ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 13PROC ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ» Ημερομηνία Διενέργειας : ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ /60

2 Αρμόδιοι Υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το Τεύχος Προκήρυξης: ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Fax ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23 % ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 Μ.Μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 Μ.Μ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 2/60

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4 ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣIO 5 ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7 ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 35 ΑΡΘΡΟ 6. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 37 ΑΡΘΡΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 38 ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 38 ΑΡΘΡΟ 9. ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 40 ΑΡΘΡΟ 10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 43 ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 44 ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 44 ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 ΑΡΘΡΟ 14. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 46 ΑΡΘΡΟ 15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 46 ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 46 ΑΡΘΡΟ 17. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 47 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 50 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 3/60

4 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Προβολή και δημοσιότητα του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ» των Πράξεων «Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ , και αφορά σε ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας. Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η παραγωγή κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού προβολής (βίντεο), για τη δημοσιότητα του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Το υλικό θα προβληθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΕ ΕΔ, την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κύριος στόχος του αντικειμένου του διαγωνισμού θα είναι η προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων «Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», έτσι ώστε το κοινωνικό σύνολο να ενημερωθεί και να διαμορφώσει θετική άποψη σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ. Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ αρ. πρωτ / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (με ΑΔΑ :ΒΛΓΓ9-5ΕΖ ). ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού δε θα υπερβεί το ποσό των ,12 (δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες δαπάνες του Υποέργου 4 «Προβολή και δημοσιότητα του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ» των Πράξεων «Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες 4/60

5 Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ Συγκεκριμένα τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ): Α.Π.1: 4.229,58 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (5.202,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Α.Π.2: 6.690,06 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (8.228,78 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Α.Π.3: 1.275,48 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.568,83 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Κωδικοί Πράξεων Σ.Α.Ε. από τους οποίους χρηματοδοτούνται οι Πράξεις Άξονας Προτεραιότητας 1 - Κωδικός Πράξης Σ.Α.Ε. 2011ΣΕ Άξονας Προτεραιότητας 2 - Κωδικός Πράξης Σ.Α.Ε. 2011ΣΕ Άξονας Προτεραιότητας 3 - Κωδικός Πράξης Σ.Α.Ε. 2011ΣΕ Οι Πράξεις χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. ΑΡΘΡΟ 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣIO 1. Ο Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 6 του Ν. 3027/ (ΦΕΚ 152/ Α / ) με θέμα «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α) όπου η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. υπάγεται στον Υπουργό. 5/60

6 3. Οι διατάξεις του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του εδ. γ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α) και την παράγραφο 9β του άρθρου 1 του Ν.2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α) 4. Οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και ειδικότερα το άρθρο 11 του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206 Α) και συμπληρωματικά τις διατάξεις των Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 A) και Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) και του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 5. Ο Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 6. Ο Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248 Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τον Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθ.4 «Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 8. Οι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/ Α / ) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 9. Οι διατάξεις του Ν. 3871/ 2010 (ΦΕΚ 141/ Α/ 2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 10. Οι διατάξεις του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226/ Α / ), Άρθ. 26 περί «Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης». 6/60

7 11. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α/ ), άρθρο 2, παράγραφος 1, «Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων». 12. Η με αριθμό πρωτ. Φ908/90508/Η/ κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (322/ΥΟΔΔ./ ) περί διορισμού του κου Αθανάσιου Κυριαζή στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 13. Η με αριθμό 92811/ΣΤ5/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1717/β / ). 14. Η με αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α / ( ΦΕΚ 1343/Τεύχος Β/ ) με θέμα «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 15. Η υπ αριθ. πρωτ. 141/ Υ.Α. (ΦΕΚ 269 Β) «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΥπΕΠΘ», όπως ισχύει. 16. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες δαπάνες του Υποέργου 4 «Προβολή και δημοσιότητα του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ» των Πράξεων «Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ Η υπ αρ. πρωτ / Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων (με ΑΔΑ:ΒΛΓΓ9-5ΕΖ) περί της Εγκρίσεως Διενέργειας του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από τρίτες χώρες κατ εφαρμογή 7/60

8 της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει επιμέρους εμπορικές συμφωνίες. Συνεταιρισμοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ασχολούνται νόμιμα με υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις ως προς την προσωπική τους κατάσταση: Να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρ. 43 του ΠΔ 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, οι διαχειριστές, για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) καθώς και στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται ως ανωτέρω. Να μην τελούν σε πτώχευση και, επίσης, να μην τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Να είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και Να είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πρέπει να πληρούνται από κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15, παρ. 2, περίπτωση α, του Π.Δ. 118/2007 κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 8/60

9 όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να τους αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών: 1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της ανωτέρω επιτροπής. 2. Γίνονται δεκτές προσφορές για το συνολικό έργο, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για τμήμα του έργου. Επίσης, δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την αρμόδια Επιτροπή. 3. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, συγκεκριμένο τμήμα των ζητούμενων από την παρούσα προκήρυξη υπηρεσιών και εργασιών, οφείλουν να καθορίσουν στην προσφορά τους αναλυτικά τις συγκεκριμένες εργασίες και υπηρεσίες, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, υποβάλλοντας μαζί με την προσφορά τους σχετικό συμφωνητικό στο οποίο να δηλώνεται ρητά η δέσμευση των υπεργολάβων για την εκτέλεση των ανατιθέμενων από τον προσφέροντα εργασιών και υπηρεσιών. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση που αυτός αναδειχθεί ανάδοχος. 4. Σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος διαγωνισμός κατακυρωθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, δεν απαιτείται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας 9/60

10 ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής. 5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της Ημερομηνίας Διενέργειας του Διαγωνισμού Τρόπος Υποβολής Προσφορών: Οι προσφορές θα είναι γραπτές, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και θα κατατεθούν μέσα σε Σφραγισμένο Κυρίως Φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 10/60

11 Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου συνεταιρισμού, ένωσης ή κοινοπραξίας Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας : «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΑΕΠ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο). 11/60

12 Ο Κυρίως Φάκελος Προσφοράς επιβάλλεται να περιλαμβάνει τρεις (03) διακριτούς φακέλους, ως εξής: i) Σφραγισμένο Φάκελο των ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ii) iii) Σφραγισμένο Φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και Σφραγισμένο Φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Οι επιμέρους ως άνω Φάκελοι φέρουν - πέραν από τις ενδείξεις του Κυρίως Φακέλου, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου - αντί της λέξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», την ένδειξη «ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», αντίστοιχα. Το ειδικότερο περιεχόμενο των τριών επιμέρους φακέλων είναι το ακόλουθο: Φάκελος Τυπικών Δικαιολογητικών: Ο επιμέρους φάκελος των τυπικών δικαιολογητικών επιβάλλεται να περιέχει τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, σε ένα (01) πρωτότυπο και ένα (01) αντίγραφο, τα οποία θα φέρουν συνεχή αρίθμηση. Το Πρωτότυπο θα είναι επικρατέστερο του άλλου Αντιτύπου, σε περίπτωση ασυμφωνίας: Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής) προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν την προσφορά ή η Σύμπραξη, η Κοινοπραξία ή η Ένωση η οποία υποβάλλει την προσφορά, καθώς και τα μέλη αυτής της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση θα δηλώνονται, επίσης, τα ποσοστά συμμετοχής και το είδος των υπηρεσιών ή το μέρος αυτών που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος, καθώς και ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της Σύμπραξης, της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. Επίσης, στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. 12/60

13 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/ Η Υπεύθυνη Δήλωση γίνεται από τα πρόσωπα που υπογράφουν την προαναφερθείσα Αίτηση Συμμετοχής και στην οποία: α) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού, ο τίτλος και ο αριθμός Διακήρυξης, καθώς και τα στοιχεία της παρούσας Προκήρυξης, β) θα δηλώνεται ότι : Β1. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, του Άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών. Β2. Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Β3. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Β4. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Β5. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα. γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης ΦΑΚΕΛΟΣ 13/60

14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -, σύμφωνα με το Άρθρο της παρούσας Προκήρυξης, δ) θα δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάγη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή, ε) θα δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού, Τα Παραστατικά Εκπροσώπησης, εφόσον οι Διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μέσω αντιπροσώπου τους Τα Δικαιολογητικά Απόδειξης της Τεχνικής Επάρκειας Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια τεχνικής επάρκειας, άλλως η προσφορά τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα παραπάνω αποδεικνύονται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά και τα οποία προσκομίζονται επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της Προσφοράς στο φάκελο των Δικαιολογητικών συμμετοχής. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας Για την πιστοποίηση της Τεχνικής Ικανότητας τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ακόλουθα: 1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. 2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, ολοκληρωμένων Έργων, τα οποία ολοκλήρωσε ο Υποψήφιος κατά την προηγούμενη(3) τριετία (δηλαδή στα έτη 2011,2012 και 2013), με ένδειξη της οικονομικής 14/60

15 τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του Διαγωνιζομένου σε αυτό (βλ. πίνακα που ακολουθεί). Α/Α Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών είναι φορείς του Δημοσίου τομέα (όπως ενδεικτικά περιγράφεται από τους νόμους Ν. 1256/82 και Ν. 2286/1995), η παροχή των υπηρεσιών θα αποδεικνύεται με σχετική Βεβαίωση ή Πρωτόκολλο Παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα Αρχή. Αν αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα παραστατικά (βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής) ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1566/1985 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αποδέκτη και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προσφέροντα. Πελάτης Σύντομη περιγραφή του έργου Διάρκεια εκτέλεσης έργου (έναρξη λήξη) Προϋπολογισμός Ποσοστό συμμετοχής στο έργο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο έργο (εφόσον ο υποψήφιος είναι μέλος ένωσης στο έργο) 3. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί ο Υποψήφιος Ανάδοχος να τεκμηριώνει εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έργου, αντίστοιχου περιεχομένου, μεγέθους και πολυπλοκότητας με το προκηρυσσόμενο και το οποίο να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Το έργο αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. Ως παρόμοια Έργα νοούνται: ο σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων, στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και προβολής. η παραγωγή σεναρίων τηλεοπτικών μηνυμάτων. η παραγωγή τηλεοπτικών μηνυμάτων (Spot). 15/60

16 Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι προϋποθέσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να καλύπτονται μερικώς για κάθε ένα μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, η Προσφορά της ένωσης /κοινοπραξίας καλύπτει εξ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις των παραπάνω εδαφίων Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς: Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει σε ένα (01) πρωτότυπο και σε ένα (01) αντίγραφο, την Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων. Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραφημένες εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. από τον νόμιμο Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δεδομένου ότι η Τεχνική Προσφορά αποτελεί κύριο κριτήριο ανάθεσης του Έργου, θα πρέπει τα στοιχεία που ζητούνται, να αποδίδονται όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει κατανοήσει το Έργο που καλείται να αναλάβει και η μεθοδολογία υλοποίησης που προτείνει καλύπτει τις ανάγκες του Έργου. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συντάξουν Τεχνική Προσφορά στην οποία θα αποτυπώνουν με σαφήνεια τον τρόπο και τα μέσα/ εργαλεία με τα οποία θα υλοποιήσουν το Έργο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του Έργου που θα αναλάβουν. 16/60

17 Οι Τεχνικές Προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη δομή: 1. Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου Στην Μεθοδολογία που θα αναπτύξει ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναλύει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να προσεγγίσει το Έργο. Ειδικότερα, στην περιγραφή της Μεθοδολογίας Υλοποίησης του έργου, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου, καθώς και στην πλήρη και σαφή αποτύπωση αυτών στο σενάριο του οπτικοακουστικού υλικού προβολής (spot) που θα προτείνει να παράξει ο υποψήφιος για την προβολή του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου με ΕΑΕΠ. Είναι υποχρεωτική η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, καθώς επίσης και η ανάλυση των Εργασιών σε επιμέρους Ενέργειες, για την ορθολογικότερη υλοποίηση του ανατιθέμενου έργου και την υποβολή των Παραδοτέων του Έργου, σύμφωνα πάντα με τις αιτούμενες προδιαγραφές. Επίσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σχέδιο υλοποίησης του Έργου (Χρονοδιάγραμμα), όπου θα περιγράφονται οι Εργασίες του Έργου και τα σχετικά Παραδοτέα/ εκροές. Ο κατάλογος των παραδοτέων θα πρέπει να έχει την εξής μορφή: Α/Α Περιγραφή Παραδοτέου/ εκροή Χρόνος Υποβολής Παραδοτέου/ εκροή από Ανάδοχο 2. Πίνακες Συμμόρφωσης Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Προσφορών, για την εξασφάλιση του ανταγωνισμού αλλά και την πλήρη αποτύπωση των απαιτούμενων υπηρεσιών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος, κατά την εκπόνηση της Τεχνικής του Προσφοράς, καλείται να συμπληρώσει συμπληρωματικά και τον σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης που παρατίθεται στην παρούσα 17/60

18 Προκήρυξη. Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τους προσφέροντες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην παρούσα Προκήρυξη. 3. Παραρτήματα Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά, Παραρτήματα με στοιχεία που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει απαραίτητα για την Προσφορά του. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Περιγραφή του Αντικειμένου του Διαγωνισμού και του Έργου του Αναδόχου Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου αφορά σε παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού προβολής (spot) με κύριο στόχο την ενημέρωση και τη διαμόρφωση θετικής γνώμης από το τηλεοπτικό κοινό και κατ επέκταση το κοινωνικό σύνολο για τη λειτουργία του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ (ενδεικτικά: προγράμματα σπουδών, παροχή μικρογευμάτων). Ειδικότερα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει την παραγωγή ενός spot ενδεικτικής διάρκειας 40 δευτερολέπτων, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεικτικό σενάριο που δίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή ή/και προτείνοντας τουλάχιστον ένα (1) νέο σενάριο που θα περιγράφει συνοπτικά μεν, αλλά περιεκτικά τον τρόπο προσέγγισης του Υποψηφίου Αναδόχου, ώστε να προβληθεί ο θεσμός του των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Το υλικό θα προβληθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΕ ΕΔ, την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας καθώς και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επισημαίνεται ότι η προβολή του σποτ θα στοχεύει στις άμεσα ωφελούμενες από τις Πράξεις «Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» κοινωνικές ομάδες, ήτοι: Α) Μαθητές Α βάθμιας Εκπαίδευσης Β) Εκπαιδευτικούς Α βάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Β βάθμιας Εκπαίδευσης Γ) Γονείς μαθητών Α βάθμιας Εκπαίδευσης 18/60

19 καθώς επίσης και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε η κοινή γνώμη να διαμορφώσει θετική άποψη και στάση απέναντι στο θεσμό των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που λειτουργούν με ΕΑΕΠ. Για την παραγωγή του τηλεοπτικού μηνύματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων, στις οποίες εντάσσεται αυτή η ενέργεια προβολής και δημοσιότητας, όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω. 2. Περιγραφή των Πράξεων «Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 Στο πλαίσιο της με Κωδ. 126 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΔΒΜ) η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση των Πράξεων με τίτλο «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 αντίστοιχα του ΕΠΕΔΒΜ, oι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, οι Πράξεις αποσκοπούν στο να αναμορφώσουν και εκσυγχρονίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και τα προγράμματα σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ΤΠΕ, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων μέσω μαθημάτων αισθητικής αγωγής (μουσική, καλλιτεχνικά, θεατρική αγωγή) και της φυσικής αγωγής (παραδοσιακοί χοροί), εισαγωγή της φιλαναγωσίας και ξένων γλωσσών καθώς και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και αγωγής υγείας. Το Ολοήμερο Σχολείο είναι ένας θεσμός που αποτελεί μια κοινωνική ανάγκη και ταυτόχρονα πρέπει να έχει σημαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό ρόλο. Το Ολοήμερο Σχολείο φαίνεται να έχει πετύχει τον κοινωνικό του στόχο αναφορικά με τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων, αλλά διαφαίνεται και η ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμισή του ώστε 19/60

20 να γίνει ένα σύγχρονο αναβαθμισμένο σχολείο με αυτοδύναμη ταυτότητα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, σχεδιάζεται η ριζική αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου για τη διαμόρφωση πλέον του Νέου Σχολείου. Το Νέο Σχολείο θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των μαθητών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό, καινοτόμο, πράσινο και ολοήμερο για μαθητές που είναι η επένδυση του μέλλοντος. Πρωταγωνιστής στο Νέο Σχολείο είναι ο μαθητής χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές διακρίσεις και ανισότητες με τη συμμετοχή του μαχόμενου εκπαιδευτικού στην τάξη. Στο πλαίσιο αυτό: Το σχολικό έτος λειτούργησαν πιλοτικά 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (12/θέσια) σε όλη την επικράτεια της χώρας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), Το Σχολικό Έτος λειτούργησαν συνολικά 961 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ, στα οποία φοίτησε περίπου το 40% του μαθητικού πληθυσμού. Το σχολικό έτος λειτούργησαν συνολικά 966 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ. Το σχολικό έτος λειτουργούν συνολικά 1323 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ. Τα βασικότερα σημεία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος των 1323 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ είναι τα εξής: Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι τις μ.μ. Το σύνολο των διδακτικών ωρών από 174 διαμορφώνεται σε 210 ώρες την εβδομάδα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Η διεύρυνση του ωραρίου αξιοποιείται ως εξής: 20/60

21 Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α και Β τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού με στόχο την τυπική και ουσιαστική εκμάθηση μιας προς το παρόν και αργότερα δύο ξένων γλωσσών. Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού σχολείου. Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική), και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις. Εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α, Β, Γ και Δ τάξεις, εκ των οποίων η μια διδακτική ώρα θα διατίθεται για Χορούς. Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες από μετωπικές πρέπει να μετατραπούν σε μαθητοκεντρικές - συνεργατικές - διερευνητικές - βιωματικές - διαθεματικές, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Με την αύξηση των ωρών του σχολικού προγράμματος και τη μείωση της ύλης, προβλέπεται η ενίσχυση βιωματικών προσεγγίσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής: Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα κλπ. Στο ολοήμερο πρόγραμμα από μμ μμ υπάρχουν μαθήματα επιλογής και όχι υποχρεωτικά, σε αντίθεση με το ισχύον, και περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα: Αθλητισμός, Θεατρική Αγωγή, Πληροφορική, Αγγλικά, Μουσική, Δεύτερη ξένη γλώσσα, Εικαστικά και Μελέτη. Επιπλέον, προσφέρονται και οι πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων ως καινοτόμες δράσεις δημιουργίας και πολιτισμού (σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής, καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού). Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί ο θεσμός των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξουν οι κάτωθι συγκεκριμένες δράσεις: 21/60

22 Δράση 1: Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Για την ενίσχυση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απαιτείται ο εμπλουτισμός του δυναμικού με εκπαιδευτικούς ειδίκευσης στη Θεατρική Αγωγή, στη Μουσική, στα Εικαστικά, στην Πληροφορική, στα Αγγλικά και στη Φυσική Αγωγή. Δράση 2: Ενημερωτικά/Επιμορφωτικά Σεμινάρια Ημερίδες Η Δράση 2 περιλαμβάνει την οργάνωση και τη διεξαγωγή επιμορφωτικών/ενημερωτικών ημερίδων, αναλόγως του αριθμού των εισηγητών, για τα εμπλεκόμενα στην Πράξη στελέχη της εκπαίδευσης (πχ Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας, Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ.λ.π.) για τις δυνατότητες αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη Θεατρική Αγωγή, τη Μουσική, τα Εικαστικά, την Πληροφορική, τα Αγγλικά, τη Φυσική Αγωγή, τις βιωματικές δράσεις που γίνονται στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης (πχ Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα), καθώς και την ενισχυτική διδασκαλία (προετοιμασία μαθημάτων επόμενης μέρας κ.ο.κ.). Η επιμόρφωση/ενημέρωση των εκπαιδευτικών θα γίνει μέσα από την διοργάνωση και διεξαγωγή περιφερειακών ημερίδων επιμόρφωσης/ενημέρωσης και ενδοσχολικά όπου χρειαστεί και θα έχει περιοδικό χαρακτήρα. Δράση 3: Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας του Θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η Δράση 3 περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι απαραίτητες τόσο για την προβολή του αντικειμένου του έργου αλλά και για την προβολή της Πράξης ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Απώτερος στόχος των ενεργειών της παρούσας δράσης είναι η προβολή και δημοσιότητα προς την κοινή γνώμη του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα καθώς και σε σχετικές εκστρατείες 22/60

23 ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε θέματα αισθητικής αγωγής, φυσικής αγωγής, περιβάλλοντος και αγωγής υγείας. Δράση 4: Αξιολόγηση της Πράξης Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση των Πράξεων και αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους. Δράση 5: Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης. Η Δράση 5 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης. Δράση 6: Υποστήριξη της ομαλής εφαρμογής-λειτουργίας του Προγράμματος με παροχή μικρογευμάτων στου μαθητές. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης προβλέπεται η παροχή μικρογευμάτων στους μαθητές σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα όπως ορίζονται με σχετικές αποφάσεις/εγκυκλίους. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρέχονται καθημερινά στους μαθητές μικρογεύματα (πχ σάντουιτς, αρτοσκευάσματα, κ.λπ.) τα οποία θα εναλλάσσονται εκ περιτροπής σύμφωνα με εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Θα διασφαλίζεται η παροχή τους σε όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας προκειμένου να αποφευχθεί, για παιδαγωγικούς λόγους, η διάκριση μεταξύ των παιδιών. Η εφαρμογή του προγράμματος σίτισης αφορά στους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο για το σχολικό έτος και ολόκληρο το σχολικό έτος Τεχνικές Προδιαγραφές των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλες τις απαιτήσεις και τους όρους που θέτουν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τη σύνταξη της Προσφοράς ή/και την υλοποίηση του Έργου. Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές είναι: 1) Η παραγωγή ενός (1) τηλεοπτικού spot, ενδεικτικής διάρκειας 40 δευτερολέπτων. Η παραγωγή αυτή θα βασιστεί στο ενδεικτικό σενάριο δημιουργικού που περιγράφεται 23/60

24 παρακάτω ή/και σε προτεινόμενο σενάριο από τον Ανάδοχο που θα περιγράφει συνοπτικά μεν αλλά περιεκτικά τον τρόπο προσέγγισης του Υποψηφίου Αναδόχου, ώστε να προβληθεί ο θεσμός του των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Ο σχεδιασμός και η παραγωγή του τηλεοπτικού spot πρέπει να είναι υψηλής αισθητικής, σύγχρονο, με χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Το παραπάνω υλικό θα παραδοθεί στην τελική του μορφή ως εξής: Δύο (2) Tapes Master BETA SP PAL (αναλογικό video) και Δύο (2) Master Digital BETA (ψηφιακό video) Αντίγραφα VHS σε περίπτωση που η Αναθέτουσα αρχή θελήσει να το στείλει σε τηλεοπτικούς σταθμούς να προβληθεί ως Κοινωνικό Μήνυμα Αντίγραφα DVD σε περίπτωση που η Αναθέτουσα αρχή θελήσει να το στείλει σε τηλεοπτικούς σταθμούς να προβληθεί ως Κοινωνικό Μήνυμα. Η παραγωγή του spot πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες, όπως τηλεοπτικά γυρίσματα, μοντάζ, σπικάζ, animation, μουσική επένδυση, σκηνοθετική προσέγγιση, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται. Παράλληλα, αποκλείεται η μνεία ή η χρήση εικόνων ή περιεχομένων, που μπορεί να προβάλουν χορηγούς ή να προάγουν άμεσα ή έμμεσα εμπορικούς στόχους. Το σποτ θα πρέπει να προβάλλει το θεσμό των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ και να εστιάζει στα εξής σημεία : Διευρυμένη διδασκαλία μαθημάτων ειδικότητας (Αγγλικά, Καλλιτεχνικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή) από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της Πράξης. Ενίσχυση βιωματικών δράσεων για τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής (Εκπαίδευση για την Αειφορία, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή, Τοπογεωγραφία, Διατροφικές συνήθειες, Κυκλοφοριακή αγωγή, Ανακύκλωση, Υγιεινή, Καθαριότητα). Ανανέωση μεθόδων διδασκαλίας (μαθητοκεντρικές - συνεργατικές - διερευνητικές - βιωματικές διαθεματικές) με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 24/60

25 Ενίσχυση δημιουργικών δραστηριοτήτων (πχ. παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές παραστάσεις, χορωδίες, εκδηλώσεις). Λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου, έως τις μ.μ., η οποία εξυπηρετεί, εκτός από παιδαγωγικές/εκπαιδευτικές ανάγκες και κοινωνικές (πχ. εργαζόμενοι γονείς). Παροχή μικρογευμάτων σε όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των παιδιών. Στόχος του οπτικοακουστικού υλικού αποτελεί η ενημέρωση και η διαμόρφωση θετικής γνώμης από το κοινωνικό σύνολο για τη λειτουργία, τα προγράμματα σπουδών και την παροχή μικρογευμάτων στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ. Ενδεικτικό σενάριο σποτ Για την παραγωγή του σποτ, η Αναθέτουσα αρχή θέτει υπόψη του Αναδόχου το παρακάτω ενδεικτικό σενάριο: Εισαγωγικά: Συνοδεία του μουσικού θέματος. Πλάνο 1ο: Το πρώτο πλάνο προτείνεται να δείχνει εργαζόμενη μητέρα που αφήνει το παιδί της στο σχολείο και τους υποδέχεται φιλικά στην πόρτα μια δασκάλα που παίρνει το παιδί από το χέρι. Βγαίνει τίτλος η φράση : «Δίπλα στο μαθητή και την οικογένεια του». Πλάνο 2ο: Αίθουσα διδασκαλίας, μάθημα αγγλικών, θρανία σε κυκλική διάταξη όπου κάθονται δυο (2) μαθητές και άλλοι δυο (2) είναι όρθιοι και γράφουν αγγλικές λέξεις στον πίνακα (Health, recycling etc..) οι οποίες στο επόμενο πλάνο (3ο) εμφανίζονται σε οθόνη υπολογιστή. (παραμένει και στο 2ο πλάνο ο τίτλος που εμφανίστηκε στο 1ο πλάνο). Πλάνο 3ο : Εργαστήριο πληροφορικής, τέσσερεις (4) μαθητές μπροστά στους υπολογιστές, στις οθόνες υπάρχουν οι αγγλικές λέξεις του προηγούμενου πλάνου (2ου), εμφανίζονται και άλλες (geography, nutrition habits etc) μαζί με αντίστοιχες εικόνες (χάρτης Ευρώπης, φρούτα). Η εικόνα των φρούτων μετατρέπεται σε σκίτσο που εμφανίζεται στο επόμενο πλάνο (4ο). (προτείνεται να βγαίνει ο τίτλος: «Κρατάμε κλειστή την πόρτα του σχολείου στην κρίση»). Πλάνο 4ο : Σκίτσο με εικόνα φρούτων, αίθουσα καλλιτεχνικών, θρανία σε κυκλική διάταξη, η εκπαιδευτικός (1) συντονίζει, οι τέσσερεις (4) μαθητές ζωγραφίζουν με πινέλα ένα σκίτσο 25/60

26 που απεικονίζει παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι να χορεύουν, το σκίτσο μετατρέπεται σε ζωντανή εικόνα στο επόμενο πλάνο (προτείνεται να βγαίνει ο τίτλος: «Κρατάμε κλειστή την πόρτα του σχολείου στην κρίση»). Πλάνο 5ο : Στιγμιότυπο από το πρωινό διατροφή στα σχολεία διατηρώντας τον ίδιο τίτλο. Πλάνο 6ο : Τέσσερεις (4) μαθητές μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς (πιασμένοι χέριχέρι), η εικόνα μας οδηγεί στο επόμενο πλάνο (προτείνεται να βγαίνει ο τίτλος : «Ανοίγουμε παράθυρο στη γνώση και την ελπίδα»). Πλάνο 7ο : Βρισκόμαστε στην αίθουσα εκδηλώσεων, τέσσερεις (4) μαθητές πάνω στη σκηνή του θεάτρου πιάνονται χέρι-χέρι και υποκλίνονται, οι δυο (2) γονείς χειροκροτούν (προτείνεται να βγαίνει ο τίτλος : «Ανοίγουμε παράθυρο στη γνώση και την ελπίδα»). Πλάνο 8ο : Ως 8ο πλάνο προτείνεται ένας πατέρας να παίρνει το παιδί από το σχολείο και με κάποιο τρόπο να φαίνεται ένα ρολόι πως είναι απόγευμα. Να κλείνει με χαμογελαστά πρόσωπα και να σχηματίζεται το κεντρικό μήνυμα : «Κάθε μέρα, το καλύτερο για τα παιδιά μας». ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΕΑΕΠ ΘΕΣΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ Το σποτ θα πρέπει να τηρεί όλα τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Κανονισμού 1828/2006,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις σχετικές διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ενώ θα πρέπει να «κλείνει» με το λογότυπο: το μήνυμα: «Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης» και την εκφώνηση των φράσεων: Δικαιούχος: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, Μονάδα Β1 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 26/60

27 «ΕΣΠΑ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σύμφωνα με το προτεινόμενο ενδεικτικό σενάριο, ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τουλάχιστον επτά (7) ηθοποιών με τους ακόλουθους ενδεικτικούς ρόλους: Ένας (1) ηθοποιός για το ρόλο του εκπαιδευτικού Δυο (2) ηθοποιούς για τους ρόλους των γονέων Τέσσερεις (4) ηθοποιούς για τους ρόλους των μαθητών Σημειώνεται ότι, ο Ανάδοχος θα εκχωρήσει και θα μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πνευματικά δικαιώματα και γενικότερα οποιασδήποτε άλλης φύσεως δικαιώματα επί του έργου που θα παραδώσει και τις σχετικές προς άσκησή τους εξουσίες επί των προϊόντων του έργου, που αποτελούν αντικείμενο του Διαγωνισμού, χωρίς άλλο αντάλλαγμα πλέον της αμοιβής του, η οποία ρητά συνομολογείται ότι περιλαμβάνει και την αμοιβή για την παραπάνω εκχώρηση και μεταβίβαση. Ο Ανάδοχος εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή, ότι το έργο που θα παραδώσει θα είναι απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, που απορρέει από τις διατάξεις της Ελληνικής ή αλλοδαπής Νομοθεσίας περί προστασίας της Πνευματικής και της Βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που εκδίδονται οπουδήποτε για λογαριασμό τρίτων, και γενικότερα οφείλει να παραδώσει το έργο ελεύθερο από κάθε δικαίωμα και βάρος τρίτου, ευθυνόμενος για αποκατάσταση κάθε ζημίας, που θα υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή ένεκα τυχόν προβολής τέτοιων δικαιωμάτων τρίτων και οποιασδήποτε φύσεως βαρών. 4. Απαιτήσεις Υλοποίησης του Έργου Βήματα Υλοποίησης Έργου 1. Ο Ανάδοχος, αφού μελετήσει και κατανοήσει το φυσικό αντικείμενο των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα» και αφού λάβει υπόψη του το ενδεικτικό σενάριο που προτείνεται από την Αναθέτουσα Αρχή για την παραγωγή του τηλεοπτικού σποτ, καθώς και την αρχική του πρόταση στην Προσφορά του, θα υποβάλει νέες βελτιωμένες προτάσεις σεναρίου συναφείς με το περιεχόμενο των Πράξεων, με τη μορφή story board σε ηλεκτρονική μορφή με μικτή τεχνική (video, flash κ.λπ.). 27/60

28 2. Αφού επιλεχθεί το κατάλληλο σενάριο από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος θα υποβάλει προτάσεις για την επιλογή χώρου (location scouting) και για τους ηθοποιούς (casting). Παράλληλα θα επιλεχθεί και η μουσική που θα πλαισιώνει την ταινία. 3. Θα ακολουθήσει το Post production meeting (ppm) στο οποίο θα καθοριστούν με κάθε λεπτομέρεια όλα τα βήματα παραγωγής του τηλεοπτικού σποτ. Η σειρά που θα γίνει το γύρισμα, οι χρόνοι που θα απαιτηθούν, ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί κάθε σκηνή και κάθε ιδιαιτερότητα. 4. Θα ακολουθήσουν η μέρα ή οι μέρες των γυρισμάτων και στη συνέχεια όλη η Post production διαδικασία όπου θα γίνει το μοντάζ, η ηχητική και οπτική επεξεργασία, η προσθήκη των όποιων γραφικών ή λεκτικών μερών της ταινίας. 5. Θα γίνει η παρουσίαση του τελικού προσχεδίου στην Αναθέτουσα Αρχή και κατόπιν έγκρισής του θα ετοιμαστούν οι σχετικές αναπαραγωγές. 5. Παραδοτέα του Έργου Α) Τηλεοπτικό σποτ (παραγωγή). Β) Δύο (2) Τapes Master BETA SP PAL (αναλογικό video) και δύο (2) Master DIGITAL BETA (ψηφιακό video). Γ) (6) Έξι κόπιες (3 αντίγραφα VHS, 3 αντίγραφα DVD). ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η καταφατική συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης που ακολουθούν αποτελεί προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία του διαγωνισμού. Π Ι Ν Α Κ ΑΣ Σ Υ Μ Μ Ο ΡΦ Ω Σ Η Σ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.1 Σενάριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, καθώς και του προτεινόμενου Σεναρίου ΝΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 28/60

29 Π Ι Ν Α Κ ΑΣ Σ Υ Μ Μ Ο ΡΦ Ω Σ Η Σ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.2 Α.3 Παραγωγή τηλεοπτικού spot: τηλεοπτικά γυρίσματα, μοντάζ, σπικάζ, animation μουσική επένδυση, σκηνοθετική προσέγγιση, λοιπές ενέργειες παραγωγής τηλεοπτικού Spot Διάρκεια διαφημιστικού spot: έως 40 Μορφή (Format) επεξεργασίας τελικού αντιγράφου: ΝΑΙ ΝΑΙ Α.4 δύο (2) Τapes Master BETA SP PAL (αναλογικό video) και ΝΑΙ δύο (2) Master DIGITAL BETA (ψηφιακό video). Α.5 Μορφή (Format) αντιγράφου για 1 τουλάχιστον κρατικό και 2 τουλάχιστον ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας: DVD: 3 τεμάχια ΝΑΙ VHS: 3 τεμάχια Α.6 Τήρηση των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας του Κανονισμού 1828/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των σχετικών διατάξεων εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΝΑΙ 1. Στο πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ ο υποψήφιος ανάδοχος τοποθετείται διατυπώνοντας: - «ΝΑΙ» αν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται - «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται 29/60

30 2. Όπου η ένδειξη στο πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ είναι «ΝΑΙ», η απάντηση του υποψηφίου αναδόχου θα είναι «ΝΑΙ» εφόσον καλύπτεται η απαίτηση αυτή. Αν δεν καλύπτεται η απαίτηση, τότε η προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται οριστικά. 3. Στο πεδίο ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά, στην οποία υπάρχει αναλυτική περιγραφή της παροχής της ζητούμενης υπηρεσίας. 4. Ο πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο του το εύρος. Ο υποψήφιος απαντά και τοποθετείται σε όλα τα πεδία του πίνακα ώστε να φαίνεται η πληρότητα και η ολοκλήρωση της πρότασης του. 5. Ο πίνακας συμπληρώνεται και παρουσιάζεται με την ίδια τάξη, σειρά, θέση και αρίθμηση, όπως ακριβώς αναπτύσσονται στην Προκήρυξη. 6. Ο πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη των Υποψηφίων Αναδόχων Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς: Στον επιμέρους ΦΑΚΕΛΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του Διαγωνιζομένου. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα περιέχει σε ένα (01) πρωτότυπο και σε ένα (01) αντίγραφο, την Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων. Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραφημένες εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. από τον νόμιμο Ειδικότερα όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία. 1. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο συμπληρώνεται η συνολική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου για την υλοποίηση του συνόλου του Έργου. 2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 30/60

31 3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας Προκήρυξης και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες δαπάνες των Πράξεων «Στήριξη των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» των ΑΠ1, 2 και Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η Πλέον Συμφέρουσα Από Οικονομική Άποψη Προσφορά. Πίνακας 1. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Συνολικό κόστος Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ Συνολικός ΦΠΑ Οικονομικής Προσφοράς Συνολικό Κόστος Οικονομικής Προσφοράς με ΦΠΑ Σε περίπτωση Ένωσης Υποψηφίων ή Κοινοπραξίας ο παραπάνω Πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ Υποψήφιος χ Υποψήφιος ψ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΕΥΡΩ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικώς) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕ ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικώς) 31/60

32 Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης: Ο Προσωρινός Ανάδοχος καλείται έπειτα από σχετική έγγραφη κοινοποίηση, να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών τα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα της επομένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου: τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Τα εν λόγω Δικαιολογητικά προσκομίζονται σε Σφραγισμένο Φάκελο, σε ένα (01) πρωτότυπο και ένα (01) αντίγραφο, τα οποία θα φέρουν συνεχή αρίθμηση. Το Πρωτότυπο θα είναι επικρατέστερο του άλλου Αντιτύπου, σε περίπτωση ασυμφωνίας: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: εάν είναι Έλληνας πολίτης: Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου (06 μηνών) πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις Φορολογικές Υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα 32/60

15PROC003005990 2015-09-01

15PROC003005990 2015-09-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001920973 2014-03-13

14PROC001920973 2014-03-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: Ψ75Η46ΨΖΣΠ-Ζ92 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 12 Β ΦΑΣΗ «ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι Πληροφορίες : Γιώργος Χιώνης Τηλέφωνο : 210 34

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813643 2015-05-29

15PROC002813643 2015-05-29 ΑΔΑ: ΨΑΕΖ7ΛΛ-ΓΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 240839(7694) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001660893 2013-10-11

13PROC001660893 2013-10-11 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/26/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗN ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2015 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ιούλιος 2015. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών.

Αθήνα Ιούλιος 2015. Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών. Αρ. Προκήρυξης: 22/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την παραγωγή και προβολή Οπτικοακουστικού Υλικού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[1] 95.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 77.235,77

[1] 95.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 77.235,77 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 26/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 523 ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Υποστήριξης Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/133688/79316/4747/664 Ηµ/νία: 19/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 205.05.9 2:06:46 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΜΤΓ465ΦΘ3-5ΘΝ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ Μ/ΤΕΠΕ/33688/7936/4747/664

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02 / 2012

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02 / 2012 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα