ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35049 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ 842/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προ ϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊστα μένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού... 1 Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίη σης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιω τικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφα λείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθ / (ΦΕΚ 842/Β/ ) απόφασης του Υπουργού Δι καιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενι κούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί ου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των πε ριφερειακών υπηρεσιών αυτού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), ως ισχύουν. β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α ) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. γ) του π.δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ 29Α ) «Οργανισμός Υπουρ γείου Δικαιοσύνης», ως ισχύει. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2457 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 3 Νοεμβρίου 2011 δ) του π.δ. 94/2010 (ΦΕΚ 169Α ) «Σύσταση Γενικής Γραμ ματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». ε) την αριθ / (ΦΕΚ 842Β ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δι καιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού», όπως η απόφαση αυτή τροποποιή θηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. με την 82834/ (ΦΕΚ 1304Β ), / (ΦΕΚ 1490Β ), 9311/ (ΦΕΚ 104Β ), 21614/ (ΦΕΚ 404Β ), / (ΦΕΚ 2556Β ), 42515/ (ΦΕΚ 597Β ), 30793/ (ΦΕΚ 385Β ), / (ΦΕΚ 1758Β ), όμοιες. στ) τις αριθ οίκ./ (ΦΕΚ 1118Β ) και 93091/ (ΦΕΚ 1556Β ) αποφάσεις του Υπουργού Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». 2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και απο δοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτές. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ / απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μεταβίβα ση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (ΦΕΚ 842Β ), ως ισχύει, ως ακολούθως: Προστίθεται άρθρο 2 με το εξής περιεχόμενο: «Άρθρο 2 Στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι καιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για θέματα που αφορούν:

2 35050 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Τις εγκυκλίους για θέματα αρμοδιότητας της Γε νικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 2. Τα έγγραφα που αφορούν στη συνεργασία και σύγκληση συσκέψεων με άλλα Υπουργεία για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νο μοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 3. Τις προτάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία για θέ ματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 4. Τα ερωτήματα, με τα οποία παραπέμπονται για γνωμοδότηση ή μελέτη υπηρεσιακά θέματα στο Γρα φείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου ή άλλη Δη μόσια Αρχή, που έχει τέτοια αρμοδιότητα, σχετικά με ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύ θυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 5. Τα έγγραφα που αφορούν στη διαμόρφωση εθνι κών θέσεων και απόψεων επί νομικών πράξεων που καταρτίζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ο.Η.Ε., του Συμβουλίου της ευρώπης και άλλων διεθνών οργανισμών. 6. Τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και τις θέσεις επί θεμάτων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που είναι συναφή με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύ θυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων, οι οποίες ανάγονται σε επίπεδο γε νικότερης κυβερνητικής πολιτικής. 7. Τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην επιμέλεια διεξαγωγής αξιολογήσεων της Χώρας, στο πλαίσιο συμβατικών της υποχρεώσεων στην Ευρωπαϊ κή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς, επί ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 8. Τα πάσης φύσεως έγγραφα και ενέργειες που ανα φέρονται στο σχεδιασμό και διαπραγμάτευση διμερών συμβάσεων, συμφωνιών και συνεργασιών. 9. Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και η παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων για την ενίσχυση της συ νεργασίας των κρατών και την ανάπτυξη πρωτοβουλι ών που προωθούν πολιτικές αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδι κών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 10. Τις απαντήσεις στην Επιτροπή Μόνιμων Αντιπρο σώπων του Συμβουλίου της ευρώπης επί των ατομικών και γενικών μέτρων συμμόρφωσης της Χώρας μας στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για θέματα αρμοδιότητας και συναρμο διότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στους Προέδρους και τον Εισαγγελέα των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προκειμένου να ενημερωθούν επί του περιεχομένου τους οι δικαστικοί λειτουργοί της Χώρας. 11. Τα έγγραφα με τα οποία ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή προτείνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο ορισμός εκπροσώπων ως μελών σε συλλογικά όργανα, νομοπα ρασκευαστικές επιτροπές ή ειδικές ομάδες εργασίας, που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμ ματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 12. Τις εισηγήσεις επί αποφάσεων σύστασης, συγκρό τησης και ορισμού μελών συλλογικών οργάνων, νομοπα ρασκευαστικών επιτροπών ή ειδικών ομάδων εργασίας, που αφορούν θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμ ματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων, καθώς και την παρακολού θηση της προόδου των εργασιών αυτών. 13. Τις εισηγήσεις επί θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση της συμμετοχής και εκπροσώπησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε διασκέψεις, επιτροπές, ομάδες εργα σίας και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ευρω παϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών. 14. Την έγκριση και διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέ ψεων, συνεδρίων, εκθέσεων, επισκέψεων ξένων αντι προσωπειών επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδι κών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 15. Τον σχεδιασμό και τις εισηγήσεις των αναγκαίων νομοθετικών ή άλλων μέτρων, αρμοδιότητας ή συναρ μοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών καθώς και την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 16. Την ευθύνη παρακολούθησης της έκδοσης κανο νιστικών πράξεων που πηγάζουν από νόμους αρμοδι ότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντο νισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων. 17. Τα έγγραφα για τη διατύπωση θέσεων απόψεων για τα προδικαστικά ερωτήματα ενώπιον του Δικαστη ρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Τα άρθρα 2 επομ. αναριθμούνται με την παρούσα απόφαση σε άρθρα 3 επομ.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Nοεμβρίου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aριθμ. 1016/109/169 γ (2) Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της ικα νότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρή σεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3707/2008 (Α 209) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α 164). 2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Του π.δ. 184/ «Σύσταση Υπουργείου Προ στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (Α 213). 4. Του π.δ. 185/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ. (Α 213). 5. Την υπ αριθμ. Υ350/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (Β 1603). 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφα λείας (Ι.Ε.Π.ΥΑ.) που επιθυμούν να εξετασθεί η καταλ ληλότητα προσωπικού τους να οπλοφορεί και να υπο βληθεί σε βασική εκπαίδευση στη χρήση των όπλων, υποβάλλουν το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφαλείας ή στις Αστυ νομικές Διευθύνσεις Χώρας, όπου έχουν την έδρα τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α Αίτηση στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία ταυ τότητας των προς εξέταση για καταλληλότητα προς οπλοφορία υπαλλήλων: Επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, μη τρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερο μηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (fax). Με την αίτηση αυτή η ενδι αφερόμενη Ι.Ε.Π.Υ.Α. δηλώνει υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει να καλύψει το κόστος της εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 14. β. Υπεύθυνη δήλωση εκάστου υπαλλήλου ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στον έλεγχο της σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. γ. Παράβολο πενήντα (50) ευρώ υπέρ του δημοσίου (ανά υπάλληλο). δ. Τρεις (3) φωτογραφίες κάθε υπαλλήλου, πρόσφατες. 2. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής ή δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 3. Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρ θωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων παρέχοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών προς συμπλή ρωση διόρθωση και υποβάλλουν αυτά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με καταστάσεις κατά αλφαβητική σειρά, τηρώντας στο αρχείο της υπηρεσίας τους φωτοτυπίες των αιτήσεων. Επίσης, καταρτίζουν και αναρτούν πίνακα αιτήσεων με ελλειπή δικαιολογητικά. Όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό, αποκλείονται από την εκπαίδευση. 4. Μετά την υποβολή των ως άνω καταστάσεων, οι υποψήφιοι για βασική εκπαίδευση παραλαμβάνουν από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες παραπε μπτικό σημείωμα, σύμφωνα με το παράρτημα Α, επί του οποίου επικολλάται μια φωτογραφία τους, προκειμένου να μεταβούν σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτες ιατρούς και να υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο σημείωμα. Μετά την διενέργεια της εκάστης εξέτασης που αναφέρεται στο παραπεμπτικό σημείωμα, ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα αυτής, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Για τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, από τη γραμματεία του ιδρύματος θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Άρθρο 2 Σύσταση και συγκρότηση ειδικών υγειονομικών επιτροπών 1. Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κάθε Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας, συνιστάται από μία (1) ειδική επιτροπή, η οποία ενεργεί εξέταση υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της, για τον έλεγχο της καταλληλότητας τους να φέρουν πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2518/ Οι ανωτέρω ειδικές επιτροπές συγκροτούνται από έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα ψυχιάτρου, ως πρόεδρο, έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθη κόντων με ειδικότητα ψυχολόγου και έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα παθολόγου, ως μέλη, οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α., με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα εκτελεί Υπαστυνόμος Β ή Ανθυπαστυνόμος της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. 3. Οι ανωτέρω ειδικές υγειονομικές επιτροπές συγκρο τούνται, με ετήσια θητεία, τον Απρίλιο κάθε έτους με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές εξετάζουν και αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό αν οι εξε ταζόμενοι είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. Ειδικότερα, έργο των επιτροπών είναι: α. Η διερεύνηση με κατάλληλες ψυχοτεχνικές δοκιμα σίες και συνέντευξη, της εν γένει προσωπικότητας των υποψηφίων και κυρίως της αυτοκυριαρχίας, της συναι σθηματικής σταθερότητας, της κρίσης, της αντίληψης και της ικανότητας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις.

4 35052 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β. Η εξέταση της σωματικής ικανότητας των υποψη φίων, κρίνοντας ως κατάλληλους για οπλοφορία μόνον αυτούς που δεν παρουσιάζουν καμία διαταραχή της σω ματικής ικανότητας και εντάσσονται στην πρώτη κατη γορία σωματικής ικανότητας (1/1), με βάση τα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες του Γενικού Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α 109), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και το έργο τους είναι μη αμοιβόμενο. Άρθρο 3 Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνι κής Αστυνομίας που αναρτάται στις αστυνομικές υπη ρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών και στην ιστο σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), καθορίζεται το πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων της παρ. 1 του άρθρου 1. Οι υποψήφιοι πα ρουσιάζονται ενώπιον των επιτροπών του άρθρου 2 σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα. Στις επιτροπές οι υποψήφιοι προσκομίζουν συμπληρωμένο το παραπε μπτικό σημείωμα που τους έχει χορηγηθεί. 2. Οι επιτροπές, μετά το πέρας της συνεδρίασης, συ ντάσσουν και υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ Α.Ε.Α. πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται ονομαστικά οι εξετασθέντες, καθώς και το αποτέλεσμα της εξέ τασης. Οι επιτροπές παραθέτουν ειδική αιτιολογία για όσους από τους εξετασθέντες αποφαίνονται ότι δεν είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. 3. Μετά την παραλαβή του ως άνω πρακτικού, η Δι εύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. συντάσσει και αποστέλλει στις υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α. καταστάσεις υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. που: α. Κρίθηκαν ικανοί για οπλοφορία. β. Κρίθηκαν ότι δεν είναι ικανοί για οπλοφορία, οι οποίοι αποκλείονται της εκπαίδευσης. Άρθρο 4 Απόρρητο και ασφάλεια αποτελεσμάτων 1. Η εξέταση των υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. από τις επιτρο πές του άρθρου 2 και τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι απόρρητα και η επεξεργασία τους διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2472/ Τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό που κρίθη κε ικανό καταστρέφονται με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής μετά το πέρας της εξέτασης. Τα στοιχεία εκείνων που κρίθηκαν ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα ορθής χρήσης του πυροβόλου όπλου τηρούνται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. 3. Οι ειδικές επιτροπές του άρθρου 2 και οι καθ οιον δήποτε τρόπο εμπλεκόμενες στη διαδικασία υπηρεσίες λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των αποτελεσμάτων. 4. Η γνώση, επεξεργασία, διαβίβαση των στοιχείων των ανωτέρω εξετάσεων, η διαχείριση και τήρηση της σχετικής αλληλογραφίας, επιτρέπεται μόνο στα πρό σωπα που ορίζονται ειδικά προς τούτο από τον προϊ στάμενο κάθε υπηρεσίας. 5. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ ευκαιρία αυτών λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των εν λόγω εξετάσεων, οφείλει να τηρεί εχεμύθεια ως προς αυτά και ευθύνεται για κάθε παραβίαση του απορρήτου αυτών. Άρθρο 5 Περιεχόμενο βασικής εκπαίδευσης 1. Οι υπάλληλοι Ι.Ε.Π.Υ.Α. που κρίθηκαν ικανοί για οπλο φορία υποβάλλονται σε βασική εκπαίδευση στη Σχο λή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με πρόγραμμα που εκπονείται από την Αστυνομική Ακαδημία και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2. Η βασική εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική και η διάρκεια της ορίζεται από δύο (2) έως τρεις (3) εβδομάδες, των πέντε (5) εργασίμων ημερών, με τα εξής γνωστικά αντικείμενα: α. Στοιχεία βασικών οργανικών διατάξεων που διέπουν το προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. β. Χρηματαποστολές Φρούρηση στόχων. γ. Εκρηκτικά. δ. Θέματα δημόσιας ασφάλειας. ε. Στοιχεία Ποινικού Κώδικα, Ποινικής Δικονομίας, Ει δικών Ποινικών Νόμων. στ. Στοιχεία ψυχολογίας. ζ. Ανθρώπινα δικαιώματα. η. Πρώτες βοήθειες. θ. Αυτοάμυνα Αυτοπροστασία. ι. Οπλοτεχνική Σκοποβολή. 3. Η βασική εκπαίδευση γίνεται στα χρονικά όρια των ωρών εργασίας του προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 6 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Οι Ι.Ε.Π.Υ.Α. που επιθυμούν προσωπικό τους το οποίο κατέχει εν ισχύ πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης βασικής ή περιοδικής εκπαίδευσης στη χρήση όπλων, να υποβληθεί σε περιοδική εκπαίδευση στη χρήση των όπλων, υποβάλλουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού, τα ακόλουθα δι καιολογητικά: α. Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. β. Φ/α του κατεχόμενου εν ισχύ πιστοποιητικού επιτυ χούς ολοκλήρωσης προηγούμενης βασικής ή περιοδικής εκπαίδευσης στη χρήση των όπλων. γ. Φ/α της κατεχόμενης άδειας οπλοφορίας κάθε υπαλλήλου προς εκπαίδευση. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια οπλοφορίας, υποβάλλεται αντ αυτής σχετική υπεύθυνη δήλωση. δ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 2. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής ή δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 3. Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρ θωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων παρέχοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών προς συμπλή ρωση διόρθωση και υποβάλλουν αυτά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με καταστάσεις κατά αλφαβητική σειρά, τηρώντας στο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αρχείο της Υπηρεσίας τους φωτοαντίγραφα των αιτή σεων. Επίσης καταρτίζουν και αναρτούν πίνακα αιτή σεων με ελλειπή δικαιολογητικά. Όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα αποκλείονται από την εκπαίδευση. Άρθρο 7 Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνι κής Αστυνομίας που αναρτάται στις αστυνομικές υπη ρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών και στην ιστο σελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), καθορίζεται το πρόγραμμα εξέτασης των υποψηφίων της παρ. 1 του άρθρου 6 από τις επιτροπές του άρθρου 2 για να ελεγχθεί εάν εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. 2. Οι επιτροπές διερευνούν, με κατάλληλες ψυχοτεχνι κές δοκιμασίες και συνέντευξη, την εν γένει προσωπικό τητα των υποψηφίων και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την κρίση, την αντίληψη και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις και αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για την καταλληλότητα των υπο ψηφίων για οπλοφορία. 3. Οι επιτροπές, μετά το πέρας της συνεδρίασης, συ ντάσσουν και υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευ σης/α.ε.α. πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται ονομα στικά οι εξετασθέντες, καθώς και το αποτέλεσμα της εξέτασης. Οι επιτροπές παραθέτουν ειδική αιτιολογία για όσους από τους εξετασθέντες αποφαίνονται ότι έπαυσαν να είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. 4. Μετά την παραλαβή του ως άνω πρακτικού, η Δι εύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. συντάσσει και αποστέλλει στις υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/Α.Ε.Α., καταστάσεις υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. που: α. Κρίθηκαν ότι εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για οπλοφορία. β. Κρίθηκαν ότι έπαυσαν να είναι κα τάλληλοι για οπλοφορία, οι οποίοι αποκλείονται της περιοδικής εκπαίδευσης. 5. Για το απόρρητο και την ασφάλεια των αποτελε σμάτων της εξέτασης της ψυχικής υγείας των υποψηφί ων προς περιοδική εκπαίδευση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 4. Άρθρο 8 Περιεχόμενο περιοδικής εκπαίδευσης 1. Οι υπάλληλοι Ι.Ε.Π.Υ.Α. που κρίθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, κατάλληλοι για οπλοφορία, υποβάλλονται σε περιοδική εκπαίδευση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με πρόγραμμα που εκπονείται από την Αστυνομική Ακαδημία και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ ναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2. Η περιοδική εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρα κτική, στοχεύει στη διατήρηση της φυσικής κατάστασης και ετοιμότητας του προσωπικού αυτού και η διάρκεια της ορίζεται από τρεις (3) έως πέντε (5) ημέρες, επί έξι (6) ώρες ημερησίως στα γνωστικά αντικείμενα των περιπτώσεων α έως γ και θ έως ι της παραγράφου 2 του άρθρου Η περιοδική εκπαίδευση γίνεται στα χρονικά όρια των ωρών εργασίας του προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 9 Υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων 1. Κατά τη διάρκεια της βασικής και της περιοδικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται: α. Να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραμμα της εκπαίδευσης. β. Να συμμορφώνονται πλήρως προς τις επιβαλλόμε νες από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποχρεώσεις. 2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, υπαίτιας παράβα σης των ειδικών υποχρεώσεων από τον εκπαιδευόμενο ή άρνησης συμμετοχής σε κάποιο ή μέρος γνωστικού αντικειμένου που προβλέπεται από το πρόγραμμα, η εκπαίδευση διακόπτεται για τον υπαίτιο με απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν πρότασης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επι μόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, με ταυτόχρονη ενημέρωση της αντίστοιχης Ι.Ε.Π.Υ.Α. 3. Εκπαιδευόμενος ο οποίος κωλύθηκε κατά τη βασική ή την περιοδική εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο, συ νέχεια ή τμηματικά, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ένα έβδομο (1/7) του συνόλου των πραγματικών ημερών εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται από το πρόγραμμα, θεωρείται ότι δεν ολοκλήρωσε την εκπαί δευση και αυτή διακόπτεται με διαταγή του Προϊστα μένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. 4. Διακοπή της εκπαίδευσης επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, με έγκριση του Προϊστάμενου Κλάδου Οργάνωσης και Αν θρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ νομίας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Ι.Ε.Π.Υ.Α. στο προσωπικό της οποίας ανήκει ο εκπαιδευόμενος, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και κυρίως σε περιπτώσεις ασθένειας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων ή ανωτέρας βίας, σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων 1. Οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται για όλα τα μαθή ματα που διδάσκονται, πλην των «Αυτοάμυνα Αυτοπρο στασία» και «Οπλοτεχνική Σκοποβολή», σε γραπτή δοκι μασία (TEST) με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής, σε τουλάχιστον οκτώ (8) ερωτήσεις ανά μάθημα. Για τα μαθήματα «Αυτοάμυνα Αυτοπροστασία» και «Οπλοτεχνι κή Σκοποβολή» υποβάλλονται σε πρακτική εξέταση. 2. Η πρακτική εξέταση για το μάθημα «Αυτοάμυνα Αυτο προστασία», περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις προσομοίωσης έργου, σχετιζόμενες με τα καθήκοντα τους, κατά τις οποί ες αξιολογούνται οι γνώσεις, η διανοητική προετοιμασία, ο βαθμός αντίδρασης και οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων, ενώ για το μάθημα «Οπλοτεχνική Σκοποβολή», περιλαμ βάνει την αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων στη φύλαξη, στη συντήρηση, στις προϋποθέσεις χρήσης των όπλων, στη γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και στη λειτουργία αυτών, στη σκοπευτική ικανότητα, καθώς και στο γενικότερο τρόπο χειρισμού των όπλων. 3. Οι βαθμοί των μαθημάτων αθροίζονται και το άθροι σμα διαιρούμενο με τον αριθμό αυτών, δίνει το μέσο

6 35054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) όρο (Μ.Ο.) επιτυχίας κάθε εκπαιδευόμενου, οι οποίοι αξιολογούνται μόνο με περιγραφικό χαρακτηρισμό. Ο τελικός χαρακτηρισμός της επίδοσης κλιμακώνεται ως εξής: άριστα από 18,001 μέχρι 20, πολύ καλά από 15,001 μέχρι 18, καλά από 12,001 μέχρι 15, μέτρια από 10,000 μέχρι 12, απαράδεκτα από 0 μέχρι 9, Οι εκπαιδευόμενοι με χαρακτηρισμό επίδοσης του λάχιστον «μέτρια», θεωρούνται ότι ολοκλήρωσαν επιτυ χώς την βασική εκπαίδευση στην οποία υποβλήθηκαν, τους δίδεται πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ αντίγρα φο αυτού χορηγείται στην Ι.Ε.Π.Υ.Α. που αιτήθηκε την εκπαίδευσή τους. 5. Οι εκπαιδευόμενοι με επίδοση απαράδεκτα, είτε στο μέσο όρο, είτε στο μάθημα «Οπλοτεχνική Σκο ποβολή», θεωρείται ότι δεν ολοκληρώνουν επιτυχώς την βασική εκπαίδευση, δεν λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης και με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαί δευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνεται εγγράφως η Ι.Ε.Π.Υ.Α. που αιτήθηκε την εκπαίδευσή τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 11 Διδακτικό προσωπικό 1. Το διδακτικό προσωπικό που διδάσκει στα προγράμ ματα βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. στην οπλοφορία, διορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνι κής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση της Αστυνομικής Ακαδημίας, κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιό δου. Διορισμός διδακτικού προσωπικού μπορεί να γίνει και μεταγενέστερα, εφόσον οι ανάγκες της εκπαίδευσης επιβάλλουν αυτό. 2. Για κάθε μάθημα διορίζεται ο αναγκαίος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών. Για το σκο πό αυτό η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ανακοινώνει δια του ημερήσιου τύπου τις ειδικότητες και τα προ σόντα των καθηγητών που απαιτούνται να καλύψουν τα διδασκόμενα μαθήματα και καλεί αυτούς που επιθυ μούν να διδάξουν κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, να υποβάλουν σχετική αίτηση σ αυτή. Δεν απαιτείται ανακοίνωση για τους ομιλητές ολιγόωρων διαλέξεων και τους καθηγητές εκτάκτων βραχυχρόνιων σεμιναρί ων. Το διορισμένο διδακτικό προσωπικό κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε εκπαιδευτικού έτους δηλώνει αν επιθυμεί να συνεχίσει και το επόμενο έτος. 3. Το διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 67ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού του. 4. Το διδακτικό προσωπικό που δεν προέρχεται από αστυνομικούς, πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ελληνι κού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστη μίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει, ενώ συνεκτιμάται και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώ ματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμέ νου Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία του στο αντικείμενο. Επίσης, πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και να έχει το κατάλληλο για δημόσιο λειτουργό ήθος. 5. Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν ενερ γεία αστυνομικού λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτηση του από το Τμή μα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελε χών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή του εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το διδασκόμενο αντικείμενο. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί ως «εξαίρετος» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα. 6. Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν συντά ξει αστυνομικού ή στρατιωτικού απαιτείται ο ενδιαφερό μενος να έχει αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, να διαθέτει επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που προκύπτει από την υπηρεσία του στο Σώμα και την επιμόρφωση του στο αντι κείμενο και να διαθέτει διδακτική ικανότητα και πείρα. 7. Όλο το ως άνω διδακτικό προσωπικό αξιολογείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους από τον Διοικη τή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβανομένων υπόψη και των εντύπων αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού που συ μπληρώνει το εκπαιδευόμενο προσωπικό μετά τη λήξη εκπαίδευσης. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου καθορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του διδακτικού προ σωπικού ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης υποβάλλει στο Διευθυντή της Αστυνομι κής Ακαδημίας τις προτάσεις του για τη διατήρηση ή αντικατάσταση και γενικά το διορισμό του διδακτικού προσωπικού. 8. Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύ ψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη βεβαιώνεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης που υποβάλλεται στο Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Τέτοιοι λό γοι είναι κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ φωσης συμπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, που δημιουργεί ανωμαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση των εκπαιδευομένων. Για την παύση εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρό ταση της Αστυνομικής Ακαδημίας. 9. Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει: α. Να διδάσκει την ύλη που καθορίζεται από το πρό γραμμα της εκπαίδευσης της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. β. Να χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα της Σχο λής, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος. γ. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρμοδίως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτή ριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε πα ρεκτροπή εκπαιδευομένου να ενημερώνει το Διοικητή της Σχολής. ε. Να ειδοποιεί έγκαιρα τη Σχολή σε περίπτωση κω λύματος. στ. Να ενημερώνει το Διοικητή της Σχολής σχετικά με την πρόοδο των εκπαιδευομένων και να εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση και αναθεώρηση των εκ παιδευτικών προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήμης. ζ. Να συμμετέχει στη συνέλευση του διδακτικού προ σοίπικού την οποία συγκαλεί ο Διοικητής της Σχολής και στην οποία παρίστανται ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Άρθρο 12 Αποζημίωση διδακτικού προσωπικού και εκπαιδευόμενων 1. Οι δαπάνες μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίω σης και διανυκτέρευσης του διδακτικού προσωπικού καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ωρομίσθιο του εκπαιδευτή καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της αριθμ /0022/ (Β 1490) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει μετά τις διατάξεις των ν. 3833/2010 (Α 40) και 3845/2010 (Α 65). 2. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων των Ι.Ε.Π.Υ.Α. στη χρή ση των όπλων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ φωσης της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται στα χρονικά όρια των ωρών εργασίας του προσωπικού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων Προκειμένου να πραγματοποιηθεί βασική ή περιοδι κή εκπαίδευση απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 15 υπαλλήλων Ι.Ε.Π.Υ.Α. Άρθρο 14 Δαπάνες εκπαίδευσης 1. Οι δαπάνες που προκαλούνται για την πραγματοποί ηση της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης βαρύνουν αναλογικά τις Ι.Ε.Π.Υ.Α. που υπέβαλλαν αίτηση για τη συμμετοχή υπαλλήλων τους στην εκπαίδευση και κα θορίζονται ως εξής: α. Βασική εκπαίδευση: Τριακοσίων (300) ευρώ, ανά εκπαιδευόμενο για κάθε πενθήμερη εβδομάδα εκπαί δευσης σε διδακτήριο δεκαπέντε ατόμων. β. Περιοδική εκπαίδευση: Εκατόν ογδόντα (180) ευρώ, ανά εκπαιδευόμενο για τριήμερη εκπαίδευση σε διδα κτήριο δεκαπέντε ατόμων, με ανάλογη προσαύξηση για κάθε επιπλέον ημέρα εκπαίδευσης. Σε περίπτωση εκπαίδευσης με τη συμμετοχή περισ σοτέρων των δεκαπέντε ατόμων ανά διδακτήριο, τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται ανάλογα δια του αριθμού αυτών. 2. Οι δαπάνες της εκπαίδευσης καταβάλλονται εξ ολο κλήρου πριν την έναρξη της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη πλήρους καταβολής των οικείων δαπανών μέχρι την έναρξη της εκπαίδευσης, δεν λαμβάνει χώρα εκπαίδευ ση κανενός εκ των υπαλλήλων της οικείας ΙΕΠΥΑ και τα χρήματα που κατεβλήθησαν της επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ως έσοδα του Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Αντίγραφο του διπλοτύπου εί σπραξης αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να αιτηθεί την ισόποση εγγραφή πίστωσης στον προϋπο λογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η όποια εκπαίδευση θα ενεργοποιείται όταν θα ενημερώνεται από τη Διεύ θυνση Οικονομικών/Α.Ε.Α. η Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ Α.Ε.Α. για την εγγραφή ισόποσων με τα σχετικά διπλό τυπα είσπραξης πιστώσεων στους σχετικούς Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας. 3. Σε κάθε περίπτωση διακοπής της βασικής ή της περιοδικής εκπαίδευσης εκπαιδευόμενου υπαλλήλου Ι.Ε.Π.Υ.Α., η τελευταία υποχρεούται να καταβάλει όλα τα συναφή έξοδα, όπως καθορίζονται στην παρ Σε περίπτωση διακοπής της εκπαίδευσης για κά ποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του εκ παιδευομένου σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στα όπλα για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία διακοπής της εκπαίδευσης. 5. Αν η διακοπή της εκπαίδευσης οφείλεται σε κάποιον από τους λόγους της παρ. 4 του άρθρου 9 ο εκπαιδευ όμενος, εφόσον υποβληθεί νέο αίτημα από την Ι.Ε.Π.Υ.Α. που κατέβαλε τα έξοδα της εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 1, δύναται να επαναλάβει την εκπαίδευση σε επόμενη εκπαιδευτική σειρά χωρίς τη καταβολή δαπα νών εκπαίδευσης, εφόσον κριθεί ότι εξακολουθεί να εί ναι ικανός για οπλοφορία από τις επιτροπές του άρθρου 2 ενώπιον των οποίων θα παραπεμφθεί εκ νέου. Άρθρο 15 Ισχύς χορηγούμενου πιστοποιητικού 1. Το πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της βα σικής και της περιοδικής εκπαίδευσης έχει ισχύ τρία (3) έτη. 2. Σε περίπτωση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση ΙΕΠΥΑ για περιοδική εκπαίδευση προσωπικού της χωρίς να πραγματοποιηθεί εντός της τριετούς ισχύος του πιστοποιητικού παρακολούθησης της βασικής ή της προηγηθείσας περιοδικής εκπαίδευσης παρατείνεται αυτοδίκαια η ισχύς του κατεχόμενου πιστοποιητικού, μέχρι την έναρξη της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου περιοδικής εκπαίδευσης. Άρθρο 16 Ανάκληση αδειών οπλοφορίας Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η περιοδική εκ παίδευση υπαλλήλων ΙΕΠΥΑ που κατέχουν άδεια οπλο φορίας, η Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνει τις Διευθύνσεις Κρατικής Ασφάλειας και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές αρχές που χορήγησαν στους εκπαιδευόμενους άδεια οπλοφορίας, προκειμένου οι τελευταίες να κινήσουν τη διαδικασία ανάκλησής της. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8 35056 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

10

11

12 35060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2674 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 73833οικ./26.9.2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3133 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. Α δειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χο ρήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2250 2 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33243/4894 Καθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λε πτομερειών για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1900 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/23501/0022/2006 (Φ.Ε.Κ. 727/Β ) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2635 3 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της αμοιβής εξωτερικών εισηγητών και εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3023 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνεργασία της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 125 27 Ιουλίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 99 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 10 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4076 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2234 4 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσί ου διάρκειας 13 εβδομάδων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 896 10 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πραγματοποί ησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2406 31 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 192 Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1699 14 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 134 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1139 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορί ες στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 216 9 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 72048/9666/08 Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρ μογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 96 22 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1781 19 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 4/709/3.4.2015 Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολού μενων σε πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Ανάθεση καθηκόντων σε Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, για άσκηση νομοπαρασκευαστι κού έργου, στο Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2926 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελμα τικών προσόντων σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 882 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.10721/οικ.3.569 Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 323 1 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση στην Προϊσταμένη του Γραφείου Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 319/1995. Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 319/1995. Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. 1 Ενηµερώθηκε :15.09.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 319/1995 (ΦΕΚ Α'- 174/11-24.08.1995) Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..319/1995 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 728 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα