ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020 Α.Ρογκάν 1, Κ.Ηλιόπουλος 2, Γ.Γιαννής 3, Β.Ψαράκη 3, Χ.Σολοµωνίδης 1, Π.Καρατσάµη 4, Ε.Κασάπη 4, Χ. ρίτσα 4, Σ.Παντελιάς 4 1 Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε., 2 Κ.Ηλιόπουλος και Συνεργάτες ΕΠΕ, 3 ΕΜΠ, 4 ΥΠΕΧΩ Ε ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην Ελλάδα, όπως άλλωστε φάνηκε και από την οργάνωση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, ο χωροταξικός σχεδιασµός δίνει πλέον µεγάλη έµφαση στην αναπτυξιακή διάσταση των µεταφορικών υποδοµών ενώ η επιτυχία της συνολικής χωροταξικής πολιτικής, το σύνολο δηλαδή των τοµεακών πολιτικών που αφορούν στον χώρο, οφείλει να είναι άµεσα συνυφασµένη µε µια ολοκληρωµένη στρατηγική ανάπτυξης συγκοινωνιακών υποδοµών. Στην κοινωνικοοικονοµική ανάλυση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, φάνηκε ότι η Ελλάδα, µολονότι πέτυχε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη των συγκοινωνιακών υποδοµών και υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση µίας ολοκληρωµένης Στρατηγικής για την ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδοµής της χώρας µε χρονικό ορίζοντα το 2020, µε στόχο αφενός την ανάπτυξη ενός πλήρους εθνικού συγκοινωνιακού συστήµατος, αφετέρου την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών µεταφοράς προσώπων και αγαθών ώστε να ενισχυθούν µε τη σειρά τους η κοινωνικοοικονοµική συνοχή της χώρας, η ισόρροπη ανάπτυξή της και η συνολική ανταγωνιστικότητα της στον Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και να ολοκληρωθούν τα ι-ευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών και κατ' επέκταση να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέξεις κλειδιά: χωροταξική πολιτική, συγκοινωνιακή πολιτική, στρατηγική ανάπτυξης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο προγραµµατισµός των δικτύων µεταφορών για την επόµενη δεκαπενταετία είναι αδήριτος ανάγκη για την ανάπτυξη της Χώρας (Σταθόπουλος κ.α., 2004) Συγχρόνως ο προγραµµατισµός αυτός παρουσιάζεται ως ειδική άµεση ανάγκη για τον προσδιορισµό του προγράµµατος έργων που πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ως συνέχεια του αντίστοιχου προγράµµατος του Γ ΚΠΣ που ήδη ολοκληρώνεται. Ειδικότερα, στην κοινωνικοοικονοµική ανάλυση του ΕΣΠΑ, που πραγµατοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, φάνηκε ότι σηµαντική συµβολή στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Χώρας έχουν τα µέτρα και οι επενδύσεις που προωθούν την ανάπτυξη και λειτουργία της γενικότερης οικονοµικής και κοινωνικής υποδοµής, όπου ειδικό βάρος κατέχει, µεταξύ άλλων, η µεταφορική υποδοµή (ΥΠΕΧΩ Ε, 2006). Σε αυτό το πλαίσιο, συστήθηκε Επιτροπή επεξεργασίας προτάσεων για την επικαιροποίηση, µε ορίζοντα το έτος 2020, της Στρατηγικής για την ανάπτυξη της Συγκοινωνιακής Υποδοµής στην Ελλάδα και την κατάρτιση προτάσεων για την περίοδο

2 2013, ακολούθως αναφερόµενη απλά ως «η Επιτροπή», αποτελούµενη από τους συγγραφείς της παρούσας εργασίας. Στο έργο της Επιτροπής περιλαµβάνονταν (ΥΠΕΧΩ Ε, 2006): - Η επεξεργασία προτάσεων για την επικαιροποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης των συγκοινωνιακών υποδοµών - Η επεξεργασία προτάσεων ανάπτυξης της συγκοινωνιακής υποδοµής κατά την περίοδο , στη βάση της εγκεκριµένης στρατηγικής που προέκυψαν από τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις προτάσεις της τον εκέµβριο του 2006, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η κατάρτιση του προγράµµατος ανάπτυξης της συγκοινωνιακής υποδοµής του ΕΣΠΑ ενώ λήφθηκαν υπόψη και κατά την κατάρτιση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου (ΥΠΕΧΩ Ε, 2008). 2. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ H πολιτική µεταφορών και οι συγκοινωνιακές υποδοµές έχουν σαφή αναπτυξιακή διάσταση και θεωρούνται σηµαντικά εργαλεία για την κοινωνικο-οικονοµική συνοχή και ανάπτυξη µιας χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, η οποία αφορά, µεταξύ άλλων, στην πύκνωση των σχέσεων µεταξύ των περιοχών και των κρατών (οικονοµικά και κοινωνικά), στις ροές µεταξύ των περιοχών, στην άρση της αποµόνωσης και στη βελτίωση της προσπελασιµότητάς τους (Γιαννής, 2003, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). Παράλληλα ο χωροταξικός σχεδιασµός αναγνωρίζεται ως το µέσο-εργαλείο που έχει τη δυνατότητα να συντονίσει τα υφιστάµενα και µελλοντικά µεταφορικά και συγκοινωνιακά συστήµατα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα να εντάξει τα συστήµατα αυτά στο αστικό και παραγωγικό σύστηµα της (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009). Μάλιστα, η ολοκλήρωση των ι-ευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό το έργο της Επιτροπής, δηλαδή η διαµόρφωση της Στρατηγικής για την ανάπτυξη της Συγκοινωνιακής Υποδοµής στην Ελλάδα, αποτέλεσε έργο παράλληλο µε τον σχεδιασµό του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, το οποίο µε στόχο τον προσδιορισµό στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόµενα 15 χρόνια επιχειρεί µεταξύ άλλων να καθορίσει τη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σηµασίας δικτύων για τις υποδοµές και τις µεταφορές, δηµιουργώντας παράλληλα τις καλύτερες δυνατές διασυνδέσεις µεταξύ τους Βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι και προτεραιότητες Το εθνικό σύστηµα µεταφορών έχει ζωτική σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία. Κεντρικός στόχος της πολιτικής µεταφορών είναι η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εθνικού συστήµατος µεταφορών και η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών µετακίνησης, για τις µετακινήσεις προσώπων και εµπορευµάτων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001). Ο στόχος αυτός είναι ευθυγραµµισµένος µε την ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών και τις µεσοπρόθεσµες στρατηγικές κατευθύνσεις αφού συµβάλλει: - στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη των περιφερειών, - στην βελτίωση της προσπελασιµότητας. Οι στόχοι αυτοί συµβάλλουν στο συγκερασµό της Πολιτικής Συνοχής µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας για τη περίοδο , αφού επιδιώκουν την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών 2

3 επιλογών και παράλληλα εντάσσονται στο Εθνικό Σύστηµα Μεταρρυθµίσεων (Στρατηγική Λισσαβόνας) µέσω του οποίου επιχειρείται η βελτίωση της θέσης της χώρας στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και στην αντιµετώπιση των προκλήσεων για τις περιφέρειες που επιφέρει η Ευρώπη των 25 και των 27 στο προσεχές µέλλον. Ειδικότερα οι παραπάνω στόχοι είναι άµεσα ευθυγραµµισµένοι µε 3 τουλάχιστον από τους πυλώνες του νέου αναπτυξιακού προτύπου (ΕΣΠΑ ) και πιο συγκεκριµένα: - µε τη δυναµική ανατροφοδοτούµενη ανάπτυξη στις περιφέρειες, - την ελκυστικότητα για επιχειρηµατική δραστηριότητα και - τη ποιοτική διαβίωση για όλους. Εντάσσεται πλήρως στο στρατηγικό στόχο 6 που επιδιώκει την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου προσβασιµότητας η οποία θα συµβάλει στην βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας και την αναβάθµιση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της. Είναι επίσης ουσιώδες µέρος της συναφούς θεµατικής προτεραιότητας 6 που επιδιώκει την ενίσχυση των φυσικών και τεχνολογικών δοµών προσπελασιµότητας. Τέλος οι παραπάνω στόχοι αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση και για την επίτευξη των υπολοίπων στόχων και προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ Με βάση αυτές τις ανάγκες ανάπτυξης της χώρας και, σε εναρµόνιση µε τους διατυπωµένους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής των Μεταφορών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1992), προκύπτουν οι ακόλουθοι βασικοί στόχοι - προτεραιότητες Ανάπτυξης για τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό στον τοµέα των Μεταφορών για την προγραµµατική Περίοδο : i. Ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου της χώρας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε όλο το µήκος του ii. Εξασφάλιση της σύνδεσης του βασικού οδικού δικτύου µε τις Βαλκανικές χώρες µέσω της προωθούµενης συµπλήρωσης του µε τους κατάλληλους «κάθετους» άξονες (κατ αντιστοιχία µε τους άξονες των όµορων κρατών) iii. Ολοκλήρωση ενός δικτύου λιµένων, συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων που εντάσσονται ως κόµβοι συνδυασµένων µεταφορών στα ιευρωπαϊκά ίκτυα και τις Θαλάσσιες Λεωφόρους, σε συνδυασµό µε την βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό µεγάλων νησιών, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και να εξασφαλισθεί η σύνδεση της περιφέρειας µε όλες τις πύλες της χώρας iv. Ολοκλήρωση των υποδοµών του δικτύου αεροδροµίων και ανάπτυξη περιφερειακών αεροδροµίων v. Ολοκλήρωση του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας vi. Βελτίωση των µετακινήσεων εντός των µεγάλων αστικών κέντρων και µείωση των σχετικών χρονοαποστάσεων vii. Βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών viii. Συνδυασµός οδικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και σιδηροδροµικών µεταφορών ix. Προστασία του περιβάλλοντος µε τη µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές και προστασία των περιοχών υψηλής περιβαλλοντικής σηµασίας x. Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του συγκοινωνιακού συστήµατος της χώρας xi. Οργάνωση και εδραίωση τους συστήµατος υλοποίησης υποδοµών µε ιδιωτικούς πόρους Χωρική και περιφερειακή διάσταση των στόχων Οι βασικές προτεραιότητες αφορούν στο σύνολο της Επικράτειας και στην δηµιουργία ενός ενιαίου και πλήρους δικτύου µεταφορών. Εντούτοις, η Στρατηγική λαµβάνει υπόψη τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, δηλαδή σε κάθε µία από τις τρεις κατηγορίες περιφερειών (περιφέρειες αµιγούς στόχου 1, 3

4 περιφέρειες σταδιακής εισόδου - phasing in και αυτές της στατιστικής σύγκλισης - phasing out) σε συνδυασµό µε τη θέση τους ως προς τους αναπτυξιακούς άξονες της χώρας, το ανάγλυφο ή/και το νησιωτικό χαρακτήρα τους. Για τις περιφέρειες στόχου 1 οι βασικές προτεραιότητες της ενότητας 2.1 επιδιώκουν να συµβάλουν στη κάλυψη της απόστασης που τις χωρίζει από τον εθνικό και κοινοτικό µέσο όρο, ενώ στις περιφέρειες σταδιακής εισόδου (phasing in) επιδιώκεται η σταθεροποίηση και η ενίσχυση των στοιχείων που τις οδήγησαν στη συγκεκριµένη κατηγορία. Επιπλέον, οι προτεραιότητες είναι συµπληρωµατικές χωρικά, καθώς : - Η προτεραιότητα (i) εστιάζει στην ολοκλήρωση του δικτύου σύνδεσης όλων των περιφερειών της ηπειρωτικής Ελλάδας, µέσω του κύριου οδικού δικτύου και των αυτοκινητοδρόµων που εξασφαλίζουν την σύνδεση όλων των περιφερειών µε το δίκτυο αυτό. - Η προτεραιότητα (ii) ευνοεί αµεσότερα την ανάπτυξη των περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας, συµβάλλοντας σηµαντικά στη εξασφάλιση περαιτέρω δυνατοτήτων και ευκαιριών συνεργασίας µε τις όµορες χώρες (µελλοντική διεύρυνση της Ε.Ε. προς την Βαλκανική), ενώ η ωφέλεια των λοιπών περιφερειών είναι έµµεση. - Οι προτεραιότητες (iii) και (iv) εστιάζουν στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, ώστε να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξή τους σε σχέση µε τις ηπειρωτικές περιφέρειες. Έµµεσα επίσης, συµβάλλουν στην ανάπτυξη πολλών περιφερειών. - Η προτεραιότητα (vi) ωφελεί σχεδόν αποκλειστικά την Αττική και την Θεσσαλονίκη, ενώ Πάτρα, Ηράκλειο και Ρόδος ακολουθούν σ επόµενη φάση. - Η προτεραιότητα (vii) ωφελεί όλες τις Περιφέρειες, τόσο τις Ηπειρωτικές, όσο και τις νησιωτικές, καθώς τα θέµατα της ασφάλειας αφορούν σε όλους όσους χρησιµοποιούν τα δίκτυα µεταφορών και ιδιαίτερα τους λιµενικούς κόµβους στις συνδυασµένες µεταφορές, όταν οι πλόες είναι διεθνείς. - Η περιφερειακή διάσταση της προτεραιότητας (viii) είναι γενικά ουδέτερη, δεδοµένου ότι η προτεραιότητα εξυπηρετεί τη βελτίωση των οικονοµικών παραµέτρων που αφορούν στο σύνολο του πληθυσµού. Αναµένεται πάντως ότι η προτεραιότητα αυτή θα αποβεί κυρίως προς όφελος των περιφερειών, οι οποίες θα φιλοξενήσουν κόµβους συνδυασµένων µεταφορών ή / και εµπορευµατικά κέντρα. - Η περιφερειακή διάσταση της προτεραιότητας (ix) είναι γενικά ουδέτερη, δεδοµένου ότι η προτεραιότητα αναφέρεται στην βελτίωση των συνθηκών ζωής του συνόλου του πληθυσµού. - Η προτεραιότητα (x) θα αποβεί κυρίως προς όφελος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής µιας υποδοµής, σε όλη τη χώρα. Η θετική συµβολή της προτεραιότητας αυτής είναι περιφερειακά ουδέτερη, εξαρτώµενη από την χωρική κατανοµή των αντίστοιχων έργων. 3. ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Για την ανάπτυξη της Χώρας και για να επιτευχθούν οι στόχοι που προαναφέρθηκαν, πρέπει να προωθηθούν έργα που αφορούν τις υποδοµές όλων των µεταφορικών µέσων (οδικά έργα, σιδηροδροµικά έργα, λιµενικά έργα, έργα υποδοµής αεροµεταφορών). Η Επιτροπή κατέληξε σε προτάσεις συγκεκριµένων έργων, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1, πραγµατοποιώντας για κάθε µέσο µεταφοράς, εξειδίκευση των βασικών προτεραιοτήτων που περιγράφησαν στην ενότητα 2.1 ώστε να προκύψουν οι προτεινόµενες γενικές παρεµβάσεις και κατ επέκταση η διατύπωση εξειδικευµένων προτάσεων και έργων (ΥΠΕΧΩ Ε, 2006). 4

5 3.1. Οδικές µεταφορές Η ανάπτυξη της οδικής υποδοµής θα πρέπει να γίνει σε συνάρτηση µε την ανάπτυξη των άλλων δικτύων µεταφορών (σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, αεροπορικών) αλλά και µε συνάφεια προς την γενική αναπτυξιακή πολιτική της Χώρας (χωροταξικός σχεδιασµός). Σύµφωνα µε αυτό και µε βάση τις βασικές προτεραιότητες που έχουν ήδη τεθεί προτείνονται οι εξής γενικές παρεµβάσεις: - Ολοκλήρωση των έργων του κυρίου οδικού δικτύου που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και τα οποία δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν στα σηµερινά ευρωπαϊκά (ΚΠΣ, Interreg κ.λ.π.) και εθνικά προγράµµατα (δηµόσιες επενδύσεις). - Προώθηση έργων που µέχρι σήµερα δεν έχουν περιληφθεί σε (ευρωπαϊκά ή εθνικά) προγράµµατα και τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την ολοκληρωµένη λειτουργία του οδικού δικτύου της Χώρας. - Εξασφάλιση οδικών προσβάσεων που αποκαθιστούν την συνδυασµένη λειτουργία των µεταφορών, δηλαδή προσβάσεων που εξασφαλίζουν την συνέχεια των µεταφορών σε κόµβους του τοµέα των µεταφορών. Ως τέτοιοι κόµβοι νοούνται οι λιµένες, τα αεροδρόµια, οι σιδηροδροµικοί σταθµοί και τα υπό ανάπτυξη εµπορευµατικά κέντρα (freight villages) στην Χώρα. - ηµιουργία νέων οδικών τµηµάτων που δηµιουργούν τις προϋποθέσεις τουριστικής ανάπτυξης περιοχών. - Ολοκλήρωση των χερσαίων συγκοινωνιακών δικτύων του ευρωπαϊκού συστήµατος οδικών µεταφορών καθώς και των οδικών συνδέσεων προς τους άξονες αυτούς. - Επεµβάσεις και συµπληρώσεις τµηµάτων του οδικού δικτύου, που λόγω γεωµετρικών ή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών παρουσιάζουν χαµηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας και συνεπώς αυξηµένη πιθανότητα τροχαίων ατυχηµάτων. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και η αναγκαία πληροφόρηση στους χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και στους σχετικούς φορείς και η αξιοποίηση "ευφυών συστηµάτων" (ITS) Σιδηροδροµικές µεταφορές Η εξειδίκευση των επιδιώξεων του προγράµµατος οδηγεί στη διατύπωση των παρακάτω προτάσεων ανάπτυξης των διαφόρων στοιχείων (γραµµών, σταθµών) του σιδηροδροµικού δικτύου. - Αναβάθµιση και συµπλήρωση των κύριων σιδηροδροµικών αξόνων της Χώρας - Σιδηροδροµικές Συνδέσεις µε Γειτονικές Χώρες - Τερµατικές Εγκαταστάσεις-Εµπορευµατικά Κέντρα - Προαστιακό Σιδηροδροµικό ίκτυο - Ηλεκτροκίνηση Σηµατοδότηση, για εµπορικές ταχύτητες της τάξης των 200 χλµ./ ώρα. - Συστήµατα Πληροφόρησης & Ελέγχου 3.3. Θαλάσσιες µεταφορές και λιµένες Η υλοποίηση των κάτωθι προτεινοµένων παρεµβάσεων θεωρείται κρίσιµη για την βελτίωση της προσπελασιµότητας της Χώρας. Σύµφωνα µε τις βασικές προτεραιότητες που έχουν ήδη τεθεί, προτείνονται οι εξής γενικές παρεµβάσεις για τις θαλάσσιες µεταφορές και τους λιµένες: - Ολοκλήρωση του δικτύου των κυρίων λιµένων και λιµενικών υποδοµών της χώρας και διασύνδεση τους µε τα λοιπά ιευρωπαϊκά ίκτυα. Αυτό περιλαµβάνει καταρχήν αύξηση της χωρητικότητας των λιµένων, εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης υποδοµής τους, βελτίωση των οδικών και σιδηροδροµικών προσβάσεων των λιµένων καθώς και των συνδέσεων τους µε Αερολιµένες (ή ελικοδρόµια στη νησιωτική Ελλάδα) και οργάνωση των χερσαίων χώρων των Λιµένων, 5

6 - Ανάπτυξη και διαχείριση ενός συστήµατος Θαλάσσιων Μεταφορών µε υιοθέτηση της Οργανωτικής δοµής hub and spoke, - Προαγωγή των µεταφορών µέσω Θαλάσσης και Χερσαίων Υδάτινων ρόµων, κυρίως µέσω της δηµιουργίας «θαλάσσιων αυτοκινητοδρόµων» (Motorways of the Sea MOS) - Ασφάλεια (Safety) των Θαλάσσιων Μεταφορών, - Πιστή εφαρµογή του Κώδικα I.S.P.S. (International Ship and Ports Security Code), - Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από την ρύπανση, µε εφαρµογή συγκεκριµένων ενεργειών τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιµετώπισής της καθώς και εισαγωγή «καθαρών τεχνολογιών» στα συστήµατα πρόωσης των πλοίων, - Εισαγωγή συστήµατος/προδιαγραφών συντήρησης των λιµένων και λιµενικών εγκαταστάσεων Αεροπορικές µεταφορές και Αερολιµένες Τα αεροδρόµια και οι αεροµεταφορές αποτελούν βασική συνιστώσα του εθνικού συστήµατος µεταφορών και έχουν πολύ µεγάλο ειδικό βάρος και σηµασία λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, στο άκρο της Ευρώπης, της γεωµορφολογικής ιδιοµορφίας της χώρας και της οικονοµικής σπουδαιότητας που έχει η τουριστική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Η εξειδίκευση του κεντρικού στόχου της πολιτικής µεταφορών στα αεροδρόµια και τις αεροµεταφορές στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών στρατηγικών κατευθύνσεων οδηγεί στις ακόλουθες προτεραιότητες: - Ολοκλήρωση των υποδοµών ώστε να εξασφαλισθούν: η ασφάλεια (ελαχιστοποίηση αεροπορικών ατυχηµάτων), η κινητικότητα µέσω ενός προσβάσιµου ολοκληρωµένου και αποτελεσµατικού µεταφορικού συστήµατος, η ευρωπαϊκή και παγκόσµια διασυνδεσιµότητα συµβάλλοντας στην οικονοµική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Ανάπτυξη περιφερειακών αεροδροµίων µε στόχο την ανάπτυξη της τουριστικής βιοµηχανίας και γενικότερα της οικονοµικής δραστηριότητας, την άρση της αποµόνωσης και τη προσφορά ικανοποιητικής πρόσβασης. Βασική επιδίωξη είναι η συνολική αναβάθµιση του υφισταµένου δικτύου των αεροπορικών µεταφορών και η ενίσχυση της τάσης για επιµερισµό της διεθνούς αεροπορικής κίνησης σε περισσότερα αεροδρόµια της χώρας αλλά και η ενίσχυση του συστήµατος «hub and spoke» για την εξυπηρέτηση των νησιών Προτεινόµενα έργα προτεραιότητας Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά 1 όλα τα προτεινόµενα έργα. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι πραγµατοποιήθηκε ανά µέσο µεταφοράς πολυκριτηριακή αξιολόγηση για την ανάδειξη προτεραιοτήτων ανάµεσα στα προτεινόµενα έργα, µε γνώµονα πάντα η επιλογή των κριτηρίων και άρα το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων-αξόνων ανάπτυξης της Στρατηγικής. Το σύνολο της αξιολόγησης και των αποτελεσµάτων αυτής δεν ήταν δυνατόν να παρουσιασθεί αναλυτικά στην παρούσα εργασία λόγω µεγάλης έκτασης, παρατίθεται όµως σε πίνακες και χάρτες/ σχέδια στα παραρτήµατα της τελικής έκθεσης που παρέδωσε η Επιτροπή. 1 Σε γενικούς τίτλους και χωρίς αναλυτικά στοιχεία προϋπολογισµού 6

7 Πίνακας 1. Προτεινόµενα Έργα Οδικά Έργα* Σιδηροδροµικά Έργα Λιµενικά Έργα Έργα Αερολιµένων 1. Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ (Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι) 2. Οδικός Άξονας Εγνατίας Οδού 3. Οδικός Άξονας υτικής Ελλάδας (Ιόνια Οδός) 4. Οδικός Άξονας Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαµάτας / Σπάρτης 5. Οδικός Άξονας Κεντρικής Ελλάδας 6. Κάθετοι Οδικοί Άξονες Εγνατίας Οδού 7. Παρακάµψεις Αστικών Περιοχών 8. Οδικός Άξονας Τρίπολης - Πύργου (Αρχ. Ολυµπίας) 9. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) 10. Οδικός Άξονας Λάρισα - Κοζάνη Νίκη 11. Λοιποί Συνδετήριοι Οδικοί Άξονες ΠΑΘΕ & Ιόνιας Οδού 12. Οδικοί Άξονες ιακρατικού ικτύου 13. Λοιποί Οδικοί Άξονες: - Ανατολικός Οδικός Άξονας Πελοποννήσου - Οδικός Άξονας Εύβοιας - Οδικός Άξονας Πρέβεζας - Ιόνιας Οδού - ιάφοροι µικρού µήκους άξονες που συµπληρώνουν αναγκαία "τοπικά κενά" προσέγγισης περιοχών από το υφιστάµενο οδικό δίκτυο. 1. Σιδηροδροµικός Άξονας ΠΑΘΕΠ: Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Προµαχώνας. (διασύνδεση µε Βουλγαρία µέσω Προµαχώνα και και µε FYROM µέσω Ειδοµένης) 2. Σιδηροδροµικός Άξονας Θεσσαλονίκης - Θράκης (διασύνδεση µε τις πύλες της Ελλάδας προς Τουρκία ( ιδυµότειχο) και Βουλγαρία (Ορµένιο)) 3. Σιδηροδροµική σύνδεση Θεσσαλονίκης - Αµυνταίου- Φλώρινας-Κρυσταλλοπηγής. 4. Εµπορευµατικά Κέντρα: Αττικής (Θριάσιο Πεδίο), Θεσσαλονίκης (Λιµένας Θεσσαλονίκης), Αλεξανδρούπολης (Λιµένας Αλεξανδρούπολης). Το εµπορευµατικό κέντρο του Θριασίου απαιτεί και την διασύνδεσή του µε τον Λιµένα Πειραιά (Ικόνιο), µέσω της κατάλληλης σιδηροδροµικής σύνδεσης. 5. Συµπλήρωση της προαστιακής σιδηροδροµικής γραµµής της Αθήνας (Αεροδρόµιο-Αθήνα- Χαλκίδα-Κόρινθος) ώστε να συνδέει τις ήδη εξυπηρετούµενες περιοχές µε το Λαύριο (Λιµένας Λαυρίου), Ραφήνα (Λιµένας Ραφήνας) και τον Πειραιά (Επιβατικός Λιµένας). 6. Προαστιακός σιδηρόδοµος στη Θεσσαλονίκη, µε την δηµιουργία γραµµών προς Σέρρες, Πολύκαστρο, Νέα Μουδανιά και της γραµµής Πλατύ - Σκύδρα. 1. Αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών: Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Λαυρίου, Αλεξανδρούπολης, Ηγουµενίτσας, Βόλου, Πάτρας, Καβάλας, Καλαµάτας, Μυτιλήνης, Χίου, Ηρακλείου, Σούδας, Ρόδου, Μυκόνου, Νάξου Τα έργα στους 15 αυτούς λιµένες κρίθηκαν ως έργα άµεσης προτεραιότητας. Υπάρχουν άλλοι: - 12 λιµένες οι οποίοι διαθέτουν έργα µε σηµαντικό βαθµό ωριµότητας, αλλά όχι άµεσης προτεραιότητας λιµένες που διαθέτουν έργα για τα οποία απαιτούνται συµπληρωµατικές µελέτες, καθώς και άλλες ενέργειες για τον καθορισµό της ωριµότητάς τους 2. Προώθηση των θαλάσσιων λεωφόρων: - Μέσης Ανατολής Βαλκανίων: µέσω των Λιµένων Βορείου Ελλάδος (Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Θεσσαλονίκη), µε ενδιάµεσους σταθµούς Ρόδο, Σάµο, Χίο, Μυτιλήνη. - ιώρυγας Σουέζ Μαύρης Θάλασσας: µέσω των λιµένων Ηρακλείου και Σούδας - Μέσης Ανατολής Αδριατικής: µέσω των λιµένων της Κρήτης, Νοτίου/ υτικής Πελοποννήσου και υτικής Ελλάδας. 1. Άµεση αναβάθµιση (έργα προτεραιότητας) των υποδοµών αερολιµένων: Σκιάθου, Ανδραβίδας, Κεφαλονιά, Μυτιλήνης, Χανίων και Σαντορίνης. 2. Αναβάθµιση (έργα ώριµα µεν αλλά όχι άµεσης προτεραιότητας) των υποδοµών αερολιµένων: Χίου, Σαµοθράκης, Καστελίου, Θεσσαλονίκης, Νάξου και Πάρου. 3. Συµπληρωµατικές µελέτες, καθώς και άλλες ενέργειες για τον καθορισµό της ωριµότητάς έργων αναβάθµισης των υποδοµών αερολιµένων: Αλεξ/πολης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καλαµάτας, Σπάρτης, Ικαρίας, Ηρακλείου, Μήλου, Μυκόνου, Κάρπαθου και Ρόδου. * Τα 13 οδικά έργα αναλύονται περαιτέρω σε 38 µικρότερα οδικά έργα, σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής, τα οποία δεν παρουσιάζονται εδώ για λόγους οικονοµίας χώρου. 7

8 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία παρουσιάσθηκε η Στρατηγική για την ανάπτυξη της συγκοινωνιακής υποδοµής της χώρας µε χρονικό ορίζοντα το 2020 η οποία είναι το αποτέλεσµα των εργασιών της σχετικής Επιτροπής Ειδικών του ΥΠΕΧΩ Ε. Στόχος της Στρατηγικής αυτής ήταν η ανάπτυξη ενός πλήρους εθνικού συγκοινωνιακού συστήµατος για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών µεταφοράς προσώπων και αγαθών ώστε να ενισχυθούν µε τη σειρά τους η κοινωνικο-οικονοµική συνοχή της χώρας, η ισόρροπη ανάπτυξή της και η συνολική ανταγωνιστικότητα της στον Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και να ολοκληρωθούν τα ι-ευρωπαϊκά ίκτυα Μεταφορών και κατ' επέκταση να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της Στρατηγικής αυτής τέθηκαν συγκεκριµένοι στόχοι-άξονες ανάπτυξης, οι οποίοι ξεκινάνε από γενικού επιπέδου στόχους-άξονες όπως η βελτίωση της προσβασιµότητας σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο και φτάνουν σε πιο ειδικούς, όπως η µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών στα επιµέρους συστήµατα. Σηµειώνεται ότι η Στρατηγική έλαβε υπόψη της τις διαπεριφερειακές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες στο σύνολο των περιφερειών της χώρας, ώστε το σύνολο των στόχων-αξόνων να προκύπτει χωρικά συµπληρωµατικό. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε πολυκριτηριακή αξιολόγηση, για την ανάδειξη προτεραιοτήτων ανάµεσα σε συγκεκριµένα έργα (ανά συγκοινωνιακό µέσο), µε γνώµονα πάντα η επιλογή των κριτηρίων και άρα το αποτέλεσµα της αξιολόγησης να συµβάλλει στην επίτευξη των στόχωναξόνων ανάπτυξης της στρατηγικής. 5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ European Commission, The Future of Transport, Focus Groups' Report, , European Commission. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος για την εδαφική συνοχή. Μετατροπή της εδαφικής ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα {SEC(2008) 2550}, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, Βρυξέλλες, , COM(2008) 616 τελικό. ΥΠΕΧΩ Ε, Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γ.Γ..Ε. Γ..Σ.Ε. για την ένταξη έργων Συγκοινωνιακών Υποδοµών στο ΚΠΣ ( ). Επιτροπή Επεξεργασίας Προτάσεων, ΥΠΕΧΩ Ε Σταθόπουλος Α., Γιαννής Γ., Αναστασάκης Μ., Καρλαύτης Μ., Μαµάης Α., Μπατζιάς Σ., Μπεκιάρης Ε., Ναθαναήλ Τ., Παπαγεωργίου Μ., Παπαδηµητρίου Ε., Παπαπαναγιώτου Ι., Σαµπράκος Ε., Συµεωνίδης Γ., Τεχνολογική προοπτική διερεύνηση στις µεταφορές στην Ελλάδα - Προς µια βιώσιµη κινητικότητα το 2021, Πρακτικά 2 ου ιεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα. Γιαννής Γ., Παράµετροι της στρατηγικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη των µεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Περιβάλλον και ίκαιο, 7(24) : ΥΠΕΧΩ Ε, 2008, Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ΦΕΚ 128 Λ'/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λευκή Βίβλος - Μελλοντική ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών: Μία συνολική προσέγγιση για τη δηµιουργία ενός Κοινοτικού πλαισίου για τη βιώσιµη κινητικότητα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος - Ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 8

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο 3 : «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο 3 : «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πράξη «Παροχή Υπηρεσιών και κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 2013 με κωδικό αριθμό MIS 440979. Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο 3 : «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 Αντώνης Σταθόπουλος - ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής - ΕΜΠ, Μιχάλης Αναστασάκης - ΕΡΓΟΣΕ, Μαθιός Καρλαύτης - ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες» 6 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ευρωπαϊκή Ένωση Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Πλέσιας, πολιτικός μηχανικός Γ.Γ.της ΔΕ ΤΕΕ Θράκης επιμελητής της ΜΕ ΓΓΔΕ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εισήγηση διαμορφώθηκε από Ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ

ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ / ΤΚΜ Πρέντζας Σωτήρης Αγρ/µος Τοπ/φος Μηχανικός µέλος της.ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ Λάτσιος Ζαχαρίας Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Ι. Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ Οι τάσεις ανάπτυξης και το πλαίσιο δράσης καθορίζονται από: 1. Το ΕΣΠΑ 2. Το ΠΕΠ 3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 4. Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ... i Ι. Πολιτικές ανά τοµέα που περιέχουν στόχους που αφορούν το ΠΕΠ και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιασµό... 1 Ι.1 Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΛΑΙΣΙΟ)... 1 Ι.2 Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Ι. Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων E. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ... 2

Πίνακας περιεχομένων E. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ... 2 Πίνακας περιεχομένων E. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ... 2 E.1 ΔΥΝΑΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ... 2 Ε.1.1 Εκσυγχρονισμός υποδομών υφισταμένων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική Εργασία «Συγκριτική Αξιολόγηση Τελικών ικαιούχων ΟΤΑ κατά την Γ Προγραµµατική Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα 1 Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Γνωμοδότηση επί του Β1 Σταδίου της Μελέτης Αξιολόγησης, Αναθεώρησης & Εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Σχέδιο ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχέδιο ΚΥΑ Μάιος 2007 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α Γενικές ιατάξεις...9 Αρθρο 1 Σκοπός και περιεχόµενο... 9 Αρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα