ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Mαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΔΙΟΕ 291 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα φής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμ ματείς, στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πο λιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στον Ειδικό Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε, στον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πλη ροφορίας, στον Ειδικό Γραμματέα Αποκρατικοποιή σεων, στον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στον Ειδικό Γραμματέα Δημοσί ων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στους Προϊστα μένους των Μονάδων αυτής, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρε σιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41, 50, 51, 52, 53, 54 και 90 του κώ δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). γ) του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2343/1995 «Αναδιάρ θρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α 211) και παρ. 5 του ιδίου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2390/1996 (Α 54). δ) του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες δια τάξεις» (Α 251). ε) του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρει ών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματι στήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α 219). στ) του άρθρου 3 του ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποί ηση Επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (Α 212). ζ) του ν. 3082/2002 «Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες δια τάξεις» (Α 316) η) του ν. 3059/2002 «Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοι νωνία της Πληροφορίας»» (Α 241). θ) των άρθρων 1 έως και 13 του ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλε κτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (Α 136). ι) των άρθρων 1 έως και 12 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχε ρών παιγνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α 38). ια) των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α 232). Ιβ) του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ορ γανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» (ΦΕΚ Α 314). ιγ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128), όπως ισχύει. ιδ) του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α 165), όπως ισχύει. ιε) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57). ιστ) του π.δ. 159/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπη ρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτε ρικών» (Α 140). ιζ) του π.δ. 123/2005 «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Προ σβασιμότητας και λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 181). ιη) του π.δ. 85/2005 «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδι κών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 122), ιθ) της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ κοινής απόφασης (Κ.Υ.Α) «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για

2 3536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας»», (Β 1502), όπως αντικατα στάθηκε με την ΚΥΑ υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 187/ (Β 546) και τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ υπ αριθμ. 33/ (Β 220), 75079/2563/ (Β 1667) και 47534/ΔΙΟΕ 1249/ (Β 1819), όμοιες. 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ Β 204) όμοια. 3. Την υπ αριθμ /2042/0006/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγρά φων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/ 1990» (Β 756). 4. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και απο δοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, επί των οποίων ασκούμε αρμοδιότητες καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σ αυτές. 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στους Γενικούς Γραμματείς, στο Γε νικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στον Ειδικό Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε, στον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στον Ειδικό Γραμματέα Απο κρατικοποιήσεων, στον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στον Ειδικό Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στους Προϊ σταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στον Προϊστάμενο της ΕΥ.Δ του Ε.Π. «Κοι νωνία της Πληροφορίας» και στους Προϊσταμένους των Μονάδων αυτής, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την εξουσία να υπογρά φουν «Με εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις: Ι. Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών (τέως Οικονομικών π.δ. 284/1988, όπως ισχύει). Άρθρο 1 Γενικός Γραμματέας 1. α) Αποφάσεις εξουσιοδότησης υπαλλήλων των υπη ρεσιών της αρμοδιότητάς του, εκτός από τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και αποφάσεις άρσης εξουσιοδότησης. β) Χειρισμός θεμάτων του ν. 1264/1982, όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 1915/1990 και του ν. 2224/1994, για τις υπηρεσίες της αρ μοδιότητάς του, εκτός από τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. γ) Θέματα συναρμοδιότητας Υπηρεσιών που υπάγο νται σε διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις και Ειδικές Γραμματείες, τα οποία έχουν εξαιρεθεί από την ανά θεση αρμοδιοτήτων σε Υφυπουργούς. δ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ γεία, στη ΜΕΑ/Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότε ρου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολι τικής και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα. ε) Παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για τη με θόδευση και το συντονισμό της δραστηριότητας των Γραφείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. στ) Ερωτήματα προς το Ν.Σ.Κ. επί θεμάτων αρμοδι ότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης και επί θεμάτων οργάνωσης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης. ζ) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη αμει βομένων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. 2. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει την εξουσία υπογραφής «Με εντο λή Υπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης και Γενικού Χη μείου του Κράτους, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών. 3. Ο Γενικός Γραμματέας έχει επίσης την αρμοδιό τητα εποπτείας της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ). Άρθρο 2 Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής 1. α) Υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλή λων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και αποφάσεις άρσης εξουσι οδότησης. β) Χειρισμός θεμάτων του ν. 1264/1982, όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 1915/1990 και του ν.2224/1994, για τις υπηρεσίες της αρμοδιότητάς του. γ) Θέματα, για τα οποία υπάρχει συναρμοδιότητα Διευθύνσεων, που υπάγονται σε διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και τα οποία έχουν εξαιρεθεί από την ανά θεση αρμοδιοτήτων σε Υφυπουργούς. δ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ γεία, στη ΜΕΑ/ΕΕ ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτι κής, και εφόσον, λόγω εξαιρετικής, ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογράφονται από το Γενικό Γραμματέα. ε) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την οργάνωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο μικής Πολιτικής και για τη λειτουργία των Γραφείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμοδιότητάς της. στ) Ερωτήματα προς το Ν.Σ.Κ. επί θεμάτων οργάνω σης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσι ονομικής Πολιτικής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3537 ζ) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη αμει βομένων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. 1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής έχει την εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα από φαση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού. Άρθρο 3 Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων. 1. α) Θέματα συναρμοδιότητας Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ. β) Προσυπογραφή των ερωτημάτων και αποφάσε ων για την απόσπαση, τοποθέτηση, προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή μεταβολή των υπαλλήλων όλων των κατη γοριών, κλάδων και βαθμών των οργανικών μονάδων της ΓΓΠΣ. γ) Εγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων των οργανι κών μονάδων της ΓΓΠΣ σε εκπαιδευτικά προγράμμα τα, συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή το εξωτε ρικό, που οργανώνονται από άλλους φορείς εκτός του Υπουργείου. δ) Αποφάσεις μετάβασης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Προ ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ. ε) Αποφάσεις μετάβασης των υπαλλήλων των οργα νικών μονάδων της ΓΓΠΣ στο εξωτερικό για υπηρεσία, καθώς και ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης άδειας στο προσωπικό αυτό για εκπαίδευση ή για μετεκπαί δευση στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. στ) Εγκριση των κανονικών αδειών του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ. ζ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γεν. Γραμματείας Πληροφορι κών Συστημάτων. η) Εγκριση κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων για τα έργα του Υπουργείου που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητάς του, μέχρι του ποσού των ευρώ. θ) Η έγκριση δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντο λών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και η κα τάρτιση και υπογραφή συμβάσεων όλων των έργων αρμοδιότητάς του που προβλέπονται στις ενταγμένες στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» δράσεις. ι) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη αμει βομένων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. ια) Προτάσεις συγκρότησης των οικείων Επιτροπών Προμήθειας και Παραλαβής, συλλογικών οργάνων, Επι τροπών και Ομάδων Έργου Πληροφοριακών Συστημάτων και συναφών έργων του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ιβ) Υποβολή των τεχνικών δελτίων έργου που εντάσ σονται στο Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» του Γ Κ.Π.Σ., εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως φορέα χρηματοδότησης και υλοποί ησης. ιγ) Η ευθύνη λειτουργίας της ΓΓΠΣ ως Κέντρου Δε δομένων (Data Center) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και η αρμοδιότητα να εγκαθιστά στους χώρους της ΓΓΠΣ, να λειτουργεί και να υποστηρίζει τεχνικά το σύνολο των κεντρικών υπολογιστών (servers) των πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ιδ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ γεία, στη ΜΕΑ/Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθι μοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων. ιε) Εκκαθαριστικά σημειώματα γενικά. ιστ) Καθορισμός της τεχνολογικής στρατηγικής της ΓΓΠΣ ιζ) Καθορισμός της χρήσης των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η ΓΓΠΣ (Θεσσαλονίκης και Χαν δρή 1, Μοσχάτο) μεταξύ των στεγαζομένων σε αυτό μονάδων του ΥΠΟΙΟ ιη) Ερωτήματα προς το ΝΣΚ για θέματα της αρμο διότητάς του. 2. Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων έχει την εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα απόφα ση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού. Άρθρο 4 Ειδικός Γραμματέας Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) 1. α) Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. β) Έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και εγγράφων αρ μοδιότητας περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. γ) Απαντήσεις σε αιτήματα συνδέσμων ή επαγγελ ματικών ενώσεων. δ) Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό σε αιτήσεις, υπο μνήματα και αναφορές πολιτών. ε) Έκδοση αποφάσεων μετάβασης των υπαλλήλων της ΥΠ.Ε.Ε. στο εξωτερικό για υπηρεσία, καθώς και ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης άδειας στους υπαλλήλους αυτούς για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή εσωτερικό. στ) Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδει ών χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, εκτός αναρρωτικών, στους Προϊστα μένους Διευθύνσεων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε., κα θώς και σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Περιφε ρειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. ζ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ γεία, στη ΜΕΑ/ΕΕ ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής

4 3538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθι μοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από τον Ειδικό Γραμματέα. η) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους, στο εσωτερικό, σε Προϊσταμέ νους Διευθύνσεων και σε Αναπληρωτές Προϊσταμέ νους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε, καθώς και σε Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων αυτής. θ) Μετακίνηση υπαλλήλων από Διεύθυνση σε Διεύθυν ση της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. ι) Έκδοση ειδικών εντολών στις Περιφερειακές Διευ θύνσεις για διενέργεια ελέγχων, εκτός της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους. ια) Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κρά τους (Ν.Σ.Κ.) επί θεμάτων αρμοδιότητας των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ιβ) Εισήγηση για την αναγκαία επαγγελματική κα τάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της ΥΠ.Ε.Ε. ιγ) Έκδοση εντολών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και καταστολής του οικονομικού εγκλήματος. ιδ) Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαιδευ τικά προγράμματα που οργανώνονται από τη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο ή άλλους φορείς. ιε) Αποφάσεις έγκρισης για διάθεση αυτοκινήτων στην ΥΠ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 13 του ν.2601/1998 (Α 81). ιστ) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη αμει βομένων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. 2. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε., την εξουσία να υπογράφει «Με Εντολή Υπουργού», για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα σ αυτόν, ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών. Άρθρο 5 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 1. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο στήριξης. Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών, εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. 2. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους. Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για την οργάνωση των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενι κής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. 3. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. α) Χορήγηση κάθε φύσης αδειών στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο, εκτός εκπαιδευτικών, αναρρωτικών και αδειών χωρίς αποδοχές, έως 30 ημέ ρες. β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό, των υπαλλήλων που υπη ρετούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη μάτων. γ) Κατάρτιση και υπογραφή των πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει). Άρθρο 6 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοικητικού, Προσωπι κού Δ.Ο.Υ., Προσωπικού Τελωνείων, Προσωπικού Γ.Λ.Κ., Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης και Προσωπικού Οικονομικής Επιθεώρησης ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ι. Γενικά κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Διαδικαστικές ενέργειες για την πρόσληψη και τον διορισμό υπαλλήλων. β) Ενέργειες για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. γ) Προτάσεις για την εγγραφή προβλέψεων θέσεων προσωπικού. δ) Διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή, τοποθέ τηση, μετακίνηση, απόσπαση και μετάθεση των Προϊ σταμένων Διευθύνσεων. ε) Διαδικαστικές ενέργειες για τις αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων άλλων Φορέων και μετατάξεις υπαλλήλων, από κλάδο σε κλάδο. II. Ειδικά: 1. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού Γ.Λ.Κ. α) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση Προ εδρικών Διαταγμάτων ή άλλων πράξεων σύστασης, κατάργησης, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας υπη ρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφά σεων ορισμού εκπροσώπων της Γενικής Γραμματεί ας Δημοσιονομικής Πολιτικής σε Διοικητικά Συμβού λια Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), Επιτροπές και σε άλλα συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων, εκτός των διαδι καστικών ενεργειών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπών για θέματα προμηθειών (διε νέργειας διαγωνισμών προμηθειών, παραλαβής υλικών, ανάθεσης εργασιών κλπ). γ) Αιτήματα επεξεργασίας κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων προς το Σ.τ.Ε. δ) Διαδικαστικές ενέργειες για την κατανομή θέσεων προσωπικού κατά οργανική μονάδα. 2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τε χνικής Υποστήριξης. α) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση Προεδρι κών Διαταγμάτων ή άλλων πράξεων σύστασης, κατάρ γησης, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσε ων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών σε συλ λογικά όργανα γενικά, καθώς και ορισμού εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. σε επιτροπές και άλλα συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας άλλων Υπουρ γείων, περιλαμβανομένων και των διαδικαστικών ενερ γειών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα προμηθει ών (διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, παραλαβής υλικών, ανάθεσης εργασιών κλπ.). γ)αιτήματα επεξεργασίας κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων προς το Σ.τ.Ε.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3539 δ) Διαδικαστικές ενέργειες για την κατανομή θέσεων προσωπικού κατά οργανική μονάδα. Άρθρο 7 Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Οργάνωσης και Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠAM ΠΣΕΑ) ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ι. Γενικά κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες παρέχονται στα τιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. β) Παροχή οδηγιών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων και υπουργικών απο φάσεων για αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους, μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και διοικητικής νομολογίας. γ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή με Περιφερειακές Υπηρεσίες, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. δ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. ε) Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό στις αιτήσεις, υπομνή ματα ή αναφορές παραπόνων πολιτών. στ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μέσα στη Διεύθυνση. ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγ γράφων, καθώς και εγγράφων με θέματα αρμοδιότητας περισσότερων Τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. η) Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωρια κής εργασίας, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες και ορισμού των υπαλλήλων που μετέχουν σ αυτό. II. Ειδικά: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης. α) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση Προεδρι κών Διαταγμάτων ή άλλων πράξεων σύστασης, κατάρ γησης, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και των επο πτευομένων απ αυτό Νομικών Προσώπων, εκτός των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφά σεων ορισμού μελών σε συλλογικά όργανα γενικά, καθώς και ορισμού εκπροσώπων του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλα συλλογικά όργανα που προβλέπεται η συμ μετοχή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εκτός των διαδικαστικών ενεργειών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας σε θέματα προμηθειών (διενέρ γειας διαγωνισμών, προμηθειών, παραλαβής υλικών, ανάθεσης εργασιών κλπ), καθώς και των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα τους έχει μεταβιβασθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και τη Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. γ) Αιτήματα επεξεργασίας κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων προς το Σ.τ.Ε. δ) Προτάσεις εκτύπωσης εντύπων που έχουν εγκρι θεί. ε) Διαδικαστικές ενέργειες για την κατανομή θέσεων προσωπικού κατά οργανική μονάδα. Άρθρο 8 Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Διοικητι κού, Προσωπικού Δ.Ο.Υ., Προσωπικού Τελωνείων, Ορ γάνωσης, Προσωπικού Γ.Λ.Κ., Προσωπικού και Τε χνικής Υποστήριξης και Προσωπικού Οικονομικής Επιθεώρησης ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υπο θέσεις που εκκρεμούν. β) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοι χεία. γ) Έκδοση αντιγράφων γενικά, καθώς και βεβαιώσεων για θέματα που είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοι χεία που τηρούνται στην Υπηρεσία. δ) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από αιτή σεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους. ε) Διαβιβαστικά και υπομνηστικά έγγραφα. στ) Έγκριση τοποθέτησης εγγράφων στο αρχείο για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. ζ) Απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων. Άρθρο 9 Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Γραφείων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.ΠΟ.) ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ι. Γενικά κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υπο θέσεις που εκκρεμούν. β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται στατι στικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά, στα θέματα της αρμοδιότητάς τους. δ) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών με τις οποίες ζη τούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους. ε) Διαβιβαστικά έγγραφα, ανακοινώσεις και κοινοποι ήσεις εγγράφων και αποφάσεων. στ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. II. Ειδικά: 1. Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. α) Συντονισμός των ενεργειών των Διευθύνσεων του Υπουργείου για την έγκαιρη απάντηση σε αναφορές, ερωτήσεις, αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων (Α.Κ.Ε.), επί καιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες επερω τήσεις που κατατίθενται στη Βουλή των Ελλήνων, σε θέματα αρμοδιότητάς του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. β) Συντονισμός ενεργειών και απαντήσεις επί των ανωτέρω θεμάτων σε περιπτώσεις αρμοδιότητας δύο τουλάχιστον Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλου Υπουργείου. 2. Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων. α) Ενέργειες πράξεων προς ενημέρωση των Υπηρεσι ών του Υπουργείου για τις δημοσιευόμενες στον Τύπο απόψεις, σχόλια κλπ. β) Ενέργειες πράξεων, που απευθύνονται στις Υπηρε σίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τις

6 3540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οποίες ζητούνται στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα του Γραφείου. γ) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών, παροχής πιστώσε ων, εντολής προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, μέχρι του ποσού των 147 Ευρώ για θέματα αρμοδιότητάς του Γραφείου αυτού. δ) Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες και κατά τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και ορισμός των υπαλλήλων που μετέχουν σ αυτό. 3. Προϊστάμενοι των Γραφείων Υπηρεσιακών Συμβου λίων: α) Επικύρωση και χορήγηση αντιγράφων ή αποσπα σμάτων από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οικεί ων, κατά περίπτωση, συλλογικών οργάνων. β) Ανακοινώσεις επί των αποφάσεων των Υπηρεσια κών Συμβουλίων στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 4. Προϊστάμενος του Γραφείου Επικοινωνίας και Πλη ροφόρησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.ΠΟ):. Υπομνηστικά έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για παράπονα και αιτήματα πολιτών. Άρθρο 10 Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. Ι. ΓΕΝΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ α) Παροχή οδηγιών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. για αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. β) Απαντήσεις σε έγγραφα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. γ) «Εγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. δ) «Εγκριση τοποθέτησης στο αρχείο καταγγελιών, υπομνημάτων και αναφορών, μετά την αξιολόγηση τους. ε) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης υπαλλήλων μέσα στη Διεύθυνση. στ) Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, κατά τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και ορισμού υπαλλήλων που συμμετέχουν σ αυτά. ζ) Διαδικαστικές ενέργειες για την παροχή ηθικών αμοιβών ή βραβείων σε υπαλλήλους. η) Έκθεση απόψεων της Διεύθυνσης για διοικητικό ή ποινικό δικαστήριο σε θέματα προσφυγών ή αιτήσεων ακύρωσης, καθώς και παροχή σχετικών στοιχείων. θ) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων, για υπηρεσιακούς λόγους. II. ΕΙΔΙΚΑ 1. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντο νισμού Ελέγχων: α) Διαδικαστικές ενέργειες προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτών για τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων, ύστερα από καταγγελίες ή πλη ροφορίες που περιέρχονται στη Διεύθυνση. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την αποδοτικότητα του έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. γ) Σύνταξη μηναίου δελτίου υπηρεσίας για το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακής Υποστήριξης. δ) Έκδοση γενικών και ειδικών εντολών για τη διενέρ γεια προληπτικών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 2. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήρι ξης: α) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφά σεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών σε συλλογικά όργανα, καθώς και ορισμού εκπροσώπων της ΥΠ.Ε.Ε. σε επιτροπές και άλλα συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων, περιλαμβανομέ νων και των διαδικαστικών ενεργειών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα προμηθειών. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση προεδρι κών διαταγμάτων και αποφάσεων σύστασης, κατάργη σης, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. γ) Διαδικαστικές ενέργειες για έκδοση αποφάσεων μετάβασης υπαλλήλων στο εξωτερικό για υπηρεσία ή εκπαίδευση. δ) Αποφάσεις μετακίνησης των πλοίων δίωξης και διάθεσης μέσων, οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπού εξο πλισμού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. ε) Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων για παρακολού θηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού. στ) Έγγραφα για θέματα που αφορούν τη χρήση και κίνηση αυτοκινήτων. ζ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, αδειών άνευ αποδοχών, καθώς και αναρρωτικών αδειών σε Προ ϊσταμένους Τμημάτων και υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας. η) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Προϊστα μένους Διευθύνσεων, Αναπληρωτές Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Περιφερειακών Διευ θύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. θ) Χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών στους Αναπλη ρωτές Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στους Προϊσταμέ νους Υποδιευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και υπαλλήλους των περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. ι) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων και σε Αναπληρωτές Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσί ας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και σε Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων. ια) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών, παροχής πιστώσε ων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και ανάληψης δαπανών και υπογραφή των συμβάσεων έως του ποσού των ευρώ. Ιβ) Εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των τελωνειακών υπαλ λήλων της Κ.Υ της ΥΠ.Ε.Ε. ιγ) Εκκαθάριση των περιοδικού χαρακτήρα αμοιβών των τελωνειακών υπαλλήλων της Κ.Υ της ΥΠ.Ε.Ε., που καθορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις ορισμού εκκα θαριστών των αμοιβών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3541 ιδ) Υπογραφή και αποστολή στις Υ.Δ.Ε των καταστάσε ων και δικαιολογητικών δαπανών της ΥΠ.Ε.Ε., καθώς και βεβαίωσης της πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. ιε) Αποφάσεις ορισμού υπολόγων Χ.Ε.Π ανεξαρτήτως ποσού. ιστ) Προτάσεις μεταφοράς πίστωσης από ένα κωδικό σε άλλο κωδικό ανεξαρτήτως ποσού. ιζ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των συγκεντρωτικών αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. ιη) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (π.δ. 164/2004). ιθ) Υπογραφή και αποστολή στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής μηνιαίων καταστάσεων οικο νομικών μεταβολών (μισθολογικών κλιμακίων και χρο νοεπιδομάτων) των υπαλλήλων του Υπουργείου για την υλοποίηση των διατάξεων του ν. 3205/2003. κ) Διαδικαστικές ενέργειες για τη καθιέρωση υπερω ριακής εργασίας του μονίμου προσωπικού, του προσω πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και του λοιπού προσωπικού, για την απασχόληση του τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. κα) Αποφάσεις άρσης φραγής τηλεφωνικών συνδέ σεων. 3. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων: α) Διαδικαστικές ενέργειες προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτών για τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων, ύστερα από καταγγελίες ή πλη ροφορίες που περιέρχονται στη Διεύθυνση, σε θέματα αρμοδιότητάς της. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την αποδοτικότητα του έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., σε θέματα αρ μοδιότητάς της. Άρθρο 11 Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. 1. α) Έγκριση αιτημάτων προμήθειας βιβλίων και εντύ πων. β) Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό επί αιτήσεων, υπομνη μάτων και αναφορών, γ) Έγγραφα για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληρο φορίες. 2. Οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. έχουν την εξουσία να υπογράφουν «Με Εντο λή Υπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των αντίστοιχων Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών. Άρθρο 12 Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. Ι. ΓΕΝΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ α) Προπαρασκευαστικές ενέργειες για εκκρεμείς υπο θέσεις. β) Διαδικαστικές ενέργειες για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. γ) Απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών, με τα οποία ζη τούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους, εκτός των αιτήσεων παραπόνων. δ) Διαδικαστικά έγγραφα. ε) Έγκριση τοποθέτησης εγγράφων στο αρχείο, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. στ) Ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων. ζ) Υπομνηστικά έγγραφα για θέματα δευτερεύουσας σημασίας. η) Εξουσιοδοτήσεις προς τις αρμόδιες κατά τόπον Δ.Ο.Υ για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. θ) Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύ ρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. ι) Διαβίβαση καταγγελιών από δημόσιες και διακρα τικές Υπηρεσίες, καθώς και από πολίτες προς τις Πε ριφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. II. ΕΙΔΙΚΑ Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας: α) Κοινοποίηση υπηρεσιακών μεταβολών σε υπαλλή λους όλων των βαθμών. β) Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας. γ) Έγγραφα παραπομπής των υπαλλήλων σε Υγειονο μική Επιτροπή και αποφάσεις δικαιολόγησης απουσίας από τα υπηρεσιακά καθήκοντα λόγω ασθένειας. δ) Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εξέρ χονται από την Κεντρική Υπηρεσία. ε) Διαδικαστικές ενέργειες για θέματα προγραμματι σμού κίνησης οχημάτων, καθώς και φύλαξης και καθα ριότητας των καταστημάτων της ΥΠ.Ε.Ε. Άρθρο 13 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. 1. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Περιφερειακών Διευθύν σεων της ΥΠ.Ε.Ε. Α. ΓΕΝΙΚΑ α) Έγγραφα για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πλη ροφορίες. β) Απαντήσεις σε έγγραφα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και φορέων, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. γ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. δ) Απαντήσεις σε αιτήματα, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών. ε) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μέσα στην Πε ριφερειακή Διεύθυνση, εκτός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αυτής. στ) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων, κατά περίπτωση, καθώς και στους υπαλλήλους. ζ) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους υπαλλήλους, για υπηρεσιακούς λόγους. η) Έκδοση εντολών κίνησης των οχημάτων της Περι φερειακής Διεύθυνσης. Β. ΕΙΔΙΚΑ Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κε ντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά κης, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και της Επι χειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών Βεβαίωση και εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των τελωνειακών υπαλλήλων.

8 3542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Περιφε ρειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.: Α. ΓΕΝΙΚΑ Εξουσία Υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών. Β. ΕΙΔΙΚΑ Στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους Περιφερειακών Διευθύνσεων, εκτός της παραγράφου 1 Β. Βεβαίωση και εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των τελωνει ακών υπαλλήλων». II. Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο νομικών ( τέως Εθνικής Οικονομίας π.δ. 178/2000 όπως ισχύει). Άρθρο 14 Γενικός Γραμματέας Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πέρα από τις αρμοδιότητες που καθορί ζονται από το άρθρο 50 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98), μεταβιβάζουμε και τις κατωτέρω πράξεις αρμοδι ότητας: των Γενικών Διευθύνσεων: Οικονομικής Πολιτικής, Διοικητικής Υποστήριξης, Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, των Αυτοτελών Γραφείων Επιθεώρησης Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών: Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανι σμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ) Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελλη νική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. και των κατωτέρω Φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΓΙΕ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ) ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΚ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΛΚΕ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ Α.Ε) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΟΑΕΠ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ. Ε.Ι.Α) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΑΝΕΟ Α.Ε). 1. Την παροχή οδηγιών στις ανωτέρω Υπηρεσιακές Μο νάδες για τη μεθόδευση και τον συντονισμό της κοινής δραστηριότητας αυτών, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία τους. 2. Την υπογραφή αποφάσεων και εγγράφων προς τους Υπηρεσιακούς παράγοντες των ανωτέρω Υπηρεσιών, που αποσκοπούν στην εκπόνηση, σχεδιασμό, προγραμ ματισμό και έλεγχο βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων των Μονάδων αυτών, μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης της Κυβερνητικής πολιτικής. 3. Την υπογραφή απαντήσεων σε αιτήματα επανεξέ τασης, ή αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των παρα πάνω υπηρεσιακών μονάδων. 4. Την υπογραφή των πράξεων που εκδίδονται με τη σύμπραξη και άλλων Υπουργών, εφόσον αυτές δεν υπογράφονται από τους Υπουργούς, αλλά ύστερα από εξουσιοδότηση τους από τους Γενικούς Γραμματείς των οικείων Υπουργείων εκτός των πράξεων αρμοδιότητας των Γενικών Γραμματειών Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ΕΣΥΕ, της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποι ήσεων, της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.) και της Ειδικής Γραμμα τείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 5. Την υπογραφή αποφάσεων και κάθε είδους υπηρε σιακών εγγράφων των ανωτέρω εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων. 6. Τα θέματα προσωπικού των Εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγω γικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ Α.Ε). 7. Την υπογραφή εγγράφων πάνω σε θέματα αρμοδιό τητας Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης, εφόσον συμπράτ τουν περισσότερες Γενικές Δ/νσεις, της αρμοδιότητάς του. 8. Τον ορισμό εκπροσώπων του Υπουργείου σε Συμ βούλια και Επιτροπές άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών για θέματα αρμοδιότητάς του. 9. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμει βόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μεταβιβά ζουμε επίσης το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις: 1. Όλες τις συμβάσεις που αναφέρονται σε μελέτες για την εξυγίανση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ορ γανισμών. 2. Τα θέματα διαδικασίας χρηματιστηριακών συναλ λαγών. 3. Τις αποφάσεις ορισμού χρηματιστών για εκποίηση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. 4. Την υπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης έργου. 5. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η δι αδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 22 π.δ/τος 394/1996) και αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καθώς και κάθε σχετικής με το θέμα απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995

9 ΦΕΚ 302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3543 για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ. 6. Τις αποφάσεις και εντολές που αφορούν δαπάνες, κατανομή χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επενδύσεων, προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, αποφάσεις κατα κύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμβάσεις καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση στις πε ριπτώσεις που η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ. 7. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, αναγνώρι σης και έγκρισης κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώ σεων, εντολών προμηθειών, εκτέλεσης έργων, σύναψης συμβάσεων από Ευρώ και άνω. 8. Τις εντολές προς τους υπολόγους για την καταβολή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομα τους από Ευρώ και άνω. 9. Τις προτάσεις μεταφοράς πίστωσης από ένα κω δικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό των φορέων του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων, καθώς και αναλήψεις πιστώσεων από του ποσού των Ευρώ και άνω. 10. Τις προτάσεις εγγραφής πιστώσεων από το απο θεματικό για ποσό άνω των Ευρώ. 11. Την κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών ή προτάσεις για χορήγηση εξουσιοδοτήσεων. 12. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων ΧΕΠ ανεξαρτή τως ποσού. 13. Την έγκριση κάθε φύσης δαπανών παροχής πιστώ σεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων. 14. Την έγκριση προγραμμάτων πληροφορικής. 15. Τις αποφάσεις έγκρισης επιχορηγήσεων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Τέλος μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις: Τις αρμοδιότητες που αφορούν καθ οιονδήποτε τρό πο θέματα κατάστασης προσωπικού οποιασδήποτε κα τηγορίας, πλην Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται: 1. Διορισμοί και προσλήψεις του πάσης φύσεως προ σωπικού του Υπουργείου. 2. Ερωτήματα και αποφάσεις για την επιλογή, προ αγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη, Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων καθώς και όλων των λοιπών υπαλλήλων του Υπουργείου. 3. Κύρωση πινάκων επιτυχίας που καταρτίστηκαν με τη διαδικασία της επιλογής προσωπικού για το Υπουργείο και εκδίκαση ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών. 4. Κατανομή θέσεων προσωπικού κατά μονάδα. 5. Κύρωση των πινάκων προακτέων όλων των μονίμων υπαλλήλων. 6. Τις αποφάσεις μετάβασης στο εσωτερικό και εξω τερικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του και των ιδιωτών που συ νεργάζονται με το Υπουργείο και επίσης των Προϊστα μένων Διευθύνσεων και των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής καθώς και των ιδιωτών που συνεργάζονται με την υπηρεσία αυτή. Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν σεων και Διευθύνσεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. 7. Ερωτήματα και αποφάσεις για χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους του Υπουργείου για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και εξωτερικό, των υπη ρεσιών αρμοδιότητάς του. 9. Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. 10. Τον προγραμματισμό αναγκών για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων. 11. Τις προτάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασί ας για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 12. Την υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλ λήλων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και άρσης εξουσιοδότησης. 13. Τις αποφάσεις έναρξης αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών. 14. Την υπογραφή συμβάσεων. 15. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμ βούλιο του Κράτους. 16. Ερωτήματα για τοποθετήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του στην ΜΕΑ ΟΟΣΑ και στο γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη ΜΕΑ στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. 17. Τα έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα διοικη τικής και οικονομικής εποπτείας, οργάνωσης, ελέγχου λειτουργίας και απόδοσης των υπηρεσιών εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 18. Τη σύμφωνη γνώμη προς τη Διεύθυνση Οικονομι κού, για τις εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ Α.Ε.) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 19. Τα έγγραφα με τα αποτελέσματα των διαπραγμα τεύσεων για επίτευξη αντισταθμιστικών οφελών. 20. Τις αποφάσεις έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 21. Τις συνεισφορές προς τους Διεθνείς Οργανι σμούς. 22. Τα θέματα που αφορούν πολιτικές θέσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ενωση. 23. Την εντολή για διενέργεια Ε.Δ.Ε. επί θεμάτων των Υπηρεσιών Εξωτερικού. 24. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων και αποφά σεις καταβολής εισφορών και συμμετοχής στις δαπάνες Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Οργανισμών μέχρι ύψους ΕΥΡΩ. 25. Εγγραφα προς την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι οίκησης σχετικά με το περιεχόμενο των σπουδών και τον καθορισμό του αριθμού των αποφοίτων για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής. 26. Την επιβολή προστίμου για παραβάσεις διατάξεων περί εισαγωγών εξαγωγών για αξίες από ΕΥΡΩ και άνω. 27. Την έγκριση αποφάσεων ανάθεσης εκπόνησης μελετών ή εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών, έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο προ γραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή της Πολυμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας τα οποία καλύπτονται

10 3544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2297/1995 και του ν. 2731/1999 και μέχρι ποσού ΕΥΡΩ. 28. Την υπογραφή συμβάσεων σε εφαρμογή των ανω τέρω νόμων και για τις ως άνω υπηρεσίες, εργασίες και προμήθειες για ποσά από ΕΥΡΩ και μέχρι ΕΥΡΩ. Άρθρο 15 Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις κατωτέρω πράξεις: 1. Τις αποφάσεις μετάβασης στο εσωτερικό και εξωτε ρικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αρμοδι ότητάς του καθώς και των ιδιωτών που συνεργάζονται με τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του. 2. Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν σεων και Διευθύνσεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. 3. Ερωτήματα και αποφάσεις για χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και εξωτερικό. 4. Τις μετακινήσεις των υπαλλήλων εντός των Διευ θύνσεων αρμοδιότητάς του. 5. Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. 6. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Ν.Σ.Κ. για θέ ματα της αρμοδιότητάς του. 7. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμει βόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για τα θέ ματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των Επιτροπών Προμήθειας και Παραλαβής. 8. Τον ορισμό Εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτρο πές άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών για θέματα της αρμοδιότητάς του. Άρθρο 16 Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Στον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληρο φορίας, το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουρ γού» τις κατωτέρω πράξεις: 1. Την έκδοση οδηγιών προς τις μονάδες της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία τους. 2. Την τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 3. Τις εκπαιδευτικές άδειες και τις άδειες άνευ αποδο χών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας της αρμοδιότητάς του. 4. Τις κανονικές άδειες του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) 5. Τις πράξεις και τα έγγραφα για τη μετάβαση στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας όλων των υπαλλή λων της αρμοδιότητάς του. 6. Τις πράξεις και τα έγγραφα για τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό του Προϊστα μένου της Ε.Υ.Δ. 7. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών ή νομι κών προσώπων, αρμοδιότητάς του, εφόσον δεν είναι νομολογιακά λυμένα. 8. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Ν.Σ.Κ. για θέ ματα της αρμοδιότητάς του. 9. Τις αποφάσεις, τις πράξεις και εντολές για την πραγ ματοποίηση δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, τη διενέργεια δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, τις απο φάσεις κατακύρωσης των αποτελεσμάτων αυτών καθώς και τις συμβάσεις προμηθειών ή εκτελέσεως εργασιών ή αναθέσεως έργου για ποσό έως Ευρώ, και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2860/2000 και το π.δ. 4/2002 (Α 13). 10. Τις αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστή, που προ βλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης /89 του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) «Περί της διαδικασίας πληρωμών σταθερών, διαρκούς ή πε ριοδικού χαρακτήρα δαπανών». 11. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμειβόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για τα θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτρο πών προμήθειας και παραλαβής. 12. Τις προκηρύξεις διαγωνισμών ή επιλογών για το διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού στην Ειδική Γραμ ματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 13. Τα έγγραφα προς τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω σης με τις θέσεις και απόψεις της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 14. Την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματι σμού, της ετήσιας έκθεσης, της τελικής έκθεσης και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληρο φορίας», τα οποία προετοιμάζονται και υποβάλλονται από την Ε.Υ.Δ. και την μέριμνα για την έγκριση τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και τη διαβίβαση τους όπου απαιτείται στην Ε.Ε. 15. Την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης των πρά ξεων στα μέτρα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» καθώς και των προσκλήσεων προς τελικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων. 16. Την άσκηση ελέγχου των λειτουργιών της Ειδικής Υπηρεσίας σε σχέση με θέματα που θέτουν η Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα Ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μονάδα Γ ελέγχου, παρ. 3, άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ , ΦΕΚ 1502/Β, όπως εκάστοτε θα ισχύει). 17. Τον ορισμό τωv Προϊσταμένων των επιμέρους Μο νάδων της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» μετά από πρόταση του Προϊστάμενου της Ε.Υ.Δ. 18. Τις αποφάσεις, τις πράξεις και εντολές για την πραγματοποίηση δαπανών του Προγράμματος Δημο σίων Επενδύσεων για τα έργα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθε σης προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών για την υλοποίηση του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», τις αποφάσεις κατακύρωσης ή ανάθεσης, καθώς και τις αντίστοιχες συμβάσεις, σύμφωνα με το π.δ. 4/2002 (Α 3). 19. Τις αποφάσεις για τη διενέργεια των διαδικασι ών ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3545 μέτρων του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», τις απο φάσεις ανάθεσης, καθώς και τις συμβάσεις. 20. Τις πράξεις και τα έγγραφα που αφορούν: α) Την έγκριση των μέτρων υποστήριξης των τελικών δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπο χρεώσεις τους. (Μονάδα Β παρ. 2, άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ , ΦΕΚ. Β 1502, όπως εκάστοτε ισχύει). β) Την έγκριση των ελέγχων στις πράξεις, μετά την γνωστοποίηση ολοκλήρωσης από τον τελικό δικαιούχο και την έκδοση της βεβαίωσης τήρησης των υποχρε ώσεων του τελικού δικαιούχου (άρθρο 6 ν. 2860/2000, Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει). γ) Την έγκριση της συγκρότησης ελεγκτικού οργάνου στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, τη διενέργεια του ελέγχου και την έκδοση του σχετικού πορίσματος και την ολοκλή ρωση της διαδικασίας μέχρι το οριστικό κλείσιμο του θέματος (Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει). δ) Την έγκριση των εκθέσεων ελέγχου (Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει). ε) Τη μέριμνα για την κατάρτιση του ετήσιου προ γράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και την υποβολή του για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Μονάδα Δ παρ. 4, άρθρο 3, ιδίας ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει). Άρθρο 17 Ειδικός Γραμματέας Αποκρατικοποιήσεων Στον Ειδικό Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων το δι καίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»: 1. Τις πράξεις που αφορούν σε εφαρμογή των διατά ξεων του ν.3049/2002, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και επί των οποίων υπάρχει αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και β) τις πράξεις που αφο ρούν σε υπηρεσιακά θέματα εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων. 2. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμει βόμενων επιτροπών και ομάδων Εργασίας; για τα θέ ματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προμήθειας και παραλαβής. Άρθρο 18 Ειδικός Γραμματέας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Στον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»: 1. α) Τις πράξεις που αφορούν σε εφαρμογή των δια τάξεων του ν.3389/2005, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και επί των οποίων υπάρχει αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και β) τις πράξεις που αφο ρούν σε υπηρεσιακά θέματα εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 2. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμει βόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για τα θέ ματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προμήθειας και παραλαβής. Άρθρο 19 Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Στον Ειδικό Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»: 1. α) Τις πράξεις που αφορούν σε εφαρμογή των δια τάξεων του ν.3429/2005, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και επί των οποίων υπάρχει αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και β) τις πράξεις που αφο ρούν σε υπηρεσιακά θέματα εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 2. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμει βόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για τα θέ ματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προμήθειας και παραλαβής. Άρθρο 20 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 1. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πο λιτικής Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι κής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» για τις πιο κάτω πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητας των Δ/νσεων και του Αυτοτελούς Γρα φείου: α) Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων β) Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων γ) Τομέων Παραγωγής δ) Κοινωνικής Πολιτικής ε) Ευρωπαϊκής Ενωσης στ) Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) ζ) Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης. 1. Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων που υπάγο νται σε αυτόν καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους. 2. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγη ση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και την διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. 3. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημοσίου Το μέα. 4. Την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και την εκτίμηση, με ειδική σημείωση, της αξιολόγησης από τους τελευταίους των Προϊσταμένων των Τμημάτων, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετού ντος προσωπικού. 5. Την παροχή οδηγιών προς τις πιο πάνω Δ/νσεις για τη μεθόδευση και το συντονισμό της κοινής δραστηριό τητας αυτών με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της Κυβερνητικής πολιτικής. 6. Τα έγγραφα πάνω σε θέματα αρμοδιότητας Προ ϊσταμένου Διεύθυνσης, εφόσον συμπράττουν σε αυτά περισσότερες από τις πιο πάνω Δ/νσεις. 7. Την προσυπογραφή όλων των εγγράφων που θα υπογράφονται από υπερκείμενα όργανα. 2. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο στήριξης

12 3546 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» για τις πιο κάτω πράξεις και έγγραφα αρμοδιότητας των Δ/νσεων και του Αυτοτε λούς Γραφείου: α) Διοικητικού β) Οικονομικού γ) Οργάνωσης και Εκπαίδευσης δ) Πληροφορικής ε) Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης στ) Ποιότητας και Αποδοτικότητας ζ) Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας και λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες. 1. Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων που υπάγο νται σε αυτόν καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους. 2. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγη ση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και την διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. 3. Την υπογραφή εγγράφων προς το Υπουργείο Εξω τερικών για την έκδοση ή θεώρηση διπλωματικών δια βατηρίων των υπαλλήλων του Υπουργείου. 4. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημόσιου Το μέα. 5. Την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και την εκτίμηση με ειδική σημείωση, της αξιολόγησης από τους τελευταίους των Προϊσταμένων των Τμημάτων, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετού ντος προσωπικού. 6. Την παροχή οδηγιών προς τις πιο πάνω υπηρεσι ακές μονάδες του Υπουργείου για τη μεθόδευση και το συντονισμό της κοινής δραστηριότητας αυτών, με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της Κυβερνητι κής πολιτικής. 7. Την υπογραφή εγγράφων σχετικά με την επιβολή μέτρων ασφαλείας για την ομαλή λειτουργικότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου. 8. Τα έγγραφα πάνω σε θέματα αρμοδιότητας Προ ϊσταμένου Διεύθυνσης εφόσον συμπράττουν σε αυτά περισσότερες από μία από τις πιο πάνω Δ/νσεις. 9. Την υπογραφή αποφάσεων μετατάξεως υπαλλήλων από κλάδο σε κλάδο. 10. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, αναγνώρι σης και έγκρισης κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώ σεων, εντολών προμηθειών, εκτέλεσης έργων, σύναψης συμβάσεων από μέχρι και Ευρώ. 11. Τις εντολές προς τους υπολόγους για την καταβολή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομα τους από μέχρι και Ευρώ. 12. Τις προτάσεις μεταφοράς πίστωσης από ένα κω δικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό των φορέων του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων, καθώς και αναλήψεις πιστώσεων μέχρι Ευρώ. 13. Τις προτάσεις εγγραφής πιστώσεων από το απο θεματικό μέχρι του ποσού των Ευρώ. 14. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 22 π.δ/τος 394/1996) και αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καθώς και κάθε σχετικής με το θέμα απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη κυμαίνεται από μέχρι Ευρώ. 15. Τις αποφάσεις και εντολές που αφορούν δαπάνες, κατανομή χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επενδύσεων, προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, αποφάσεις κατα κύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμβάσεις καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση στις πε ριπτώσεις που η σχετική δαπάνη κυμαίνεται από μέχρι Ευρώ. 16. Την προσυπογραφή όλων των εγγράφων που θα υπογράφονται από υπερκείμενα όργανα. 17. Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές καθώς και τη χορήγηση κανονικών, και λοιπών αδειών πλην αναρρωτικών στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Υπουργείου. 18. Προτάσεις για τη μετακίνηση εκτός έδρας, καθώς και αποφάσεις μετακίνησης εντός έδρας καθ υπέρβαση των ορίων, για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό των υπαλλήλων του Υπουργείου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. 19. Αποφάσεις μετάβασης των υπαλλήλων του Υπουρ γείου οποιασδήποτε κατηγορίας στο Εξωτερικό για υπηρεσία, πλην Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. 3. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικο νομικής Πολιτικής Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις κατωτέρω πράξεις αρμοδιότητας των Διευθύνσεων: Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Καθεστώτων Εισαγωγών Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών Συντονισμού Εξαγωγικής Πολιτικής Διεθνών Οικονομικών Εξελίξεων και Συνεργασίας Των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου: α) Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργα νισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ) β) Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελ ληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. 1. Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των μονάδων που υπάγο νται σε αυτόν καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους. 2. Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγη ση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και την διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. 3. Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του Δημόσιου Το μέα. 4. Την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και την εκτίμηση με ειδική σημείωση, της αξιολόγησης από τους τελευταίους των Προϊσταμένων των Τμημάτων, καθώς και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετού ντος προσωπικού. 5. Την παροχή οδηγιών προς τις πιο πάνω Διευθύν σεις και Υπηρεσίες Εξωτερικού για τη μεθόδευση και το συντονισμό της κοινής δραστηριότητας αυτών, με

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3547 σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση της Κυβερνητι κής πολιτικής. 6. Τα έγγραφα πάνω σε θέματα αρμοδιότητας Προ ϊσταμένου Διεύθυνσης εφόσον συμπράττουν σε αυτά περισσότερες από μία από τις πιο πάνω Δ/νσεις. 7. Την προσυπογραφή όλων των εγγράφων που θα υπογράφονται από υπερκείμενα όργανα. 8. Οδηγίες που αφορούν σε θέματα που συζητούνται σε Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ενωση. 9. Εισηγήσεις για τη σύσταση ad hoc Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας για την εξέταση και διευθέ τηση ειδικής φύσεως θεμάτων που προκύπτουν στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης. 10. Τα έγγραφα για την έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων των ως άνω Διευθύνσεων από το Κέντρο σε προορισμούς εντός της Ελληνικής επικρατείας για υπηρεσιακούς λόγους. Ειδικότερα: Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις που αφορούν τις Διευθύνσεις αρμοδιότητάς του: 11. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρί ψεις εξαγωγής επανεξαγωγής, καθώς και επανεισα γωγής όπου αυτό προβλέπεται, ειδών που εμπίπτουν στα πλαίσια του ν. 2168/1993 (όπλα, πυρομαχικά, κ.λ.π.) και όποιου στο μέλλον εκδοθεί για το θέμα αυτό, για αξίες άνω των ΕΥΡΩ. 12. Την επιβολή προστίμου για παραβάσεις διατάξεων περί εισαγωγών εξαγωγών για αξίες από μέχρι ΕΥΡΩ. 13. Τα έγγραφα παραπομπής των εξαγωγέων στα Πει θαρχικά Συμβούλια Εξαγωγικού Εμπορίου. 14. Την υπογραφή Συμβάσεων σε εφαρμογή των ν. 2297/1995 και 2731/1999 που αφορούν στην εκπόνηση μελετών ή εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, έργων, προ μηθειών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο προγραμ μάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε της πολυμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας που δίδεται μέσω των πολυ μερών αναπτυξιακών Τραπεζών, για ποσά απο μέχρι ΕΥΡΩ. 15. Τις εντολές πληρωμής δικαιούχων προγραμμάτων παρελθούσης χρήσεως οι οποίες δεν έχουν εισέτι κα ταβληθεί μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ. Α.Ε.) και έχουν καταστεί ληξιπρόθε σμες, ως απόφαση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ΔΑΣ/1316/ από 31 Μαΐου 2001, εφόσον υπάρχουν προς τούτο τα σχετικά κονδύλια. 16. Τον ορισμό Διευθυντών των περιπτέρων της επισή μου συμμετοχής της χώρας μας σε Διεθνείς Εκθέσεις. 17. Την έκδοση εγκυκλίων ή εγγράφων με τα οποία δίδονται οδηγίες στις Υπηρεσίες Εξωτερικού ή ζητού νται στοιχεία από αυτές για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης. 18. Εγγραφα που αναφέρονται στην κάλυψη των ανα γκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σε στελεχειακό δυναμικό καθώς και σε κτηριακό, υλικοτεχνικό, μηχανογραφικό κλπ. εξοπλισμό για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 19. Εγγραφα προς τη Διεύθυνση Διοικητικού για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις των υπαλλήλων υπηρεσιών εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών. 20. Ενημερωτικά έγγραφα προς φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που αφορούν στα προγράμματα πο λυμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας καθώς και στους διαγωνισμούς προμηθειών και δημοσίων έργων. Άρθρο 21 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπο γράφουν «Με εντολή Υπουργού» για τις πιο κάτω πρά ξεις και έγγραφα αρμοδιότητάς τους: α. Γενικά: 1. Τις πράξεις μετακίνησης των υπαλλήλων μέσα στην ίδια τους τη Δ/νση. 2. Την υπογραφή απαντήσεων σε αιτήσεις, υπομνήμα τα ή αναφορές παραπόνων πολιτών. 3. Την υπογραφή προπαρασκευαστικών διαβιβαστικών και υπομνηστικών εγγράφων της αρμοδιότητάς τους. 4. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή των νόμων. 5. Την υπογραφή εγγράφων και κάθε άλλης πράξεως που αφορά σε θέματα για τα οποία έχει παρασχεθεί κατ αρχήν έγκρισή μας ή έγκριση του Γενικού Γραμ ματέα. 6. Την υπογραφή πράξεων με τις οποίες τίθενται έγ γραφα της αρμοδιότητάς τους στο αρχείο. 7. Την υπογραφή εγγράφων πληροφοριακού και προ παρασκευαστικού περιεχομένου που αποστέλλονται στο εσωτερικό και εξωτερικό. 8. Την έκδοση εγκυκλίων. 9. Την αξιολόγηση Προϊσταμένων Τμημάτων. Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύ θυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής ή στους νόμι μους αναπληρωτές τους, μεταβιβάζουμε επί πλέον το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού». 10. Οδηγίες και έγγραφα για θέματα που συζητούνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ενωση, τις υπηρεσίες Εξωτερικού, Υπουργεία, Κρατικούς και Ιδιω τικούς Φορείς, για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφο ρούν σε θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων τους. Συντονισμός των εκάστοτε αρμοδίων Υπηρεσιών. 11. Την αποστολή εγγράφων προς τις υπηρεσίες εξω τερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα οποία ζητούνται πληροφορίες για θέματα της αρμοδιότητάς τους. 12. Απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αναφορές μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που αφορούν και σε άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών προς το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου. β. Ειδικότερα: Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού ή το νόμιμο Αναπληρωτή του: 1. Την υπογραφή των παραπεμπτηρίων εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου περί θέσεως σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας και επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία των υπαλλήλων, καθώς και των παραπεμπτηρίων εγγράφων προς την Ειδική Επιτροπής Αξιολόγησης των τακτικών υπαλλήλων

14 3548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και εκείνων που αναφέρονται στη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου. 2. Την έκδοση αποφάσεων καθορισμού ημερών κίνη σης εκτός έδρας. 3. Την υπογραφή αποφάσεων χορήγησης άδειας άσκη σης ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή στους υπαλλήλους (μονίμους και Ι.Δ.). 4. Τα διαδικαστικά θέματα που αναφέρονται σε ηθικές αμοιβές βραβεύσεις των υπαλλήλων. 5. Τα διαδικαστικά θέματα θέσης σε κατάσταση αρ γίας ή διαθεσιμότητας και επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία των υπαλλήλων. 6. Την υπογραφή εντολών μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό του προσωπικού του Υπουργείου που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εκτός των Προϊσταμέ νων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου. 7. Τα διαδικαστικά θέματα που αναφέρονται στη δι εξαγωγή των εκλογών για ανάδειξη αιρετών εκπροσώ πων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 8. Την υπογραφή πράξεων ένταξης των υπαλλήλων σε κλάδους και βαθμούς. 9. Την υπογραφή αποφάσεων θέσεως σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας και επαναφοράς στην ενερ γό υπηρεσία των υπαλλήλων, μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 10. Την υπογραφή των κανονικών καθώς και αδειών άνευ αποδοχών όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων. 11. Την υπογραφή πράξεων απόλυσης λόγω ορίου ηλι κίας ή συμπληρώσεως τριακονταπενταετίας ή θανάτου ή έκπτωσης ή παραίτησης. 12. Την λύση της εργασιακής σύμβασης του προσω πικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, πλην πει θαρχικών. 13. Την υπογραφή αιτήσεων πινάκων αρχαιότητας των μονίμων υπαλλήλων, καθώς και την ανακοίνωση αυτών Την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων. 15. Τα πάσης φύσεως παραπεμπτήρια έγγραφα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που αναφέρονται στη ρύθμι ση θεμάτων του προσωπικού του Υπουργείου. 16. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την κατάρτιση πινάκων προακτέων όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου. 17. Την υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στο Διοικητικό Εφετείο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Τακτικά Δικαστήρια επί προσφυγών των υπαλλήλων του Υπουργείου και επί εγειρομένων αγωγών αποζη μίωσης υπό υπαλλήλων του Υπουργείου εν ενεργεία ή μη. 18. Αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών χωρίς απο δοχές καθώς και τη χορήγηση κανονικών αδειών και λοιπών αδειών πλην αναρρωτικών των Προϊσταμένων Αυτοτελών Γραφείων. 19. Αποφάσεις για την μετακίνηση εντός έδρας, καθώς και αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας καθ1 υπέρβαση των ορίων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό των Προϊσταμένων Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού ή το νόμιμο Αναπληρωτή του: 1. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία διαβιβάζο νται δικαιολογητικά έγκρισης χρηματικών ενταλμάτων τακτικών και προπληρωμής, ανεξάρτητα από ποσά για τα οποία έχει προηγηθεί σχετικά έγκριση του Γενικού Γραμματέα. 2. Την υπογραφή εντολών έκδοσης χρηματικών ενταλ μάτων, προπληρωμής επ ονόματι της Τραπέζης της Ελλάδος, για την πληρωμή μισθών και λοιπών στα θερών αποδοχών των υπηρετούντων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου στην αλλοδαπή, ενοικίων μισθωμένων ακινήτων και λοιπών σταθερών δαπανών των αυτών Υπηρεσιών. 3. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η δι αδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 22 π.δ/τος 394/1996) και αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και συμ βάσεις, καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη είναι μέχρι Ευρώ. 4. Τις αποφάσεις και εντολές που αφορούν δαπάνες, κατανομή χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επενδύσεων, προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, αποφάσεις κατα κύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμβάσεις, καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση στις πε ριπτώσεις που η σχετική δαπάνη είναι μέχρι ποσού Ευρώ. 5. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, αναγνώρι σης και έγκρισης κάθε είδους δαπανών παροχής πιστώ σεων, εντολών προμηθειών εκτέλεσης έργων σύναψης συμβάσεων μέχρι ποσού Ευρώ. 6. Τις εντολές προς τους υπολόγους για την καταβολή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομα τους μέχρι του ποσού Ευρώ. 7. Τις πράξεις θεώρησης των καταστάσεων εκκαθά ρισης όλων των δαπανών, καθώς και τα σχετικά διαβι βαστικά έγγραφα ανεξαρτήτως ποσού. 8. Τις αποφάσεις για μεταβίβαση πιστώσεων στις Νο μαρχίες με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής οποιουδή ποτε ποσού για κάθε περίπτωση. 9. Τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή υλικού. 10. Τις προτάσεις χρηματοδότησης των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και όλα τα διαδικαστικά προς την Τράπεζα της Ελλάδος έγγραφα ανεξάρτητα από ποσό. 11. Τις προτάσεις για εγγραφή προβλέψεων θέσεων προσωπικού. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του: 1. Την αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουργείου. 2. Την ορθολογική κατανομή και στελέχωση των Υπη ρεσιών. 3. Την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου. 4. Την εισήγηση για τον προϋπολογισμό για την προ κήρυξη πλήρωσης θέσεων. 5. Την μέριμνα για την ασφάλιση των κτιρίων του Υπουργείου. 6. Την μέριμνα για την χωροταξική κατανομή των Υπηρεσιών. 7. Την μέριμνα για όλες τις εκδηλώσεις, συνέδρια, συσκέψεις κ.λ.π.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τον συντονισμό για την συγκέντρωση όλων των νομοθετικών κειμένων και την κοινοποίηση τους σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου. 9. Την έγκριση προγραμμάτων εκπαιδευτικού προ γραμματισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου και υλοποίηση αυτού. 10. Την έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων του Υπουργείου σε εκπαιδευτικά προγράμματα που οργα νώνονται από άλλους φορείς. 11. Θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και διοικητικής δομής υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οι κονομικών. 12. Εισήγηση για την διεξαγωγή προγραμμάτων ποικί λης ύλης, καθόσον αφορά την εκπαίδευση των τακτικών υπαλλήλων του Υπουργείου. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου ή στο νόμιμο Αναπληρωτή του: Ετήσιες εισφορές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπο ρίου (Π.Ο.Ε.). Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθεστώτων Ει σαγωγών Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας, ή στο νόμιμο Αναπληρωτή του. 1. Τις άδειες ή απορρίψεις για την εισαγωγή ειδών που τελούν σε καθεστώς ποσοτικού ορίου, τις άδειες για την εισαγωγή ειδών προς τελειοποίηση και επανεισα γωγή (παθητική τελειοποίηση) και τις άδειες εισαγωγής ειδών που τελούν σε καθεστώς διπλού ελέγχου χωρίς ποσοτικά όρια, καθώς και τις παρατάσεις ή τροποποι ήσεις τούτων. 2. Τις πράξεις για την αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύ πτουν κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης των εισαγωγών και των εξαγωγών επανεξαγωγών, που αναφέρονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις 7900/79, 6340/Ε3/8540/92 και στις υπουργικές αποφάσεις 58600/Ε3/6186/95 και 50720/ Ε3/2660 /95 και όσες στο μέλλον εκδοθούν (όπως παρα βάσεις εισαγωγικών εξαγωγικών διατάξεων κ.λ.π.). 3. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρί ψεις εξαγωγής επανεξαγωγής προϊόντων που τελούν σε καθεστώς επιτήρησης από ΕΥΡΩ και άνω. 4. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρί ψεις, εξαγωγής επανεξαγωγής προϊόντων διττής χρή σεως για αξίες από ΕΥΡΩ και άνω. 5. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρί ψεις εξαγωγής επανεξαγωγής, καθώς και επανεισα γωγής όπου αυτό προβλέπεται, ειδών που εμπίπτουν στα πλαίσια του ν. 2168/1993 (όπλα, πυρομαχικά, κ.λ.π.) και όποιου στο μέλλον εκδοθεί για το θέμα αυτό, για αξίες από μέχρι και ΕΥΡΩ. 6. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρί ψεις εξαγωγής επανεξαγωγής προϊόντων που υπάγο νται στις ειδικές ρυθμίσεις του ν.936/1979, όπως αυτές προβλέπονται από την απόφαση /Ε3/6263/01 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας καθώς και όποιες στο μέλλον εκδοθούν για το θέμα αυτό. 7. Την έκδοση των Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής και των Πιστοποιητικών Παράδοσης. 8. Την επιβολή προστίμου για παραβάσεις διατάξεων περί εισαγωγών εξαγωγών για αξίες μέχρι και ΕΥΡΩ. 9. Εγγραφα προς τους Διεθνείς Οργανισμούς, Ευρω παϊκή Ενωση, Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες και Υπουργεία προς αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων αρ μοδιότητας της Διεύθυνσης. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομι κών Οργανισμών ή στο νόμιμο Αναπληρωτή του: 1. Την υπογραφή Συμβάσεων σε εφαρμογή των ν. 2297/ 1995 και 2731/1999 που αφορούν στην εκπόνηση μελετών ή εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο προγραμμάτων πολυμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας με τους πολυ μερείς αναπτυξιακούς οργανισμούς και Διεθνείς Ανα πτυξιακές Τράπεζες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για ποσό μέχρι ΕΥΡΩ. 2. Τη διαβίβαση οδηγιών και εγγράφων προς τους εκπροσώπους της Ελληνικής Κυβέρνησης στις Ελληνι κές εκλογικές περιφέρειες (constituencies) των διεθνών Αναπτυξιακών Τραπεζών (Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπα ϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Τράπε ζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ BSTDB) κ.λ.π.) για θέματα προώθησης των Ελληνικών συμφερόντων. 3. Τη διαβίβαση οδηγιών και εγγράφων προς τις ως άνω Αναπτυξιακές Τράπεζες και την Παγκόσμια Περι βαλλοντική Διευκόλυνση (GEF) αναφορικά με τη δια χείριση των Ελληνικών Διαχειριστικών Ταμείων (Trust Funds) που χρηματοδούνται από κονδύλια του Ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού Εξα γωγικής Πολιτικής ή στο νόμιμο Αναπληρωτή του. Ετήσιες εισφορές στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονο μικών Εξελίξεων και Συνεργασίας ή στο νόμιμο Ανα πληρωτή του. Συμμετοχή σε ad hoc Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για ειδικής φύσεως θέματα, των οποίων τη σύσταση εισηγείται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις προ βλεπόμενες αρμοδιότητές του. Άρθρο 22 Στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 1. Πράξεις και έγγραφα που αποσκοπούν: α) στον προγραμματισμό και συντονισμό των δραστη ριοτήτων των υπηρεσιακών μονάδων, που υπάγονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) β) στην εξασφάλιση της συνεργασίας και του συ ντονισμού με άλλα υπουργεία και λοιπούς φορείς και υπηρεσίες σε θέματα αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ. 2. Τα έγγραφα για την έκδοση των οποίων απαιτείται η σύμπραξη δύο ή περισσοτέρων Μονάδων. 3. Τις απαντήσεις στις αιτήσεις θεραπείας ή επανεξέ τασης θεμάτων πολιτών ή νομικών προσώπων ή υπαλ λήλων κατά ενεργειών ή παραλείψεων της Υπηρεσίας. 4. Τις πράξεις και τα έγγραφα συγκρότησης επιτρο πών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ. 5. Τις κανονικές άδειες των Προϊσταμένων των Μο νάδων της Ε.Υ.Δ. 6. Την προσυπογραφή κάθε εγγράφου που υπογρά φεται από υπερκείμενο όργανο. 7. Τις αποφάσεις για μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων της Ειδικής Υπηρεσίας. 8. Την αξιολόγηση των Προϊσταμένων των Μονάδων της Ε.Υ.Δ.

16 3550 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την τοποθέτηση και μετακίνηση των υπαλλήλων στις Μονάδες της Ε.Υ.Δ. 10. Τη θέση σε «Αρχείο» εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται ενέργεια. 11. Τις πράξεις και τα έγγραφα που αφορούν: α) Την κατάρτιση του συμπληρώματος προγραμμα τισμού και τις προσαρμογές του. Την επεξεργασία και εισήγηση των κριτηρίων ένταξης των πράξεων στα μέ τρα του επιχειρησιακού προγράμματος. (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3. κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ 41637/ΔΙΟΕ 769/ , ΦΕΚ 1502/Β, όπως εκάστοτε θα ισχύει). β) Τη μέριμνα για τη σύνταξη της ετήσιας και της τελικής έκθεσης του επιχειρησιακού προγράμματος και για την υποβολή τους στην επιτροπή παρακολούθη σης, στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ. (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). γ) Την πραγματοποίηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και την επεξεργασία των προτάσεων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, ιδίας κοινής δ) Τη συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και την Επιτροπή ΕΚ για την παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας που ζητείται στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος. Την εφαρμογή και εξειδίκευση όπου απαιτείται των απα ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για την σωστή λειτουργία της διαχειριστικής αρχής. Τη συ νεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς για θέματα προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για την χρηματοδότηση δημόσιες υπη ρεσίες. (Μονάδα Α, παρ. 1, άρθρο 3, και Μονάδα Β παρ. 2, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). ε) Τη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμμα τος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ και των αρμο δίων Υπουργείων. Την εξέταση και την υποβολή των προ τάσεων των σταδίων εξέλιξης των έργων που η εκτέλεση τους διέπεται από τον ν. 1418/1984 για τα οποία και απαι τείται προέγκριση. (Μονάδα Β παρ. 2, άρθρο 3, ιδίας κοινής στ) Την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης των πράξε ων η εφαρμογή των οποίων διέπεται από τον ν. 1418/1984 (άρθρο 6 ν.2860/2000 Μονάδα Β παρ. 2, άρθρο 3, ιδί ας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). ζ) Την εισήγηση των μέτρων υποστήριξης των τελικών δικαιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υπο χρεώσεις τους. (Μονάδα Β παρ. 2, άρθρο 3, ιδίας κοινής η) Την εισήγηση των ελέγχων στις πράξεις, μετά την γνωστοποίηση ολοκλήρωσης από τον τελικό δικαιούχο και την έκδοση της βεβαίωσης τήρησης των υποχρε ώσεων του τελικού δικαιούχου (άρθρο 6 ν. 2860/2000, Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). θ) Την εισήγηση της συγκρότησης ελεγκτικού οργάνου στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, τη διενέργεια του ελέγχου και την έκδοση του σχετικού πορίσματος και την ολο κλήρωση της διαδικασίας μέχρι το οριστικό κλείσιμο του θέματος. (Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας κοινής ι) Την εισήγηση των εκθέσεων ελέγχου (Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). ια) Τη μέριμνα για την κατάρτιση του προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και την υπο βολή του για έγκριση στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Μονάδα Δ παρ. 4, άρθρο 3, ιδίαςκοινής Άρθρο 23 Προϊστάμενοι Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων Στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γρα φείων ή στους νόμιμους αναπληρωτές τους: α. Γενικά: 1. Την υπογραφή προπαρασκευαστικών, διαβιβαστι κών και υπομνηστικών εγγράφων, ως και εκείνων που ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για την πορεία των υποθέσεων τους και που δεν αφορούν γενικότερα την Δ/νση. 2. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία διαβιβάζονται για επίδοση κάθε είδους έγγραφα ή δικογραφία, ως και εκείνα με τα οποία επιστρέφονται ή αναζητούνται αλληλογραφίες για θέματα της αρμοδιότητάς τους. 3. Την έκδοση πράξεων με τις οποίες τίθενται έγγρα φα της αρμοδιότητάς τους στο αρχείο. 4. Την υπογραφή βεβαιώσεων για την ακρίβεια της αντιγραφής των εγγράφων κοινών και εμπιστευτικών κρυπτογραφημένων και αποκρυπτογραφημένων και τη λεγραφημάτων της αρμοδιότητάς τους. 5. Την υπογραφή ανακοίνωσης ή κοινοποίησης υπουρ γικών αποφάσεων και των σε εκτέλεση αυτών εγγρά φων της αρμοδιότητάς τους. 6. Την υπογραφή απαντήσεων σε αναφορές, έγγραφα πολιτών, Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων, σε θέματα για τα οποία έχει λάβει θέση η Υπηρεσία πλην αναφορών, παραπόνων. 7. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία ζητούνται διάφορα στοιχεία και πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους. 8. Την υπογραφή περιλήψεων αποφάσεων και πρά ξεων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. 9. Την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε θέ ματα που σύμφωνα με το νόμο μπορούν να βεβαιωθούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία. β. Ειδικότερα: Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Δι οικητικού ή τους νόμιμους αναπληρωτές των: 1. Την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που αφο ρούν την υπηρεσιακή κατάσταση όλων των υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ). 2. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία διαβιβάζο νται δικαιολογητικά συνταξιοδότησης των υπαλλήλων ανεξάρτητα από τον βαθμό και την ειδικότητα που κα τέχουν. 3. Την θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλ λήλων και των μελών οικογενειών των. 4. Την υπογραφή των παραπεμπτηρίων εγγράφων για υγειονομική εξέταση των υπαλλήλων και των υποψηφί ων για διορισμό. 5. Τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών και αδειών κυ ήσεως και τοκετού των υπαλλήλων του Υπουργείου (μονίμων και Ι.Δ).

17 ΦΕΚ 302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την θεώρηση αντιγράφων δικαιολογητικών και εγ γράφων που περιέχονται στους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων. 7. Την υπογραφή αποφάσεων αλλαγής επωνύμου των γυναικών υπαλλήλων. 8. Τις βεβαιώσεις για την πραγματοποίηση υπερωρι ακής εργασίας των υπαλλήλων. 9. Τις ανακοινώσεις αποφάσεων διορισμού και έγγρα φα κοινοποίησης καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2190/ Τα προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και γενικό τερα όλα τα διαδικαστικά έγγραφα οιουδήποτε περι εχομένου, περιλαμβανομένων και εκείνων με τα οποία ζητούνται ή παρέχονται πληροφορίες ή ανακοινώνονται πράξεις της Διοίκησης. 11. Τις αιτήσεις σε πολίτες ή φορείς για θέματα αρ μοδιότητάς του οικείου τμήματος. 12. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται έγγραφα στο αρχείο. 13. Την αλληλογραφία με φορείς του Δημόσιου Τομέα για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα του Τμήματος. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσης Οι κονομικού ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 1. Την υπογραφή εντολών προς την Τράπεζα της Ελλά δος, για την έκδοση επιταγών ή εντολών σε συνάλλαγ μα, βάσει των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων. 2. Την υπογραφή εξουσιοδοτήσεων προς το οικείο Ταμείο Πληρωμών Αθηνών για την εξόφληση ή είσπραξη εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων. 3. Την υπογραφή βεβαιώσεων για τις αποδοχές των πάσης φύσεως υπαλλήλων με τις κρατήσεις που έχουν γίνει πάνω σε αυτές καθώς και τις πράξεις θεώρησης καταστάσεων κάθε είδους αποζημιώσεων. 4. Την υπογραφή εγγράφων με τα οποία δίνεται εντο λή για κίνηση ή επισκευή οχημάτων του Υπουργείου. 5. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η δι αδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 22 π.δ/τος 394/1996) και αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και συμ βάσεις καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ. 6. Τις αποφάσεις και εντολές που αφορούν δαπάνες, εγκρίσεις, κατανομή χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επεν δύσεων, προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών και συμ βάσεις, καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση, στις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ. 7. Τις εξουσιοδοτήσεις προς το Ταμείο Παρακαταθη κών και Δανείων για την εξόφληση χρηματικών ενταλ μάτων που έχουν εκδοθεί και εξοφλούνται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 8. Τα έγγραφα με τα οποία αναζητούνται από τα ασφα λιστικά Ταμεία των υπαλλήλων κρατήσεις αποδοχών και εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 9. Τις εντολές προς τους υπόλογους για την καταβολή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομα τους μέχρι του ποσού των Ευρώ για κάθε περίπτωση. 10. Τις πράξεις θεώρησης των καταστάσεων εκκαθάρι σης όλων των δαπανών καθώς και τα σχετικά διαβιβα στικά και λοιπά έγγραφα μέχρι του ποσού Ευρώ για κάθε περίπτωση. 11. Τα αιτήματα προς το Γ.Λ.Κ. για αύξηση του δια θεσίμου ποσοστού πιστώσεων από τον τακτικό προϋ πολογισμό. 12. Τις προβλέψεις πιστώσεων που θα δαπανηθούν κάθε μήνα. 13. Τις εντολές χορήγησης υλικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 14. Τις προτάσεις στο Γ.Λ.Κ. για αυξομείωση των πι στώσεων του τακτικού προϋπολογισμού μέχρι του πο σού των Ευρώ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλ λου Διεκπεραίωσης της Δ/νσης Διοικητικού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Την αρμοδιότητα επικύρωσης αντιγράφων των ει σερχομένων ή εξερχόμενων εγγράφων καθώς και την επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής τους. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυν σης Καθεστώτων Εισαγωγών Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας: α. Στον Προϊστάμενο του Α Τμήματος Καθεστώτος Εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έγγραφα εισαγωγής των ειδών που τελούν σε καθεστώς επιτήρησης με εξαίρεση αυτών που υπόκει νται σε διπλό έλεγχο, β. Στον Προϊστάμενο του Γ Τμήματος Εξαγωγικών Καθεστώτων και Διαδικασιών. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις εξαγωγής επανεξαγωγής ειδών που τελούν σε καθε στώς επιτήρησης για αξίες μέχρι και ΕΥΡΩ. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρίψεις εξαγωγής επανεξαγωγής προϊόντων διττής χρήσεως για αξίες μέχρι και ΕΥΡΩ. Τις εγκρίσεις, τροποποιήσεις, παρατάσεις, απορρί ψεις εξαγωγής επανεξαγωγής, καθώς και επανεισα γωγής όπου αυτό προβλέπεται, ειδών που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ν. 2168/1993 (όπλα, πυρομαχικά, κ.λ.π.) και όποιου στο μέλλον εκδοθεί για το θέμα αυτό, για αξίες μέχρι και ΕΥΡΩ. Άρθρο 24 Στους Προϊσταμένους των Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» Ι. Γενικές Εξουσιοδοτήσεις: 1. Πράξεις και έγγραφα που αποσκοπούν: α) Στον προγραμματισμό και συντονισμό των δραστη ριοτήτων της υπηρεσιακής μονάδας που προΐσταται, β) στην εξασφάλιση της συνεργασίας και του συντονι σμού με άλλα υπουργεία και λοιπούς φορείς σε θέματα αρμοδιότητας της Μονάδας. 2. Τις απαντήσεις στις αιτήσεις θεραπείας ή επανεξέ τασης θεμάτων πολιτών ή νομικών προσώπων ή υπαλ λήλων κατά ενεργειών ή παραλείψεων της Μονάδας στην οποία προΐσταται. 3. Τις κανονικές άδειες των υπαλλήλων της Μονά δας. 4. Προσυπογράφουν κάθε έγγραφο της Μονάδας τους που υπογράφεται από υπερκείμενο όργανο. 5. Την αξιολόγηση των υπαλλήλων της Μονάδας τους. 6. Τη θέση σε «Αρχείο» εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται ενέργεια. II. Ειδικές Εξουσιοδοτήσεις: 1. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Α: Τις πράξεις και τα έγγραφα που αφορούν: Τη μέριμνα για την κατάρτιση του συμπληρώματος

18 3552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προγραμματισμού και τις προσαρμογές του. Την επε ξεργασία και την εισήγηση των κριτηρίων ένταξης των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμμα τος. (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ , ΦΕΚ. Β 1502, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Τη μέριμνα για την σύνταξη της ετήσιας και της τελικής έκθεσης του επιχειρησιακού προγράμματος και την προετοιμασία για την υποβολή τους στην επιτρο πή παρακολούθησης, στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και τη διαβίβαση τους στην Επιτροπή. (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την οργάνωση και παρακολούθηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Την επεξεργασία των προτάσεων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την οργάνωση και παρακολούθηση της δημοσιότη τας του επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκά στοτε θα ισχύει). Την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος στα πλαίσια των κοι νωνικοοικονομικών συνθηκών του τομέα των τεθέντων στόχων και ειδικότερα όσον αφορά τους ποσοτικοποι ημένους δείκτες και των προοπτικών εξέλιξης και την εισήγηση μέτρων αναθεώρησης του. Την παρακολού θηση της προόδου συναφών με το επιχειρησιακό πρό γραμμα έργων. (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, ιδίας κοινής Την προετοιμασία των στοιχείων που απαιτούνται για την συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ, την Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και την Επιτροπή ΕΚ για την παροχή κάθε πληροφορίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Τη μέριμνα για την εφαρμογή και εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για την σωστή λειτουργία της διαχειρι στικής αρχής. (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, ιδίας κοινής Τη μέριμνα για την επεξεργασία και την εισήγηση θεμάτων, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες, στην επιτροπή παρακολούθησης στο πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας της. (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, ιδίας κοινής Τη μέριμνα για την αποστολή στην Επιτροπή ΕΚ όλων των τυποποιημένων αρχείων (flat files) που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση με την Επιτροπή Ε.Κ για το επιχειρησιακό πρόγραμμα στα πλαίσια του προ γραμματισμού. (Μονάδα Α παρ. 1, άρθρο 3, ιδίας κοινής 2. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Β: Τις πράξεις και τα έγγραφα που αφορούν: Τη μέριμνα για την εφαρμογή των διαδικασιών ένταξης των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος και την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει: (Μονάδα Β, παρ. 2, άρθρο 3, της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ ΦΕΚ. Β 1502, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Τη μέριμνα για την ενημέρωση των κατηγοριών τε λικών δικαιούχων που προβλέπονται στο συμπλήρωμα προγραμματισμού με βάση και τις οδηγίες της διαχει ριστικής αρχής του ΚΠΣ (παρ. 2α) Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων των προτάσεων που υποβάλλονται (παρ. 2β). Την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος (παρ. 2γ). Την προετοιμασία των αποφάσεων ένταξης των πρά ξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ και των αρμοδίων Υπουργείων. Την εξέταση και την υποβολή προτάσεων για τα στάδια εξέλιξης των έργων που η εκτέλεση τους διέπεται από το ν. 1418/1984, για τα οποία και απαιτείται προέγκριση (παρ. 2δ). Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των στοιχείων παρα κολούθησης εκτέλεσης των πράξεων (μηνιαία και τριμηνι αία δελτία παρακολούθησης) που υποβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι και την μέριμνα για την καταχώρηση τους στο ΟΠΣ. Τη συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και την Αρχή Πληρωμής για το περιεχόμενο των στοι χείων που οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης (παρ. 2ε) Την παρακολούθηση των τελικών δικαιούχων σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλά βει, καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν, ιδίως όσον αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές του καθώς και τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο και την τήρηση των πολιτικών (παρ. 2στ). Την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των μέτρων και των προοπτικών τους καθώς και την επε ξεργασία προτάσεων βελτίωσης τους. (Μονάδα Β παρ. 2, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την προετοιμασία των στοιχείων προόδου εκτέλε σης των πράξεων που ζητούνται από τις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες. (Μονάδα Β παρ. 2, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την εξέταση και την πρόταση για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης των έργων που αναφέρονται στην απόφαση ένταξης και που η εκτέλεσή τους διέπεται από τον ν. 1418/1984. (Μονάδα Β παρ. 2, άρθρο 3, ιδίας κοινής Την πρόταση μέτρων υποστήριξης των τελικών δι καιούχων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρε ώσεις τους. (Μονάδα Β παρ. 2, άρθρο 3, ιδίας κοινής 3. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Γ: Τις πράξεις και τα έγγραφα που αφορούν: Τη μέριμνα για την πραγματοποίηση των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 2860/2000 και ειδικότερα: Τον έλεγχο της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας κατά το στάδιο προετοιμασίας εκτέλεσης της πράξης, κατά την υποβολή της πρότασης ένταξης του έργου ή και μετά την ένταξη της στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τον προληπτικό έλεγχο των έργων που εκτέλεση τους διέπεται από τον ν. 1418/1984, για την τήρηση της νο μιμότητας στα οριζόμενα στάδια εξέλιξης της πράξης στην απόφαση ένταξης. (Μονάδα Γ, παρ. 3, άρθρο 3, της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ , ΦΕΚ. Β 1502, όπως εκάστοτε θα ισχύει).

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3553 Τον έλεγχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων, της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο στα πλαίσια των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθη σης, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος κατά την ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και την τήρηση των κανό νων δημοσιότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις (Μονάδα Γ, παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας κοινής Την εντολή για τη διενέργεια τακτικών επιτόπιων ελέγχων στις πράξεις του Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζό μενα στο άρθρο 6 του ν. 2860/2000. Την πραγματοποίηση ελέγχων στις πράξεις μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης από τον τελικό δικαιούχο και την έκδοση της βεβαίωσης τήρησης των υποχρεώ σεων του τελικού δικαιούχου. (Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει).την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και την εισήγηση λήψεως των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και μέτρα για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υπο χρεώσεις τους (Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης., όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την επιμέλεια του ελέγχου των λειτουργιών της ειδι κής υπηρεσίας σε σχέση με θέματα που θέτουν η Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την μέριμνα για την άμεση συγκρότηση ελεγκτικού οργάνου στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες εν δείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, τη διενέργεια του ελέγχου και την έκδοση του σχετικού πορίσματος και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι το οριστικό κλείσιμο του θέματος (Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας κοινής Την σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και την μέριμνα για την καταχώρηση των πορισμάτων ελέγχων στο ΟΠΣ, μετά την έγκριση τους από τον Προϊστάμενο της Δια χειριστικής Αρχής και την κοινοποίηση τους στην Αρχή Πληρωμής, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τον τελικό Δικαιούχο (Μονάδα Γ παρ. 3, άρθρο 3, ιδίας Κ.Υ.Α., όπως εκάστοτε θα ισχύει). 4. Στον Προϊστάμενο της Μονάδας Δ: Τις πράξεις και τα έγγραφα που αφορούν: Τη μέριμνα για την κατάρτιση του προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και την υπο στήριξη των άλλων μονάδων στην εκτέλεση των ενερ γειών αυτών μετά την έγκρισή τους. Την τήρηση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων των ενεργειών αυ τών (Μονάδα Δ παρ. 4, άρθρο 3, της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ , ΦΕΚ. Β 1502, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την οργάνωση και την λειτουργία γραφείου ΟΠΣ το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη μονάδα της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Ε.Υ.Δ. και την παροχή υποστήριξης προς τους χρήστες για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού καθώς και υποστήριξη στο προσωπικό της Ε.Υ.Δ. (εκπαίδευση κλπ). Την οργάνωση και λειτουργία γραφείου πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέ ρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους για θέματα του επιχειρησιακού προγράμματος (Μονάδα Δ παρ. 4, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την οργάνωση και την τήρηση βιβλιοθήκης εργαλεί ων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της διαχειριστικής αρχής (Μονάδα Δ παρ. 4, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την μέριμνα για την προώθηση αρμοδίων θεμάτων προσωπικού πάσης φύσεως (Μονάδα Δ παρ. 4, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε θα ισχύει). Την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Υπηρε σίας, την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της (Μονάδα Δ παρ. 4, άρθρο 3, ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε θα ισχύει). Άρθρο 25 Τελικές Διατάξεις ΙΙΙ. Ορίζουμε όπως: 1. Τα έγγραφα που υπογράφονται «Με Εντολή Υπουρ γού» από τους Γενικούς Γραμματείς, το Γενικό Γραμ ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, τον Ειδικό Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε., τον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον Ειδικό Γραμματέα Αποκρατικοποιή σεων, τον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, τον Ειδικό Γραμματέα Δημοσίων Επι χειρήσεων και Οργανισμών, από τους προαναφερθέντες Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων, τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Κοι νωνία της Πληροφορίας» και τους Προϊσταμένους των Μονάδων αυτής, από τους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών, που αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα, θα κοινοποιούνται σε αντίγραφο στο Γραφείο μας. 2. Οι εξουσιοδοτούμενοι μπορούν με έγγραφη επαρ κή αιτιολόγηση να υποβάλλουν στο αμέσως ανώτερο κλιμάκιο για υπογραφή έγγραφα, πράξεις ή γενικά απο φάσεις που πρέπει να εκδοθούν από αυτό. Το αμέσως ανώτερο κλιμάκιο αποφασίζει σχετικά. 3. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και ο Προϊστάμε νος της Ειδικής Υπηρεσίας «Κοινωνία της Πληροφορίας» οι αρμοδιότητες αυτών ασκούνται από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς ή τον Ειδικό Γραμματέα. 4. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση εξουσί ας στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στους Προϊστα μένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και στους Προϊσταμένους των Μονάδων της Ε.Υ.Δ «Κοινωνία της Πληροφορίας», να υπογράφουν «Με εντολή Υπουρ γού» ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

20 3554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 1569/27-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΠΝΘΗ-5ΥΛ ΦΕΚ: Β 698/24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1669 30 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215 Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 49223/Δ9.13322/ 4.11.2015 (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε ώργιο Κατρούγκαλο.... 1 Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΝΟΣΗ-ΕΧΔ ΦΕΚ:Β 2892/29-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΝΟΣΗ-ΕΧΔ ΦΕΚ:Β 2892/29-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΝΟΣΗ-ΕΧΔ ΦΕΚ:Β 2892/29-10-2014 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Προς: Τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠ: 4476 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π..

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΠΡΟΣ: Ως Π.. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 01 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 3888/456

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2423 11 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.49223/δ9.13322 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1293 26 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 171 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1509 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η , ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Τηλέφωνο : Fax : Ε-mail :

Α Π Ο Φ Α Σ Η , ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Τηλέφωνο : Fax : Ε-mail : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 / 05 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ A1β/Γ.Π.οικ. 35014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 785 5 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/30508/0004 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπο γραφής «Με εντολή Υπουργού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ.:13546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2420 3 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. EM/1 B/89/3.9.2012 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24181 19 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2237 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του φορέα του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 753 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 16360/4650 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bόλος 3 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6477 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ:Β 2237/19-7-2016 ΑΔΑ: 7Ψ38Η-662 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ )

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» ΜΕΡΟΣ Α': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 607 15 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2309 8 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1188 6 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 152.941/ΨΣ6173 Α1 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/05/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π 48351/ΔΟΔ 3049 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Τ.Κ.: 10180 Πληροφορίες: Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356. Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-3-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6636 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ 356 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6) ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΚΑΙ Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤιΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΔιΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο»

KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι 19-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 94654/ΣΤ5 KOINH ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617)

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 31 Πράξη 33 της 27.12.2006 (ΦΕΚ Α 280/28.12.2006) Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 2/58724 /0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Την Υπηρεσία Δημοσιονομικού ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ελέγχου στο νομό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 41630/ΕΥΣ9450 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2016

Εγκύκλιος /2016 Εγκύκλιος 1108914/2016 Τροποποίηση της αριθ. 6Α 1036682 ΕΞ 2014/ 25-2-2014 (Β 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 686 26 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 106297(2350) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφά σεων και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΣΧΕΔΙΟ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23/03/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π. 33022/ΔΟΔ 1855 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 7ΔΖΟΗ-ΜΚΥ ΦΕΚ: Β 3052/4-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση θεμάτων της άμισθης Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών (παρ. 6 άρθρου 16 του ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α ), του Υπουργείου Οικονομικών». Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 374/19-2-2013 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 03 /04/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 03 /04/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 03 /04/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π. 38099 /ΔΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 17 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.7544 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών».

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50875 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3409 20 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 170 14 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Δ3Α 5005307 ΕΞ 2012 Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 3411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σµύρνη, 25-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. πρωτ: 15849 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Πληροφορίες: Γεωργίου Μαρία Τηλ: 213-2025851-853 Fax: 213-2025846

Διαβάστε περισσότερα