ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής στις Νομαρχι ακές Αυτοδιοικήσεις, των εσόδων από τους Κε ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα οποία προορί ζονται προς κάλυψη δαπανών έτους 2006 αυτών, για επενδύσεις καθώς και για τη βελτίωση, συ ντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους Κριτήρια και διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα οποία προορίζο νται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για το έτος Σύσταση 53 (πενήντα τριών) οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρό νου, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) κατ εφαρμογή του π.δ. 164/ Τροποποίηση του Καταστατικού του Οργανισμού «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς» (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)... 4 Διάθεση χρηματικού ποσού ,20 ΕΥΡΩ για την αγορά και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή έκδοσης εισιτηρίων με διασύνδεση ON LINE με ΚΤΕΛ Α.Ε Ανασυγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας... 6 Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση... 7 Τροποποίηση στον Κανονισμό του «Λογαριασμού Επικουρικής Συνταξιοδότησης των Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και του Διοικητικού Προσωπικού του Σ.Ο.Ε.Λ.»... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Κριτήρια και διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα οποία προορίζονται προς κάλυψη δαπανών έτους 2006 αυτών, για επενδύσεις καθώς και για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκα τάσταση του οδικού δικτύου τους. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α ). 2. Τις αρχικές προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογι σμού έτους 2006, που αφορούν στα έσοδα των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και την αύξηση αυτών κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκ των οποίων ποσό ,00, προορίζεται προς κάλυψη δαπανών για επενδύσεις των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους, για το τρέχον έτος. 3. Τις αρχικές προβλέψεις του Κρατικού Προϋπο λογισμού έτους 2006, που αφορούν στα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τα τέλη κυκλοφο ρίας αυτοκινήτων, εκ των οποίων ποσό ,00, προορίζεται προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για το τρέχον έτος. 4. Την υπ αριθμ. 2/45378/0094/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ανα φορικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 των Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων.

2 5654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Τις υπ αριθμ.3734/ και 6540/ αποφά σεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτε λών Πόρων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο τρέχοντος έτους. 6. Το υπ αριθμ.1835/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλά δας. 7. Το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί από την Ε.Ν.Α.Ε. η προβλεπόμενη από το νόμο πρότασή της, περί κατα νομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στις Νομαρχι ακές Αυτοδιοικήσεις. 8. Την επιτακτική ανάγκη έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των κριτηρίων και της δια δικασίας κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιχορήγησή τους προς κάλυψη δαπανών για επενδύσεις καθώς και για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους, για το έτος Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 10. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ Β 1432) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ Β 204) επίσης κοινή απόφαση, απο φασίζουμε: Α. Κατανέμουμε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για το έτος 2006, από τους λογαριασμούς του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί ων με τους τίτλους «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών» και «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη δαπανών βελτίω σης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου», συνολικό ποσό ,00, ως εξής: 1) ποσό ,00 αποδίδεται στις Νομαρχια κές Αυτοδιοικήσεις προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου τους. Από αυτό: α) ποσό ,00 κατανέμεται σε όλες τις Νο μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερί σματα της χώρας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης την πυκνότητα του πληθυσμού αυτών την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τον αριθμό των εγκατεστημένων σε αυτές οικι σμών τις επενδυτικές ανάγκες των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών τους το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου τους τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών το ποσοστό ανεργίας σε κάθε Νομό τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 27 του ν.2873/2000 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τις κατά κεφαλήν ιδιωτικές αποταμιεύσεις. β) Το υπόλοιπο ποσό από ,00 διατίθεται σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ως συμπληρωματική επιχορήγηση, για την κάλυψη εκτάκτων επενδυτικών δαπανών τους, καθώς και προς υλοποίηση σχετικών οριζόντιων δράσεών τους. 2) ποσό ,00 αποδίδεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αποκλειστικά προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους. Από αυτό: α) ποσό ,00 κατανέμεται σε όλες τις Νο μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερί σματα της χώρας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου τους τον αριθμό των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων ανά 100 κατοίκους την επιβάρυνση του οδικού δικτύου των Νομαρχια κών Αυτοδιοικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών τους το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης και τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών. β) Το υπόλοιπο ποσό από ,00 διατίθεται σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ως συμπληρωματική επιχορήγηση, προς κάλυψη εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών τους για τη βελτίωση, συντήρηση και ιδίως για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους λόγω φυσικών καταστροφών. Β. Η κατανομή των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτο τελείς Πόρους στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη δαπανών αυτών για επενδύσεις, καθώς και για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Γ. Οι Λογαριασμοί που τηρούνται στο Ταμείο Παρα καταθηκών και Δανείων, με τους τίτλους «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών» και «Κεντρικοί Αυ τοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατά στασης οδικού δικτύου», πιστώνονται με προκαταβολές που χορηγεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός των πρώτων επτά ημερών κάθε μήνα, με αντίστοιχα ποσά τα οποία αναλογούν στο 1/12 των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων οικονομικού έτους 2006 που προορίζονται για τους ανω τέρω σκοπούς και χρεώνονται με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5655 Αριθ (2) Κριτήρια και διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα οποία προορίζο νται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για το έτος ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α ). 3. Τις αρχικές προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογι σμού έτους 2006, που αφορούν στα έσοδα των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και την αύξηση αυτών κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκ των οποίων ποσό ,00, προορίζεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και της ΕΝΑΕ, για το τρέχον έτος. 4. Την υπ αριθμ. 2/45378/0094/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αναφο ρικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 των Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων. 5. Τις υπ αριθμ. 3732/ και 6542/ αποφά σεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί κατανομής των Κεντρικών Αυτο τελών Πόρων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο τρέχοντος έτους. 6. Το υπ αριθμ.1835/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλά δας. 7. Το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί από την Ε.Ν.Α.Ε. η προβλεπόμενη από το νόμο γνώμη της, περί κατανο μής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 8. Την επιτακτική ανάγκη έκδοσης κοινής υπουργι κής απόφασης περί καθορισμού των κριτηρίων και της διαδικασίας κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοική σεις και την ΕΝΑΕ, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιχορήγησή τους προς κάλυψη λειτουργικών και λοι πών γενικών δαπανών τους, για το έτος Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 10. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ Β 1432) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ Β 204) επίσης κοινή απόφαση, αποφασίζουμε: Α. Κατανέμουμε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την Ε.Ν.Α.Ε για το έτος 2006, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό ,00, ως εξής: 1) ποσό ,00 αποδίδεται ως τακτική επιχο ρήγηση σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Καθορίζουμε ως κριτήρια κατανομής του ανωτέρω ποσού, τα ακόλουθα: α) το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης β) το υπηρετούν προσωπικό σε αυτές γ) την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δ) τον ορεινό χαρακτήρα αυτών σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες ε) το νησιωτικό χαρακτήρα αυτών σε σχέση με τις λειτουργικές επιπτώσεις στ) τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 27 του ν. 2873/2000 και ζ) τις ανάγκες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς κάλυψη δαπανών στέγασης υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους. 2) ποσό ,00 αποδίδεται ως τακτική επι χορήγηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών Πειραιώς, Ροδόπης Έβρου και Δράμας Καβάλας Ξάνθης, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γε νικών δαπανών τους ως ακολούθως: ποσό ,00 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς ποσό ,00 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου και ποσό ,00 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας Καβάλας Ξάνθης και 3) ποσό ,00 αποδίδεται ως τακτική επιχο ρήγηση στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελ λάδας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της. Β. Η κατανομή των εσόδων από τους ΚΑΠ στις Νο μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Γ. Ο Λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», πιστώνεται με προκαταβολές που χορηγεί το Υπουργείο Οικονο μίας και Οικονομικών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός των πρώτων επτά ημερών κάθε μήνα, με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων οικονομικού έτους 2006 που προορίζονται για τον ανωτέρω σκοπό και χρεώνε ται με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών,

4 5656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δ. Το ποσό που αναλογεί στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, εισάγεται σε ιδιαίτερο λογα ριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας». Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Ö Αριθ. 4229(ΦΟΡ) 349 (3) Σύσταση 53 (πενήντα τριών) οργανικών θέσεων με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνο λογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13) β. του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 128) γ. του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προ σώπων του ευρύτερου δημόσιου τομές και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/ τ.α / ) 2. Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/ τ.α / ) 3. του π.δ. 164/2003 «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θα λάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτού των του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ αυτό» (ΦΕΚ Α 131) 4 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63 (ΦΕΚ Α 98) 5. Την υπ αριθμ. 1324/ απόφαση του Ανωτά του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. 6. Το υπ αριθμ 4/ πρακτικό του αρμό διου Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ.8791/ εγκύ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ρυθμίσεις του ν.3320/2005 για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» 8. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»(ΦΕΚ/ Β/527/ ) 9. Την υπ αριθμ /ΔΙ0Ε1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ/ Β/1432) 10. Το υπ αριθμ. Δ.Υ/6194/ έγγραφο του Ελ ληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους ,84 ευρώ περίπου, σε βάρος του προϋπολογισμού του Ελ ληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), απο φασίζουμε: Τη σύσταση 53 (πενήντα τριών) οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 ως εξής: 3 (τρεις) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδι κότητας Γεωλόγων 8 (οκτώ) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδι κότητας Βιολόγων τας Γεωλόγου Βιολόγου. τας Βιολόγου Ωκεανογράφου. 2 (δύο) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Φυσικών Ωκεανογράφων 2 (δύο) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Περιβαλλοντολόγων τας Γεωπόνου Περιβαλλοντολόγου 2 (δύο) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Χημικών. 2 (δύο) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Γεωπόνων. 3 (τρεις) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδι κότητας Διοικητικού Οικονομικού τας Οικονομικού τας Οικονομολόγου τας Φιλόλογου 7 (επτά) θέσεις, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότη τας Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας Αλιείας 3 (τρείς) θέσεις, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότη τας Τεχνολόγων Τροφίμων 1 (μία) θέση, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Τεχνολόγου 1 (μία) θέση, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Γραφίστα τας Μηχανικού Ε/Ν 2 (δύο) θέσεις, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Τεχνικού Δύτη τας Ηλεκτροτεχνίτη 2 (δύο) θέσεις, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Τεχνικού

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5657 τας Τεχνικού Η/Υ τας Γραφίστα τας Βοηθού Λογιστηρίου 3 (τρείς) θέσεις, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδι κότητας Διοικητικών Γραμματέων 1 (μία) θέση, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ F Αριθ. Α 73674/7182 (4) Τροποποίηση του Καταστατικού του Οργανισμού «Ηλε κτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς» (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α. του ν. 2414/1996 (Α 135), «Εκσυγχρονισμός των Δημο σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 2469/1997 (Α 38) και του ν. 2733/1999 (Α 155), και ισχύει. β. του ν. 2669/1998 (Α 283) «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών Πει ραιώς και Περιχώρων» γ. του ν.δ. 768/1970 (Α 273) «Περί ιδρύσεως Οργανισμού προς ανάληψιν των παρά της Η.Ε.Μ. εκτελουμένων μετα φορών και περί κυρώσεως της από 3 Δεκεμβρίου 1970 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ ενός και της Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. αφ ετέρου», όπως ισχύει. δ. του β.δ. 335/1971 (Α 94) «Περί κυρώσεως του Κα ταστατικού του Οργανισμού «Ηλεκτροκίνητα Λεωφο ρεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς» (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.), όπως ισχύει. ε. του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε το άρ θρο αυτό με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α 38) και έχει περιληφθεί στο άρθρο 90, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 137) «Κύρωση Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το υπ αριθμ. 5489/ έγγραφο του ΗΛΠΑΠ Α.Ε. 3. Την υπ αριθ. 194/ απόφαση του Δ.Σ. του ΗΛΠΑΠ ΑΕ. 4. Την απόφαση της 47ης/ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων του ΗΛΠΑΠ ΑΕ. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Η.Λ.Π.Α.Π., αποφασίζουμε: Το β.δ. 335/1971 (Α 94) «Περί κυρώσεως του Κατα στατικού του Οργανισμού «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)», όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Στο άρθρο 5 του καταστατικού του Η.Λ.Π.Α.Π. προστί θεται νέα παράγραφος (10) έχουσα ως εξής: 10. «Με απόφαση της 47ης/ τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυ ξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2669/1998 κατά ,90 Ευρώ και ανήλθε στο συ νολικό ποσό των ,59 Ευρώ, δι εκδόσεως ενός (1) νέου πολλαπλού ονομαστικού μετοχικού τίτλου (αριθ. πολλαπλού τίτλου 5 με αρίθμηση από Νο έως ) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των μετο χών, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης, κατεβλήθη δε στον Ο.Α.Σ.Α. η διαφορά στρογγυλοποίησης 2,79 Ευρώ.» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ F Αριθ. Β 9981/692 (5) Διάθεση χρηματικού ποσού ,20 ΕΥΡΩ για την αγορά και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή έκ δοσης εισιτηρίων με διασύνδεση ON LINE με ΚΤΕΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφά λεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». γ. Της υπ αριθμ. 2/8014/Α00247/ (Β 327) από φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με κωδικό 400 για την εισφορά 1% της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001» (Α 268). δ. Της υπ αριθμ. Β 1188/36/2003 (Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268)». ε. Της υπ αριθμ. Β 28590/2050/ (Β 662) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λει τουργία του ειδικού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268)», όπως τρο

6 5658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Β /4771/ (Β 1615), όμοια. 2. Το υπ αριθμ. 2206/ έγγραφο της Πανελλαδι κής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοι νωνιών (ΠΟΑΥΣ), μαζί με την μελέτη που το συνοδεύει, για την χρηματοδότηση του έργου αγοράς και εγκατά στασης, κεντρικού υπολογιστή και εκτυπωτών. 3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Από τον ειδικό λογαριασμό 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268), που συστάθηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τρα πεζική Εταιρεία με κωδικό αριθμό «400» διατίθεται στην ΠΟΑΥΣ συνολικό χρηματικό ποσό ,20 ΕΥΡΩ για την αγορά και εγκατάσταση: α. Κεντρικού υπολογιστή, που θα εγκατασταθεί στο Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού, για την έκδοση εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής επιβατών, έκδοσης ομαδικών εισιτηρίων και ON LINE διασύνδεση με το κεντρικό εκδοτήριο του σταθμού του νομού όπου ή έδρα κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε. β. Σαράντα (40) εκτυπωτών, που θα χρησιμοποιηθούν για τις ταμειακές καταστάσεις και τις καταστάσεις επι βίβασης επιβατών, για τα ΚΤΕΛ Α.Ε. που στεγάζονται στον Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κη φισού. 2. Το παραπάνω χρηματικό ποσό θα διατεθεί σε δύο (2) δόσεις. Η πρώτη δόση σε ποσοστό 50%, ήτοι χρημα τικό ποσό ,60 ως προκαταβολή για την έναρξη των εργασιών και η δεύτερη δόση μετά την ολοκλή ρωση του έργου εφόσον υποβληθούν τα τιμολόγια της όλης δαπάνης και βεβαιωθεί η ολοκλήρωσή του από επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας. 3. Οι διαδικασίες παρακολούθησης της ολοκλήρωσης του προτεινόμενου έργου, για την καταβολή της δεύτε ρης δόσης, διαπιστώνεται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.ΜΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ αριθμ. Β 28590/2050/ κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Β 64430/4771/2003 (Β 1615) όμοια. 4. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Επι βατικών Μεταφορών, για τη συμπλήρωση και έκδοση των σχετικών επιταγών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και την απόδοση του συνολικού ως άνω χρηματικού ποσού σε δύο (2) δόσεις, στο νόμιμο εκπρόσωπο της Π.Ο.Α.Υ.Σ. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 Μ. ΛΙΑΠΗΣ F Αριθ /1420 (6) Ανασυγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του ν. 2696/1999 (Α 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». β. του άρθρου 13 του ν. 2578/1998 «Εκπόνηση μελετών από το ΥΠΜΕ» όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 και του άρθρου 48 του ν. 2963/2001. γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). δ. του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με ταφορών και Επικοινωνιών». ε. του ν.δ. 638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδη γών αυτοκινήτων κλπ.», άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 771/1978, 823/1978, 1959/1991, 2366/1995, 2465/1997, 2671/1998, 2801/2000 και 2898/2001 και ισχύει σήμερα. στ. Των άρθρων 10 και 11 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» 2. Την υπ αριθμ /7599/2004 (ΦΕΚ 1775/ ) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί «Συγκρότησης Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 3. Το γεγονός της παραίτησης του Παπαδόπουλου Κων/νου, λόγω συνταξιοδότησης. 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Αντικαθιστούμε το μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Παπα δόπουλο Κων/νο, με τον Λάτσινο Ανδρέα και τον γραμ ματέα της ίδιας επιτροπής Αλέξανδρο Αντζακλή με τον Γιαλούρη Δημήτριο. 2. Κατά τα λοιπά, η υπ αριθμ /7599/2004 (ΦΕΚ 1775/ ) απόφαση του Υπουργού και Μεταφορών και Επικοινωνιών ισχύει ως έχει. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2006 ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ F Αριθ /2098 (6) Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέ δηση ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του άρθρου 81 παρ. 25 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» β. Του π.δ. 537/1983 (Α 210) «Συμμόρφωση προς τις δι ατάξεις της 71/320/ΕΚ της 26ης Ιουλίου 1971 οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί προσεγ γίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφο ρούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως τροπο ποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/ , 75/542/ΕΟΚ/ και 79/489/ΕΟΚ/ »

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5659 γ.. Της υπ αριθμ. 1386/74/99 (Β 86) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 1998 για την προ σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλ κουμένων τους» δ. Του π.δ. 431/84 (Α 160) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 78/315/ΕΟΚ, της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ, της 12ης Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» ε. Της υπ αριθμ /1475/02 (Β 909) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/116ΕΚ της Επιτροπής της 20 Δεκεμ βρίου 2001, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσε ως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους» στ. Της υπ αριθμ /1562/03 (Β 751) υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριων μετα χειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως τροποποιήθηκε με την υα 894/22/04(Β 31) όμοια. 2. Το γεγονός ότι για τα βαρέα οχήματα απαιτείται σε μέγιστο βαθμό ασφαλής, ταχύς και αποτελεσματικός τρόπος πέδησης λαμβανομένου υπόψη και των συνθη κών φόρτωσης και ότι πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση εφοδιασμού με ABS και στα Ελληνικά οχήματα, ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση με τα εισαγόμενα όμοια. 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Οχήματα για τις διατάξεις της παρούσας, θεωρού νται τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3,Ο4 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 431/1984 όπως τροποποιήθηκε με την 32353/1475/2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοι νωνιών και Οικονομίας και Οικονομικών. 2. Από απαγορεύεται : 2.1. H μεταβίβαση κυκλοφορούντων στη χώρα μας οχημάτων της παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστη μα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS, EBS κ.λ.π.). Η διαπίστωση ύπαρξης του συστήματος, εφόσον δεν αποδεικνύεται από την έγκριση τύπου του οχήματος, αποδεικνύεται με: α. βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή β. βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκ προσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή γ. βεβαίωση ΚΤΕΟ που εκδίδεται μετά από μερικό εκούσιο έλεγχο του συστήματος πέδησης. Για τη διενέρ γεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από υπεύθυνο τεχνικό συνεργείου του ν.1575/1985 στην οποία αναφέρονται για το προσκομιζόμενο για έλεγχο στο ΚΤΕΟ όχημα: Τα στοιχεία του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής, εργοστασιακός τύπος, αριθμός αναγνώρισης (VIN). Ότι φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS, EBS κ.λπ.). Τα βασικά δομικά στοιχεία του συστήματος αντιε μπλοκής κατά την πέδηση, τη θέση ενός εκάστου επί του οχήματος και αν είναι οπτικά προσπελάσιμο χωρίς να αποσυναρμολογηθεί κανένα μηχανικό μέρος. Η προειδοποιητική λυχνία ή λυχνίες ή άλλες διατά ξεις προειδοποίησης που υπάρχουν στο όχημα με ειδική αναφορά στον τρόπο αφής σβέσης τους (ανάμματος σβησίματος) μέσω των οποίων ενημερώνεται ο οδηγός για την καλή λειτουργία του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ή την τυχόν αναφορά βλάβης. Η τυχόν ύπαρξη και η θέση της επί του οχήματος υποδοχής για τη σύνδεση διαγνωστικής συσκευής του συστήματος A.B.S. Η περιγραφή υπάρχουσας διάταξης ηλεκτρική συν δεσμολογίας με το έλκον ή ελκόμενο κατά περίπτωση όχημα., που να αφορά το σύστημα A.B.S H πρώτη ταξινόμηση οχημάτων της παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδη ση (ΑΒS, ΕΒS κ.λ.π.). Η διαπίστωση ύπαρξης του συστή ματος, εφόσον δεν αποδεικνύεται από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή συνδυασμό της άδειας κυκλοφορίας με την αναφερόμενη σε αυτή εκδοθείσα έγκριση τύπου, αποδεικνύεται με: α. βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή β. βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκ προσωπεί στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσης το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή γ. βεβαίωση ΚΤΕΟ που εκδίδεται σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στην παρ. 2.1.γ της παρούσας απόφασης. 3. Από απαγορεύεται η κυκλοφορία οχη μάτων της παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση. 4. Στα οχήματα της παραγράφου 1 που κυκλοφορούν στη χώρα και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, προκειμένου να επιτρέπεται η μεταβίβα ση τους ή η κυκλοφορία τους, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 αντίστοιχα, είναι δυνατή η εκ των υστέρων τοποθέτηση του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, σύμφωνα με οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 5. Καταργείται η υπ αριθμ /1462/2003 απόφα ση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει. 6. Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2006 ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

8 5660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) Τροποποίηση στον Κανονισμό του «Λογαριασμού Επι κουρικής Συνταξιοδότησης των Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και του Διοικητικού Προσωπικού του Σ.Ο.Ε.Λ.» ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Το Εποπτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του Δ 120/ , αφού έλαβε υπόψη του τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του π.δ. 226/1992, ενέ κρινε ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου V «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» του Κανονισμού του «Λογαριασμού Επικουρικής Συντα ξιοδότησης των Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και του Διοικητικού Προσωπικού του Σ.Ο.Ε.Λ.», ως εξής : «4. Για τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που γρά φτηκαν στο Μητρώο του Σ.Ο.Ε.Λ. μετά την με τις μεταβατικές διατάξεις του π.δ. 226/1992 και ασφα λίστηκαν υποχρεωτικά στον «Λογαριασμό» από και μετά και κατά την συνταξιοδότηση τους από τον κύριο φορέα ασφαλίσεως τους δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα 15 έτη ασφαλίσεως τους στον «Λογαρι ασμό» σύμφωνα με τον Κανονισμό του «Λογαριασμού» (Κεφάλαιο V παρ. 2 γα) και εφόσον δεν επιθυμούν να τους επιστραφούν οι καταβληθείσες στον «Λογαριασμό Επικουρικής Συνταξιοδότησης» και τον «Λογαριασμό Προνοίας» εισφορές, ισχύουν τα ακόλουθα: χορηγείται (σε αυτούς) μηνιαίο επικουρικό βοήθημα ίσο προς το κατώτατο ποσό της επικουρικής σύνταξης, που ισχύει εκάστοτε. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 206,00 μηνιαίως. Το επικουρικό αυτό βοήθημα χορηγείται προσωπικά στον συνταξιοδοτούμενο και δεν περιέχεται στους κληρονόμους του. Επίσης χορηγείται και σε εκείνους που είχαν διατελέσει σε αναστολή, εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές για το διάστημα της αναστολής» Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 21η Δεκεμβρίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΘΕΜΑ: Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έτους ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, έτους ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 11297 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Β/28590/2050/2003 (Β 652) (Κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Β/28590/2050/2003 (Β 652) (Κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Β/28590/2050/2003 (Β 652) (Κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Λειτουργία του ειδικού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (Α 268)».

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 462 13 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 84761/3.8.2006 (ΦΕΚ 1088/τ.Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 2005/74/ΕΚ) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται από την 27η Απριλίου 2006 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. 54847/2655/03 (Β 607/ 04) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός αποδεκτών αποκλίσεων μεταχειρισμένων λεωφορείων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Όροι και προϋποθέσεις αντικατάστασης, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1194 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 144767 Κατανομή και ανακατανομή οκτακοσίων εβδομήντα δύο (872) οργανικών θέσεων τακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1078 30 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 910 7 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 275759/18.8.2004 απόφα σης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX :

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Tαχ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου Τηλέφωνο : FAX : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τα έτη 2007 και Α Π Ο Φ Α Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 5 Φεβρουαρίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1013654/971/169/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων»

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων» Αριθμ. οικ Α 61515/5281/13 (5) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 5 Ιουνίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 103 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45835/2004 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1008 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26 5 2011 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1636/115411 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12969 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 3 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6246 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 48191/3257/31 7 2000 από φασης των Υπουργών Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 185 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8619/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 26 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Σχολείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους Ι Κατανομή έτους 2016.

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους Ι Κατανομή έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1206 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 75014/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 174 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 243 26 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 116077 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμά κων captan, dichlorvos,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Α3/13948/1902 Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15067 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 26 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2252.2.1/36162/16 Τροποποίηση αναπροσαρμογή της υπ αριθμ. 3323.1/01/ 05/26 5 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 13845/Α20/2326 Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/ Α20/2014/4.8.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 20 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2309 8 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα