ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια και διαδικασία κατανομής στις Νομαρχι ακές Αυτοδιοικήσεις, των εσόδων από τους Κε ντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα οποία προορί ζονται προς κάλυψη δαπανών έτους 2006 αυτών, για επενδύσεις καθώς και για τη βελτίωση, συ ντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους Κριτήρια και διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα οποία προορίζο νται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για το έτος Σύσταση 53 (πενήντα τριών) οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρό νου, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) κατ εφαρμογή του π.δ. 164/ Τροποποίηση του Καταστατικού του Οργανισμού «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς» (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)... 4 Διάθεση χρηματικού ποσού ,20 ΕΥΡΩ για την αγορά και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή έκδοσης εισιτηρίων με διασύνδεση ON LINE με ΚΤΕΛ Α.Ε Ανασυγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας... 6 Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση... 7 Τροποποίηση στον Κανονισμό του «Λογαριασμού Επικουρικής Συνταξιοδότησης των Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και του Διοικητικού Προσωπικού του Σ.Ο.Ε.Λ.»... 8 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Κριτήρια και διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα οποία προορίζονται προς κάλυψη δαπανών έτους 2006 αυτών, για επενδύσεις καθώς και για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκα τάσταση του οδικού δικτύου τους. ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α ). 2. Τις αρχικές προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογι σμού έτους 2006, που αφορούν στα έσοδα των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και την αύξηση αυτών κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκ των οποίων ποσό ,00, προορίζεται προς κάλυψη δαπανών για επενδύσεις των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους, για το τρέχον έτος. 3. Τις αρχικές προβλέψεις του Κρατικού Προϋπο λογισμού έτους 2006, που αφορούν στα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τα τέλη κυκλοφο ρίας αυτοκινήτων, εκ των οποίων ποσό ,00, προορίζεται προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για το τρέχον έτος. 4. Την υπ αριθμ. 2/45378/0094/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ανα φορικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 των Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων.

2 5654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Τις υπ αριθμ.3734/ και 6540/ αποφά σεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτε λών Πόρων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο τρέχοντος έτους. 6. Το υπ αριθμ.1835/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλά δας. 7. Το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί από την Ε.Ν.Α.Ε. η προβλεπόμενη από το νόμο πρότασή της, περί κατα νομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στις Νομαρχι ακές Αυτοδιοικήσεις. 8. Την επιτακτική ανάγκη έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού των κριτηρίων και της δια δικασίας κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιχορήγησή τους προς κάλυψη δαπανών για επενδύσεις καθώς και για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους, για το έτος Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 10. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ Β 1432) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ Β 204) επίσης κοινή απόφαση, απο φασίζουμε: Α. Κατανέμουμε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για το έτος 2006, από τους λογαριασμούς του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί ων με τους τίτλους «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών» και «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη δαπανών βελτίω σης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου», συνολικό ποσό ,00, ως εξής: 1) ποσό ,00 αποδίδεται στις Νομαρχια κές Αυτοδιοικήσεις προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου τους. Από αυτό: α) ποσό ,00 κατανέμεται σε όλες τις Νο μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερί σματα της χώρας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης την πυκνότητα του πληθυσμού αυτών την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τον αριθμό των εγκατεστημένων σε αυτές οικι σμών τις επενδυτικές ανάγκες των Νομαρχιακών Αυτοδι οικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών τους το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου τους τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών το ποσοστό ανεργίας σε κάθε Νομό τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 27 του ν.2873/2000 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τις κατά κεφαλήν ιδιωτικές αποταμιεύσεις. β) Το υπόλοιπο ποσό από ,00 διατίθεται σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ως συμπληρωματική επιχορήγηση, για την κάλυψη εκτάκτων επενδυτικών δαπανών τους, καθώς και προς υλοποίηση σχετικών οριζόντιων δράσεών τους. 2) ποσό ,00 αποδίδεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αποκλειστικά προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους. Από αυτό: α) ποσό ,00 κατανέμεται σε όλες τις Νο μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερί σματα της χώρας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου τους τον αριθμό των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων ανά 100 κατοίκους την επιβάρυνση του οδικού δικτύου των Νομαρχια κών Αυτοδιοικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών τους το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης και τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών. β) Το υπόλοιπο ποσό από ,00 διατίθεται σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ως συμπληρωματική επιχορήγηση, προς κάλυψη εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών τους για τη βελτίωση, συντήρηση και ιδίως για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους λόγω φυσικών καταστροφών. Β. Η κατανομή των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτο τελείς Πόρους στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη δαπανών αυτών για επενδύσεις, καθώς και για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Γ. Οι Λογαριασμοί που τηρούνται στο Ταμείο Παρα καταθηκών και Δανείων, με τους τίτλους «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών» και «Κεντρικοί Αυ τοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατά στασης οδικού δικτύου», πιστώνονται με προκαταβολές που χορηγεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός των πρώτων επτά ημερών κάθε μήνα, με αντίστοιχα ποσά τα οποία αναλογούν στο 1/12 των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων οικονομικού έτους 2006 που προορίζονται για τους ανω τέρω σκοπούς και χρεώνονται με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5655 Αριθ (2) Κριτήρια και διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, τα οποία προορίζο νται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για το έτος ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α ). 3. Τις αρχικές προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολογι σμού έτους 2006, που αφορούν στα έσοδα των Νομαρ χιακών Αυτοδιοικήσεων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, καθώς και την αύξηση αυτών κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκ των οποίων ποσό ,00, προορίζεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και της ΕΝΑΕ, για το τρέχον έτος. 4. Την υπ αριθμ. 2/45378/0094/ κοινή απόφα ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αναφο ρικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2006 των Νομαρχιακών Αυτοδιοι κήσεων. 5. Τις υπ αριθμ. 3732/ και 6542/ αποφά σεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί κατανομής των Κεντρικών Αυτο τελών Πόρων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο τρέχοντος έτους. 6. Το υπ αριθμ.1835/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλά δας. 7. Το γεγονός ότι δεν έχει υποβληθεί από την Ε.Ν.Α.Ε. η προβλεπόμενη από το νόμο γνώμη της, περί κατανο μής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 8. Την επιτακτική ανάγκη έκδοσης κοινής υπουργι κής απόφασης περί καθορισμού των κριτηρίων και της διαδικασίας κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοική σεις και την ΕΝΑΕ, των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιχορήγησή τους προς κάλυψη λειτουργικών και λοι πών γενικών δαπανών τους, για το έτος Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 10. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (ΦΕΚ Β 1432) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 5733/ ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ Β 204) επίσης κοινή απόφαση, αποφασίζουμε: Α. Κατανέμουμε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την Ε.Ν.Α.Ε για το έτος 2006, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό ,00, ως εξής: 1) ποσό ,00 αποδίδεται ως τακτική επιχο ρήγηση σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Καθορίζουμε ως κριτήρια κατανομής του ανωτέρω ποσού, τα ακόλουθα: α) το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυ τοδιοίκησης β) το υπηρετούν προσωπικό σε αυτές γ) την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δ) τον ορεινό χαρακτήρα αυτών σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες ε) το νησιωτικό χαρακτήρα αυτών σε σχέση με τις λειτουργικές επιπτώσεις στ) τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 27 του ν. 2873/2000 και ζ) τις ανάγκες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς κάλυψη δαπανών στέγασης υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους. 2) ποσό ,00 αποδίδεται ως τακτική επι χορήγηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών Πειραιώς, Ροδόπης Έβρου και Δράμας Καβάλας Ξάνθης, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γε νικών δαπανών τους ως ακολούθως: ποσό ,00 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών Πειραιώς ποσό ,00 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης Έβρου και ποσό ,00 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας Καβάλας Ξάνθης και 3) ποσό ,00 αποδίδεται ως τακτική επιχο ρήγηση στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελ λάδας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών της. Β. Η κατανομή των εσόδων από τους ΚΑΠ στις Νο μαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Γ. Ο Λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», πιστώνεται με προκαταβολές που χορηγεί το Υπουργείο Οικονο μίας και Οικονομικών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός των πρώτων επτά ημερών κάθε μήνα, με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων οικονομικού έτους 2006 που προορίζονται για τον ανωτέρω σκοπό και χρεώνε ται με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών,

4 5656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Δ. Το ποσό που αναλογεί στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, εισάγεται σε ιδιαίτερο λογα ριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας». Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Ö Αριθ. 4229(ΦΟΡ) 349 (3) Σύσταση 53 (πενήντα τριών) οργανικών θέσεων με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α. ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνο λογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13) β. του ν. 2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 128) γ. του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προ σώπων του ευρύτερου δημόσιου τομές και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48/ τ.α / ) 2. Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/ τ.α / ) 3. του π.δ. 164/2003 «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού Ινστιτούτου Θα λάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτού των του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ), σ αυτό» (ΦΕΚ Α 131) 4 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63 (ΦΕΚ Α 98) 5. Την υπ αριθμ. 1324/ απόφαση του Ανωτά του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. 6. Το υπ αριθμ 4/ πρακτικό του αρμό διου Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ.8791/ εγκύ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ρυθμίσεις του ν.3320/2005 για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» 8. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτε ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»(ΦΕΚ/ Β/527/ ) 9. Την υπ αριθμ /ΔΙ0Ε1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ/ Β/1432) 10. Το υπ αριθμ. Δ.Υ/6194/ έγγραφο του Ελ ληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους ,84 ευρώ περίπου, σε βάρος του προϋπολογισμού του Ελ ληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), απο φασίζουμε: Τη σύσταση 53 (πενήντα τριών) οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 ως εξής: 3 (τρεις) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδι κότητας Γεωλόγων 8 (οκτώ) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδι κότητας Βιολόγων τας Γεωλόγου Βιολόγου. τας Βιολόγου Ωκεανογράφου. 2 (δύο) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Φυσικών Ωκεανογράφων 2 (δύο) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Περιβαλλοντολόγων τας Γεωπόνου Περιβαλλοντολόγου 2 (δύο) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Χημικών. 2 (δύο) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Γεωπόνων. 3 (τρεις) θέσεις, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδι κότητας Διοικητικού Οικονομικού τας Οικονομικού τας Οικονομολόγου τας Φιλόλογου 7 (επτά) θέσεις, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότη τας Τεχνολόγων Ιχθυοκομίας Αλιείας 3 (τρείς) θέσεις, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότη τας Τεχνολόγων Τροφίμων 1 (μία) θέση, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Τεχνολόγου 1 (μία) θέση, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Γραφίστα τας Μηχανικού Ε/Ν 2 (δύο) θέσεις, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Τεχνικού Δύτη τας Ηλεκτροτεχνίτη 2 (δύο) θέσεις, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικό τητας Τεχνικού

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5657 τας Τεχνικού Η/Υ τας Γραφίστα τας Βοηθού Λογιστηρίου 3 (τρείς) θέσεις, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδι κότητας Διοικητικών Γραμματέων 1 (μία) θέση, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ F Αριθ. Α 73674/7182 (4) Τροποποίηση του Καταστατικού του Οργανισμού «Ηλε κτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς» (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α. του ν. 2414/1996 (Α 135), «Εκσυγχρονισμός των Δημο σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 2469/1997 (Α 38) και του ν. 2733/1999 (Α 155), και ισχύει. β. του ν. 2669/1998 (Α 283) «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών Πει ραιώς και Περιχώρων» γ. του ν.δ. 768/1970 (Α 273) «Περί ιδρύσεως Οργανισμού προς ανάληψιν των παρά της Η.Ε.Μ. εκτελουμένων μετα φορών και περί κυρώσεως της από 3 Δεκεμβρίου 1970 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ ενός και της Η.Ε.Μ. και Γ.Ε.Ε. αφ ετέρου», όπως ισχύει. δ. του β.δ. 335/1971 (Α 94) «Περί κυρώσεως του Κα ταστατικού του Οργανισμού «Ηλεκτροκίνητα Λεωφο ρεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς» (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.), όπως ισχύει. ε. του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε το άρ θρο αυτό με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α 38) και έχει περιληφθεί στο άρθρο 90, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 137) «Κύρωση Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το υπ αριθμ. 5489/ έγγραφο του ΗΛΠΑΠ Α.Ε. 3. Την υπ αριθ. 194/ απόφαση του Δ.Σ. του ΗΛΠΑΠ ΑΕ. 4. Την απόφαση της 47ης/ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων του ΗΛΠΑΠ ΑΕ. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Η.Λ.Π.Α.Π., αποφασίζουμε: Το β.δ. 335/1971 (Α 94) «Περί κυρώσεως του Κατα στατικού του Οργανισμού «Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)», όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: Στο άρθρο 5 του καταστατικού του Η.Λ.Π.Α.Π. προστί θεται νέα παράγραφος (10) έχουσα ως εξής: 10. «Με απόφαση της 47ης/ τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυ ξήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2669/1998 κατά ,90 Ευρώ και ανήλθε στο συ νολικό ποσό των ,59 Ευρώ, δι εκδόσεως ενός (1) νέου πολλαπλού ονομαστικού μετοχικού τίτλου (αριθ. πολλαπλού τίτλου 5 με αρίθμηση από Νο έως ) υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. των μετο χών, ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστης, κατεβλήθη δε στον Ο.Α.Σ.Α. η διαφορά στρογγυλοποίησης 2,79 Ευρώ.» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ F Αριθ. Β 9981/692 (5) Διάθεση χρηματικού ποσού ,20 ΕΥΡΩ για την αγορά και εγκατάσταση κεντρικού υπολογιστή έκ δοσης εισιτηρίων με διασύνδεση ON LINE με ΚΤΕΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφά λεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». γ. Της υπ αριθμ. 2/8014/Α00247/ (Β 327) από φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με κωδικό 400 για την εισφορά 1% της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001» (Α 268). δ. Της υπ αριθμ. Β 1188/36/2003 (Β 24) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268)». ε. Της υπ αριθμ. Β 28590/2050/ (Β 662) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Λει τουργία του ειδικού λογαριασμού 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268)», όπως τρο

6 5658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Β /4771/ (Β 1615), όμοια. 2. Το υπ αριθμ. 2206/ έγγραφο της Πανελλαδι κής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοι νωνιών (ΠΟΑΥΣ), μαζί με την μελέτη που το συνοδεύει, για την χρηματοδότηση του έργου αγοράς και εγκατά στασης, κεντρικού υπολογιστή και εκτυπωτών. 3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Από τον ειδικό λογαριασμό 1% της παραγράφου 1α του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α 268), που συστάθηκε στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τρα πεζική Εταιρεία με κωδικό αριθμό «400» διατίθεται στην ΠΟΑΥΣ συνολικό χρηματικό ποσό ,20 ΕΥΡΩ για την αγορά και εγκατάσταση: α. Κεντρικού υπολογιστή, που θα εγκατασταθεί στο Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού, για την έκδοση εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής επιβατών, έκδοσης ομαδικών εισιτηρίων και ON LINE διασύνδεση με το κεντρικό εκδοτήριο του σταθμού του νομού όπου ή έδρα κάθε ΚΤΕΛ Α.Ε. β. Σαράντα (40) εκτυπωτών, που θα χρησιμοποιηθούν για τις ταμειακές καταστάσεις και τις καταστάσεις επι βίβασης επιβατών, για τα ΚΤΕΛ Α.Ε. που στεγάζονται στον Κεντρικό Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κη φισού. 2. Το παραπάνω χρηματικό ποσό θα διατεθεί σε δύο (2) δόσεις. Η πρώτη δόση σε ποσοστό 50%, ήτοι χρημα τικό ποσό ,60 ως προκαταβολή για την έναρξη των εργασιών και η δεύτερη δόση μετά την ολοκλή ρωση του έργου εφόσον υποβληθούν τα τιμολόγια της όλης δαπάνης και βεβαιωθεί η ολοκλήρωσή του από επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας. 3. Οι διαδικασίες παρακολούθησης της ολοκλήρωσης του προτεινόμενου έργου, για την καταβολή της δεύτε ρης δόσης, διαπιστώνεται από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.ΜΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ αριθμ. Β 28590/2050/ κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Β 64430/4771/2003 (Β 1615) όμοια. 4. Εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Επι βατικών Μεταφορών, για τη συμπλήρωση και έκδοση των σχετικών επιταγών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και την απόδοση του συνολικού ως άνω χρηματικού ποσού σε δύο (2) δόσεις, στο νόμιμο εκπρόσωπο της Π.Ο.Α.Υ.Σ. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006 Μ. ΛΙΑΠΗΣ F Αριθ /1420 (6) Ανασυγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του ν. 2696/1999 (Α 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». β. του άρθρου 13 του ν. 2578/1998 «Εκπόνηση μελετών από το ΥΠΜΕ» όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 και του άρθρου 48 του ν. 2963/2001. γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). δ. του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με ταφορών και Επικοινωνιών». ε. του ν.δ. 638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδη γών αυτοκινήτων κλπ.», άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 771/1978, 823/1978, 1959/1991, 2366/1995, 2465/1997, 2671/1998, 2801/2000 και 2898/2001 και ισχύει σήμερα. στ. Των άρθρων 10 και 11 του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» 2. Την υπ αριθμ /7599/2004 (ΦΕΚ 1775/ ) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί «Συγκρότησης Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 3. Το γεγονός της παραίτησης του Παπαδόπουλου Κων/νου, λόγω συνταξιοδότησης. 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Αντικαθιστούμε το μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Παπα δόπουλο Κων/νο, με τον Λάτσινο Ανδρέα και τον γραμ ματέα της ίδιας επιτροπής Αλέξανδρο Αντζακλή με τον Γιαλούρη Δημήτριο. 2. Κατά τα λοιπά, η υπ αριθμ /7599/2004 (ΦΕΚ 1775/ ) απόφαση του Υπουργού και Μεταφορών και Επικοινωνιών ισχύει ως έχει. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2006 ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΑΠΗΣ F Αριθ /2098 (6) Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέ δηση ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του άρθρου 81 παρ. 25 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» β. Του π.δ. 537/1983 (Α 210) «Συμμόρφωση προς τις δι ατάξεις της 71/320/ΕΚ της 26ης Ιουλίου 1971 οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί προσεγ γίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφο ρούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως τροπο ποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/ , 75/542/ΕΟΚ/ και 79/489/ΕΟΚ/ »

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5659 γ.. Της υπ αριθμ. 1386/74/99 (Β 86) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 1998 για την προ σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων κατηγοριών μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλ κουμένων τους» δ. Του π.δ. 431/84 (Α 160) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. 78/315/ΕΟΚ, της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/ΕΟΚ, της 12ης Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» ε. Της υπ αριθμ /1475/02 (Β 909) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/116ΕΚ της Επιτροπής της 20 Δεκεμ βρίου 2001, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσε ως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους» στ. Της υπ αριθμ /1562/03 (Β 751) υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριων μετα χειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως τροποποιήθηκε με την υα 894/22/04(Β 31) όμοια. 2. Το γεγονός ότι για τα βαρέα οχήματα απαιτείται σε μέγιστο βαθμό ασφαλής, ταχύς και αποτελεσματικός τρόπος πέδησης λαμβανομένου υπόψη και των συνθη κών φόρτωσης και ότι πρέπει να επιβληθεί η υποχρέωση εφοδιασμού με ABS και στα Ελληνικά οχήματα, ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση με τα εισαγόμενα όμοια. 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Οχήματα για τις διατάξεις της παρούσας, θεωρού νται τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3,Ο4 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 431/1984 όπως τροποποιήθηκε με την 32353/1475/2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοι νωνιών και Οικονομίας και Οικονομικών. 2. Από απαγορεύεται : 2.1. H μεταβίβαση κυκλοφορούντων στη χώρα μας οχημάτων της παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστη μα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS, EBS κ.λ.π.). Η διαπίστωση ύπαρξης του συστήματος, εφόσον δεν αποδεικνύεται από την έγκριση τύπου του οχήματος, αποδεικνύεται με: α. βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή β. βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκ προσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή γ. βεβαίωση ΚΤΕΟ που εκδίδεται μετά από μερικό εκούσιο έλεγχο του συστήματος πέδησης. Για τη διενέρ γεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από υπεύθυνο τεχνικό συνεργείου του ν.1575/1985 στην οποία αναφέρονται για το προσκομιζόμενο για έλεγχο στο ΚΤΕΟ όχημα: Τα στοιχεία του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής, εργοστασιακός τύπος, αριθμός αναγνώρισης (VIN). Ότι φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS, EBS κ.λπ.). Τα βασικά δομικά στοιχεία του συστήματος αντιε μπλοκής κατά την πέδηση, τη θέση ενός εκάστου επί του οχήματος και αν είναι οπτικά προσπελάσιμο χωρίς να αποσυναρμολογηθεί κανένα μηχανικό μέρος. Η προειδοποιητική λυχνία ή λυχνίες ή άλλες διατά ξεις προειδοποίησης που υπάρχουν στο όχημα με ειδική αναφορά στον τρόπο αφής σβέσης τους (ανάμματος σβησίματος) μέσω των οποίων ενημερώνεται ο οδηγός για την καλή λειτουργία του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ή την τυχόν αναφορά βλάβης. Η τυχόν ύπαρξη και η θέση της επί του οχήματος υποδοχής για τη σύνδεση διαγνωστικής συσκευής του συστήματος A.B.S. Η περιγραφή υπάρχουσας διάταξης ηλεκτρική συν δεσμολογίας με το έλκον ή ελκόμενο κατά περίπτωση όχημα., που να αφορά το σύστημα A.B.S H πρώτη ταξινόμηση οχημάτων της παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδη ση (ΑΒS, ΕΒS κ.λ.π.). Η διαπίστωση ύπαρξης του συστή ματος, εφόσον δεν αποδεικνύεται από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή συνδυασμό της άδειας κυκλοφορίας με την αναφερόμενη σε αυτή εκδοθείσα έγκριση τύπου, αποδεικνύεται με: α. βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή β. βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκ προσωπεί στην Ελλάδα ή στη χώρα προέλευσης το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή γ. βεβαίωση ΚΤΕΟ που εκδίδεται σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στην παρ. 2.1.γ της παρούσας απόφασης. 3. Από απαγορεύεται η κυκλοφορία οχη μάτων της παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση. 4. Στα οχήματα της παραγράφου 1 που κυκλοφορούν στη χώρα και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, προκειμένου να επιτρέπεται η μεταβίβα ση τους ή η κυκλοφορία τους, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 αντίστοιχα, είναι δυνατή η εκ των υστέρων τοποθέτηση του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, σύμφωνα με οδηγίες που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 5. Καταργείται η υπ αριθμ /1462/2003 απόφα ση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει. 6. Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2006 ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

8 5660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (8) Τροποποίηση στον Κανονισμό του «Λογαριασμού Επι κουρικής Συνταξιοδότησης των Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και του Διοικητικού Προσωπικού του Σ.Ο.Ε.Λ.» ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Το Εποπτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του Δ 120/ , αφού έλαβε υπόψη του τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του π.δ. 226/1992, ενέ κρινε ομόφωνα την τροποποίηση της παραγράφου 4 του Κεφαλαίου V «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» του Κανονισμού του «Λογαριασμού Επικουρικής Συντα ξιοδότησης των Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και του Διοικητικού Προσωπικού του Σ.Ο.Ε.Λ.», ως εξής : «4. Για τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που γρά φτηκαν στο Μητρώο του Σ.Ο.Ε.Λ. μετά την με τις μεταβατικές διατάξεις του π.δ. 226/1992 και ασφα λίστηκαν υποχρεωτικά στον «Λογαριασμό» από και μετά και κατά την συνταξιοδότηση τους από τον κύριο φορέα ασφαλίσεως τους δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα 15 έτη ασφαλίσεως τους στον «Λογαρι ασμό» σύμφωνα με τον Κανονισμό του «Λογαριασμού» (Κεφάλαιο V παρ. 2 γα) και εφόσον δεν επιθυμούν να τους επιστραφούν οι καταβληθείσες στον «Λογαριασμό Επικουρικής Συνταξιοδότησης» και τον «Λογαριασμό Προνοίας» εισφορές, ισχύουν τα ακόλουθα: χορηγείται (σε αυτούς) μηνιαίο επικουρικό βοήθημα ίσο προς το κατώτατο ποσό της επικουρικής σύνταξης, που ισχύει εκάστοτε. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 206,00 μηνιαίως. Το επικουρικό αυτό βοήθημα χορηγείται προσωπικά στον συνταξιοδοτούμενο και δεν περιέχεται στους κληρονόμους του. Επίσης χορηγείται και σε εκείνους που είχαν διατελέσει σε αναστολή, εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές για το διάστημα της αναστολής» Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 21η Δεκεμβρίου Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: