Διδακηική Ππόηαζη για ηο Μάθημα ηυν Αγγλικών Ε Δημοηικού με ηη σπήζη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακηική Ππόηαζη για ηο Μάθημα ηυν Αγγλικών Ε Δημοηικού με ηη σπήζη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού"

Transcript

1 Διδακηική Ππόηαζη για ηο Μάθημα ηυν Αγγλικών Ε Δημοηικού με ηη σπήζη Εκπαιδεςηικού Λογιζμικού Ζασαπιάδηρ Γεώπγιορ Δπί πηπρίν θνηηεηήο ηεο Σρνιήο Τερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ Ν. Σεξξώλ Πεπίλητη Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα δηδαθηηθή πξόηαζε κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Αγγιηθώλ. Η πξόηαζε, ελαξκνληζκέλε κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π.Σ), ζρεδηάζηεθε γηα καζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ, ζηνρεύνληαο ζηελ εθκάζεζε ζηνηρεησδώλ δνκώλ ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. Πην εηδηθά, πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο γξακκαηηθέο ελόηεηεο ησλ ρξόλσλ Simple Present θαη Present Continuous Tense, θαζώο επίζεο θαη ησλ ηξόπσλ έθθξαζεο πξνηηκήζεσλ. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό θαη νπηηθό πιηθό ζρεηηθό κε ηα ζπζηαηηθά κέξε ησλ Η/Υ θαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (google translator) ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εμνηθίσζε ησλ καζεηώλ κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Τέινο, έρεη αλαπηπρζεί ζύζηεκα αμηνιόγεζεο κε δηάθνξεο αζθήζεηο θαη quiz βαζηζκέλα ζηηο ζεσξεηηθέο θαη γξακκαηηθέο ελόηεηεο θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ, ππνβνεζώληαο έηζη ηελ εκπινθή ηνπ θάζε παηδηνύ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Λέξειρ κλειδιά: εκπαιδεςηικό λογιζμικό, Αναλςηικό Ππόγπαμμα Σποςδών, καηηγοπίερ εκπαιδεςηικών λογιζμικών Abstract The present study is an educational proposal which aims to enhance the teaching process of English. This suggestion, designed for pupils of the 5 th Grade of Elementary School, comes under the Studying Schedule and aims to the learning of basic English Structures. Particularly, it includes detailed grammar sections of the Simple Present and Present Continuous Tense, as well as structures of expressing likes, dislikes and preferences in general. In addition, it includes theoretical and visual material relevant to the consisting part s of the computers and moreover, a web application (google translator) which will consequently help pupils in becoming familiar with computers and web applications. Finally, there has been developed an evaluation system consisting of exercises and quizzes based on the theoretical and grammar modules of the project, as well as on the pupils routine-lives, assisting in this way the successful involvement of each pupil in the learning procedure. Key words: educational software, Studying Schedule, types of educational software 1) Διζαγωγή Η εκθάληζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ε αλάπηπμε δηδαθηηθώλ ζπζηεκάησλ ζπληζηνύλ λέεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Τα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα, ή εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά είλαη κηα ζύγρξνλε κνξθή δηδαζθαιίαο, ε νπνία έρεη αληηθαηαζηήζεη κέξνο ηνπ παξαδνζηαθνύ δηδαθηηθνύ έξγνπ πξνζθέξνληαο πξσηνπνξηαθνύο ηξόπνπο εθκάζεζεο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή. Ωο εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό κπνξνύκε λα νξίζνπκε όια εθείλα ηα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ πξνσζνύλ ηε κάζεζε γεληθά θαη ηθαλνπνηνύλ όιεο ηηο δηδαθηηθέο, παηδαγσγηθέο, ηερλνινγηθέο θαη γλσζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ θαη πινηπνηήζεθαλ (Π. Πηληέιαο, 1999). Πέξα από ηε ρξήζε ηνπο σο επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη πεγή πιεξνθνξηώλ, ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξνζεγγίδνπλ ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ιεηηνπξγνύλ σο δπλακηθά γλσζηηθά εξγαιεία πνπ ζηνρεύνπλ ζηε ζσξάθηζε ηνπ καζεηή κε γλώζεηο θαζνιηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζνπλ ηθαλό λα αληαπεμέιζεη ζηηο δηαξθώο κεηαβαιιόκελεο θαη νινέλα απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ. Τέηνηνπ είδνπο δεμηόηεηεο αθνξνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ζηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη κνληεινπνίεζεο θαηαζηάζεσλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ, ζηελ ηθαλόηεηα κεηαθνξάο γλώζεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πιαηζίσλ θ.ά (Οη ζέζεηο ηεο ΔΤΠΔ γηα ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, 2002). 1

2 2) Δίδη Δκπαιδεςηικών λογιζμικών 2 4 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ Τππηθά παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ηα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο πνπ αλαπηύζζνληαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΥΠΔΠΘ ζηα πιαίζηα ησλ έξγσλ «Πελειόπε», «Σεηξήλεο», «Ναπζηθά» θ.ά., πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ παξνρή πινύζηνπ θαη πνηνηηθνύ καζεζηαθνύ πιηθνύ ζηελ ειιεληθή γεληθή παηδεία, θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ απόθηεζεο ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο από ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο αγνξάο γηα επηηπρεκέλε ζπλέρηζε ηεο πξάμεο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο πνηνηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ (Δλέξγεηα Οδύζζεηα). Τα είδε ή θαηεγνξίεο ησλ ινγηζκηθώλ απηώλ είλαη νη εμήο : tutorial, educational games, drill and practice, simulation θαη problem solving. Φπζηθά θάπνηα κπνξεί λα εληάζζνληαη ζε πεξηζζόηεξεο από κία θαηεγνξίεο, ελώ άιια, όπσο γηα παξάδεηγκα νη ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο, λα κελ εληάζζνληαη ζε θακηά απν ηηο παξαπάλσ (Π. Πηληέιαο, 1999). 3) Γ.Δ.Π.Π.Σ. Ξένων Γλωζζών Σθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζώλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ ώζηε λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ ζε δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα. Με ηελ εθκάζεζε ησλ μέλσλ γισζζώλ πξνάγνληαη νη έλλνηεο ηνπ εγγξακκαηηζκνύ, ηεο πνιπγισζζίαο θαη ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο σο βαζηθνί άμνλεο γλσζηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ. Οη μέλεο γιώζζεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο δεμηόηεηαο ηνπ καζεηή λα αληαπνθξίλεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο πξνβιέςηκεο ή απξόβιεπηεο ρξεζηκνπνηώληαο γισζζηθέο, παξαγισζζηθέο ή θαη εμσγισζζηθέο επηινγέο. Με ηε δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζώλ νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη όηη ε μέλε γιώζζα δελ ρξεζηκεύεη κόλν γηα ηε ζπλελλόεζε κεηαμύ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέςεο θαη ιόγνπ, αιιά θαη γηα ηελ πξόζιεςε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ από δηάθνξα γλσζηηθά πεδία (Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην). 3.1) Αναλςηικό Ππόγπαμμα Σποςδών Αγγλικήρ Γλώζζαρ Διδικοί ζηόσοι Σηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο: Γεκνηηθό Γπκλάζην, επηδηώθεηαη ε πξννδεπηηθά αλαπηπζζόκελε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα κεηέρνπλ ζε πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο κε κέζνλ ηελ αγγιηθή γιώζζα, ώζηε κεζνπξόζεζκα λα θαιύπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο ηδησηηθήο, ζρνιηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο, ελώ καθξνπξόζεζκα λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ζηνηρεηώδεηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνύ, εθπαηδεπηηθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ ηνπο ρώξνπ θαη, θπξίσο, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο. Η δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο, όπσο θαη ε δηδαζθαιία όισλ ησλ δσληαλώλ γισζζώλ δηέπεηαη από έλα πιαίζην αξρώλ ησλ νπνίσλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά είλαη ν εγγξακκαηηζκόο, ε πνιπγισζζία θαη ε πνιππνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Ο εγγξακκαηηζκόο νδεγεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνθνξηθήο θαη γξαπηήο έθθξαζεο, ζηε δπλαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ηεο αγγιηθήο ζε πνηθίια πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο θαη ζηελ θαηνρή ηεο δνκήο ηεο. Με ηνλ εγγξακκαηηζκό θαιιηεξγνύκε γλώζεηο κε ηηο νπνίεο ζα πεηύρνπκε ηελ πξνζσπηθή εμέιημε ηνπ θάζε καζεηή γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά σο κέξνο ελόο θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Η πνιπγισζζία δίλεη λέα δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαζώο δηακνξθώλεη εθείλν ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε θάζε γιώζζα πξνζθέξεη λέα πξννπηηθή νξγάλσζεο ηνπ πλεπκαηηθνύ καο θόζκνπ αιιά θαη νδεγεί ζηε δπλακηθή ζρέζε κε άιιεο γιώζζεο. Μέζα ζηα όξηα κηαο γλήζηαο επηθνηλσλίαο ε γιώζζα γίλεηαη θώδηθαο επηθνηλσλίαο θαη ηαπηόρξνλα θνξέαο πνιηηηζκνύ θαη κέζσ απηήο απνηππώλνληαη, δηακνξθώλνληαη θαη εθθξάδνληαη εξκελείεο, αμίεο θαη ζηάζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ θνηλσληθό θαη πνιηηηζηηθό αγαζό. Τέινο, ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα πξνθύπηεη θπζηθά θαη αβίαζηα, δηόηη ε αγγιηθή γιώζζα, σο γιώζζα επηθνηλσλίαο κε θπζηθνύο νκηιεηέο αιιά θαη κε άηνκα άιισλ εζληθνηήησλ, ζα θέξεη ηνπο έιιελεο καζεηέο ζε επαθή κε ηνλ πνιηηηζκό αγγιόθσλσλ θαη κε αγγιόθσλσλ ρσξώλ, άξα ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηακόξθσζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία θάλεη νηθείν, απνδεθηό θαη ζεβαζηό ην δηαθνξεηηθό, ην άιιν θαη ην καθξηλό, ελώ ζπγρξόλσο δηαπιάζεη θαη εληζρύεη κε ηελ αλάδεημε ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ δηαθνξώλ ηηο αμίεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ εζληθή ηαπηόηεηα. Σε έλα ηέηνην πιαίζην ν γεληθόο ζθνπόο δελ είλαη ε θαηάθηεζε κηαο θαηαθεξκαηηζκέλεο γλώζεο αιιά ε θαηάθηεζε ζηάζεσλ δσήο θαη ζπκπεξηθνξώλ ζε κηα κεηαβαιιόκελε, πνιύγισζζε θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. Η δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο γίλεηαη πηα ζπκκεηνρηθή κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δξάζεο ζην ζρνιηθό θαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη κε ηελ εκπινθή πνιιώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ζην πιαίζην ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Έηζη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κεηαηξέπεηαη ζε κηα δηαδηθαζία όπνπ νη καζεηέο θαιιηεξγνύλ θαη αζθνύλ θπξίσο ηε δεμηόηεηα ηνπ «καζαίλσ πώο λα καζαίλσ» κέζα από ηελ πξάμε, ρεηξηδόκελνη ηελ πιεξνθνξία θαη ηηο κεζόδνπο πξνζέγγηζεο, πξόζβαζεο, αμηνιόγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο από πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα (Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην).

3 4) Η ππόηαζη και ηο Ηλεκηπονικό Πεπιβάλλον ζσεδιαζμού 4 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ Η παξνύζα πξόηαζε απνηειεί έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ αλαπηύρζεθε ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Borland C++ Builder v.6 ζε νπηηθό πεξηβάιινλ. Η C++ απνηειεί κηα γιώζζα πνπ πξνζθέξεη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, ζέησληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε εθαξκνγώλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ έρεη νξίζεη ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην όπσο: πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ, πξνδηαγξαθέο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνδηαγξαθέο αιιειεπίδξαζεο θαη πεξηβάιινληνο δηεπαθήο. Η θάιπςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαζθαιίδεηαη εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη δηαζέηεη κηα κεγάιε γθάκα από νπηηθά αληηθείκελα όπσο buttons, edit boxes, images, memos, labels, timers θαη άιια, ηα νπνία ελζσκαηώλνληαη ζε κηα βαζηθή θόξκα (παξάζπξν). Κάζε νπηηθό αληηθείκελν έρεη δηθέο ηνπ μερσξηζηέο ηδηόηεηεο, ελώ ε ίδηα ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ δηαζέηεη πιεζώξα κεζόδσλ θαη ζπκβάλησλ δηαρείξεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ απηώλ. Τν γεγνλόο απηό, δίλεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή ηε δπλαηόηεηα ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ άξηζηα πξνζαξκνζκέλσλ ζηνπο δηδαθηηθνύο ζηόρνπο πνπ ζέιεη λα θαιύςεη ζε θάζε πεξίπησζε. Τν ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ειεθηξνληθό βηβιίν κε πξαθηηθέο ιεηηνπξγίεο παξνπζίαζεο πιεξνθνξηώλ θαη ζύζηεκα αμηνιόγεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ ζηηο αζθήζεηο θαη ηα quiz πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη. 4.1) Η βαζική θόπμα Τν θεληξηθό παξάζπξν ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη έλα page control απνηεινύκελν από ηξεηο ζειίδεο: Theory, Grammar, Practice. Σηε ζειίδα ηεο ζεσξίαο πεξηέρνληαη νη ζεσξεηηθέο ελόηεηεο πνπ αγγίδεη ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό. Μεξηθέο από απηέο είλαη: a) Computer Parts Πεξηέρεη αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ ζπζηαηηθώλ κέξώλ ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Η πεξηγξαθέο γεληθά, όπσο αλαθέξεη θαη ε γξακκαηηθή ηεο Αγγιηθήο, γίλνληαη κε πξνηάζεηο ζε Simple Present Tense. Με απηό ηνλ ηξόπν, ν καζεηήο πέξα απν ηελ εμάζθεζε ζηελ θαηαλόεζε γξαπηνύ θεηκέλνπ, απνθηά εμνηθείσζε κε ηνπο Φξόλνπο ελώ παξάιιεια εκπινπηίδνληαη νη γλώζεηο ηνπ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηώλ. b) Computers in our lives Έλα θείκελν πνπ αλαθέξεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη επίζεο ηα κεηνλεθηήκαηα από ηελ παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπ. Γίλεηαη επηπιένλ, εκβάζπλζε ζηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ησλ ρξόλσλ Simple Present θαη Present Continuous Tense, δίλνληαο πνιιά παξαδείγκαηα. c) Mark s Πξόθεηηαη γηα έλα ελόο καζεηή ζηελ Αγγιία, πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Ο ζθνπόο εδώ είλαη, κε ηελ παξνπζίαζε εθθξαζηηθώλ κεζόδσλ, λα κπνξεί ν καζεηήο λα ζπληάμεη θείκελν κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, θάλνληαο ρξήζε θξάζεσλ γηα λα πεξηγξάθεη θαηαζηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο. Σηε ζειίδα ηεο γξακκαηηθήο (grammar) νη ελόηεηεο πνπ θαιύπηνληαη είλαη: Preferences, Simple Present θαη Present Continuous Tense. Τέινο, ε ηειεπηαία ζειίδα Puzzles Riddles and Exercises, αθνξά ζε έλα ζεη αζθήζεσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ (Crossword Puzzle) γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ. Πέξα απν ην page control ππάξρεη ζύζηεκα παξνπζίαζεο ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη κηα πην πξαθηηθή πξνζέγγηζε ζηε γλώζε. Σηε βαζηθή θόξκα, όπσο θαη ζηηο ππόινηπεο, έρεη πξνζαξκνζηεί ζύζηεκα απηόκαηεο κεηάθξαζεο. Ο καζεηήο κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη κηα άγλσζηε ιέμε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν (Edit Box) θαη παηώληαο ην θνπκπί translate, αλνίγεη έλαο web browser πνπ απηόκαηα ηνλ παξαπέκπεη ζηελ ηζηνζειίδα κεηάθξαζεο ηεο Google, κε ηε ιέμε ήδε κεηεθξαζκέλε. Σην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε ηελ θεληξηθή θόξκα ηεο εθαξκνγήο. 3

4 Σσήμα 1: Βαζική θόπμα 4.2) Παισνίδι αξιολόγηζηρ γνώζεων - Crossword Puzzle Μηα πξώηε ηδέα ζηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ ήηαλ ν ζρεδηαζκόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ παηρληδηνύ Σηαπξόιεμν. Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ αθνξνύλ ζε ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεσξία, ζηε γξακκαηηθή, ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ καζεηώλ θαη ζε ιέμεηο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ηνπνζεζίεο θαη κλεκεία ηεο Μ. Βξεηαλίαο (Thames, Big Ben, Durham Castle). Καηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ puzzle, έρεη πξνζαξκνζηεί ζύζηεκα αλαηξνθνδόηεζεο κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ελώ κε κηα άιιε εθαξκνγή παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε πξόνδόο ηνπ ζε αξρείν. Σσήμα 2: Σηαςπόλεξο 4.3) Αζκήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ και ζςμπλήπωζηρ κενού Κάλνληαο έλα επηπιένλ βήκα ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε κάζεζε από ππνινγηζηή, αλαπηύζζνληαη αζθήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ απεξηόξηζηε πξαθηηθή εμάζθεζε θαη επηηπγράλνπλ ηελ 4

5 αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί. Σηελ παξνύζα εξγαζία έρνπλ αλαπηπρζεί αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζπκπιήξσζεο θελνύ, ε κνξθή ησλ νπνίσλ θαίλεηαη ζηα παξαθάησ ζρήκαηα: 4.3.1) Multiple Choice 4.3.2) Gap Filling Σσήμα 3: Άζκηζη Πολλαπλήρ Δπιλογήρ Σσήμα 4: Άζκηζη Σςμπλήπωζηρ Κενού 5

6 5) Το ππογπαμμαηιζηικό μέπορ ηηρ εθαπμογήρ 4 ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Καθηγηηών Πληποθοπικήρ Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πξνζθέξεη κηα ζεηξά νπηηθώλ αληηθεηκέλσλ, θάζε έλα κε δηθέο ηνπ μερσξηζηέο ηδηόηεηεο, θαη πιεζώξα κεζόδσλ θαη ζπκβάλησλ δηαρείξεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ απηώλ. Ιδηόηεηεο ησλ νπηηθώλ αληηθεηκέλσλ κπνξεί λα είλαη: ην κέγεζνο, ην ζρήκα, ην ρξώκα, ε ζέζε ηνπ πάλσ ζηε θόξκα ζηελ νπνία έρεη ελζσκαησζεί, ε γξακκαηνζεηξά, εάλ ζα είλαη νξαηό ή όρη θαηα ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο θαη πνιιέο άιιεο. Απνηεινύλ ζηελ νπζία ηα κέιε-δεδνκέλα ηεο θιάζεο ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ πνπ κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ είηε θαηά ηε ζρεδίαζε, είηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο. Οη κέζνδνη είλαη ζπλαξηήζεηο κέιε ηεο θιάζεο θάζε αληηθεηκέλνπ πνπ καο επηηξέπνπλ λα ρεηξηδόκαζηε ηα δεδνκέλα ηεο θιάζεο (π.ρ. Edit1->Clear() - θαζαξίδεη ην πεξηερόκελν ηεο ηδηόηεηαο text, Form1->Show() - εκθαλίδεη ηε θόξκα κε όλνκα Form1). Τέινο ηα ζπκβάληα είλαη ελέξγεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο κε θάζε αληηθείκελν (π.ρ. δηπιό click, πάηεκα θνπκπηνύ, αιιαγή θεηκέλνπ, κεηαθνξά θέξζνξα ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θ.ι.π.). Σηηο ξνπηίλεο δηαρείξεζεο-θώδηθαο, ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ηί ζα ζπκβεί όηαλ ιάβεη ρώξα θάπνην event (OnClick, OnClose, OnDragDrop θ.ι.π.). Παξαθάησ δίλνληαη κεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. a) Σηε ζειίδα ηεο ζεσξίαο ηνπ page control ζηε βαζηθή θόξκα, έρνπλ πξνζηεζεί νη ελόηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ αληηθεηκέλνπ Label. Θέινπκε θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο κεηαθέξεη ην πνληίθη πάλσ από θάζε ελόηεηα, ην ρξώκα ησλ γξακκάησλ ηεο ελόηεηαο λα αιιάδεη ρξώκα (Teal). Δπίζεο πξέπεη θάζε θνξά πνπ ην πνληίθη κεηαθέξεηαη εθηόο ηνπ ρώξνπ πνπ θαηαιακβάλεη ην Label ηεο ελόηεηαο ζηε θόξκα, ην ρξώκα λα γίλεηαη ην αξρηθό (Silver). Φξεζηκνπνηνύκε ινηπόλ ηα αληίζηνηρα events θαη γξάθνπκε ηνλ εμήο θώδηθα: void fastcall TForm1::Label2MouseMove (TObject *Sender, TShiftState Shift,int X, int Y) Form1->Label2->Font->Color=clTeal; Γηα αιιαγή ζε Silver Event OnMouseLeave void fastcall TForm1::Label1MouseLeave (TObject *Sender) Form1->Label1->Font->Color=clSilver; b) Δπηπιένλ ζέινπκε θάζε θνξά πνπ θάλνπκε click ζην 1 ν Label ηεο ζεσξεηηθήο ελόηεηαο, λα θνξηώλεηαη ην αξρείν κε ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο ζην πεδίν (Memo) πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ δεμηά κέξνο ηεο βαζηθήο θόξκαο. Ο θώδηθαο ινηπόλ ζα γξαθεί ζην OnClick event ηνπ αληηθεηκέλνπ Label θαη ζα έρεη σο εμήο: void fastcall TForm1::Label1Click(TObject *Sender) Form1->Memo1->Clear(); Form1->Memo1->Lines->LoadFromFile("computer_parts.txt"); c) Σην ζύζηεκα παξνπζίαζεο εηθόλσλ, έρεη ηνπνζεηεζεί έλα image component (αληηθείκελν) ζην νπνίν θνξηώλεηαη θάζε θνξά ε εηθόλα πνπ επηιέγεηαη από έλα ComboBox. Γηα λα δηαηεξείηαη ε πνηόηεηα ηεο εηθόλαο θαη λα απνθεύγεηαη ην ζόισκα, ην image component πξέπεη λα πξνζαξκόδεη ην κέγεζόο ηνπ ζηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο θάζε εηθόλεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό έρεη αλαπηπρζεί κηα ζπλάξηεζε (adjust_hw δειαδή πξνζάξκνζε ύςνο θαη πιάηνο), ε δνκή ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο: void adjust_hw() int h,w; // Γήισζε αθέξαησλ κεηαβιεηώλ h=form1->image2->picture->height; /* Αξρηθνπνίεζε ηεο κεηαβιεηήο h κε ηελ ηηκή ηνπ ύςνπο (ζε pixel) ηεο ηξέρνπζαο εηθόλαο πνπ έρεη θνξησζεί ζην Image Component */ 6

7 w=form1->image2->picture->width; /* Αξρηθνπνίεζε ηεο κεηαβιεηήο w κε ηελ ηηκή ηνπ πιάηνπο ηεο ηξέρνπζαο εηθόλαο πνπ έρεη θνξησζεί ζην Image Component */ Form1->Image2->Height=h; // Πξνζαξκνγή ηνπ λένπ ύςνπο ηνπ Image Component Form1->Image2->Width=w; // Πξνζαξκνγή ηνπ λένπ πιάηνπο ηνπ Image Component 6) Σςμπεπάζμαηα Τν ινγηζκηθό απηό, βαζηζκέλν ζε ζεσξίεο κάζεζεο θαη ελαξκνληζκέλν κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο, αλαθέξεηαη ζε καζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ θαη απνηειεί κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ Γ.Δ.Π.Π.Σ. κε πνηθίιεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο. Σπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα ηξηώλ θαηεγνξηώλ εθπαηδεπηηθώλ ινγηζκηθώλ: Tutorial, Drill and Practice θαη Educational Games. Η παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηώλ γίλεηαη κε δνκεκέλν ηξόπν, ελώ δηάθνξεο αιγνξηζκηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζηζηνύλ ηελ πινήγεζε θαη γεληθόηεξα ηε ρξήζε ηνπ εύθνιε θαη απνηειεζκαηηθή. Οη δεμηόηεηεο πνπ ζα αλαπηύμεη ν καζεηήο αθνξνύλ ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν, ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ, ζηελ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ, ζηελ θαηαλόεζε θεηκέλνπ, ζηελ εθκάζεζε νξγαλσκέλσλ ζπληαθηηθώλ δνκώλ ηεο αγγιηθήο θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. 7) Βιβλιογπαθία Διιεληθή επηζηεκνληθή έλσζε ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληώλ ζηελ εθπαίδεπζε. Κείμενο επγαζίαρ μεηά από ππόζκληζη ηηρ Δπιηποπήρ Σηπαηηγικήρ για ηην Πληποθοπική ζηην Δκπαίδεςζη (ΔΣΠΔ) ηος ΥΠΔΠΘ, Ιαλνπάξηνο 2002, Αζήλα. Έξγν Οδύζζεηα. Δλληνικά ζσολεία ζηην κοινωνία ηηρ πληποθοπίαρ. odysseia.cti.gr Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην. Γιαθεμαηικό Δνιαίο Πλαίζιο Ππογπάμμαηορ Σποςδών για ηην Αγγλική Γλώζζα ηηρ 5 Γημοηικού. Π. Πηληέιαο (1999), Δκπαιδεςηικό λογιζμικό. Μια ππόηαζη για ηην εξαζθάλιζη ηηρ ποιόηηηάρ ηος. Πξαθηηθά Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ, Μαΐνπ, Ισάλληλα, ζει

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο

Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΗΥ: Τερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο Φεζάθεο Γ., Γεκεηξαθνπνύινπ Α., (2006), «Δπηζθόπεζε ηνπ ρώξνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ ΖΤ: Σερλνινγηθέο θαη Παηδαγσγηθέο πξνβνιέο», ζην πεξηνδηθό ΘΔΜΑΣΑ ζηελ Δθπαίδεπζε, 7(3), pp.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη"

Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot Αμθιηπίηη Η πομποηική ζηη ζςνθεηική επγαζία. Η πεπίπηωζη ηος Hydrobot "Αμθιηπίηη" Β. Οπθανάκηρ 1, Σ. Παπαδάκηρ 2 1,2 Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο, Δπηκνξθσηήο Β' Δπηπέδνπ, Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε vorfan@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη

Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Χπήζη και αποηελεζμαηική εθαπμογή Δλεύθεπος Λογιζμικού και Λογιζμικού Ανοικηού Κώδικα ζηην Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη Βαζίλειορ Μαςποςδήρ 1, Σπςπίδων Μοςπάηηρ 2 1 Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΣΔ Η Κ ΑΒ ΑΛ Α ΥΟΛΖ ΟΗΚΟ ΝΟΜ Η Α Κ ΑΗ ΓΗΟΗΚΖ Ζ ΣΜ ΖΜ Α Λ ΟΓΗΣΗ Κ Ζ Κ ΑΘ ΖΓΖ ΣΖ: Σ ΑΤ ΡΟ Β ΑΛ ΑΜ ΗΓΖ ΦΟΗ ΣΖΣΡ Η Α: ΔΛ ΖΝΖ ΓΗΟΤΡΟΤΚΖ Κ ΑΒ ΑΛ Α 2 00 5 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΗΑΓΩΓΖ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα