ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 35507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των κα λυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας δι αμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλι στικούς φορείς... 1 Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εκκα θάρισης της εταιρείας «Θερμοκοιτίδα Νέων Επι χειρήσεων Χανίων Αστική μη Κερδοσκοπική Εται ρεία» Τροποποίηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργι κής Απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ Β 1082) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Ελαφονήσου Νομού Λακωνίας Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πιερίας για το έτος Ανακοίνωση έκθεσης εκτίμησης Επιτροπής άρθ. 9 Κ.Ν. 2190/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ /2014 (1) Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των καλυ πτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφά λισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αι τούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς. ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 136 του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Τη με αριθμό 4062/ (ΦΕΚ 2110 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γεώργιο Ντόλιο. 4. Το υπ αριθμ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α ) Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Το υπ αριθμ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς. Άρθρο μόνο Α. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014 και αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέω ση άδειας διαμονής, ο τύπος της οποίας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, υποχρεούνται κατά την ημερομηνία υποβολής του σχε τικού αιτήματος, να υποβάλλουν: α) Ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελ λάδα ή β) Ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα. Β. Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συμβολαίων προ κειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε: Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ ανώτατο όριο. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύ χημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέ πει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ

2 35508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ετησίως. με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ ανώτατο όριο. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των κα λυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ ανώτατο όριο Γ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν απαλλαγές και ει δικές πρόσθετες συμφωνίες. Δ. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα πρέπει να καλύ πτουν χρονικό διάστημα ενός έτους. Εάν η διάρκεια του τίτλου διαμονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συμ βολαίου, αυτό θα προσκομίζεται υποχρεωτικά ανά έτος. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ F Αριθμ. Οικ /2467 (2) Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρι σης της εταιρείας «Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, και ιδίως το άρθρο 90 όπως κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α /2005). 2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α /1986), Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α /1989) και Π.Δ. 189/1995 «Ορ γανισμός της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 99/Α /1995), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 «Σύσταση της Διεύθυνσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 261/Α /1995), και της υπ αριθμ. 3584/ υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Διεύθυνσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 147/Β /1996). 3. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α /2012) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω νιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοί χως»(φεκ 152/Α / ). 4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α / ). 5. Την με Α.Π / απόφαση του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη τας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ ξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 1825/Β / ) και ειδικά το άρ Το Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο νομικής στρατηγικής », και ειδικά την παρ. 5 του άρθρου 16 (ΦΕΚ 14/Α / ). 7. Το άρθρο 14Β του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α / ). 8. Την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4072/2012 «Βελ τίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα Μεσίτες ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α / ). 9. Την αριθμ. 2515/269/ (ΑΔΑ: Β4ΩΓΦ Μ3Σ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία ορίστηκε εκκαθαριστής ο Δημήτριος Σταύρου. 10. Την αριθμ Οικ. 9011/1682/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των θυγατρικών εταιρει ών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ» (ΦΕΚ 2235/Β / και Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2384/Β / ). 11. Την αριθμ. Οικ.1289/150/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των θυγατρικών εται ρειών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ» (ΦΕΚ 187/Β / ). 12. Την αριθμ. Οικ /1945/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Πα ράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της εταιρίας «Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΦ ΣΩΙ) (ΦΕΚ 2249/Β / ). 13. Την αριθμ. Οικ. 412/33/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Παρά ταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της εταιρίας «Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (ΑΔΑ: ΒΙ41Φ 5ΝΨ) (ΦΕΚ 132/Β / ). 14. Την αριθμ. Οικ. 5608/1688/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Πα ράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της εταιρίας «Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (ΑΔΑ: ΒΙΦΙΦ ΤΩΤ) (ΦΕΚ 1134/Β / ). 15. Την από (ΑΠ ΜΜΕ 10557/2439/ ) επι στολή του εκκαθαριστή της εταιρίας, Δημητρίου Σταύρου. 16. Το γεγονός ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εκ καθάρισης, οι οποίοι συνίστανται κυρίως στην επίλυση των εκκρεμοτήτων της. 17. Τo από Ενημερωτικό Εισηγητικό Σημείω μα της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο οποίο αναφέ ρονται αναλυτικά οι εξαιρετικοί λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 4038/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Η προθεσμία ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «Θερμοκοιτίδα Νέων Επι χειρήσεων Χανίων Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» παρατείνεται έως την

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. Υ7β/Γ.Π /13 (3) Τροποποίηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκη σης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ Β 1082). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 18). β) Της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 206). γ) Του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 176) και της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 31). δ) Της παρ. 2 του άρθρου 14, και των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 146). ε) Του άρθρου 8 του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τρι τοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγ γελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 29). στ) Των παρ. 11 και 13 του άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 193). ζ) Του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α 76) όπως τροποποιήθη κε και ισχύει. η) Του Π.Δ. 210/2001 «Επαγγελματικά Δικαιώματα... & της διαδικασίας χορήγησης άδειας ασκήσεως των ανω τέρω επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α 165) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 268/2003 (ΦΕΚ Α 240). θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης Βοηθών Νο σηλευτών (ΦΕΚ Β 1082) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ.υ7β/γ.π.οικ.20530/2002 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 262), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το άρθρο 2 της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικής Απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ Β 1082) ως ακολούθως: 1. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στους ακό λουθους φορείς, στους οποίους από το σχετικό Ορ γανισμό τους προβλέπεται και υπηρετεί Νοσηλευτής/ τρια (ΠΕ ή TE): α) Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δι καίου ή Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Παραρτήματα Χρονών Παθήσεων, Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, Παραρτήματα προστασίας παιδιού, Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία), Δημόσιες Μο νάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Εκκλησιαστικά Γη ροκομεία κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τη Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του φορέα. β) Σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τη Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Διοικητή του Νοσο κομείου. γ) Σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δι κτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) (Πρώην Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, Κέ ντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία) κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημε ρινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία υπογράφεται από το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντί δας Υγείας της Υ.ΠΕ. που έχει λάβει υπόψη της εισήγηση του υπευθύνου για την πρακτική άσκηση. δ) Σε Ιδιωτικές Κλινικές ή σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιω μένων (Ιδιωτικού Δικαίου) που ασκούν κοινωνική πρόνοια. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται: για τους ασκούμενους σε Ιδιωτικές Κλινικές, βεβαίω ση η οποία συνυπογράφεται από Γενικό Προϊστάμενο (Νοσηλευτή/τρια) και το Διοικητικό Δ/ντή για τους ασκούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιω μένων (Ιδιωτικού Δικαίου), βεβαίωση η οποία χο ρηγείται από τον φορέα κατόπιν εισήγησης του υπευ θύνου για την πρακτική άσκηση. 2. Οι φορείς τηρούν ημερολόγιο παρουσιών των πρα κτικώς ασκουμένων, την ευθύνη του οποίου φέρει ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση νοσηλευτής/τρια. Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ F Αριθμ /5816 (4) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Ελαφονήσου Νο μού Λακωνίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/

4 35510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθη κε με το άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/ τ.α / ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/ Α ) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α / ). 4. Την αριθμ. Φ /57460/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Περι φέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ.Β / ), σύμφωνα με την οποία η ληξιαρχική Περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνιστάται από συνένωση ΟΤΑ, σύμ φωνα με το Ν. 3852/2010 υποδιαιρείται σε τόσες λη ξιαρχικές περιφέρειες όσες και οι δημοτικές του ενότη τες και κατά τέτοιον τρόπο ώστε, κάθε υποδιαιρεμένη ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας δημοτικής ενότητας. 5. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. πρωτ. Φ127080/57510/ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί λη ξιαρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ με το Ν. 3852/2010». 6. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/ (ΦΕΚ 480/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ελαφονήσου που συστά θηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 αποτελείται από έναν (1) οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (αναγνώριση της πρώην Κοινότητας Ελαφονήσου σε Δήμο). 8. Την με αριθμ. πρωτ. 1925/ απόφαση του Δημάρχου Ελαφονήσου στην οποία εκθέτει ότι είναι γι αυτόν ιδιαίτερα δύσκολη η εκτέλεση καθηκόντων ληξιάρχου και προτείνει την ανάθεση των καθηκόντων αυτών για την ληξιαρχική περιφέρεια της δημοτικής ενότητας του Δήμου Ελαφονήσου στη δημοτική υπάλ ληλο Τζερεφού Φραντζεσκούλα του Λάμπρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Ελαφονήσου Νο μού Λακωνίας στη δημοτική υπάλληλο Τζερεφού Φρα ντζεσκούλα του Λάμπρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ. Τρίπολη, 20 Οκτωβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. οικ. Γ/ΟΙΚ/2568/ (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πιερίας για το έτος Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Π.Δ 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α / ) «Οργανι σμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3. Την με αριθμ. 1064/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κε ντρικής Μακεδονίας». 4. Την αριθμ (4139)/ (ΦΕΚ 2871/τ.Β / ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα κεδονίας, περί «Τροποποίησης και συμπλήρωσής της με αριθμ (2350) απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟ ΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Δι ευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112 Α ), σύμφωνα με το οποίο τα μέτρα και σταθμά καθώς και τα μετρικά όργανα που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλ λαγές, υπόκεινται σε ετήσιο Περιοδικό Έλεγχο για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας τους. 6. Το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α ), σύμφωνα με το οποίο, αρμοδιότητα για τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου έχουν οι κατά τόπους Δ/νσεις Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας. 7. Την υπ αριθμ. Φ2 2312/ (ΦΕΚ 3460/ ) Απόφαση «Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών». 8. Το Φ2 1895/ έγγραφο της Διεύθυνσης Με τρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τον έλεγχο των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής πε τρελαίου θέρμανσης. 9. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ2 2301/ Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου μέτρων και σταθμών. 10. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ2 226/ Κατευθυντή ριες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών. 11. Το ύψος των τελών ελέγχου, καθορίζονται από την Υ.Α. Φ2 670/2007 «Καθορισμός τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ Β 295). 12. Τα άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226A / ) Μισθολογικές ρυθμίσεις. 13. Την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. Α2 718/Β 2090/ «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊ όντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)». 14. Την με αριθμ. 1264/2014 απόφαση της οικονομι κής επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση και διάθεση πιστώσεων και την 2584/ απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Πιερίας, για την δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 ) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ του οικονομικού έτος 2014 για

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού. 15. Το άρθρ. 43 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α / ) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της πα ροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν για τη διενέργεια των μετρολογικών ελέγχων 2014, από την εφαρμογή του άρθρου 43 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/ ) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», αποφα σίζουμε: 1. Εγκρίνουμε για το έτος 2014 την καθιέρωση υπερω ριακής εργασίας μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για έξι (6) υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά είναι: α) η διενέργεια αρχικού περιοδικού και εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρολογικών ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτο κινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου θέρμανσης. β) Έλεγχος Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. γ) Έλεγχος αγοράς (εκπτώσεις προσφορές). δ) Δειγματοληψίες. ε) Έλεγχος λαϊκών αγορών. 3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης ανά υπάλληλο μέχρι είκοσι (20). 4. Αριθμός υπαλλήλων: 6. Μέγιστο μηνιαίο σύνολο ωρών (6Χ20)=120. Ετήσιος συνολικός αριθμός ωρών έως : 120 ώρες x 3μήνες= 360 ώρες. Απαιτούμενη δαπάνη: ευρώ. 5. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ειδικό φορέα ΚΑΕ του οικονομικού έτος 2014 λόγω υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πιερίας για ελέγχους που θα πραγματοποιήσουν τέσσερις (4) υπάλληλοι και δύο (2) οδηγοί υπηρεσιακών αυτοκινήτων έως Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πιερίας θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Κατερίνη, 26 Αυγούστου 2014 Με εντολή Περιφερειάρχη Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ν. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ F (6) Ανακοίνωση έκθεσης εκτίμησης Επιτροπής άρθ. 9 Κ.Ν. 2190/1920. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Την υπεβλήθη στην Υπηρεσία μας η από έκθεση της επιτροπής άρθ. 9 Κ.Ν. 2190/1920 με την οποία προέβη στην εκτίμηση της αξίας των πε ριουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (ενεργητικού παθητικού) της Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» και των 15 πρωτοβάθμιων αγροτικών συνε ταιρισμών μελών ΕΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ οι οποίοι επιθυμούν τη μετατροπή συγχώνευση της ΕΑΣ Αρκαδίας σε Αγροτικό Συνεταιρισμό με βάση τις διατάξεις του Ν. 1297/1972, του Ν. 2810/2000 (άρθρο 21) και του Ν. 4015/2011 (άρθρο 19) την οποία και αποδεχόμαστε. Περίληψη της έκθεσης έχει ως κατωτέρω: 1) ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,93 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,97 2) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,97 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,31 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,66 3) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 2.849,77 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,79 4) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΙΖΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 9.478,45 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,81 5) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,60 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,68 6) ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,33 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,51 7) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΨΙΑ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,61 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,79 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,02 8) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,20 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,55 9) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΟΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,89 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,39 10) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΟΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: 2.383,26 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,53 11) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΣΤΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,20 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,23

6 35512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,29 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,21 13) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΙΖΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,20 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,96 14) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,78 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,59 15) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΑΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,51 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,98 16) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: ,93 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ): ,97 Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

7

8 35514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX