ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Mαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΔΙΟΕ 291 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα φής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμ ματείς, στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πο λιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στον Ειδικό Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε, στον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πλη ροφορίας, στον Ειδικό Γραμματέα Αποκρατικοποιή σεων, στον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στον Ειδικό Γραμματέα Δημοσί ων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στους Προϊστα μένους των Μονάδων αυτής, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρε σιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41, 50, 51, 52, 53, 54 και 90 του κώ δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). γ) του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2343/1995 «Αναδιάρ θρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α 211) και παρ. 5 του ιδίου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2390/1996 (Α 54). δ) του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες δια τάξεις» (Α 251). ε) του άρθρου 28 του ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιρει ών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματι στήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α 219). στ) του άρθρου 3 του ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποί ηση Επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (Α 212). ζ) του ν. 3082/2002 «Σύσταση ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και άλλες δια τάξεις» (Α 316) η) του ν. 3059/2002 «Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοι νωνία της Πληροφορίας»» (Α 241). θ) των άρθρων 1 έως και 13 του ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα Ιδρύματα ηλε κτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (Α 136). ι) των άρθρων 1 έως και 12 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχε ρών παιγνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α 38). ια) των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α 232). Ιβ) του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ορ γανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» (ΦΕΚ Α 314). ιγ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α 128), όπως ισχύει. ιδ) του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α 165), όπως ισχύει. ιε) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57). ιστ) του π.δ. 159/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπη ρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτε ρικών» (Α 140). ιζ) του π.δ. 123/2005 «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Προ σβασιμότητας και λοιπών Διευκολύνσεων Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 181). ιη) του π.δ. 85/2005 «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδι κών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 122), ιθ) της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ κοινής απόφασης (Κ.Υ.Α) «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για

2 3536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας»», (Β 1502), όπως αντικατα στάθηκε με την ΚΥΑ υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 187/ (Β 546) και τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ υπ αριθμ. 33/ (Β 220), 75079/2563/ (Β 1667) και 47534/ΔΙΟΕ 1249/ (Β 1819), όμοιες. 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (ΦΕΚ Β 204) όμοια. 3. Την υπ αριθμ /2042/0006/ κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγρά φων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/ 1990» (Β 756). 4. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και απο δοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, επί των οποίων ασκούμε αρμοδιότητες καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σ αυτές. 5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μεταβιβάζουμε στους Γενικούς Γραμματείς, στο Γε νικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, στον Ειδικό Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε, στον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στον Ειδικό Γραμματέα Απο κρατικοποιήσεων, στον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στον Ειδικό Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στους Προϊ σταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στον Προϊστάμενο της ΕΥ.Δ του Ε.Π. «Κοι νωνία της Πληροφορίας» και στους Προϊσταμένους των Μονάδων αυτής, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την εξουσία να υπογρά φουν «Με εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις: Ι. Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών (τέως Οικονομικών π.δ. 284/1988, όπως ισχύει). Άρθρο 1 Γενικός Γραμματέας 1. α) Αποφάσεις εξουσιοδότησης υπαλλήλων των υπη ρεσιών της αρμοδιότητάς του, εκτός από τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και αποφάσεις άρσης εξουσιοδότησης. β) Χειρισμός θεμάτων του ν. 1264/1982, όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 1915/1990 και του ν. 2224/1994, για τις υπηρεσίες της αρ μοδιότητάς του, εκτός από τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. γ) Θέματα συναρμοδιότητας Υπηρεσιών που υπάγο νται σε διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις και Ειδικές Γραμματείες, τα οποία έχουν εξαιρεθεί από την ανά θεση αρμοδιοτήτων σε Υφυπουργούς. δ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ γεία, στη ΜΕΑ/Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότε ρου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολι τικής και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα. ε) Παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για τη με θόδευση και το συντονισμό της δραστηριότητας των Γραφείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. στ) Ερωτήματα προς το Ν.Σ.Κ. επί θεμάτων αρμοδι ότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης και επί θεμάτων οργάνωσης αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης. ζ) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη αμει βομένων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. 2. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει την εξουσία υπογραφής «Με εντο λή Υπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Υποστήριξης και Γενικού Χη μείου του Κράτους, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών. 3. Ο Γενικός Γραμματέας έχει επίσης την αρμοδιό τητα εποπτείας της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ). Άρθρο 2 Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής 1. α) Υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλή λων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και αποφάσεις άρσης εξουσι οδότησης. β) Χειρισμός θεμάτων του ν. 1264/1982, όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 1915/1990 και του ν.2224/1994, για τις υπηρεσίες της αρμοδιότητάς του. γ) Θέματα, για τα οποία υπάρχει συναρμοδιότητα Διευθύνσεων, που υπάγονται σε διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και τα οποία έχουν εξαιρεθεί από την ανά θεση αρμοδιοτήτων σε Υφυπουργούς. δ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ γεία, στη ΜΕΑ/ΕΕ ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτι κής, και εφόσον, λόγω εξαιρετικής, ειδικής διαδικασίας, εθιμοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογράφονται από το Γενικό Γραμματέα. ε) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την οργάνωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονο μικής Πολιτικής και για τη λειτουργία των Γραφείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρμοδιότητάς της. στ) Ερωτήματα προς το Ν.Σ.Κ. επί θεμάτων οργάνω σης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσι ονομικής Πολιτικής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3537 ζ) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη αμει βομένων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. 1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής έχει την εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα από φαση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού. Άρθρο 3 Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων. 1. α) Θέματα συναρμοδιότητας Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ. β) Προσυπογραφή των ερωτημάτων και αποφάσε ων για την απόσπαση, τοποθέτηση, προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή μεταβολή των υπαλλήλων όλων των κατη γοριών, κλάδων και βαθμών των οργανικών μονάδων της ΓΓΠΣ. γ) Εγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων των οργανι κών μονάδων της ΓΓΠΣ σε εκπαιδευτικά προγράμμα τα, συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή το εξωτε ρικό, που οργανώνονται από άλλους φορείς εκτός του Υπουργείου. δ) Αποφάσεις μετάβασης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του Προ ϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ. ε) Αποφάσεις μετάβασης των υπαλλήλων των οργα νικών μονάδων της ΓΓΠΣ στο εξωτερικό για υπηρεσία, καθώς και ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης άδειας στο προσωπικό αυτό για εκπαίδευση ή για μετεκπαί δευση στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. στ) Εγκριση των κανονικών αδειών του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ. ζ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γεν. Γραμματείας Πληροφορι κών Συστημάτων. η) Εγκριση κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων για τα έργα του Υπουργείου που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητάς του, μέχρι του ποσού των ευρώ. θ) Η έγκριση δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντο λών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και η κα τάρτιση και υπογραφή συμβάσεων όλων των έργων αρμοδιότητάς του που προβλέπονται στις ενταγμένες στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» δράσεις. ι) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη αμει βομένων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. ια) Προτάσεις συγκρότησης των οικείων Επιτροπών Προμήθειας και Παραλαβής, συλλογικών οργάνων, Επι τροπών και Ομάδων Έργου Πληροφοριακών Συστημάτων και συναφών έργων του τομέα ευθύνης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. ιβ) Υποβολή των τεχνικών δελτίων έργου που εντάσ σονται στο Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» του Γ Κ.Π.Σ., εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως φορέα χρηματοδότησης και υλοποί ησης. ιγ) Η ευθύνη λειτουργίας της ΓΓΠΣ ως Κέντρου Δε δομένων (Data Center) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και η αρμοδιότητα να εγκαθιστά στους χώρους της ΓΓΠΣ, να λειτουργεί και να υποστηρίζει τεχνικά το σύνολο των κεντρικών υπολογιστών (servers) των πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ιδ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ γεία, στη ΜΕΑ/Ε.Ε. ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθι μοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων. ιε) Εκκαθαριστικά σημειώματα γενικά. ιστ) Καθορισμός της τεχνολογικής στρατηγικής της ΓΓΠΣ ιζ) Καθορισμός της χρήσης των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η ΓΓΠΣ (Θεσσαλονίκης και Χαν δρή 1, Μοσχάτο) μεταξύ των στεγαζομένων σε αυτό μονάδων του ΥΠΟΙΟ ιη) Ερωτήματα προς το ΝΣΚ για θέματα της αρμο διότητάς του. 2. Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων έχει την εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα απόφα ση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ΚΕΠΥΟ, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού. Άρθρο 4 Ειδικός Γραμματέας Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) 1. α) Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. β) Έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και εγγράφων αρ μοδιότητας περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. γ) Απαντήσεις σε αιτήματα συνδέσμων ή επαγγελ ματικών ενώσεων. δ) Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό σε αιτήσεις, υπο μνήματα και αναφορές πολιτών. ε) Έκδοση αποφάσεων μετάβασης των υπαλλήλων της ΥΠ.Ε.Ε. στο εξωτερικό για υπηρεσία, καθώς και ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης άδειας στους υπαλλήλους αυτούς για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή εσωτερικό. στ) Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδει ών χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, εκτός αναρρωτικών, στους Προϊστα μένους Διευθύνσεων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε., κα θώς και σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Περιφε ρειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. ζ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ γεία, στη ΜΕΑ/ΕΕ ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή δίδονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής

4 3538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και, εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθι μοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από τον Ειδικό Γραμματέα. η) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους, στο εσωτερικό, σε Προϊσταμέ νους Διευθύνσεων και σε Αναπληρωτές Προϊσταμέ νους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε, καθώς και σε Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων αυτής. θ) Μετακίνηση υπαλλήλων από Διεύθυνση σε Διεύθυν ση της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. ι) Έκδοση ειδικών εντολών στις Περιφερειακές Διευ θύνσεις για διενέργεια ελέγχων, εκτός της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους. ια) Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κρά τους (Ν.Σ.Κ.) επί θεμάτων αρμοδιότητας των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ιβ) Εισήγηση για την αναγκαία επαγγελματική κα τάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της ΥΠ.Ε.Ε. ιγ) Έκδοση εντολών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και καταστολής του οικονομικού εγκλήματος. ιδ) Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαιδευ τικά προγράμματα που οργανώνονται από τη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο ή άλλους φορείς. ιε) Αποφάσεις έγκρισης για διάθεση αυτοκινήτων στην ΥΠ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 13 του ν.2601/1998 (Α 81). ιστ) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών μη αμει βομένων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. 2. Σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος του Ειδικού Γραμματέα της ΥΠ.Ε.Ε., την εξουσία να υπογράφει «Με Εντολή Υπουργού», για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα σ αυτόν, ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών. Άρθρο 5 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 1. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο στήριξης. Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών, εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. 2. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους. Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για την οργάνωση των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενι κής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. 3. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. α) Χορήγηση κάθε φύσης αδειών στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο, εκτός εκπαιδευτικών, αναρρωτικών και αδειών χωρίς αποδοχές, έως 30 ημέ ρες. β) Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, στο εσωτερικό, των υπαλλήλων που υπη ρετούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη μάτων. γ) Κατάρτιση και υπογραφή των πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 21 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει). Άρθρο 6 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοικητικού, Προσωπι κού Δ.Ο.Υ., Προσωπικού Τελωνείων, Προσωπικού Γ.Λ.Κ., Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης και Προσωπικού Οικονομικής Επιθεώρησης ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ι. Γενικά κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Διαδικαστικές ενέργειες για την πρόσληψη και τον διορισμό υπαλλήλων. β) Ενέργειες για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων. γ) Προτάσεις για την εγγραφή προβλέψεων θέσεων προσωπικού. δ) Διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή, τοποθέ τηση, μετακίνηση, απόσπαση και μετάθεση των Προϊ σταμένων Διευθύνσεων. ε) Διαδικαστικές ενέργειες για τις αποσπάσεις και μετατάξεις υπαλλήλων άλλων Φορέων και μετατάξεις υπαλλήλων, από κλάδο σε κλάδο. II. Ειδικά: 1. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού Γ.Λ.Κ. α) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση Προ εδρικών Διαταγμάτων ή άλλων πράξεων σύστασης, κατάργησης, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας υπη ρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφά σεων ορισμού εκπροσώπων της Γενικής Γραμματεί ας Δημοσιονομικής Πολιτικής σε Διοικητικά Συμβού λια Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), Επιτροπές και σε άλλα συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων, εκτός των διαδι καστικών ενεργειών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπών για θέματα προμηθειών (διε νέργειας διαγωνισμών προμηθειών, παραλαβής υλικών, ανάθεσης εργασιών κλπ). γ) Αιτήματα επεξεργασίας κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων προς το Σ.τ.Ε. δ) Διαδικαστικές ενέργειες για την κατανομή θέσεων προσωπικού κατά οργανική μονάδα. 2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τε χνικής Υποστήριξης. α) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση Προεδρι κών Διαταγμάτων ή άλλων πράξεων σύστασης, κατάρ γησης, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσε ων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών σε συλ λογικά όργανα γενικά, καθώς και ορισμού εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. σε επιτροπές και άλλα συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας άλλων Υπουρ γείων, περιλαμβανομένων και των διαδικαστικών ενερ γειών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα προμηθει ών (διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, παραλαβής υλικών, ανάθεσης εργασιών κλπ.). γ)αιτήματα επεξεργασίας κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων προς το Σ.τ.Ε.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3539 δ) Διαδικαστικές ενέργειες για την κατανομή θέσεων προσωπικού κατά οργανική μονάδα. Άρθρο 7 Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Οργάνωσης και Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠAM ΠΣΕΑ) ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ι. Γενικά κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες παρέχονται στα τιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. β) Παροχή οδηγιών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων και υπουργικών απο φάσεων για αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους, μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και διοικητικής νομολογίας. γ) Αλληλογραφία με Διευθύνσεις του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή με Περιφερειακές Υπηρεσίες, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. δ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. ε) Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό στις αιτήσεις, υπομνή ματα ή αναφορές παραπόνων πολιτών. στ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μέσα στη Διεύθυνση. ζ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγ γράφων, καθώς και εγγράφων με θέματα αρμοδιότητας περισσότερων Τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. η) Αποφάσεις συγκρότησης συνεργείου υπερωρια κής εργασίας, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες και ορισμού των υπαλλήλων που μετέχουν σ αυτό. II. Ειδικά: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης. α) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση Προεδρι κών Διαταγμάτων ή άλλων πράξεων σύστασης, κατάρ γησης, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και των επο πτευομένων απ αυτό Νομικών Προσώπων, εκτός των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφά σεων ορισμού μελών σε συλλογικά όργανα γενικά, καθώς και ορισμού εκπροσώπων του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλα συλλογικά όργανα που προβλέπεται η συμ μετοχή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εκτός των διαδικαστικών ενεργειών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας σε θέματα προμηθειών (διενέρ γειας διαγωνισμών, προμηθειών, παραλαβής υλικών, ανάθεσης εργασιών κλπ), καθώς και των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα τους έχει μεταβιβασθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και τη Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. γ) Αιτήματα επεξεργασίας κανονιστικών Προεδρικών Διαταγμάτων προς το Σ.τ.Ε. δ) Προτάσεις εκτύπωσης εντύπων που έχουν εγκρι θεί. ε) Διαδικαστικές ενέργειες για την κατανομή θέσεων προσωπικού κατά οργανική μονάδα. Άρθρο 8 Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Διοικητι κού, Προσωπικού Δ.Ο.Υ., Προσωπικού Τελωνείων, Ορ γάνωσης, Προσωπικού Γ.Λ.Κ., Προσωπικού και Τε χνικής Υποστήριξης και Προσωπικού Οικονομικής Επιθεώρησης ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υπο θέσεις που εκκρεμούν. β) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοι χεία. γ) Έκδοση αντιγράφων γενικά, καθώς και βεβαιώσεων για θέματα που είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοι χεία που τηρούνται στην Υπηρεσία. δ) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών, εκτός από αιτή σεις παραπόνων, με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους. ε) Διαβιβαστικά και υπομνηστικά έγγραφα. στ) Έγκριση τοποθέτησης εγγράφων στο αρχείο για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. ζ) Απλές ανακοινώσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων και αποφάσεων. Άρθρο 9 Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Γραφείων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.ΠΟ.) ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Ι. Γενικά κατά λόγο αρμοδιότητας: α) Ενέργειες προπαρασκευαστικών πράξεων για υπο θέσεις που εκκρεμούν. β) Ενέργειες πράξεων με τις οποίες ζητούνται στατι στικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. γ) Έκδοση πιστοποιητικών ή αντιγράφων γενικά, στα θέματα της αρμοδιότητάς τους. δ) Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών με τις οποίες ζη τούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους. ε) Διαβιβαστικά έγγραφα, ανακοινώσεις και κοινοποι ήσεις εγγράφων και αποφάσεων. στ) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. II. Ειδικά: 1. Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. α) Συντονισμός των ενεργειών των Διευθύνσεων του Υπουργείου για την έγκαιρη απάντηση σε αναφορές, ερωτήσεις, αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων (Α.Κ.Ε.), επί καιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες επερω τήσεις που κατατίθενται στη Βουλή των Ελλήνων, σε θέματα αρμοδιότητάς του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. β) Συντονισμός ενεργειών και απαντήσεις επί των ανωτέρω θεμάτων σε περιπτώσεις αρμοδιότητας δύο τουλάχιστον Διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλου Υπουργείου. 2. Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων. α) Ενέργειες πράξεων προς ενημέρωση των Υπηρεσι ών του Υπουργείου για τις δημοσιευόμενες στον Τύπο απόψεις, σχόλια κλπ. β) Ενέργειες πράξεων, που απευθύνονται στις Υπηρε σίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τις

6 3540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οποίες ζητούνται στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα του Γραφείου. γ) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών, παροχής πιστώσε ων, εντολής προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, μέχρι του ποσού των 147 Ευρώ για θέματα αρμοδιότητάς του Γραφείου αυτού. δ) Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες και κατά τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες και ορισμός των υπαλλήλων που μετέχουν σ αυτό. 3. Προϊστάμενοι των Γραφείων Υπηρεσιακών Συμβου λίων: α) Επικύρωση και χορήγηση αντιγράφων ή αποσπα σμάτων από τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οικεί ων, κατά περίπτωση, συλλογικών οργάνων. β) Ανακοινώσεις επί των αποφάσεων των Υπηρεσια κών Συμβουλίων στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 4. Προϊστάμενος του Γραφείου Επικοινωνίας και Πλη ροφόρησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.ΠΟ):. Υπομνηστικά έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για παράπονα και αιτήματα πολιτών. Άρθρο 10 Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. Ι. ΓΕΝΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ α) Παροχή οδηγιών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. για αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. β) Απαντήσεις σε έγγραφα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. γ) «Εγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. δ) «Εγκριση τοποθέτησης στο αρχείο καταγγελιών, υπομνημάτων και αναφορών, μετά την αξιολόγηση τους. ε) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης υπαλλήλων μέσα στη Διεύθυνση. στ) Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, κατά τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και ορισμού υπαλλήλων που συμμετέχουν σ αυτά. ζ) Διαδικαστικές ενέργειες για την παροχή ηθικών αμοιβών ή βραβείων σε υπαλλήλους. η) Έκθεση απόψεων της Διεύθυνσης για διοικητικό ή ποινικό δικαστήριο σε θέματα προσφυγών ή αιτήσεων ακύρωσης, καθώς και παροχή σχετικών στοιχείων. θ) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων, για υπηρεσιακούς λόγους. II. ΕΙΔΙΚΑ 1. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντο νισμού Ελέγχων: α) Διαδικαστικές ενέργειες προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτών για τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων, ύστερα από καταγγελίες ή πλη ροφορίες που περιέρχονται στη Διεύθυνση. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την αποδοτικότητα του έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. γ) Σύνταξη μηναίου δελτίου υπηρεσίας για το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιακής Υποστήριξης. δ) Έκδοση γενικών και ειδικών εντολών για τη διενέρ γεια προληπτικών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 2. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήρι ξης: α) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφά σεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών σε συλλογικά όργανα, καθώς και ορισμού εκπροσώπων της ΥΠ.Ε.Ε. σε επιτροπές και άλλα συλλογικά όργανα ή ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων, περιλαμβανομέ νων και των διαδικαστικών ενεργειών για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα προμηθειών. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση προεδρι κών διαταγμάτων και αποφάσεων σύστασης, κατάργη σης, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. γ) Διαδικαστικές ενέργειες για έκδοση αποφάσεων μετάβασης υπαλλήλων στο εξωτερικό για υπηρεσία ή εκπαίδευση. δ) Αποφάσεις μετακίνησης των πλοίων δίωξης και διάθεσης μέσων, οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπού εξο πλισμού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. ε) Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων για παρακολού θηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικού. στ) Έγγραφα για θέματα που αφορούν τη χρήση και κίνηση αυτοκινήτων. ζ) Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, αδειών άνευ αποδοχών, καθώς και αναρρωτικών αδειών σε Προ ϊσταμένους Τμημάτων και υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας. η) Χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Προϊστα μένους Διευθύνσεων, Αναπληρωτές Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Περιφερειακών Διευ θύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. θ) Χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών στους Αναπλη ρωτές Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στους Προϊσταμέ νους Υποδιευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και υπαλλήλους των περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. ι) Διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων και σε Αναπληρωτές Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσί ας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και σε Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων. ια) Έγκριση κάθε φύσης δαπανών, παροχής πιστώσε ων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων, καθώς και ανάληψης δαπανών και υπογραφή των συμβάσεων έως του ποσού των ευρώ. Ιβ) Εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των τελωνειακών υπαλ λήλων της Κ.Υ της ΥΠ.Ε.Ε. ιγ) Εκκαθάριση των περιοδικού χαρακτήρα αμοιβών των τελωνειακών υπαλλήλων της Κ.Υ της ΥΠ.Ε.Ε., που καθορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις ορισμού εκκα θαριστών των αμοιβών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3541 ιδ) Υπογραφή και αποστολή στις Υ.Δ.Ε των καταστάσε ων και δικαιολογητικών δαπανών της ΥΠ.Ε.Ε., καθώς και βεβαίωσης της πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. ιε) Αποφάσεις ορισμού υπολόγων Χ.Ε.Π ανεξαρτήτως ποσού. ιστ) Προτάσεις μεταφοράς πίστωσης από ένα κωδικό σε άλλο κωδικό ανεξαρτήτως ποσού. ιζ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των συγκεντρωτικών αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. ιη) Υπογραφή πρακτικών εμφάνισης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (π.δ. 164/2004). ιθ) Υπογραφή και αποστολή στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής μηνιαίων καταστάσεων οικο νομικών μεταβολών (μισθολογικών κλιμακίων και χρο νοεπιδομάτων) των υπαλλήλων του Υπουργείου για την υλοποίηση των διατάξεων του ν. 3205/2003. κ) Διαδικαστικές ενέργειες για τη καθιέρωση υπερω ριακής εργασίας του μονίμου προσωπικού, του προσω πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και του λοιπού προσωπικού, για την απασχόληση του τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες. κα) Αποφάσεις άρσης φραγής τηλεφωνικών συνδέ σεων. 3. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων: α) Διαδικαστικές ενέργειες προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Τμήματα αυτών για τη διενέργεια ερευνών και ελέγχων, ύστερα από καταγγελίες ή πλη ροφορίες που περιέρχονται στη Διεύθυνση, σε θέματα αρμοδιότητάς της. β) Διαδικαστικές ενέργειες για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την αποδοτικότητα του έργου των Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., σε θέματα αρ μοδιότητάς της. Άρθρο 11 Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. 1. α) Έγκριση αιτημάτων προμήθειας βιβλίων και εντύ πων. β) Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό επί αιτήσεων, υπομνη μάτων και αναφορών, γ) Έγγραφα για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληρο φορίες. 2. Οι Αναπληρωτές Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. έχουν την εξουσία να υπογράφουν «Με Εντο λή Υπουργού» και για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των αντίστοιχων Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών. Άρθρο 12 Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. Ι. ΓΕΝΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ α) Προπαρασκευαστικές ενέργειες για εκκρεμείς υπο θέσεις. β) Διαδικαστικές ενέργειες για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες. γ) Απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών, με τα οποία ζη τούνται πληροφορίες για υποθέσεις τους, εκτός των αιτήσεων παραπόνων. δ) Διαδικαστικά έγγραφα. ε) Έγκριση τοποθέτησης εγγράφων στο αρχείο, για τα οποία δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. στ) Ανακοινώσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων. ζ) Υπομνηστικά έγγραφα για θέματα δευτερεύουσας σημασίας. η) Εξουσιοδοτήσεις προς τις αρμόδιες κατά τόπον Δ.Ο.Υ για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠ.Ε.Ε. θ) Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύ ρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων. ι) Διαβίβαση καταγγελιών από δημόσιες και διακρα τικές Υπηρεσίες, καθώς και από πολίτες προς τις Πε ριφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. II. ΕΙΔΙΚΑ Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας: α) Κοινοποίηση υπηρεσιακών μεταβολών σε υπαλλή λους όλων των βαθμών. β) Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας. γ) Έγγραφα παραπομπής των υπαλλήλων σε Υγειονο μική Επιτροπή και αποφάσεις δικαιολόγησης απουσίας από τα υπηρεσιακά καθήκοντα λόγω ασθένειας. δ) Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εξέρ χονται από την Κεντρική Υπηρεσία. ε) Διαδικαστικές ενέργειες για θέματα προγραμματι σμού κίνησης οχημάτων, καθώς και φύλαξης και καθα ριότητας των καταστημάτων της ΥΠ.Ε.Ε. Άρθρο 13 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. 1. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Περιφερειακών Διευθύν σεων της ΥΠ.Ε.Ε. Α. ΓΕΝΙΚΑ α) Έγγραφα για στατιστικά στοιχεία ή άλλες πλη ροφορίες. β) Απαντήσεις σε έγγραφα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και φορέων, για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. γ) Έγκριση χορήγησης αντιγράφων εμπιστευτικών εγγράφων. δ) Απαντήσεις σε αιτήματα, υπομνήματα και αναφορές παραπόνων πολιτών. ε) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μέσα στην Πε ριφερειακή Διεύθυνση, εκτός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων αυτής. στ) Χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων, κατά περίπτωση, καθώς και στους υπαλλήλους. ζ) Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους υπαλλήλους, για υπηρεσιακούς λόγους. η) Έκδοση εντολών κίνησης των οχημάτων της Περι φερειακής Διεύθυνσης. Β. ΕΙΔΙΚΑ Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κε ντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά κης, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και της Επι χειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών Βεβαίωση και εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των τελωνειακών υπαλλήλων.

8 3542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Περιφε ρειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.: Α. ΓΕΝΙΚΑ Εξουσία Υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» για τα θέματα που ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε., σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών. Β. ΕΙΔΙΚΑ Στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους Περιφερειακών Διευθύνσεων, εκτός της παραγράφου 1 Β. Βεβαίωση και εκκαθάριση των Δ.Ε.Τ.Ε. των τελωνει ακών υπαλλήλων». II. Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο νομικών ( τέως Εθνικής Οικονομίας π.δ. 178/2000 όπως ισχύει). Άρθρο 14 Γενικός Γραμματέας Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πέρα από τις αρμοδιότητες που καθορί ζονται από το άρθρο 50 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98), μεταβιβάζουμε και τις κατωτέρω πράξεις αρμοδι ότητας: των Γενικών Διευθύνσεων: Οικονομικής Πολιτικής, Διοικητικής Υποστήριξης, Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, των Αυτοτελών Γραφείων Επιθεώρησης Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονο μίας και Οικονομικών: Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Οργανι σμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ ΟΟΣΑ) Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελλη νική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. και των κατωτέρω Φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΓΙΕ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ) ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΤΕΚ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΛΚΕ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΕ Α.Ε) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΟΑΕΠ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΠ. Ε.Ι.Α) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΑΝΕΟ Α.Ε). 1. Την παροχή οδηγιών στις ανωτέρω Υπηρεσιακές Μο νάδες για τη μεθόδευση και τον συντονισμό της κοινής δραστηριότητας αυτών, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία τους. 2. Την υπογραφή αποφάσεων και εγγράφων προς τους Υπηρεσιακούς παράγοντες των ανωτέρω Υπηρεσιών, που αποσκοπούν στην εκπόνηση, σχεδιασμό, προγραμ ματισμό και έλεγχο βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων των Μονάδων αυτών, μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης της Κυβερνητικής πολιτικής. 3. Την υπογραφή απαντήσεων σε αιτήματα επανεξέ τασης, ή αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των παρα πάνω υπηρεσιακών μονάδων. 4. Την υπογραφή των πράξεων που εκδίδονται με τη σύμπραξη και άλλων Υπουργών, εφόσον αυτές δεν υπογράφονται από τους Υπουργούς, αλλά ύστερα από εξουσιοδότηση τους από τους Γενικούς Γραμματείς των οικείων Υπουργείων εκτός των πράξεων αρμοδιότητας των Γενικών Γραμματειών Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ΕΣΥΕ, της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποι ήσεων, της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.) και της Ειδικής Γραμμα τείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 5. Την υπογραφή αποφάσεων και κάθε είδους υπηρε σιακών εγγράφων των ανωτέρω εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων. 6. Τα θέματα προσωπικού των Εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγω γικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ Α.Ε). 7. Την υπογραφή εγγράφων πάνω σε θέματα αρμοδιό τητας Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης, εφόσον συμπράτ τουν περισσότερες Γενικές Δ/νσεις, της αρμοδιότητάς του. 8. Τον ορισμό εκπροσώπων του Υπουργείου σε Συμ βούλια και Επιτροπές άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργανισμών για θέματα αρμοδιότητάς του. 9. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμει βόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτροπών προ μήθειας και παραλαβής. Στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μεταβιβά ζουμε επίσης το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις: 1. Όλες τις συμβάσεις που αναφέρονται σε μελέτες για την εξυγίανση των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ορ γανισμών. 2. Τα θέματα διαδικασίας χρηματιστηριακών συναλ λαγών. 3. Τις αποφάσεις ορισμού χρηματιστών για εκποίηση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. 4. Την υπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης έργου. 5. Τις αποφάσεις έγκρισης για να ακολουθηθεί η δι αδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 22 π.δ/τος 394/1996) και αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καθώς και κάθε σχετικής με το θέμα απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995

9 ΦΕΚ 302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3543 για τις περιπτώσεις που η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ. 6. Τις αποφάσεις και εντολές που αφορούν δαπάνες, κατανομή χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επενδύσεων, προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών, αποφάσεις κατα κύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και συμβάσεις καθώς και κάθε σχετική με το θέμα απόφαση στις πε ριπτώσεις που η σχετική δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ. 7. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων, αναγνώρι σης και έγκρισης κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώ σεων, εντολών προμηθειών, εκτέλεσης έργων, σύναψης συμβάσεων από Ευρώ και άνω. 8. Τις εντολές προς τους υπολόγους για την καταβολή δαπανών από τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής που έχουν εκδοθεί στο όνομα τους από Ευρώ και άνω. 9. Τις προτάσεις μεταφοράς πίστωσης από ένα κω δικό αριθμό σε άλλο κωδικό αριθμό των φορέων του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων, καθώς και αναλήψεις πιστώσεων από του ποσού των Ευρώ και άνω. 10. Τις προτάσεις εγγραφής πιστώσεων από το απο θεματικό για ποσό άνω των Ευρώ. 11. Την κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών ή προτάσεις για χορήγηση εξουσιοδοτήσεων. 12. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων ΧΕΠ ανεξαρτή τως ποσού. 13. Την έγκριση κάθε φύσης δαπανών παροχής πιστώ σεων, εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων. 14. Την έγκριση προγραμμάτων πληροφορικής. 15. Τις αποφάσεις έγκρισης επιχορηγήσεων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Τέλος μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις: Τις αρμοδιότητες που αφορούν καθ οιονδήποτε τρό πο θέματα κατάστασης προσωπικού οποιασδήποτε κα τηγορίας, πλην Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται: 1. Διορισμοί και προσλήψεις του πάσης φύσεως προ σωπικού του Υπουργείου. 2. Ερωτήματα και αποφάσεις για την επιλογή, προ αγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη, Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων καθώς και όλων των λοιπών υπαλλήλων του Υπουργείου. 3. Κύρωση πινάκων επιτυχίας που καταρτίστηκαν με τη διαδικασία της επιλογής προσωπικού για το Υπουργείο και εκδίκαση ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών. 4. Κατανομή θέσεων προσωπικού κατά μονάδα. 5. Κύρωση των πινάκων προακτέων όλων των μονίμων υπαλλήλων. 6. Τις αποφάσεις μετάβασης στο εσωτερικό και εξω τερικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του και των ιδιωτών που συ νεργάζονται με το Υπουργείο και επίσης των Προϊστα μένων Διευθύνσεων και των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής καθώς και των ιδιωτών που συνεργάζονται με την υπηρεσία αυτή. Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν σεων και Διευθύνσεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. 7. Ερωτήματα και αποφάσεις για χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους του Υπουργείου για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και εξωτερικό, των υπη ρεσιών αρμοδιότητάς του. 9. Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. 10. Τον προγραμματισμό αναγκών για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων. 11. Τις προτάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασί ας για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 12. Την υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλ λήλων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού και άρσης εξουσιοδότησης. 13. Τις αποφάσεις έναρξης αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών. 14. Την υπογραφή συμβάσεων. 15. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμ βούλιο του Κράτους. 16. Ερωτήματα για τοποθετήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του στην ΜΕΑ ΟΟΣΑ και στο γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη ΜΕΑ στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. 17. Τα έγγραφα που αναφέρονται σε θέματα διοικη τικής και οικονομικής εποπτείας, οργάνωσης, ελέγχου λειτουργίας και απόδοσης των υπηρεσιών εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 18. Τη σύμφωνη γνώμη προς τη Διεύθυνση Οικονομι κού, για τις εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ Α.Ε.) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 19. Τα έγγραφα με τα αποτελέσματα των διαπραγμα τεύσεων για επίτευξη αντισταθμιστικών οφελών. 20. Τις αποφάσεις έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 21. Τις συνεισφορές προς τους Διεθνείς Οργανι σμούς. 22. Τα θέματα που αφορούν πολιτικές θέσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ενωση. 23. Την εντολή για διενέργεια Ε.Δ.Ε. επί θεμάτων των Υπηρεσιών Εξωτερικού. 24. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων και αποφά σεις καταβολής εισφορών και συμμετοχής στις δαπάνες Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Οργανισμών μέχρι ύψους ΕΥΡΩ. 25. Εγγραφα προς την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι οίκησης σχετικά με το περιεχόμενο των σπουδών και τον καθορισμό του αριθμού των αποφοίτων για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής. 26. Την επιβολή προστίμου για παραβάσεις διατάξεων περί εισαγωγών εξαγωγών για αξίες από ΕΥΡΩ και άνω. 27. Την έγκριση αποφάσεων ανάθεσης εκπόνησης μελετών ή εκτέλεσης ερευνητικών εργασιών, έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο προ γραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή της Πολυμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας τα οποία καλύπτονται

10 3544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2297/1995 και του ν. 2731/1999 και μέχρι ποσού ΕΥΡΩ. 28. Την υπογραφή συμβάσεων σε εφαρμογή των ανω τέρω νόμων και για τις ως άνω υπηρεσίες, εργασίες και προμήθειες για ποσά από ΕΥΡΩ και μέχρι ΕΥΡΩ. Άρθρο 15 Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης Στο Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» τις κατωτέρω πράξεις: 1. Τις αποφάσεις μετάβασης στο εσωτερικό και εξωτε ρικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αρμοδι ότητάς του καθώς και των ιδιωτών που συνεργάζονται με τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του. 2. Ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν σεων και Διευθύνσεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. 3. Ερωτήματα και αποφάσεις για χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και εξωτερικό. 4. Τις μετακινήσεις των υπαλλήλων εντός των Διευ θύνσεων αρμοδιότητάς του. 5. Τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του. 6. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Ν.Σ.Κ. για θέ ματα της αρμοδιότητάς του. 7. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμει βόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για τα θέ ματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των Επιτροπών Προμήθειας και Παραλαβής. 8. Τον ορισμό Εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτρο πές άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών για θέματα της αρμοδιότητάς του. Άρθρο 16 Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Στον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληρο φορίας, το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουρ γού» τις κατωτέρω πράξεις: 1. Την έκδοση οδηγιών προς τις μονάδες της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία τους. 2. Την τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 3. Τις εκπαιδευτικές άδειες και τις άδειες άνευ αποδο χών των υπαλλήλων της Υπηρεσίας της αρμοδιότητάς του. 4. Τις κανονικές άδειες του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) 5. Τις πράξεις και τα έγγραφα για τη μετάβαση στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας όλων των υπαλλή λων της αρμοδιότητάς του. 6. Τις πράξεις και τα έγγραφα για τη μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό του Προϊστα μένου της Ε.Υ.Δ. 7. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών ή νομι κών προσώπων, αρμοδιότητάς του, εφόσον δεν είναι νομολογιακά λυμένα. 8. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Ν.Σ.Κ. για θέ ματα της αρμοδιότητάς του. 9. Τις αποφάσεις, τις πράξεις και εντολές για την πραγ ματοποίηση δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, τη διενέργεια δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών, τις απο φάσεις κατακύρωσης των αποτελεσμάτων αυτών καθώς και τις συμβάσεις προμηθειών ή εκτελέσεως εργασιών ή αναθέσεως έργου για ποσό έως Ευρώ, και για τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2860/2000 και το π.δ. 4/2002 (Α 13). 10. Τις αποφάσεις ορισμού εκκαθαριστή, που προ βλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης /89 του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) «Περί της διαδικασίας πληρωμών σταθερών, διαρκούς ή πε ριοδικού χαρακτήρα δαπανών». 11. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμειβόμενων επιτροπών και ομάδων εργασίας για τα θέματα αρμοδιότητάς του, εξαιρουμένων των επιτρο πών προμήθειας και παραλαβής. 12. Τις προκηρύξεις διαγωνισμών ή επιλογών για το διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού στην Ειδική Γραμ ματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 13. Τα έγγραφα προς τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω σης με τις θέσεις και απόψεις της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 14. Την έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματι σμού, της ετήσιας έκθεσης, της τελικής έκθεσης και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληρο φορίας», τα οποία προετοιμάζονται και υποβάλλονται από την Ε.Υ.Δ. και την μέριμνα για την έγκριση τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και τη διαβίβαση τους όπου απαιτείται στην Ε.Ε. 15. Την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης των πρά ξεων στα μέτρα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» καθώς και των προσκλήσεων προς τελικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων. 16. Την άσκηση ελέγχου των λειτουργιών της Ειδικής Υπηρεσίας σε σχέση με θέματα που θέτουν η Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα Ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μονάδα Γ ελέγχου, παρ. 3, άρθρο 3 της ΚΥΑ υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 769/ , ΦΕΚ 1502/Β, όπως εκάστοτε θα ισχύει). 17. Τον ορισμό τωv Προϊσταμένων των επιμέρους Μο νάδων της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» μετά από πρόταση του Προϊστάμενου της Ε.Υ.Δ. 18. Τις αποφάσεις, τις πράξεις και εντολές για την πραγματοποίηση δαπανών του Προγράμματος Δημο σίων Επενδύσεων για τα έργα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθε σης προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών για την υλοποίηση του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», τις αποφάσεις κατακύρωσης ή ανάθεσης, καθώς και τις αντίστοιχες συμβάσεις, σύμφωνα με το π.δ. 4/2002 (Α 3). 19. Τις αποφάσεις για τη διενέργεια των διαδικασι ών ανάθεσης σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη 20 Μαρτίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 106297(2350) Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΝΟΣΗ-ΕΧΔ ΦΕΚ:Β 2892/29-10-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΝΟΣΗ-ΕΧΔ ΦΕΚ:Β 2892/29-10-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΝΟΣΗ-ΕΧΔ ΦΕΚ:Β 2892/29-10-2014 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1144303 ΕΞ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Προς: Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2423 11 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.49223/δ9.13322 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 753 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 16360/4650 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Bόλος 3 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 6477 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2420 3 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. EM/1 B/89/3.9.2012 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 20.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 22271 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθμ. Απόφ : 34 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤιΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΦOPOΛOΓlKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΔιΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 686 26 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 106297(2350) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφά σεων και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 2153/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 299 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γε ώργιο Κατρούγκαλο.... 1 Εξωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 634 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1129 23 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30471/ΔΙΟΕ 1276 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων με «εντο λή Υπουργού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ. Γραφείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Γραφείο : Τεχνολογικής Ανάπτυξης : ΕΥΡΗΚΑ Ταχ. Δ/νση : Mεσογείων 14-18 Αθήνα, 7-10-2010 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1130325 ΕΞ 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1130325 ΕΞ 2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: 10 3501536, Φαξ: 10 800398

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΗ-ΝΗΗ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.:Δ1Α 1174727 ΕΞ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. :

Αριστοτέλους 17 104 33 Χ. Σακελλαρίου 2132161807/1798 csakellariou@moh.gov.gr ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ TΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15-12 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ: B 1356 Α.Δ.Α.: ΒΙΙ9Η-ΧΤΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1079017 ΕΞ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΛΦΗ - ΞΒΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1137970 ΕΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα