ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) _ΕΡΕΥΝΑ_ Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών Σταφυλίδης Σταύρος 1, Τριανταφυλλίδου Σοφία 2, Σίτα Βασιλική-Ραφαέλα 2, Καυκιά Θεοδώρα 3 1. Νοσηλευτής, MSc(c), Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2. Νοσηλεύτρια 3. ΜSc, PhD(c), Καθηγήτρια εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και εκφράζεται με σημαντική αύξηση των δεικτών της νοσηρότητας, της θνησιμότητας, καθώς επίσης της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει το βαθμό συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών κατά την καθημερινή κλινική πρακτική. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε περιγραφική μελέτη. Η έρευνα διεξήχθη σε τμήματα δύο γενικών νοσοκομείων της Αθήνας (νοσοκομείο Α) και της Θεσσαλονίκης (νοσοκομείο Β) κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης ήταν 200 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών (100 από κάθε νοσοκομείο). Η δειγματοληπτική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν μη πιθανότητας (ευκολίας). Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ανώνυμο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς και για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 20. Αποτελέσματα: Το 84,5% (n=169) του δείγματος ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία υπολογίστηκε στα 39 (±7,47) έτη. Από τις απαντήσεις του πληθυσμού στις 11 συχνότερες νοσηλευτικές πράξεις ελήφθησαν τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με την υγιεινή των χεριών: το 78,1% του νοσοκομείου Α απάντησε ότι ακολουθεί υγιεινή των χεριών πριν την εφαρμογή αντισηπτικού διαλύματος, ενώ οι θετικές απαντήσεις του νοσοκομείου Β ήταν 89,5%. Από αυτούς που απάντησαν θετικά, το ποσοστό που τηρεί τα ανάλογα πρωτόκολλα βρέθηκε 89,7% και 82,5% αντίστοιχα. Ο μέσος χρόνος εφαρμογής υγιεινής χεριών βρέθηκε στα 55 στο νοσοκομείο Α και στα 45,7 στο Β νοσοκομείο. Τέλος, αναφορικά με την εφαρμογή υγιεινής χεριών κατά τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις (χορήγηση φαρμάκων, τοποθέτηση ουροκαθετήρα/φλεβοκαθετήρα και περιποίηση τραυμάτων) στο νοσοκομείο Α το 3,5% εφαρμόζει πλύσιμο στις παλάμες, το 58,1% στις παλάμες και στους καρπούς και το 38,3% στις παλάμες, στους καρπούς και στα αντιβράχια. Τα ανάλογα ποσοστά στο νοσοκομείο Β βρέθηκαν 6,3%, 56,2% και 26,4% αντιστοίχως (p=.002). Συμπεράσματα: Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υγιεινής των χεριών αλλά και σχετικά με την συμμόρφωση στα πρωτόκολλα ανάμεσα στα δύο νοσοκομεία αναφοράς. Λέξεις Κλειδιά: Νοσοκομειακές λοιμώξεις, νοσηλευτής, πρόληψη, στάσεις, απόψεις. Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Σταφυλίδης Σταύρος, Ίμβρου 26, ΤΚ: 54453, Θεσσαλονίκη, Rostrum of Asclepius - To Vima tou Asklipiou Journal Volume 14, Issue 4 (October December 2015) ORIGINAL PAPER Nursing staff compliance while implementing and maintaining hand hygiene protocols Stafylidis Stayros 1, Triantafyllidoy Sofia 2, Sita Vasiliki-Rafaela 2, Kaykia Theodora 3 1. RN, MSc(c), Department of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki 2. RN 3. ΜSc, PhD(c), Lecturer, Department of Nursing, ΑΤΕΙ of Thessaloniki ABSTRACT Introduction: Hospital acquired infections constitute a major public health problem that endangers the safety of patients and is associated with a significant increase in morbidity, mortality, as well as the duration and cost of hospitalization. Aim: The aim of this study was to explore the nursing staff compliance with hand hygiene protocols during every day ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 275

2 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας clinical practice. Material-method A descriptive study was performed. The research was conducted in different wards of two general hospitals; one in Athens (hospital A) and one in Thessaloniki (hospital B) during March to May The population of this study was 200 nurses and nursing assistants (100 from each hospital). The sampling method used was nonprobability (convenience). Data collection was performed one through anonymous self-report questionnaire. SPSS 20 was used for statistical analysis. Results: The 84.5% (n=169) of the study population were women. The median age was estimated at 39(±7.47) years. From the responses in the 11 most common nursing practices the following information on hand hygiene was collected: 78.1% of hospital A replied that they perform hand hygiene before applying antiseptic, while the positive responses in hospital B was 89.5%. Of those who responded positively, 89.7% and 82.5%, respectively, followed the appropriate protocols. The average time for application of hand hygiene was 55 in hospital A and 45.7 in hospital B. Finally, regarding hand hygiene during nursing interventions (drug administration, insertion on urinary catheter, venipuncture and dressings change), in hospital A 3.5% perform hand washing, 58.1% washing of the palms and wrists and 38.3% palms, wrists and forearms. The findings in hospital B were 6.3%, 56.2% and 26.4% respectively (p=.002). Conclusions: Statistically significant differences were shown on the implementation of hand hygiene but also on compliance to protocols between the two reference hospitals. Keywords: Hospital acquired infections, nurse, prevention, attitudes, opinions. Corresponding Author: Stafylidis Stavros, Imvrou 26 str. PC: 54453, Thessaloniki, Greece. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δημόσια υγεία πλήττεται από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και συντελούν στην αύξηση των δεικτών νοσηρότητας, θνησιμότητας, καθώς επίσης και της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας. Η αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων ασθενών με παρεμβατικές τεχνικές από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό οδηγεί σε εμφάνιση λοιμώξεων συνδεόμενες με αυτές. 1 Παγκοσμίως το 10% των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία αποκτούν νοσοκομειακή λοίμωξη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. 2 Οι λοιμώξεις αυτές αποτελούν σημαντική πηγή νοσηρότητας αλλά και θνησιμότητας, όπως άλλωστε και χρήσης πρόσθετων πόρων. Η χρήση αποτελεσματικών πρακτικών ελέγχου θα μπορούσε να αποτρέψει πολλές νοσοκομειακές λοιμώξεις, ωστόσο το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη έχει επιπτώσεις στη συμμόρφωση με τις διαδικασίες έλεγχου λοιμώξεων καθώς και σε άλλους τομείς της νοσηλευτικής πρακτικής. 3 Η συμμόρφωση έχει οριστεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ως η εναρμόνηση και/ή υιοθέτηση μίας συγκεκριμένης και προκαθορισμένης συμπεριφοράς σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες ή τις υγειονομικές προτάσεις. 4 Το σωστό και τακτικό πλύσιμο των χεριών του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί ίσως το σημαντικότερο μέσο πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων, όπως αποδεικνύεται από έρευνες. 5-7 Αυτή και μόνο η πρακτική είναι σε θέση να περιορίσει σημαντικά τις λοιμώξεις στα νοσοκομεία. Σελίδα 276 Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών

3 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) Η υγιεινή των χεριών περιλαμβάνει το χρησιμοποιήθηκαν γάντια ή εργαλεία, μετά τη πλύσιμο που απομακρύνει ρύπους και θερμομέτρηση των ασθενών και το στρώσιμο βιολογικά υλικά με χρήση νερού και των κρεβατιών, πριν και μετά την επαφή με σαπουνιού, την αντισηψία με χρήση το δέρμα του ασθενή, πριν και μετά από αντισηπτικών διαλυμάτων και παραγόντων οποιαδήποτε νοσηλευτική πράξη που απαιτεί που απομακρύνουν την παροδική μικροβιακή χρήση αποστειρωμένου υλικού. Ωστόσο, ο χλωρίδα και τέλος τη χειρουργική αντισηψία εντατικός καθαρισμός των χεριών προκαλεί των χεριών ώστε να απομακρυνθεί η βλάβες στο δέρμα με αποτέλεσμα τη παροδική μικροβιακή χλωρίδα και να μειωθεί μεταβολή της χλωρίδας και τον κίνδυνο η μόνιμη, μέσω του πλυσίματος με νερό και μετάδοσης μικροβίων στους ασθενείς. 11 αντισηπτικό σαπούνι ή μέσω απάλειψης με Αναφορικά με την υπάρχουσα γνώση σχετικά αντισηπτικό διάλυμα. 8 με την συμπεριφορά και τον βαθμό Σκοπός του πλυσίματος των χεριών είναι η συμμόρφωσης στην τήρηση της υγιεινής των απομάκρυνση των μικροοργανισμών. Τα χεριών, σε μελέτη σε νοσοκομεία της Κρήτης μικρόβια που υπάρχουν στα χέρια ανήκουν παρατηρήθηκε ότι το νοσηλευτικό στην φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος, προσωπικό που εργαζόταν σε χειρουργικές ενώ οι παροδικοί μικροοργανισμοί είναι κλινικές εφάρμοζαν σε μεγαλύτερο βαθμό εκείνοι που επικάθονται πάνω στο δέρμα συνθήκες τοπικής αντισηψίας συγκριτικά με μετά την επαφή με τον ασθενή και με συναδέλφους τους που εργάζονταν σε διάφορα μολυσμένα αντικείμενα. 9 παθολογικά τμήματα. 12 Σχετικά με την Η απλούστερη μέθοδος υγιεινής των χεριών θεωρητική γνώση των επαγγελματιών υγείας είναι ενδείκνυται η χρήση σαπουνιού και που εργαζόταν σε μονάδες εντατικής νερού, η οποία ωστόσο δεν εφαρμόζεται θεραπείας στην πρόληψη λοιμώξεων συχνά στα νοσοκομεία. Η διάρκεια του σχετιζόμενων με φλεβικούς κεντρικούς πλυσίματος με υγρό σαπούνι και νερό θα καθετήρες παρατηρήθηκε ελλιπής γνώση πρέπει να είναι περίπου 15 δευτερόλεπτα, αφού μόνο το 42,9% των συμμετεχόντων ενώ πριν από οποιαδήποτε παρεμβατική έδωσαν σωστές απαντήσεις σε σχετικό πράξη ρουτίνας απαιτείται πλύσιμο των ερωτηματολόγιο. 13 Τέλος, σε πανευρωπαϊκή χεριών για Το προσωπικό πρέπει να μελέτη που έλαβε χώρα το 2012 σε πλένει τα χέρια του κατά την προσέλευση και επαγγελματίες υγείας σχετικά με την τήρηση αποχώρηση από το τμήμα νοσηλείας, το των κανόνων υγιεινής των χεριών, εργαστήριο ή το εξωτερικό ιατρείο, μετά από παρατηρήθηκαν παρόμοια ποσοστά στην κάθε νοσηλεία ακόμα και αν τήρηση των κανόνων υγιεινής ανάμεσα σε Σελίδα 277 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2015

4 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό άλλα αρκετές διαφορές ανάμεσα στις χώρες που συμμετείχαν στην μελέτη. 14,15 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η στάση και οι πρακτικές ελέγχου αναφορικά με την εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών από νοσηλευτές δύο γενικών νοσοκομείων. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Πραγματοποιήθηκε μια περιγραφική μελέτη, στο πλαίσιο των προπτυχιακών υποχρεώσεων των φοιτητών, σε δύο γενικά νοσοκομεία της Ελλάδας, ένα των Αθηνών (νοσοκομείο Α) και ένα της Θεσσαλονίκης (νοσοκομείο Β). Επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα νοσοκομεία γιατί τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας μελέτης, πραγματοποιούσαν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στα νοσοκομεία αυτά. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τμήματα του παθολογικού τομέα (παθολογική, πνευμονολογική, γαστρεντερολογική, καρδιολογική, αιματολογική κλινική και μονάδα τεχνητού νεφρού και χημειοθεραπείας) και του χειρουργικού τομέα (ορθοπαιδική, χειρουργική, νευροχειρουργική και ουρολογική κλινική και μονάδα εντατικής θεραπείας), καθώς και στο γραφείο επιτήρησης λοιμώξεων. Προηγήθηκε άδεια για τη διεξαγωγή της μελέτης από τα Επιστημονικά Συμβούλια των δύο νοσοκομείων. Η συλλογή των δεδομένων διήρκησε τρεις μήνες (Μάρτιος-Μάιος 2014). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα ευκολίας 200 ατόμων (100 ανά νοσοκομείο) όλων των επιπέδων νοσηλευτικής εκπαίδευσης που εργαζόταν με πλήρες ωράριο. Πριν από τη διανομή των ερωτηματολογίων, δόθηκε στους συμμετέχοντες έντυπο συγκατάθεσης στο οποίο παρέχονταν πληροφορίες για την εξασφάλιση της ανωνυμίας και το σκοπό της έρευνας, ενώ τονιζόταν και η εθελοντική συμμετοχή. Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε βασίστηκε σε αντίστοιχα ερωτηματολόγια της βιβλιογραφίας και περιελάμβανε τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, συνολική επαγγελματική εμπειρία) καθώς και καταγραφή του αριθμού κλινών του τμήματος εργασίας και την ύπαρξη Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων στο κάθε νοσοκομείο. Στο δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν στη σωστή εφαρμογή και τήρηση της υγιεινής των χεριών κατά τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις, όπως χορήγηση φαρμάκων, τοποθέτηση ουροκαθετήρα ή ενδοφλέβιων συσκευών, την περιποίηση χειρουργικών τραυμάτων και τη συμμετοχή σε παρεμβατικές διαδικασίες, Σελίδα 278 Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών

5 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) όπως βιοψία ή τοποθέτηση και χρήση εκπαιδευτική κατάρτιση των συμμετεχόντων αρτηριακής γραμμής. σύμφωνα με τα αποτελέσματα ήταν Της έρευνας προηγήθηκε πιλοτική μελέτη σε πολυμερής. Συγκεκριμένα, το 3,5% (n=7) ένα τμήμα (χειρουργική κλινική) του ήταν νοσηλευτές πανεπιστημιακής νοσοκομείου Α και Β. Η αξιοπιστία με βάση εκπαίδευσης, το 72% (n=144) τεχνολογικής τον συντελεστή Cronbach s α (alpha) εκπαίδευσης και το 24% (n=49) υπολογίστηκε σε 0,85 (υψηλή αξιοπιστία). δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, Τέλος, σε ανάλογα επίπεδα υπολογίστηκε και υπολογίστηκε ο μέσος όρος (mean) της η εγκυρότητα της μελέτης. προϋπηρεσίας τους στα 14,2 (±11 έτη) με εύρος από 0,5 40 έτη (Πίνακας 1). Στατιστική ανάλυση Όσο αναφορά συνολικά στην εφαρμογή Χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές δοκιμασίες αντισηψίας και υγιεινής των χεριών, στις για δύο μεταβλητές, πίνακες διασταύρωσης κυριότερες νοσηλευτικές πράξεις στο και πραγματοποιήθηκε έλεγχος x 2 (chi square νοσοκομείο Α το 78,1% απάντησε ότι test). Εφαρμόστηκε έλεγχος κανονικότητας ακολουθεί υγιεινή των χεριών, ενώ στο και το Mann-Whitney U test ως μη νοσοκομείο Β το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο παραμετρική μέθοδο και το t test ως 89,5%. Από τις θετικές απαντήσεις των παραμετρική, για να ελεγχθούν και να συμμετεχόντων το 89,7% του νοσοκομείου Α συγκριθούν τα αποτελέσματα. αναφέρει ότι τηρεί τα πρωτόκολλα στο Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με σύνολο των παρεμβάσεων, σε σύγκριση με το το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές 82,5% του νοσοκομείου Β (Πίνακας 2). επιστήμες 20 (Statistic Package of Social Ο μέσος χρόνος εφαρμογής αντισηψίας Sciences, 20th Edition, SPSS). Αρχικά χεριών πριν την χορήγηση φαρμάκων, την πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική εισαγωγή ουροκαθετήρων και ενδοφλέβιων ανάλυση (κατανομή συχνοτήτων, συσκευών και την περιποίηση χειρουργικών εκατοστιαίες αναλογίες, μέση τιμή, διάμεση τραυμάτων, υπολογίστηκε και στα δύο τιμή, τυπική απόκλιση, συσχετίσεις νοσηλευτικά ιδρύματα στα 50,3. Ο χρόνος μεταβλητών, πίνακες διπλής εισόδου). πλυσίματος για το νοσοκομείο Α ήταν στα 55 και 45,7 για το νοσοκομείο Β. Οι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης για την Συνολικά έλαβαν μέρος στην έρευνα 200 διαδικασία πλυσίματος που ακλουθούν κατά άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 39 έτη, από τα τις συχνότερες νοσηλευτικές πράξεις που οποία το 84,5% ήταν γυναίκες. Η προαναφέρθηκαν. Σύμφωνα με τα Σελίδα 279 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2015

6 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας αποτελέσματα συνολικά για τις μελετώμενες παρεμβάσεις στο νοσοκομείο Α το 3,5% εφαρμόζει πλύσιμο στις παλάμες σε αντίθεση με το 6,3% του νοσοκομείου Β, πλύσιμο στις παλάμες και στους καρπούς εφαρμόζει το 58,1% του νοσοκομείου Α ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 56,2 % στο νοσοκομείο Β. Τέλος μικρή διαφορά παρατηρείται ανάμεσα στα δύο νοσοκομεία όσον αφορά την εφαρμογή πλυσίματος στις παλάμες, τους καρπούς και τα αντιβράχια, στο νοσοκομείο Α τη συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθεί το 38,3% ενώ στο νοσοκομείο Β το ποσοστό φτάνει στο 26,4%. (Πίνακας 3). Τέλος, συνολικά το 33,3% του δείγματος στο Α νοσοκομείο εφαρμόζει υγιεινή των χεριών πριν τις διάφορες παρεμβάσεις, ενώ το 29,6% του νοσοκομείου Β (p=.002). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η συμμόρφωση των νοσηλευτών αναφορικά με την εφαρμογή και την τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών κατά τις συχνότερες παρεμβάσεις. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας στα 39 έτη. Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο νοσοκομεία όσον αφορά την εφαρμογή υγιεινής των χεριών καθώς και στη διαδικασία και το χρόνο εφαρμογής της διαδικασίας, με περισσότερους εργαζόμενους (89,5%) του δεύτερου νοσοκομείου (Θεσσαλονίκη) να αναφέρουν ότι εφαρμόζουν υγιεινή των χεριών (έναντι 78,1% του πρώτου νοσοκομείου) (p<.001). Παρόλα αυτά κατά τη διερεύνηση της συμμόρφωσης με τα πρωτόκολλα υγιεινής των χεριών το πρώτο νοσοκομείο παρουσιάζει ελαφρά καλύτερη συμμόρφωση χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=.345). Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ενώ το 83,8% του συνόλου του μελετώμενου πληθυσμού αναφέρει ότι εφαρμόζει υγιεινή των χεριών και το 86,1% αναφέρει ότι τηρεί τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί τεκμηριωμένα αυτή η διαφορά. Σε πολλές άλλες μελέτες, παρόλο που έχει επισημανθεί η σπουδαιότητα της πρόληψης των νοσοκομειακών λοιμώξεων μέσω της εφαρμογής της υγιεινής χεριών, 12,18,19 το νοσηλευτικό προσωπικό έδειξε χαμηλή συμμόρφωση αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο της μετάδοσης των παθογόνων μικροοργανισμών από ασθενή σε ασθενή. Πολυκεντρικές μελέτες που έλαβαν χώρα σε ΜΕΘ νεογνών στη Βραζιλία, καθώς και σε νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την υγιεινή των χεριών και τη συχνότητα εφαρμογής της κατέληξαν ότι τα επίπεδα συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα, πριν από τις νοσηλευτικές πράξεις, ήταν στο 61,6% και 62,2% αντίστοιχα, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκαν Σελίδα 280 Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών

7 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) χαμηλά ποσοστά συνολικής τήρησης των σε ελαφρώς μεγαλύτερο βαθμό τους κανόνες κατευθυντήριων οδηγιών όπως και στην υγιεινής των χεριών (86,1% έναντι 88%). παρούσα έρευνα (33,3% στο νοσοκομείο Α και 29,6% στο νοσοκομείο Β). Σε αντίστοιχη ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ έρευνα σε νοσηλευτικό προσωπικό στην Συμπερασματικά, στα δύο προς μελέτη Κύπρο το 21,3% του δείγματος αναφέρει ότι νοσοκομεία παρατηρήθηκαν στατιστικά δεν πλένει πάντοτε τα χέρια μετά τη χρήση σημαντικές διαφορές που σχετίζονταν με την γαντιών. 15 Η ανακολουθία αυτή θα μπορούσε υγιεινή των χεριών και την αντισηψία πριν να εξηγηθεί με το γεγονός ότι λόγω του και μετά τις συχνότερες νοσηλευτικές φόρτου εργασίας, της έλλειψης προσωπικού πράξεις, ωστόσο όμως παρατηρήθηκαν και και της ρουτίνας παραλείπονται βασικές αρκετές ομοιότητες ως προς τη διαδικασία αρχές της πρόληψης μετάδοσης λοιμώξεων και τον χρόνο πλυσίματος που ακολουθείται. και έκθεσης του προσωπικού σε αυτές. Στην κοινότητα των επαγγελματιών υγείας Μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2010 στη είναι κοινά αποδεκτό ότι ο βασικότερος Γερμανία, έδειξε πως ο φόρτος εργασίας έχει τρόπος μετάδοσης νοσοκομειακών αρνητικό αντίκτυπο στη συμμόρφωση του λοιμώξεων είναι τα χέρια του υγειονομικού προσωπικού με τα πρωτόκολλα νοσηλευτικής προσωπικού. Στον περιορισμό των πρακτικής. 20 νοσοκομειακών λοιμώξεων θα μπορούσαν να Έχει παρατηρηθεί ότι οι κανόνες υγιεινής συμβάλλουν θετικά η πιο συστηματική ακολουθούνται αυστηρά συνήθως από τους ενημέρωση για την υγιεινή των χεριών, η νέους, σε προϋπηρεσία, νοσηλευτές, ενώ όσο ορθή εφαρμογή και τήρηση των αυξάνουν τα χρόνια προϋπηρεσίας τόσο κατευθυντήριων οδηγιών και των χαμηλότερη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα πρωτοκόλλων, η επαρκής στελέχωση σε παρατηρείται. νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να Κατά την ανάγνωση της βιβλιογραφίας επαρκεί ο χρόνος που αφιερώνεται για την παρατηρήθηκαν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα υγιεινή των χεριών καθώς επίσης και η στους Έλληνες και του Ιταλούς νοσηλευτές ενδυνάμωση του ρόλου του νοσηλευτή αναφορικά με την τήρηση της υγιεινής των ελέγχου λοιμώξεων με στόχο την χεριών κατά την εφαρμογή δύο σημαντικών ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του νοσηλευτικών πράξεων (πριν από την χρήση προσωπικού. ενδοφλέβιων συσκευών ή ουροκαθετήρων και κατά την περιποίηση χειρουργικών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ τραυμάτων), με τους Έλληνες να εφαρμόζουν Σελίδα 281 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2015

8 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας 1. Blodgett Τ, Krein S, Forman J, Damschroder L, Saint S, Arbor A. Essential Roles of the Staff Nurse in Hospital Infection Prevention Programs: A Qualitative Analysis. AJIC 2007;37(5): Glen M. Hospital Epidemiology and infection control. 3nd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, Βογιατζάκης Ε, Μάρκου Ν, Ξηρουχάκη Ε, Τόμπρου Ε. ΚΕΕΛΠΝΟ: κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή των χεριών και τη χρήση γαντιών στο νοσοκομείο. INTERNET, 2015 Ιανουάριος, διαθέσιμο από: ia.pdf 4. Haynes RB, Sackett DL, Taylor DW. Compliance in Health Care. Baltimore, MD, John Hopkins University Press Needleman J, Buerhaus P, Mattke S, Stewart M, Zelevinsky K. Nurse-Staffing Levels and the Quality of Care in Hospitals. N Engl J Med 2002;346(22): Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings: Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force. MMWR 2002;51(No. RR- 16). 7. WHO guidelines on hand hygiene in health care. World Health Organisation, Geneva, Song X, Stockwell DC, Floyd T, Short BL, Singh N. Improving hand hygiene compliance in health care workers: Strategies and impact on patient outcomes. AJIC 2013;41(10): Ξηρουχάκη Ε. Υγιεινή και Επιδημιολογία στο χώρο του Νοσοκομείου.1 η Έκδοση, Αθήνα, Συμμετρία, Munro BH, Page EB. Statistical methods for health care research. 2nd ed., Philadelphia, Lippincott company, Υγιεινή των χεριών. Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Υγιεινή των χεριών; 2014 [πρόσβαση 6 Νοεμ 2014]. Διαθέσιμο στο: ριών.aspx. 12. Ντόνι Μ, Παπαντωνάκη Α, Φτυλάκη Ε. Εφαρµογή υγιεινής των χεριών των νοσηλευτών, συγκριτική αξιολόγηση σε παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, Ηράκλειο, Κρήτη, Koutzavekiaris I, Vouloumanou EK, Gourni M, Rafailidis PI, Michalopoulos A, Falagas ME. Knowledge and practices regarding prevention of infections associated with central venous catheters: A survey of intensive care unit medical Σελίδα 282 Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών

9 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) and nursing staff. Am J Infect Control 19. Σοτνίκοβα Χ, Φασόη Γ. Κατευθηντήριες 2011;39(7): οδηγίες για την υγιεινή των χεριών στο 14. Ricard JD, Conti G, Boucherie M, Hormann νοσοκομείο. Το βήμα του Ασκληπιού C, Poelaert J, Quintel M et al.. European 2013;12(4): survey of nosocomial infection control 20. Knoll M, Lauterschlaeger C, Borneff-Lipp and hospital-acquired pneumonia M. The impact of workload on hygiene prevention practices. J Infect compliance in nursing. BJN 2010; 2012;65(4): (S6):S18-S Efstathiou G, Papastavrou E, Raftopoulos 21. Das Neves ZC, Tipple AF, Silva e Souza AC, V, Merkouris A. Compliance of Cypriot Pereira MS, Melo Dde S, Ferreira LR. Hand nurses with Standard Precautions to Hygiene: the impact of incentive avoid exposure to pathogens. Nursing & strategies on adherence among Health Sciences 2011;13: healthcare workers from a newborn 16. Efstathiou G, Papastavrou E, Raftopoulos intensive care unit. Revista Latino- V, Merkouris A. Factors influencing Americana de Enfermagem 2006;14:546- nurses compliance with Standard 552. Precautions in order to avoid 22. Jackson C, Lowton K, Griffiths P. Infection occupational exposure to prevention as a show : A qualitative microorganisms: A focus group study. study of nurses infection prevention BMC Nursing 2011;10:1-13. behaviours. International journal of 17. Sessa Al, Di Giuseppe G, Albano L, nursing studies 2013;16(1): Angelino I for the Collaborative Working 23. Creedon A. Hand hygiene compiance: Group. An Investigation of Nurses' exploring variations in practice between Knowledge, Attitudes, and Practices hospitals. Nurs Times 2008;104(49):32- Regarding Disinfection Procedures in 35. Italy. BMC Infect Diseases 2011;11: Sodhi K, Shrivastava A, Arya M, Kumar M. Knowledge of infection control practices among intensive care nurses in a tertiary care hospital. J Infect Public Health 2013;6(4): ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 283

10 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ 15, 5% (n=31) 84,5% (n=169) ΗΛΙΚΙΑ 39 (±7,47) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 3, 5% (n=7) 72% (n=144) 24% (n=49) 14,2 (±11) ΕΤΗ 13 ΕΤΗ 0,5-40 ΕΤΗ Σελίδα 284 Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών

11 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ & ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α 76% 84.2% (p<.001) (p=.363) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Β 94% 78,70% ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α 81% 91.4% (p=.002) (p=.075) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Β 95% 82.1% ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΒΙΟΨΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α 61% 88.5% (p<.001) (p=.916) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Β 83% 88% ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΕΙΡ. ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α 86% 91.9% (p=.75) (p=.066) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Β 92% 82.6% ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΕΝΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α 85% 91.8% (p.=.535) (p.=.005) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Β 88% 76.1% ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α 81% 88.9% (p.=.042) (p.=.676) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Β 91% 84.6% ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΝΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α 86% 88.4% (p.=.384) (p.=.090) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Β 90% 78.9% ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α 69% 92.8% (p.=.02) (p.=.090) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Β 83% 89.2% ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 285

12 Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ 3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΡΠΟ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ ΠΑΛΑΜΕΣ Ι ΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚ. Α 80% (p= '' 3,7% 55,6% 40,7% 93,8% (p=.002 ΝΟΣΟΚ. Β 59% α=.005) 41'' 8,6% 46,6% 44,8% 75,5% α=.005) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ / ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΣΟΚ. Α 89% (p= '' 5,6% 64,0% 30,3% 94,4% (p.=.002 ΝΟΣΟΚ. Β 97% α=.005) 46'' 7,2% 61,5% 30,9% 78,4% α=.005) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚ. Α 74% (p< '' 1,2% 54,8% 44% 89,3% (p.=.052 ΝΟΣΟΚ. Β 97% α=.005) 50'' 3,0% 60,6% 36,4% 78, 6% α=.005) Σελίδα 286 Διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού στην εφαρμογή και τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών

Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2015) _ΕΡΕΥΝΑ_ Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης σχετικά με το πρωτόκολλο για την πρόληψη της πνευμονίας συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα Ρεβενιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (2013),ΤΟΜΟΣ 1,ΤΕΥΧΟΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ευφροσύνη Λεβιδιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Σύγκριση των απόψεων ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας σε χειρουργικά τμήματα δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου

Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών του γενικού νοσοκομείου Λάρνακας Κύπρου Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 1 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2015) Γνώσεις και στάσεις των επαγγελματιών υγείας στη χρήση των εναλλακτικών θεραπειών Ανδρικόπουλος Αλέξανδρος 1, Ρεκλείτη Μαρία 2, Σαρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Παρέμβαση για την εκτίμηση και τη βελτίωση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρέασαν το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης Α/Η1Ν1

Παράγοντες που επηρέασαν το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης Α/Η1Ν1 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(3):354-361 Παράγοντες που επηρέασαν το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης Α/Η1Ν1 ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Μυοσκελετικές διαταραχές στο νοσηλευτικό προσωπικό Μπιτσιός Αθανάσιος 1, Τσίγγανου Ευδοκία 2 1. Νοσηλευτής, MSc, Γ.Ν.Χαλκιδικής 2. Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, Γ.Ν. Χαλκιδικής Τόμος 13,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της ικανοποίησης ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς

Εκτίμηση της ικανοποίησης ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς Εκτίμηση της ικανοποίησης ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς Σωτηροπούλου Αικατερίνη 1, Καλογιάννη Αντωνία 2, Βασταρδής Λεωνίδας 1, Παπαγιαννάκη Βασιλεία 3, Καδδά Όλγα 4, Μαρβάκη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Στάσεις και γνώσεις των γυναικών απέναντι στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε σχέση με τη σεξουαλική τους υγεία και τον προληπτικό γυναικολογικό έλεγχο _ΕΡΕΥΝΑ_ Βόλτση Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Αδάμου Ευθαλία 1, Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος 2, Καδδά Όλγα 3, Αργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων φοιτητών Nοσηλευτικής σχετικά µε την πνευµονική φυµατίωση

ιερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων φοιτητών Nοσηλευτικής σχετικά µε την πνευµονική φυµατίωση Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 2, 00-00 ιερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων φοιτητών Nοσηλευτικής σχετικά µε την πνευµονική φυµατίωση Βασιλόπουλος Α., 1 Ρούπα Ζ., 2 Βόζνιακ Γ., 3

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική μελέτη διερεύνησης επαγγελματικής εξουθένωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας παιδιατρικού νοσοκομείου

Πιλοτική μελέτη διερεύνησης επαγγελματικής εξουθένωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας παιδιατρικού νοσοκομείου Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Πιλοτική μελέτη διερεύνησης επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώσεις των νοσηλευτών για τη φροντίδα ασθενών που εμφανίζουν delirium

Οι γνώσεις των νοσηλευτών για τη φροντίδα ασθενών που εμφανίζουν delirium Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 1 st Issue, January March 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Οι γνώσεις των νοσηλευτών για τη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπαγγελματική συνεργασία του νοσηλευτή στο εργασιακό περιβάλλον ενός επαρχιακού νοσοκομείου

Η διεπαγγελματική συνεργασία του νοσηλευτή στο εργασιακό περιβάλλον ενός επαρχιακού νοσοκομείου ΕΡΕΥΝΑ Η διεπαγγελματική συνεργασία του νοσηλευτή στο εργασιακό περιβάλλον ενός επαρχιακού νοσοκομείου Φουντούκη Αντιγόνη 1, Γκατζέλης Θεόδωρος 2, Πάντας Δημήτριος 3, Θεοφανίδης Δημήτριος 4 1. Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση γνώσεων νοσηλευτών ως προς την Υπέρταση

Διερεύνηση γνώσεων νοσηλευτών ως προς την Υπέρταση ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση γνώσεων νοσηλευτών ως προς την Υπέρταση Κοκκινάκης Αναστάσιος-Δικαίος 1, Μιχάλης Δημήτριος 2, Κουτλούδη Κρυσταλία 3, Γουρνή Παρασκευή 4, Πολυκανδριώτη Μαρία 5, Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής

Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 2, 86-92 ISSN 1791-9649 Διερεύνηση της οργανωσιακής δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο δημόσια νοσοκομεία της Αττικής Κωνσταντινοπούλου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013) _ΕΡΕΥΝΑ_ Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά τη χρονική περίοδο 2005-2010 στο νομό Λακωνίας Γκιουζέλη Γεωργία 1, Τσιρώνη Μαρία 2, Κατσαραγάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική διατριβή

Διδακτορική διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διδακτορική διατριβή ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διερεύνηση Μικροβιακού Φορτίου Άνω Άκρων Επαγγελματιών Υγείας σε 2βαθμιο Γενικό Νοσοκομείο.

2. Διερεύνηση Μικροβιακού Φορτίου Άνω Άκρων Επαγγελματιών Υγείας σε 2βαθμιο Γενικό Νοσοκομείο. 2. Διερεύνηση Μικροβιακού Φορτίου Άνω Άκρων Επαγγελματιών Υγείας σε 2βαθμιο Γενικό Νοσοκομείο. 189 Ιωάννης Α. Κυριαζής 1, Κωνσταντίνος Κοροβέσης 2, Μαρία Σαρίδη 2, Μαρία Ρεκλείτη 2, Θωμαΐς Καλογήρου 1

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η διαχείρισή τους

Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση νοσηλευτικών λαθών στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και η διαχείρισή τους Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται στη χειρουργική αίθουσα με αιτιολογικούς παράγοντες

Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται στη χειρουργική αίθουσα με αιτιολογικούς παράγοντες ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΑΒΕIΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚHΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ 5 ο Πανελλήνιο & 4 ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 2012 Καταγραφή και συσχέτιση των σφαλμάτων που διαπράττονται στη χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):61-69 Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. KNOWLEDGE OF PULSE OXIMETRY AMONG MEDICAL AND NURSING STAFF

ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. KNOWLEDGE OF PULSE OXIMETRY AMONG MEDICAL AND NURSING STAFF ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Κουτσούκη Σωτηρία 1, Κοσμίδης Δημήτριος 1 1. Νοσηλευτές, μεταπτυχιακοί φοιτητές ΕΚΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παλμική οξυμετρία είναι μια ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος

Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος Δημητριάδου-Παντέκα Αλεξάνδρα 1, Τσαλογλίδου Αρετή 2, Λαβδανίτη Μαρία 1, Ντιό Ελένη 3, Σαπουντζή-

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2012) Τόµος 4,Τεύχος 4, 166-180 ISSN 1791-9649 Οι αντιλήψεις των νοσηλευτών σχετικά µε την εφαρµογή ευέλικτου ή ανοιχτού επισκεπτηρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κατίκα

Διαβάστε περισσότερα

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα.

νεαρού ενήλικου πληθυσμού 31-40 ετών στις ΜΕΘ μετά από τροχαίο ατύχημα. ΕΡΕΥΝΑ Σύγκριση των αιτιών νεαρού ενήλικου πληθυσμού τροχαίο ατύχημα εισαγωγής νέων ηλικίας 18-30 ετών και (31-40 ετών) στις ΜΕΘ μετά από Τζιάλλας Βασίλειος 1, Τζιάλλας Δημήτριος 2, Λίγκα Βασιλική 3, Καστανιώτη

Διαβάστε περισσότερα