ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 718/ (ΦΕΚ 90/ τ.β /2008) απόφασης περί «Καθορισμού του Προ γράμματος των κληρώσεων της 207ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου»... 1 Έγκριση της μελέτης «Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρ φωσης Συστήματος Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδι κό Δίκτυο»... 2 Ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) Γιαννιτσών... 3 Τροποποίηση της υπ αριθμ / από φασής μας «Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός διάρθρωσης και αρμοδιότητες των Κ.Π.Α. 2 του Ο.Α.Ε.Δ.»... 4 Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδιω τικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.)... 5 Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδιω τικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.)... 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α3α/οικ/12257 Κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Κέντρου Ψυ χικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) στη Λάρισα» (ΦΕΚ 620/ τ.β / ) η συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Λεπτο μέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (Β 1606)»... 8 Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΚΟΥΤΚΟΥ ΟΕ»... 9 Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΡΟΣ» Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυ σης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» Oλοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑ ΚΗΣ Α.Ε.» Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στη ΜΑΝΩΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 718/ (ΦΕΚ 90/τ.Β / 2008) απόφασης περί «Καθορισμού του Προγράμ ματος των κληρώσεων της 207ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του ν. Α.Χ.Λ. /1887 «Περί Λαχείων» (ΦΕΚ 2/ ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του α.ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λαχείων». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 α.ν. 2038/1939 «περί τρο ποποιήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του π.δ. 284/1988 «Ορ γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165 τ.α ). 5. Την υπ αριθμ. 1419/ απόφαση της Διοικού σας Επιτροπής Κρατικών Λαχείων «Περί Ιδρύσεως Εθνι κού Λαχείου» (ΦΕΚ 80/Β / ). 6. Την υπ αριθμ. 718/ (ΦΕΚ 90/τ.Β /2008) υπουργική απόφαση περί «Καθορισμού του Προγράμ ματος των κληρώσεων της 207ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου». 7. Την υπ αριθμ. 1518/ (ΦΕΚ 287/τ.Β / ) υπουργική απόφαση «Αύξηση τιμής γραμματίων Εθνικού Λαχείου από τη 208η. Έκδοση έτους 2008 και εφεξής» 8. Τη γνώμη της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχεί ων, όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της 27 Φεβρου αρίου 2008, σχετικά με την τροποποίηση του προγράμ ματος της 207ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου Την υπ αριθμ /Υ252/ (ΦΕΚ 1948/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 10. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 718/ (ΦΕΚ 90/τ.Β / 2008) απόφαση περί «Καθορισμού του Προγράμματος των κληρώσεων της 207ης Έκδοσης Εθνικού Λαχείου» ως κατωτέρω:

2 5124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 της πιο πάνω υπουργικής απόφασης διαμορφώνεται ως εξής: «Τα συνολικά κέρδη των παραπάνω γραμματίων ανέρ χονται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδο μήντα πέντε χιλιάδες ( ) ευρώ.» Τα συνολικά κέρδη της ΣΤ κλήρωσης της 207ης κλή ρωσης διαμορφώνονται ως κατωτέρω: ΣΤ ΚΛΗΡΩΣΗ 26, 27, 28, 31 Μαρτίου 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 29 Απριλίου 2008 Λαχνοί Κέρδος Λαχνού ευρώ 1 Χ = Χ = Χ = Χ = Χ = Χ = Χ = Χ = Χ = Χ = Χ 500 = Χ 180 = Χ 40 = Η τελευταία παράγραφος του πιο πάνω άρθρου τρο ποποιείται ως ακολούθως: «Επίσης κερδίζουν την Α/208 κλήρωση όλα τα γραμ μάτια της ΣΤ κλήρωσης που έχουν λήγοντα μονό ή ζυγό αριθμό, ανάλογα με το λήγοντα του λαχνού των (Ήτοι συνολικά x 40 = )». Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/769/ε/107 (2) Έγκριση της μελέτης «Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρφωσης Συστήματος Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντος υπόψη: 1. Το ν. 1418/1984 για τα «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και το εκτελεστικό του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 2. Το π.δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 340/1990, το π.δ. 293/1991 και το π.δ. 167/ Το π.δ. 71/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι ατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφ/κές Υπηρε σίες της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ». 4. Την υπ αριθμ. Δ16α/04/773/ κοινή απόφαση Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαίρεσης διοικητικών πρά ξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογρα φών». 5. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 6. Το ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με τον ν. 3542/ Το ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως Οδών» και τα εκτελεστικά του Διατάγματα. 8. Το β.δ. της «Περί Καθορισμού των Εθνικών Οδών κατά τις διατάξεις του ν. 3155/1955» και την Γ 25871/ απόφαση του τότε Υπουργού Δημοσίων Έργων «Περί αριθμήσεως των Εθνικών Οδών». 9. Το β.δ. της (ΦΕΚ 47Α/ ) «Περί Καθο ρισμού των Επαρχιακών Οδών των Νομών του Κράτους κατά τις διατάξεις του ν. 3155/1955». 10. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/779/ (ΦΕΚ 664Β / ) υπουργική απόφαση «Περί Κατάταξης του Εθνικού Οδικού Δικτύου Πελοποννήσου σε Βασι κό (Πρωτεύον, Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο)». 11. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/ υπουργική απόφαση «Κατάταξη Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφε ρειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο». 12. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/1308/ υπουργική απόφαση «Περί Κατάταξης Εθνικών Οδών Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακε δονίας και Θράκης σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον, και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο». 13. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/114/ υπουργική από φαση «Ανακατάταξη Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων εκτός από Κρήτη, Εύβοια, Κέρκυρα και Ρόδο». 14. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/ο/266/ (ΦΕΚ 293Β / ) υπουργική απόφαση «Περί Ανακατάταξης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των Νομών της Χώρας». Αφού είδαμε: 1. Την υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/ο/1279/ υπουργική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η μελέτη: «Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρφωσης Συστήματος Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο» στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε χνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, κα τόπιν πρόσκλησης για ανάθεση με τις διαδικασίες του π.δ. 4/2002 και υπογράφηκε η από Σύμβαση ποσού ,00 συν ΦΠΑ στα πλαίσια της οποίας εκπονήθηκε η μελέτη του θέματος. 2. Την υποβολή της μελέτης με ημερομηνίες και Την από Εισήγηση της Διεύθυνσης Με λετών Έργων Οδοποιίας προς το αρμόδιο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών). 4. Την Πράξη 68 της Συνεδρίας 24, , του Συμ βουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση της μελέτης που αναφέρεται στο θέμα. Και επειδή: 1. Οι Τεχνικές Οδηγίες αυτές: α. συντάχθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση, τις εντολές και οδηγίες της υπηρεσίας και τις ισχύουσες διατά ξεις. β. Συντάχθηκαν σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και πρακτική. γ. Απευθύνονται στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, που είναι υπεύθυνες σύμφωνα με τις κείμε

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5125 νες διατάξεις για τον καθορισμό, έλεγχο λειτουργίας και τροποποίηση των ορίων ταχύτητας κατά μήκος του Εθνικού, επαρχιακού, δημοτικού/κοινοτικού οδικού δικτύου. 2. Υπάρχει άμεση ανάγκη Τεχνικών Οδηγιών καθορι σμού αξιόπιστων ορίων ταχύτητας για το οδικό δίκτυο της χώρας, αποφασίζουμε: Την έγκριση της μελέτης «Ανάπτυξη Πλαισίου Δια μόρφωσης Συστήματος Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο», όπως υποβλήθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Υπηρεσία. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ /Δ4 (3) Ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) Γιαννιτσών. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α ). β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ) 2. Την υπ αριθμ. 251/Υ/ , κοινή υπουργική από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων» (1944 Β ). 3. Την υπ αριθμ /Υ252/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (1948 Β ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Διατάγματος 63/2005 (Α 98). 5. Τα υπ αριθμ. 6761/ και 9471/ έγ γραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας. 6. Το από απόσπασμα πρακτικού του Νο μαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Πέλλας. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη: α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ από την κάλυψη των επιδομάτων θέ σης και ειδικής απασχόλησης, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των ευρώ. Η εν λόγω δαπάνη, τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος, όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ , ΚΑΕ 0227). β) Επί του κρατικού προϋπολογισμού: Ετήσια δαπάνη ύψους ευρώ περίπου από την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του ιδρυόμενου ΕΠΑ.Λ η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των ευρώ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη, τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος, όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φ , ΚΑΕ 3213). γ) Επί του προϋπολογισμού της ΟΣΚ Α.Ε.: Δαπάνη τρέ χοντος οικονομικού έτους ύψους ευρώ περίπου, από την προμήθεια του πάγιου εξοπλισμού του ιδρυό μενου ΕΠΑ.Λ η οποία θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της ανωτέρω Α.Ε. χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτή, αποφασίζουμε: Ιδρύεται από το σχολικό έτος στη Διεύ θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας, στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Γιαννιτσών με τάξεις, κύκλους, τομείς και ειδικότητες ως εξής: Α τάξη με Τεχνολογικό κύκλο και κύκλο Υπηρεσιών Β τάξη με τους εξής τομείς: Μηχανολογίας Οχημάτων Ηλεκτρολογικός Πληροφορικής Υγείας Πρόνοιας Γ τάξη με ειδικότητες: Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών. Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτο κινήτου. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Υποστήριξη Συστημάτων Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Βοηθών Νοσηλευτών. Δ Τάξη με ειδικότητες: Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτο κινήτου. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Υποστήριξη Συστημάτων Εφαρμογές και Δίκτυα Η/Υ. Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων. Βοηθών Νοσηλευτών. Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2008 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Αριθμ /41 (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασής μας «Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός διάρθρω σης και αρμοδιότητες των Κ.Π.Α. 2 του Ο.Α.Ε.Δ.» ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.α. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α 98) β. του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α 258). γ. των β.δ. 404/1971 και 405/1971 (Α 123) περί «Κα θορισμού των τακτικών θέσεων των προσόντων κ.λπ.» και «Οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.» αντιστοίχως

4 5126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διά λογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α 111) ε. του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργολη πτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Α 272) στ. του π.δ. 152/1991 «Σύσταση Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Επιθεώρησης και κλάδου Επιθεωρητών, Πληροφορικής, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών» (Α 61). 2. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β 1). 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β 1094). 4. Την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός διάρθρωσης και αρμοδιότητες των Κ.Π.Α. 2 του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β 1197). 5. Την υπ αριθμ. Β101214/ απόφαση του Διοι κητή του Ο.Α.Ε.Δ., σχετικά με τροποποίηση απόφασης συγχώνευσης υπηρεσιών. 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋ πολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε ανακαλούμε από την ημερομηνία έκ δοσής της την υπ αριθμ / απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά την συγχώνευση των κατω τέρω Υπηρεσιών: ΤΥ Αιγίου και ΚΠΑ Αιγίου σε ΚΠΑ 2 Αιγίου ΤΥ Δράμας και ΚΠΑ Δράμας σε ΚΠΑ 2 Δράμας και διαγράφουμε από την εν λόγω απόφαση την συγ χώνευσή τους ως ΚΠΑ 2 Αιγίου και ΚΠΑ 2 Δράμας. Οι Υπηρεσίες αυτές θα λειτουργούν ως ΤΥ Αιγίου και ΚΠΑ Αιγίου, καθώς και ως ΤΥ Δράμας και ΚΠΑ Δράμας με ξεχωριστές αρμοδιότητες. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας ως έχει. Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ Αριθμ /288 (5) Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδιω τικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.). ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/ ) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύστα ση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατά ξεις». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α ) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας» 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2874/ (ΦΕΚ 286/Α ) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». 6. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1/Β / ) Κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» 7. Η από αίτηση της Υφαντή Μαρίας. 8. Τα υπ αριθμ. 3659/ και 5146/ έγγρα φα με τα οποία διαβιβάστηκαν οι Εκθέσεις αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α / ). 9. Τις από και συνεδριάσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α / ). 10. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3144/ 2003 (ΦΕΚ 111/Α / ), αποφασίζουμε: Χορηγούμε στην Υφαντή Μαρία ειδική άδεια σύστασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγί ας Σοφίας στην Πάτρα, στον 2 όροφο και το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την μεσολάβηση για την εξεύρεση για λογαριασμό του εργοδότη ορισμέ νων κατηγοριών θέσεων εργασίας όπως προβλέπει το άρθρο 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α / ). Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ Αριθμ /289 (6) Χορήγηση ειδικής εγκριτικής άδειας λειτουργίας Ιδιω τικού Γραφείου Συμβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.). ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/ ) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύστα ση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατά ξεις». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α ) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την σύσταση και λει τουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2874/ (ΦΕΚ 286/Α ) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις». 6. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1/Β / ) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την από αίτηση του Καλογιαννάκη Νι κήτα. 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η Έκθεση αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/ Α / ). 9. Την από συνεδρίαση της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ111/Α / ). 10. Την παρουσίαση των στοιχείων του φακέλου από τον εισηγητή της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3144/ 2003 (ΦΕΚ 111/Α / ), αποφασίζουμε: Χορηγούμε στον Καλογιαννάκη Νικήτα ειδική άδεια σύ στασης και λειτουργίας Ι.Γ.Σ.Ε., το οποίο βρίσκεται στην οδό Κ. Μαυρομιχάλη 3 Πειραιάς, στον 2 όροφο και το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την μεσο λάβηση για την εξεύρεση για λογαριασμό του εργοδότη ορισμένων κατηγοριών θέσεων εργασίας όπως προβλέπει το άρθρο 5 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α / ). Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α3α/οικ/12257 Κοινής υπουρ γικής απόφασης «Σύσταση Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) στη Λάρισα» (ΦΕΚ 620/τ.Β / ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και Εκ συγχρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α /1999). β) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο» (ΦΕΚ Β 1950) απόφαση. 3. Την υπ αριθμ /Υ252/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β ). 4. Την υπ αριθμ. 13 της 208ης/ απόφαση του Κ.Ε.Σ.Υ. «Μετατροπή μίας (1) θέσης κλάδου ΤΕ Νοσηλευ τικής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσο κομείου Λάρισας σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας». 5. Την υπ αριθμ. 91/ απόφαση της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Ν. Λάρισας, αποφασίζουμε: Η υπ αριθμ. Α3α/οικ/12257 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Κέντρου Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) στη Λάρισα (ΦΕΚ 620/Β / ) τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η παρ. 1 περίπτωση Β «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ» του άρθρου 4 «Σύσταση θέσεων» τροποποιείται ως εξής: Στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής καταργείται μία (1) θέση και ο συγκεκριμένος κλάδος διαμορφώνεται ως ακο λούθως: B. Κατηγορία ΤΕ Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής Δύο (2) θέσεις Β) Στον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας συνιστάται μία (1) θέση και ο συγκεκριμένος κλάδος διαμορφώνεται ως εξής: Β. Κατηγορία ΤΕ Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών τριών Υγείας Τέσσερις (4) θέσεις Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Κοινή υπουργική απόφαση ως έχει. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡ. ΖΩΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (8) 2η συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέ ατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (Β 1606)». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις 1.1 Του άρθρου 1, παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/ 1983 (Α 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανι σμού Εφοδιασμού EURATOM» και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). 1.2 Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 (Α 280) «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσι ών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συ ναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων». 1.3 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Α 98). 1.4 Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με

6 5128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α 154) και το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασί ας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του ν. 3147/2003 (Α 135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυσης ζητημάτων αποκατασθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες δια τάξεις». 1.5 Του ν. 2362/1995 (Α 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.6 Του π.δ. 402/1988 (Α 187) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύ ει καθώς και την υπ αριθμ. Υ1/2004 (ΥΒ 513) απόφαση του Πρωθυπουργού για μετονομασία του Υπουργεί ου Γεωργίας σε Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 2. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (κοινή υπουργική απόφαση). 2.1 Την υπ αριθμ /2000 κοινή υπουργική απόφα ση (Β 1324) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΝΑ. της χώρας» όπως ισχύει κάθε φορά. 2.2 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β 1104) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «έγκρισης κανονισμού οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΝΠΙΔ» όπως ισχύει κάθε φορά 2.3 Την υπ αριθμ. 422/408583/6914/ κοινή υπουργική απόφαση (Β 1523) των Υπ. Εθνικής Οικο νομίας, Οικονομικών και Γεωργίας περί «Πρόωρης συ νταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου» όπως ισχύει κάθε φορά. 2.4 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση περί συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των δευτεροβάθμιων ελέγχων που διενεργεί ο ΟΠΕ ΚΕΠΕ στα διάφορα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων όπως ισχύει κάθε φορά. 2.5 Το άρθρο 18 του ν. 3399/2005 (Α 255) με το οποίο κυρώθηκε η υπ αριθμ / κοινή υπουρ γική απόφαση περί «Εφαρμογής του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (Β 1921), όπως ισχύει κάθε φορά. 2.6 Την υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική από φαση (Β 1122) περί «Συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυ σης σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής» και ιδίως το άρθρο 16 όπως ισχύει κάθε φορά. 2.7 Την υπ αριθμ / κοινή υπουργι κή απόφαση (Β 1606) «Λεπτομέρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Β 1660) με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ / κοινή υπουργική απόφαση «Λεπτομέ ρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου». 3. Τους κανονισμούς. 3.1 (ΕΚ) 1782/2003 (κεφάλαιο 12 «Ενισχύσεις βοείου κρέατος») του Συμβουλίου (L 270/1) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2019/1993, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1452/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1868/1994, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ) υπ αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 2358/1971 και (ΕΚ) υπ αριθμ. 2529/2001», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον Καν. (ΕΚ) 118/2005 της Επιτροπής και γενικά όπως ισχύει κάθε φορά. 3.2 (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής (L 141/18) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαί σια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» (L 414/18) όπως ισχύει κάθε φορά. 3.3 (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής (L 141/1) για τη θέσπι ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς. 3.4 (ΕΚ) 1183/2006 του Συμβουλίου (L 214/1) περί της κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφαγίων των χονδρών βοοειδών. 3.5 (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 204/1) «σχετικά με τη θέσπιση συστή ματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του καν. 820/1997 του Συμβουλίου» όπως ισχύει κάθε φορά (οι τροποποιητικοί 1082/2003 και 499/2004). 3.6 (ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής (L 163/1965) «για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύει κάθε φορά. 3.7 (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου (L 209/1) «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως ισχύει κάθε φορά. 4. Την εισήγηση των υπηρεσιών 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση «Λεπτομέ ρειες εφαρμογής στον τομέα των ενισχύσεων βοείου κρέατος του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5129 του Συμβουλίου (Β 1606)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: Άρθρο 2 Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 3 Ύψος ενίσχυσης δικαιούχοι και όροι επιλεξιμότητας 3.1 Δικαιούχοι Όροι επιλεξιμότητας Ενίσχυση ταύρων Δικαιούχοι είναι γεωργοί, κάτοχοι βιώσιμων βοοτροφι κών εκμεταλλεύσεων που εδρεύουν σε ελληνικό έδαφος. Ως βιώσιμες βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις νοούνται οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες έχουν γεννηθεί κατά τη δι άρκεια του έτους ενίσχυσης τουλάχιστον 20 μοσχάρια, αρσενικά και θηλυκά. Επιλέξιμα είναι τα σφάγια ταύρων καλής ποιότητας που γεννιούνται στις παραπάνω εκμεταλλεύσεις. Ως σφάγια καλής ποιότητας νοούνται οι ταύροι των οποίων το σφάγιο, σε σφάγιο αναφοράς, είναι τουλάχιστον 300 κιλά και κατατάσσονται στην κατηγορία Α και τουλά χιστον στην ποιότητα R+ και πάνω και στην κατηγορία λίπους 3 και κάτω της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης SEUROP. Επίσης, δικαιούχοι για τα σφάγια καλής ποιότητας ταύρων μπορεί να είναι και οι παχυντές των ταύρων που γεννήθηκαν στις εκμεταλλεύσεις της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον ο αρχικός δικαιούχος παραχωρεί στον παχυντή, το δικαίωμα του στην ενίσχυση. Μονάδες στις οποίες εισάγονται αρσενικά μοσχάρια ή ταύροι που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα μπορεί να αποκλείονται από την ενίσχυση ταύρων της πα ρούσας. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται κάθε χρόνο οι όροι επιλεξι μότητας, με σκοπό τη σταδιακή επίτευξη των παραπάνω στόχων Μοσχίδες αναπαραγωγής κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Από το 2008 χορηγείται ενίσχυση για τις γεννημένες στην Ελλάδα μοσχίδες αναπαραγωγής κρεατοπαραγω γικής κατεύθυνσης που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καλής ανάπτυξης τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εν λόγω ενίσχυ ση χορηγείται μία φορά στη ζωή του ζώου. 3.2 Ενίσχυση επιλέξιμων ζώων Το ύψος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο σφάγιο ταύρου ή ανά ζώο ορίζεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων βάσει του συνολικού ποσού που διατίθεται για το ποιοτικό παρακράτημα του τομέα του βοείου κρέατος, με ενδεχόμενη κατηγοριοποίηση. 3.3 Βάρος σφαγίου αναφοράς Το βάρος του σφαγίου των επιλέξιμων ζώων καθο ρίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Αγορανομική Διάταξη Αρ. 2 του 2004 (Α2 795/2004 ΦΕΚ 579 Τεύχος Β της ). Το εν λόγω βάρος αναγράφεται στη βεβαίωση σφαγής που εκδίδεται από το σφαγείο. 3.4 Ειδικές ρυθμίσεις Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπο ρεί να εντάξει στις ενισχύσεις του εν λόγω ποιοτικού παρακράτη ματος και άλλες κατηγορίες δικαιούχων βοοτρόφων ή να προβλέψει ειδικούς όρους χορήγησης των ενισχύσεων. Άρθρο 3 Η κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ /2006 (Β 1660) εξακολουθεί να ισχύει για τις αιτήσεις του έτους Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται για το έτος 2008 και τα επόμενα έτη. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ (9) Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΚΟΥΤΚΟΥ ΟΕ» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1432/ΠΟ2/4/00125/Ε/ν.3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η ολοκλήρω ση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ ΚΟΥΤΚΟΥ ΟΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ταξινόμησης και μικροσυσκευασίας πατάτας προστα τευόμενης ποιότητας (ΠΟΠ) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Περιθωρίου Κάτω Νευροκοπίου του Ν. Δράμας συνολι κού κόστους Δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια δέκα τέσσαρα ευρώ και πέντε λε πτά ( ,05 ) με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα επτά ευρώ και τρία λεπτά ( ,03 ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Κομοτηνή, 4 Μαρτίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ (10) Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1431/ΠΟ2/4/00159/Ε/ν.3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η ολοκλήρω ση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ που αναφέρεται στην επέκταση εκσυγχρονισμό θερμοκηπιακής μονάδας στην Φτελιά του Δήμου Καλαμπακίου του Ν. Δράμας συνολικού κόστους Εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες τρι ακόσια ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά ( ,98 ) με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του

8 5130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης πενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (59.357,19 ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Κυβερνήσεως Κομοτηνή, 4 Μαρτίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής κ.α.α. ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ (11) Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1433/ΠΟ2/4/00132/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η ολο κλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που ανα φέρεται στον εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδας κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων στην Νικήσιανη Ν. Καβάλας συνολικού κόστους εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξι ευρώ και εξήντα τρία λεπτά ( ,63 ) με ποσοστό επιχορήγησης 54,88% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγη σης εκατόν εννέα χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ ( ,00 ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Κομοτηνή, 4 Μαρτίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής α.α. ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ (12) Oλοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/1430/ΠΟ2/4/00152/Ε/ν.3299/2004/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε η ολοκλήρω ση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ» που αναφέρε ται στην επέκταση εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής μπύρας στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης συνολικού κόστους ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ ( ,00 ) με ποσοστό επιχο ρήγησης 55% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης εννιακόσιες είκοσι τέσσαρες χιλιάδες ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής Κομοτηνή, 4 Μαρτίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής α.α. ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ (13) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη ΜΑΝΩΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΥ. Με την υπ αριθμ. 1445/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΜΑΝΩΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: