η ενδι αφερόμενη Ι.Ε.Π.Υ.Α. δηλώνει υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος της εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 14. β. Υπεύθυνη δήλωση εκάστου υπαλλήλου ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στον έλεγχο της σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. γ. Παράβολο πενήντα (50) ευρώ υπέρ του δημοσίου (ανά υπάλληλο). δ. Τρεις (3) φωτογραφίες κάθε υπαλλήλου, πρόσφατες. 2. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής ή δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 3. Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρ θωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων παρέχοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών προς συμπλή ρωση διόρθωση και υποβάλλουν αυτά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με καταστάσεις κατά αλφαβητική σειρά, τηρώντας στο αρχείο της υπηρεσίας τους φωτοτυπίες των αιτήσεων. Επίσης, καταρτίζουν και αναρτούν πίνακα αιτήσεων με ελλειπή δικαιολογητικά. Όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό, αποκλείονται από την εκπαίδευση. 4. Μετά την υποβολή των ως άνω καταστάσεων, οι υποψήφιοι για βασική εκπαίδευση παραλαμβάνουν από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες παραπε μπτικό σημείωμα, σύμφωνα με το παράρτημα Α, επί του οποίου επικολλάται μια φωτογραφία τους, προκειμένου να μεταβούν σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτες ιατρούς και να υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο σημείωμα. Μετά την διενέργεια της εκάστης εξέτασης που αναφέρεται στο παραπεμπτικό σημείωμα, ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα αυτής, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Για τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, από τη γραμματεία του ιδρύματος θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Άρθρο 2 Σύσταση και συγκρότηση ειδικών υγειονομικών επιτροπών 1. Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας, συνιστάται από μία (1) ειδική επιτροπή, η οποία ενεργεί εξέταση υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της, για τον έλεγχο της καταλληλότητας τους να φέρουν πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2518/ Οι ανωτέρω ειδικές επιτροπές συγκροτούνται από έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα ψυχιάτρου, ως πρόεδρο, έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθη κόντων με ειδικότητα ψυχολόγου και έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα παθολόγου, ως μέλη, οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α., με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα εκτελεί Υπαστυνόμος Β ή Ανθυπαστυνόμος της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. 3. Οι ανωτέρω ειδικές υγειονομικές επιτροπές συγκρο τούνται, με ετήσια θητεία, τον Απρίλιο κάθε έτους με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές εξετάζουν και αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό αν οι εξε ταζόμενοι είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. Ειδικότερα, έργο των επιτροπών είναι: α. Η διερεύνηση με κατάλληλες ψυχοτεχνικές δοκιμα σίες και συνέντευξη, της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και κυρίως της αυτοκυριαρχίας, της συναι σθηματικής σταθερότητας, της κρίσης, της αντίληψης και της ικανότητας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις.

4 35052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των υποψη φίων, κρίνοντας ως κατάλληλους για οπλοφορία μόνον αυτούς που δεν παρουσιάζουν καμία διαταραχή της σω ματικής ικανότητας και εντάσσονται στην πρώτη κατη γορία σωματικής ικανότητας (1/1), με βάση τα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες του Γενικού Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α 109), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και το έργο τους είναι μη αμοιβόμενο. Άρθρο 3 Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνι κής Αστυνομίας που αναρτάται στις αστυνομικές υπη ρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών και στην ιστο σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), καθορίζεται το πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων της παρ. 1 του άρθρου 1. Οι υποψήφιοι πα ρουσιάζονται ενώπιον των επιτροπών του άρθρου 2 σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα. Στις επιτροπές οι υποψήφιοι προσκομίζουν συμπληρωμένο το παραπε μπτικό σημείωμα που τους έχει χορηγηθεί. 2. Οι επιτροπές, μετά το πέρας της συνεδρίασης, συ ντάσσουν και υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ Α.Ε.Α. πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται ονομαστικά οι εξετασθέντες, καθώς και το αποτέλεσμα της εξέ τασης. Οι επιτροπές παραθέτουν ειδική αιτιολογία για όσους από τους εξετασθέντες αποφαίνονται ότι δεν είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. 3. Μετά την παραλαβή του ως άνω πρακτικού, η Δι εύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. συντάσσει και αποστέλλει στις υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. καταστάσεις υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. που: α. Κρίθηκαν ικανοί για οπλοφορία. β. Κρίθηκαν ότι δεν είναι ικανοί για οπλοφορία, οι οποίοι αποκλείονται της εκπαίδευσης. Άρθρο 4 Απόρρητο και ασφάλεια αποτελεσμάτων 1. Η εξέταση των υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. από τις επιτρο πές του άρθρου 2 και τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι απόρρητα και η επεξεργασία τους διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2472/ Τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό που κρίθη κε ικανό καταστρέφονται με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής μετά το πέρας της εξέτασης. Τα στοιχεία εκείνων που κρίθηκαν ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα ορθής χρήσης του πυροβόλου όπλου τηρούνται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. 3. Οι ειδικές επιτροπές του άρθρου 2 και οι καθ οιον δήποτε τρόπο εμπλεκόμενες στη διαδικασία υπηρεσίες λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των αποτελεσμάτων. 4. Η γνώση, επεξεργασία, διαβίβαση των στοιχείων των ανωτέρω εξετάσεων, η διαχείριση και τήρηση της σχετικής αλληλογραφίας, επιτρέπεται μόνο στα πρό σωπα που ορίζονται ειδικά προς τούτο από τον προϊ στάμενο κάθε υπηρεσίας. 5. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ ευκαιρία αυτών λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των εν λόγω εξετάσεων, οφείλει να τηρεί εχεμύθεια ως προς αυτά και ευθύνεται για κάθε παραβίαση του απορρήτου αυτών. Άρθρο 5 Περιεχόμενο βασικής εκπαίδευσης 1. Οι υπάλληλοι Ι.Ε.Π.Υ.Α. που κρίθηκαν ικανοί για οπλο φορία υποβάλλονται σε βασική εκπαίδευση στη Σχο λή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με πρόγραμμα που εκπονείται από την Αστυνομική Ακαδημία και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2. Η βασική εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική και η διάρκεια της ορίζεται από δύο (2) έως τρεις (3) εβδομάδες, των πέντε (5) εργασίμων ημερών, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα: α. Στοιχεία βασικών οργανικών διατάξεων που διέπουν το προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. β. Χρηματαποστολές Φρούρηση στόχων. γ. Εκρηκτικά. δ. Θέματα δημόσιας ασφάλειας. ε. Στοιχεία Ποινικού Κώδικα, Ποινικής Δικονομίας, Ει δικών Ποινικών Νόμων. στ. Στοιχεία ψυχολογίας. ζ. Ανθρώπινα δικαιώματα. η. Πρώτες βοήθειες. θ. Αυτοάμυνα Αυτοπροστασία. ι. Οπλοτεχνική Σκοποβολή. 3. Η βασική εκπαίδευση γίνεται στα χρονικά όρια των ωρών εργασίας του προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 6 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Οι Ι.Ε.Π.Υ.Α. που επιθυμούν προσωπικό τους το οποίο κατέχει εν ισχύ πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης βασικής ή περιοδικής εκπαίδευσης στη χρήση όπλων, να υποβληθεί σε περιοδική εκπαίδευση στη χρήση των όπλων, υποβάλλουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού, τα ακόλουθα δι καιολογητικά: α. Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. β. Φ/α του κατεχόμενου εν ισχύ πιστοποιητικού επιτυ χούς ολοκλήρωσης προηγούμενης βασικής ή περιοδικής εκπαίδευσης στη χρήση των όπλων. γ. Φ/α της κατεχόμενης άδειας οπλοφορίας κάθε υπαλλήλου προς εκπαίδευση. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια οπλοφορίας, υποβάλλεται αντ αυτής σχετική υπεύθυνη δήλωση. δ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 2. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής ή δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 3. Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρ θωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων παρέχοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών προς συμπλή ρωση διόρθωση και υποβάλλουν αυτά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με καταστάσεις κατά αλφαβητική σειρά, τηρώντας στο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αρχείο της Υπηρεσίας τους φωτοαντίγραφα των αιτή σεων. Επίσης καταρτίζουν και αναρτούν πίνακα αιτή σεων με ελλειπή δικαιολογητικά. Όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα αποκλείονται από την εκπαίδευση. Άρθρο 7 Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνι κής Αστυνομίας που αναρτάται στις αστυνομικές υπη ρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών και στην ιστο σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), καθορίζεται το πρόγραμμα εξέτασης των υποψηφίων της παρ. 1 του άρθρου 6 από τις επιτροπές του άρθρου 2 για να ελεγχθεί εάν εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. 2. Οι επιτροπές διερευνούν, με κατάλληλες ψυχοτεχνι κές δοκιμασίες και συνέντευξη, την εν γένει προσωπικό τητα των υποψηφίων και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την κρίση, την αντίληψη και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις και αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για την καταλληλότητα των υπο ψηφίων για οπλοφορία. 3. Οι επιτροπές, μετά το πέρας της συνεδρίασης, συ ντάσσουν και υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευ σης/α.ε.α. πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται ονομα στικά οι εξετασθέντες, καθώς και το αποτέλεσμα της εξέτασης. Οι επιτροπές παραθέτουν ειδική αιτιολογία για όσους από τους εξετασθέντες αποφαίνονται ότι έπαυσαν να είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. 4. Μετά την παραλαβή του ως άνω πρακτικού, η Δι εύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. συντάσσει και αποστέλλει στις υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., καταστάσεις υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. που: α. Κρίθηκαν ότι εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. β. Κρίθηκαν ότι έπαυσαν να είναι κα τάλληλοι για οπλοφορία, οι οποίοι αποκλείονται της περιοδικής εκπαίδευσης. 5. Για το απόρρητο και την ασφάλεια των αποτελε σμάτων της εξέτασης της ψυχικής υγείας των υποψηφί ων προς περιοδική εκπαίδευση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 4. Άρθρο 8 Περιεχόμενο περιοδικής εκπαίδευσης 1. Οι υπάλληλοι Ι.Ε.Π.Υ.Α. που κρίθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, κατάλληλοι για οπλοφορία, υποβάλλονται σε περιοδική εκπαίδευση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με πρόγραμμα που εκπονείται από την Αστυνομική Ακαδημία και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2. Η περιοδική εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρα κτική, στοχεύει στη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και ετοιμότητας του προσωπικού αυτού και η διάρκεια της ορίζεται από τρεις (3) έως πέντε (5) ημέρες, επί έξι (6) ώρες ημερησίως στα γνωστικά αντικείμενα των περιπτώσεων α έως γ και θ έως ι της παραγράφου 2 του άρθρου Η περιοδική εκπαίδευση γίνεται στα χρονικά όρια των ωρών εργασίας του προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 9 Υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων 1. Κατά τη διάρκεια της βασικής και της περιοδικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται: α. Να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα της εκπαίδευσης. β. Να συμμορφώνονται πλήρως προς τις επιβαλλόμε νες από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποχρεώσεις. 2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, υπαίτιας παράβα σης των ειδικών υποχρεώσεων από τον εκπαιδευόμενο ή άρνησης συμμετοχής σε κάποιο ή μέρος γνωστικού αντικειμένου που προβλέπεται από το πρόγραμμα, η εκπαίδευση διακόπτεται για τον υπαίτιο με απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν πρότασης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι μόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση της αντίστοιχης Ι.Ε.Π.Υ.Α. 3. Εκπαιδευόμενος ο οποίος κωλύθηκε κατά τη βασική ή την περιοδική εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο, συ νέχεια ή τμηματικά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ένα έβδομο (1/7) του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται από το πρόγραμμα, θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την εκπαί δευση και αυτή διακόπτεται με διαταγή του Προϊστα μένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Διακοπή της εκπαίδευσης επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, με έγκριση του Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Αν θρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ νομίας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Ι.Ε.Π.Υ.Α. στο προσωπικό της οποίας ανήκει ο εκπαιδευόμενος, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και κυρίως σε περιπτώσεις ασθένειας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων ή ανωτέρας βίας, σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων 1. Οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται για όλα τα μαθή ματα που διδάσκονται, πλην των «Αυτοάμυνα Αυτοπρο στασία» και «Οπλοτεχνική Σκοποβολή», σε γραπτή δοκι μασία (TEST) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής, σε τουλάχιστον οκτώ (8) ερωτήσεις ανά μάθημα. Για τα μαθήματα «Αυτοάμυνα Αυτοπροστασία» και «Οπλοτεχνι κή Σκοποβολή» υποβάλλονται σε πρακτική εξέταση. 2. Η πρακτική εξέταση για το μάθημα «Αυτοάμυνα Αυτο προστασία», περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις προσομοίωσης έργου, σχετιζόμενες με τα καθήκοντα τους, κατά τις οποί ες αξιολογούνται οι γνώσεις, η διανοητική προετοιμασία, ο βαθμός αντίδρασης και οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων, ενώ για το μάθημα «Οπλοτεχνική Σκοποβολή», περιλαμ βάνει την αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων στη φύλαξη, στη συντήρηση, στις προϋποθέσεις χρήσης των όπλων, στη γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και στη λειτουργία αυτών, στη σκοπευτική ικανότητα, καθώς και στο γενικότερο τρόπο χειρισμού των όπλων. 3. Οι βαθμοί των μαθημάτων αθροίζονται και το άθροι σμα διαιρούμενο με τον αριθμό αυτών, δίνει το μέσο

6 35054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όρο (Μ.Ο.) επιτυχίας κάθε εκπαιδευόμενου, οι οποίοι αξιολογούνται μόνο με περιγραφικό χαρακτηρισμό. Ο τελικός χαρακτηρισμός της επίδοσης κλιμακώνεται ως εξής: άριστα από 18,001 μέχρι 20, πολύ καλά από 15,001 μέχρι 18, καλά από 12,001 μέχρι 15, μέτρια από 10,000 μέχρι 12, απαράδεκτα από 0 μέχρι 9, Οι εκπαιδευόμενοι με χαρακτηρισμό επίδοσης του λάχιστον «μέτρια», θεωρούνται ότι ολοκλήρωσαν επιτυ χώς την βασική εκπαίδευση στην οποία υποβλήθηκαν, τους δίδεται πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ αντίγρα φο αυτού χορηγείται στην Ι.Ε.Π.Υ.Α. που αιτήθηκε την εκπαίδευσή τους. 5. Οι εκπαιδευόμενοι με επίδοση απαράδεκτα, είτε στο μέσο όρο, είτε στο μάθημα «Οπλοτεχνική Σκο ποβολή», θεωρείται ότι δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς την βασική εκπαίδευση, δεν λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαί δευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνεται εγγράφως η Ι.Ε.Π.Υ.Α. που αιτήθηκε την εκπαίδευσή τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 11 Διδακτικό προσωπικό 1. Το διδακτικό προσωπικό που διδάσκει στα προγράμ ματα βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. στην οπλοφορία, διορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνι κής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση της Αστυνομικής Ακαδημίας, κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιό δου. Διορισμός διδακτικού προσωπικού μπορεί να γίνει και μεταγενέστερα, εφόσον οι ανάγκες της εκπαίδευσης επιβάλλουν αυτό. 2. Για κάθε μάθημα διορίζεται ο αναγκαίος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών. Για το σκο πό αυτό η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ανακοινώνει δια του ημερήσιου τύπου τις ειδικότητες και τα προ σόντα των καθηγητών που απαιτούνται να καλύψουν τα διδασκόμενα μαθήματα και καλεί αυτούς που επιθυ μούν να διδάξουν κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, να υποβάλουν σχετική αίτηση σ αυτή. Δεν απαιτείται ανακοίνωση για τους ομιλητές ολιγόωρων διαλέξεων και τους καθηγητές εκτάκτων βραχυχρόνιων σεμιναρί ων. Το διορισμένο διδακτικό προσωπικό κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε εκπαιδευτικού έτους δηλώνει αν επιθυμεί να συνεχίσει και το επόμενο έτος. 3. Το διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 67ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού του. 4. Το διδακτικό προσωπικό που δεν προέρχεται από αστυνομικούς, πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ελληνι κού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστη μίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει, ενώ συνεκτιμάται και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώ ματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμέ νου Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία του στο αντικείμενο. Επίσης, πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και να έχει το κατάλληλο για δημόσιο λειτουργό ήθος. 5. Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν ενερ γεία αστυνομικού λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτηση του από το Τμή μα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελε χών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή του εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το διδασκόμενο αντικείμενο. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί ως «εξαίρετος» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα. 6. Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν συντά ξει αστυνομικού ή στρατιωτικού απαιτείται ο ενδιαφερό μενος να έχει αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, να διαθέτει επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που προκύπτει από την υπηρεσία του στο Σώμα και την επιμόρφωση του στο αντι κείμενο και να διαθέτει διδακτική ικανότητα και πείρα. 7. Όλο το ως άνω διδακτικό προσωπικό αξιολογείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους από τον Διοικη τή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβανομένων υπόψη και των εντύπων αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού που συ μπληρώνει το εκπαιδευόμενο προσωπικό μετά τη λήξη εκπαίδευσης. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου καθορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του διδακτικού προ σωπικού ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης υποβάλλει στο Διευθυντή της Αστυνομι κής Ακαδημίας τις προτάσεις του για τη διατήρηση ή αντικατάσταση και γενικά το διορισμό του διδακτικού προσωπικού. 8. Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύ ψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη βεβαιώνεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης που υποβάλλεται στο Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Τέτοιοι λό γοι είναι κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ φωσης συμπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, που δημιουργεί ανωμαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση των εκπαιδευομένων. Για την παύση εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρό ταση της Αστυνομικής Ακαδημίας. 9. Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει: α. Να διδάσκει την ύλη που καθορίζεται από το πρό γραμμα της εκπαίδευσης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. β. Να χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα της Σχο λής, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος. γ. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρμοδίως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτή ριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε πα ρεκτροπή εκπαιδευομένου να ενημερώνει το Διοικητή της Σχολής. ε. Να ειδοποιεί έγκαιρα τη Σχολή σε περίπτωση κω λύματος. στ. Να ενημερώνει το Διοικητή της Σχολής σχετικά με την πρόοδο των εκπαιδευομένων και να εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση και αναθεώρηση των εκ παιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήμης. ζ. Να συμμετέχει στη συνέλευση του διδακτικού προ σοίπικού την οποία συγκαλεί ο Διοικητής της Σχολής και στην οποία παρίστανται ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Άρθρο 12 Αποζημίωση διδακτικού προσωπικού και εκπαιδευόμενων 1. Οι δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίω σης και διανυκτέρευσης του διδακτικού προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ωρομίσθιο του εκπαιδευτή καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της αριθμ /0022/ (Β 1490) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει μετά τις διατάξεις των ν. 3833/2010 (Α 40) και 3845/2010 (Α 65). 2. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων των Ι.Ε.Π.Υ.Α. στη χρή ση των όπλων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ φωσης της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται στα χρονικά όρια των ωρών εργασίας του προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων Προκειμένου να πραγματοποιηθεί βασική ή περιοδι κή εκπαίδευση απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 15 υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. Άρθρο 14 Δαπάνες εκπαίδευσης 1. Οι δαπάνες που προκαλούνται για την πραγματοποί ηση της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης βαρύνουν αναλογικά τις Ι.Ε.Π.Υ.Α. που υπέβαλλαν αίτηση για τη συμμετοχή υπαλλήλων τους στην εκπαίδευση και κα θορίζονται ως εξής: α. Βασική εκπαίδευση: Τριακοσίων (300) ευρώ, ανά εκπαιδευόμενο για κάθε πενθήμερη εβδομάδα εκπαί δευσης σε διδακτήριο δεκαπέντε ατόμων. β. Περιοδική εκπαίδευση: Εκατόν ογδόντα (180) ευρώ, ανά εκπαιδευόμενο για τριήμερη εκπαίδευση σε διδα κτήριο δεκαπέντε ατόμων, με ανάλογη προσαύξηση για κάθε επιπλέον ημέρα εκπαίδευσης. Σε περίπτωση εκπαίδευσης με τη συμμετοχή περισ σοτέρων των δεκαπέντε ατόμων ανά διδακτήριο, τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται ανάλογα δια του αριθμού αυτών. 2. Οι δαπάνες της εκπαίδευσης καταβάλλονται εξ ολο κλήρου πριν την έναρξη της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη πλήρους καταβολής των οικείων δαπανών μέχρι την έναρξη της εκπαίδευσης, δεν λαμβάνει χώρα εκπαίδευ ση κανενός εκ των υπαλλήλων της οικείας ΙΕΠΥΑ και τα χρήματα που κατεβλήθησαν της επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ως έσοδα του Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Αντίγραφο του διπλοτύπου εί σπραξης αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να αιτηθεί την ισόποση εγγραφή πίστωσης στον προϋπο λογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η όποια εκπαίδευση θα ενεργοποιείται όταν θα ενημερώνεται από τη Διεύ θυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. η Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ Α.Ε.Α. για την εγγραφή ισόποσων με τα σχετικά διπλό τυπα είσπραξης πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Σε κάθε περίπτωση διακοπής της βασικής ή της περιοδικής εκπαίδευσης εκπαιδευόμενου υπαλλήλου Ι.Ε.Π.Υ.Α., η τελευταία υποχρεούται να καταβάλει όλα τα συναφή έξοδα, όπως καθορίζονται στην παρ Σε περίπτωση διακοπής της εκπαίδευσης για κά ποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του εκ παιδευομένου σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στα όπλα για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία διακοπής της εκπαίδευσης. 5. Αν η διακοπή της εκπαίδευσης οφείλεται σε κάποιον από τους λόγους της παρ. 4 του άρθρου 9 ο εκπαιδευ όμενος, εφόσον υποβληθεί νέο αίτημα από την Ι.Ε.Π.Υ.Α. που κατέβαλε τα έξοδα της εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1, δύναται να επαναλάβει την εκπαίδευση σε επόμενη εκπαιδευτική σειρά χωρίς τη καταβολή δαπα νών εκπαίδευσης, εφόσον κριθεί ότι εξακολουθεί να εί ναι ικανός για οπλοφορία από τις επιτροπές του άρθρου 2 ενώπιον των οποίων θα παραπεμφθεί εκ νέου. Άρθρο 15 Ισχύς χορηγούμενου πιστοποιητικού 1. Το πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της βα σικής και της περιοδικής εκπαίδευσης έχει ισχύ τρία (3) έτη. 2. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση ΙΕΠΥΑ για περιοδική εκπαίδευση προσωπικού της χωρίς να πραγματοποιηθεί εντός της τριετούς ισχύος του πιστοποιητικού παρακολούθησης της βασικής ή της προηγηθείσας περιοδικής εκπαίδευσης παρατείνεται αυτοδίκαια η ισχύς του κατεχόμενου πιστοποιητικού, μέχρι την έναρξη της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου περιοδικής εκπαίδευσης. Άρθρο 16 Ανάκληση αδειών οπλοφορίας Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η περιοδική εκ παίδευση υπαλλήλων ΙΕΠΥΑ που κατέχουν άδεια οπλο φορίας, η Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει τις Διευθύνσεις Κρατικής Ασφάλειας και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές αρχές που χορήγησαν στους εκπαιδευόμενους άδεια οπλοφορίας, προκειμένου οι τελευταίες να κινήσουν τη διαδικασία ανάκλησής της. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8 35056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

10

11

12 35060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35049 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ. 56568/ 28 5 2004 (ΦΕΚ 842/Β/8 6 2004) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4228 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα