ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτώβριο υ 2001 Ο αριθμός Π.Δ. 371 δεν χρησιμοποιήθηκε, διότι, υπαιτιότητι του ΥΠΕΠΘ, Π.Δ/γμα αρμοδιότητος του υποβλήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο δύο φορές και ο αριθμός 371 είχε δοθεί στη δεύτερη καταχώρηση του ανωτέρω Π.Δ/τος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 372. Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α'178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚτης Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευ ρωπαϊκών Κοινοτήτων" (ΑΙ 49) "Προστασία των ζώων στα εκτροφεία", σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/58/Ε.Κ. του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/ 50/Ε. Κ. της Επιτροπής Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 4 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 372 Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α' 178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚτης Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Φ.Ε.Κ. Α' 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α' 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 "Συ μμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΙΙΒΑΤΟΜ." (Φ.Ε.Κ. Α' 70), 7 του Ν. 1775/1988 (Φ.Ε.Κ. Α' 101), 31 του Ν. 2076/ 1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 261) και22του Ν. 2789/2000 (Φ.Ε.Κ. Α'21). 2. Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994 "Κύρωση συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών Μελώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης) καιτου Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρηση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση." (Φ.Ε.Κ. Α' 230). 3.Τηδιάταξητουάρθρου29Ατου Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α' 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παραγρ. 2ατου Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. Α'38). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου "Οργανισμός Ε- παγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" (Ο.Ε.Ε.Κ.). 5. Την υπ' αριθμ. 470/2001 γνωμοδότηση του Β'Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/5/ΕΚτης Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.ί. 054/ σελ. 42) "για την τροποποίηση

2 3500 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) των παραρτημάτων Γ και Δ της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ", η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 231/98 (Φ. Ε. Κ. Α' 178) που τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 301 /1999 (Φ. Ε. Κ. Α' 275). Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2000/5/ΕΚ) Ι. Το προσαρτώμενο στο άρθρο 19του Προεδρικού Διατάγματος 231/98 παράρτημα Γ τροποποιείται, ως εξής: 1. Στο σημείο 1 "Παραϊατρικός και κοινωνικοπαιδαγωγικός τομέας" και μετά την αναφορά "στις Κάτω Χώρες - βοηθών κτηνιάτρου ("οϋθγβηβγίβδδίδιβηι")" προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: "στην Αυστρία: - ειδική βασική κατάρτιση νοσοκόμων παιδιών και νέων - ειδική βασική κατάρτιση νοσοκόμων ψυχιατρικής". 2. Το πρώτο εδάφιο του σημείου 5 "Εκπαιδεύσεις στο Η- νωμένο Βασίλειο που γίνονται δεκτές ως "Ν3ΐίοη3ΐ νο- Ο3ϋοπ3ΐ Ου3ΐίίίθ3ϋοπδ" ή ως "δοοίϋδπ νοο3ϋοπ3ΐ Ου3ϋίί- Ο3ϋοπδ" τροποποιείται ως εξής: α) διαγράφονται τα ακόλουθα είδη εκπαίδευσης: - αναγνωρισμένου κοινωνικού λειτουργού ("ΑρρίΌνβά δοο3ΐ ννογκθγ - ΜβΠΐ3ΐ Ηβ3ΐΙπ") - ειδικού επί εμπορικών σημάτων ("ΤΓ3άβ ητΐ3ΐ κ 39βηΙ") β) προστίθεται, ως τελευταία περίπτωση, το είδος εκπαίδευσης: - τεχνικού ειδικευμένου στη διαχείριση αποβλήτων ("Οβπίίίβά Ιβοπηίθ3ΐΙγ οογπρβιβηι ίη ννβδίβ ΓΠ3η39ΘΓηβηΙ") γ) διαγράφεται η φράση "ή που εγκρίνονται ή αναγνωρίζονται ως ισοδύναμοι από το Ν3ϋοπ3ΐ ΟουπαΙ ΪΟΓ νο- Ο3ΐίοπ3ΐ Ου3ϋίίθ3ΐίοηδ". II. Το προσαρτώμενο στο άρθρο 19του Προεδρικού Διατάγματος 231/98 παράρτημα Δ τροποποιείται, ως εξής: Στην πρώτη παράγραφο διαγράφεται η φράση "από το Ν3ϋοπ3ΐ Οουηαΐίοι νοο3ϋοπ3ΐ Ου3ϋίίθ3ϋοηδ". Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων α- νατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝ. ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΙΧ. ΣΤΑΟΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣΤΑΞΗΣ ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 373 Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚτου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" (ΑΙ 49) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α' 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 "για τον εκσυγχρονισμό καιτην ανάπτυξη και άλλες διατάξεις", και του άρθρου 4 του αυτού Ν. 1338/84, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6, παράγραφος 4 του Ν.1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΙΙ- ΒΑΤΟΜ" (Α' 70), 65 του Ν. 1892/1990 "για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Α' 101) και 22 του Ν. 2789/2000 "Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου προς την οδηγία 98/261/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων κ.α. διατάξεις" (Α' 21). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α' 154) "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των ε- παγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν 2469/1997 (Α' 38) "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις". 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την αριθμ. 341/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του Π.Δ. 165/2000 (Α' 149) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: "Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος υπάγονται και τα ε- παγγέλματα στα οποία αφορούσε η κοινή απόφαση Α4/4112/ (Β' 502) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, η οποία καταργείται με το άρθρο 4 του παρόντος". Άρθρο 2 Η παράγραφος 2του άρθρου 8 του Π.Δ. 165/2000 αντικαθίσταται ως εξής: (2)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3501 "2. Εάν το επάγγελμα ρυθμίζεται νομοθετικά στη χώρα προέλευσης λόγω της ιδιότητας του μέλους επαγγελματικής οργάνωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4, το Συμβούλιο αναγνωρίζει στους Έλληνες υπηκόους και στους υπηκόους των άλλων κρατών μελών που αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της οργανώσεως αυτής, το δικαίωμα να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο ή τη συντομογραφία που απονέμει η οργάνωση, εφόσον αυτοί δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα κατά τους όρους του παρόντος διατάγματος". Άρθρο 3 Το άρθρο 10 του Π.Δ. 165/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συλλογικό όργανο υπό την ονομασία "Συμβούλιο αναγνωρίσεως επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως στην Ελλάδα ορισμένου επαγγέλματος κατά τους ό- ρους του παρόντος διατάγματος. Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου ανήκουν ιδίως: α) Η έγκριση εσωτερικού κανονισμού για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του και εξέτασης των αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διατάγματος. β) Η κρίση κάθε θέματος κρίσιμου για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας και ιδίως του ζητήματος εάν: αα) Το εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποίησε την επαγγελματική του εκπαίδευση ο αιτών, ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. ββ) Ο αιτών διαθέτει την απαραίτητη επαγγελματική πείρα, στην περίπτωση που η διάρκεια της εκπαίδευσης υπολείπεται κατά ένα τουλάχιστον έτος αυτής που απαιτείται στην Ελλάδα για την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος. γγ) Απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής στην Ελλάδα ή η υποβολή του αιτούντος σε δοκιμασία επάρκειας, καθώς και το περιεχόμενο αυτής, στην περίπτωση που το προσκομιζόμενο αλλοδαπό δίπλωμα δεν καλύπτει, από πλευ ράς τομέων γνώσεων, τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούνται στην Ελλάδα. γ) Η εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία κατά το άρθρο 12, παρ. 1 της υπηρεσίας που υποστηρίζει γραμματειακά το Συμβούλιο και τις Επιτροπές του. δ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εμπρόθεσμης και ορθής εκτέλεσης από το αρμόδιο όργανο των αποφάσεων του, στις περιπτώσεις επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή πρακτικής άσκησης προσαρμογής. ε) Η έκδοση της πράξης αναγνώρισης του δικαιώματος να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο, συνοδευόμενο από το νόμιμο ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος αποκτήθηκε στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και ενδεχομένως τη σύντμηση του, στηγλώσσατου κράτους αυτού, σε όσους με απόφαση του αναγνωρίσθηκε η επαγγελματική ισοτιμία τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τίτλο του εκπαιδευτικού ιδρύματος που τον έχει χορηγήσει. στ) Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης και στα άλλα μέλη των τίτλων που χορηγούνται και αναγνωρίζονται στην Ελλάδα ως ισοτίμου επιπέδου προς τους τίτλους του άρθρου 4, παρ. 1, περ. β'. 2. Το Συμβούλιο αποτελούν: α) Ο Νομικός Σύμβουλοςτου Ν.Σ.Κ. στο Υπουργείο Ε- θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, με α- ναπληρωτή του άλλο Νομικό Σύμβουλο οριζόμενο με α- πόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ), με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου αυτού. γ) Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), με αναπληρωτή του άλλο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ο- ριζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου αυτού. δ) Ένας εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρμόδιου για το επάγγελμα Υπουργείου, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό. ε) Ένας εκπρόσωπος του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Ε- θνικής Οικονομίας, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία του κοινοτικού δικαίου, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. στ) Ένας εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Έ- νωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο κοινοτικό δίκαιο, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Υ- πουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ζ) Ένας εκπρόσωπος της κατά περίπτωση οικείας ή συγγενούς επαγγελματικής οργανώσεως, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από την Επαγγελματική Οργάνωση. η) Δύο ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία στον χειρισμό θεμάτων αναγνώρισης διπλωμάτων, προτεινόμενοι με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. θ) Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας του άρθρου 12. Οι υπό τα στοιχεία δ' και ζ' εκπρόσωποι καλούνται κάθε φορά από τον Πρόεδρο και μετέχουν στο Συμβούλιο ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση. Κατά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού σύμφωνα με την παρ. 1 περ. α' του παρόντος άρθρου μετέχουν όλοι οι υπό τα στοιχεία δ' και ζ εκπρόσωποι. 3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια α- πόφαση ορίζεται ως γραμματέας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, υπάλληλος της Υπηρεσίας του άρθρου Εάν οι οικείες αρχές και οργανώσεις δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπο τους εντός ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί και χωρίς τους εκπροσώπους τους. 5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. 6. Το Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες η πλειοψηφία των μελών του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 7. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη που γνωστοποιείται πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη του Συμβουλίου.

4 3502 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 8. Εισηγητής ενώπιον του Συμβουλίου ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του άρθρου 12, για κάθε αίτηση, ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας αυτής ο οποίος α- ναπτύσσει την εισήγηση του και αποχωρεί πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση που έχει γνωμοδοτήσει η Επιτροπή της παρ. 12 του παρόντος άρθρου, ο εισηγητής α- ναπτύσσει και τις γνώμες που διατυπώθηκαν στο σχετικό πρακτικό της. 9. Το Συμβούλιο και ο εισηγητής δύνανται να ζητούν πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 10. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δύνανται κατά την κρίση του Προέδρου ή κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου να παρίστανται πρόσωπα δυνάμενα να παράσχουν σχετικές πληροφορίες. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. Στις ανωτέρω συνεδριάσεις μπορεί να καλείται επίσης ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του. 11. Ο γραμματέας του Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και μεριμνά για την σύνταξη της αποφάσεως του Συμβουλίου. 12. Προς υποβοήθηση του έργου του, το Συμβούλιο δύναται να συνιστά, όταν το κρίνει αναγκαίο, τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από: α) έναν εκπρόσωπο του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ΙΤΕ. Το μέλος αυτό δεν δύναται να μετέχει στο Συμβούλιο τηςπαρ. 1 του παρόντος άρθρου. β) έναν εκπρόσωπο της οικείας ή συγγενούς επαγγελματικής οργανώσεως, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή, ελλείψει αυτής, από έναν εκπρόσωπο της οικείας επαγγελματικής οργανώσεως οποιασδήποτε νομικής μορφής. γ) έναν υπάλληλο της υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου, η οποία είναι αρμόδια για θέματα άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, που προτείνεται από τον Υπουργό. Στις εργασίες των τριμελών επιτροπών παρίσταται ά- νευ ψήφου ο εισηγητής της υποθέσεως. Έργο των επιτροπών είναι η διατύπωση γνώμης επί της αιτήσεως, επί της ανάγκης υποβολής του αιτούντος σε πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας, καθώς και επίτου περιεχομένου της πρακτικής ασκήσεως προσαρμογής ή της δοκιμασίας επάρκειας. Η γνωμοδότηση της επιτροπής διατυπώνεται στο σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται από τον εισηγητή στο Συμβούλιο. Άρθρο 4 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι αριθ. Α4/ (Β'502), Υ7/οικ.3896/1994 (Β'399), Υ7/ΟΙΚ.641/95 (Β' 148), Υ7/οικ.5842/95 (Β' 944) κοινές αποφάσεις των Υ- πουργών Εθνικής Οικονομίας και Υγείας και Πρόνοιας που αφορούν εφαρμογή της οδηγίας 89/48 σε επαγγέλματα Υγείας και Πρόνοιας, καταργούνται. Όλες οι εκκρεμείς υποθέσειςενώπιοντου Συμβουλίου Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας περιέρχονται στη δικαιοδοσία του "Συμβουλίου αναγνώρισης ε- παγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" του Π.Δ. 165/2000, ως τροποποιείται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα. Άρθρο 5 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 374 "Προστασία των ζώων στα εκτροφεία", σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/58/Ε.Κ. του Συμβουλίου και σε ε- κτέλεση της Απόφασης 2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : - Των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α'34) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6του Ν. 1440/1984 (Α'70) καιτροποποιήθηκε με το άρθρο 22του Ν. 2789/2000 (Α'21). -Του άρθρου 29 Ατού Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΑΊ54) και αντικαταστάθηκε α- πό το άρθρο 1 παρ. 2ατου Ν. 2469/1997 (Α'39). 2. Την Α.Π / απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη" (Β'566). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Την αριθ. 406 / 2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας αποφασίζουμε: Άρθρο 1 (άρθρο 1 της οδηγίας 98/58/Ε.Κ.) Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής 1. Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/58/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1998 "σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία" (Ε.Ε. Αριθ. ί 221/23 της ) και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής της 17/12/1999 "σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επιθεώρηση των κτηνοτροφικών μονάδων" (ί 19, σελ. 51) 2. Το παρόν Π.Δ/γμα δεν εφαρμόζεται: - Στα ζώα που ζουν στο φυσικό περιβάλλον - Στα ζώα που προορίζονται να συμμετάσχουν σε αγώνες, επιδείξεις, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες - Στα πειραματόζωα ή τα ζώα των εργαστηριακών δοκιμών - Στα ασπόνδυλα. (3)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Το παρόν Π.Δ/γμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ισχύουν, και ιδιαίτερα του Π.Δ/τος 179/98 (Α' 133) "θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία μόσχων στα εκτροφεία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες91/629/ε.ο.κ. και97/2/ε.κ.τουσυμβουλίου καιεκτέλεση της απόφασης 97/182/Ε.Κ. της Επιτροπής", του Π.Δ./τος 139/95 (Α' 89) "θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/630/Ε.Ο.Κ." και της υπουργικής α- πόφασης αριθ /87 (Β' 638) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία ωοπαραγωγών ορνίθων" Άρθρο 2 (άρθρο 2 της οδηγίας 98/58/Ε.Κ.) Για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ/τος ισχύουν οι α- κόλουθοι ορισμοί: 1. "Ζώον": Κάθε ζώο (συμπεριλαμβανομένων των ι- χθύων, των ερπετών και των αμφιβίων) που εκτρέφεται ή κατέχεται για την παραγωγή τροφίμων, ερίου, δέρματος, γούνας ή για άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης. 2. "Κύριος ή κάτοχος": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για ή επιφορτισμένο με τα ζώα σε μόνιμη ή προσωρινή βάση. 3. "Αρμόδια αρχή" η Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων, Εφαρμογών και Προστασίας των ζώων (Κ.Α.Φ. Ε.) του Υπουργείου Γεωργίας και οι Δ/νσεις ή Τμήματα Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 98/58/ΕΚ) Οι κύριοι ή κάτοχοι των ζώων υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν την καλή διαβίωση των ζώων καθώς και ότι τα ζώα δεν υφίστανται κανένα περιττό πόνο, ταλαιπωρία ή βλάβη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο. Άρθρο 4 (άρθρο 4της οδηγίας 98/58/Ε.Κ.) Οι συνθήκες εκτροφής ή κατοχής των ζώων (πλην των ι- χθύων, των ερπετών και των αμφιβίων) πρέπει να είναι σύμφορες με τις διατάξεις του παραρτήματος 1 του παρόντος Διατάγματος λαμβανομένων υπόψη του είδους και του βαθμού αναπτύξεως, προσαρμογής καιεξημερώσεως καθώς και των φυσιολογικών αναγκών τους και των αναγκών συμπεριφοράς τους σύμφωνα με την αποκτηθείσα εμπειρία και τις επιστημονικές γνώσεις. Άρθρο 5 (άρθρο 6 της οδηγίας 98/58/ΕΚ και άρθρα 1 και 2 της απόφασης 2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής) 1. Η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιεί επιθεωρήσεις για να εξασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων και του παρατήματος Ι του άρθρου 7τουπαρόντος. Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι δυνατόν να διεξάγονται επ' ευκαιρία ελέγχων για άλλους σκοπούς. 2. Κάθε δύο χρόνια και για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2002 η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων, Εφαρμογών και Προστασίας ζώωντου Υ- πουργείου Γεωργίας, υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση που περιέχει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τις Κτηνιατρικές αρχές, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στον τομέα της προστασίας των ζώων στα εκτροφεία. 3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην υποβαλλόμενη προς την Επιτροπή έκθεση πρέπει να είναι σύμφωνες με τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα II του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 6 (άρθρο 7 της οδηγίας 98/58/Ε.Κ.) 1. Η αρμόδια Κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων Εφαρμογών και Προστασίας των Ζώων του Υ- πουργείου Γεωργίας οφείλει να συνεργάζεται με τους ε- μπειρογνώμονες κτηνίατρους της Επιτροπής προκειμένου: - Να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος και - Να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους ώστε να βεβαιώνονται ότι οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σύμφωνα με το παρόν Π.Δ/γμα. 2. Η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων Εφαρμογών και Προστασίας Ζώων του Υ- πουργείου Γεωργίας παρέχει στους εμπειρογνώμονες κτηνίατρους της Επιτροπής κάθε συνδρομή που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα αποτελέσματα των διεξαγόμενων ελέγχων συζητούνται με την αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων Εφαρμογών και Προστασίας Ζώων του Υπουργείου Γεωργίας πριν συνταχθεί και κυκλοφορήσει η τελική έκθεση της Επιτροπής. 3. Η αρμόδια κεντρική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων της Επιτροπής. Άρθρο 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα παραρτήματα Ι και II που ακολουθούν αποτελούν α- ναπόσπαστο μέρος του παρόντος Π.Δ/τος και έχουν ως ε- ξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προσωπικό 1. Η φροντίδα των ζώων ανατίθεται σε επαρκή αριθμό προσώπων με κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και επαγγελματικά προσόντα. Επιθεώρηση 2 Όλα τα ζώα που ζουν περιορισμένα σε συστήματα ε- κτροφής, όπου η καλή διαβίωση τους εξαρτάται από την συχνή ανθρώπινη προσοχή, επιθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Τα ζώα που εκτρέφονται ή κατέχονται σε άλλα συστήματα, επιθεωρούνται κατά διαστήματα επαρκή για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας τους. 3. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος φωτισμός (σταθερός ή φορητός) ώστε τα ζώα να είναι δυνατόν να επιθεωρούνται διεξοδικά ανά πάσα στιγμή. 4. Σε κάθε ζώο που φαίνεται ασθενές ή τραυματισμένο παρέχονται, χωρίς καθυστέρηση, οι κατάλληλες φροντίδες και, όταν ένα ζώο δεν αντιδρά στις φροντίδες αυτές, λαμβάνεται το συντομότερο δυνατόν η γνώμη κτηνιάτρου. Εάν χρειάζεται, τα ασθενή ή τραυματισμένα ζώα α-

6 3504 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πομονώνονται σε κατάλληλους χώρους οταβλισμού με, κατά περίπτωση, στεγνή αναπαυτική στρωμνή. Μητρώα 5.0 κύριος ή κάτοχος των ζώων τηρεί μητρώο στο οποίο αναφέρεται κάθε ιατρική αγωγή καθώς και ο αριθμός των θανάτων που διαπιστώνονται σε κάθε επιθεώρηση. Όταν απαιτείται η καταγραφή ισοδύναμων πληροφοριών για άλλους σκοπούς, οι πληροφορίες αυτές εξυπηρετούν και τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. 6. Τα μητρώα αυτά διατηρούνται επί τρία τουλάχιστον έτη και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ή όποτε ζητηθούν. Ελευθερία κίνησης 7. Η ελευθερία κίνησης που χρειάζεται κάθε ζώο, ανάλογα με το είδος του και σύμφωνα με την κτηθείσα πείρα και τις επιστημονικές γνώσεις, δεν πρέπει να παρεμποδίζεται έτσι ώστε να προκαλείται περιττή ταλαιπωρία ή τραυματισμός. Όταν ένα ζώο είναι συνεχώς ή συνήθως προσδεδεμένο, αλυσοδεμένο ή περιορισμένο, πρέπει να διαθέτει τον α- παιτούμενο χώρο για τις φυσιολογικές του ανάγκες και α- νάγκες συμπεριφοράς του, σύμφωνα με την κτηθείσα πείρα και τις επιστη μανικές γνώσεις. Κτίρια και χώροι οταβλισμού 8. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των χώρων σταβλισμού, ιδίως δε των διαμερισμάτων και του εξοπλισμού με τον οποίο είναι δυνατό να έλθουν σε ε- παφή τα ζώα, δεν πρέπει να είναι επιβλαβή για τα ζώα και πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυ μαίνονται σχολαστικά. 9. Οι χώροι οταβλισμού και τα σημεία πρόσδεσης των ζώων πρέπει να κατασκευάζονται καινά συντηρούνται κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχουν αιχμές ή προεξοχές που είναι δυνατόν να τραυματίσουν τα ζώα. 10. Η κυκλοφορία του αέρα, το ποσοστό κονιορτού, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα και οι συγκεντρώσεις αερίων, πρέπει να παραμένουν εντός ορίων που δεν βλάπτουν τα ζώα. 11. Τα ζώα που εκτρέφονται εντός κτιρίων δεν πρέπει να παραμένουν ούτε σε συνεχές σκοτάδι, ούτε να εκτίθενται χωρίς κατάλληλη διακοπή σε τεχνητό φωτισμό. Όταν ο φυσικός φωτισμός είναι ανεπαρκής για τις φυσιολογικές και ηθολογικές τους ανάγκες, πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος τεχνητός φωτισμός. Ζώα που δεν εκτρέφονται εντός κτιρίων 12. Τα ζώα που δεν εκτρέφονται εντός κτιρίων πρέπει, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και δυνατό, να προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τους θηρευτές και τους κινδύνους για την υγεία τους. Αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός 13. Κάθε αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Όταν διαπιστώνονται βλάβες πρέπει να επανορθώνονται αμέσως ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να προστατεύεται η υγεία και η καλή διαβίωση των ζώων. Όταν η υγεία και η καλή διαβίωση των ζώων εξαρτώνται α- πό σύστημα τεχνητού εξαερισμού, θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλο εφεδρικό σύστημα επαρκούς ανανέωοηςτου αέρα για την διασφάλιση της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων σε περίπτωση βλάβης του συστήματος και σύστημα συναγερμού το οποίο να προειδοποιεί για τη βλάβη. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Σίτιση, πότισμα και χορήγηση άλλων ουσιών 14. Στα ζώα πρέπει να παρέχεται υγιεινή τροφή, κατάλληλη για την ηλικία και το είδος τους, και σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να διατηρείται η καλή υγεία τους και να καλύπτονται οι θρεπτικές τους ανάγκες. Σε κανένα ζώο δεν πρέπει να χορηγούνται τροφές ή υγρά κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει περιττή ταλαιπωρία ή βλάβη, ούτε η τροφή ή τα υγρά αυτά να περιέχουν ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν περιττή ταλαιπωρία ή βλάβη. 15. Όλα τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τροφή κατά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες της φυσιολογίας τους. 16. Όλα τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νερό κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας ή να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε υγρά με άλλους τρόπους. 17. Οι εγκαταστάσεις σίτισης και ποτίσματος πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι μόλυνσης της τροφής και του νερού, καθώς και τα αρνητικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον ανταγωνισμό μεταξύ των ζώων. 18. Καμία άλλη ουσία, εκτός από τις ουσίες που χορηγούνται για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο ζωοτεχνικής αγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Π.Δ. 259/98 (Α' 191) "Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β' α- νταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπα τους, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 96/22 και 96/23", δεν χορηγείται στα ζώα, ε- κτός εάν έχει αποδειχθεί, βάσει επιστημονικών μελετών σχετικών με την καλή διαβίωση των ζώων ή βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί, ότι η ουσία δεν είναι επιβλαβής για την υγεία ή την καλή διαβίωση των ζώων. Ακρωτηριασμοί 19. Έως ότου θεσπισθούν ειδικές διατάξεις για τους α- κρωτηριασμούς και με την επιφύλαξη του Π.Δ. 139/95 (Α' 89) "θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές" εφαρμόζεται η σχετική εσωτερική νομοθεσία. Μέθοδοι εκτροφής 20. Δεν πρέπει να εφαρμόζονται φυσικές ή τεχνητές μέθοδοι εκτροφής οι οποίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία ή βλάβη σε οποιοδήποτε ζώο. Η παρούσα διάταξη δεν αποκλείει τη χρήση ορισμένων μεθόδων που ενδέχεται να προκαλέσουν ελάχιστη ή στιγμιαία ταλαιπωρία ή τραυματισμό, ή να απαιτήσουν παρέμβαση η οποία δεν είναι πιθανό να προκαλέσει διαρκή βλάβη, εφόσον επιτρέπεται από την εσωτερική νομοθεσία. 21. Κανένα ζώο δεν πρέπει να περιορίζεται σε εκτροφείο εάν δεν είναι δυνατόν να αναμένεται ευλόγως, βάσει του γονότυπου ή φαινοτύπου του, ότι αυτό δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ή την καλή διαβίωση του.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΙΔΗ Η'ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ Μοσχάρια Χοίροι Ωοτόκες όρνιθες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι Απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε είδος και κατηγορία ζώων ΚΡΑΤΟΣ : Έτος : Είδος και κατηγορία ζώων : Αριθμός εκμεταλλεύσεων : Είδος και αριθμός παραβάσεων Αριθμός επιθεωρήσεων Ι μέσος όρος :. Αριθμός δικαστικών ενεργειών που επακολούθησαν Απαίτηση Ορισμός (ως παρόν Π.Δ/γμα) Συνολικός αριθμός Συμβουλές Αλλες κυρώσεις Προσωπικό Τα ζώα τα φροντίζει προσωπικό σε επαρκή αριθμό που κατέχει τις κατάλληλες γνώσεις. Επιθεώρηση Πραγματοποιείται επιθεώρηση των ζώων τουλάχιστον μία φορά ημερησίως. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος φωτισμός ώστε να είναι δυνατόν να επιθεωρούνται διεξοδικά τα ζώα ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε ζώο που φαίνεται άρρωστο ή τραυματισμένο πρέπει να παρέχονται αμέσως οι κατάλληλες φροντίδες. Αν είναι αναγκαίο, τα άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα απομονώνονται σε κατάλληλο χώρο. μητρώων Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος των ζώων τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρείται κάθε χορηγηθείσα ιατρική αγωγή και ο αριθμός θανάτων που διαπιστώθηκε σε κάθε επιθεώρηση, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τριετούς περιόδου. Ελευθερία κινήσεων Η ελευθερία κινήσεων του ζώου δεν πρέπει να παρεμποδίζεται ώστε να προκαλούνται άσκοπες ταλαιπωρίες ή τραυματισμοί.

8 3506 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Απαίτηση Ορισμός (ως παρόν Π. Δ/γμα) Συνολικός αριθμός Συμβουλές Αλλες κυρώσεις Κτίρια Τα υλικά και ο εξοπλισμός με τα οποία μπορούν να έρθουν σε επαφή τα ζώα δεν πρέπει να είναι επιβλαβή γι' αυτά. Δεν πρέπει να υπάρχουν αιχμές ή προεξοχές. Η κυκλοφορία του αέρα, τα επίπεδα της σκόνης, η θερμοκρασία, η υγρασία του αέρα και οι συγκεντρώσεις αερίων πρέπει να τηρούνται μέσα σε όρια τα οποία δεν είναι επιβλαβή για τα ζώα. Τα ζώα που εκτρέφονται μέσα σε κτίρια δεν πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο σκοτάδι ούτε να εκτίθενται χωρίς διακοπή σε συνεχή φωτισμό. Εξοπλισμός Όταν η υγεία και οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων εξαρτώνται από τεχνητό σύστημα αερισμού, πρέπει να προβλέπεται εφεδρικό σύστημα επαρκούς ανανέωσης, ώστε να διαφυλάσσονταν η υγεία και οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων σε περίπτωση βλάβης του συστήματος και πρέπει να προβλέπεται σύστημα συναγερμού που να προειδοποιεί για την βλάβη. Ζωοτροφές και άλλες ουσίες Δεν πρέπει να χορηγείται στα ζώα καμία άλλη ουσία εκτός από αυτές που χορηγούνται για θεραπευτικούς σκοπούς ή γνα προφύλαξη ή γνα ζωοτεχνική αγωγή, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Π.Δ. 259/98 (Α',191)* εκτός αν έχει αποδειχθεί από επιστημονικές μελέτες για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων ή έχει διαπιστωθεί από την πείρα ότι το αποτέλεσμα αυτής της ουσίας δεν αποβαίνει εις βάρος της υγείας ή των συνθηκών διαβίωσης του ζώου. Ακρωτηριασμοί Αναφορά στην εθνική νομοθεσία. Μέθοδοι εκτροφής Δεν πρέπει να εφαρμόζονται φυσικές ή τεχνητές μέθοδοι εκτροφής που προκαλούν ή μπορεί να προκαλέσουν ταλαιπωρία ή να πληγώσουν οποιοδήποτε από τα σχετικά ζώα. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει την προσφυγή σε ορισμένες μεθόδους ικανές να προκαλέσουν ελάχιστη ή στιγμιαία ταλαιπωρία ή τραυματισμό, ή οι οποίες μπορούν να απαιτούν επεμβάσεις που δεν προκαλούν μακροχρόνιες κακώσεις, όταν αυτές επιτρέπονται από εθνικές διατάξεις. Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β' ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπα τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 96/22 και 96/23.

9 ΦΕΚ251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3507 Άρθρο 8 Κυρώσεις Οι παραβάτες του παρόντος Π. Δ/τος τιμωρούνται με τις ποινικές κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 και3του Ν. 1197/1981 (Α'240). Άρθρο 9 (Άρθρο 10 της Οδηγίας 98/58/Ε.Κ. και άρθρο 3 της απόφασης 2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής) Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από της 1ης Ιανουαρίου 2000, με εξαίρεση το άρθρο 8 αυτού που αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Φ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 375 Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (4) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175/Λ) "Διορισμός η πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση". β) Του Π.Δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112/Α) "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης" όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 171/1994 (ΦΕΚ 108/Α) "Τροποποίηση Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης". γ) Του Π.Δ. 181/1994 (ΦΕΚ 116/Α) "Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του". δ) Του Π.Δ. 137/1996 (ΦΕΚ 107/Α) "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτωντης", όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 82/1998 (ΦΕΚ 74/Α) Τροποποίηση του Π.Δ. 137/1996 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της". ε) Του Π.Δ. 163/1997 (ΦΕΚ 144/Α) για την "οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΓΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε., την στελέχωση της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της". στ) Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/ Την υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/ (ΦΕΚ 630Β) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υ- πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης". 3. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 4. Την υπ' αριθμ. 504/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο 1. Επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό- λους τους Κλάδους και σε όλες τις ειδικότητες του Υ- πουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως α- κολούθως: Κλάδου μόνιμου προσωπικού: ΠΕ1 Διοικητικός Π Ε2 Τύπου ΠΕ3 Πληροφορικής ΠΕ4 Μεταφραστών-Διερμηνέων ΤΕ2 Ειδικών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης ΤΕ3 Βιβλιοθηκονόμων ΔΕ1 Διοικητικός ΔΕ2Δακτυλογράφων-Στενοδακτυλογράφων ΔΕ5 Μεταφραστών - Διερμηνέων ΔΕ6 Τεχνικών Κινηματογράφου ΔΕ7 Χειριστών Τηλετύπου ΔΕ8 Ληπτών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Εκπομπών ΔΕ 11 Ειδικών επί της Σχεδιάσεως και Εκτυπώσεως Ε- ντύπων ΔΕ 12 Φωτογράφων - Μικροφωτογράφων - Φωτοτεχνικών ΔΕ 13 Δημοσιογράφων ΔΕ 15 Τεχνικός α) Ειδ. Τεχνικών β) Ειδ. Οδηγών Αυτοκινήτων ΥΕ1 Επιμελητών ΥΕ2 Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων ΥΕ3 Βοηθών Διοικητικού ΥΕ6 Προσωπικού Καθαριότητας Ειδικότητες Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου: - Δημοσιογράφοι - Ειδικοί Επιστήμονες

10 3508 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Οι πολίτες των άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις, σύμφωνα με τις διατάσεις του παρόντος Π.Δ., δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και σε οποιαδήποτε θέση της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 3. Η ισχύςτου παρόντος διατάγματος αρχίζει απότη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

11

12 3510 ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΕΙ_ΕΧ ΥΡΕΤ <3Β * ΡΑΧ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ίιίίρ: νννννν.θΐ.9γ Θ-ΓΠ3ΙΙ: Θΐ 9Γ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51 Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. Πώληση Φ.Ε.Κ. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣΦ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ-Διοικητήριο Τ.Κ ΚΕΡΚΥΡΑ-Σαμαρά 13 Τ.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ Μυτιλήνη (031) (061) (0651) (0531)22858 (041) (0661)89127/89120 (081) (0251)46888/47533 ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (0,88 βυΐό) Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (δσέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά δσέλιδο ή μέρος αυτού. Σε μορφή ΟΟ: Τεύχος ΔΡΧ. ΕυΒΟ Α' ,08 Β' ,43 Δ' ,74 Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) ,69 Α', Β', Δ' (τριμηνιαίο) ,04 Η τιμή των ΟΟδ παρελθόντων ετών προσαυξάνεται κατά δρχ. (5,87 βυτο) ανά έτος παλαιότητας. Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 50 δρχ. (0,15βυΐΌ) ανά σελίδα Τεύχος Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τ.λ.) Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.τ.λ.) Γ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.τ.λ.) Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τ.λ.) Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) Προκηρύξεων Α.Σ. Ε. Π. Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Σε έντυπη μορφή Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 δρχ. θυΐό δρχ. θυΐό , , , , , , , , , , , , , , , ,93 ΔΩΡΕΑΝ Απότο ΙηΙθΓΠθΙ Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512 δρχ. θυκ> δρχ θυΐό , , , ,27 ΔΩΡΕΑΝ , , , ,40 ΔΩΡΕΑΝ - - ΔΩΡΕΑΝ , ,47 ΔΩΡΕΑΝ , , , ,35 4, , ,29 205, ,40 102,71 10, , Το κόστος για την ηλεκτρονική μορφή πρόσβασης σε προηγούμενα έτη προσαυξάνεται κατά δρχ. (5,87 θυγο) ανά έτος παλαιότητας. * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. * Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. * Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηιβγηβι, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουντο μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. * Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από έως ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ