5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά;"

Transcript

1 Πίνακες τιμών 5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Αλγόριθμος Κ38 α 3 β 0 Για i από 51 μέχρι 10 με_βήμα -11 α α + 2 Αν α > 4 τότε β β + i div α Αλλιώς β β - i Τέλος_αν α α - β Εκτύπωσε α, β Τέλος Κ Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος αν δοθούν σαν είσοδος οι τιμές 100 και 200 και τις τιμές θα έχουν οι μεταβλητές α, β και γ στο τέλος του αλγορίθμου; Αλγόριθμος Κ38 Διάβασε α, β β β div α 71

2 Για y από 1 μέχρι 3 Αν α = β τότε t α α β + t β β + 2 γ α + β + t Αλλιώς β β div 2 α α mod 3 γ 0 Τέλος_αν Εμφάνισε α, β, γ Τέλος Κ Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος αν δοθούν σαν είσοδος οι τιμές 10 και 20. Αλγόριθμος Κ38 Διάβασε x, y Για κ από 5 μέχρι 1 με_βήμα 2 x x y y Αν y > x τότε Εμφάνισε x + κ Αλλιώς Εμφάνισε y + κ Τέλος_αν Τέλος Κ Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος αν δοθούν σαν είσοδος οι τιμές 5 και 10. Αλγόριθμος Κ38 Διάβασε β, α Για i από 1 μέχρι 3 α α

3 γ α ^ 2 δ β 2 Για i από 1 μέχρι 5 με_βήμα 2 α α + i β β 1 γ γ + δ δ α + β Εμφάνισε α, β, γ, δ Τέλος Κ Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών για τo παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; α 3 Για β από -5 μέχρι 0 με_βήμα 2 α α + β - 1 Εκτύπωσε α 5.74 Ποια είναι η τελική τιμή της μεταβλητής Μ μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών; Μ 10 Για Κ από (Μ mod 100) μέχρι Μ * 2 με_βήμα 2 * Μ + 3 Μ Μ Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Χ 5 Υ 3 Ζ 4 Για i από 5 μέχρι 1 με_βήμα 2 Αν Χ = Υ + Ζ τότε Χ Υ 1 Ζ Υ 1 αλλιώς Υ Υ 1 Ζ Ζ 1 Τέλος_αν 73

4 Εμφάνισε Χ, Υ, Ζ α) Ποιες οι τιμές των μεταβλητών Χ, Υ και Ζ που θα εμφανίσει; β) Αντί για Για i από 5 μέχρι 1 με_βήμα 2, θα μπορούσαμε να γράψουμε ισοδύναμα Για i από 1 μέχρι 3 ; 5.76 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τι θα εκτυπωθεί τελικά; Αλγόριθμος Κ38 α 2 β 1 Όσο α >= β και α div 10 < 1 επανάλαβε α α ^ 2 Αν α div β > 2 τότε β β + 1 Αλλιώς α α + 1 Τέλος_αν Εκτύπωσε α, β Τέλος Κ Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Αλγόριθμος Κ38 α 321 β 7 Όσο α div 10 > 0 επανάλαβε α α div β Αν (β > α div 2) τότε β β * 3 Αλλιώς β β + 3 Τέλος_αν Εκτύπωσε α, β Τέλος Κ38 74

5 5.78 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος αν δοθούν σαν είσοδος οι αριθμοί 5 και 10. Αλγόριθμος Κ38 Διάβασε α, β γ α + 5 δ β mod 2 Όσο α < β και όχι β < 0 επανάλαβε α α + 1 β β 1 γ δ div 3 δ β * 2 Εμφάνισε α, β, γ + δ Τέλος Κ Να βρείτε τι θα τυπώσει το παρακάτω τμήμα προγράμματος για τις μεταβλητές x και y. x 2 y 3 ΌΣΟ y <= 17 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ x x + 2 y y + 1 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΌΣΟ x < 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ x x 1 y y + 1 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ x, y 5.80 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος αν δοθούν σαν είσοδος οι τιμές 100 και 200 και τις τιμές θα έχουν οι μεταβλητές α, β και γ στο τέλος του αλγορίθμου; Αλγόριθμος Κ38 Διάβασε α, β γ β mod 10 Όσο α 0 επανάλαβε Αν α = 10 τότε γ α mod 10 Αλλιώς 75

6 Αν α < 10 τότε γ α mod 90 Αλλιώς γ α mod 80 Τέλος_αν Τέλος_αν α α 25 Εμφάνισε α, β, γ Τέλος Κ Ποιες είναι οι τιμές των μεταβλητών y και z που θα εκτυπωθούν κατά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος αλγορίθμου; y 4 z 2 z z 1 y y + 1 Εκτύπωσε y, z Μέχρις_ότου z = 0 ή y = Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος αν δοθούν σαν είσοδος οι τιμές 10 και 20. Αλγόριθμος Κ38 Διάβασε x, y Αν x + y 0 τότε x 4 y 8 Τέλος_αν Αν y > 0 τότε Αν x < 0 τότε Εμφάνισε x Αλλιώς Εμφάνισε y Τέλος_αν Τέλος_αν 76

7 x x div 2 Μέχρις_ότου x < 5 Τέλος Κ Τι τιμές έχουν οι μεταβλητές x και y μετά τέλος του παρακάτω τμήματος προγράμματος για είσοδο α) το 0 και β) 5 ΔΙΑΒΑΣΕ x y 2 + (x + 1) div 4 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝ x > y ΤΟΤΕ y y 1 x x 2 ΑΛΛΙΩΣ y y 2 x x + 1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ x > y ΚΑΙ y < Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; β 0 γ 2 Για i από 1 μέχρι 3 α 20 * i β β + α div 4 α γ + α Μέχρις_ότου (β > 20 * i) β (3 * α) div 2 γ α div γ Εμφάνισε α, β 5.85 Τι θα εμφανίσει ο ακόλουθος αλγόριθμος και οι τιμές θα έχουν οι μεταβλητές α και β μετά το τέλος του αλγορίθμου; Αλγόριθμος Κ38 Για i από 1 μέχρι 3 α 10 β 5 77

8 Αν α > 5 τότε Εμφάνισε α ^ 2 Αλλιώς Εμφάνισε α + 2 Τέλος_αν α α 2 Μέχρις_ότου α < β Τέλος Κ Μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών τι τιμή αποκτάει η μεταβλητή Α; Α 0 Κ 30 Λ 50 Α Α + 1 Λ Λ 15 Μέχρις_ότου Λ < 30 Κ Κ + 12 Μέχρις_ότου Κ > Μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών τι τιμή αποκτάει η μεταβλητή Α; Για Κ από 3 μέχρι 12 με_βήμα 4 Α 0 Για Λ από 23 μέχρι 12 με_βήμα 7 Α Α Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. 78

9 Α 0 Β 0 ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 14 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3 Α Α + i ΑΝ Α < = 8 ΤΟΤΕ ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Α Β Β + 1 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Α, Β Να γίνει πίνακας στον οποίο να φαίνονται οι τιμές των μεταβλητών i, j, Α και Β μετά το τέλος κάθε εξωτερικής επανάληψης.τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή; 5.89 Τι θα εμφανίσει το παρακάτω σύνολο εντολών; Για κ από 3 μέχρι 9 με_βήμα 5 Για λ από 12 μέχρι 4 με_βήμα -7 Για μ από 20 μέχρι 31 με_βήμα 9 Εμφάνισε λ-μ+κ, λ+μ-κ Εμφάνισε κ+λ, κ-λ Εμφάνισε κ, λ, μ 5.90 Τι θα εκτυπώσει το ακόλουθο τμήμα προγράμματος. Χ 4 Υ 3 ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Χ Χ div 2 Υ Χ mod 4 ΓΡΑΨΕ Χ =, Χ, Υ =, Υ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ = 0 Ή Υ < > 1 79

10 Χ Χ 1 Υ Υ + 1 temp X X Y Y temp ΓΡΑΨΕ Χ =, Χ, Υ =, Υ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Υ = 1 Ή X mod 2 < > 0 X X * X mod 2 Y Y div 2 mod 3 ΓΡΑΨΕ Χ =, Χ, Υ =, Υ Χ 2 * Χ mod (Y + 1) * 2 Y X div (X 1) mod (X 1) ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Χ =, Χ, Υ =, Υ Κατανόηση της δομής επανάληψης 5.91 Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή ΓΡΑΨΕ σε καθένα από τα παρακάτω τμήματα προγράμματος μετά την εκτέλεσή τους; α) i 0 s 0 ΌΣΟ i < > 3 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ s s + i i i + 2 ΓΡΑΨΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ γ) ΓΙΑ i ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 2 ΓΙΑ κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ i ΓΡΑΨΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ β) i 0 s 0 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ s s + i i i + 2 ΓΡΑΨΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ i = 3 δ) ΓΙΑ i ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 2 ΓΙΑ κ ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ i ΓΡΑΨΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 80

11 ε) Α 10 ΌΣΟ Α < > 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 Α Α 2 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ζ) ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΜΕ ΒΗΜΑ 2 ΓΡΑΨΕ i ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ στ) ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 ΓΙΑ κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 7 ΜΕ ΒΗΜΑ 2 ΓΡΑΨΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ θ) ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 ΓΙΑ k ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3 ΓΙΑ d ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ k ΓΡΑΨΕ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 5.92 Ποια είναι η αρχική τιμή του Ψ, ώστε το διπλανό τμήμα αλγορίθμου να πραγματοποιήσει: α) 10 επαναλήψεις β) Καμία επανάληψη γ) 1 επανάληψη Κ Ψ Όσο Κ < 10 επανάλαβε Εμφάνισε Κ Κ Κ Δίνεται η δομή Για i από 1 μέχρι 10. Ποιες από τις παρακάτω θα εκτελέσουν το ίδιο πλήθος επαναλήψεων; (Περισσότερα από ένα σωστά.) α) Για i από 0 μέχρι 9 β) Για i από 0 μέχρι 10 με_βήμα 1 γ) Για i από 10 μέχρι 100 με_βήμα 10 δ) Για i από 0 μέχρι 100 με_βήμα 10 ε) Για i από 12 μέχρι 12 με_βήμα 2 στ) Για i από 50 μέχρι 50 με_βήμα Ποια πρέπει να είναι η τιμή του Α, ώστε το διπλανό τμήμα αλγορίθμου να πραγματοποιήσει: α) 10 επαναλήψεις β) Καμία επανάληψη γ) Άπειρες επαναλήψεις δ) 19 επαναλήψεις Για i από 10 μέχρι 1 με_βήμα Α Εμφάνισε i 81

12 5.95 Ποια πρέπει να είναι η τιμή του Α, ώστε το διπλανό τμήμα αλγορίθμου να πραγματοποιήσει: α) 3 επαναλήψεις β) Καμία επανάληψη δ) 7 επαναλήψεις Για i από A μέχρι -3 με_βήμα -2 Εμφάνισε i 5.96 Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, όπου Α, Β θετικές ακέραιες σταθερές. Για i από A μέχρι Β με_βήμα -3 Εμφάνισε i α) Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή Εμφάνισε i αν B = A + 2. β) Ποια σχέση πρέπει να έχουν οι αριθμοί Α, Β έτσι ώστε η εντολή Εμφάνισε i να εκτελεστεί τουλάχιστον δύο (2) φορές Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, όπου Α θετική ακέραια σταθερά. κ 10 κ κ + Α Εμφάνισε κ Μέχρις_ότου κ > 20 Ποια θα πρέπει να είναι η μικρότερη τιμή του Α έτσι ώστε η εντολή Εμφάνισε κ να εκτελεστεί α) 3 επαναλήψεις β) 1 επανάληψη 5.98 Ποια πρέπει να είναι η τιμή του Α, ώστε το διπλανό τμήμα αλγορίθμου να πραγματοποιήσει: α) 5 επαναλήψεις β) Άπειρες επαναλήψεις γ) 1 επανάληψη x -10 x x * Μέχρις_ότου x <= A 5.99 Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι παρακάτω επαναληπτικές δομές; κ 6 κ κ 2 Μέχρις_ότου κ 0 κ 6 Αρχη_επανάληψης κ κ 2 Μέχρις_ότου κ > 0 κ 1 κ κ 1 Μέχρις_ότου κ = 0 κ 0 κ κ + 1 Μέχρις_ότου κ < 0 82

13 5.100 Δίνεται η παρακάτω Για..από..μέχρι Για λ από Χ μέχρι Υ με_βήμα Ζ Εμφάνισε 'ΝΚ' Πόσες επαναλήψεις εκτελεί η Για..από..μέχρι αν: α) Χ = 5, Υ = 15, Ζ = -3 β) Χ = 21, Υ = 100, Ζ = 0 γ) Χ = 2010, Υ = 2010, Ζ = 1501 δ) Χ = 91, Υ = 91, Ζ = -91 ε) Χ = 2010, Υ = 2000, Ζ = 2 στ) Χ = 12, Υ = 91, Ζ = 8 ζ) Χ = 120, Υ = 20, Ζ = Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή Εμφάνισε Λ στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου; Σ 0 Για Κ από 2 μέχρι 120 με_βήμα 3 Διάβασε Χ Λ Α_Τ (Χ) Όσο Λ 0 επανάλαβε Εμφάνισε Λ Λ Λ Χ ^ Πόσες φορές θα εμφανιστεί η λέξη «καληνύχτα» στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου; x 3 Όσο x > 1 επανάλαβε x x 1 Εμφάνισε καληνύχτα Μέχρις_ότου x < 0 83

14 5.103 Στην εντολή Για Κ από Τ1 μέχρι Τ2 με_βήμα β Εντολές αν Τ1 Τ2 και β > 0, ποια είναι η σχέση της τελικής τιμής του Κ με το Τ Στην εντολή Για Κ από Τ1 μέχρι Τ2 με_βήμα β Εντολές αν Τ1 Τ2 και β > 0, ποια είναι η σχέση της τελικής τιμής του Κ με το Τ Για να τερματιστεί η εντολή Για Κ από Τ1 μέχρι Τ2 με_βήμα β Εντολές Πρέπει οι Εντολές να αυξάνουν ή να ελαττώνουν την τιμή του μετρητή Κ. Αυτή η πρόταση είναι σωστή; Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή Εμφάνισε ΒΟΤΣΗΣ στο παρακάτω τμήμα αλγορίθμου; Για Κ από 4 μέχρι 11 με_βήμα 3 Για Λ από 3 μέχρι 6 με_βήμα 2 Εμφάνισε ΒΟΤΣΗΣ Πόσες φορές θα εκτελεστεί η εντολή Εμφάνισε Α, Β. Α 10 Β 20 Β Β + Α Εμφάνισε Α, Β Μέχρις_ότου Β > 50 84

15 5.108 Να συμπληρώσετε τα κενά, έτσι ώστε οι παρακάτω βρόχοι να εκτελούνται από τέσσερις φορές. α) y 3 β) y 6 Όσο y > επανάλαβε Όσο y < 10 επανάλαβε y y 1 y y + γ) y 6 δ) y 2 Όσο y < 8 επανάλαβε Όσο y <> επανάλαβε y y + y y + 3 ε) y 5 στ) y 3 Όσο y <> 9 επανάλαβε Όσο y <= επανάλαβε y + y 2 * y Να συμπληρώσετε τα κενά, έτσι ώστε οι παρακάτω βρόχοι να εκτελούνται από τέσσερις φορές. α) y.. β) y 2 y y 2 y y.. Μέχρις_ότου y < 0 Μέχρις_ότου y = 0 γ) y 2 δ) y 2 y y + 3 y y.. Μέχρις_ότου y >.. Μέχρις_ότου y < Να συμπληρώσετε τα κενά, έτσι ώστε καθένας από τους παρακάτω βρόχους να εκτελείται από τέσσερις φορές. α) Για y από 1 μέχρι.. β) Για y από μέχρι 5 με_βήμα 2 w w * 2 Εκτύπωσε y γ) Για y από 0 μέχρι με_βήμα δ) Για y από 5 μέχρι. με_βήμα 0.1 Εκτύπωσε y Εκτύπωσε y 85

16 5.111 Να εξετάσετε αν τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου είναι ισοδύναμα: Χ 2 Χ 2 Υ 3 Για Υ από 3 μέχρι 0 με_βήμα -1 Οσο Υ <= 0 επανάλαβε Χ Χ + Υ Χ Χ + Υ Υ Υ - 1 Εμφάνισε Χ Εμφάνισε Χ Ποιο σύνολο εντολών είναι ισοδύναμο με το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου; Γ 1 Για Κ από 120 μέχρι 4 με_βήμα 7 Γ Γ * Κ ^ 2 α) β) Γ 1 Γ 1 Κ 120 Κ 120 Όσο Κ 4 επανάλαβε Γ Γ * Κ ^ 2 Γ Γ * Κ ^ 2 Κ Κ 7 Κ Κ 7 Μέχρις_ότου Κ > 4 γ) δ) Γ 1 Γ 1 Κ 120 Κ 120 Όσο Κ 4 επανάλαβε Γ Γ * Κ ^ 2 Κ Κ 7 Κ Κ 7 Γ Γ * Κ ^ 2 Μέχρις_ότου Κ < Ποιο σύνολο εντολών είναι ισοδύναμο με το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου; Για x από 3 μέχρι 5 Εμφάνισε x 86

17 α) x 3 β) x 3 Όσο x < 5 επανάλαβε Όσο x < 5 επανάλαβε Εμφάνισε x x x + 1 x x + 1 Εμφάνισε x γ) x 3 δ) x 3 Όσο x < = 5 επανάλαβε Εμφάνισε x Εμφάνισε x x x + 1 x x + 1 Μέχρις_ότου x > Ποια σύνολα εντολών είναι ισοδύναμα με το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου; Α 1 Για i από 1 μέχρι 10 με_βήμα 2 Α Α * i α) Α 0 β) Α 1 i 1 i 1 Όσο i < = 10 επανάλαβε Όσο i < = 10 επανάλαβε i i + 2 A A * i A A * i i i + 2 γ) Α 1 δ) Α 1 i 1 i 1 A A * i A A * i i i + 2 i i + 2 Μέχρις_ότου i < 10 Μέχρις_ότου i = 10 ε) Α 1 στ) Α 1 i 1 i 1 A A * i i i + 2 i i + 2 A A * i Μέχρις_ότου i > 10 Μέχρις_ότου i > 10 87

18 5.115 Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου da 0 dp 0 Για i από a μέχρι 4 με_βήμα 2 Αν i mod 2=0 τότε da da + 1 αλλιώς dp dp + 1 Τέλος_αν αν το αποτέλεσμα είναι da=0 και dp=3, τότε ποια τιμή θα μπορούσε να έχει το a; Περιγράψτε τι κάνει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. s 0 p 0 Διάβασε a Όσο a > 0 επανάλαβε Αν a mod 2=1 τότε s s + a αλλιώς p p * a Τέλος_αν Διάβασε a Περιγράψτε τι κάνει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Σ 0 Για i από 100 μέχρι 999 με_βήμα 2 Σ Σ + i Ποιά είναι η εκφώνηση του προβλήματος που επιλύει ο παρακάτω αλγόριθμος; 88

19 Αλγόριθμος Κ38 ζ 1 Διάβασε υ Αν υ > 20 τότε ζ ζ*υ Τέλος_αν Εμφάνισε Υπάρχουν άλλα δεδομένα; Διάβασε β Μέχρις_ότου β = ΟΧΙ Εμφάνισε ζ Τέλος Κ Ποιά είναι η εκφώνηση του προβλήματος που επιλύει ο παρακάτω αλγόριθμος; Αλγόριθμος Κ38 χ 0 υ 0 Για κ από 1 μέχρι 120 Διάβασε α Αν α mod 3 = 0 τότε χ χ+1 αλλιώς υ υ+1 Τέλος_αν ζ 100*υ/120 Αποτελέσματα // χ, ζ // Τέλος Κ Ποιά λειτουργία επιτελεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου; Διάβασε Ν Μέχρις_ότου (Ν < 0 ή Ν mod 7 = 0) και Ν > 0 89

20 5.121 Ποιο αποτέλεσμα Σ υπολογίζει το παρακάτω σύνολο εντολών; Σ 0 Διάβασε Χ Μέχρις_ότου Χ > 0 Ή Χ = 1111 Αν Χ 1111 τότε Σ Σ + Χ ^ 2 Τέλος_αν Μέχρις_ότου Χ = S1 0 S2 0 X 0 Όσο Χ<=10 επανέλαβε Αν Χ mod 3 =0 τότε S1 S1+X Αλλιώς S2 S2+X Τέλος_αν X X+1 α) Περιγράψτε τί κάνει το παραπάνω κομμάτι. β) Τί θα συνέβαινε αν παραλείπαμε την εντολή X X+1; γ) Τί θα συνέβαινε αν βάζαμε την εντολή X X+1 στο τμήμα αλλιώς; Περιγράψτε τι κάνει το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Διάβασε Ν Μ Α_Τ (Ν) Σ 0 Όσο Σ Μ επανάλαβε Διάβασε Χ Σ Σ + Χ 90

21 5.124 Ποιο από τα παρακάτω σύνολα εντολών υπολογίζει το γινόμενο Γ =14. α) β) Γ 1 Γ 1 Κ 14 Κ 199 Όσο Κ < 199 επανάλαβε Όσο Κ 14 επανάλαβε Γ Γ * Κ Γ Γ * Κ Κ Κ + 3 Κ Κ 3 γ) δ) Γ 1 Γ 1 Κ 14 Κ 199 Όσο Κ < 201 επανάλαβε Όσο Κ 14 επανάλαβε Κ Κ + 3 Κ Κ 3 Γ Γ * Κ Γ Γ * Κ Ποιο από τα παρακάτω σύνολα εντολών διαβάζει μία ακέραια τιμή Ν, τέτοια ώστε να είναι θετική και πολλαπλάσιο των αριθμών 4 και 6; α) Διάβασε Ν Όσο Ν 0 Ή Ν mod 4 = 0 Ή Ν mod 6 = 0 επανάλαβε Διάβασε Ν β) Ν 8 Όσο Ν 0 Ή Ν mod 4 Διάβασε Ν 0 Ή Ν mod 6 0 επανάλαβε γ) Διάβασε Ν Όσο Ν 0 ΚΑΙ Ν mod 4 0 ΚΑΙ Ν mod 6 Διάβασε Ν 0 επανάλαβε δ) Διάβασε Ν Όσο Ν > 0 Ή Ν mod 4 = 0 Ή Ν mod 6 = 0 επανάλαβε Διάβασε Ν 91

22 5.126 Ποιά είναι η εκφώνηση του προβλήματος που επιλύει το παρακάτω πρόγραμμα; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ38 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Χ, σ, Υ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: φ, πληθ ΑΡΧΗ φ 0 πληθ 0 σ 0 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΑΝ Χ > 0 ΤΟΤΕ πληθ πληθ+1 σ σ+χ ΑΝ Χ < 50.3 ΤΟΤΕ φ φ+1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Χ <= 0 ΑΝ πληθ > 0 ΤΟΤΕ Υ 100*φ/πληθ ΓΡΑΨΕ σ, Υ ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ 'Δε δόθηκαν δεδομένα' ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Να βρείτε τα λάθη στα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου. α) α 0 β) Διάβασε β Για i από 8 μέχρι 8 με_βήμα 2 Για i από 1 μέχρι 5 με_βήμα β α α + 1 / i α α + i ^ 2 Εκτύπωσε α 92

23 5.128 Για τον υπολογισμό του αθροίσματος στη μεταβλητή S τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου είναι σωστά; Αν όχι, γιατί; α) S 0 β) S 1 M 1 M 1 Όσο Μ <= 99 επαναλάβε Όσο Μ <= 99 επανάλαβε Μ Μ + 2 Μ Μ + 2 S S + M S S + Μ γ) i 0 δ) i 1 S 0 S 0 Όσο i < 100 επανάλαβε Όσο i < 99 επανάλαβε S S + (i + 1) i i +2 i i + 2 S S + i Για την υπολογισμό του αθροίσματος: στη μεταβλητή S, τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου είναι σωστά; α) S 0 β) S 1 M 1 M 1 S S + M M M + 2 M M + 2 S S + M Μέχρις_ότου Μ > = 99 Μέχρις_ότου Μ = 99 γ. S 0 δ) S 0 M 2 M 1 S S + (M 1) S S + M M M + 2 M M + 2 Μέχρις_ότου Μ > = 99 Μέχρις_ότου Μ <= Ο παρακάτω αλγόριθμος έχει λάθη. Να προτείνετε διορθώσεις ώστε να λειτουργεί σωστά. 93

24 Αλγόριθμος Κ38 άθροισμα 0 Διάβασε αριθμός Όσο αριθμός > 0 επανάλαβε άθροισμα άθροισμα + αριθμός πλήθος πλήθος + 1 μέσος άθροισμα / πλήθος Εκτύπωσε μέσος Τέλος Κ Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων. Ποια είναι τα λάθη; Να τα διορθώσετε ώστε να λειτουργούν σωστά. α) Διάβασε μισθός β) Όσο μισθός <> 0 επανάλαβε άθροισμα 0 άθροισμα 0 Αν μισθός > μέγιστος τότε Αν μισθός > μέγιστος τότε μέγιστος μισθός μέγιστος μισθός Τέλος_αν Τέλος_αν Αν μισθός < ελάχιστος τότε Αν μισθός < ελάχιστος τότε ελάχιστος μισθός ελάχιστος μισθός Τέλος_αν Τέλος_αν άθροισμα άθροισμα + μισθός άθροισμα άθροισμα + μισθός Διάβασε μισθός Μέχρις_ότου μισθός <> Να βρείτε τα λάθη στα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου: α) Για i από 10 μέχρι 2 με_βήμα 3 β) S 0 Για i από1 μέχρι 4 Για i από 3 μέχρι 3 β i ^ 2 5 Για j από 10 μέχρι 20 με_βήμα i Εκτύπωσε β S S + 1 Εκτύπωσε S 94

25 5.133 Να βρείτε τα λάθη στον παρακάτω κώδικα y 0 i 3 Όσο i <= 100 επανάλαβε Διάβασε x Αν x>= 3 τότε y y + x ^ 2 + x mod 7 Τέλος_αν Εμφάνισε y Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα εντολών και γιατί; Σ 0 Διάβασε Χ Σ Σ + Τ_Ρ (Χ) Μέχρις_ότου Σ > 1000 Εμφάνισε Σ Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα εντολών και γιατί; Α 10 Για i από 1 μέχρι 3 Α Α 10 Μέχρις_ότου Α = Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα εντολών και γιατί; Α 0 Διάβασε Χ Όσο Τ_Ρ (Χ) + 3 < 19 επανάλαβε Α Α + Χ Διάβασε Χ Εμφάνισε Α 95

26 5.137 Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα εντολών και γιατί; Διάβασε α, β α α/(β 1) β β + 1 Μέχρις_ότου α <= β Εμφάνισε α Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα εντολών και γιατί; S 0 Για Ι από 2 μέχρι 10 με_βήμα 0 S S + Ι Εμφάνισε S Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα εντολών και γιατί; Διάβασε Χ Χ Χ 1 Εμφάνισε Χ Μέχρις_ότου Α_Τ (Χ) < Χ Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα εντολών και γιατί; x 5 y 0 x x +2 Αν x mod 2 = 0 τότε y y + 5 Αλλιώς y y 5 Τέλος_αν Μέχρις_ότου y > 2 96

27 5.141 Αν το περιεχόμενο της μεταβλητής Χ είναι απροσδιόριστο ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί το παρακάτω τμήμα εντολών; Γ 1 Για Κ από 1 μέχρι 100 Γ Γ * Χ Εμφάνισε Γ Να τοποθετήσετε τις παρακάτω εντολές στην ορθή σειρά. Ο παρακάτω αλγόριθμος πρέπει να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα των θετικών διψήφιων άρτιων ακεραίων. Αλγόριθμος Κ38 α α + i i 8 Εμφάνισε α i i + 2 α 0 Όσο i < 97 επανάλαβε Τέλος Κ Δίνονται οι παρακάτω εντολές αλγορίθμου: S S + X Διάβασε Χ Όσο Χ div ΚΑΙ Χ div 100 < > 0 επανάλαβε Τέλος Κ38 Διάβασε Χ S 0 Αλγόριθμος Κ38 Εμφάνισε Το άθροισμα των τριψήφιων αριθμών είναι:, S α) Να διαταχθούν οι εντολές του παραπάνω αλγορίθμου στη σωστή σειρά. β) Ποια ακριβώς είναι η λειτουργία του παραπάνω αλγορίθμου; γ) Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή αν δοθούν ωε δεδομένα στον παραπάνω αλγόριθμο με τη σειρά οι αριθμοί 200, 150, 480, 750, και 1100; Να τοποθετήσετε τις διπλανές εντολές στην ορθή σειρά. Το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου πρέπει να διαβάζει την απάντηση του χρήστη, μέχρι να δοθεί Ν ή Ο. 97

28 Μέχρις_ότου απάντ = Ν ή απάντ = Ο Διάβασε απάντ Εμφάνισε Δώσε απάντηση Μετατροπές στην δομή επανάληψης Να μετατρέψετε τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων έτσι, ώστε να χρησιμοποιείται η επαναληπτική δομή όσο.επανάλαβε. α) x 2 β) x 2 Για y από 1 μέχρι 5 Για y από 1 μέχρι 4 με βήμα 3 x x + 3 x x 2 γ) x 2 δ) x -2 Για y από 5 μέχρι 5 με βήμα -2 Για y από 3 μέχρι 1 με βήμα -1 x x + 2 x x Να γράψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης Μέχρις_ότου και τη δομή επανάληψης Όσο επανάλαβε. α 5 Για i από 0 μέχρι 20 με_βήμα 3 β i^2 α α + β Εκτύπωσε i, β Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα αλγορίθμων έτσι, ώστε να χρησιμοποιείται η επαναληπτική δομή όσο.επανάλαβε. neg 0 big 0 Διάβασε x 98

29 β 0 α Για i από 1 μέχρι 99 Διάβασε x Αν x < β τότε neg neg +1 Τέλος_αν Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 20 μέχρι 1 με_βήμα 2 Εντολές α) Πόσες επαναλήψεις θα εκτελεστούν; β) Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή Όσο επανάλαβε. γ) Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή Μέχρις_ότου Να γράψετε τον παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης Μέχρις_ότου και τη δομή επανάληψης Για...από...μέχρι. Χ 2 Όσο Χ >= 1 επανάλαβε Χ Χ 2 Εκτύπωσε Χ Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Χ 1 Όσο Χ < 100 επανάλαβε Εντολές Χ Χ + 1 Να ξαναγραφεί χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή Για από μέχρι. 99

30 5.151 Να μετατρέψετε τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμων έτσι, ώστε να χρησιμοποιείται η επαναληπτική δομή για από.μέχρι. α) y 0 β) y -7 x 1 x 0 Όσο x < 35 επανάλαβε Όσο y <> 3 επανάλαβε x x+1 x x 2 * y + 4 y y + x y y + 2 γ) x 5 δ) y 1 y 1 x 3 Όσο x < 2500 επανάλαβε Όσο x > - 6 επανάλαβε y y + 3 y y ^ 2 x x+y x x -2 y y * x x w 3 + y Να γραφεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας τη δομή για...από...μέχρι. Χ 3, Ψ -5 Όσο Χ < = 10 επανάλαβε Α Ψ * 3-3 Χ X + 6 Β Α - (Χ+1) / Να γραφεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την δομή Όσο επανάλαβε. x 3 y x + 5 Διάβασε κ Αν y mod 3 = 0 τότε x κ ^ 2 Τέλος_αν y y + 3 Μέχρις_ότου y > = 30 ή κ <> 0 100

31 5.154 Να μετατραπούν οι ακόλουθοι αλγόριθμοι σε ισοδύναμους αλγορίθμους χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης Μέχρις_ότου. α) Αλγόριθμος Α1 α 5 Όσο α >= 1 επανάλαβε Εμφάνισε α ^ 2 α α 2 Τέλος Α1 β) Αλγόριθμος Α2 α 1 Όσο α < 6 και α >= 1 επανάλαβε β α 2 α α + 2 Εμφάνισε α, β Τέλος Α2 γ) Αλγόριθμος Α3 άθροισμα 0 α 100 Όσο α > 200 επανάλαβε άθροισμα άθροισμα + α Εμφάνισε α α α 10 Εμφάνισε άθροισμα Τέλος Α3 δ) Αλγόριθμος Α4 πλήθος 0 α 200 Όσο α <= 500 ή α = 505 επανάλαβε πλήθος πλήθος + 1 α α + 50 Εμφάνισε πλήθος Τέλος Α Να γραφεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την δομή Όσο επανάλαβε. Κ 3 Λ 8 Κ Κ * 2 Λ Λ + 3 Χ Κ 2*Λ Μέχρις_ότου Λ > = Να γραφεί το τμήμα αλγορίθμου της προηγούμενης άσκησης χρησιμοποιώντας την δομή για...από...μέχρι. 101

32 5.157 Να γραφεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας τη δομή μέχρις_ότου. ν -2 Για x από -7 μέχρι -25 με βήμα -4 μ ν * Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Να μετατραπεί στις ισοδύναμες μορφές επανάληψης Όσο επανάλαβε και Για από μέχρι. Διάβασε Α Ι 1 Αν Α MOD 2 = 1 τότε A A DIV 3 Αλλιώς A A DIV 4 Τέλος_αν Ι Ι + 2 Μέχρις_ότου Ι >= Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Όσο επανάλαβε Μέχρις_ότου Για... από... μέχρι α 2 Όσο α > 0 επανάλαβε Εκτύπωσε α α α 2 i 5 α 1 α α * i i i + 1 Μέχρις_ότου i > 0 α 1 Για i από 7 μέχρι 2 α α * α Εκτύπωσε α 102

33 5.160 Να μετατραπεί η παρακάτω δομή για.από..μέχρι στην επανάληπτική δομή μέχρις_ότου. Διάβασε α Για κ από1 μέχρι α με_βήμα 2 Εμφάνισε κ Να μετατραπεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τη δομή όσο επανάλαβε. y 14 Διάβασε x y y + x Μέχρις_ότου y > x και x >= Να γραφεί το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας τη δομή μέχρις_ότου. Χ 10, Ψ 2 Όσο Χ < = Α επανάλαβε Β Ψ * 3 Χ X Να γράψετε ξανά τα επόμενα τμήματα χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή όσο..επανάλαβε α) w 20 β) Διάβασε κ Διάβασε x Σ 0 w w 1 Σ Σ + κ x x + w Διάβασε κ Μέχρις_ότου x > w Μέχρις_ότου κ = α) Ποια η λειτουργία του παρακάτω τμήματος προγράμματος; β) Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ισοδύναμο με χρήση της εντολής μέχρις_ότου. Να θεωρήσετε ότι το x είναι ακέραιος αριθμός. 103

34 κ 1 s 1 γ 1 ΔΙΑΒΑΣΕ x ΌΣΟ κ <= 1000 ΚΑΙ x <> 0 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ x mod 2 = 0 ΤΟΤΕ s s + x ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΝ x mod 3 = 0 ΤΟΤΕ γ γ * x ΤΕΛΟΣ_ΑΝ κ κ +1 ΔΙΑΒΑΣΕ x ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ s, γ Να γράψετε ξανά τα επόμενα τμήματα χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή μέχρις_ότου. α) Διάβασε x β) Διάβασε x Όσο x < 0 ή x > 100 επανάλαβε Όσο x <> 0 επανάλαβε Διάβασε x Αν x > 0 τότε πλ πλ + 1 Τέλος_αν Διάβασε x Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 1 μέχρι 20 Για j από 10 μέχρι 1 με_βήμα 2 Για k από 3 μέχρι 8 με_βήμα 3 Εντολές 104

35 α) Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι εντολές; β) Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή Όσο επανάλαβε. γ) Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή Μέχρις_ότου Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου. Να μετατρέψετε το τμήμα σε ισοδύναμο με την χρήση της δομής ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Β 10 ΓΡΑΨΕ Β ΟΣΟ Β > 0 ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2 Β Β-1 ΓΡΑΨΕ Β ΤΕΛΟΣ _ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Β ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΡΑΨΕ Β Δίνεται το παρακάτω σύνολο εντολών. Να γραφεί ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου χρησιμοποιώντας την επαναληπτική δομή Όσο επανάλαβε. Διάβασε Ζ Μέχρις_ότου Ζ > 9 Διάβασε Υ Μέχρις_ότου Υ > 0 Διάβασε Χ Μέχρις_ότου Χ > Το παρακάτω σύνολο εντολών Α 0 Για Κ από 4 μέχρι 22 με_βήμα 2 Για Λ από Κ μέχρι Κ + 1 Α Α + Τ_Ρ (Κ) 105

36 μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως εξής: Α 0 Κ. Όσο Κ.. 22 επανέλαβε Α Α + Τ_Ρ (Κ) + Κ + Να συμπληρώσετε τα κενά Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ38 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Χ, Ι ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ Χ ΑΝ Χ MOD 3 = 1 ΤΟΤΕ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 5 Χ Χ + 4 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΛΛΙΩΣ ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ 0 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3 Χ Χ + Ι ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κ38 Να γραφεί ισοδύναμο πρόγραμμα χωρίς τη χρήση επαναληπτικών δομών. Ασκήσεις με γνωστό αριθμό επαναλήψεων Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εκτυπώνει τους ακέραιους αριθμούς από 5 έως Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εκτυπώνει τους ακέραιους αριθμούς από 2 έως

37 5.173 Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα εκτυπώνει τους ακέραιους αριθμούς από 0 έως 300, εκτός των αριθμών 100 και Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το άθροισμα των ακεραίων αριθμών από Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το συνολικό άθροισμα των ακέραιων αριθμών από 10 μέχρι 20 και των ακεραίων από 90 μέχρι Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει όλους τους τριψήφιους αριθμούς που έχουν όλα τους τα ψηφία περιττά (για παράδειγμα οι αριθμοί 157, 399, 911) Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα εκτυπώνει όλους τους τετραψήφιους αριθμούς που έχουν ανά δυο τα ψηφία τους ίσα (για παράδειγμα οι αριθμοί 1212, 3939, 6868) Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμα των πολλαπλασίων του 3 από 3 μέχρι Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα εκτυπώνει τους αριθμούς από 0 μέχρι 5 με βήμα 0, Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει πόσα οχτάρια περιέχονται σε όλους τους ακέραιους αριθμούς από το 1 ως το Μόλις έχουν ανακοινωθεί δημοτικές εκλογές. Στο δημαρχείο του δήμου σας θέλουν να ελέγξουν αν 250 νέοι κάτοικοι του δήμου έχουν δικαίωμα να λάβουν εκλογικό βιβλιάριο. Επίσης, το δημαρχείο θέλει να κρατάει κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό έκδοσης εκλογικού βιβλιαρίου στο σύνολο των νέων δημοτών. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα βοηθήσει του υπεύθυνους του δημαρχείου να εκτελέσουν τον παραπάνω έλεγχο για τους 250 νέους κατοίκους. α) Αρχικά, ο αλγόριθμος θα διαβάζει το τρέχον έτος και το έτος γέννησης του πολίτη. β) Σε περίπτωση που ο πολίτης είναι μεγαλύτερος από 18, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει το μήνυμα "Δικαίωμα Έκδοσης Εκλογικού Βιβλιαρίου", αλλιώς ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει σε πόσα χρόνια έχει δικαίωμα να λάβει εκλογικό βιβλιάριο, γ) Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος για όλους τους πολίτες, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει τα μηνύματα: Αριθμός εκλογικών βιβλιαρίων και τον αριθμό των εκλογικών βιβλιαρίων. Ποσοστό έκδοσης και το ποσοστό έκδοσης Η χρέωση των ΙΧ αυτοκινήτων που μετακινούνται μ ένα οχηματαγωγό πλοίο είναι ανάλογη του μήκους τους ως εξής : έως και 2 μέτρα είναι 3, έως και 3 μέτρα είναι 6 και για παραπάνω από 3 μέτρα είναι 9. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει τα μήκη 10 αυτοκινήτων που μετακινήθηκαν μ ένα οχηματαγωγό πλοίο και να υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό ποσό είσπραξης. 107

38 5.183 Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο ο συντελεστής φόρου για τους ιδιώτες φορολογούμενους απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα (κλιμακωτός υπολογισμός): Εισόδημα (σε ) Συντελεστής % Μέχρι και άνω 18 Ταυτόχρονα, υπάρχουν φοροελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών του φορολογούμενου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: αριθμός παιδιών Ποσό έκπτωσης ανά παιδί 4 και άνω 1800 Να γραφεί αλγόριθμος που για κάθε έναν από τους Έλληνες φορολογούμενους θα διαβάζει το όνομα, το εισόδημα που δήλωσε στην εφορία και το πλήθος παιδιών του και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το φόρο που πρέπει να πληρωθεί. Ο αλγόριθμος θα εμφανίζει και το συνολικό ποσό που θα εισπράξει η εφορία τη φετινή χρονιά Οι υπάλληλοι μίας εταιρείας συμφώνησαν για το μήνα Δεκέμβριο να κρατηθούν από το μισθό τους δύο ποσά, ένα για την ενίσχυση του παιδικού χωριού SOS και ένα για την ενίσχυση των σκοπών της UNICEF. Ο υπολογισμός του ποσού των εισφορών εξαρτάται από τον αρχικό μισθό του κάθε υπαλλήλου και υπολογίζεται με βάση τα παρακάτω όρια μισθών: Μισθός ( ) Εισφορά % SOS Εισφορά % UNICEF Έως Μεγαλύτερο από Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει για τους 500 υπαλλήλους της εταιρείας το όνομα και τον μισθό τους και να εκτυπώνει το καθαρό ποσό που θα πάρει ο κάθε ένας ως μισθό τον μήνα Δεκέμβριο. Ο αλγόριθμος πρέπει επίσης τελικά να εκτυπώνει το συνολικό ποσό που θα δοθεί στο χωριό SOS καθώς και το ποσό που θα δοθεί στη UNICEF Η εταιρεία ΧΨΡΤΣ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και πρέπει να αποδώσει μέρισμα από τα κέρδη των μετοχών της στους μετόχους. Κάθε μέτοχος θα εισπράξει μέρισμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 108

39 Πλήθος μετοχών % ποσοστό επί των κερδών Να αναπτύξετε αλγόριθμο που με δεδομένα τα κέρδη της εταιρείας, θα διαβάζει για τους μετόχους το πλήθος των μετοχών που έχουν και θα εκτυπώνει για κάθε έναν το μέρισμά τους καθώς και το συνολικό ποσό που θα αποδοθεί σε μερίσματα Ο κύκλος σπουδών μιας σχολής πληροφορικής αποτελείται από 50 μαθήματα και την εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας. Ο βαθμός πτυχίου ενός αποφοίτου προκύπτει από το μέσο όρο των μαθημάτων επί τον συντελεστή 0,8 συν το βαθμό της διπλωματικής εργασίας επί τον συντελεστή 0,2. Με βάση αυτό το βαθμό, αναγράφεται στο πτυχίο ένας από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: ΑΡΙΣΤΑ, αν 9 βαθμός 10 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, αν 7 βαθμός < 9 ΚΑΛΩΣ, αν 5 βαθμός < 7. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: Διαβάζει τους βαθμούς ενός αποφοίτου στα 50 αυτά μαθήματα. Διαβάζει το βαθμό που πήρε στη διπλωματική του εργασία. Υπολογίζει κι εμφανίζει το μέσο όρο μαθημάτων. Υπολογίζει κι εμφανίζει το βαθμό πτυχίου. Εμφανίζει μήνυμα με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό. (Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι όλοι οι βαθμοί ανήκουν στο διάστημα [5, 10] ) Να γίνει πρόγραμμα που υπολογίζει και εκτυπώνει το πλήθος των μαθητών μιας τάξης είκοσι ατόμων οι οποίοι προβιβάστηκαν στην επόμενη τάξη. Για να προβιβαστούν οι μαθητές πρέπει: α) ο βαθμός τους να είναι πάνω από 8 και στα 4 μαθήματα που παρακολουθούν και β) ο μέσος όρος βαθμολογίας τους στα 4 μαθήματα που παρακολουθούν να είναι >=10. Το πρόγραμμα διαβάζει τους βαθμούς των μαθητών Σε ένα σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατανομή των μαθητών σε τάξεις αγγλικών γίνεται με βάση την αξιολόγηση που τους έχει γίνει. Έτσι, αν ο μαθητής έχει αξιολογηθεί με Α πάει στο τμήμα 1, αν έχει αξιολογηθεί με Β πάει στο τμήμα 2, αν έχει αξιολογηθεί με C ή D πάει στο τμήμα 3, ενώ αν αξιολογηθεί με F δεν γίνεται δεκτός. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει την αξιολόγηση για κάθε έναν από τους 120 μαθητές, θα τους κατανείμει στα αγγλικά και θα εκτυπώνει το πλήθος των μαθητών που έγιναν δεκτοί σε κάθε κατηγορία και το πλήθος των μαθητών του δεν έγιναν δεκτοί Σε ένα μικρό χωριό στις δημοτικές εκλογές ψήφισαν 200 ενώ ήταν εγγεγραμμένοι 233 άνθρωποι. Στη ψηφοφορία συμμετείχαν 4 κόμματα, τα ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ, και ΚΔ. Να γίνει πρόγραμμα που να διαβάζει τις ψήφους των πολιτών και να υπολογίζει να τυπώνει το ποσοστό που έλαβε το κάθε κόμμα και το ποσοστό της αποχής. Οι ψήφοι θα δίνονται ως γράμματα Α, Β, Γ, Δ και θα αντιστοιχούν στα κόμματα ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ και ΚΔ. 109

40 5.190 Ένα videoclub νοικιάζει στους πελάτες του βιντεοκασέτες τύπου VHS (κωδικός =1) και ταινίες σε DVD (κωδικός=2). Η ελάχιστη χρέωση για κάθε βιντεοκασέτα είναι 2,5 και για κάθε DVD 3 και ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να κρατήσει ο πελάτης μια βιντεοκασέτα είναι 3 ημέρες, ενώ ένα DVD 4 ημέρες, χωρίς να χρεωθεί με επιπλέον ποσό. Η καθυστέρηση χρεώνεται με 1,.5 για κάθε βιντεοκασέτα και με 1,8 για κάθε DVD για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Να γίνει αλγόριθμος που να διαβάζει τα στοιχεία 20 ενοικιάσεων πελατών (ονοματεπώνυμο πελάτη, κωδικός ταινίας (1 ή 2), ημέρες παρακράτησης) και να υπολογίζει και εκτυπώνει την αναλυτική χρέωση ανά πελάτη καθώς και την συνολική χρέωση και το μέσο όρο χρέωσης ανά είδος Το μηνιαίο οικογενειακό επίδομα που δικαιούται μια οικογένεια εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Για την τρέχουσα χρονιά το μηνιαίο οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται από τον εξής πίνακα: Αριθμός παιδιών Επίδομα για κάθε παιδί Ευρώ Ευρώ πάνω από 5 30 Ευρώ Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει για 200 οικογένειες το πλήθος των παιδιών και θα υπολογίζει πόσα χρήματα δικαιούται κάθε οικογένεια. Επίσης να υπολογίζεται και να εμφανίζεται το ποσοστό των πολύτεκνων οικογενειών Ένα σούπερ μάρκετ εκδίδει κάρτες αγορών για τους μόνιμους πελάτες του. Στις κάρτες αναγράφεται η αξία των προϊόντων για κάθε αγορά. Όταν ένας πελάτης κάνει 3 αγορές δικαιούται ένα δώρο. Αν το συνολικό ποσό των τριών αγορών υπερβαίνει τα 150 δίνεται δώρο αξίας 15, ενώ αν υπερβαίνει τα 300 δίνεται δώρο αξίας 40. Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο: α) θα διαβάζει τον αριθμό των πελατών που συμπλήρωσαν3 αγορές, β) θα διαβάζει τα ποσά των τριών αγορών και θα υπολογίζει το συνολικό ποσό αγορών για κάθε πελάτη του ερωτήματος (i), γ) θα εμφανίζει το συνολικό ποσό αγορών κάθε πελάτη και το ανάλογο μήνυμα Δικαιούται δώρα 15 ή Δικαιούται δώρο 40 ή Δεν δικαιούται δώρο Ο ιδιοκτήτης ενός χοιροστασίου αποφάσισε να πουλήσει το πενήντα τοις εκατό των 200 νεογέννητων χοίρων. Έχει 2 προσφορές: α) Η τιμή κάθε χοίρου καθορίζεται από το βάρος του και μόνο, δηλ. πολ/ται το βάρος του σε γραμμάρια επί μια τιμή για κάθε γραμμάριο, εκφρασμένη σε λεπτά του Ευρώ. β) Για κάθε χοίρο υπάρχει μια τιμή βάσης εκφρασμένη σε λεπτά του Ευρώ και για όσα νεογέννητα ξεπερνούν έναν συγκεκριμένο αριθμό γραμμαρίων που θα συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης με τον αγοραστή, γίνεται χρέωση 2 λεπτών για το κάθε επιπλέον γραμμάριό τους. Αφού λοιπόν υπολογίσει πόσα χρήματα θα κερδίσει με τη μια προσφορά και πόσα με την άλλη, θα αποδεχθεί στο τέλος την πιο συμφέρουσα προσφορά. Να γραφεί αλγόριθμος που θα υλοποιεί την πιο πάνω λογική και θα εμφανίζει στο τέλος πόσα Ευρώ θα κερδίσει ο ιδιοκτήτης του χοιροστασίου με την πιο συμφέρουσα προσφορά. 110

41 5.194 Ένας σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπολογίζει καθημερινά τις μέσες τιμές των μετρούμενων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) και διοξειδίου του θείου (SO 2 ). Να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα το οποίο: α) θα διαβάζει τις μέσες τιμές των μετρήσεων CO 2 και SO 2 για όλες τις ημέρες, κατά τον μήνα Ιούνιο, β) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τη μέση τιμή του CO 2 και SO 2 για τον μήνα Ιούνιο, γ) θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον αριθμό των ημερών που οι τιμές ξεπέρασαν τα επιτρεπόμενα όρια (ξεχωριστά για κάθε διοξείδιο), δ) θα εμφανίζει το μήνυμα ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ, αν οι ημέρες που ξεπεράστηκαν τα επιτρεπόμενα όρια είναι περισσότερες από 1/5 των ημερών του Ιουνίου. Δίνονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια CO 2 = 241 mgr και SO 2 = 340 mgr. Ο Ιούνιος έχει 30 ημέρες Ο ταμίας μιας μεγάλης επιχείρησης έχει κάθε μήνα το ίδιο πρόβλημα: πώς θα βρει τον απαραίτητο αριθμό χαρτονομισμάτων για την μισθοδοσία των 300 εργαζομένων της επιχείρησης. Σκέφτηκε να γράψει ένα πρόγραμμα το οποίο: α) Θα διαβάζει το μισθό κάθε εργαζομένου. β) Θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει τον αριθμό χαρτονομισμάτων των 100, των 50, τω ν 20, των 10, των 5 και τον αριθμό κερμάτων των 2 και του 1, τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε μισθό. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθός να προκύπτει με τον ελάχιστο αριθμό νομισμάτων. γ) Θα εμφανίζει το άθροισμα των νομισμάτων από κάθε κατηγορία που απαιτούνται για την πληρωμή όλων των εργαζομένων Είστε ιδιοκτήτες μιας κατασκευαστικής εταιρείας. Η εταιρία σας διαθέτει 100 καινούργια διαμερίσματα. Για την πώληση των διαμερισμάτων χρεώνετε τους πελάτες σύμφωνα με τα παρακάτω: α) Αν το διαμέρισμα είναι μέχρι και εκατό πενήντα τετραγωνικά μέτρα, για κάθε τετραγωνικό μέτρο ο πελάτης χρεώνετε προς β) Αν το διαμέρισμα είναι από εκατό πενήντα τετραγωνικά και άνω, για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο από τα εκατό πενήντα ο πελάτης χρεώνετε προς γ) Σε κάθε πώληση διαμερίσματος χρεώνετε 440 για έξοδα μεταβίβασης. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει την τελική τιμή πώλησης για κάθε ένα από τα 100 διαμερίσματα Διατηρείτε εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων. Η εταιρία σας διαθέτει 75 αυτοκίνητα και χρεώνει τους πελάτες σύμφωνα με τα παρακάτω: Αν ο πελάτης διανύσει λιγότερα από εκατό (100) χιλιόμετρα, για κάθε χιλιόμετρο τον χρεώνει προς 0,7. Αν ο πελάτης διανύσει από εκατό (100) χιλιόμετρα και άνω, τότε για τα πρώτα 100 χιλιόμετρα χρεώνεται με 0,7 ανά χιλιόμετρο και για τα υπόλοιπα χρεώνεται με 0,55. Σε κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου χρεώνει 30 για έξοδα συντήρησης. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τα χιλιόμετρα που διένυσε ο πελάτης και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει την τελική χρέωση ενοικίασης για κάθε ένα από τα 75 αυτοκίνητα. 111

42 5.198 Μόλις έχουν ανακοινωθεί οι βαθμοί των εξετάσεων από το Υπουργείο. Στο σχολείο, ελέγχονται τα αποτελέσματα με σκοπό να εντοπίσουν τους μαθητές που ο προφορικός βαθμός τους είναι τουλάχιστον 4 μονάδες μικρότερος από το βαθμό του γραπτού. Επίσης, το σχολείο θέλει να κρατάει κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πόσοι τελικά μαθητές θα έχουν το δικαίωμα να βελτιώσουν το βαθμό τους με προφορική εξέταση. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα βοηθήσει τους υπεύθυνους του σχολείου να εκτελέσουν τον παραπάνω έλεγχο για τους 360 μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου. α) Αρχικά, ο αλγόριθμος θα διαβάζει το γραπτό και τον προφορικό βαθμό του μαθητή. β) Σε περίπτωση που από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο μαθητής έχει δικαίωμα να δώσει και συμπληρωματική προφορική εξέταση, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει μήνυμα "Δικαίωμα προφορικής βελτιωτικής εξέτασης". Αν η διαφορά βαθμολογιών δεν υπαγορεύει καμία δυνατότητα βελτίωσης, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει το μέσο όρο της γραπτής και προφορικής βαθμολογίας. γ) Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος για όλους τους μαθητές, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει. μηνύματα: Αριθμός επανεξεταζόμενων μαθητών και τον αριθμό των επανεξεταζόμενων μαθητών. Ποσοστό επανεξέτασης και το ποσοστό επανεξέτασης Να γίνει πρόγραμμα που να υπολογίζει και εμφανίζει τις καθαρές αποδοχές 30 υπαλλήλων μιας εταιρείας καθώς και το μέσο μισθό τους. Κάθε υπάλληλος λαμβάνει σαν βασικό μισθό 150 αν εργάζεται στο τμήμα Πωλήσεων και 200 αν εργάζεται στο τμήμα των Αγορών. Για κάθε παιδί άνω των 2 παίρνει επίδομα 30 ενώ μέχρι και 2 παιδιά παίρνει συνολικό επίδομα 20. Για κάθε ώρα υπερωρίας αμείβεται με 5 μέχρι 8 ώρες και με 4 αν έχει εργαστεί περισσότερες από 8 ώρες. Αν έχει διδακτορικό δίπλωμα παίρνει επιστημονικό επίδομα 10% επί του βασικού μισθού. Οι κρατήσεις του είναι 5% επί του βασικού μισθού. Το πρόγραμμα να διαβάζει τον αριθμό παιδιών και τις υπερωρίες του κάθε υπαλλήλου καθώς και σε ποιο τμήμα δουλεύει. Επίσης να διαβάζει αν ο κάθε υπάλληλος έχει διδακτορικό δίπλωμα Σε ένα video club η κάθε κασέτα χρεώνεται ως εξής: 6 το τριήμερο και 1.5 για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Να γίνει πρόγραμμα που διαβάζει τις ημέρες ενοικίασης, τον αριθμό των κασετών και υπολογίζει τη συνολική χρέωση για την ενοικίαση μιας κασέτας καθώς επίσης και τις συνολικές εισπράξεις του video club Σε ένα σχολείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν να βγάλουν στατιστικά σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το βαθμό πρόσβασης 130 μαθητών, ο οποίος πρέπει να ελέγχεται ώστε να βρίσκεται στη βαθμολογική κλίμακα [ ] και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το πλήθος των μαθητών με βαθμό πρόσβασης πάνω από Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα χρησιμοποιείται για τη γρήγορη διόρθωση κουίζ πολλαπλής επιλογής με Ν ερωτήσεις. Ο χρήστης θα εισάγει πόσες μονάδες κερδίζει ο μαθητής αν δώσει απάντηση Α, Β, Γ, ή Δ καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων. Ο αλγόριθμος θα διαβάζει την απάντηση για κάθε ερώτηση και αφού ελέγξει την εγκυρότητα της απάντησης θα αποδίδει την ανάλογη βαθμολογία. Στο τέλος θα εκτυπώνει τη βαθμολογία του μαθητή. 112

43 5.203 Σε ένα τηλεοπτικό κανάλι το κόστος προβολής μίας διαφήμισης είναι ίσο με το κόστος διάρκειας μείον την έκπτωση. Πιο συγκεκριμένα, το κόστος διάρκειας υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής: από 1 μέχρι και 15 δευτερόλεπτα προς 280 ευρώ/δευτερόλεπτο. από 16 μέχρι και 30 δευτερόλεπτα προς 230 ευρώ/δευτερόλεπτο. από 31 μέχρι και 40 δευτερόλεπτα προς 200 ευρώ/δευτερόλεπτο. από 41 μέχρι και 90 δευτερόλεπτα προς 150 ευρώ/δευτερόλεπτο. Επιπλέον, η έκπτωση που παρέχει το κανάλι για μία διαφήμιση, υπολογίζεται ως εξής: από 2 μέχρι και 4 προβολές η έκπτωση είναι ίση με 5% του κόστους διάρκειας της. από 5 μέχρι και 8 προβολές η έκπτωση είναι ίση με 10% του κόστους διάρκειας της. από 9 μέχρι και 15 προβολές η έκπτωση είναι ίση με 15% του κόστους διάρκειας της. από 16 μέχρι και 20 προβολές η έκπτωση είναι ίση με 25% του κόστους διάρκειας της. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω πληροφορίες, να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος: α) να διαβάζει τη διάρκεια 12 διαφημίσεων και να ελέγχει την ορθή καταχώρησή της. β) να διαβάζει των αριθμό προβολών 12 διαφημίσεων και να ελέγχει την ορθή καταχώρησή του. γ) να υπολογίζει και να τυπώνει το κόστος προβολής κάθε διαφήμισης. δ) να υπολογίζει και να τυπώνει τη συνολική διάρκεια προβολής όλων των διαφημίσεων Στο πλαίσιο προγράμματος προληπτικής ιατρικής για την αντιμετώπιση του νεανικού διαβήτη έγιναν αιματολογικές εξετάσεις στους 90 μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ενός Γυμνασίου. Για κάθε παιδί καταχωρίστηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο μαθητή, κωδικός φύλλου ( Α για τα αγόρια και Κ για τα κορίτσια), περιεκτικότητα σακχάρου στο αίμα. Οι φυσιολογικές τιμές σακχάρου στο αίμα κυμαίνονται από 70 έως 100 ml/dl (συμπεριλαμβανομένων και των ακραίων τιμών). Να αναπτύξετε αλγόριθμο που: α) θα διαβάζει τα παραπάνω στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κωδικός φύλλου, περιεκτικότητα σακχάρου στο αίμα) και θα ελέγχει την αξιόπιστη καταχώρισή τους (δηλαδή το φύλο να είναι μόνο Α ή Κ και η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίμα να είναι θετικός αριθμός), β) θα εμφανίζει για κάθε παιδί του οποίου η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίμα είναι εκτός των φυσιολογικών τιμών, το ονοματεπώνυμο, το φύλο και την περιεκτικότητα του σακχάρου, γ) θα εμφανίζει το συνολικό αριθμό των αγοριών των οποίων η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίμα είναι εκτός των φυσιολογικών τιμών δ) θα εμφανίζει το συνολικό αριθμό των κοριτσιών των οποίων η περιεκτικότητα σακχάρου στο αίμα είναι εκτός των φυσιολογικών τιμών Σε έναν αγώνα μπάσκετ είχαν συμμετοχή Ν παίκτες μιας ομάδας. Να δοθεί αλγόριθμος που να διαβάζει τον αριθμό Ν (έλεγχος ώστε να μην είναι μεγαλύτερος από 10) και στη συνέχεια για κάθε παίκτη να ζητά τα στοιχεία: 1. Πόντους που πέτυχε, 2. Φάουλ που έκανε, 3. Τρίποντα εύστοχα και 4. Τρίποντα άστοχα. Στη συνέχεια ο αλγόριθμος θα πρέπει να εμφανίζει : 1. Σύνολο πόντων της ομάδας, 2. Συνολικό αριθμό φάουλ, 3. Μέσο όρο πόντων ανά παίκτη και 4. Ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα συνολικά για την ομάδα. 113

44 5.206 Για κάθε υπάλληλο δίνονται: ο μηνιαίος βασικός μισθός και ο αριθμός των παιδιών του. Δεχόμαστε ότι ο υπάλληλος μπορεί να έχει μέχρι και 20 παιδιά και ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του κυμαίνεται από 500 μέχρι και 1000 ευρώ. Οι συνολικές αποδοχές του υπολογίζονται ως το άθροισμα του μηνιαίου βασικού μισθού και του οικογενειακού επιδόματός του. Το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται ως εξής: 30 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι και τρία παιδιά, και 40 ευρώ για κάθε παιδί πέραν των τριών. Να γράψετε πρόγραμμα, το οποίο: α) εισάγει τα κατάλληλα δεδομένα και ελέγχει την ορθή καταχώρισή τους, β) υπολογίζει και εμφανίζει το οικογενειακό επίδομα και γ) υπολογίζει και εμφανίζει τις συνολικές αποδοχές του υπαλλήλου Στο μηχάνημα ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) μιας τράπεζας κάθε πελάτης εισάγει την κάρτα του, πληκτρολογεί το κωδικό του και αν αυτός είναι σωστός μπορεί να προχωρήσει στην ανάληψη ενός ποσού, αρκεί το υπόλοιπο του λογαριασμού του να είναι μεγαλύτερο από το ποσό αυτό. Τα επιτρεπόμενα ποσά ανάληψης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: Αύξων αριθμός Ποσό ( ) Ο πελάτης επιλέγει το ποσό που θέλει, πληκτρολογώντας τον αύξοντα αριθμό που αντιστοιχεί σε αυτό. Το μηχάνημα μπορεί να δώσει μόνο χαρτονομίσματα των 50 και 10. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο: α) θα δέχεται στην είσοδο τον κωδικό αριθμό της κάρτας του πελάτη, β) θα δέχεται τον κωδικό αριθμό που πληκτρολογεί ο πελάτης, και εφόσον αυτός συμφωνεί με τον κωδικό αριθμό της κάρτας, θα προχωράει στα επόμενα ερωτήματα, γ) θα δέχεται το υπόλοιπο του λογαριασμού του πελάτη που βρίσκεται αποθηκευμένο στην κάρτα, δ) θα ζητάει από τον πελάτη να πληκτρολογήσει έναν αριθμό από το 1 μέχρι 6 για να επιλέξει το ποσό ανάληψης, ε) θα υπολογίζει πόσα χαρτονομίσματα των 50 και πόσα των 10 αντιστοιχούν στο παραπάνω ποσό, στ) θα εμφανίζει το ποσό που πήρε ο πελάτης, τον αριθμό των χαρτονομισμάτων των 50 και των 10 που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό και το νέο υπόλοιπο του λογαριασμού. Τα παραπάνω να γίνουν για 100 πελάτες Να γίνει αλγόριθμος που να διαβάζει 100 θετικούς αριθμούς (να γίνεται έλεγχος) και να υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμα των αριθμών, πόσες λάθος τιμές δόθηκαν σε κάθε επανάληψη καθώς και τις συνολικά λάθος τιμές που πληκτρολογήθηκαν. 114

45 5.209 Σε μια στατιστική υπηρεσία ανατέθηκε να κάνει μια έρευνα σχετικά με το ύψος των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, της ζητήθηκε να βρει το ποσοστό των ανδρών που έχουν ύψος άνω του 1.80 m και το ποσοστό των γυναικών που έχουν ύψος άνω του 1.70 m, εξετάζοντας ένα δείγμα ανθρώπων. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που: α) να διαβάζει το φύλο ( Α ή Γ ) και το ύψος καθενός από τους ανθρώπους του δείγματος, και β) να υπολογίζει τα ζητούμενα ποσοστά. Σημείωση: Σε περίπτωση που δοθεί κάποια απαράδεκτη τιμή, ο αλγόριθμος θα πρέπει να εμφανίζει διαγνωστικό μήνυμα και να ξαναδιαβάζει τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Αποδεκτές τιμές για το ύψος είναι από 0.45 μέχρι 2.50 m ενώ το φύλο μπορεί να πάρει μία από τις τιμές Α και Γ Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος: α) Να διαβάζει 25 ακέραιους αριθμούς μεγαλύτερους του μηδενός και να ελέγχει την αξιόπιστη καταχώρησή τους. β) Στην περίπτωση όπου κάποιος από αυτούς είναι πολλαπλάσιος του 8 και μεγαλύτερος του 30, θα πρέπει να εκχωρείται σε μια μεταβλητή Δ το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού με το 12 και στη συνέχεια να εμφανίζεται το μήνυμα Η τιμή της Δ είναι:, όπου στο κενό να εμφανίζεται η τιμή της Δ. γ) Στην περίπτωση όπου κάποιος από αυτούς είναι μεγαλύτερος του 60, θα πρέπει να εκχωρείται σε μια μεταβλητή Ρ η τετραγωνική ρίζα του αριθμού και στην συνέχεια να εμφανίζεται το μήνυμα: Η τετραγωνική ρίζα του αριθμού:,, είναι:, όπου στο πρώτο κενό να εμφανίζεται ο αριθμός και στο δεύτερο κενό η τετραγωνική ρίζα του αριθμού. δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να εκχωρείται σε μια μεταβλητή Υ η διπλάσια τιμή του τετραγώνου του αριθμού. Αν αυτή είναι μεγαλύτερη του 125 να εμφανίζεται το μήνυμα Το διπλάσιο τετράγωνο του αριθμού είναι:, όπου στο κενό να εμφανίζεται η τιμή Υ, διαφορετικά να εκχωρείται στην μεταβλητή Υ η τιμή Πριν την έναρξη των εξετάσεων υπολογίζεται ο αριθμός των απουσιών κάθε μαθητή για να κριθεί αν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις εξετάσεις. Σχετικά με τις απουσίες ενός μαθητή στο Λύκειο, ισχύουν τα παρακάτω: Ο μαθητής έχει δικαίωμα να δώσει εξετάσεις τον Ιούνιο αν: α) έχει μέχρι 64 απουσίες ή β) έχει μέχρι 114 απουσίες από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις 64 ή γ) έχει μέχρι 164 απουσίες από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις 64 και ο μέσος όρος στα προφορικά του είναι πάνω από 15. Ο μαθητής παραπέμπεται για ολική εξέταση το Σεπτέμβριο αν: α) έχει πάνω από 64 και μέχρι 114 απουσίες και οι αδικαιολόγητες ξεπερνούν τις 64 ή, β) έχει πάνω από 114 και μέχρι 164 απουσίες από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις 64 αλλά ο μέσος όρος δεν είναι πάνω από 15. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη χρονιά. Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει τον αριθμό των αδικαιολόγητων και δικαιολογημένων απουσιών 200 μαθητών, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται ώστε να είναι μη αρνητικοί, καθώς και το μέσο προφορικό βαθμό τους και θα εκτυπώνει την περίπτωση όπου ανήκει ο μαθητής. 115

46 5.212 Ένα πάρκινγκ διαθέτει 120 θέσεις και χρεώνει κλιμακωτά τη στάθμευση σε αυτές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Ώρες στάθμευσης Κόστος ( ) Λιγότερες από Από 3 έως λιγότερες από Από 6 έως λιγότερες από 9 1 Για τις επιπλέον ώρες το κόστος είναι 10 για όλες τις ώρες Για παράδειγμα, αν ένα αυτοκίνητο έμεινε για 4 ώρες, θα πληρώσει 8 ευρώ, ενώ αν διέμεινε 7 ώρες, θα πληρώσει 11.5 ευρώ, ενώ, αν διέμεινε 11 ώρες, θα πληρώσει 22.5 ευρώ. Να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος: α. για κάθε αυτοκίνητο που στάθμευσε στο πάρκινγκ θα διαβάζει τον αριθμό κυκλοφορίας του και τη διάρκεια στάθμευσης σε ώρες, την οποία θα δέχεται μόνο εφόσον είναι μεγαλύτερη από το 0. Επίσης θα υπολογίζει κάθε φορά πόσοι λάθος αριθμοί δόθηκαν. Θεωρούμε ότι το πάρκινγκ γέμισε και κάθε θέση καταλήφθηκε μόνο μία φορά από κάποιο αυτοκίνητο. β. θα υπολογίζει το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο κάτοχός του. γ. θα εμφανίζει τον αριθμό κυκλοφορίας και το ποσό που αναλογεί. δ. Θα εμφανίζει τις συνολικές εισπράξεις του πάρκινγκ. ε. Θα εμφανίζει το ποσοστό των αυτοκινήτων που στάθμευσαν περισσότερες από 3 ώρες στο πάρκινγκ. στ. αν κάθε αυτοκίνητο στάθμευε στο πάρκινγκ για 3 ώρες, να εμφανίζεται μήνυμα σχετικά με το αν τα έσοδά του θα ήταν περισσότερα, λιγότερα ή ίσα με τις πραγματικές εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν Μια εταιρεία έχει 48 υπαλλήλους και τους πληρώνει κάθε εβδομάδα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Ώρες εργασίας / ώρα από 0 έως και 40 5 από 40 έως και 50 7 πάνω από 50 9 Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που δούλεψε 45 ώρες σε μία εβδομάδα θα πληρωθεί 235. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: α) Να διαβάζει το όνομα του κάθε υπαλλήλου. β) Να διαβάζει τον αριθμό των ωρών εργασίας κάθε υπαλλήλου σε μία εβδομάδα και να ελέγχει αν οι ώρες εργασίας είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του μηδενός. γ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει την εβδομαδιαία αμοιβή του κάθε υπαλλήλου. δ) Να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό κόστος για την εταιρεία. ε) Να υπολογίζει και να εμφανίζει το πλήθος των υπαλλήλων που δεν έχουν κάνει υπερωρίες. Ένας υπάλληλος θεωρείται ότι κάνει υπερωρία όταν εργάζεται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα. 116

47 5.214 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει την χωρητικότητα ενός πλοίου ελέγχοντας ώστε να είναι θετικός αριθμός και στη συνέχεια το πλήθος των containers που πρέπει να μεταφερθούν. Στη συνέχεια για κάθε container να διαβάζεται το βάρος του και στη συνέχεια και να εκτιμάται και να εκτυπώνεται πόσο δρομολόγια χρειάζεται το πλοίο για τη μεταφορά Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γίνονται κάθε Κυριακή κάποιοι αγώνες. Να γίνει πρόγραμμα που: α) διαβάζει το πλήθος των αγώνων που έγιναν β) διαβάζει το όνομα και τον αριθμό των τερμάτων της γηπεδούχου και τη φιλοξενούμενης ομάδας για κάθε αγώνα γ) εμφανίζει σε ποιο αγώνα σημειώθηκε η μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων δ) εμφανίζει πόσες ισοπαλίες, πόσες νίκες γηπεδούχων ομάδων και πόσες νίκες φιλοξενούμενων ομάδων υπήρξαν Θέλετε να βγάλετε κάποια στατιστικά στοιχεία για τις 30 παραστάσεις που παρουσίασε ο θίασός σας στην καλοκαιρινή του περιοδεία. Να φτιάξετε αλγόριθμο ο οποίος: α) θα διαβάζει τα έσοδα της παράστασης και το κόστος της παράστασης, β) θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το καθαρό κέρδος από κάθε παράσταση. Αν το κέρδος είναι περισσότερο από 1450 θα εκτυπώνει το μήνυμα: "Να Ξαναπάμε!". Τέλος, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει το συνολικό κέρδος από όλες τις παραστάσεις και το ποσό της λιγότερο κερδοφόρας παράστασης Θέλετε να βγάλετε κάποια στατιστικά στοιχεία για τους 40 παίκτες του Basket που συμμετείχαν στο Euro. Να φτιάξετε αλγόριθμο ο οποίος: α) θα διαβάζει τους πόντους που πέτυχε ο παίκτης στο τελικό, β) θα διαβάζει τους πόντους που πέτυχε ο παίκτης σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες, γ) θα εκτυπώνει για κάθε παίκτη το σύνολο των πόντων που πέτυχε. Αν ο παίκτης έχει πετύχει περισσότερους από 75 πόντους να εκτυπώνει ένα μήνυμα "Πολύ Καλός Παίκτης". Τέλος, ο αλγόριθμος θα εκτυπώνει τους πόντους που πέτυχαν όλοι οι παίκτες και τους πόντους που πέτυχε ο καλύτερος παίκτης Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει τους χρόνους που έκαναν στα 100 μ. 10 αθλητές και θα εμφανίζει τον μικρότερο χρόνο καθώς και το ποιος ήταν ο αθλητής αυτός (δηλ. ο 1 ος, ο 3 ος, ο 10 ος, ) Δίνονται η έκταση, ο πληθυσμός και το όνομα καθεμιάς από τις 15 χώρες της Ε.Ε. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που: α) θα διαβάζει τα παραπάνω δεδομένα, β) θα εμφανίζει τη χώρα με τη μεγαλύτερη έκταση, γ) θα εμφανίζει τη χώρα με το μικρότερο πληθυσμό και δ) θα εμφανίζει το μέσο όρο του πληθυσμού των 15 χωρών της Ε.Ε Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τον αριθμό των σχολείων μίας Νομαρχίας και για κάθε σχολείο το όνομά του και τον αριθμό των μαθητών. Στη συνέχεια θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό των μαθητών του πολυπληθέστερου σχολείου. 117

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΣΩΣΤΟ 1 στ 2. ΛΑΘΟΣ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΣΩΣΤΟ 5 γ Α3. α. (σελ. 183-184) Στοίβα: ώθηση, απώθηση Ουρά:

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν η

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

Α2. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β Εμφάνισε i Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6

2015 1-5 1. 5 5 4. 10 2. . 3. 6 3. . 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµίας από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÏÅÖÅ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν

Αν τότε. αλλιώς. Τέλος_αν. Τέλος_αν Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 5 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ

Α Β (ΟΧΙ Α) Η Β Α ΚΑΙ Β Α Η Β ΨΕΥ ΗΣ ΑΛΗΘΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ένα ποσό 60.000 πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το πλήθος των µαθητών τους. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των µαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογίζει και εµφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1 Αν η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από τον Μέσο Ορο (ΜΟ), τότε να τυπώνει «Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 1. Σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα μετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα παίζει με όλες τις υπόλοιπες ως γηπεδούχος και ως φιλοξενούμενη. Νίκη μιας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ

10 Α2. 5 Α3. (ΟΧΙ = 20-4*2^2)) H (X>Ψ ΚΑΙ X > Ψ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 4 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ανάπτυξη Εφαρµογών ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α κ Θέµα 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη: Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 5. ΛΑΘΟΣ 5 α. 1.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 5. ΛΑΘΟΣ 5 α. 1. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/03/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Α2. 1. ΛΑΘΟΣ 1 στ 2. ΣΩΣΤΟ 2 δ 3. ΣΩΣΤΟ 3 ε 4. ΛΑΘΟΣ 4 β 5. ΛΑΘΟΣ 5 α Α3. α. (σελ. 193-194) Υπολογισμός αθροίσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1. ΣΩΣΤΟ 2. ΣΩΣΤΟ 3. ΛΑΘΟΣ 4. ΣΩΣΤΟ 5. ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑ 1 Α. Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. 1. Λάθος 2. Λάθος 3. Σωστό 4. Λάθος 5. Σωστό Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής Επαναληπτικά Προβλήματα 1) Ένας φοιτητής θέλει να γράψει έναν αλγόριθμο για να υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο βαθμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να χαρακτηρίσετε µε σωστό ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ανοικτά είναι τα προβλήµατα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: 6 5 7 5 9 5 6 6 8 10 8 5 6 7 5 6 5 7 8 9 5 6 7 5 8 i. Να κάνετε πίνακα κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

(Χ MOD Υ) DIV 4 = 5 2^X > Y (X=Y)< > (Y=Y) (X>7) = (Y=3) (X>7) < > (Y=3) (X=3) = (Y+3 = 10) f=4 g=3. f=5 g=3. f=0 g=9. f=8 g=2

(Χ MOD Υ) DIV 4 = 5 2^X > Y (X=Y)< > (Y=Y) (X>7) = (Y=3) (X>7) < > (Y=3) (X=3) = (Y+3 = 10) f=4 g=3. f=5 g=3. f=0 g=9. f=8 g=2 ΚΟΥΡΑΓΙΟ! Ασκήσεις στη δοµή Επιλογής 1. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που να δίνει στην ατµόσφαιρα µιας πόλης ένα από τους ακόλουθους χαρακτηρισµούς : καθαρή διαυγής, καθαρή θολή, µολυσµένη διαυγής, µολυσµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο Ι. Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω όρους. Στη στήλη Β περισσεύει μια επιλογή. (6 Μονάδες) 1 - Β 2 - Α 3

Διαβάστε περισσότερα

Στη καθημερινή μας ζωή ακούμε συχνά εκφράσεις όπως: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τη περσινή χρονιά κατά 4%

Στη καθημερινή μας ζωή ακούμε συχνά εκφράσεις όπως: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τη περσινή χρονιά κατά 4% Ποσοστά: Τα Μαθηματικά της Αγοράς ===================================================================================== Κώστας Γ. Σάλαρης - Μάνια Κ. Σάλαρη Στη καθημερινή μας ζωή ακούμε συχνά εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 + 5 = 23 :13 + 18 = 23

3 + 5 = 23 :13 + 18 = 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR. 106

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

: " : " : " = 0 < 0 = ", + Τ_Ρ(Δ)) / = ", - Τ_Ρ(Δ))

:  :  :  = 0 < 0 = , + Τ_Ρ(Δ)) / = , - Τ_Ρ(Δ)) Δομή Επιλογής Άσκηση 1 - τριώνυμο Να γραφεί αλγόριθμος που να βρίσκει τις ρίζες ενός τριωνύμου. Αρχικά να ρωτά τους συντελεστές α, β και γ του τριωνύμου και κατόπιν να εμφανίζει τις ρίζες ή την ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α 2 =0 και α 4 =4. α) Να δείξετε ότι ω=2 και α 1 = 2. β) Να δείξετε ότι α ν =2ν 4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98. (51 ος ) 2. α) Να

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 1. Ποσοστό επί τοις εκατό ή απλούστερα ποσοστό λέγεται το σύµβολο ν %, όπου ν ένας Φυσικός αριθµός. Είναι η λογιστική γραφή του κλάσµατος ν 100 80 Από συνήθεια λέµε «80 τοις εκατό» και γράφουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Στην καθημερινή ζωή μας ακούμε φράσεις όπως: Ο έμπορος κερδίζει 30% (τριάντα τοις εκατό ή τριάντα στα εκατό) στην τιμή της αγοράς Τι σημαίνει ο έμπορος κερδίζει 30%; Αν

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης τόμος Καγκουρό Ελλάς 0 007 (ο πρώτος αριθµός σε µια γραµµή αναφέρεται στη σελίδα που αρχίζει το άρθρο και ο δεύτερος στη σελίδα που περιέχει τις απαντήσεις) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Περι-γράφοντας... κλωνάρια

Περι-γράφοντας... κλωνάρια Όνομα(τα): Όνομα Η/Υ: Σ Τμήμα: Ημερομηνία: Περι-γράφοντας... κλωνάρια Ξεκινήστε το Χώρο ραστηριοτήτων, επιλέξτε τη θεματική ενότητα: ΘΕ03: Απλή επιλογή και επιλέξτε την πρώτη δραστηριότητα (Περι-γράφοντας...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΠΠ IN A GLANCE! ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗ

Η ΑΕΠΠ IN A GLANCE! ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΝΗ Η ΑΕΠΠ IN A GLANCE! Κατανομή μονάδων: 40 μονάδες το 1 ο Θέμα, από 20 τα υπόλοιπα τρία. Μην χαίρεστε όμως γιατί η «καθαρή» θεωρία περιορίζεται συνήθως- σε 5 ερωτήσεις σωστού ή λάθους και σε 1-2 ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 3ο Διατάξεις και μεταθέσεις 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 2.1 Διατάξεις και μεταθέσεις 2.2 Κυκλικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα