ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙ» ΓΡΑΥΕΙΟ ΝΕΛ, ΕΔΤ ΣΗΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙ» ΓΡΑΥΕΙΟ ΝΕΛ, ΕΔΤ ΣΗΛ. 213-2039114"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙ» ΓΡΑΥΕΙΟ ΝΕΛ, ΕΔΤ ΣΗΛ ΘΕΜΑ : ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ Εν ζςνεσεία ηος ςπ απιθμού εγγπάθος ηηρ ζαρ αναθέποςμε ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηοςρ οςποζςλλέκηερ κλειζηού κςκλώμαηορ με κάνοςλα εκκένυζηρ & ηος δοσείος ζςλλογήρ ούπυν 24 ώπος. ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΗ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΜΕ ΚΑΝΟΤΛΑ ΕΚΚΕΝΩΗ Ο ζάκορ να είναι συπηηικόηηηαρ ηοςλάσιζηον 2 λίηπυν με ηςπυμένη διαβάθμιζη όγκος ανά 100 ml. Nα είναι διαθανήρ από ηη πλεςπά & από ηην άλλη πλεςπά να έσει ένηονο γαλακηεπό σπώμα, για εςκολόηεπη ανάγνυζη ηηρ διαβάθμιζηρ. Ο ζυλήναρ ηος οςποζςλλέκηη να είναι από εύκαμπηο ςλικό, μήκοςρ ηοςλάσιζηον ενόρ (1 )μέηπος & εζυηεπική διάμεηπο έυρ 5 σιλιοζηά. Να έσει κυνικό ακποθύζιο ζύνδεζηρ, ζςμβαηό με όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηυν καθεηήπυν & ειδική μεμβπάνη ( ζημείο δειγμαηολητίαρ), από ανθεκηικό ςλικό για αζθαλή λήτη πολλαπλών δειγμάηυν ούπυν. Η κάνοςλα εκκένυζηρ να εςκολόσπηζηη ( καηά πποηίμηζη ζε ζσήμα ζηαςπού) με δςναηόηηηα σειπιζμού με ηο ένα σέπι. Να ςπάπσει βαλβίδα μη παλινδπόμηζηρ ηυν ούπυν. Να έσει ζηαγονομεηπικό θάλαμο &βαλβίδα εξαέπυζηρ για ηην αποκαηάζηαζη ηηρ εζυηεπικήρ πίεζηρ ηος ζάκος. 1

2 Να είναι αποζηειπυμένορ ζε αηομική ζςζκεςαζία. Να ςπάπσει ζηήπιγμα για αζθαλή ηοποθέηηζη ζε όλοςρ ηοςρ ηύποςρ ηυν κπεβαηιών, ώζηε να μην ακοςμπά ζηο πάηυμα. Να θέπει ISO καηαζκεςάζηπιαρ εηαιπείαρ & CE MARK πποφόνηορ. ΔΟΥΕΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΟΤΡΩΝ 24 ΩΡΟΤ. Σο δοσεία θα ππέπει : Να είναι πλαζηικά Να είναι πολλαπλών σπήζευν Να είναι ογκομεηπικά ( να θέποςν διαβάθμιζη), συπικόηηηαρ μέσπι 5 λίηπυν. Να έσοςν εςπύ ζηόμιο ηοςλάσιζηον 10cm, ηο καπάκι να ζηεπεώνεηαι ζηο δοσείο ώζηε να μη σάνεηαι & να διαθέηει δεύηεπο μικπό ζηόμιο με καπάκι για εύκολη λήτη ηυν ούπυν από ηο δοσείο. Να έσοςν σεπούλι μεηαθοπάρ. Με βάζη ηα ζηοισεία πος μαρ έδυζε ηο Σμήμα Διασείπιζηρ Τλικού ηο ζύνολο ηυν απλών μη αποζηειπυμένυν οςποζςλλεκηών πος καηαναλώθηκαν καηά ηο έηορ 2012 ήηαν ηεμάσια. Πιθανολογούμε, όηι αναλόγυρ ηηρ κίνηζηρ ηυν εθημεπιών, εηηζίυρ θα σπειαζηούμε ηεμάσια. οςποζςλλεκηών κλειζηού κςκλώμαηορ με κάνοςλα εκκένυζηρ, ζε ανηικαηάζηαζη ηυν απλών μη αποζηειπυμένυν οςποζςλλεκηών. Τποζημείυζη :Μια μικπή ποζόηηηα οςποζςλλεκηών απλών μη αποζηειπυμένυν ππέπει να διαηηπηθεί ζηο νοζοκομείο για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηυν αναγκών πσ εθημεπιών. ΘΕΜΑ : Υξήζε νπξνζπιεθηώλ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο αο ελεκεξώλνπκε όηη όπσο πξνθύπηεη από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ νπξνζπιιεθηώλ απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ νπξνζπιιεθηώλ αλνηθηνύ θπθιώκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ καο κε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο. Μηα από ηηο πην ζπρλέο αηηίεο εκθάληζεο βαθηεξηνπξίαο, είλαη ε εηζαγσγή κηθξννξγαληζκώλ ζην ζύζηεκα ζπιινγήο ησλ νύξσλ.οη κηθξννξγαληζκνί θζάλνπλ ζηελ θύζηε κέζσ ηνπ απινύ ηνπ νπξνθαζεηήξα.ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα νξηζκέλσλ κειεηώλ, ζην 15-20% πεξίπνπ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ αξξώζησλ απνδείρζεθε πξνεγνύκελε παξνπζία ηνπ 2

3 ππεύζπλνπ κηθξννξγαληζκνύ κέζα ζηνλ νπξνζπιιέθηε. πλεπώο ε κίαλζε ηνπ νπξνζπιιέθηε ή ε είζνδνο κηθξννξγαληζκώλ ιόγσ ηεο απνζπλδέζεηο ηνπ από ηνλ νπξνθαζεηήξα, είλαη δπλαηό λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή κηθξννξγαληζκώλ ζην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα. ηνλ νπξνζπιιέθηε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ν νπξνθαζεηήξαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ νπξνζπιιέθηε & γη απηό ζεσξείηαη << θιεηζηό ζύζηεκα >>, πνπ ζεκαίλεη όηη από ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη ε ζύλδεζε ( ζπλήζσο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νπξνθαζεηήξα ), δελ πθίζηαηαη πιένλ αλνίγκαηα θαηά ηε δηαδξνκή από ηελ νπξνδόρν θύζηε έσο νπξνζπιιέθηε. Η ανυηέπυ παπέμβαζη επιβάλλεηαι όσι μόνο για ηην ππόλητη ηηρ διαζποπάρ ηυν νοζοκομειακών λοιμώξευν αλλά και για ηην οπθή διασείπιζη μείυζη κόζηοςρ ηυν παπαγομένυν ιαηπικών αποβλήηυν (ΕΑΥΜ). ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Ο νπξνζπιιέθηεο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο απνηειείηαη από : Σν ζσιήλα, πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ νπξνθαζεηήξα & κπνξεί λα θέξεη θνληά ζην ζεκείν ζύλδεζεο εηδηθή βαιβίδα από όπνπ είλαη δπλαηόλ λα αλαξξνθώληαη κε ζύξηγγα νύξα γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν. Επίζεο κπνξεί λα δηαζέηεη θιηπ γηα δηαθνπή ηεο ξνήο ησλ νύξσλ & θιηπ γηα ζηεξέσζε ζηα θιηλνζθεπάζκαηα. άθν, ν νπνίνο δηαζέηεη αξίζκεζε πνπ βνεζά ζηελ αθξηβή θαηαγξαθή ηνπ πνζνύ πνπ εκπεξηέρεη, βαιβίδα εμόδνπ ησλ νύξσλ ζπλήζσο ζην θάησ κέξνο ηνπ ( ππάξρνπλ & νπξνζπιιέθηεο κε βαιβίδα εμόδνπ ζην πάλσ κέξνο ) & θξεκαζηξάθη γηα ζηεξέσζε ζην θξεβάηη. Μπνξεί λα θέξεη επίζεο : ζάιακν σξηαίαο κέηξεζεο νύξσλ, ζάιακν θαηά ηεο παιηλδξόκεζεο ησλ νύξσλ & επηθάιπςε κε αληηκηθξνβηαθό παξάγνληα. ε αληίζεζε ν νπξνζπιιέθηεο αλνηθηνύ θπθιώκαηνο δελ δηαζέηεη βαιβίδα εμόδνπ ησλ νύξσλ.δελ ελδείθλπηαη πιένλ λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξνρέηεπζε ησλ νύξσλ, επεηδή ε αιιαγή ηνπ γηα απόξξηςε, απμάλεη ηνλ θίλδπλν επηκόιπλζεο & επαθόινπζεο ινίκσμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πεξηπαηεηηθώλ αξξώζησλ ρξεζηκνπνηνύληαη νπξνζπιιέθηεο κηθξήο ρσξεηηθόηεηαο νη νπνίνη ζηεξεώλνληαη ζην κεξό ησλ αξξώζησλ κε ηκάληεο, έηζη ώζηε λα κελ πεξηνξίδνπλ ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπο. 3

4 ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΟΤ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΗ Άδεηαζκα ηνπ νπξνζπιιέθηε Οη νπξνζπιιέθηεο ζπζηήλεηαη λα αδεηάδνληαη ζπζηεκαηηθά, ( ζπλήζσο όηαλ έρνπλ γεκίζεη θαηά 2/3).Εθηόο από πξόιεςε ινηκώμεσλ, ην άδεηαζκα ηνπ νπξνζπιιέθηε ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ νζκώλ αιιά & ζηε δηαηήξεζε ηεο βαηόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρέηεπζεο ησλ νύξσλ. Η δηαδηθαζία αδεηάζκαηνο ηνπ νπξνζπιιέθηε είλαη κηα άζεπηε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα βήκαηα : Πιέλνπκε πξνζεθηηθά & θαηόπηλ ζηεγλώλνπκε ηα ρέξηα καο. Φνξνύκε γάληηα κηαο ρξήζεο. Κιείλνπκε ην θιηπ ηνπ νπξνθαζεηήξα έηζη ώζηε λα ζηακαηήζεη ε ξνή ησλ νύξσλ πξνο ηνλ νπξνζπιιέθηε. Σνπνζεηνύκε έλα εηδηθό πιαζηηθό νγθνκεηξηθό δνρείν ζπιινγήο νύξσλ πξνο ηνλ νπξνζπιιέθηε. Εάλ ν νπξνζπιιέθηεο θξέκεηαη ζην πιάη ηνπ θξεβαηηνύ & όρη ζε επηδαπέδηα βάζε, είλαη πηζαλό λα ρξεηαζζεί λα ηνλ βγάινπκε από ην ζηήξηγκα ηνπ. ηξέθνπκε ηε βαιβίδα εμόδνπ πξνο ην δνρείν, έηζη ώζηε λα κελ ρπζνύλ ηα νύξα έμσ από απηό. ΠΡΟΟΥΗ!Η βαιβίδα ηνπ νπξνζπιιέθηε δελ ζα πξέπεη λα αγγίδεη ην δνρείν ή νηηδήπνηε άιιν. Αλνίγνπκε ηε βαιβίδα. Όηαλ ν νπξνζπιιέθηεο αδεηάζεη θιείλνπκε ηε βαιβίδα. θνππίδνπκε ηε βαιβίδα κε γάδα κε νηλόπλεπκα. Επαλαηνπνζεηνύκε ηνλ νπξνζπιιέθηε πιαη ζην θξεβάηη. Ειέγρνπκε όηη ν νπξνθαζεηήξαο & ηα ππόινηπα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο είλαη ζηε ζέζε ηνπο. Καηαγξάθνπκε ζην εκεξήζην θύιιν λνζειείαο ηνπ αξξώζηνπ ην πνζό ησλ νύξσλ. Μεηαθέξνπκε ην δνρείν θαιπκκέλν ζην ρώξν αθαζάξησλ όπνπ ην αδεηάδνπκε 4

5 Καζαξίδνπκε ην δνρείν κε αξαησκέλε ρισξίλε 1/10 ή ην ηνπνζεηνύκε ζην πιπληήξην ζθσξακίδσλ. Αθαηξνύκε ηα γάληηα καο. Πιέλνπκε & ζηεγλώλνπκε ηα ρέξηα καο. ΠΡΟΟΥΗ δίλνπκε ζηελ άζεπηε ηερληθή αδεηάζκαηνο ηνπ νπξνζπιιέθηε & ζηελ ηερληθή αδεηάζκαηνο ησλ νπξνδνρείσλ. ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΗ Γεληθά είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κεηώλνληαη νη παξεκβάζεηο <<δηαθνπήο >> ηνπ θιεηζηνύ ζπζηήκαηνο. Οη νπξνζπιιέθηεο ζπζηήλεηαη λα αιιάδνληαη κε άζεπηε ηερληθή εάλ έρεη παξαβηαζζεί ην θιεηζηό ζύζηεκα ( πρ εάλ ζθηζηνύλ ) ε εάλ απνρξσκαηηζηνύλ, εάλ κπξίδεη ε εάλ έρεη δεκηνπξγεζεί ηδεκα ζην θάησ κέξνο ηνπο. Φπζηθά αιιάδνληαη θαη όηαλ αιιαρζεί & ν νπξνθαζεηήξαο. Η δηαδηθαζία αιιαγήο ηνπ νπξνζπιιέθηε πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα βήκαηα : Πιέλνπκε ηα ρέξηα καο πξηλ αιιάμνπκε ηνλ νπξνζπιιέθηε. Φνξάκε γάληηα κηαο ρξήζεο. ηακαηνύκε ηε ξνή ησλ νύξσλ ζηνλ νπξνθαζεηήξα πηέδνληαο ηνλ κε ηνλ δείθηε & ηνλ αληηρεηξά καο ή ρξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό θιηπ. Απνζπλδένπκε ηνλ νπξνζπιιέθηε από ηνλ νπξνθαζεηήξα πξνζεθηηθά έηζη λα κελ αγγίδνπκε ην άθξν ηνπ θαζεηήξα αιιά νύηε & ηνπ νπξνζπιιέθηε. Καζαξίδνπκε ην άθξν ηνπ θαζεηήξα κε έλα ηνιύπην γάδαο ή βάκβαθνο εκπνηηζκέλν ζε νηλόπλεπκα. Αθαηξνύκε ην θάιπκκα ηνπ λένπ νπξνζπιιέθηε ηνλ ζπλδένπκε ζηνλ νπξνζπιιέθηε & ηνλ ζπλδένπκε ζηνλ νπξνθαζεηήξα πξνζεθηηθά ρσξίο λα αγγίμνπκε ηα άθξα ηνπο. Καζαξίδνπκε κε νηλόπλεπκα ην ζεκείν ζύλδεζεο. Καιύπηνπκε κε ην αλάινγν πώκα ηνλ ζσιήλα ηνπ γεκάηνπ νπξνζπιιέθηε & ηνλ αδεηάδνπκε ζην ρώξν ησλ αθαζάξησλ. Σν άδεηαζκα απηό γίλεηαη ή αλνίγνληαο ηε βαιβίδα εμόδνπ ή 5

6 ζρίδνληαο ην θάησ κέξνο ηνπ κε έλα αηρκεξό αληηθείκελν( πρ ιάκα λπζηεξηνύ ), πνπ θπιάζζεηαη ζην ρώξν ησλ αθαζάξησλ γηα απηό ην ζθνπό. Απνξξίπηνπκε ηνλ θαηεζηξακκέλν νπξνζπιιέθηε, ζην HOSPITAL BOX, πνπ ηνπνζεηνύκε ηα EAYM.( επηθίλδπλα απόβιεηα ). Αθαηξνύκε ηα γάληηα καο. Πιέλνπκε &ζηεγλώλνπκε ηα ρέξηα καο. Γξάθνπκε ηελ εκεξνκελία αιιαγήο ζηνλ λέν νπξνζπιιέθηε κε αδηάβξνρν καξθαδόξν. ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟΤ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΗ Ο θαζαξηζκόο ηνπ νπξνζπιιέθηε ελδείθλπηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ απηόο ρξεζηκνπνηείηαη από άξξσζην ζην ζπίηη ( καθξνρξόληα ρξήζε εθηόο λνζνθνκείνπ ) νπόηε ν νπξνζπιιέθηεο πιέλεηαη κε εηδηθό θαξκαθεπηηθό δηάιπκα. ΠΡΟΛΗΦΗ ΛΟΙΜΧΞΕΧΝ Γηα ηνπο αξξώζηνπο πνπ θέξνπλ νπξνθαζεηήξα, ε ρξεζηκνπνίεζε ζηείξνπ, θιεηζηνύ ζπζηήκαηνο παξνρέηεπζεο ησλ νύξσλ, είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ειέγρνπ ησλ ινηκώμεσλ. Έρεη απνδερζεί όηη γηα βξαρπρξόληνπο θαζεηεξηαζκνύο, απηό ην κέηξν θαη κόλν, κπνξεί λα κεηώζεη ην πνζνζηό ησλ ινηκώμεσλ από 100% όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην αλνηθηό ζύζηεκα, ζε ιηγόηεξν από 25%. Πεξηγξάθνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο πξόιεςεο ζρεηηδόκελσλ κε νπξνθαζεηήξα ινηκώμεσλ. Υξήζε απνζηεηξσκέλνπ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο παξνρέηεπζεο ησλ νύξσλ κε όζν ην δπλαηό ιηγόηεξνπο ρεηξηζκνύο. Απνζύλδεζε ηνπ νπξνθαζεηήξα από ηνλ νπξνζπιιέθηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν εάλ πξέπεη λα γίλνπλ πιύζεηο θύζηεο. 6

7 Υξήζε άζεπηεο ηερληθήο θαηά ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο ησλ νύξσλ γηα εξγαζηεξηαθό έιεργν & θαηά ην άδεηαζκα ηνπ νπξνζπιιέθηε. Εμαζθάιηζε αλεκπόδηζηεο ξνήο νύξσλ. Ο ζσιήλαο ηνπ νπξνζπιιέθηε λα κελ έρεη πηπρώζεηο. Ο νπξνζπιιέθηεο λα αδεηάδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε δνρείν μερσξηζηό γηα θάζε άξξσζην. Ο νπξνζπιιέθηεο λα βξίζθεηαη πάληα θάησ από ην επίπεδν ηεο θύζηεο & ν ζσιήλαο ηνπ πάληα ςειόηεξα από ηνλ νπξνζπιιέθηε.πξνζνρή λα κελ αγγίδεη ην πάησκα. Αιιάδνπκε ηνπο νπξνζπιιέθηεο πνπ ζηάδνπλ, έρνπλ πνιύ ίδεκα ή είλαη δύζνζκνη πκπεξαζκαηηθά ην θιεηζηό θύθισκα παξνρέηεπζεο ησλ νύξσλ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζηείξν & ζπλεπώο ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη θαλόλεο αληηζεςίαο ζε θάζε ρεηξηζκό πνπ δηελεξγείηαη από ηα ηκήκαηα ηνπ. Η ηπραία ε ζθόπηκε απνζύλδεζε ηνπ θαζεηήξα από ηνλ νπξνζπιιέθηε θαζώο & ε κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αληηζεςίαο θαηά ην άδεηαζκα ηνπ νπξνζπιιέθηε επλννύλ ηε εκθάληζε βαθηεξηνπξίαο & ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΟΦΕΛΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΧΝ ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ Ε ΥΕΗ ΜΕ ΣΗ ΥΡΗΗ ΟΤΡΟΤΛΛΕΚΣΧΝ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ Επηπιένλ νθείινπκε λα ιάβνπκε ζνβαξά ππόςηλ καο ηελ αλάιπζε θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο & θόζηνπο νθέινπο, πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ ινηκώμεσλ,πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε αλαγθαηόηεηα ηεο παξέκβαζεο από ηε ρξήζε ησλ νπξνζπιιεθηώλ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο. Η αλάιπζε θόζηνπο πεξηιακβάλεη ην άκεζν & ην έκκεζν θόζηνο. Σν άκεζν θόζηνο ζρεηίδεηαη κε ην θόζηνο ησλ ηαηξηθώλ θαξκάθσλ, ηνπ ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ, ελώ ην έκκεζν θόζηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ απώιεηα παξαγσγηθόηεηαο εμαηηίαο λόζνπ ή θαξκάθσλ. 7

8 Με βάζε ηα αλσηέξσ, νη άξξσζηνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νπξνζπιιέθηε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο πξνζηαηεύνληαη από νπξνινηκώμεηο & ππεινλεθξίηηδεο γηαηί ε βαιβίδα ηνπ νπξνζπιιέθηε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο πξνζηαηεύεη ηνλ άξξσζην από ηελ παιηλδξόκεζε ησλ νύξσλ. Δεκηνπξγείηαη δειαδή έλα επηπιένλ πξόζζεην θόζηνο από ηε ρξήζε ηνπ νπξνζπιιέθηε αλνηρηνύ θπθιώκαηνο, απηό ηεο λνζνθνκεηαθήο ινίκσμεο ησλ νπξνθόξσλ νδώλ ( βαθηεξηνπξία ).Η βαθηεξηνπξία δεκηνπξγείηαη, όηαλ ν θαζεηήξαο θύζηεσο παξακείλεη από ώξεο ζηελ νπξνδόρν θύζηε ζην 15-20% ησλ αξξώζησλ παιηλδξνκνύλ ηα νύξα από ηνλ νπξνζπιιέθηε ηνπ αλνηθηνύ θπθιώκαηνο κε απνηέιεζκα ηα gram(-) κηθξόβηα λα εηζέξρνληαη από ην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο & λα πξνθαιείηαη βαθηεξηαηκία. Πην εππαζείο είλαη άξξσζηνη αλνζνθαηαζηαικέλνη, ειηθησκέλνη, δηαβεηηθνί θιπ. Οθείινπκε λα ζπλππνινγίζνπκε & ην επηπιένλ θόζηνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αύμεζε ησλ εκεξώλ λνζειείαο θαηά 2,4 % ζε έλαλ άξξσζην πνπ πάζρεη από νπξνινίκσμε καδί κε ην άκεζν θόζηνο ( αληηβηνηηθά, απαζρόιεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ) ζπλ ην έκκεζν θόζηνο ηνπ όηη ε δεπηεξνπαζήο βαθηεξηαηκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζαλ επηπινθή ηεο νπξνινίκσμεο πξνθαιεί αύμεζε ησλ εκεξώλ λνζειείαο θαηά 7-10 εκέξεο επηπιένλ. πλππνινγίδνπκε ην επηπιένλ αζξνηζηηθό θόζηνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ απμεκέλε πνζόηεηα ησλ πγξώλ απνβιήησλ πνπ θαηαβάινπκε εηεζίσο ζηνλ ΕΔΝΑ.. Σα βηνινγηθά πγξά ζώκαηνο πρ.( αίκα νύξα ) ΕΑΑΜ θσδηθόο ζηνλ θαηάινγν ησλ Επξσπατθώλ απνβιήησλ -αλήθνπλ κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία αξ.κτα146163/ ζηελ θαηεγνξία ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ (ΕΑΤΜ )& σο εθ ηνύηνπ ζπιιέγνληαη ζηα εηδηθά θπηία ζπιινγήο(hospital BOX.) ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ν ΕΔΝΑ, αθνύ πξώηα ηα δπγίδεη.σν θόζηνο κεηαθνξάο & δηαρείξηζεο είλαη 2 ην θηιό. Αλαιπηηθόηεξα ην θόζηνο ηνπ απινύ νπξνζπιιέθηε είλαη 0,15 /ηκ ζπλ ΦΠΑ 23%. ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ (Μέζε δηάξθεηα λνζειείαο 5,2 εκέξεο) ν άξξσζηνο ζα ρξεηαζζεί ηνπιάρηζηνλ 5 ηεκάρηα, δεδνκέλνπ όηη ν νπξνζπιιέθηεο κπνξεί λα αιιαρζεί ην ιηγόηεξν κόλν κία θνξά ηελ εκέξα, ην θόζηνο αλέξρεηαη ζε (0,15 *5=0,75 ) 0,75. Αθνύ ιάβνπκε ππόςηλ όηη ν θάζε άλζξσπνο παξάγεη πεξίπνπ 5-6 lit νύξα εκεξεζίσο ην θόζηνο δηαρείξηζεο από ηνλ ΕΔΝΑ αλέξρεηαη ζε 12, ελώ εάλ πξνζζέζνπκε & ην θόζηνο ηνπ νπξνζπιιέθηε αλνηθηνύ θπθιώκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 12,75. 8

9 Σν θόζηνο ηνπ απνζηεηξσκέλνπ νπξνζπιιέθηε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο είλαη 0,32 /ηκ ζπκπ.φπα 23%. ε απηή ηελ ηηκή, πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί ην δνρείν ζπιινγήο ρσξηηηθόηεηαο 2 lit θόζηνπο 2 θόζηνπο 0,80 /ηκ ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα ζα γίλεη εθάπαμ.αλά θιηληθή. Αλαιπηηθόηεξα ην ζπλνιηθό θόζηνο λνζειείαο κηαο εκέξαο από ηε ρξήζε ηνπ νπξνζπιιέθηε θιεηζηνύ θπθιώκαηνο αλέξρεηαη ζε 1,12 ( 0,32+0,80) ζπγθξηηηθά από ηε ρξήζε νπξνζπιιέθηε αλνηρηνύ θπθιώκαηνο πνπ αλέξρεηαη ζε 12,75. Όπσο αληηιακβαλόκαζηε ε κείσζε ηνπ θόζηνπο πξαγκαηνπνηείηαη γηαηί κε ηε ρξήζε νπξνζπιιεθηώλ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηα νύξα ζπιιέγνληαη ζην εηδηθό δνρείν & αδεηάδνληαη ζηελ απνρέηεπζε, κε απνηέιεζκα ην λνζνθνκείν λα θεξδίζεη έλα ζεκαληηθό πνζό από ηε δηαρείξηζε ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ Δεδνκέλνπ, όηη απηνί νη πόξνη κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο Δεκόζηαο Τγείαο θαιύπηνληαο πάγηεο & δηαξθείο αλάγθεο θξίλεηαη ζθόπηκν λα πινπνηεζεί ε εθαξκνγή ησλ νπξνζπιιεθηώλ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο άκεζα. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε. ΕΔΤ Υέικε Παξαζθεπή ΝΕΛ Σδαλαθάθε Μαξία Κνηλνπνίεζε ΔΝΤ Σκήκα Δηαρείξηζεο Τιηθνύ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΕΔΤ,ΝΕΛ 9